Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za kreditiranje proizvodnje u iznosu do 500.000,00 eura ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 08.04.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2009-09/03 od 26. ožujka 2009.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1015

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 13.L446200 stavka 1., 2. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05), u upravnom postupku odobrenja državne potpore za kreditiranje proizvodnje u iznosu do 500.000,00 eura, sadržane u Programu kreditiranja proizvodnje, pokrenutom na temelju zahtjeva Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 11. sjednice, održane 26. ožujka 2009., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora za kreditiranje proizvodnje u iznosu do 500.000,00 eura sadržana u Programu kreditiranja proizvodnje jer je sukladna sa Zakonom o državnim potporama.

II. Određuju se sljedeći uvjeti neophodni za odobrenje državne potpore iz točke I. izreke ovog rješenja te rokovi neophodni za provedbu državne potpore i to kako slijedi:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužna je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostaviti Izvješće o provedbi Programa kreditiranja proizvodnje za 2009. i 2010. koje uključuje naziv poduzetnika, namjenu državne potpore te dokaz da se poduzetnik, primatelj državne potpore, ne smatra poduzetnikom u teškoćama.

– Rok za izvršenje: do 31. listopada za tekuću kalendarsku godinu i to za svaku godinu trajanja programa.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 20. veljače 2009., od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, zahtjev za odobrenje Programa kreditiranja proizvodnje s obrazloženjem (dalje: Program).

S obzirom da Program još nije usvojen od strane HBOR-a, Agenciji je podnesen sukladno članku 12.L446202 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05; dalje: ZDP).

2. Propisi primijenjeni tijekom postupka

Osim ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL446204 (»Narodne novine«, broj 50/06), Agencija je, sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a, primijenila na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama koja proizlaze iz članka 70.L446205 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), odnosno u konkretnom slučaju Priopćenje Komisije o privremenom okviru mjera državne potpore s ciljem olakšanja pristupa financiranju u tekućoj financijskoj i ekonomskoj krizi (»Službeni list Europske unije«, C 16/01, od 22. siječnja 2009.; dalje: Priopćenje Komisije).

3. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

3.1. Cilj Programa

Cilj Programa je omogućiti poduzetnicima u razdoblju financijske i gospodarske krize lakši pristup kreditima za nabavu obrtnih sredstava namijenjenih robnoj proizvodnji kako bi se nastavilo nesmetano obavljanje proizvodnje te održala likvidnost poduzetnika.

3.2. Pravni temelj za donošenje Programa

Pravni temelj za donošenje Programa je Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitakL446207 (»Narodne novine« broj 138/06), Pravilnik o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina kojeg je odobrila Agencija rješenjem od 12. veljače 2009., klasa: UP/I 430-01/2009-09/01, urbroj: 580-03-09-17-05, te Pravilnik o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope na koji je Agencija donijela rješenje od 13. studenog 2008., klasa: UP/I 430-01/2008-09/23, urbroj: 580-03-08-43-3, kojim je utvrđeno da ne sadrži kategorije državne potpore u smislu ZDP-a već samo metodologiju izračuna referentne i diskontne kamatne stope koja se koristi prilikom izračuna državne potpore.

3.3. Korisnici Programa i namjene kredita predviđene Programom

Krajnji korisnici kredita jesu mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji nisu bili u financijskim teškoćama 1. srpnja 2008., te koji su registrirani i obavljaju proizvodnu djelatnost u Republici Hrvatskoj.

U sklopu kreditiranja proizvodnje ne smije se poticati izvoz i stavljanje u povoljniji položaj domaćih proizvoda u odnosu na uvezene.

HBOR će Program provoditi preko poslovnih banaka i to na način da će ponudu za suradnju za njegovu provedbu uputiti svim bankama koje sukladno važećim internim metodologijama HBOR-a pripadaju rizičnim skupinama od A do B1/4. Poslovne banke koje prihvate ponudu HBOR-a mogu krajnjim korisnicima odobravati kredite namijenjene za pripremu proizvodnje, premoštenje do naplate prodane robe te za cijeli ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe.

3.4. Uvjeti kreditiranja, instrument i intenzitet državne potpore

Za kreditiranje proizvodnje HBOR je u Pravilniku o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina predvidio dodjelu državnih potpora male vrijednosti do iznosa 200.000.00 eura (u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke; dalje: kunska protuvrijednost), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za poduzetnike koji djeluju u sektoru cestovnog prometa, u razdoblju od tri fiskalne godine.

Međutim, zbog nastupanja gospodarske i financijske krize maksimalni iznosi subvencionirane kamatne stope veći su od dozvoljenog iznosa predviđenog za dodjelu državne potpore male vrijednosti, tako da je Programom za subvencioniranje kamatne stope predviđen iznos do 500.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za krajnjeg korisnika.

HBOR će kredite za kreditiranje proizvodnje za krajnjeg korisnika odobravati s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz tromjesečni EURIBOR + 3,75 posto. Razlika između privremeno umanjene osnovne referentne stope koju objavljuje Agencija, uvećane za referentnu maržu za rizik koja ovisi o kreditnom rejtingu poduzetnika i ponuđenim instrumentima osiguranja plaćanja i efektivne kamatne stope predstavlja iznos državne potpore.

Referentna marža za rizik određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stopeL446208 (»Narodne novine« broj 114/08) i istovjetna je s odredbama HBOR-ovog Pravilnika o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope.

Kredit se odobrava u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz euro, prioritet u obradi imaju zahtjevi za kredit do iznosa 8.000.000,00 kuna. Rok otplate kredita je 3 ili 6 mjeseci ovisno o potrebama korisnika kredita i mogućnostima HBOR-a, uz uvjet da je poduzetnik u obvezi otplatiti kredit do 31. prosinca 2010.

Za obradu kreditnog zahtjeva, poduzetnik plaća naknadu ovisno o roku otplate kredita.

3.5. Trajanje Programa kreditiranja proizvodnje i nadzor provedbe

Program kreditiranja proizvodnje će se, nakon usvajanja od strane HBOR-a, primjenjivati do 31. prosinca 2010. HBOR će posebno voditi računa da se dodjelom potpore pojedinom poduzetniku temeljem Programa, uzimajući u obzir i dodijeljene državne potpore male vrijednosti iz ostalih izvora, ne prekorači iznos do 500.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010. Ostali način kontrole dodjele navedenih potpora određeni su Pravilnikom o osnovnim uvjetima kreditiranja pojedinih ciljnih skupina.

3.6. Kumulacija državnih potpora

Državna potpora koja će biti odobrena temeljem Programa ne može se zbrajati s ostalim državnim potporama male vrijednosti za iste opravdane troškove.

4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Program na svojoj 11. sjednici održanoj 26. ožujka 2009., pri čemu je uzelo u obzir sve činjenice iz Programa.

Vijeće je utvrdilo da odobrenje kredita za kreditiranje proizvodnje po efektivnoj kamatnoj stopi koja je manja od privremeno umanjene osnovne stope uvećane za referentnu maržu za rizik, predložene Programom, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a. Sukladno tome, državne potpore su stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a.

U konkretnom slučaju radi se o državnoj potpori jer kredite namijenjene proizvodnji i odobrene po efektivnoj kamatnoj stopi nižoj od privremeno umanjene osnovne referentne stope, uvećane za referentnu maržu za rizik, odobrava HBOR koji je u vlasništvu Republike Hrvatske te se na taj način radi o umanjenom prihodu države; odobrenje kredita donosi ekonomsku prednost poduzetnicima koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; riječ je o selektivnoj mjeri jer će krediti sklopljeni pod povoljnijim uvjetima biti odobreni samo određenim poduzetnicima; odobrenjem kredita pod povoljnijim uvjetima od tržišnih postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a.

Nadalje, člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.

Kako bi se na državne potpore u obliku kredita namijenjenih proizvodnji i odobrenih po efektivnoj kamatnoj stopi koja je niža od privremeno umanjene osnovne stope uvećane za referentnu maržu za rizik, moglo primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke c) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene provedbi značajnih međunarodnih projekata ili otklanjanju ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu, Program mora bi izrađen sukladno propisima o državnim potporama odnosno sukladno točki 4.2.2. Priopćenja Komisije kojeg Agencija primjenjuje polazeći od članka 70. SSP-a.

Vijeće je utvrdilo da Program doprinosi otklanjanju značajnih teškoća u gospodarstvu Republike Hrvatske, jer će Program kreditiranja proizvodnje nakon njegovog usvajanja olakšati pristup kreditnim sredstvima namijenjenim za održavanje proizvodnje i likvidnosti u razdoblju financijske i gospodarske krize.

Analizom navedenih državnih potpora predloženih Programom i opisanih u točki 3. obrazloženja ovog rješenja,Vijeće je utvrdilo da iste sadrže uvjete propisane točkom 4.2.2. Priopćenja Komisije, kako to također proizlazi iz točke 3. obrazloženja ovog rješenja i koji se odnose na sljedeće:

a) najviši iznos državne potpore po pojedinom poduzetniku može iznositi do 500.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti). Prije dodjele državne potpore davatelj je u obvezi, u pisanom obliku, pribaviti izjavu od poduzetnika o korištenju državne potpore male vrijednosti u tekućoj godini i prethodne dvije fiskalne godine, kako je to predviđeno Pravilnikom o financiranju osnovnih ciljnih skupina i korištenih državnih potpora temeljem Programa u tekućoj godini.

b) državne potpore dodjeljuju se na temelju programa,

c) državne potpore mogu se dodjeljivati samo onim poduzetnicima koji nisu bili u financijskim teškoćama na dan 1. srpnja 2008., ne smiju se dodjeljivati za poticanje izvoza i stavljanje u povoljniji položaj domaćih proizvoda u odnosu na uvezene,

d) državne potpore dodjeljivat će se samo do 31. prosinca 2010.,

e) HBOR je u obvezi voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama te čuvati podatke o dodijeljenim državnim potporama 10 godina.

Iz navedenih razloga na državne potpore u obliku kredita namijenjenih proizvodnji i odobrenih po privremeno umanjenoj osnovnoj stopi na temelju koje je izračunata referentna kamatna stopa može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke c) ZDP-a, te je primjenom članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a, odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

S obzirom da se odobrenje državne potpore može donijeti uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore, sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a, te da se državna potpora u iznosu do 500.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) dodjeljuje pod strogo određenim uvjetima navedenim u Programu i točkama 3. i 4. obrazloženja ovog rješenja, HBOR je na zahtjev Agencije dužan dostaviti Izvješće o provedbi Programa do 31. listopada tekuće godine za tekuću godinu i to za svaku godinu trajanja programa. U izvješću, osim iznosa, naziva poduzetnika i namjene državne potpore, naročito je potrebno dokazati da se poduzetnik koji prima potporu ne smatra poduzetnikom u teškoćama, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2009-09/03

Urbroj: 580-03-09-17-05

Zagreb, 26. ožujka 2009.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za kreditiranje proizvodnje u iznosu do 500.000,00 eura
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !