Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za kreditiranje trajnih obrtnih sredstava u obliku subvencionirane kamatne stope ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 17.07.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-03-2009-43-002 od 30. lipnja 2009.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2099

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L461078 stavka 1., 2. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja državne potpore za kreditiranje trajnih obrtnih sredstava, sadržane u prijedlogu Programa kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja, pokrenutom na zahtjev Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, temeljem odluke sa 18. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 30. lipnja 2009., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora za kreditiranje trajnih obrtnih sredstava u obliku subvencionirane kamatne stope, sadržane u prijedlogu Programa kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja, jer je sukladna sa Zakonom o državnim potporama.

II. Određuju se sljedeći uvjeti neophodni za odobrenje državne potpore iz točke I. izreke ovog rješenja te rokovi za provedbu:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u obvezi je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostaviti Izvješće o provedbi Programa kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja.

Rok za izvršenje: 31. listopada za tekuću kalendarsku godinu za svaku godinu trajanja Programa kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja

III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 25. svibnja 2009., od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 98, zahtjev kojim je zatraženo odobrenje prijedloga Programa kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja (dalje: prijedlog Programa).

Prijedlog Programa podnesen je Agenciji sukladno članku 12.L461080 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP). Na prijedloge podnesene sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenja propisana člankom 13. ZDP-a.

Obrazac prijave dostavljen je sukladno članku 2.L461082 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).

S obzirom da je u članku 1. stavku 2. ZDP-a, predviđeno da predmet navedenog Zakona nisu države potpore u poljoprivredi i ribarstvu, u odnosu na kriterije za dodjelu kredita poduzetnicima iz sektora poljoprivrede i ribarstva, Agencija iste nije niti razmatrala.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM OCJENE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Osim ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL461084 (»Narodne novine«, broj 50/06), Agencija je primijenila i Odluku o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj kriziL461085 (»Narodne novine«, broj 56/09; dalje: Odluka o privremenom okviru), u kojoj je sadržano Priopćenje Komisije o privremenom okviru Zajednice za mjere državne potpore kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i ekonomskoj krizi (SL C 16/01, od 7. travnja 2009. str. 1.-15.), Odluku o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stopeL461086 (»Narodne novine«, 114/08) u kojoj je sadržano Priopćenje Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, od 19. siječnja 2008.), objavljene u »Narodnim novinama«, broj 144/08 (dalje: Odluka o referentnoj kamatnoj stopi).

3. OPIS PRIJEDLOGA PROGRAMA

3.1. Davatelj državne potpore: Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

3.2. Naziv programa: Program kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja

3.3. Cilj i svrha Programa: Osnovni cilj Programa je kreditiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike za osnaženje poslovanja. Trajna obrtna sredstava računaju se kao vrijednost svih zaliha i kratkoročnih potraživanja umanjena za kratkoročne obveze, a koji se dodatno može uskladiti s projekcijom očekivanog povećanja poslovne aktivnosti poduzetnika.

Program je predviđen kao jedna od mjera otklanjanja ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu, nastalih zbog financijske i gospodarske krize. Naime, uslijed financijske i ekonomske krize, poduzetnicima se nastoji olakšati pristup sredstvima financiranja poslovanja, čime se ujedno ublažava značajno umanjenje kreditne aktivnosti poslovnih banaka.

3.4. Pravni temelj:

a) Zakon o državnim potporama,

b) Uredba o državnim potporama,

c) Odluka o privremenom okviru,

d) Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitakL461087 (»Narodne novine« broj, 138/06),

e) Pravilnik o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope odobren rješenjem Agencije od 13. studenog 2008.,

f) Pravilnik o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljanih skupina HBOR-a, odobren rješenjem Agencije od 12. veljače 2009.

3.5. Korisnici državne potpore: Mali i srednji poduzetnici.

Sredstvima iz Programa, između ostalog, neće se financirati oni poduzetnici koji bi sredstva koristili za: proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme; za poslovanje kockarnica, kladionica; za preradu i distribuciju duhana; za ugostiteljstvo koje isključivo pruža usluge točenja alkoholnih pića; za prodaju i poslovanje servisnih autosalona, ta za prijevozničke usluge u cestovnom prometu.

Također, sredstva iz Programa ne mogu se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama, sukladno točki I. 7. Odluke o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potporaL461088 (»Narodne novine«, broj 37/09).

3.6. Instrument državne potpore, intenzitet državne potpore i trajanje Programa:

Instrument državne potpore je subvencioniranje kamatne stope sukladno točki 4.4.2. (a) Odluke o privremenom okviru, uz uvjet da ista ne smije preći iznos od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Subvencioniranje kamatne stope odnosi se na kunske kredite koji se odobravaju uz valutnu klauzulu vezanu uz euro, uz poček od jedne godine, rok otplate je od 2 do 5 godina, ovisno o potrebama korisnika kredita i procjeni poslovne banke odnosno HBOR-a, dok će se otplata kredita obavljati u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama. Iznos kredita ovisit će o proračunu trajno obrtnih sredstava i o raspoloživim sredstvima HBOR-a, a prednost će imati krediti u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Krediti će se odobravati uz nominalnu kamatnu stopu za krajnjeg korisnika kredita od 4 do 6 posto na način da će se mali i srednji poduzetnicima iz rizične skupine A, koji obavljaju djelatnost na područjima od posebne državne skrbi ili na brdsko-planinskim područjima ili na otocima odnosno onim poduzetnicima koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom, odobravati uz fiksnu kreditnu stopu od 4 posto godišnje.

U odnosu na male i srednje poduzetnike iz rizične skupine B, koja se odnosi na poduzetnike kod kojih je rizik za naplatu kredita veći, krediti će se odobravati uz fiksnu kreditnu stopu od 6 posto godišnje.

Intenzitet državne potpore izračunavat (utvrđivat) će se kao razlika između privremeno umanjene osnovne referentne kamatne stope koju objavljuje Agencija, uvećane za referentnu maržu za rizik koja ovisi o kreditnom rejtingu pojedinog poduzetnika i ponuđenim instrumentima osiguranja plaćanja i efektivne kamatne stope.

Poticajna stopa primjenjivat će se na kredite odobrene do 31. prosinca 2010. i pripadajuće kamate koje dospijevaju do 31. prosinca 2012. Na kredite odobrene nakon tog datuma HBOR će primjenjivati osnovnu referentnu stopu izračunatu temeljem Odluke o referentnoj i diskontnoj stopi.

Trajanje Programa predviđeno je od 1. srpnja 2009. do 31. prosinca 2010.

3.8. Izvor i sredstva: Sredstva za provedbu prijedloga Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji 025 Ministarstvo financija, 1058 program kreditiranja kroz osnivački kapital HBOR-a, 1062 Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima.

3.9. Nadzor provedbe državnih potpora dodijeljenih temeljem Programa: Nadzor nad namjenskim trošenjem državne potpore provodit će HBOR i Europska investicijska banka. Također, HBOR će voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama i čuvati podatke o dodijeljenoj državnoj potpori 10 godina, te će od korisnika kredita zatražiti izjavu o svim dodijeljenim državnim potporama.

10. Zbrajanje državnih potpora: Državna potpora sadržana u Prijedlogu Mjera, ne može se zbrajati s potporama obuhvaćenim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama male vrijednostiL461089 (»Narodne novine«, broj 45/07) za iste opravdane troškove.

Ukoliko je pojedini poduzetnik već primio državnu potporu male vrijednosti, zbroj državnih potpora, dodijeljenih temeljem točke 4.4. Odluke o privremenom okviru i državnih potpora male vrijednosti za iste opravdane troškove, ne smije prelaziti iznos veći od 500.000,00 eura, i to u razdoblju između 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

4.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je prijedlog Programa na svojoj 18. sjednici održanoj 9. lipnja 2009., pri čemu je uzelo u obzir sve činjenice iz prijedloga Programa.

Vijeće je utvrdilo da subvencioniranje kamatne stope, predloženo prijedlogom Programa, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, iz kojeg proizlazi da su državne potpore stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članicaL461090 (»Narodne novine«, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Svoju odluku Vijeće temelji na sljedećim činjenicama: subvencionirana kamatna stopa, koja je uvećana za referentnu maržu za rizik, odobrava HBOR koji je u vlasništvu Republike Hrvatske te se na taj način radi o umanjenom prihodu države; subvencija kamatne stope donosi ekonomsku prednost poduzetnicima koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; riječ je o selektivnoj mjeri jer će subvencija kamate biti odobrena samo određenim poduzetnicima; prilikom subvencioniranja kamate postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a.

Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. propisana izuzeća od opće zabrane.

U točki 4.1. Odluke o privremenom okviru potvrđena je ozbiljnost sadašnje financijske krize i njen utjecaj na cjelokupno gospodarstvo država članica Europske unije. Nadalje, navedeno je da je, u cilju otklanjanja teškoća u gospodarstvu, neke kategorije državnih potpora potrebno opravdati na određeno vremensko razdoblje kako bi na taj način bile sukladne sa člankom 87. stavkom 3. točkom b) Ugovora o Europskoj zajednici. Članak 87. stavak 3. točka b) Ugovora o Europskoj zajednici odgovara članku 4. stavku 3. točki c) ZDP-a, iz kojeg proizlazi da se sukladnim ZDP-u mogu smatrati državne potpore namijenjene provedbi značajnih međunarodnih projekata ili otklanjanju ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu.

Nadalje, Odluka o privremenom okviru u točki 4.4.2. propisuje da se radi otklanjanja ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu koje se očituju u težem pronalaženju izvora financiranja na financijskom tržištu, mogu odobriti krediti po stopi koja je niža od one tržišne i koja je utvrđena po drugačijoj metodologiji nego kako je to predviđeno Odlukom o referentnoj i diskontnoj stopi.

Stoga je Vijeće utvrdilo da se prijedlog Programa odnosi na ublažavanje značajnih poremećaja u hrvatskom gospodarstvu i da su ispunjeni uvjeti iz točke 4.4.2. a) i b) Odluke o privremenom okviru, a što se odnosi na:

a) poticajna stopa primjenjivat će se na kredite odobrene do 31. prosinca 2010. i kamate koje dospijevaju do 31. prosinca 2012. Nakon 31. prosinca 2012. primjenjivat će se kamatna stopa najmanje u visini referentne kamatne stope određene Odlukom o referentnoj kamatnoj stopi.

b) poduzetnici koji su se na dan 1. srpnja 2008. smatrali poduzetnicima u teškoćama isključeni su iz prijedloga Programa osim poduzetnika koji nisu bili u teškoćama na taj datum, ali su kasnije zapali u teškoće kao posljedica globalne i financijske gospodarske krize.

Nadalje, Vijeće je utvrdilo da je ispunjen i uvjet iz točki 4.7. Odluke o privremenom okviru. Naime, državna potpora sadržana u prijedlogu Programa, ne može se zbrajati s potporama obuhvaćenim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama male vrijednostiL461091 (»Narodne novine«, broj 45/07) za iste opravdane troškove.

Ukoliko je pojedini poduzetnik već primio državnu potporu male vrijednosti za istu namjenu nakon 1. siječnja 2008., iznos državne potpore, utvrđene temeljem točke 4.4. Odluke o privremenom okviru, mora se umanjiti za iznos državnih potpora male vrijednosti, uz dodatni uvjet da tako utvrđeni iznos ne smije prelaziti iznos veći od 500.000,00 eura, i to u razdoblju između 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010.

Konačno, Vijeće je utvrdilo da se prijedlogom Programa poduzetnicima omogućuje lakši pristup financijskim sredstvima za vrijeme financijske krize, u ograničenom vremenu trajanja, a sve u cilju osiguravanja likvidnosti poduzetnika, te se stoga na prijedlog Programa može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke c) ZDP-a.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

S obzirom da je odobrenje državne potpore iz Odluke o privremenom okviru vezano uz posebne uvjete koji se odnose na praćenje i izvještavanje, HBOR je dužan dostaviti Izvješće o provedbi Programa do 31. listopada tekuće godine za svaku godinu trajanja Programa.

U spomenutom Izvješću, osim iznosa kredita, naziva poduzetnika, iznosa te namjene državne potpore, naročito je potrebno dokazati da se niti jedan poduzetnik, kojemu je dodijeljena državna potpora temeljem Programa, ne smatra poduzetnikom u teškoćama (sukladno točki 3.5. obrazloženja ovoga rješenja).

Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2009-09/004

Urbroj: 580-03-2009-43-002

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za kreditiranje trajnih obrtnih sredstava u obliku subvencionirane kamatne stope
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !