Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 28.01.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2008-05/16 od 17. prosinca 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

261

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L436969 stavka 1. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku odobrenja državne potpore poduzetniku Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o. sa sjedištem u Jasenku, Vrelo, na temelju zahtjeva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 38, na temelju odluke s 4. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 17. prosinca 2008., donosi

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora u obliku subvencije sadržana u Odluci o sadržaju, obuhvatu i trajanju obveze obavljanja športsko-komunalnih usluga od općeg gospodarskog interesa te načinu utvrđivanja visine, dodjele i provođenju nadzora o korištenju naknade za njeno obavljanje poduzetniku Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., jer je sukladna Zakonu o državnim potporama.

II. Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o., sa sjedištem u Jasenku, Vrelo, u obvezi je u razdoblju od 2008. do 2010. voditi zasebno interno knjigovodstvo za prihode i rashode koji se odnose na obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa. Prilikom vođenja odvojenog internog knjigovodstva Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o. mora slijediti kriterije koji su zasnovani na općeprihvaćenim troškovno-računovodstvenim načelima. Iznos naknade troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa procijenit će se temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine, dok će se konačni obračun naknade troškova izvršiti krajem tekuće godine.

III. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o vođenju zasebnog knjigovodstva poduzetnika Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o. kao i konačne obračune iz točke II.1. izreke ovog rješenja zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima za poduzetnika Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o. za razdoblje od 2008., do 2010. i to najkasnije do 31. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 12. kolovoza 2008., od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 38, zahtjev, od 15. srpnja 2008., klasa: 404-03/06-01/00208, urbroj: 533-03-08-0033 (dalje: Zahtjev), za dodjelu financijskih sredstava za razdoblje od 2008. do 2010., u ukupnoj vrijednosti od 17.200.000,00 kn, odnosno 4.000.000 kuna za 2008., 6.700.000 kuna za 2009. i 6.500.000 kuna za 2010. za Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica d.o.o. za šport, ugostiteljstvo i turizam (dalje: HOC Bjelolasica d.o.o.).

U privitku zahtjeva dostavljena je Odluka Sabora Republike Hrvatske od 26. ožujka 1993. kojom Republika Hrvatska postaje vlasnik dijela društvene imovine olimpijskog centra »Bjelolasica« (»Narodne novine«, broj 27/93), Odluka Vlade Republike Hrvatske od 23. listopada 1997. o davanju na upravljanje i korištenje poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. nekretnina u katastarskoj općini Jasenak (dalje: Odluka Vlade RH), Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju zaključaka s 3. sastanka Povjerenstva za kapitalne projekte u poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o., te zapisnik s rečenog sastanka održanog 27. lipnja 2006. Nadalje, Ministarstvo je dostavilo i ispunjeni Obrazac prijave državne potpore.

Istog dana Agencija je zaprimila i dopis Ministarstva od 15. srpnja 2008., klasa: 404-03/06-01/00208, urbroj: 533-03-08-0034, s pregledom športskih sadržaja pri poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o., obrazloženja ukupnih rashoda vezanih za skijalište, športsku infrastrukturu i održavanje, analizu rashoda za razdoblje od 2003. do 2007., te presliku suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa - Zavoda za unaprjeđenje športa od 8. listopada 1998. za održavanje »Škole u prirodi« u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica.

Zahtjev je podnesen sukladno članku 12.L436971 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) jer financijska sredstva koja Ministarstvo dodjeljuje poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. sadrže elemente državne potpore.

Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.

Budući da su podaci iz zaprimljene dokumentacije bili nedostatni za donošenje meritorne odluke, Agencija je Ministarstvu uputila dopis klasa: UP/I 430-01/2008-05/16, urbroj: 580-03-08-31-05 od 22. listopada 2008. sa zahtjevom za dostavom dodatnih očitovanja i dokumentacije.

Predmetna očitovanja i dokumentaciju Agencija je 26. studenog 2008. zaprimila od Ministarstva, podneskom od 20. studenog 2008., klasa: 404-03/06-01/00208, urbroj: 533-03-08-0036, te podneskom od 26. studenog 2008., klasa: 620-01/08-03/00694, urbroj: 533-03-08-0002. U privitku rečenih podnesaka, između ostalog, dostavljeno je sljedeće: Odluka o sadržaju, obuhvatu i trajanju obveze obavljanja športsko-komunalnih usluga od općeg gospodarskog interesa te načinu utvrđivanja visine, dodjele i provođenju nadzora o korištenju naknade za njeno obavljanje poduzetniku Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., od 26. studenog 2008., klasa: 620-01/08-03/00694, urbroj: 533-11-08-0001, preslika Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, analiza prihoda i rashoda poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o. za 2006., i 2007., prikaz vlasničke strukture u poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o., kao i izmijenjeni Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave) te razna financijska izvješća i plan poslovanja poduzetnika do 2010.

Također, Agencija je prilikom prikupljanja podataka potrebnih za vođenje postupka došla do saznanja da je poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o. korisnik državnih sredstava od 1999., a koja nisu odobrena odlukom Agencije.

S obzirom da je Zakon o državnim potporamaL436973 (»Narodne novine«, broj 47/03 i 60/04), stupio na snagu 2. travnja 2003., predmet ocjene mogu biti samo ona sredstva koja je poduzetnik bez odobrenja Agencije dobivao od 2. travnja 2003., tj. od dana stupanja na snagu rečenog Zakona.

Zbog toga je izvršen uvid u odredbe Državnog proračuna Republike Hrvatske (dalje: Državni proračun RH) koja predviđaju dodjelu sredstava poduzetniku od 2003. (»Narodne novine«, brojevi 154/02, 31/04, 171/04, 148/05, 137/06, 70/07 i 118/08).

S obzirom da nakon dostavljene dokumentacije, Agencija nije raspolagala sa svom potrebnom dokumentacijom za ocjenu sredstava dodijeljenih poduzetniku od 2003., predmet ovog postupka samo su sredstva namijenjena poduzetniku za razdoblje od 2008. do 2010., dok će se sredstva dodijeljena poduzetniku bez odobrenje Agencije za razdoblje od 2003. do 2007. ocjenjivati u posebnom upravnom postupku. U istom postupku ocjenjivat će se i poslovanje Javne Ustanove hrvatski olimpijski centar (dalje: Ustanova), koja je osnovana 21. prosinca 2006. jer se poslovanje iste isprepliće s poslovanjem poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o., a osim toga, Ustanova i poduzetnik imaju isto sjedište.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA
PRED AGENCIJOM

Osim odredbi ZDP-a, Agencija je u postupku primijenila Odluku o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne uslugeL436974 (»Narodne novine«, broj 39/08; dalje: Odluka o potpori za javne usluge), koja sadrži Okvir Zajednice za državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne službe (Službeni list Europske unije, serija C, broj 297, od 29. studenog 2005., dalje: Okvir Zajednice), Odluku Komisije od 28. studenog 2005. o primjeni članka 86. stavka 2. Ugovora o EZ-u na državne potpore koje se dodjeljuju u obliku naknada odredenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije, serija L, broj 312/67, od 29. studenog 2005., str. 67-73.; dalje: Odluka Komisije), te Presudu Europskog suda od 24. srpnja 2003. u predmetu C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungsprasidium Magdeburg protiv Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH 62000J0280, (IES /2003/ str. 1-07747).

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka u postupku je utvrđeno sljedeće:

3.1. Osnivanje i djelatnost poduzetnika

Odredbama članka 67.L436975 stavaka 2. i 3. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06), HOC Bjelolasica određena je kao športska građevina od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koji se ostvaruje osobito kroz ovlast Vlade Republike Hrvatske koju ista provodi zajedno s drugim pravnim osobama, koje imaju u vlasništvu nekretnine Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica, kroz trgovačko društvo za obavljanje športske djelatnosti, pri čemu Republika Hrvatska mora imati više od polovine udjela ili dionica na temelju uloženih nekretnina novčanih sredstava, što je na sličan način bilo regulirano i prvotnim Zakonom o športuL436977 (»Narodne novine«, broj 111/97).

Odlukom Vlade RH od 23. listopada 1997. Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica s pripadajućim nekretninama i pokretninama, dan je na upravljanje poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o.

Republika Hrvatska je temeljem navedenih dokumenata, u temeljni kapital poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o. unijela sljedeće:

– skijalište Bjelolasica s pripadajućim objektima,

– vodovod,

– sustav odvodnje s biopročistačem i

– športske objekte.

Poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o. upisan je u registru Trgovačkog suda u Karlovcu, s matičnim brojem subjekta upisa 020026037, a sa sjedištem u Jasenku, Vrelo.

Zakon o športu određuje da se izgradnja športskih građevina može poticati financiranjem iz državnog proračuna.

Prosječan redovan broj zaposlenih u poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. izvan zimske sezone iznosi 175 radnika, što uz dodatnih 25 zaposlenih sezonskih radnika u zimi iznosi ukupno 200 zaposlenih.

Tijekom cijele godine, na radnim mjestima koja se odnose na održavanje skijališta, rukovanje žičarom i skijaškim liftovima te strojevima za izradu skijaških staza moraju biti raspoređeni radnici posebnih znanja, vještina i zdravstvene sposobnosti. Slijedom navedenog, na takvim poslovima, stalno je zaposleno 13 radnika.

Stalno zaposleni radnici na Skijalištu Bjelolasica u izvansezonskim mjesecima poslovne godine obavljaju poslove remonta, održavanja strojeva, opreme i objekata vertikalnog transporta, održavanja skijaških staza i komunalnih objekata skijališta.

Najveći dio poslovanja poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o. odnosi se na komercijalne djelatnosti kao što su ugostiteljska i turistička djelatnost, djelatnost maloprodaje i djelatnost prijevoza putnika za vlastite potrebe. Ugostiteljsku djelatnost rečeni poduzetnik obavlja u Turističkom naselju Bjelolasica u Jasenku, Hotelu Jastreb u Begovu Razdolju i restoranu Sabljaci na jezeru Sabljaci u neposrednoj blizini Ogulina.

Međutim, osim navedenih djelatnosti, poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o. u svojem poslovanju obavlja i druge djelatnosti koje nisu vezane uz prethodno navedenu komercijalnu djelatnost, već se odnose na obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa kako to proizlazi iz Odluke Ministarstva o sadržaju, obuhvatu i trajanju obveze obavljanja športsko-komunalnih usluga od općeg gospodarskog interesa te načinu utvrđivanja visine, dodjele i provođenju nadzora o korištenju naknade za njeno obavljanje poduzetniku Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o. (dalje: Odluka o obavljanju športsko-komunalnih usluga), donesene na temelju članka 67. Zakona o športu.

3.2. Odluka o obavljanju športsko-komunalnih usluga

Donošenje Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga proizlazi iz navoda Ministarstva od 15. srpnja 2008., u kojem je rečeno da je skijalište Bjelolasica najveće skijalište u Republici Hrvatskoj te da zbog pripremnih radnji za skijašku sezonu poduzetnik svake godine ima vrlo visoke fiksne troškove, a uspješna sezona je vezana isključivo za prirodni snijeg. Osim skijališta i svi ostali športski objekti (nogometni stadion s atletskom stazom, teren za odbojku na pijesku, sportska dvorana) nisu ostvarivali prihod dovoljan za pokriće troškova održavanja. Glavni razlog donošenja Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga proizlazi iz činjenice da nije moguće sportašima ponuditi kompletne pripreme ukoliko ne postoji dostatna izgrađenost olimpijskog centra tj. ukoliko nisu ispunjeni svi preduvjeti za kvalitetnu pripremu športaša.

Također, zbog činjenice da je rad skijališta isključivo vezan uz prirodni snijeg, koji nerijetko izostaje, kao i zbog činjenice da su oprema i uređaji zastarjeli, te da planirane skijaške staze i objekti nisu izgrađeni, poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o. ostvaruje znatan poslovni gubitak.

lz točke I. i II. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga proizlazi da je poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o., u svrhu razvoja olimpijskog športa i obavljanja komunalne djelatnosti dužan obavljati usluge od općeg gospodarskog interesa vezane za športske djelatnosti na skijalištu Bjelolasica s pripadajućim objektima, skijalištu Begovo Razdolje te ostalim športskim objektima u sastavu poduzetnika (vanjski i zatvoreni sportski objekti polivalentnog sadržaja, teniskih terena, nogometnog igrališta, igrališta za košarku, odbojku, stolni tenis i slično), te usluge vezane za komunalne djelatnosti (grijanje, održavanje vodoopskrbnog sustava, isporuku i distribuciju vode te pročišćavanje otpadnih voda na području naselja Vrelo, Jasenak) i to u razdoblju od 2008. do 31. prosinca 2010.

Glede komunalne djelatnosti koju poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o. obavlja, ista je važna zbog nužnog osiguravanja kvalitetnog komunalnog sustava u Hrvatskom olimpijskom centru, kao i na području mjesta Jasenak, Vrelo. Člankom 2.L436978 stavkom 1. i člankom 3.L436979 stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) određeno je da se komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavljaju kao javna služba.

Točkom III. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga određeno da će za obavljanje opisanih usluga od općeg gospodarskog interesa poduzetniku biti isplaćivana naknada razlike neostvarenih prihoda u odnosu na rashode. Naknada će se isplaćivati za svaku poslovnu godinu u razdoblju od 2008. do 2010. u obliku subvencije, iz sredstava osiguranih u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske na stavki Ministarstva. Naknada za svaku proračunsku godine isplaćivat će se u mjesečnim iznosima po zahtjevu poduzetnika.

Točkom IV. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga određeno je da se naknada odnosi na pokriće svih direktnih varijabilnih i fiksnih troškova, u što je uključeno pokriće srazmjernog udjela zajedničkih režijskih troškova nastalih tijekom pružanja usluge od općeg gospodarskog interesa te na pokriće iznosa razumne dobiti.

Točkom V. Odluke određeni su parametri za obračun, nadzor i kontrolu naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa.

Točkom VI. određeno je da je poduzetnik dužan voditi odvojeno knjigovodstvo.

Točkom VII. određena je obveza vođenja nadzora nad poduzetnikom u svezi korištenja isplaćenih naknada od strane Ministarstva. Također, određeno je da se naknada ne smije koristiti za ostale komercijalne aktivnosti te ukoliko iznos prekomjerne naknade ne premašuje 10 posto od iznosa godišnje naknade, takvi će se iznosi u opravdanim slučajevima moći prenijeti u slijedeću poslovnu godinu, a za visinu tih sredstava poduzetniku će se umanjiti iznos sredstava za iduću poslovnu godinu.

3.3. Poslovanje poduzetnika i način izračuna
naknade/kompenzacije za obavljanje usluge
od općeg gospodarskog interesa

U cilju izračuna naknade/kompenzacije za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, kao osnovica uzeti su poslovni rezultati poduzetnika iz 2007. Podatke je poduzetnik prikazao na način da su odvojene djelatnosti koje se smatraju komercijalnim od djelatnosti koje predstavljaju usluge od općeg gospodarskog interesa.

U Tabeli 1. odvojeno su prikazani prihodi i rashodi ostvareni temeljem obavljanja komercijalnih djelatnosti, te djelatnosti od općeg gospodarskog interesa.

Tabela 1.

PRIHODI I RASHODI PODUZETNIKA HOC BJELOLASICA d.o.o. u 2007. (u kunama)

R.b.

Opis

2007.

Djelatnosti od općeg gospodarskog interesa

Komerc.

djelatnosti

i uprava

Sveukupno

(f+g)

Skijalište

Bjelolasica

Skijalište

Begovo

Razdolje

Ostale

sportske

djelatnosti

Komunalna

djelatnost

Ukupno

(b+c+d+e)

1

a

b

c

d

e

f

g

h

2

Prihodi od

prodaje usluga

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

3

Ostali prihodi

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

4

Ukupni

prihodi

(2+3)

97.340

13.893

106.261

371.080

588.575

17.813.838

18.402.413

5

Prihodi iz

proračuna

1.430.999

156.107

610.722

579.351

2.777.179

0

2.777.179

6

Sveukupni prihodi (4+5)

1.528.339

170.000

716.983

950.431

3.365.754

17.813.838

21.179.592

7

Poslovni

rashodi

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

8

Bruto plaća

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

9

Ostali rashodi

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

10

Zajednički rashodi

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

11

Sveukupni

rashodi 7+8+9+10

2.897.906

170.000

716.983

950.431

4.735.321

23.581.525

28.316.845

12

Rezultat (6-11)

-1.369.567

0

0

0

-1.369.567

-5.767.687

-7.137.254

Izvor: Dokumentacija poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ostvareni gubitak u poslovanju rezultat je činjenice da su u 2007. ukupni rashodi poduzetnika premašili ukupne prihode za iznos od 9.914.432 kune, ali je zahvaljujući dodijeljenim sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 2.777.179 kuna sveukupni gubitak smanjen na 7.137.254 kune.

U skladu s dostavljenim podacima, kao i podacima iz Godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007., na Razdjelu 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, glava 08030 – Šport, Aktivnosti A577032 – Poticanje olimpijskog športa u Hrvatskom olimpijskom centru u Bjelolasici, Računu: 3811 – Tekuće donacije u novcu, utvrđeno je da je poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. u predmetnoj godini dodijeljeno subvencija u iznosu od 2.700.000 kuna.

U navedenoj godini preostali gubitak pokriven je na osnovi odluke skupštine poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o., i to prodajom poslovnog udjela Republici Hrvatskoj u iznosu od 8.000.000 kuna čime je ista povećala svoj poslovni udio u poduzetniku sa 66,25 posto na 76,02 posto.

Uzrok gubitka nastalog obavljanjem športsko-komunalnih djelatnosti u 2007. proizlazi uglavnom iz činjenice da zbog nedostatka prirodnog snijega nije ostvarena zimska sezona kao što je planirano i što su iz Državnog proračuna RH predmetnom poduzetniku doznačena financijska sredstva u iznosu od 2.700.000 kuna, što je znatno manje nego prethodnih godina. Naime, temeljem podataka iz Godišnjeg obračuna Državnog proračuna RH, utvrđeno je da je iz proračuna u 2006. poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. dodijeljeno 9.500.000 kuna, u 2005. i 2004. po 8.000.000 kuna godišnje, te u 2003. iznos od 9.000.000 kuna državnih subvencija.

lz Tabele 1. također je vidljivo da ostvareni prihodi od skijališta i ostalih sportskih djelatnosti ne mogu pokriti ostvarene rashode koji se najvećim dijelom odnose na tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme, potrošni materijal, amortizaciju i premije osiguranja.

Također, niti prihodi od obavljanja komunalnih usluga, a koji se naplaćuju vlasnicima apartmana i domaćinstvima na području naselja Bjelolasica i Jasenak ne mogu pokriti ostvarene rashode.

U Tabeli 2. prikazani su prihodi i rashodi poslovanja poduzetnika u razdoblju od 2008. do 2010.

Tabela 2.:

PLAN PRIHODA I RASHODA PODUZETNIKA HOC BJELOLASICA d.o.o. u razdoblju od 2008. do 2010.

000 kuna

R.b.

Opis

Djelatnosti od općeg gospodarskog interesa

Komercijalne djelatnosti i uprava

Ukupno (b+c)

2008.

1

a

b

c

d

2

Prihodi od prodaje usluga

**********

**********

**********

3

Ostali prihodi

**********

**********

**********

4

Ukupni prihodi (2+3)

700

24.400

25.100

5

Prihodi iz proračuna

4.700

0

4.000

6

Sveukupni prihodi (4+5)

4.700

24.400

29.100

7

Poslovni rashodi

**********

**********

**********

8

Bruto plaća

**********

**********

**********

9

Ostali rashodi

**********

**********

**********

10

Zajednički rashodi

**********

**********

**********

11

Sveukupni rashodi (7+8+9+10)

5.580

23.680

29.260

12

Rezultat (6-11)

-880

720

-160

2009.

1

a

b

c

d

2

Prihodi od prodaje usluga

**********

**********

**********

3

Ostali prihodi

**********

**********

**********

4

Ukupni prihodi (2+3)

1.800

26.200

28.000

5

Prihodi iz proračuna

6.700

0

6.700

6

Sveukupni prihodi (4+5)

8.500

26.200

34.700

7

Poslovni rashodi

**********

**********

**********

8

Bruto plaća

**********

**********

**********

9

Ostali rashodi

**********

**********

**********

10

Zajednički rashodi

**********

**********

**********

11

Sveukupni rashodi (7+8+9+10)

10.050

24.760

34.810

12

Rezultat (6-11)

-1.550

1.440

-110

2010.

1

a

b

c

d

2

Prihodi od prodaje usluga

**********

**********

**********

3

Ostali prihodi

**********

**********

**********

4

Ukupni prihodi (2+3)

3.200

27.000

30.200

5

Prihodi iz proračuna

6.500

0

6.500

6

Sveukupni prihodi (4+5)

9.700

27.000

36.700

7

Poslovni rashodi

**********

**********

**********

8

Bruto plaća

**********

**********

**********

9

Ostali rashodi

**********

**********

**********

10

Zajednički rashodi

**********

**********

**********

11

Sveukupni rashodi (7+8+9+10)

10.110

26.600

36.720

12

Rezultat (6-11)

-410

400

-10

Izvor: Dokumentacija poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Sukladno Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008.L436981 (»Narodne novine«, broj 82/2008), na Razdjelu 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, glava 08030 – Šport, planirana je Aktivnost A577032 – Poticanje olimpijskog športa u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica, na Računu: 3811 – Tekuće donacije u novcu u iznosu od 5.300.000 kuna, što zajedno s povećanjem od 4.000.000 kuna ukupno iznosi 9.300.000 kuna. Prema navodima Ministarstva, iznos od 5.300.000 kuna dodijeljen je Ustanovi, dok će planirani iznos od 4.000.000 kuna, nakon odobrenja Agencije biti dodijeljen poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o.

Plan prihoda i rashoda za 2008., koji je prikazan u Tabeli 2., izrađen je temeljem rezultata ostvarenih u 2007. i na temelju rezultata u poslovanju u razdoblju od siječnja do listopada 2008., te projekcije prihoda i rashoda do kraja 2008. Zbog nedostatka prirodnog snijega u 2008. poduzetnik će ostvariti gubitak u iznosu većem od 4 milijuna kuna, jer na skijalištima nisu ostvareni planirani prihodi.

U 2008., planirani su poslovni rashodi u iznosu približno jednakom onom iz 2007., odnosno u visini od 2.450.000,00 kuna za usluge od općeg ekonomskog interesa, a rashodi za plaće iznose 2.000.000 kuna i povećani su za 15 posto. Ostali financijski rashodi u 2008. odnose se kamate na dugoročni kredit i to u iznosu od 630.000 kuna.

Nadalje, u skladu s podacima iz Tabele 2., za 2009. prihodi od djelatnosti od općeg gospodarskog interesa planirani su uz pretpostavku da će zimska sezona biti realizirana u trajanju od najmanje 60 skijaških dana.

U 2009. očekuje se ostvarenje većih prihoda na skijalištu zbog povećanja cijena skijaških karata za ********** posto u odnosu na cijene karata iz 2008., a prihodi od prodaje dnevnih, poludnevnih, dvodnevnih, trodnevnih, sedmodnevnih i drugih karata za odrasle i djecu planirani su u ukupnom iznosu od ********** kn.

Za 2009., planirani su znatno veći rashodi za usluge od općeg gospodarskog interesa nego u 2008., a oni se uglavnom odnose na skijalište, u iznosu 4,3 milijuna kuna, i to zbog planiranog servisa skijališta, koji nije izvršen od 1999. Također, planirani trošak bruto plaća u 2009. je za ********** kuna veći nego u prethodnoj godini iz razloga porasta plaća zbog planiranja zimske sezone i uvećanog rada za noćni rad, nedjelje i blagdane. Osim stalno zaposlenih radnika, planirano je zapošljavanje i 12 sezonskih radnika, za rad u trajanju od ukupno tri mjeseca zimske sezone.

U 2009. planiran je porast financijskih rashoda Skijališta Bjelolasica iz razloga što u travnju iste godine započinje otplata dugoročnog kredita u iznosu od ********** kuna za financiranje dijela kapitalnih investicija koje se odnose na skijalište. Naime, Ugovor o kreditu u iznosu od ********** kuna potpisan je 4. svibnja 2007. s Raiffeisenbank Austria d.d., Podružnica Zagreb, uz 2 godine počeka, na rok od 8 godina otplate, kamatu od ********** posto godišnje, te uz založno pravo na nekretninama poduzetnika. Dodatkom Ugovora o kreditu od 15. svibnja 2008. određena je kamatna stopa u iznosu ********** ZIBOR-a uvećanog za ********** posto.

Iz predmetnog kredita financirana je nabava stroja za uređenje skijaških staza u iznosu od ********** kuna, rekonstrukcija skijaške staze Vrelo i nadzor nad izvođenjem radova u iznosu od ********** kuna, te projektna dokumentacija za sportsku dvoranu i bazen i konzalting u iznosu od ********** kuna.

Budući da je 15. travnja 2005. i 27. lipnja 2006. Vlada RH zaključcima podržala namjeru ulaganja u projekte i sadržaje poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o. koji uključuje i izgradnju športske dvorane i plivališta, poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o., bio je zadužen za sve poslove vezane za ugovaranje i izradu natječajne dokumentacije, izvođenje radova i nadzora nad radovima rekonstrukcije skijaške staze Vrelo Skijališta Bjelolasica; zatim ugovaranje izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta športske dvorane i bazena, te izrade natječajne dokumentacije i provedbu nadmetanja za izvođenje radova i nadzora nad radovima.

Nadalje, iz navoda Ministarstva proizlazi da je u tijeku financijska transakcija vezana uz otkup zemljišta za izgradnju športske dvorane i bazena u vlasništvu poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o., od strane Ustanove, kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane i bazena. Predmetna sredstva planirana su u Državnom proračunu RH za 2008. na poziciji kapitalnih ulaganja i bit će realizirana preko Ustanove.

U 2010. planirani su veći prihodi Skijališta Bjelolasica za više od 100 posto u odnosu na 2009. iz razloga što se toj godini očekuje završetak radova na sustavu zasnježivanja skijališta. Iz istog razloga, cijene skijaških karata planiraju se uvećati za oko 50 posto, kako je prikazano u Tabeli 3.

Rashodi u 2010. godini, koji se odnose na rashode obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa ostaju na istoj razini kao i u 2009.

Tabela 3.:

Plan prihoda od prodaje skijaških karata poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o. na Skijalištu Bjelolasica u 2009. i 2010. (u kunama)

R.
b.

Vrste karata

2009.

2010.

Plan broja prodanih karata

Planirana cijena karte

Ukupan prihod (b*c)

Plan broja prodanih karata

Planirana cijena karte

Ukupan prihod (e*f)

1

a

b

c

d

e

f

g

2

Dnevna ski karta odrasli

**********

**********

**********

**********

**********

****’*****

3

Dnevna ski karta djeca

**********

**********

*********

**********

**********

**********

4

Poludnevna ski karta odrasli

**********

**********

**********

**********

**********

**********

5

Poludnevna ski karta djeca

**********

**********

**********

**********

**********

**********

6

Dvodnevne, trodnevne i sedmodnevne karte za odrasle i djecu

**********

**********

7

Ukupno (2+3+4+5+6)

950.000

**********

Izvor: Dokumentacija poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slijedom svega navedenog, iz prikazanih tabela planiranih prihoda i rashoda po pojedinim djelatnostima u razdoblju od 2008. do 2010., razvidno je da djelatnosti od općeg gospodarskog interesa, bez obzira na planirani porast prihoda kroz godine, rezultiraju gubitkom u poslovanju, ali se taj gubitak s godinama smanjuje.

Komercijalne djelatnosti kroz sve tri planirane poslovne godine imaju planiranu dobit iz koje bi se trebao pokriti i dio gubitka nastalog obavljanjem djelatnosti od općeg gospodarskog interesa tako da iz navedenog plana proizlazi da se naknada/kompenzacija za javne usluge neće prelijevati na ostale komercijalne usluge poduzetnika.

Zbog transparentnosti i načina trošenja naknade/kompenzacije za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa poduzetnik je u obvezi voditi odvojeno interno knjigovodstvo za navedene usluge, a to je predviđeno člankom VI. Odluke, opisane u točki 3.2. obrazloženja ovog rješenja.

4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je zahtjev Ministarstva na svojoj 4. sjednici, održanoj 18. prosinca 2008. Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju.

Naime, Vijeće je prvenstveno trebalo utvrditi je li naknada/kompenzacija koja se odnosi na pokriće operativnih troškova nastalih uslijed ostvarenih većih rashoda u odnosu na prihode poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o. za razdoblje od 2008. do 2010., potrebnih za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Prilikom utvrđivanja predstavljaju li sredstva za pokriće troškova poslovanja poduzetnika državnu potporu, Vijeće je razmotrilo jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno je li riječ o transferu državnih sredstva, predstavljaju li sredstva potporu koja korisniku potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; je li se predložena sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi; je li dodjelom predloženih sredstva postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja, davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobiti u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05).

U konkretnom slučaju, naknada/kompenzacija predstavlja državnu potporu za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, jer su ispunjeni svi uvjeti iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Međutim, bez obzira na ispunjenje svih uvjeta iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, prema kojima se naknada/kompenzacija smatra državnom potporom, prema presudi Europskog suda u slučaju Altmark proizlazi da naknada/kompenzacija za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne predstavlja državnu potporu pod pretpostavkom ispunjenja dolje navedena četiri uvjeta:

a) poduzetniku koji prima naknadu mora zaista biti povjereno ispunjavanje obveza javnih usluga i te usluge moraju biti jasno određene,

b) unaprijed se moraju na nepristran i transparentan način utvrditi parametri za izračunavanje iznosa naknade, kako bi se izbjeglo moguće davanje gospodarske prednosti poduzetniku kojemu se dodjeljuje naknada u odnosu na konkurentne poduzetnike,

c) naknada ne smije premašivati iznose nužne za pokrivanje svih ili dijela troškova pretrpljenih tijekom ispunjavanja obveza javnih usluga, uzimajući u obzir relevantne prihode i razumnu dobit;

d) ukoliko u konkretnom slučaju poduzetnik koji bi trebao izvršavati obveze javnih usluga nije odabran u skladu s postupkom javne nabave koji bi omogućio odabir ponuditelja koji bi takve usluge mogao pružiti po najpovoljnijim uvjetima za zajednicu, visina potrebne naknade mora se odrediti na temelju analize troškova koji bi pri izvršavanju tih obveza nastali u tipičnom poduzetniku kojim se dobro upravlja, uzimajući u obzir relevantne prihode i razumnu dobit od izvršavanja tih obveza.

Primjenom navedenih uvjeta iz presude Altmark na poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o., Vijeće je utvrdilo da četvrti uvjet nije ispunjen jer poduzetnik za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa nije izabran putem javnog natječaja već na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz 1997., što je dodatno potvrđeno i Odlukom o obavljanju športsko-komunalnih usluga. Također, visina naknade/kompenzacije nije određena na temelju analize troškova koji bi pri izvršavanju istih obveza nastali u tipičnom poduzetniku kojim se dobro upravlja. Vijeće je, zbog činjenice da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni svi uvjeti iz slučaja Altmark, zaključilo da naknada/kompenzacija koja će se dodjeljivati poduzetniku predstavlja državnu potporu.

Članak 4. stavak 1. ZDP-a propisuje opću zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnicima državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.

Vijeće je zatim trebalo utvrditi postoji li mogućnost primjene izuzeća temeljem članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a, koji se odnosi se na državne potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti bez kojih bi državnih potpora bili onemogućeni u obavljanju i provedbi povjerenih im zadaća, a uz uvjet da državne potpore predstavljaju isključivo naknadu za obavljanje i provedbu tih zadaća.

Da bi se na državne potpore za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa moglo primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a, potrebno je ispuniti uvjete navedene u Okviru Zajednice čiji se sadržaj nalazi u Odluci za potpore za javne usluge.

Temeljem točke 9. Okvira Zajednice, proizlazi da države imaju visok stupanj slobode prilikom određivanja koje će usluge svrstati među usluge od općeg gospodarskog interesa. Sukladno Poglavlju 2.3. Okvira Zajednice, potrebno je utvrditi obvezu obavljanja javne usluge i metodu izračuna naknade/kompenzacije, a posebno se to odnosi na sljedeće:

a) narav javne usluge i trajanje obveze pružanja javne usluge;

b) dotične poduzetnike i područja;

c) narav bilo kakvog isključivog posebnog prava dodijeljenog poduzetniku;

d) parametri za obračun, nadzor i kontrolu naknada; te

e) dogovori u svezi s izbjegavanjem ili povratom prekomjerne naknade

Temeljem članka 67. stavka 2. i 3. Zakona o športu, Hrvatski olimpijski centar je određen kao športska građevina od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Na temelju navedene zakonske odredbe donesena je Odluka o obavljanju športsko-komunalnih usluga od 26. studenog 2008., opisana u točki 3.2. obrazloženja ovog rješenja. Iz navedene Odluke proizlazi da je obavljanje javne usluge povjereno poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. Područje obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa odnosi na uglavnom na područje Karlovačke županije, a jedan manji dio objekata (skijalište Begovo Razdolje) smješten je u Primorsko-goranskoj županiji.

Odlukom o obavljanju športsko-komunalnih usluga točno su određene javne usluge vezane uz športske djelatnosti i usluge vezane za obavljanje komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2008. do 2010., kako je to opisano u točki 3.2. obrazloženja ovog rješenja, te su ispunjeni uvjeti iz točke 12. a), b) i c) Okvira Zajednice.

U točki V. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga određeni su parametri za obračun, nadzor i kontrolu naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, kako je to opisano u točki 3.2. obrazloženja ovog rješenja, te se smatra da je ispunjen uvjet iz točke 12 d) Okvira Zajednice.

Točkom VII. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga, opisane u točki 3.2. Obrazloženja ovog rješenja, utvrđeno je da, ukoliko iznos prekomjerne naknade ne premašuje 10 posto od iznosa godišnje naknade, takav će se iznos u opravdanim slučajevima moći prenijeti u slijedeću poslovnu godinu, a za visinu tih sredstava poduzetniku će se umanjiti iznos sredstava za iduću poslovnu godinu, te se smatra da je ispunjen uvjet iz točke 12.e) Okvira Zajednice.

Nadalje, u točki 14. u Poglavlju 2.4. Okvira Zajednice navodi se da iznos naknade/kompenzacije ne smije premašiti iznos koji je nužan za pokrivanje troškova poduzetnika nastalih uslijed obveze pružanja javnih usluga, uzimajući u obzir relevantne prihode i razumnu dobit od obavljanja tih usluga. Iznos naknade uključuje sve prednosti koje odobri država poduzetnik stekne iz državnih izvora, neovisno o njihovom obliku. Razumna dobit izračunava se na bazi povrata vlastitog kapitala, a procijenjeno je da bi ona mogla iznositi 5 posto.

Točkom 16. Poglavlja 2.4. Okvira Zajednice utvrđeno je da se troškovi povezani s ulaganjima, posebno u svezi s infrastrukturom, mogu uzeti u obzir ukoliko su potrebni za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, stoga se i troškovi otplate predmetnog kredita poduzetnika HOC Bjelolasica d.o.o., u iznosu od 3.530.000 kuna, opisani u točki 3.3. obrazloženja ovog rješenja, mogu smatrati opravdanima, budući da je riječ o troškovima skijaške infrastrukture koja je potrebna za obavljanje usluga vezanih uz športske djelatnosti.

Ukoliko poduzetnik istovremeno obavlja i one djelatnosti koje se ne odnose na usluge od općeg gospodarskog interesa, odnosno komercijalne djelatnosti, isti je u obvezi voditi zasebno interno knjigovodstvo za usluge od općeg gospodarskog interesa, kao što je predviđeno u točki IV. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga. Nadalje, ukoliko je poduzetnik ovlašten za obavljanje nekoliko različitih usluga od općeg gospodarskog interesa, potrebno je interno knjigovodstvo prilagoditi na način da se putem internih računa poduzetnika može osigurati izbjegavanje prekomjerne naknade na razini svake usluge od općeg gospodarskog interesa, na što upućuje točka 19. Poglavlja 2.4. Okvira Zajednice.

S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o subvencijama koje predstavljaju naknadu troškova za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, poduzetnik HOC Bjelolasica d.o.o. u obvezi je voditi posebnu evidenciju i izrađivati godišnje konačne obračune ostvarenih troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa u predviđenom razdoblju od 2008. do 2010., vodeći pritom računa da ne dođe do prekomjerne kompenzacije troškova.

Konačni obračun naknade troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa izvršit će se krajem svake tekuće godine, te se smatra da je ispunjen uvjet iz Poglavlja 2.4. Okvira Zajednice.

S obzirom na mogućnost isplate prekomjerne naknade za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa poduzetniku, u Poglavlju 3. Okvira Zajednice utvrđeno je da je potrebno osigurati da ne dođe do isplate prekomjerne naknade/kompenzacije, jer bi se takav iznos mogao smatrati nesukladnom državnom potporom.

U tom smislu, Vijeće je utvrdilo da je u točki VII. Odluke o obavljanju športsko-komunalnih usluga predviđeno da iznos financijskih sredstva za pokriće operativnih troškova ne smije premašiti iznos koji je minimalno potreban za pokrivanje troškova nastalih obavljanjem usluga od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir sve dozvoljene rashode i razumnu dobit, te se smatra da je ispunjen uvjet iz Poglavlja 3. Okvira Zajednice.

Slijedom navedenog, Vijeće je u postupku odlučilo da je na državne potpore u obliku subvencije koja će biti dodijeljena poduzetniku HOC Bjelolasica d.o.o. i to u iznosu od 4.000.000 kuna za 2008., 6.700.000 kuna za 2009. i 6.500.000 kuna za 2010. moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa, jer se iste smatraju naknadom/kompenzacijom za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Temeljem članka 13. stavka 3. ZDP-a mogu se naložiti posebni uvjeti i rokovi za provedbu državne potpore, koji su u konkretnom slučaju potrebni kako bi se osiguralo da potpora dodijeljena poduzetniku u stvarnosti ne dovede do prekomjerne naknade, te je odlučeno kao u točki 11. izreke ovog rješenja.

Dokaz o vođenju evidencije troškova, konačni obračun troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa za razdoblje od 2008. do 2010. te financijska izvješća, Ministarstvo je u obvezi dostavljati Agenciji najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prošlu godinu. Stoga je primjenom članka 13. stavka 3. ZDP-a odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-05/16

Urbroj: 580-03-08-61-9

Zagreb, 17. prosinca 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !