Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za male i srednje poduzetnike i regionalna državna potpora sadržana u Prijedlogu Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu – Poticaj za uspjeh ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
31 11.03.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2008-04/220 od 26. veljače 2009.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

698

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L438994 stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu – Poticaj za uspjeh, pokrenutom na zahtjev Ministarstva turizma, temeljem odluke donesene na 9. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 26. veljače 2009., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora za male i srednje poduzetnike i regionalna državna potpora sadržana u Prijedlogu Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu – Poticaj za uspjeh, jer je sukladna s odredbama Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 7. listopada 2008. od Ministarstva turizma, Uprave za razvoj turizma (dalje: Ministarstvo turizma), zahtjev za davanje odobrenja na Prijedlog Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu – Poticaj za uspjeh (dalje: Prijedlog Programa), klasa: 403-02-08-01/74, urbroj: 529-04-08-2, od 25. rujna 2008. U privitku teksta Prijedloga Programa nalazi se ispunjeni i ovjereni Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave).

Prijedlog Programa podnesen je Agenciji na ocjenu sukladno članku 12.L438996 Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), jer sadrži elemente državne potpore i sukladno članku 3. stavku 2. ZDP-a predstavlja program državne potpore odnosno akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore.

Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.

Prijedlog Programa predstavlja nastavak provedbe dosadašnjeg Programa »Poticaj za uspjeh« (dalje: Program), na koji je Agencija donijela mišljenje od 15. travnja 2005., klasa: 430-0172004-04/06, urbroj: 580-03-05-17/10, te mišljenje od 2. veljače 2006., klasa: 430-01/2005-04/36, urbroj: 580-03-06-17-05.

Radi usklađenja Prijedloga Programa, Agencija je u nekoliko navrata kontaktirala Ministarstvo putem elektroničke pošte. Nadalje, u cilju usklađenja Prijedloga Programa dana 4. studenoga 2008. održan je i sastanak između predstavnika Agencije i Ministarstva. Budući da slijedom zaključaka s tog sastanka Ministarstvo nije dostavilo izmijenjeni i usklađeni Prijedlog Programa, Agencija je Ministarstvu uputila dopise dana 9. prosinca 2008., te 9. siječnja 2009., kojima je ponovno zatraženo usklađenje Prijedloga Programa.

Novi Prijedlog Programa Ministarstvo je dostavilo u privitku dopisa od 11. veljače 2009., klasa: 403-02-08-01/74, urbroj: 529-04-09-7, od 9. veljače 2009.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Osim odredbi ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL438998 (»Narodne novine«, broj 50/06), Agencija je u postupku primijenila i Odluku o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranjeL438999 (»Narodne novine« br. 20/07; dalje: Odluka o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje), Odluku Vlade Republike Hrvatske o karti regionalnih potporaL439000 (»Narodne novine«, broj 52/08; dalje: Odluka o karti regionalnih potpora), te Odluku o objavljivanju pravila o regionalnim potporamaL439001 (»Narodne novine«, broj 58/08; dalje: Odluka o regionalnim potporama). Temeljem članka 6. stavka 4. ZDP-a i članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica («Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP) primijenjena je Uredba Komisije kojim se određene kategorije državnih potpora smatraju usklađenim za zajedničkim tržištem pri primjeni članka 87. i 88. Ugovora (Službeni list Europske unije broj L 214, od 9. kolovoza 2008.; dalje: Uredba o općem skupnom izuzeću).

3. OPIS PRIJEDLOGA PROGRAMA

3.1. Davatelj državne potpore

Davatelj državne potpore i koordinator Programa je Ministarstvo turizma, dok u provedbi istog sudjeluju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i poslovne banke. Pri podnošenju zahtjeva za kredit tražitelj kredita Ministarstvu dostavlja pismo namjere i ostalu dokumentaciju za odobravanje kredita sa subvencioniranom kamatom. Ukoliko tražitelj kredita ispunjava uvjete, Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost, koju tražitelj kredita, zajedno s ostalom dokumentacijom predaje odabranoj poslovnoj banci koja sudjeluje u provedbi Programa.

Po zaprimanju pozitivne ocjene od strane poslovne banke, konačnu odluku o odobrenju kredita i subvenciji kamata donosi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika poslovne banke, Ministarstva i tijela državne uprave koje sudjeluju u provedbi Programa.

3.2. Namjena kredita iz Prijedloga Programa

Temeljem Prijedloga Programa moguća je dodjela kredita za sljedeće namjene:

a) Krediti za ulaganja u objekte za smještaj: hotel, pansion, hostel, aparthotel s restoranom i kamp (dalje: Krediti za ulaganje);

b) »Pod stoljetnim krovovima« – krediti za ulaganja u obnovu starih (postojećih) kuća sagrađenih u skladu sa izvornom, tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom (dalje: Krediti za obnovu);

c) Refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganja u manje objekte za smještaj: hotel baština, hotel pansion, hostel i aparthotel s restoranom, zajedno s dodatnim ulaganjem u objekt (dalje: Refinanciranje postojećih kredita). Refinanciranje postojećih kredita poduzetnika odnosi se na kredite koji su bili zaključeni pod nepovoljnijim uvjetima na način da se jednokratno otplate novim kreditom koji će se sastojati i od dodatnih sredstava za novo investicijsko ulaganje koje bi po svojoj veličini i obujmu bilo znatno veće nego bez refinanciranja nepovoljnog kredita; te

d) Krediti namijenjeni ulaganjima u sadržaje u okviru funkcionalne cjeline postojećih i novih hotela, aparthotela, pansiona, hostela i kampova.

3.3. Korisnici kredita: mali i srednji poduzetnici, obrtnici te zadruge.

U dijelu Prijedloga Programa pod nazivom »Uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici kredita« navedeno je da temeljem Prijedloga Programa korisnici mogu biti obrtnici, zadruge i mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima koji prioritetno koriste autohtone proizvode, te oni koji namjeravaju ulagati u objekte za smještaj gostiju isključivo u svrhu profesionalnog pružanja usluga smještaja sukladno zakonu, uzancama i običajima u ugostiteljstvu.

Međutim, korisnik sredstava ne može biti poduzetnik koji se sukladno odredbama točaka 9. do 13. Odluke o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranja smatra poduzetnikom u teškoćama, poduzetnik koji namjerava ulagati u kuću, a u svrhu korištenja kuće kao vikend kuće odnosno apartmana za vlastite potrebe ili korištenja kuće za stanovanje ili davanja kuće – nekretnine u zakup drugom poduzetniku za pružanje usluga smještaja gostiju, odnosno poduzetnik koji namjerava ulagati u izgradnju objekta za prodaju drugim korisnicima.

Nadalje, korisnici sredstava temeljem Prijedloga Programa mogu biti i Hrvatski ferijalni i hostelski savez koji će kredite koristiti za obnovu hotela, te ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti zdravstva, kulture i slično, koji će kredite koristiti za ulaganja u objekte pružanja usluga u zdravstvenom turizmu ili objekte za ostale sadržaje. Isti se, međutim, ne smatraju korisnicima državnih potpora u smislu članka 2. stavka 2. ZDP-a, te ih Agencija nije niti posebno razmatrala.

3.4. Pravni temelj

Pravni temelj za donošenje Prijedloga Programa je: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstvaL439002 (»Narodne novine«, broj 29/02, 63/07) i Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011.

3.5. Kategorije državne potpore, intenzitet i visina opravdanih troškova, te klauzula o kumulaciji državnih potpora

3.5.1. a) Mali i srednji poduzetnici

Za kategoriju državne potpore mali i srednji poduzetnici, predviđene su državne potpore za početna ulaganja, a opravdane troškove čine troškovi početnih ulaganja u materijalnu imovinu, odnosno zemljište, zgrade i opremu.

Intenzitet državne potpore u obliku subvencije kamatne stope ne smije prijeći kod malih poduzetnika iznos do 20 posto opravdanih troškova, a kod srednjih poduzetnika iznos do 10 posto opravdanih troškova.

3.5.1. b) Regionalne državne potpore

Regionalne državne potpore dodjeljivat će se iznimno i to u slučajevima kada intenzitet državne potpore za male i srednje poduzetnike nije dovoljan, a dodjeljuju se za poticanje početnih ulaganja, za koja su opravdani troškovi opisani pod točkom 3.5.1.a) obrazloženja ovog rješenja, i to poduzetnicima na područjima koja imaju pravo na regionalnu potporu. Kako je to predviđeno u dijelu Prijedloga Programa pod naslovom »Dodatna subvencija kamatne stope – regionalna državna potpora«, intenzitet državne potpore dodijeljene putem subvencije kamatne stope ne smije prijeći 60 posto opravdanih troškova malim poduzetnicima i 50 posto opravdanih troškova srednjim poduzetnicima u prostornoj jedinici Sjeverozapadna Hrvatska, dok maksimalni intenziteti potpore u prostornim jedinicama Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska te Jadranska Hrvatska ne smiju prijeći 70 posto opravdanih troškova za male poduzetnike i 60 posto opravdanih troškova za srednje poduzetnike.

3.5.2. Klauzula o kumulaciji državnih potpora

Gornje granice potpora utvrđene Prijedlogom Programa primjenjuju se bez obzira na činjenicu financira li se konkretno početno ulaganje u cijelosti ili djelomično, temeljem Prijedloga Programa iz državnih ili lokalnih izvora, odnosno putem različitih davatelja odnosno programa i bez obzira je li riječ o potpori u obliku neposredne subvencije kamata ili drugih instrumenata državnih potpora.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu donijeti odluku o odobravanju djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno o obročnoj otplati doprinosa vlasnika građevine, odnosno smještajnog objekta. Takva odluka mora prethoditi odobravanju kredita temeljem Prijedloga Programa, budući da predstavlja državnu potporu i potrebno ju je pribrojiti ukupno odobrenom iznosu državne potpore dodijeljene pojedinom korisniku, kako ne bi došlo do prekomjerne kumulacije državnih potpora, odnosno dobivanja državnih potpora u intenzitetu većem nego što je to propisano za istu namjenu.

3.6. Instrument državne potpore

Za kredite koji će biti odobravani temeljem Prijedloga Programa moguće je odobriti subvenciju kamatne stope od 1,5 posto do 5 posto, što ovisi od namjene kredita i roku otplate kredita, dok je korisnik kredita dužan plaćati iznos kamatne stope koja ni u kom slučaju ne može biti niža od 2 posto (primjerice, za kredite za ulaganje moguća subvencionirana kamatna stopa kreće se u visini od 1,5 do 4 posto, za kredite za obnovu kamatna stopa kreće se u visini od 3 do 5 posto, dok se za refinanciranje postojećih kredita moguća subvencionirana kamatna stopa kreće u visini od 2 do 4 posto).

3.7. Izvori sredstava

Sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji A587018 FP 0473 3521.

Za razdoblje iduće tri godine planira se korištenje iznosa u visini od 198.375.000,00 kuna u bruto iznosu, i to na način da se u 2009. planira korištenje bruto iznosa u visini od 62.500.000,00 kuna, u 2010. bruto iznos u visini od 66.000.000,00 kuna, te u 2011. bruto iznos u visini od 69.875.000,00 kuna.

3.8. Trajanje Programa

Nakon usvajanja Program će biti na snazi od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2012.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je Prijedlog Programa na svojoj 9. sjednici održanoj 26. veljače 2009.

Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Programa te Obrasca prijave.

Vijeće je utvrdilo da subvencija kamatne stope predviđena Prijedlogom Programa, predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, jer postoji transfer državnih sredstava iz državnog proračuna; sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; predložena sredstva dodjeljuju se pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi; te da dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Programa postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.

Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.

S obzirom da se državne potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa sadržanih u mjerama opisanim u točki 3.5.1. a) obrazloženja ovog rješenja odnose na državne potpore malim i srednjim poduzetnicima, Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. d) ZDP-a, a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.

Glede regionalnih državnih potpora u obliku subvencioniranih kamatnih stopa sadržanih u mjerama opisanim u točki 3.5.1 b) obrazloženja ovog rješenja Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a, a koje se odnosi na državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti.

Da bi postojala mogućnost izuzeća, državne potpore za male i srednje poduzetnike iz točke 3.5.1. a) obrazloženja ovog rješenja moraju biti usklađene s odredbama Uredbe o općem skupnom izuzeću koje se odnose na male i srednje poduzetnike, dok regionalne potpore opisane u točki 3.5.1. b) obrazloženja ovog rješenja moraju biti usklađene s odredbama vezanim za regionalne potpore sadržane u Odluci o regionalnim potporama i Odluci o karti regionalnih potpora.

Analizom intenziteta državnih potpora i opravdanih troškova za državne potpore za male i srednje poduzetnike opisane u točki 3.5.1. a) obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da su iste sukladne s odredbama članka 15. Uredbe o općem skupnom izuzeću koja se odnosi na rečenu vrstu državnih potpora.

Vijeće je, također, utvrdilo da su intenziteti državnih potpora i opravdanih troškova za regionalne državne potpore opisani u točki 3.5.1. b) obrazloženja ovog rješenja sukladni s točkom 34. Odluke o regionalnim potporama, odnosno točkama od V. do VIII. Odluke o karti regionalnih potpora koja se odnose na rečenu vrstu državnih potpora.

Slijedom iznijetog Vijeće je odlučilo da se na predložene regionalne državne potpore navedene u Prijedlogu Programa može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a, dok se na državne potpore za male i srednje poduzetnike navedene u Prijedlogu Programa može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 14. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-04/22

Urbroj: 529-03-09-61-06

Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za male i srednje poduzetnike i regionalna državna potpora sadržana u Prijedlogu Programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu – Poticaj za uspjeh
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !