Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za izmjenu ročnosti postojećih izvora sredstava poduzetnika u obliku subvencioniranog kredita ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 24.07.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-03-09-17-004 od 16. srpnja 2009.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2258

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L467557 stavka 1., 2. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja državne potpore sadržane u prijedlogu Programa restrukturiranja (Program kreditiranja financijskog restrukturiranja) pokrenutom na zahtjev Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, temeljem odluke sa 19. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 16. srpnja 2009. donosi

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora za izmjenu ročnosti postojećih izvora sredstava poduzetnika u obliku subvencioniranog kredita sadržana u prijedlogu Programa restrukturiranja (Programa kreditiranja financijskog restrukturiranja), jer je sukladna sa Zakonom o državnim potporama.

II. Određuju se sljedeći uvjet neophodan za odobrenje državne potpore iz točke I. izreke ovog rješenja te rok za provedbu:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u obvezi je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostaviti Izvješće o provedbi Programa restrukturiranja (Programa kreditiranja financijskog restrukturiranja).

Rok za izvršenje: 31. listopada za tekuću kalendarsku godinu za svaku godinu trajanja Programa restrukturiranja (Programa kreditiranja financijskog restrukturiranja).

III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 17. lipnja 2009. od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, prijedlog Programa restrukturiranja (Program kreditiranja financijskog restrukturiranja) (dalje: prijedlog Programa).

Prijedlog Programa podnesen je sukladno članku 12.L467559 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) kojim je između ostalog propisano da su i pravne osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama u smislu ZDP-a prije donošenja akata iz svoje nadležnosti kojima se dodjeljuju državne potpore, dužne dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na odobrenje. Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenja propisana člankom 13. ZDP-a.

Dostavljeni prijedlog Programa nije bio u cijelosti usklađen sa ZDP-om, te je dana 3. srpnja 2009. održan zajednički sastanak između predstavnika Agencije i HBOR-a u vezi s usklađenjem prijedloga Programa.

Dana 8. srpnja 2009., Agenciji je dostavljen dopunjeni prijedlog Programa, koji također u cijelosti nije bio usklađen sa ZDP-om. Konačni prijedlog Programa Agenciji je dostavljen 10. srpnja 2009.

2. Propisi primijenjeni tijekom ocjene prijedloga Programa

Osim ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL467561 (»Narodne novine«, broj 50/06), Agencija je primijenila i Odluku o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj kriziL467562 (»Narodne novine«, broj 56/09; dalje: Odluka o privremenom okviru), u kojoj je sadržano Priopćenje Komisije o privremenom okviru Zajednice za mjere državne potpore kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i ekonomskoj krizi (SL C 16/01, od 7. travnja 2009. str. 1. – 15.), Odluku o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stopeL467563 (»Narodne novine«, 114/08; dalje: Odluka o referentnoj kamatnoj stopi) u kojoj je sadržano Priopćenje Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, od 19. siječnja 2008.).

S obzirom na to da je u članku 1. stavku 2. ZDP-a, predviđeno da predmet ZDP-a nisu državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, kriterije za dodjelu kredita poduzetnicima iz sektora poljoprivrede, Agencija nije niti razmatrala.

3. Opis prijedloga Programa

3.1. Davatelj državne potpore: Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

3.2. Naziv programa: Program restrukturiranja (Program kreditiranja financijskog restrukturiranja)

3.3. Cilj i svrha Programa: Izmjena ročnosti postojećih izvora sredstava (krediti odobreni poduzetnicima od strane poslovnih banaka za investicije i obrtna sredstva) odobravanjem povoljnih dugoročnih kredita, uspostava dugoročne financijske ravnoteže poduzetnika, povećanje stabilnosti i uspješnosti poslovanja te stvaranje kvalitetnijih preduvjeta za ulazak poduzetnika u nove investicije.

Također, Program je predviđen kao jedna od mjera otklanjanja ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu, nastalih zbog financijske i gospodarske krize. Naime, uslijed financijske i gospodarske krize, poduzetnicima se nastoji olakšati povoljniji pristup sredstvima financiranja poslovanja od postojećih tržišnih, čime se ujedno ublažava značajno umanjenje kreditne aktivnosti poslovnih banaka.

3.4. Pravni temelj: Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitakL467564 (»Narodne novine«, broj 138/06), Pravilnik o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope odobren rješenjem Agencije od 13. studenoga 2008., Pravilnik o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljanih skupina HBOR-a, odobren rješenjem Agencije od 12. veljače 2009. te Mjere državnih potpora u vrijeme financijske krize predložene od strane HBOR-a na koje je Agencija izdala stručno mišljenje od 11. ožujka 2009.

3.5. Korisnici državne potpore: Mali, srednji i veliki poduzetnici. Veliki poduzetnici mogu biti korisnici kredita samo ako posluju na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima. Odobrenje kredita malim i srednjim poduzetnicima neće se razmatrati ukoliko su svojim vlasnicima isplatili neto-dobit u zadnje dvije poslovne godine i/ili ukoliko su isplatili pozajmicu u zadnje dvije poslovne godine.

Poduzetnici koji su se do 1. srpnja 2008. smatrali poduzetnicima u teškoćama ne mogu biti korisnici državne potpore temeljem prijedloga Programa.

Pojam za male i srednje poduzetnike u teškoćama određen je u poglavlju I. članka 1.L467565 točke 7. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (»Narodne novine« broj 37/09), a pojam velikog poduzetnika u teškoćama određen je u točki 9. i 11. Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranjeL467567 (»Narodne novine«, broj 20/07). Na poduzetnike u teškoćama primjenjivat će se tržišna kamatna stopa iz Priloga 1. prijedloga Programa.

Poduzetnik se ne smatra poduzetnikom u teškoćama ako je nakon 1. srpnja 2008. zapao u teškoće kao posljedice globalne financijske i gospodarske krize.

3.6. Instrument državne potpore, intenzitet državne potpore i trajanje Programa:

Instrument državne potpore je subvencionirana kamatna stopa sukladno točki 4.4.2.(a) Odluke o privremenom okviru, uz dodatni uvjet da ista ne smije preći iznos od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

HBOR povoljnije kredite dodjeljuje preko poslovnih banaka uz uvjet da poslovna banka jamči HBOR-u povrat kredita. Za kredite čiji je iznos viši od 8 milijuna kuna korisnik kredita/poslovna banka obvezuje se ishoditi prethodnu pisanu suglasnost HBOR-a za podnošenje kreditnog zahtjeva.

Mogućnost odobrenja kredita ovisi o prisutnosti neravnoteže u bilanci poduzetnika, a koja se mjeri odnosnom dugoročno vezanih sredstava u aktivi bilance (osnova sredstva i trajna obrtna sredstva) te trajnih i dugoročnih izvora sredstava u pasivi bilance (kapital i dugoročni izvori) i mogućnosti dodjele potpore u obliku subvencionirane kamatne stope čiji iznos ne smije biti viši od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema točki 4.2.2. Odluke o privremenom okviru. Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu s kamatnom stopom od 6 posto godišnje. Rok otplate kredita je do 10 godina što uključuje i poček do 2 godine.

Intenzitet državne potpore izračunavat (utvrđivat) će se kao razlika između privremeno umanjene osnovne referentne kamatne stope koju objavljuje Agencija, uvećane za referentnu maržu za rizik koja ovisi o kreditnom rejtingu pojedinog poduzetnika (sukladno Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope) i ponuđenim instrumentima osiguranja plaćanja i efektivne kamatne stope.

Poticajna stopa primjenjivat će se na kredite odobrene do 31. prosinca 2010. i pripadajuće kamate koje dospijevaju do 31. prosinca 2012. Na kredite odobrene nakon tog datuma HBOR će primjenjivati osnovnu referentnu stopu izračunatu temeljem važeće Odluke o referentnoj i diskontnoj stopi.

3.7. Trajanje Programa predviđeno je od 1. srpnja 2009. do 31. prosinca 2010.

3.8. Izvor i sredstva: Sredstva za provedbu Programa nakon usvajanja od strane HBOR-a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji 025 Ministarstvo financija, 1058 program kreditiranja kroz osnivački kapital HBOR-a, 1062 Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima.

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos do ***** milijuna kuna, međutim planirani iznos bruto-potpore nije moguće točno odrediti budući da ista ovisi o referentnoj kamatnoj stopi koja se utvrđuje za svakog krajnjeg korisnika kredita pojedinačno.

3.9. Nadzor i zbrajanje državnih potpora: Nadzor nad namjenskim trošenjem državne potpore provodit će HBOR budući da će se na rečeni Program podredno primjenjivati i Mjere državnih potpora u vrijeme financijske krize na koje je Agencija izdala stručno mišljenje od 11. ožujka 2009., na način da će HBOR voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama i čuvati podatke o dodijeljenoj državnoj potpori 10 godina, te će od krajnjeg korisnika kredita zatražiti izjavu o svim dodijeljenim državnim potporama.

Također državna potpora dodijeljena temeljem Programa ne može se zbrajati s potporama obuhvaćenim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama male vrijednostiL467568 (»Narodne novine« broj 45/07) za iste opravdane troškove.

Ukoliko je pojedini poduzetnik već primio državnu potporu male vrijednosti, zbroj državnih potpora, dodijeljenih temeljem točke 4.4. Odluke o privremenom okviru i državnih potpora male vrijednosti za iste opravdane troškove, ne smije prijeći iznos veći od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i to u razdoblju između 1. siječnja 2008. i 31. prosinca 2010.

4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je prijedlog Programa na svojoj 19. sjednici održanoj 16. srpnja 2009.

Vijeće je utvrdilo da je državna potpora sadržana u kreditu namijenjenom za kreditiranje obrtnih sredstava i investicija u kojima državnu potporu predstavlja razlika između privremeno umanjene osnovne referentne kamatne stope koju objavljuje Agencija, uvećane za referentnu maržu za rizik koja ovisi o kreditnom rejtingu pojedinog poduzetnika (sukladno Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope) i ponuđenim instrumentima osiguranja plaćanja i efektivne kamatne stope, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a. Iz navedenog članka proizlazi da su državne potpore stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članicaL467569 (»Narodne novine« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Svoju odluku Vijeće temelji na sljedećim činjenicama: kredit sa subvencioniranom kamatnom stopom odobrava HBOR koji je u vlasništvu Republike Hrvatske te se na taj način radi o umanjenom prihodu države; isti donosi ekonomsku prednost poduzetnicima koju oni ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; riječ je o selektivnoj mjeri jer će se subvencionirani krediti pod povoljnijim uvjetima od tržišnih biti odobreni samo određenim poduzetnicima; prilikom odobravanja istih postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a.

Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.

U točki 4.1. Odluke o privremenom okviru potvrđena je ozbiljnost sadašnje financijske krize i njen utjecaj na cjelokupno gospodarstvo država članica Europske unije. Nadalje, navedeno je da je, u cilju otklanjanja teškoća u gospodarstvu, neke kategorije državnih potpora potrebno opravdati na određeno vremensko razdoblje kako bi na taj način bile sukladne sa člankom 87. stavkom 3. točkom b) Ugovora o osnivanju Europske zajednice. Članak 87. stavak 3. točka b) Ugovora o osnivanju Europske zajednice odgovara članku 4. stavku 3. točki c) ZDP-a, iz kojeg proizlazi da se sukladnim ZDP-u mogu smatrati državne potpore namijenjene provedbi značajnih međunarodnih projekata ili otklanjanju ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu.

Nadalje, Odluka o privremenom okviru u točki 4.4.2. propisuje da se radi otklanjanja ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu koje se očituju u težem pronalaženju izvora financiranja na financijskom tržištu, poduzetnicima mogu odobriti krediti po stopi koja je niža od one tržišne i koja je utvrđena po drugačijoj metodologiji nego kako je to predviđeno Odlukom o referentnoj i diskontnoj stopi.

Stoga je Vijeće utvrdilo da se prijedlog Programa odnosi na ublažavanje značajnih poremećaja u hrvatskom gospodarstvu i da su ispunjeni uvjeti iz točke 4.4.2. a) i b) Odluke o privremenom okviru, a što se odnosi na:

a) poticajna stopa primjenjivat će se na kredite odobrene do 31. prosinca 2010. i kamate koje dospijevaju do 31. prosinca 2012. Nakon 31. prosinca 2012. primjenjivat će se kamatna stopa najmanje u visini referentne kamatne stope određene Odlukom o referentnoj kamatnoj stopi.

b) poduzetnici koji su se na dan 1. srpnja 2008. smatrali poduzetnicima u teškoćama isključeni su iz prijedloga Programa osim poduzetnika koji nisu bili u teškoćama na taj datum, ali su kasnije zapali u teškoće kao posljedicu globalne i financijske gospodarske krize.

Nadalje, Vijeće je utvrdilo da je ispunjen i uvjet iz točke 4.7. Odluke o privremenom okviru. Naime, državna potpora sadržana u prijedlog Programa, ne može se zbrajati s potporama obuhvaćenim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama male vrijednostiL467570 (»Narodne novine« broj 45/07) za iste opravdane troškove.

Ukoliko je pojedini poduzetnik već primio državnu potporu male vrijednosti za istu namjenu nakon 1. siječnja 2008., iznos državne potpore, utvrđene temeljem točke 4.4. Odluke o privremenom okviru, mora se umanjiti za iznos državnih potpora male vrijednosti, uz dodatni uvjet da tako utvrđeni iznos ne smije prelaziti iznos veći od 500.000,00 eura, i to u razdoblju između 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010.

Konačno, Vijeće je utvrdilo da se prijedlogom Programa poduzetnicima omogućuje lakši pristup financijskim sredstvima za vrijeme financijske krize, u ograničenom vremenu trajanja, a sve u cilju osiguravanja likvidnosti poduzetnika, te se stoga na prijedlog Programa može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke c) ZDP-a.

Slijedom navedenog, primjenom članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

S obzirom na to da je odobrenje državne potpore iz Odluke o privremenom okviru vezano uz posebne uvjete koji se odnose na praćenje i izvještavanje, HBOR je dužan dostaviti Izvješće o provedbi Programa do 31. listopada tekuće godine za svaku godinu trajanja Programa.

U spomenutom Izvješću, osim iznosa kredita, naziva poduzetnika, iznosa te namjene državne potpore, naročito je potrebno dokazati da se niti jedan poduzetnik, kojemu je dodijeljena državna potpora temeljem Programa, ne smatra poduzetnikom u teškoćama (sukladno točki 3.5. obrazloženja ovoga rješenja).

Stoga je primjenom članka 13. stavka 3. ZDP-a, odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2009-09/05

Urbroj: 580-03-09-17-004

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

Napomena:

Budući da podatak označen * predstavlja službenu tajnu u smislu članka 19. stavka 2. točke a) ZDP-a, isti je izuzet od objavljivanja te je izostavljen iz teksta.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za izmjenu ročnosti postojećih izvora sredstava poduzetnika u obliku subvencioniranog kredita
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !