Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i Zagrebačka banka d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 18.9.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2006-01/47 od 7. rujna 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2329

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 34.L312883, članka 55.L312884 i članka 57.L312885 točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene sukladnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja, Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-506-012/2003 sklopljenog između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te Zagrebačke banke d.d. iz Zagreba, Paromlinska 2, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Pominvesta d.d. iz Splita, I. Gundulića 26a, MZB d.o.o. iz Zagreba, Savska 28, Prve stambene štedionice d.d. iz Zagreba, Nova Ves 11, Centra Kaptol d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, Varaždinske banke d.d. iz Zagreba, Kapucinski trg 5, ZB Investa d.o.o. iz Zagreba, Ratkajev prolaz 8 i Zagreb nekretnina d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, s druge strane od 18. veljače 2004., pokrenutog po zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 67. sjednice, održane 7. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE O PRIVREMENOJ MJERI

1. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 (u Okvirnom ugovoru, zajednički nazvani: HT) i poduzetnicima Zagrebačke banke d.d. iz Zagreba, Paromlinska 2, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Pominvest d.d. iz Splita, I. Gundulića 26a, MZB d.o.o. iz Zagreba, Savska 28, Prva stambena štedionica d.d. iz Zagreba, Nova Ves 11, Centar Kaptol d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, Varaždinska banka d.d. iz Zagreba, Kapucinski trg 5, ZB Invest d.o.o. iz Zagreba, Ratkajev prolaz 8 i Zagreb nekretnina d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17 (u Okvirnom ugovoru zajednički nazvani: ZABA), bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana, od dana dostave ovog rješenja, obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-506-012/2003, (dalje: Okvirni ugovor) i to kako slijedi:
– članka 2. stavka 2.2. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati ZABI, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a ZABA će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
– članka 2. stavka 2.3. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga ZABI ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, ZABA će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti HT o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično), te će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti ZABI u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika. ZABA se obvezuje prihvatiti ponudu HT-a, ako odnos cijene i kvalitete usluge koju ponudi HT bude jednaka ili niža od cijene koju je ponudio drugi davatelj usluga ili ako kvaliteta usluge koju ponudi HT bude povoljniji ili isti od odnosa cijene i kvalitete usluge koju je ponudio drugi davatelj usluga, te ako HT preuzme obvezu da će dotičnu uslugu realizirati u roku od 60 dana od prihvaćanja ponude. Odnos cijene i kvalitete takve usluge će, u slučaju potrebe ZABA i HT naknadno zajednički definirati. Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti ZABE, ZABA može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljnjih privola od strane HT-a.«
– članka 2. stavka 2.10. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»ZABA ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za ovaj Ugovor i pod uvjetom da ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega» znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od ZABE tijekom prethodne godine od svih telekomunikacijskih usluga navedenih u st. 2.1. ovog članka, kao ni više od 10% po pojedinoj telekomunikacijskoj usluzi navedenoj u st. 2.1. ovog članka u dotičnoj godini.«
– članka 2. stavka 2. 11. Okvirnog ugovora, koji glasi:
»ZABA se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, pod uvjetom da na taj način ZABA ne krši odredbe ugovora o korištenju telekomunikacijskih usluga s drugim pružateljima usluga. U svakom slučaju, ZABA se obvezuje izvijestiti HT opostotku korištenja telekomunikacijskih usluga, pruženih mu od strane HT-ovih konkurenata, u smislu st. 2.10 ovog članka.«
2. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i poduzetnicima Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba, Paromlinska 2, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Pominvest d.d. iz Splita, I. Gundulića 26a, MZB d.o.o. iz Zagreba, Savska 28, Prva stambena štedionica d.d. iz Zagreba, Nova Ves 11, Centar Kaptol d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, Varaždinska banka d.d. iz Zagreba, Kapucinski trg 5, ZB Invest d.o.o. iz Zagreba, Ratkajev prolaz 8 i Zagreb nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, da ne sklapaju nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
3. Nalaže se poduzetniku HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i poduzetniku T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 da ne sklapaju s trećima nove Okvirne ugovore i anekse ugovora za vrijeme trajanja ove privremene mjere, a koji su u suprotnosti s nalogom iz točke 1. izreke ovog rješenja.
4. Privremena mjera iz točke 1., točke 2. i točke 3. izreke ovog rješenja određuje se do dana donošenja konačnog rješenja u ovom postupku.
5. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. studenoga 2005. zahtjev poduzetnika VIPnet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1, (dalje: VIPnet d.o.o.) protiv poduzetnika HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 (dalje: T-HT d.d.) i poduzetnika T-Mobile Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23 (dalje: T-Mobile d.o.o.).
U zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o., u bitnome se navodi da poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. zlouporabljuju vladajući položaj i to T-HT d.d. na tržištu javne govorne usluge u nepokretnim mrežama i na tržištu iznajmljivanja vodova na području Republike Hrvatske, a T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim mrežama na području Republike Hrvatske, na način da sklapaju Okvirne ugovore kojima se, na štetu potrošača, ograničava tržište i to uvjetovanjem sklapanja ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi s predmetom tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9.L312887 stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).
U smislu odredbe članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, Agencija je prije pokretanja postupka zatražila od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pisano očitovanje s dokumentacijom na navode iz zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., koji su isti dostavili Agenciji dana 25. prosinca 2005. i 27. prosinca 2005.
Temeljem podataka kojima je Agencija raspolagala iz dostavljene dokumentacije, Agencija je 2. ožujka 2006., u smislu članka 46. ZZTN, donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene sukladnosti s odredbama ZZTN, Okvirnih ugovora s dodacima i prilozima, sklopljenih između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s ključnim poslovnim korisnicima, koji se u Agenciji vodi pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50.
Agencija nije postupala u dijelu zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., a koji se odnosi na zlouporabu vladajućeg položaja, budući da temeljem članka 5.L312889 stavka 1. točke 7. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj: 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05), Hrvatska agencija za telekomunikacije obavlja regulatorne poslove s ciljem onemogućavanja zlouporabe nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu.
Agencija je predmetni zaključak u smislu članka 47. ZZTN dostavila na očitovanje strankama u postupku. Rečenom odredbom ZZTN, propisano je da će Agencija u postupku u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima dostaviti po jedan primjerak zaključka o pokretanju postupka strankama, a na koji je stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna dostaviti odgovor i traženu dokumentaciju.
Traženo očitovanje i preslike Okvirnih ugovora s pripadajućim dodacima i prilozima poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. dostavili su Agenciji dana 28. travnja 2006., kojima se u bitnome navodi kako predmetni Okvirni ugovor s dodacima i prilozima nije zabranjen sporazum u smislu odredaba ZZTN.
Uvidom u dvadeset četiri (24) dostavljena Okvirna ugovora s dodacima i prilozima, Agencija je utvrdila da su iste, poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s različitim poduzetnicima – ključnim poslovnim korisnicima te da nije riječ o tipskim ugovorima.
Stoga je Agencija, iz predmeta pod klasom: UP/I 030-02/2005-01/50, izdvojila predmetne Okvirne ugovore, koje vodi u zasebnim upravnim postupcima ocjene sporazuma.
Upravni postupak ocjene sukladnosti Okvirnog ugovora s odredbama ZZTN, sklopljen između poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s poduzetnikom ZABA vodi se u Agenciji pod klasom UP/I 030-02/2006-01/47.
Uvidom u dostavljeni Okvirni ugovor koji su poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklopili s poduzetnikom ZABA Agencija je kao sporne, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, utvrdila odredbe članka 2. stavka 2.2., stavka 2.3., stavka 2.10 i stavka 2.11. Okvirnog ugovora.
Naime, Agencija je utvrdila da se spornim odredbama Okvirnog ugovora određuje:
a. da će poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pružati poduzetniku ZABA sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a poduzetnik ZABA će koristiti sve telekomunikacijske usluge koje poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. trenutno nude ili će nuditi;
U navedenoj odredbi nije sporna obveza poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. o pružanju svih telekomunikacijskih usluga koje isti nude na tržištu, ali je s aspekta odredbi o zaštiti tržišnog natjecanja sporna obveza poduzetnika ZABA o korištenju svih telekomunikacijskih usluga koje će poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nuditi u budućnosti. Iz izričaja sporne odredbe proizlazi da je poduzetnik ZABA obvezatan koristiti sve telekomunikacijske usluge, za kojima ima potrebu, od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. što za posljedicu ima isključivanje konkurenata poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o. s mjerodavnih tržišta.
Imajući u vidu činjenicu da je poduzetnik T-HT d.d. operator sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu usluge nepokretnih javnih telefonskih mreža (na tržištu javnih govornih usluga i na tržištu prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži) na području Republike Hrvatske, a poduzetnik T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske, može se razumno pretpostaviti da je cilj gore navedene ugovorne odredbe jačanje postojećeg položaja na mjerodavnim tržištima poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o. (u Okvirnom ugovoru, zajednički nazvani: HT) odnosno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na navedenim mjerodavnim tržištima, na način da se značajnom dijelu konkurencije sprječava odnosno ograničava pristup mjerodavnim tržištima, a korisnike upućuje i vezuje samo za poduzetnike T-HT d.d. i T- Mobile d.o.o.
b. da ako neki drugi davatelj usluga poduzetniku ZABA ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene Okvirnim ugovorom, poduzetnik ZABA će obavijestiti poduzetnike T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično) te će zatražiti od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. Poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. se obvezuju svoju ponudu dostaviti poduzetniku ZABA. Poduzetnik ZABA se obvezuje prihvatiti ponudu poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., ako odnos cijene i kvalitete usluge koju ponude poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. bude jednak ili povoljniji od odnosa cijene i kvalitete usluga koju je ponudio drugi davatelj usluga, te ako poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. preuzmu obvezu da će dotičnu uslugu realizirati u određenom roku od prihvaćanja ponude. Ako poduzetnici T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o. ne dostave svoju ponudu u određenom roku od dana zaprimanja obavijesti poduzetnika ZABA, poduzetnik ZABA može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljih privola (obveza prema poduzetnicima T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o.) od strane poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o.;
c. ZABA ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za Ugovor i pod uvjetom da ne krši ostale odredbe ugovora. Za potrebe ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega» znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od ZABE tijekom prethodne godine od svake telekomunikacijske usluge navedene u st. 2.1. članka 2. ugovora, kao ni više od 10% po pojedinoj telekomunikacijskoj usluzi navedenoj u st. 2.2. članka 2. ugovora u dotičnoj godini.
d. ZABA se temeljem ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, pod uvjetom da na taj način ZABA ne krši odredbe ugovora o korištenju telekomunikacijskih usluga s drugim pružateljima usluga. U svakom slučaju, ZABA se obvezuje izvijestiti HT o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga, pruženih mu od strane HT-ovih konkurenata, u smislu st. 2.10 ovog članka.
Agencija je pored odredbi ZZTN podredno, na odgovarajući način, u konkretnom slučaju primjenjivala u smislu članka 35. stavka 3. ZZTN, kriterije i standarde poredbenog prava Europske zajednice odnosno Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja broj 032000Y1013(01), Službeni list C 291, 13/10/2000 str. 0001 – 0044, 2000/C 291/01.
Ugovorne odredbe, opisane pod točkama b., c. i d. upućuju na primjenu tzv. »engleske klauzule«.
Riječ je o odredbi koja obvezuje kupca (poduzetnika ZABA) da izvijesti o bilo kojoj ponudi koju pod povoljnijim uvjetima nude drugi dobavljači (konkurenti poduzetnika T-HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o.) i kojom mu se dopušta (poduzetniku ZABA) da prihvati tu ponudu samo ako mu dobavljač (poduzetnik T-HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o.) odbije pružati usluge pod tim povoljnijim uvjetima.
Razumno je za očekivati da takva odredba ima isti učinak kao i obveza nenatjecanja, osobito kada kupac (poduzetnik ZABA) mora svom dobavljaču (poduzetnik T-HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o.) otkriti podatke o alternativnom izvoru nabave.
Engleska klauzula također može djelovati kao odredba o nametanju određene količine usluge kupcu od strane dobavljača. Nametanje određene količine robe kupcu ima slične, ali slabije učinke isključenja s tržišta od obveze nenatjecanja. Poduzetnicima u vladajućem položaju izričito se zabranjuje primjena engleske klauzule.
Je li u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu u cijelosti ili djelomično, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN odnosno, može li se u konkretnom slučaju primijeniti članak 10. ZZTN o izuzeću sporazuma, Agencija će nesporno moći utvrditi tek na temelju provedene detaljne ekonomske analize mjerodavnih tržišta na kojima predmetni sporazumi imaju učinke.
Na temelju ovlasti iz članka 55. stavka 1. ZZTN, Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu odredaba ZZTN, prijete nastankom izravnoga značajnoga štetnog učinka za poduzetnike, odnosno pojedina područja gospodarstva ili interese potrošača.
Uzimajući u obzir sve pravne i činjenične okolnosti koje su Agenciji poznate, Agencija je kao ograničavajuće ocijenila gore navedene odredbe Okvirnog ugovora budući da se istima uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih stranaka dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi predmeta tih ugovora, što predstavlja zabranjene sporazume u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN.
U konkretnom slučaju, može se razumno pretpostaviti kako gore navedene odredbe Okvirnog ugovora imaju za cilj sprječavanje, ograničavanje odnosno narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima pa je nepotrebno dokazivati i njihove stvarne učinke na tržištu.
Agencija smatra da daljnja primjena gore navedenih odredaba Okvirnog ugovora, istovremeno prijeti nastanku izravnog, značajnog štetnog učinka za konkurente poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koji su znatno nepovoljnijem položaju na tržištu od poduzetnika T-HT d.d. i T-Mobile d.o.o., te za krajnje korisnike telekomunikacijskih usluga na mjerodavnim tržištima, koje se upućuje i vezuje samo za poduzetnike T-HT d.d. i T- Mobile d.o.o.
Stoga, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 67. sjednici, održanoj 7. rujna 2006. temeljem članka 34., 55. i 57. točka 5. ZZTN, donijelo odluku o izricanju privremene mjere poduzetnicima T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnicima Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba, Paromlinska 2, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Pominvest d.d. iz Splita, I. Gundulića 26a, MZB d.o.o. iz Zagreba, Savska 28, Prva stambena štedionica d.d. iz Zagreba, Nova Ves 11, Centar Kaptol d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, Varaždinska banka d.d. iz Zagreba, Kapucinski trg 5, ZB Invest d.o.o. iz Zagreba, Ratkajev prolaz 8 i Zagreb nekretnine d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17.
Odredbom članka 59. stavka 1. ZZTN, a u smislu članka 57. stavka 5. ZZTN, rješenje Agencije objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Ukoliko poduzetnici T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnici Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba, Paromlinska 2, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Pominvest d.d. iz Splita, I. Gundulića 26a, MZB d.o.o. iz Zagreba, Savska 28, Prva stambena štedionica d.d. iz Zagreba, Nova Ves 11, Centra Kaptol d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, Varaždinska banka d.d. iz Zagreba, Kapucinski trg 5, ZB Invest d.o.o. iz Zagreba, Ratkajev prolaz 8 i Zagreb nekretnina d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17 ne postupe u skladu s ovim rješenjem, Agencija će, sukladno članku 60. ZZTN, podnijeti nadležnom prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika T-HT d.d., T-Mobile d.o.o. i poduzetnika Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba, Paromlinska 2, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Alianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba, Grškovićeva 31, Pominvest d.d. iz Splita, I. Gundulića 26a, MZB d.o.o. iz Zagreba, Savska 28, Prva stambena štedionica d.d. iz Zagreba, Nova Ves 11, Centra Kaptol d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, Varaždinska banka d.d. iz Zagreba, Kapucinski trg 5, ZB Invest d.o.o. iz Zagreba, Ratkajev prolaz 8 i Zagreb nekretnina d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 17, te odgovornih osoba u istima, a u svezi članka 61. stavka 1. točka 4. i stavka 2. ZZTN.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2006-01/47
Urbroj: 580-05-06-26-1
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - obustava primjene odredaba Okvirnog ugovora između HT d.d. i Zagrebačka banka d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !