Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore u obliku subvencije sadržane u mjeri Očuvanje prometne povezanosti regija 2007. – 2011. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 28.11.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-04/44 od 6. rujna 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3543

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L365909 i članka 13.L365910 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku odobrenja državne potpore poduzetniku Croatia Airlines d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 14, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 89. sjednice, održane 6. rujna 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora u obliku subvencije sadržana u mjeri Očuvanje prometne povezanosti regija 2007. – 2011. (domaći linijski zračni prijevoz) jer je sukladna Zakonu o državnim potporama.
II.1. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka vodit će tijekom razdoblja od 2007. do 2011. evidenciju troškova poduzetnika Croatia Airlines d.d. koji su nastali obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa. Pri izračunu troškova, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka mora slijediti kriterije koji su zasnovani na općeprihvaćenim troškovno-računovodstvenim načelima. Iznos naknade troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa procijenit će se temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine, dok će se konačni obračun naknade troškova izvršiti krajem tekuće godine.
II.2. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o vođenju evidencije troškova i konačni obračun iz točke II.1. izreke ovog rješenja i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 30. kolovoza 2006., od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) zahtjev za izdavanje mišljenja o sukladnosti mjere Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz), vezano uz transfere financijskih sredstava putem rashodne strane Državnog proračuna Republike Hrvatske u obliku subvencije koji su namijenjeni poduzetniku Croatia Airlines d.d. U prilogu predmetnog zahtjeva dostavljen je i »Elaborat – Croatia Airlines-a« koji sadrži prometne i statističke elemente i pokazatelje te financijske učinke za domaći redovni promet u razdoblju od 2003. do 2005., te Obrazac prijave državne potpore u pisanom i elektronskom obliku.
Planirane subvencije u iznosu od 92.740.000 kuna odnose se na sljedeće linije i iznose za 2007.:
– linija Zagreb – Split – Zagreb                     xxx kuna
– linija Zagreb – Pula – Zagreb                     xxx kuna
– linija Dubrovnik – Osijek – Dubrovnik       xxx kuna
– linija Zagreb – Dubrovnik – Zagreb           xxx kuna
– linija Zagreb – Zadar – Zagreb                  xxx kuna
– linija Zagreb – Brač – Zagreb                    xxx kuna
– linija Split – Osijek – Split                         xxx kuna
– priključno pozicijski letovi                         xxx kuna
– trošak terminalne kontrole leta                  xxx kuna.
Iznos koji je planiran za navedenu namjenu dobiven je iskazom gubitka poduzetnika u 2005. (na redovnim domaćim zračnim linijama) za obavljanje redovnog domaćeg zračnog prijevoza te navedenog novog troška terminalne kontrole leta.
S obzirom da transfer financijskih sredstava putem rashodne strane Državnog proračuna Republike Hrvatske u obliku subvencije iz mjere Očuvanje prometne povezanosti regija sadrži elemente državne potpore, ista je podnesena Agenciji na odobrenje, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o državnim potporama (dalje: ZDP).
Na prijedloge akata podnesenih sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.
Osim navedenog, a s obzirom na saznanja o dodijeljenim državnim potporama ovom poduzetniku u 2005. i 2006., koje su dodijeljene bez odobrenja Agencije, u sklopu ovog upravnog predmeta izvršen je uvid u odredbe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinuL365912 (»Narodne novine«, broj 137/06), te odredbe Godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinuL365913 (»Narodne novine«, broj 80/06), i Godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.L365914 (»Narodne novine«, broj 70/07).
Kako na temelju podataka iz zaprimljene dokumentacije nije bilo moguće donijeti meritornu odluku, a činjenično stanje iz spisa predmeta upućivalo je da bi se navedena subvencija poduzetniku Croatia Airlines d.d. mogla smatrati naknadom za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa predviđenom člankom 4. stavkom 3. točka e) ZDP-a, Agencija je svojim zahtjevom klasa: UP/I 430-01/2006-04/44, urbroj: 530-03-06-54-2, od 21. rujna 2006., zatražila od Ministarstva dostavu Odluke Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) ili drugog državnog tijela kojom se poduzetniku Croatia Airlines d.d. daje isključivo pravo obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa, te kojom se osim što se vremenski ograničava trajanje iste, određuju zračne linije od općeg gospodarskog interesa.
Kako se Ministarstvo nije očitovalo na navedeni zahtjev, Agencija je požurnicom od 28. studenog 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-04/44,urbroj: 580-03-06-54-03, zatražila navedenu Odluku Vlade RH.
Ministarstvo je dana 5. veljače 2007. dostavilo Odluku Vlade RH od 25. siječnja 2007., klasa: 343-05/07-02/01, urbroj: 5030116-07-01, kojom je utvrđena obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza poduzetniku Croatia Airlines d.d. u razdoblju od 2007. do 2011. godine (dalje: Odluka Vlade RH).
U svrhu bržeg rješavanja ovog predmeta, u prostorijama Agencije održan je dana 20. travnja 2007. sastanak na kojem su, osim predstavnika Agencije i Ministarstva, bili prisutni i predstavnici poduzetnika Croatia Airlines d.d.
Zahtjevom od 4. svibnja 2007., klasa: UP/I 430-01/2006-04/44, urbroj: 580-03-06-54-09, od Ministarstva je zatražena dostava dodatne dokumentacije koja se odnosi na navođenje tipa zrakoplova s brojem putničkih mjesta i popunjenosti istih na svakoj liniji, kalkulaciju stvarnih troškova i prihoda po svakoj pojedinoj liniji, te prodajnu cijenu avionske karte. Ministarstvo je navedenu dodatnu dokumentaciju dostavilo Agenciji dana 6. lipnja 2007.
Agencija je putem e-maila dana 27. srpnja 2007. i 31. srpnja 2007. zaprimila dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na kalkulaciju troškova na linijama Dubrovnik – Osijek – Dubrovnik i Split – Osijek – Split, te na ostvarene poslovne rezultate poduzetnika Croatia Airlines d.d. u 2006.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL365915 (»Narodne novine«, broj 121/03) koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L365916 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to:
– Uredbu Vijeća broj 2408/92 od 23. srpnja 1992. o pristupu zračnih prijevoznika Zajednice zračnim linijama unutar Zajednice (»Službeni list Europske Unije«, serija L, broj 240, 24. kolovoz 1992.; dalje: Uredba Vijeća broj 2408/92);
– Smjernice Europske Komisije o primjeni državnih potpora u području zračnog prometa (Službeni list Europske unije, serija C, broj 350, 10. prosinac 1994.);
– Odluku Komisije, od 28. studenog 2005., o primjeni članka 86. stavka 2. Ugovora o EZ-u na državne potpore koje se dodjeljuju u obliku naknada određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije, serija L, broj 312/67, 29. studenog 2005.; dalje: Odluka Komisije); te
– Okvir Zajednice o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje usluga u javnom interesu (Službeni list Europske unije, serija C 297/4, 29. studenog 2005.; dalje: Okvir Zajednice),
– Presudu Suda pravde u predmetu C-280/00 – Altmark Trans GmbH (»Službeni list Europske unije«, serija C, broj 226, 20. rujna 2003.).

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
Poduzetnik Croatia Airlines d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa 080037012, a sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41.
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL365918 (»Narodne novine«, broj 52/03) osnovna djelatnost poduzetnika je redovan i izvanredan zračni prijevoz.
Flotu poduzetnika sačinjava 4 Airbusa A320, 4 Airbusa A319, te 3 ATR 42.
Dana 1. siječnja 1998. poduzetnik Croatia Airlines d.d. postaje članicom Udruge europskih zrakoplovnih tvrtki (AEA, Association of European Airlines), a od 15. prosinca 2004. regionalni je član Udruge Star Alliance. Udruga Star Alliace osnovana je 1997., kao prva globalna zrakoplovna udruga koja putnicima omogućuje pristup odredištima u cijelom svijetu.
Vlada RH svojom je Odlukom donesenom dana 25. siječnja 2007., poduzetniku Croatia Airlines d.d. odredila obvezu obavljanja domaćeg linijskog zračnog prometa u razdoblju od 2007. do 2011., kojom se takva obveza može smatrati uslugom od općeg gospodarskog interesa.
Naime, Odlukom Vlade RH odlučeno je kako će se poduzetniku nadoknaditi razlika dijela neostvarenih prihoda u odnosu na troškove prilikom obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, te da će se sredstva osigurati u Državnom proračunu Republike Hrvatske za pojedinu kalendarsku godinu.
Slijedom navedenog, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu, prema navodima Ministarstva, na Razdjelu 065 – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, glava 05 – More i promet, Program P1221 – Razvoj zračnog prometa, planirana je nova Aktivnost – Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz), na Računu: 3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.
Međutim, umjesto planiranih 92.740.000 kuna, kako je to navedeno u zahtjevu Ministarstva od 30. kolovoza 2006., u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007.L365919 (»Narodne novine«, broj 137/06) predviđeno je za tu svrhu 70.000.000 kuna.
Planiranom aktivnosti očuvala bi se prometna povezanost regija kao i razina operacija ostvarenih u 2006. godini u sljedećih pet godina, te bi se osigurala nadoknada razlike dijela neostvarenih prihoda zračnom prijevozniku koji obavlja redoviti domaći zračni prijevoz.
Vezano uz Odluku Vlade RH, istom je određeno na kojim je zračnim linijama poduzetnik Croatia Airlines d.d. obvezan obavljati domaći linijski zračni prijevoz. Riječ je o sljedećim linijama: Zagreb – Split – Zagreb, Zagreb – Dubrovnik – Zagreb, Zagreb – Pula – Zagreb, Zagreb – Zadar – Zagreb, Zagreb – Brač – Zagreb, Dubrovnik – Osijek – Dubrovnik i Split – Osijek – Split.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju poduzetnika Croatia Airlines d.d. utvrđeno je da poduzetnik na svim gore navedenim linijama ostvaruje gubitke, što je i prikazano u Tabeli 1.
U Tabeli 1. prikazan je izračun financijskog rezultata (gubitka) bez uključene subvencije za svaku domaću zračnu liniju. Iz dostavljene dokumentacije razvidno je da bi poduzetnik na većini linija ostvario gubitke i u slučaju stopostotne popunjenosti zrakoplova. U nekim slučajevima, ponajprije za zrakoplov tipa A-320 koji ima najveći broj putničkih sjedala, poduzetnik bi mogao ostvariti dobit samo u slučaju stopostotne popunjenosti zrakoplova. Međutim, stvarna je popunjenost zrakoplova A-320 na tim linijama znatno manja (u slučaju linije Zagreb-Pula-Zagreb popunjenost zrakoplova iznosi samo 10,5 posto).

Tabela 1. FINANCIJSKI REZULTATI NA DOMAĆIM ZRAČNIM LINIJAMA ZA KOJE SU TRAŽENE SUBVENCIJE U 2006.

Linija: ZAGREB – XXX – ZAGREB

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

xx

xx

xx

 

Prosječna tarifa u EUR

xx

xx

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

xx

xx

xx

xx

Broj letova

xx

xx

xx

xx

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

 xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

 -3.994.516,00

-29.251.237,50

Linija: ZAGREB – XXX – ZAGREB

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

xx

xx

xx

 

Prosječna tarifa u EUR

xx

xx

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

xx

xx

xx

xx

Broj letova

xx

xx

xx

xx

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

-3.371.422,00

-24.688.414,22

 

Linija: ZAGREB – XXX – ZAGREB

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

xx

xx

xx

 

Prosječna tarifa u EUR

xx

xx

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

xx

xx

xx

xx

Broj letova u 2006.

xx

xx

xx

xx

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

-612.011,00

-4.481.664,14

 

Linija: ZAGREB – XXX – ZAGREB

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

xx

xx

xx

 

Prosječna tarifa u EUR

xx

xx

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

xx

xx

xx

xx

Broj letova

xx

xx

xx

xx

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

 -1.107.540,00

-8.110.348,18

 

 Linija: ZAGREB – XXX – ZAGREB

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

-

-

xx

xx

Prosječna tarifa u EUR

-

-

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

-

-

xx

xx

Broj letova

-

-

xx

xx

 

 

 

 

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

 -132.306,00

-968.856,86

 

Linija: DUBROVNIK – XXX – DUBROVNIK

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

xx

-

xx

xx

Prosječna tarifa u EUR

 

-

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

xx

-

xx

xx

Broj letova

xx

-

xx

xx

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

-33.578,00

-245.886,62

 

Linija: SPLIT – XXX – SPLIT

Tip zrakoplova

A-319

A-320

ATR-42

Ukupno

Kapacitet sjedala

-

-

xx

xx

Prosječna tarifa u EUR

-

-

xx

xx

Prosječna popunjenost zrakoplova (%)

-

-

xx

xx

Broj letova

-

-

xx

xx

 

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

-31.129,00

-227.952,97

 

Priključno pozicijski letovi

Financijski rezultat linije

Iznos u EUR

Iznos u kn*

Operativni prihodi

xx

xx

Fiksni direktni operativni troškovi

xx

xx

Varijabilni direktni operativni troškovi

xx

xx

Indirektni troškovi

xx

xx

Ukupni operativni troškovi

xx

xx

Kamate i financijski rashodi

xx

xx

Dobit/gubitak

-1.873.495,00

-13.719.320,99

* Iznosi izračunati prema prosječnom godišnjem srednjem tečaju HNB-a za EUR u 2006. (1 EUR = 7,322849 kn)
Izvor: dokumentacija poduzetnika Croatia Airlines d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Prema navodima Ministarstva, priključni letovi su oni letovi koji se postavljaju kao komercijalni letovi, a u svrhu dolaska zrakoplova na odredište iz koje polazi osnovni komercijalni let. Pozicijski letovi su letovi koji nisu komercijalni, a postavljaju se u svrhu dolaska zrakoplova na odredište radi obavljanja osnovnog komercijalnog leta. Ove letove Agencija je uzela u obzir prilikom izračuna ostvarenog gubitka na domaćim zračnim linijama.
Ukupni gubitak na navedenim linijama u 2006. iznosio je 11.155.997 EUR, odnosno 81.693.681,48 kuna prema prosječnom godišnjem srednjem tečaju HNB-a za EUR u 2006. Navedeni gubitak u 2006. po visini je skoro isti kao i gubitak iz 2005., uz napomenu da je u 2006. došlo do povećanja troškova terminalne kontrole leta. S obzirom da je poduzetnik najavio održavanje razine operacija iz 2006. u sljedećih pet godina, u 2007. očekuje se ostvarenje sličnih rezultata kao i u prethodne dvije godine.
Vezano uz domaći redovni promet, poduzetnik navodi kako je tijekom razdoblja od 2003. do 2005., prevezeno ukupno 1.405.341 prihodovnih putnika na 22.470 letova. Ostvaren je ukupan nalet od oko 6 milijuna kilometara. Prosječna popunjenost putničke kabine (PLF) iznosila je 60,4 posto, odnosno težinski faktor popunjenosti zrakoplova (WLF) iznosio je 51,7 posto.
Tijekom 2003. primijenjen je novi tarifni model u domaćem redovnom prometu, baziran na prihvatljivim i tržišno atraktivnim tarifama što je bitno povećalo tržišnu potražnju za čak 21 posto više u odnosu na 2002. Međutim, iako je broj letova, nalet i operativno vrijeme u ovom razdoblju rastao po prosječnoj godišnjoj stopi od 2 – 3 posto, istovremeno je došlo do pada broja prevezenih putnika zbog pojačane konkurencije cestovnog i željezničkog prometa (riječ je o otvaranju auto-ceste Zagreb – Split i uvođenje nagibnog vlaka na istoj relaciji).
Prema navodima poduzetnika, profitabilnost održavanja domaćih linija uglavnom je negativna. Tijekom 2004. svi europski avioprijevoznici koji operiraju u domaćem prometu, osim prijevoznika Spanaira, Iberie, Finnaira i Turkisha, poslovali su negativno.
Iz prethodne tabele evidentno je da profitabilnost obavljanja domaćeg redovnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj ne omogućava pokrivanje svih troškova prometovanja iz prihoda poslovanja, a iz razloga niskog životnog standarda i nedovoljne kupovne moći stanovništva kojima bi se održavala prometna povezanost gradova i regija unutar Republike Hrvatske zračnim linijama po tržišnim uvjetima poslovanja.
Također, Agencija je uvidom u odredbe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. utvrdila da je za svrhu razvoja zračnog prometa osigurano 70.000.000 kuna, te da je temeljem Godišnjih obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. i za 2006., poduzetnik Croatia Airlines d.d. ukupno primio državne potpore u iznosu od 101.000.000 kuna.
Riječ je o 45.000.000 kuna za 2005., i o 56.000.000 kuna za 2006., koje predstavljaju operativne državne potpore, odnosno sredstva kojima su se nadoknađivali gubici u poslovanju. Navedena sredstva nalaze se u državnom proračunu pod nazivom »Ulaganje u temeljni kapital poduzetnika«, međutim, stvarno su, prema navodima poduzetnika, korištena za pokriće troškova letova na domaćim linijama.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je mjeru Očuvanja prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz) namijenjenu poduzetniku Croatia Airlines d.d. na svojoj 89. sjednici održanoj 6. rujna 2007.
Vijeće je u prvenstveno trebalo utvrditi je li kriterij za isplatu subvencije ovom poduzetniku za pokriće troškova poslovanja, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Stoga je, prilikom donošenja odluke, Vijeće uzelo u obzir sve činjenice iz dostavljene dokumentacije, te je utvrđeno da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama iz članka 3. stavak 1. ZDP-a jer će se sredstva dodijeliti iz državnog proračuna; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te kako takvom dodjelom postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobiti u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnicima državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkama 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.
Vijeće je zatim trebalo utvrditi postoji li mogućnost primjene izuzeća temeljem članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a, odnosno mogu li se navedena financijska sredstva namijenjena pokriću troškova poslovanja koja predstavljaju zabranjenu državnu potporu, smatrati kompenzacijom za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa.
Članak 4. stavak 3. točka e) ZDP-a odnosi se na državne potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti bez kojih bi državnih potpora bili onemogućeni u obavljanju i provedbi povjerenih im zadaća, a uz uvjet da državne potpore predstavljaju isključivo naknadu za obavljanje i provedbu tih zadaća.
Da bi se državna potpora mogla podvesti pod pravila koja određuju obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa mora biti jasno određeno,
b) konkretnom poduzetniku treba se eksplicitno povjeriti obavljanje ove službe,
c) poduzetnici, kojima je povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, podliježu pravilima o tržišnom natjecanju, u mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne sprečava obavljanje posebnih zadaća koje su im dodijeljene,
d) naknada za obavljanje službe mora biti određena i utvrđena na objektivan i transparentan način,
e) država nadoknađuje/kompenzira troškove koji su nastali obavljanjem ovakve službe (u konkretnom slučaju razliku dijela neostvarenih prihoda).
U konkretnom slučaju utvrđeno je da je Odlukom Vlade RH poduzetniku Croatia Airlines d.d. određena obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza u razdoblju od 2007. do 2011. na određenim zračnim linijama, čime je jasno određena uloga ovog poduzetnika.
Nadalje je utvrđeno da je održavanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza radi očuvanja prometne povezanosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Člankom 25.L365920 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 132/98 i 178/04) utvrđeno je kako, između ostalog i radi očuvanja prometne povezanosti, Ministarstvo može rješenjem utvrditi obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza na određenoj liniji, uzimajući u obzir ostvarenu kvalitetu i kvantitetu povezanosti, valorizaciju dosadašnjih ulaganja i stečena prava zračnog prijevoznika.
Obavljanje domaćeg zračnog prometa (kabotaža) isključivo je pravo hrvatskih zračnih prijevoznika, kako je utvrđeno člankom 24. Zakona o zračnom prometu, dok inozemnim zračnim prijevoznicima odobrenje za obavljanje domaćeg zračnog prometa može izdati Ministarstvo samo u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
S obzirom da Republika Hrvatska nije do sada ratificirala Međunarodni Sporazum – Mnogostrani sporazum između Europske Zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora, zaključenog u Luksemburgu dana 9. lipnja 2006., pristup domaćem zračnom tržištu ostaje regulirano isključivo Zakonom o zračnom prometu.
Bez obzira što navedeno upućuje da tržište zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj nije liberalizirano, Vijeće je u ovom upravnom postupku utvrdilo kako se radi o državnoj potpori na koju je moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a, te da se ne radi o prekomjernoj kompenzaciji za naknadu troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa.
S druge strane, kako je poduzetnik Croatia Airlines d.d., prema navodima Ministarstva, jedini domaći zračni prijevoznik koji može zadovoljiti sve uvjete koji proizlaze iz zahtjeva za obavljanjem zračnog prijevoza na domaćim zračnim linijama, nije bilo potrebe za raspisivanjem javnog natječaja za odabir poduzetnika koji bi obavljao ovu službu od općeg gospodarskog interesa.
Vijeće je u postupku, sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, primijenilo i propise Europske unije te je utvrđeno kako je člankom 4. Uredbe Vijeća broj 2408/92 predviđeno da država članica smije nametnuti obvezu obavljanja javne usluge u pogledu održavanja redovitih zračnih linija unutar nacionalnog teritorija, s time da se takva linija smatra važnom za gospodarski razvoj regije u mjeri potrebnoj kako bi se osiguralo adekvatno pružanje redovitih zračnih usluga na toj liniji uz zadovoljavanje fiksnih standarda kontinuiteta, redovitosti, kapaciteta i određivanja cijena, koje standarde zračni prijevoznici ne bi preuzeli da u obzir uzimaju isključivo svoj komercijalni interes.
U konkretnom slučaju riječ je o domaćim zračnim linijama kojim se osigurava nužna kvalitetna prometna povezanost, te gospodarski razvoj regija i područja unutar Republike Hrvatske. Redovni zračni promet na domaćim zračnim linijama važnu ulogu ima i zbog specifičnog zemljopisnog oblika i geoprometnog položaja Republike Hrvatske, te neodgovarajuće razvijenosti cestovnog i željezničkog prometa.
Člancima 1. i 2. Odluke Komisije propisano je izuzeće od prijavljivanja državnih potpora u obliku usluge od općeg gospodarskog interesa kod zračnih linija kojima se otoci povezuju s kopnom i na kojima je prevezeno manje od 300.000 putnika u dvije financijske godine u kojima je utvrđena usluga od općeg gospodarskog interesa.
Slijedom navedenog, a s obzirom na činjenicu da je u 2006. godini na zračnoj liniji Zagreb – Brač – Zagreb prevezeno 2.014 putnika, državna potpora u obliku obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa za održavanje ove linije mogla bi biti izuzeta od obveze prijave Agenciji, pod uvjetima iz članka 2. Odluke Komisije.
Odlukom Komisije, od 28. studenog 2005., kao i Okvirom Zajednice od 29. studenog 2005., propisano je kako iznos naknade za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne smije premašiti iznos koji je minimalno potreban za pokrivanje troškova nastalih obavljanjem usluge od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir sve dozvoljene rashode i razumnu dobit (u praksi se ona kreće oko 5 posto, a zavisi od djelatnosti kojom se poduzetnik bavi). Razumna dobit može u sebi uključivati i neka poboljšanja učinkovitosti kod poduzetnika tijekom dogovorenog razdoblja, a da zbog toga nije smanjena kvaliteta usluge čije je obavljanje država povjerila poduzetniku. Naknada mora biti korištena za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, bez obzira na vjerojatnost bi li poduzetnik ostvarivao dobit ili ne.
Također, spomenuti propisi navode kako su troškovi koji trebaju biti uključeni pri izračunu iznosa naknade svi troškovi nastali u obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa te da će isti biti izračunati temeljem općeprihvaćenih računovodstveno-knjigovodstvenih načela:
(a) u slučaju kada se djelatnosti poduzetnika odnose samo na obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, svi se troškovi uzimaju u obzir;
(b) u slučaju kada se poduzetnik bavi i djelatnostima koje ne ulaze u okvire usluga od općeg gospodarskog interesa, u obzir će biti uzeti samo troškovi vezani za usluge od općeg gospodarskog interesa (vođenje zasebnog knjigovodstva);
(c) troškovi namijenjeni obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa pokrivaju sve varijabilne troškove usluga od općeg gospodarskog interesa, razmjerni udio fiksnih troškova koji mogu proizaći i od usluga od općeg gospodarskog interesa i ostalih djelatnosti te razumnu dobit;
(d) troškovi vezani za investicije, naročito infrastrukturu, uzimaju se obzir kada je to nužno za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.
Slijedom navedenog, postoji i obveza poduzetnika, kojemu je država odredila obvezu obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa, a koji ujedno obavlja i druge djelatnosti koje nisu vezane uz obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, za vođenjem odvojenog knjigovodstva kako bi se točno utvrdilo da dodijeljena financijska sredstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za obavljanje navedene službe, odnosno da bi se spriječila prekomjerna kompenzacija troškova. Ukoliko bi bilo razvidno da dodijeljeni iznos naknade prelazi minimalno potreban iznos kompenzacije, tada se smatra da se radi o nezakonito dodijeljenim državnim potporama koje su podložne povratu, sukladno članku 15. ZDP-a.
Prema tome, minimalno potrebni iznosi naknade/kompenzacija za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa koji moraju biti određeni unaprijed, ne mogu se povećavati, jer bi se smatralo da je poduzetnik dobio prekomjernu kompenzaciju što je izričito zabranjeno.
Iz tog razloga Vijeće je na temelju činjenica utvrđenih u provedenom upravnom postupku utvrdilo da gubitak poduzetnika Croatia Airlines d.d. nastao održavanjem domaćih zračnih linija u 2006. iznosi 81.693.681,48 kuna.
S obzirom da poduzetnik Croatia Airlines d.d., osim domaćeg linijskog zračnog prijevoza obavlja i međunarodni prijevoz, Vijeće je prilikom donošenja odluke uzelo u obzir samo poslovne rezultate ostvarene na domaćim linijama.
Iako se u slučaju obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa kao osnovica za izračun naknade/kompenzacije uzima plan poslovanja za sljedeću godinu, Vijeće je u ovom slučaju uzelo poslovne rezultate za 2006.
Naime, u zahtjevu Ministarstva navedeno je kako će se zračnom prijevozniku osigurati nadoknada dijela neostvarenih prihoda u domaćem redovitom zračnom prijevozu u sljedećih pet godina uz obvezu održavanja razine operacije ostvarene u 2006. Iz toga proizlazi da se rezultati poslovanja iz 2006. mogu smatrati planom za godine u kojima postoji obveza obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa.
U konkretnom postupku Vijeće je utvrdilo ukupan gubitak poduzetnika na navedenim linijama u 2006., u iznosu od 11.155.997 EUR, odnosno 81.693.681,48 kuna.
U postupku je, nadalje, utvrđeno kako je zatraženi iznos planirane naknade u visini od 92.740.000 kuna, naveden u zahtjevu Ministarstva, dobiven iskazom gubitka poduzetnika u 2005., te navedenog novog troška terminalne kontrole leta.
Međutim kako je obveza poduzetnika održavanje razine operacija iz 2006. u sljedećih pet godina, te kako se u 2007. očekuje ostvarenje sličnog poslovnog rezultata iz prethodne godine, Agencija je na temelju odluke Vijeća, kao osnovicu izračuna naknade uzela poslovne rezultate iz 2006., te odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Iz dostavljene dokumentacije razvidno je kako je poduzetnik Croatia Airlines d.d. u 2006. godini na domaćim zračnim linijama osigurao ukupno 6.857 letova.
Stoga, ukoliko poduzetnik Croatia Airlines d.d. za razdoblje od 2008. do 2011. prijavi veće troškove od onih ostvarenih u 2006., Ministarstvo mora voditi računa da takvi troškovi nužno moraju biti povezani uz ostvaren broj letova na domaćim zračnim linijama iz 2006.
U slučaju manjih troškova, Ministarstvo će isplatiti poduzetniku samo onoliko sredstava koliko je stvarno nastalo održavanjem domaćeg linijskog zračnog prometa.
Svaki trošak nastao zbog povećanja broja letova, morat će se posebno obrazložiti, jer će se u suprotnom smatrati prekomjernom kompenzacijom koju će poduzetnik biti obvezan vratiti sukladno članku 15. ZDP-a.
S obzirom da je riječ o subvencijama koje predstavljaju naknadu troškova za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, Ministarstvo je u obvezi voditi posebnu evidenciju i konačni obračun ostvarenih troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa u planiranom razdoblju od 2007. do 2011., pazeći da pritom ne dođe do prekomjerne kompenzacije troškova. Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki II.1. izreke ovog rješenja.
Iznos naknade troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa procijenit će se temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine, a konačni obračun naknade izvršit će se krajem tekuće godine.
Dokaz o vođenju evidencije troškova i konačni obračun troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa za razdoblje od 2007. do 2011., Ministarstvo je u obvezi dostavljati Agenciji najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prošlu godinu. Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki II.2. izreke ovog rješenja.
Konačno, sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
Nadalje, s obzirom na saznanje Vijeća da je poduzetnik Croatia Airlines d.d. u prethodne dvije godine primio državne potpore, i to 45.000.000 kuna u 2005., te 56.000.000 kuna u 2006., Vijeće je odlučilo ocijeniti zakonitost dodjele ovih sredstava u posebnom upravnom predmetu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-04/44
Urbroj: 530-03-07-54-14
Zagreb, 6. rujna 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore u obliku subvencije sadržane u mjeri Očuvanje prometne povezanosti regija 2007. – 2011.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !