Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore sadržane u Prijedlogu Pravilnika o dodjeli jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 26.6.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-08/21, urbroj: 567-03-07-17-04 od 24. svibnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2047

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L344604 stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Pravilnika o dodjeli jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, pokrenutom na zahtjev Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gj. Deželića 7, temeljem odluke donesene na 83. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 24. svibnja 2007., donosi

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora sadržana u Prijedlogu Pravilnika o dodjeli jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 23. ožujka 2007., od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (dalje: HAMAG), Prijedlog Pravilnika o dodjeli jamstava HAMAG-a (dalje: Prijedlog Pravilnika), klasa: 421-02/03-1/01, urbroj: 567-20/24-07/0010, od 19. ožujka 2007.
S obzirom da nije bio u cijelosti usklađen s odredbama Zakona o državnim potporamaL344606 (»Narodne novine« broj 140/05, dalje: ZDP), 24. travnja 2007. Agencija je zaprimila od HAMAG-a, prvu izmijenjenu verziju Prijedloga Pravilnika, klasa: 403-07/07-2/01, urbroj: 567-20/24-07/0004, od 20. travnja 2007. te Obrazac prijave državne potpore.
Dostavljena verzija također nije bila u potpunosti usklađena sa ZDP-om.
U cilju usklađenja Prijedloga Pravilnika s odredbama ZDP-a, s predstavnicima HAMAG-a održani su sastanci 13. travnja 2007. te 15. svibnja 2007.
Konačnu, usklađenu verziju Prijedloga Pravilnika i Obrazac prijave državne potpore, Agencija je zaprimila 17. svibnja 2007.
Iz Prijedloga Pravilnika razvidno je da sadrži elemente državne potpore te da kao takav predstavlja program iz članka 3. stavka 2. ZDP iz kojeg proizlazi da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKAPRED AGENCIJOM

Osim odredbi ZDP-a, Agencija je u postupku primijenila:
– Uredbu o državnim potporamaL344607 (»Narodne novine« broj 121/03; dalje: Uredba) koja se primjenjuje sukladno članku 10.L344608 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 50/06);
– pravila o potporama male vrijednosti sadržana u Uredbi Komisije Europskih zajednica broj 1998/2006., od 15. prosinca 2006. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 379, 28.prosinca 2006.), koja su usvojena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti iL344610 objavljena u »Narodnim novinama« broj 45/07 (dalje: Uredba Komisije).
Agencija je, također, sukladno članku 6. stavku 4. ZDP i članku 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP) primijenila Obavijest Komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državnu potporu u obliku jamstva (Službeni list Europske unije, broj C broj 71, 11. ožujka 2000.).

3. OPIS PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

3.1. Davatelj sredstava: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo utemeljena temeljem Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstvaL344611 (»Narodne novine«», broj 29/02) s ciljem davanja potpora osnivanju i razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj
3.2. Naziv: Prijedlog Pravilnika o dodjeli jamstava HAMAG-a
3.3. Cilj: Poticanje razvoja malog gospodarstva
3.4. Pravni temelj: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstvaL344612 (»Narodne novine«, broj 29/02)
3.5. Vrste državne potpore, intenzitet i visina opravdanih troškova, te klauzula o kumulaciji
a) Temeljem članka 3. stavka 1. Prijedloga Pravilnika predviđena su jamstva kao državne potpore male vrijednosti koja će se koristiti za troškove nabave osnovnih i trajnih obrtnih sredstava, a udio obrtnih sredstava ne može biti veći od 50 posto iznosa kredita.
b) Prijedlog Pravilnika u članku 4. predviđa dodjelu jamstava kao državnu potporu male vrijednosti i to do iznosa kunske protuvrijednosti 1.500.000,00 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja jamstva. Poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prometa (osim za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu) jamstvo ne smije prijeći iznos od 750.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja jamstva. Daljnji uvjeti pod kojima se izdaje takvo jamstvo jesu: da pokriva najviše do 80 posto iznosa kredita; da korisnik do dana izdavanja jamstva nije za iste prihvatljive opravdane troškove već primio državnu potporu, odnosno ukoliko je poduzetnik već ostvario pravo na državnu potporu za iste opravdane troškove zbroj već dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti sadržana u jamstvu ne smije premašiti iznos dopuštenih državnih potpora utvrđen propisima o državnim potporama; te da korisnik u razdoblju od tekuće i protekle dvije fiskalne godine nije primio državne potpore male vrijednosti koje premašuju iznos kunske protuvrijednosti 200.000,00 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore, odnosno 100.000,00 EUR kad se radi o poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza, osim za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu.
c) Članak 5. Prijedloga Pravilnika predviđa dodjelu jamstva subjektu malog gospodarstva kada su kumulativni ispunjeni svi uvjeti da državno jamstvo ne predstavlja državnu potporu temeljem članka 74. stavka 1. Uredbe, odnosno koji nije u financijskim teškoćama, koji je u mogućnosti dobiti kredit po tržišnim uvjetima na financijskom tržištu bez intervencije države, jamstvo mora biti povezano s posebnom financijskom transakcijom, ograničeno po visini i vremenu trajanja i ne smije pokrivati više od 80 posto neotplaćenog kredita ili druge financijske obveze, te korisnik mora platiti tržišnu cijenu jamstva koja se uglavnom odnosi na procjenu rizika povrata kredita odnosno jamstva.
d) Članak 6. stavak 2. Prijedloga Pravilnika odnosi se na jamstvo koje predstavlja državnu potporu i to za male i srednje poduzetnike i regionalne državne potpore.
da) Državne potpore za male i srednje poduzetnike.
Izračun godišnjeg iznosa potpore sadržane u jamstvu računa se na način da se neotplaćeni iznos jamstva pomnoži s faktorom rizika (13 posto), te da se od tako dobivenog iznosa odbiju sve naplaćene naknade. Tako dobiveni iznos ne smije prijeći sljedeće intenzitete opravdanih troškova:
– za početna ulaganja
– 15 posto opravdanih troškova za male, odnosno 7,5 posto za srednje poduzetnike,
– opravdani troškovi namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima jesu troškovi za materijala ulaganja (zemljište, zgrade, oprema) i za nematerijalna ulaganja (nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina (know-how) ili nepatentiranog tehničkog znanja)
– troškovi otvaranja novih radnih mjesta koje čine troškovi bruto plaća za novootvorena radna mjesta povezana s ulaganjem za dvogodišnje razdoblje,
– za ulaganja u područje koje ima pravo na regionalnu državnu potporu, državna potpora može se dodijeliti do gornje granice određene u karti regionalnih državnih potpora, pod uvjetom da se ulaganje očuva u tome području najmanje pet godina nakon zaključenja ulaganja i da subjekt malog gospodarstva doprinese najmanje 25 posto vrijednosti ulaganja iz vlastitih sredstava koja ne sadrže državnu potporu,
– za savjetodavne usluge 50 posto opravdanih troškova vanjskih savjetnika koje nemaju stalni ili periodični karakter i nisu povezane s njegovim redovitim tekućim troškovima;
– za sudjelovanje na sajmovima i izložbama 50 posto opravdanih troškova za prvo sudjelovanje na određenom sajmu ili izložbi za pokriće dodatnih troškova najma, postavljanja i djelovanja izložbenog prostora.
db) Regionalne državne potpore
Intenziteti opravdanih troškova za materijalna i nematerijalna ulaganja u područjima koja imaju pravo na regionalnu državnu potporu, primjenom formule izračuna iznosa potpore iz članka 4. stavka 3. Prijedloga Pravilnika, ne smiju prelaziti 65 posto u područjima A, te 30 posto u područjima B.
Nadalje, intenzitet opravdanih troškova umanjuje se za 15 posto u Područjima A odnosno za 10 posto u Područjima B kada se radi o subjektima koji se bave djelatnošću prometa.
Također, jamstva za nematerijalna ulaganja po navedenim intenzitetima opravdanih troškova dodjeljuju se pod uvjetom da se sredstva iz kredita za koji se izdaje jamstvo koriste isključivo kod korisnika kojemu je izdano jamstvo, da se amortiziraju, nabavljaju po tržišnim uvjetima te da se iskazuju u bilanci stanja korisnika najmanje pet godina.
dc) Klauzula o kumulaciji
Temeljem članka 6. stavak 7. Prijedloga Pravilnika određeno je da pojedini subjekt malog gospodarstva, ukoliko je za iste prihvatljive opravdane troškove već primio državnu potporu, ne može ostvariti pravo na državnu potporu u obliku jamstva ukoliko zbroj već dodijeljenih državnih potpora i državnih potpora koje se dodjeljuju putem jamstva temeljem članka 6. Prijedloga Pravilnika premašuju iznos dopuštenih državnih potpora utvrđen propisima o državnim potporama.
3.6. Korisnici sredstava
Korisnici državnih potpora temeljem Prijedloga Pravilnika su mali i srednji poduzetnici koji zadovoljavaju sve uvjete propisane pojedinim programima HAMAG-a.
Pravo na dodjelu jamstva nemaju mali i srednji poduzetnici čije investicije su usmjerene na kupnju udjela u trgovačkim društvima, zatim u ugostiteljske djelatnosti koje pružaju isključivo ili pretežno usluge točenja alkoholnih pića, te u sredstva javnog priopćavanja.
Korisnici državnih potpore male vrijednosti sadržanih u jamstvu ne mogu biti mali i srednji poduzetnici koji su u financijskim teškoćama, kojima državna potpora služi za poticanje izvoza i za uspostavu distribucijske mreže u drugim zemljama i njezine aktivnosti, za povlašteni tretman domaćih nad stranim proizvodima, te za poduzetnike koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu.
Nadalje, korisnici državnih potpora za male i srednje poduzetnike te regionalnih državnih potpora sadržanih u jamstvima ne mogu biti mali i srednji poduzetnici u teškoćama te poduzetnici koji obavljaju djelatnost industrije čelika, poduzetnici kojima državna potpora sadržana u jamstvu služi za poticanje izvoza, za troškove nabave transportne opreme u sektoru prometa, te za djelatnost brodogradnje i pomorskog prometa.
3.7. Instrument državne potpore: jamstvo
3.8. Izvori sredstava: sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. na poziciji A563026 – Jamstva za malo gospodarstvo.
Za razdoblje 2008.-2009. planira se korištenje bruto iznosa od 500.000.000,00 kn na način da se godišnje iskoristi približno do 150.000.000,00 kn.
3.9. Naknada i godišnja naknada:
– 0,95 posto iznosa jamstva naplaćuje se kao jednokratna naknada prilikom izdavanja jamstva; te
– 0,01 posto na neotplaćeni iznos glavnice naplaćuje se godišnje, kao godišnja naknada (premija).
3.10. Trajanje važenja Pravilnika: od 1. lipnja 2007. do 31. prosinca 2009.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Pravilnika na svojoj 83. sjednici održanoj 24. svibnja 2007.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Pravilnika i Obrasca prijave.
Vijeće je u odnosu na mjere opisane u točki 3.5. a) i b) obrazloženja ovog rješenja utvrdilo da iste predstavljaju državne potpore male vrijednosti sadržane u Uredbi Komisije.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene Prijedlogom Pravilnika, opisane u točki 3.5.da) i db) obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se radi o transferu državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi; utvrđeno je kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Pravilnika postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
S obzirom da se državne potpore sadržane u mjerama opisanim u točki 3.5. da) i db) obrazloženja ovog rješenja odnose na male i srednje poduzetnike i regionalne potpore, Vijeće je moralo utvrditi može li na takve potpore primijeniti izuzeća iz članka 4. stavka 3. a) ZDP-a koje se odnosi na regionalne državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti i članka 4. stavka 3. d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore za male i srednje poduzetnike namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Analizom intenziteta državnih potpora i opravdanih troškova za državne potpore za male i srednje poduzetnike i regionalne državne potpore opisane u Prijedlogu Pravilnika, odnosno točki 3.5. da) i db) obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da su isti sukladni pravilima Uredbe koja se odnose na rečene vrste državnih potpora.
Slijedom iznijetog Vijeće je odlučilo da Prijedlog Pravilnika predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, te da se na državne potpore za male i srednje poduzetnike može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. d) ZDP-a, dok se na regionalne državne potpore može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. a) ZDP-a.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Nadalje, s obzirom da su Prijedlogom Pravilnika predviđene regionalne državne potpore za čiju je primjenu potrebno postojanje regionalne karte državnih potpora Republike Hrvatske, koja još uvijek nije usvojena, Vijeće posebno skreće pozornost da se do izrade navedene regionalne karte, državna jamstva koja se odnose na regionalne državne potpore predviđene Prijedlogom Pravilnika, ne mogu dodjeljivati.
Također, postojeće programe HAMAG-a »Rast i razvoj«, »Područje posebnog državnog interesa«, »Novi poduzetnik«, »Obrtni kapital«te »Razvoj i nove tehnologije« potrebno je uskladiti sa ZDP-om, jer oni predstavljaju temelj za pravilnu primjenu Pravilnika, za koje je utvrđeno da nisu usklađeni sa ZDP-om, potrebno je uskladiti s odredbama Pravilnika.
Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta koji sadrži državnu potporu objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je Vijeće odlučilo kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-08/21
Urbroj: 567-03-07-17-04
Zagreb, 24. svibnja 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore sadržane u Prijedlogu Pravilnika o dodjeli jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !