Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odbijanje zahtjeva poduzetnika Krizantema ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 29.1.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa U/I 030-02/2005-01/45 od 18. siječnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

451

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34.L322906, članka 16.L322907 i članka 57.L322908 točke 3. i 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03) i članka 202.L322910 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96) u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja pokrenutog po zahtjevu poduzetnika Krizantema, obrt za trgovinu pogrebnom opremom i prijevoz umrlih osoba sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Tome Bakača 13, zastupanog po Jozi Kneževiću, vlasniku obrta, protiv poduzetnika Komunalac d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Stjepana pl. Horvata 38, zastupanog po Oliveri Maglić, direktorici, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 75. sjednici, održanoj 18. siječnja 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odbija se zahtjev poduzetnika Krizantema, obrt za trgovinu pogrebnom opremom i prijevoz umrlih osoba, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Tome Bakača 13, kao na zakonu neosnovan.
II. Poduzetnik Krizantema, obrt za trgovinu pogrebnom opremom i prijevoz umrlih osoba, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Tome Bakača 13, obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.050,00 kuna, u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.
III. Poduzetnik Krizantema obrt za trgovinu pogrebnom opremom i prijevoz umrlih osoba, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Tome Bakača 13, dužan je nadoknaditi poduzetniku Komunalac d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Stjepana pl. Horvata 38, troškove nastale vođenjem ovog upravnog postupka u iznosu od 2.240,00 kuna na žiroračun br. 2340009-1110125463.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE SPRJEČAVANJA, OGRANIČAVANJA ILI NARUŠAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 13. travnja 2004. podnesak poduzetnika Krizantema, obrt za trgovinu pogrebnom opremom i prijevoz umrlih, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Tome Bakača 13, zastupanog po Jozi Kneževiću, vlasniku obrta (dalje: Krizantema) u kojem se u bitnome navodi kako je prilikom dodjele koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti pogrebnih poslova na području Brodsko-posavske županije učinjen niz nepravilnosti.
Pored navoda koji se odnose na nepravilnosti u postupcima javnih natječaja za koncesije, poduzetnik Krizantema je u istom podnesku podnio i zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Komunalac d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Stjepana pl. Horvata 38, zastupanog po Oliveri Maglić, direktorici (dalje: Komunalac d.o.o.), radi zlouporabe vladajućeg položaja tog poduzetnika koja se, po mišljenju podnositelja zahtjeva, očituje na način da poduzetnik Komunalac d.o.o. slobodni izbor ugovaranja termina sahrane naručitelju te usluge omogućava tek ako isti kod njega kupi i pogrebnu opremu za pokojnika.
Dopisom od 3. lipnja 2004. Agencija je podnositelja zahtjeva izvijestila da u slučajevima nepravilnosti koje su učinjene u postupcima javnih natječaja nije riječ o povredi odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL322912 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), već je moguće da su povrijeđene odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvuL322913 (»Narodne novine«, broj: 26/03, 82/04, 178/04; dalje: Zakon o komunalnom gospodarstvu).
Naime, člankom 11. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu taksativno su određene komunalne djelatnosti za koje jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati da se obavljaju temeljem koncesije.
Stoga, Agencija nije postupala u dijelu zahtjeva podnositelja koji se odnosi na možebitnu povredu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Budući da je zahtjev podnositelja u dijelu koji se odnosi na povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Komunalac d.o.o. bio nepotpun, odnosno nejasan, Agencija je radi ispitivanja činjeničnog stanja i utvrđivanja postojanja pretpostavki za pokretanje postupka pozvala poduzetnika Krizantema da dostavi detaljan i jasan opis činjeničnog stanja, prakse ili okolnosti koje su razlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka te, ako je podnositelj u mogućnosti, da dostavi Agenciji isprave i druge dokaze kojima se potvrđuju takvi navodi, u smislu članka 42. stavaka 1. i 2. ZZTN-a.
Podneskom od 11. lipnja 2004. poduzetnik Krizantema u bitnome se očitovao da poduzetnik Komunalac d.o.o. nudi cjelovitu pogrebnu ponudu u koju je uključeno besplatno korištenje hladnjaka, besplatan prijevoz pokojnika i termin sahrane prema izboru naručitelja, dok ostali poduzetnici, koji također obavljaju pogrebne usluge, ne mogu u svoju ponudu uključiti besplatan prijevoz i korištenje hladnjaka niti imaju mogućnost biranja termina pokopa.

2. PRETHODNO ISPITIVANJE STANJA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU

Dopisom od 18. siječnja 2005. Agencija je zatražila očitovanje poduzetnika Komunalac d.o.o. u svezi navoda podnositelja zahtjeva od 13. travnja 2004. i 11. lipnja 2004.
Dana 14. veljače 2005. Agencija je zaprimila podnesak poduzetnika Komunalac d.o.o. u kojemu je u bitnome naveo da je isti nadležan za organiziranje i izvršavanje ukopa, dok su prijevoz i opremanje umrle osobe prepušteni tržišnom natjecanju pa ga uz njega obavljaju i drugi poduzetnici koji su registrirani za obavljanje pogrebnih usluga. U istom podnesku poduzetnik Komunalac d.o.o. se očitovao da je registriran za prodaju pogrebne opreme i sudjeluje na tom tržištu, ali na način da je jedan njegov dio koji obavlja tu uslugu odvojen kao posebna organizacijska i obračunska jedinica.
Na temelju podataka koje je Agencija prikupila, u smislu članka 37. točke 8. i 9. ZZTN-a, Agencija je utvrdila sljedeće:
1. Poduzetnik Komunalac d.o.o. je trgovačko društvo koje je Grad Slavonski Brod osnovao temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Slavonskog Broda. Između ostalog i za obavljanje djelatnosti održavanja groblja i krematorija te prijevoz pokojnika.
Kao opći propis o zaštiti tržišnog natjecanja, ZZTN-a u članku 4. stavku 1. propisuje kako se njegove odredbe primjenjuju i na pravne osobe čiji su osnivači ili imatelji udjela jedinice lokalne samouprave. Odredbom članka 4. stavkom 2. ZZTN-a propisano je da se isti zakon primjenjuje i na pravne osobe kojima je na temelju posebnih propisa povjereno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti, i to samo u slučajevima ako primjena ZZTN-a ne bi sprječavala, pravno i činjenično, obavljanje zadaća koje su im posebnim propisima povjerene i zbog kojih su te osobe osnovane.
Budući da svrha pokretanja postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja pred Agencijom proizlazi iz potrebe utvrđivanja je li poduzetnik Komunalac d.o.o. zlouporabio vladajući položaj kako je to propisano člankom 16. stavkom 1. i stavkom 2. točka 4. ZZTN-a, ne dirajući pri tome u prava i obveze tog poduzetnika temeljem odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu kao posebnog zakona koji uređuje predmetnu materiju, na poduzetnika Komunalac d.o.o. primjenjuju se odredbe ZZTN-a.
2. Temeljem odredbe članka 4. stavka 2. Odluke o grobljima od 11. ožujka 1999. Grada Slavonskog Broda (dalje: Odluka o grobljima), poduzetniku Komunalac d.o.o. dano je isključivo pravo upravljanja grobljima na području Grada Slavonskog Broda.
Komunalnom djelatnosti, u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu kao posebnog zakona koji uređuje predmetnu materiju, smatra se:
1. održavanje groblja i krematorija i
2. prijevoz pokojnika.
Pod održavanjem groblja i krematorija podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop i kremiranje pokojnika.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.
Prodaja pogrebne opreme na malo ne smatra se komunalnom djelatnosti te njezino obavljanje ne zahtjeva dodjeljivanje koncesije ili neke druge posebno propisane dozvole, već se obavlja na slobodnom tržištu.
Slijedom rečenog, Agencija je utvrdila da se poduzetnik Komunalac d.o.o., u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao trgovačko društvo koje je osnovao Grad Slavonski Brod, temeljem istog zakona nalazi u vladajućem položaju na tržištu obavljanja usluga održavanja i upravljanja grobljem, u smislu odredbe članka 15. stavka 1. točke 1. ZZTN-a, budući da isti nema konkurenata na rečenom tržištu.
Člankom 15. stavkom 1. točkom 1. ZZTN-a, propisano je da je poduzetnik u vladajućem položaju, ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati na mjerodavnom tržištu u značajnoj mjeri neovisno od svojih stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača, naročito ako nema konkurenta na mjerodavnom tržištu.
3. Uvidom na Internet stranice Sudskog registra (https://suderg.pravosudje.hr/), Agencija je utvrdila da je poduzetnika Komunalac d.o.o. osnovao Grad Slavonski Brod između ostalog i radi obavljanja djelatnosti prodaje pogrebne opreme na malo.

3. POSEBNI ISPITNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA ZLOUPORABE VLADAJUĆEG POLOŽAJA

Slijedom navedenog, a na temelju podataka prikupljenih u smislu članka 37. točke 8. i 9. ZZTN-a, Agencija je sukladno odluci Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 50. sjednici, održanoj 30. studenoga 2005., u smislu članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2., članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN-a, donijela zaključak o pokretanju postupka radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika Komunalac d.o.o. iz članka 16. stavak 1. i stavak 2. točka 4. ZZTN-a, budući je iz zahtjeva poduzetnika Krizantema proizlazilo da poduzetnik Komunalac d.o.o. zlouporabljuje vladajući položaj na tržištu održavanja groblja i krematorija na način da uvjetuje sklapanje ugovora pristankom drugih ugovornih stranaka na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora.
Naime, člankom 16. stavkom 1. i stavkom 2. točka 4. ZZTN-a propisano je da je zabranjena svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu koja se, između ostalog, naročito očituje kao uvjetovanje sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih stranaka na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora.
Temeljem navoda poduzetnika Krizantema proizlazilo je da je poduzetnik Komunalac d.o.o. koristio i dalje koristi vladajući položaj, odnosno tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu (održavanje groblja i krematorija) radi širenja svoje tržišne snage i na drugo usko, povezano mjerodavno tržište (prodaja pogrebne opreme na malo) što za posljedicu ima sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda.
S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja rečeno postupanje na tržištu imalo bi za posljedicu stvaranje prepreka za ulazak na tržište ili uklanjanja već postojećih poduzetnika, konkurenta na tom mjerodavnom tržištu. Opisano ponašanje na tržištu osim sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja može imati za posljedicu i diskriminaciju kupaca odnosno korisnika usluga.
Rečenim zaključkom o pokretanju postupka od 30. studenoga 2005. Agencija je naložila poduzetniku Komunalac d.o.o. da joj dostavi pisana očitovanja radi utvrđivanja relevantnih činjenica u ovom postupku.
Dana 21. prosinca 2005. Agencija je zaprimila očitovanje s dokumentacijom poduzetnika Komunalac d.o.o. kojim se, u bitnome, navodi da se prilikom dodjele termina ukopa nastoji udovoljiti željama naručitelja te usluge. Termini sahrana dodjeljuju se sukladno broju dnevnih ukopa. Ukoliko poduzetnik Komunalac d.o.o. nije u mogućnosti udovoljiti želji naručitelja, postoji mogućnost smještaja pokojnika u hladnjak za pokojnika te osiguravanje ukopa u sljedećem terminu.
Poduzetnik Komunalac d.o.o. također raspolaže i s koncesijom za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Slavonskog Broda te obavlja djelatnost prodaje pogrebne opreme na malo, koja se ne smatra komunalnom djelatnošću, ne zahtijeva dodjelu koncesije te nije uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Poduzetnik Komunalac d.o.o. organizacijski je podijeljen u tri zasebne jedinice (»Pogrebna agencija«, »Ukop« i »Klesari«), te su sukladno tome i njihovi prihodi računovodstveno razdijeljeni, budući da financiranje potječe iz različitih izvora.
Prema navodima poduzetnika Komunalac d.o.o., sve usluge i korištenje hladnjaka za pokojnike taj poduzetnik naplaćuje prema važećem cjeniku.
Radi izrade ekonomske analize, dopisom od 1. veljače 2006., Agencija je zatražila od poduzetnika Komunalac d.o.o. dostavu financijskih podataka.
U smislu članka 48. stavka 1. točke 3. ZZTN-a, Agencija je dopisom od 3. ožujka 2006. zatražila dostavu podataka i očitovanja i od ostalih poduzetnika koji prodaju pogrebnu opremu na području Grada Slavonskog Broda i to: obrt In Memoriam, obrt Krug, Palma d.o.o., obrt Piramida.
Rečenim dopisima Agencija je osim ekonomskih podataka zatražila i dostavu pisanih očitovanja je li i na koji način poduzetnik Komunalac d.o.o. spriječio, ograničio ili narušio tržišno natjecanje.
Tražene podatke dostavili su svi navedeni poduzetnici osim poduzetnika In Memoriam.
Kako bi utvrdila relevantne činjenice u ovom postupku, Agencija je dopisom od 25. svibnja 2006. zatražila od poduzetnika Piramida i Krug izričito pisano očitovanje je li i na koji način poduzetnik Komunalac d.o.o. spriječio, ograničio ili narušio tržišno natjecanje, odnosno je li i na koji način onemogućivao ili otežavao istima prodaju pogrebne opreme. Ovo iz razloga što su isti u očitovanjima od 15. ožujka 2006. naveli kako je poduzetnik Komunalac d.o.o. njihov izravni konkurent.
Dana 5. lipnja 2006. Agencija je zaprimila podnesak poduzetnika Krug, u kojem se taj poduzetnik očitovao da, po njegovom mišljenju, poduzetnik Komunalac d.o.o. nije na bilo koji način spriječio, ograničio ili narušio tržišno natjecanje, odnosno da poduzetnik Komunalac d.o.o. nije uvjetovao i prodaju pogrebne opreme uz obavljanje neke druge usluge. Očitovanje poduzetnika Piramida, Agencija nije zaprimila.

3.1. Usmena rasprava

Budući da je u konkretnom slučaju bila riječ o strankama sa suprotnim interesima Agencija je, temeljem članka 54. stavka 1. ZZTN-a, pozvala stranke da se usmeno očituju 3. studenoga 2006. na usmenoj raspravi.
S obzirom na to da uredno pozvani poduzetnik Krizantema nije pristupio usmenoj raspravi, a izostanak nije opravdao, Agencija je odgodila usmenu raspravu i temeljem članka 54. stavka 4. ZZTN-a, pozvala stranke na novu usmenu raspravu 24. studenoga 2006.
Kako poduzetnik Krizantema nije došao niti na drugu usmenu raspravu, a izostanak nije opravdao, u smislu članka 54. stavka 5. ZZTN-a, Agencija nije sazivala novu usmenu raspravu, već je izradila odluku na temelju podataka i dokumentacije iz spisa.
Dana 1. prosinca 2006. Agencija je dostavila dopis poduzetniku Krizantema, a radi dostave očitovanja ostaje li taj poduzetnik i dalje pri navodima iz zahtjeva od 13. travnja 2004. Ovo iz razloga što je na temelju pasivnog ponašanja podnositelja zahtjeva, odnosno nedolaska na usmenu raspravu, proizlazilo kako isti nema pravni interes za daljnje vođenje ovog upravnog postupka.
Agencija je 12. prosinca 2006. zaprimila podnesak poduzetnika Krizantema u kojem se isti nije izričito očitovao da odustaje od zahtjeva za vođenjem ovog postupka.
Stoga je Agencija nastavila voditi postupak radi donošenja konačnog rješenja u ovoj upravnoj stvari.

3.2. Mjerodavno tržište

Agencija je utvrdila mjerodavno tržište, temeljem članka 7. ZZTN-a te članaka 4., 5., 6. i 13. stavka 1. i 3. Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba).
Prema odredbi članka 7. ZZTN-a, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Agencija je mjerodavno tržište, u smislu odredbe članka 4. Uredbe, utvrdila na način da je utvrdila njegovu proizvodnu i zemljopisnu dimenziju.
U smislu članka 13. stavka 1. i 3. Uredbe, Agencija je utvrdila i vremensku dimenziju mjerodavnog tržišta. Stoga je kao mjerodavne godine za izradu ekonomske analize u ovom postupku Agencija utvrdila 2003., 2004. i 2005. godinu.
Prilikom utvrđivanja proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta, uzeto je u obzir da poduzetnik Komunalac d.o.o., temeljem odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, ima isključivo pravo obavljati djelatnost održavanja i upravljanja gradskim grobljem i krematorijem na području Grada Slavonskog Broda.
Slijedom navedenog, Agencija je utvrdila da je poduzetnik Komunalac d.o.o. na tržištu održavanja i upravljanja groblja i krematorija na području Grada Slavonskog Broda u vladajućem položaju temeljem članka 15. stavka 1. točke 1. ZZTN-a.
Temeljem članka 5. Uredbe, Agencija je utvrdila i kao mjerodavna tržišta u proizvodnoj dimenziji tržište prijevoza pokojnika i tržište prodaje pogrebne opreme na malo, dok je zemljopisnu dimenziju, sukladno članku 6. Uredbe, utvrdila kao područje Grada Slavonskog Broda.
Slijedom rečenog, Agencija je uzimajući u obzir odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, ZZTN-a i Uredbe, utvrdila sljedeća mjerodavna tržišta u proizvodnom i zemljopisnom smislu:
1. tržište održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima na području Grada Slavonskog Broda,
2. tržište prijevoza pokojnika na području Grada Slavonskog Broda,
3. tržište prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda.
Poduzetnik Komunalac d.o.o. obavlja djelatnosti prijevoza pokojnika i prodaje pogrebne opreme na malo uz djelatnost održavanja i upravljanja groblja i krematorija, na području Grada Slavonskog Broda. Obje navedene djelatnosti predstavljaju djelatnosti koje su usko vezane uz tržište održavanja i upravljanja gradskim grobljem i krematorijem, na kojem poduzetnik Komunalac d.o.o. ostvaruje vladajući, odnosno monopolistički položaj na rečenom tržištu. Navedeno je neophodno uzeti u obzir prilikom analize stanja i strukture mjerodavnih tržišta, budući da spomenuta povezanost ima izravan i značajan utjecaj na obavljanje tih djelatnosti.
Povezanim tržištem smatra se tržište horizontalno povezano s mjerodavnim tržištem, pod uvjetom da tržišno natjecanje na jednom tržištu izravno ovisi o tržišnom natjecanju na drugom tržištu, što je situacija u predmetnom slučaju. Veza između dva tržišta može se uspostaviti na različite načine, primjerice primjenom određene prakse poslovanja, kao što je između ostalih i vezivanje prodaje jednog proizvoda ili usluge uz drugi. Takva praksa često ima za posljedicu koristi za potrošače, ali isto tako može imati i učinke koji narušavaju tržišno natjecanje, ukoliko poduzetnik u vladajućem položaju primjenjujući određenu praksu poslovanja ima za cilj isključiti ili otežati pristup poduzetnicima na povezanom tržištu.
Povezanost promatranih tržišta, odnosno djelatnosti, postoji na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, gdje u većini slučajeva poduzetnik ovlašten za obavljanje komunalne djelatnosti na području određenog grada, odnosno poduzetnik s vladajućim položajem na tržištu održavanja groblja i krematorija na području pojedinog grada, ujedno obavlja i djelatnost prodaje pogrebne opreme na malo i/ili prijevoza pokojnika.
Upravo iz tog razloga, takav poduzetnik je i u određenoj prednosti pred svojim konkurentima na tržištu povezanih djelatnosti prodaje pogrebne opreme na malo i/ili prijevoza pokojnika na zemljopisnom području za koje mu je dodijeljeno isključivo pravo obavljanja komunalne djelatnosti.
Osim navedenoga, postoje i specifičnosti vezane uz obavljanje svake od navedenih djelatnosti. Naime, prodaja pogrebne opreme na malo ne smatra se komunalnom djelatnošću, te ne postoje bilo kakve zakonske, odnosno pravne prepreke ulaska na rečeno tržište koje bi onemogućavale bilo kojeg poduzetnika u njezinom obavljanju po upisu u sudski registar. Isto tako, ne postoje bilo kakva ograničenja koja bi ograničavala obavljanje te djelatnosti na teritoriju nekog specifičnog zemljopisnog područja, osim samih navika kupaca.
Za razliku od tržišta prodaje pogrebne opreme na malo, tržište prijevoza pokojnika specifično je utoliko što je propisano Zakonom o komunalnoj djelatnosti da se ista može obavljati temeljem odluke grada, odnosno sklapanjem ugovora o koncesiji. S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja navedeno ima za posljedicu zakonsku prepreku ulaska na to tržište, čime se ograničava broj tržišnih takmaca na pojedinom zemljopisnom području.
Djelatnost prijevoza pokojnika na području Grada Slavonskog Broda uređena je Zakonom o komunalnom gospodarstvu te je za njezino obavljanje u konkretnom slučaju propisano da se ista obavlja temeljem odluke, odnosno ugovora o koncesiji.

3.2.1. Tržište održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima na području Grada Slavonskog Broda

Temeljem odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao posebnog zakona koji uređuje komunalnu djelatnost održavanja i upravljanja grobljima i krematorijima, poduzetniku Komunalac d.o.o. dano je isključivo pravo održavanja i upravljanja grobljima i krematorijima na području Grada Slavonskog Broda.
Slijedom rečenog, poduzetnik Komunalac d.o.o. nalazi se u vladajućem, odnosno monopolističkom položaju na mjerodavnom tržištu održavanja i upravljanja grobljima i krematorijima na području Grada Slavonskog Broda, u smislu članka 15. stavka 1. točke 1. ZZTN-a, budući da taj poduzetnik nema konkurenata na mjerodavnom tržištu.

3.2.2. Tržište prijevoza pokojnika na području Grada Slavonskog Broda

Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Slavonskog Broda, Gradsko poglavarstvo Grada Slavonskog Broda dodijelilo je pet koncesija poduzetnicima sa sjedištem na tom području. To su poduzetnici:
1. Komunalac d.o.o., Slavonski Brod,
2. Pogrebne usluge Krug, Slavonski Brod
3. Krizantema, Slavonski Brod,
4. Palma d.o.o., Slavonski Brod i
5. In memoriam, pogrebne usluge i cvjećarnica, Slavonski Brod.
Navedeni poduzetnici obavljaju i djelatnost prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda.
Radi utvrđivanja strukture mjerodavnog tržišta te provođenja analize mjerodavnog tržišta, Agencija je od navedenih poduzetnika zatražila financijske podatke vezane uz obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika, odnosno ukupni prihod tih poduzetnika ostvaren prijevozom, cjenik prijevoza i sl.
Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju Agencija je utvrdila da se sukladno ugovoru o koncesiji, prijevoz pokojnika na području Grada Slavonskog Broda, ne naplaćuje. Stoga nije niti postojala mogućnost utvrđivanja tržišnih udjela takmaca na tom tržištu primjenom kriterija ukupno ostvarenog prihoda od prijevoza pokojnika na tom mjerodavnom tržištu.
S obzirom da iz navedenoga proizlazi da pored poduzetnika Komunalac d.o.o. još četiri poduzetnika uz prodaju pogrebne opreme obavljaju i prijevoz pokojnika na području Grada Slavonskog Broda (svi prijevoz obavljaju bez naplate), poduzetnik Komunalac d.o.o. nema vladajući položaj na mjerodavnom tržištu prijevoza pokojnika na području Grada Slavonskog Broda u smislu članka 15. ZZTN-a.
Iako detaljniji podaci o strukturi samog tržišta i tržišnim udjelima nisu bili dostupni Agenciji, odnosno zbog posebnog načina na koji je uređena promatrana djelatnost nije bilo moguće utvrditi tržišne udjele, u predmetnom slučaju Agencija je izvršila analizu rečenog tržišta samo iz razloga njegove uske povezanosti s mjerodavnim tržištem prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda.
Agencija je od poduzetnika Komunalac d.o.o. zatražila dostavu cjenika. Uvidom u dostavljeni cjenik Agencija je utvrdila da se usluga prijevoza pokojnika na području Grada Slavonskog Broda ne naplaćuje, a cijena prijevoza pokojnika izvan Grada Slavonskog Broda predstavlja posebnu stavku, koju poduzetnik Komunalac d.o.o. naplaćuje. Iz cjenika ne proizlazi da poduzetnik Komunalac d.o.o. u slučajevima kad naplaćuje cijenu prijevoza pokojnika izvan Slavonskog Broda (iako nije riječ o mjerodavnom tržištu u zemljopisnom smislu koje je utvrđeno u ovom postupku, ali je indikativno i za ovaj postupak) ne uvjetuje ili na bilo koji drugi način prisiljava kupce pogrebne opreme da koriste i uslugu prijevoza pokojnika. Nadalje, Agencija je zatražila i dostavu posljednjih 30 izlaznih računa poduzetnika Komunalac d.o.o., kako bi utvrdila primjenjuje li poduzetnik Komunalac d.o.o. poslovnu politiku kojom zlouporabljuje svoj položaj na tržištu, s obzirom na to da je Agencija utvrdila da na usko povezanom tržištu održavanja i upravljanja grobljem i krematorijem taj poduzetnik ostvaruje vladajući položaj.
Agencija je izvršila uvid u zaprimljenu dokumentaciju, odnosno u cijene prijevoza pokojnika koje primjenjuje poduzetnik Komunalac d.o.o., ovisno o prijevozu na području Grada Slavonskog Broda ili izvan tog područja. Analizom izdanih računa Agencija nije utvrdila bilo kakve nepravilnosti u poslovanju poduzetnika Komunalac d.o.o., u smislu da je poduzetnik Komunalac d.o.o. možebitno primjenjivao različite uvjete na različite kupce, odnosno iz navedenih računa nije proizlazilo da je taj poduzetnik na bilo koji način vezao prodaju jedne njegove usluge ili proizvoda uz drugu uslugu ili proizvod. Naime, poduzetnik Komunalac d.o.o. nema u okviru svog poslovanja u primjeni sustav rabata, već je u svakom pojedinom slučaju primjenjivana cijena utvrđena cjenikom, neovisno o broju usluga i/ili proizvoda zatraženih od strane pojedinog kupca.
Nadalje, Agencija je zatražila i očitovanja od konkurenata, odnosno drugih poduzetnika koji obavljaju prijevoz pokojnika na teritoriju Slavonskog Broda, o tome je li i na koji način poduzetnik Komunalac d.o.o. možebitno zlouporabio svoj položaj na tom tržištu. Zaprimljena očitovanja ni na koji način nisu ukazivala na postupanje poduzetnika Komunalac d.o.o. koje bi se moglo smatrati zlouporabom.

3.2.3. Tržište prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda

Glavna značajka djelatnosti prodaje pogrebne opreme na malo u predmetnom slučaju je činjenica da se ista ne smatra komunalnom djelatnosti te da nije uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Naime, za obavljanje djelatnosti prodaje pogrebne opreme na malo ne postoje zakonske i pravne prepreke, odnosno ne zahtijeva se pribavljanje posebnih dozvola i sličnog, niti se obavljanje te djelatnosti ograničava na određena zemljopisna područja na bilo koji način.
Agencija je utvrdila da na teritoriju Republike Hrvatske djeluje velik broj poduzetnika koji obavljaju predmetnu djelatnost. S obzirom na to da je riječ o pretežito malim poduzetnicima, odnosno obrtnicima, Agenciji nisu u ovom postupku bili dostupni podaci o svim sudionicima na tržištu prodaje pogrebne opreme na malo na teritoriju Republike Hrvatske. Teritorij Republike Hrvatske Agencija je prvotno razmatrala budući da je utvrdila da ne postoje posebne prepreke koje bi onemogućavale prodaju pogrebne opreme na tom cjelokupnom području.
Iz tog razloga, Agencija je zatražila očitovanja od poduzetnika Krizantema, te Komunalac d.o.o. o poduzetnicima koje oni smatraju svojim konkurentima u obavljanju djelatnosti prodaje pogrebne opreme na malo. Rečeni poduzetnici su u svojim očitovanjima izričito naveli da svojim tržišnim takmacima na predmetnom tržištu smatraju tri poduzetnika sa sjedištem u Slavonskom Brodu (poduzetnici Palma d.o.o., In memoriam, pogrebne usluge i cvjećarnica te Pogrebne usluge Krug).
Agencija je stoga zatražila očitovanje i od poduzetnika Palma d.o.o., In memoriam, pogrebne usluge i cvjećarnica te Pogrebne usluge Krug o tome koje poduzetnike oni smatraju svojim tržišnim takmacima u obavljanju djelatnosti prodaje pogrebne opreme na malo. I navedeni poduzetnici su se očitovali da su njihovi konkurenti samo poduzetnici koji obavljaju tu djelatnost na području Slavonskog Broda, odnosno nitko od sudionika na mjerodavnom tržištu prodaje pogrebne opreme na malo nije smatrao svojim konkurentom niti jednog poduzetnika izvan područja Grada Slavonskog Broda.
Temeljem svih zaprimljenih i dostupnih podataka, Agencija je utvrdila te analizirala strukturu i položaj tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda.
Mjerodavnim tržištem u zemljopisnom smislu Agencija je utvrdila područje Grada Slavonskog Broda, budući je utvrdila da je u većini slučajeva riječ o prodaji pogrebne opreme na malo na području grada u kojem poduzetnik ima i sjedište, odnosno navike kupaca su takve da se samo u iznimnim slučajevima pogrebna oprema nabavlja izvan područja grada u kojem je osoba umrla i u kojem se obavlja pogreb. Navedeno se nadovezuje na činjenicu praktičnosti obavljanja cjelokupne usluge na jednom mjestu, budući da je razumno za pretpostaviti da će kupac u većini slučajeva mogućnost kupnje potrebnih usluga i proizvoda na jednome mjestu smatrati praktičnim odnosno ekonomičnim.
Osim toga, i na ovom mjerodavnom tržištu potrebno je istaknuti prednosti poduzetnika koji ostvaruje vladajući položaj na usko vezanom tržištu održavanja i upravljanja grobljem i krematorijem, koje proizlaze iz omogućavanja kupcima da cjelokupne potrebe zadovolje na jednom mjestu kupnjom proizvoda i usluga, neovisno o mogućnosti ostvarivanja nešto niže cijene određenog proizvoda u ponudi drugog konkurenta.
Radi provođenja detaljne analize Agencija je od konkurenata na mjerodavnom tržištu zatražila podatke o ukupno ostvarenom prihodu od prodaje pogrebne opreme na malo u 2003., 2004. i 2005. godini. Zaprimljeni su podaci od poduzetnika Komunalac d.o.o., Krug te Piramida, dok je poduzetnik Palma izjavio da nije ostvario prihod od prodaje pogrebne opreme na malo u promatranim godinama.
Budući da Agenciji nisu bili dostavljeni niti dostupni svi relevantni podaci, detaljnu i cjelokupnu analizu mjerodavnog tržišta nije bilo moguće provesti, te su stoga izvedeni zaključci na temelju dostupnih podataka Agenciji.
Uspoređujući podatke poduzetnika Komunalac d.o.o., Krug i Palma o ostvarenom prihodu od prodaje pogrebne opreme na malo u 2004. i 2005. godini (za 2003. godinu nisu dostavljeni podaci od svih poduzetnika), razvidno je da je poduzetnik Komunalac d.o.o. ostvario višestruko veće prihode od svojih konkurenata.

Tablica 1. Ukupno ostvareni prihodi od prodaje pogrebne opreme na malo u 2004. i 2005. godini poduzetnika na području Slavonskog Broda

Poduzetnik

Prihod u 2004. (u kn)

Tržišni udio (u %)

Prihod u 2005. (u kn)

Tržišni udio (u %)

Komunalac d.o.o.

*

70-80

*

50-60

Krug

*

10-20

*

15-25

Piramida

*

0-10

*

20-30

Ukupno

679.672,82

100,00

779.626,54

100,00

Izvor: Podaci dostavljeni od poduzetnika.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

______
* Izuzetno kao poslovna tajna u smislu članka 51. ZZTN-a.

Prema podacima iz tablice 1. proizlazi da je poduzetnik Komunalac d.o.o. ostvario znatno veće prihode od svojih konkurenata u promatranoj djelatnosti, u 2004. godini ostvarivao je 70-80 posto tržišnog udjela, dok je u 2005. godini ostvarivao 50-60 posto. Iako se tržišni udjel poduzetnika Komunalac d.o.o. znatno smanjio u 2005. godini, on i dalje ostvaruje vrlo visoki udio od preko 50 posto, te se temeljem tih podataka može zaključiti da je riječ o poduzetniku u vladajućem položaju na tržištu prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda.
Uz navedeni zaključak potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da tablica 1. ne predstavlja potpunu strukturu mjerodavnog tržišta, budući da ne obuhvaća sve poduzetnike koji sudjeluju prodajom svojih proizvoda na tom tržištu. Vezano uz rečeno, poduzetnik Komunalac d.o.o. je istaknuo u svom očitovanju kako je od ukupnog broja sahrana u pojedinoj godini na teritoriju Slavonskog Broda u razdoblju od 2003. do 2005. godine, prodao komplet pogrebne opreme u samo 25 posto slučajeva godišnje od ukupnog broja sahrana, dok je u preostalim slučajevima pogrebna oprema kupljena od njegovih konkurenata.
U predmetnom slučaju poduzetnik Krizantema naveo je da poduzetnik Komunalac d.o.o. koristi ovlasti koje su mu dane kao poduzetniku sa isključivim pravom obavljanja pogrebnih usluga na način da veže usluge obavljanja ukopa, iskopa, besplatnog korištenja mrtvačnice, određivanjem povoljnijih termina ukopa i sl. s kupovinom vlastite pogrebne opreme. Kako bi Agencija utvrdila jesu li navodi poduzetnika Krizantema utemeljeni, odnosno je li poduzetnik Komunalac d.o.o. zlouporabio svoj vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, zatražena su očitovanja te mogući dokazi kojima raspolažu poduzetnik Krizantema i drugi poduzetnici koji obavljaju djelatnost prodaje pogrebne opreme na malo na tom području.
Prema očitovanju poduzetnika Komunalac d.o.o. korištenje hladnjaka, odnosno mrtvačnice naplaćuje se, kao i ostale usluge i proizvodi u ponudi prema važećem cjeniku, a termini ukopa ugovaraju se prema raspoloživosti termina, također prema propisanim pravilima za tu uslugu. Niti jedan od konkurenata nije potvrdio navode poduzetnika Krizantema da poduzetnik Komunalac d.o.o. zlouporabljuje svoj položaj putem ovih usluga, niti da su svjesni da poduzetnik Komunalac d.o.o. veže ili uvjetuje kupnju, odnosno korištenje ovih usluga uz druge usluge i proizvode u svojoj ponudi.
Nadalje, radi stjecanja uvida u praksu poslovanja poduzetnika Komunalac d.o.o. zatraženi su i izdani računi istog poduzetnika. Uvidom u izdane račune Agencija je utvrdila da poduzetnik Komunalac d.o.o. nije primjenjivao praksu koja bi imala za posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, odnosno sprječavanje ili ograničavanje obavljanja djelatnosti drugih poduzetnika jer poduzetnik Komunalac d.o.o. nije vezivao kupnju jednog proizvoda i/ili usluge uz kupnju drugog proizvoda i/ili usluge, nije uvjetovao kupnju jednog proizvoda kupnjom drugoga, nije odobravao popust na određene proizvode u takvim slučajevima i slično, budući da iz izdanih računa u svakom pojedinom slučaju proizlazi da je proizvode i usluge naplaćivao sukladno važećem cjeniku te bez primjene bilo kakvih popusta u bilo kojem slučaju.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće je na 75. sjednici, održanoj 18. siječnja 2007., sukladno ovlasti iz članaka 34. i članka 57. točke 3. i 8. ZZTN-a te članka 202. ZUP-a, razmatralo predmetni zahtjev te je ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka u konkretnom slučaju donijelo odluku da poduzetnik Komunalac d.o.o. nije spriječio, ograničio ili narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 4. ZZTN-a, odnosno da taj poduzetnik nije koristio svoj vladajući položaj na mjerodavnom tržištu održavanja i upravljanja grobljima i krematorijima na području Grada Slavonskog Broda i uvjetovao naručiteljima usluge ukopa da kod poduzetnika Komunalac d.o.o. kupe i pogrebnu opremu i/ili koriste uslugu prijevoza pokojnika, a radi jačanja tržišne snage tog poduzetnika i na tim, usko povezanim mjerodavnim tržištima.
Vijeće je odluku temeljilo na relevantnim činjenicama koje je Agencija utvrdila svim raspoloživim dokaznim sredstvima, u smislu članka 48. ZZTN-a i članka 159. ZUP-a.
Stoga je Vijeće odlučilo da se zahtjev poduzetnika Krizantema rješenjem odbije kao na zakonu neosnovan.
Pri odlučivanju u postupku, Vijeće je posebno cijenilo sljedeće činjenice:
Iako poduzetnik Komunalac d.o.o. ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu održavanja i upravljanja grobljima i krematorijima na području Grada Slavonskog Broda, u smislu članka 15. stavka 1. točke 1. ZZTN-a i vladajući položaj na tržištu prodaje pogrebne opreme na malo na području Grada Slavonskog Broda, u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. i stavka 3. ZZTN-a, Vijeće u predmetnom postupku nije utvrdilo da je poduzetnik Komunalac d.o.o. zlouporabio vladajući položaj na rečenim mjerodavnim tržištima, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 4. ZZTN-a. Naime, Vijeće nije utvrdilo da je poduzetnik Komunalac d.o.o. primjenjivao poslovnu praksu koja bi imala za posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, odnosno Vijeće je utvrdilo da taj poduzetnik nije vezivao kupnju jednog proizvoda i/ili usluge uz kupnju drugog proizvoda i/ili usluge, nije uvjetovao kupnju jednog proizvoda kupnjom drugoga, niti je odobravao popust na određene proizvode u takvim slučajevima i slično. Rečeno je Vijeće utvrdilo temeljem analize cjenika te izlaznih računa prodaje pogrebne opreme na malo i prijevoza pokojnika poduzetnika Komunalac d.o.o., kao dokaznih sredstava. Isti nisu u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
Vijeće je posebno cijenilo činjenicu da poduzetnici, izravni konkurenti poduzetnika Komunalac d.o.o., nisu ukazali na činjenicu sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja poduzetnika Komunalac d.o.o., a poduzetnik Krug izričito se očitovao kako poduzetnik Komunalac d.o.o. nije spriječio, ograničio ili narušio tržišno natjecanje, odnosno da poduzetnik Komunalac d.o.o. nije na bilo koji način uvjetovao naručiteljima obavljanje usluge ukopa zajedno s kupnjom njegove pogrebne opreme i/ili korištenjem usluge prijevoza pokojnika. Navedeno potvrđuje i činjenica da je u razdoblju od svega godine dana tržišni udjel poduzetnika Komunalac d.o.o. na tržištu prodaje pogrebne opreme na malo značajno smanjen (sa 70-80 posto u 2004. godini na 50-60 posto u 2005. godini), što ukazuje na postojanje odnosno jačanje tržišnog natjecanja na tom tržištu.

5. TROŠKOVI POSTUPKA

5.1 Izdavanje rješenja kojim se okončava postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika pred Agencijom podliježe naplati upravnih pristojbi sukladno odredbi članka 2.L322917 stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2. točka 1d. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).
Upravna pristojba u iznosu od 5.000,00 kuna za zahtjev za pokretanjem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, u smislu članka 42. ZZTN-a, a naročito za zahtjev za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu, naplaćuje se sukladno članku 2. točki 1d., odnosno tarifnom broju 106. točki 1d. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 163/03 i 110/04) te tarifnom broju 2, Tarife upravnih pristojbi, plaća se upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.
Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002-(navesti matični broj subjekta).
Također, sukladno odredbi članka 16.L322915 stavka 4. Zakona o upravnim pristojbamaL322914 (»Narodne novine«, broj 8/96 i 131/97), nakon izvršene uplate obveznik uplate je dužan presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I 030-02/2005-01/45.
Ukoliko obveznik uplate upravne pristojbe ne izvrši uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
5.2. Agencija je dana 4. prosinca 2006., u smislu članka 114. stavaka 2. i 4. ZUP-a, zaprimila zahtjev poduzetnika Komunalac d.o.o. za nadoknadu troškova postupka, a koji se odnose na troškove dolaženja, odnosno putne troškove u iznosu od 2.240,00 kuna. Uvidom u dostavljene naloge za službena putovanja poduzetnika Komunalac d.o.o., Agencija je kao opravdane troškove postupka priznala dostavljene troškove poduzetnika Komunalac d.o.o. u iznosu od 2.240,00 kuna.
Temeljem članka 117. stavaka 1. i 2. ZUP-a, propisano je da u postupku u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak i na čiju je štetu postupak okončan dužna je protivnoj stranci naknaditi opravdane troškove.
Stoga je poduzetnik Krizantema dužan poduzetniku Komunalac d.o.o. nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 2.240,00 kuna. Uplatu je potrebno izvršiti na žiroračun br. 2340009-1110125463, u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
5.3. Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN-a, a u svezi s člankom 57. točkom 3. i 8. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Slijedom iznijetoga, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2005-01/45
Urbroj: 580-05-07-26-33
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odbijanje zahtjeva poduzetnika Krizantema
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !