Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za razvojno istraživanje i inovacije u brodogradnji ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 7.7.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 430-01/2008-02/06, urbroj: 2564 526-03-08-60-4 od 27. lipnja 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2564

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L402121 stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, temeljem odluke donesene na 109. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 27. lipnja 2008., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se državna potpora za razvojno istraživanje i inovacije u brodogradnji u obliku subvencije sadržana u Prijedlogu Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dana 3. travnja 2008. zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), klasa: 406-01/07-01/59, urbroj: 526-03-03/3-08-7, od 26. ožujka 2008., za davanje mišljenja na Prijedlog Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji (dalje: Prijedlog Operativnog programa), u privitku kojeg je dostavljen tekst istog. Uvidom u Prijedlog Operativnog programa utvrđeno je da isti sadrži elemente državne potpore i da kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3.L402123 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05, dalje: ZDP).
Agencija mišljenja donosi samo na nacrte prijedloga zakona koji sadrže državne potpore, dok na temelju ostalih dostavljenih prijedloga akata/programa koji sadrže državne potpore Agencija provodi upravni postupak i donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.
S obzirom da Prijedlog Operativnog programa nije bio u cijelosti usklađen s odredbama ZDP-a, Agencija je dopisom od 16. travnja 2008. te požurnicom od 3. lipnja 2008. uputila zahtjev Ministarstvu za dopunu istog.
Konačnu verziju Prijedloga Operativnog programa Agencija je dana 4. lipnja zaprimila u privitku dopisa Ministarstva od 14. svibnja 2008., klasa: 406-01/07-01/59, urbroj: 526-03-03/3-08-9.
Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 80.L402125 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) te članku 2.L402127 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05). Uredba se primjenjuje sukladno članku 10.L402129 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06).

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Osim odredbi ZDP-a i Uredbe, Agencija je u postupku primijenila i:
– Odluku o objavljivanju pravila o potporama za istraživanje i razvoj i inovacijeL402131 (»Narodne novine«, broj 84/07; dalje: Odluka o pravilima za istraživanje i razvoj i inovacije); te
– Okvir o državnim potporama brodogradnji (Službeni list C 317, od 30. prosinca 2003.; dalje: Okvir za brodogradnju), koji Agencija primjenjuje temeljem članka 6. stavka 4. ZDP-a.

3. OPIS PRIJEDLOGA OPERATIVNOG PROGRAMA

3.1. Davatelj sredstava: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
3.2. Naziv: Prijedlog Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji.
3.3. Cilj i pravni temelj
Izjednačavanje uvjeta poslovanja hrvatskih brodogradilišta sa brodogradilištima u Europskoj uniji (dalje: EU) putem provedbenih mjera inovativnog poboljšanja postojećih i razvoja novih proizvoda, te razvoja tehnologije i tehnoloških procesa. U cilju jačanja konkurentnosti brodograđevne industrije Republike Hrvatske u odnosu na onu EU, doneseni su sljedeći razvojni dokumenti:
– Strateški okvir za razvoj Republike Hrvatske od 2006. do 2013.;
– Industrijska politika Republike Hrvatske u pripremi za članstvo u EU;
– Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2008. do 2011.
Naime, budući da je razvoj gospodarstva utemeljen na znanju postavljen visoko na popisu prioriteta ciljeva utvrđenih Strateškim okvirom za razvoj Republike Hrvatske te Industrijskom politikom Republike Hrvatske, istraživanje, razvoj i inovacije u gospodarstvu, osobito brodograđevnoj industriji, od iznimne su važnosti za postizanje tih ciljeva.
3.4. Vrste državnih potpora, intenzitet i visina opravdanih troškova
a) Sukladno točki 11. Prijedloga Operativnog Programa državne potpore mogu biti dodijeljene za industrijsku primjenu inovativnih proizvoda i procesa u smislu tehnološki novih ili suštinski poboljšanih proizvoda i procesa u usporedbi s najnovijim razvojnim dostignućima koja postoje u brodograđevnoj industriji i to u sljedećim slučajevima:
1. Za novu klasu broda. Opravdani troškovi za navedeno odnose se na troškove projektiranja koji uključuju troškove razvoja idejnog rješenja, idejnog projekta, izvedbenog nacrta, detaljnih nacrta, studija, testiranja, probnih modela, planiranja provedbe projekta, testiranja i probe proizvoda;
2. Za novu komponentu i/ili sustave broda. Opravdani troškovi za navedeno odnose se na troškove projektiranja i inovacija, testiranja inovativnog dijela za probne modele te materijale i opremu;
3. Za nove procese. Opravdani troškovi za navedeno odnose se na troškove projektiranja i razvoja, materijala i opreme, ispitivanja novog procesa te studija izvedivosti. Navedeni troškovi striktno se odnose na inovaciju, odnosno inovativni proces.
Državne potpore za inovacije za razvoj i projektiranje nove klase broda, za inovativne dijelove broda, te za razvoj i provođenje inovativnih procesa glede proizvodnje, planiranja, logistike ili projektiranja mogu se odobriti do najviše 20 posto vrijednosti opravdanih troškova.
b) Nadalje, u slučajevima izgradnje nove klase broda temeljem Prijedloga Operativnog programa moguće je, uz dodjeljivanje državnih potpora za troškove projektiranja, i dodjeljivanje državnih potpora za troškove radne snage s pripadajućim režijskim troškovima koji samo u iznimnim opravdanim slučajevima iznose najviše 20 posto. Prijedlog Operativnog programa navodi da će svaki konkretan slučaj biti smatran opravdanim ukoliko se procjeni da su dodatni proizvodni troškovi veći od 3 posto.
3.5. Korisnici sredstava
Poduzetnici/korisnici državnih potpora za inovacije mogu biti, temeljem Prijedloga Operativnog programa, svi poduzetnici koji:
a) obavljaju djelatnost brodogradnje, odnosno grade komercijalne brodove duge plovidbe na vlastiti pogon ne manje od 100 brt;
b) obavljaju poslove brodoremonta, odnosno popravke ili remont komercijalnih brodova duge plovidbe na vlastiti pogon ne manje od 100 brt;
c) se bave preinakom brodova odnosno poduzetnici koji obavljaju preinake komercijalnih brodova duge plovidbe na vlastiti pogon ne manje od 100 brt, pod uvjetom da takva preinaka sadrži radikalne izmjene teretnog prostora, trupa, propulzivnog sustava, drugih glavnih tehničkih sustava ili prostora za smještaj putnika.
Poduzetnici koji se temeljem Smjernice Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; objavljene u »Narodnim novinama«, broj 20/07) smatraju poduzetnicima u teškoćama mogu biti korisnici navedenih državnih potpora ukoliko, sukladno točki 8. Prijedloga Operativnog programa, Agenciji dostave Programe sanacije i restrukturiranja koji predviđaju dodjelu državnih potpora za inovacije.
3.6. Instrument državne potpore: subvencija.
3.7. Izvori sredstava
Sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. na poziciji A560071 – Subvencija brodogradilištima. Ukupna sredstva predviđena za 2008. na rečenoj poziciji iznose 386.100.000,00 kuna.
Za razdoblje od 2008. do 2012. planira se korištenje bruto iznosa od 1.500.000.000,00 kuna.
3.8. Trajanje važenja Operativnog programa: od 1. srpnja 2008. do 31. prosinca 2012.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je Prijedlog Operativnog programa na svojoj 109. sjednici održanoj 27. lipnja 2009.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Operativnog programa i Obrasca prijave.
Vijeće je utvrdilo da subvencije predviđene Prijedlogom Operativnog programa, opisane u točki 3.4. a) i b) obrazloženja ovog rješenja odnosno Poglavlja 11. do 13. Prijedloga Operativnog programa predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene Prijedlogom Operativnog programa, opisane u točki 3.4. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se radi o transferu državnih sredstava iz državnog proračuna; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi; utvrđeno je kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Operativnog programa postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
S obzirom da se državne potpore u obliku subvencija sadržane u mjerama opisanim u točki 3.4. obrazloženja ovog rješenja odnose na razvojno istraživanje i inovacije, Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. d) ZDP-a, a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi se na predložene državne potpore u obliku subvencija za razvojno istraživanje i inovacije moglo primijeniti izuzeće, iste moraju biti usklađene s odredbama vezanim za državne potpore za razvojno istraživanje i inovacije sadržane u Odluci o pravilima za istraživanje i razvoj i inovacije te u Okviru za brodogradnju.
Analizom intenziteta državnih potpora i opravdanih troškova za državne potpore opisane u točki 3.4. a) obrazloženja ovog rješenja, koje se odnose na točke 11.2., 11.3., 11.4., 12.1.1., 12.2.3. i 12.2.4. Prijedloga Operativnog programa, Vijeće je utvrdilo da su isti sukladni pravilima iz točke 15. Okvira za brodogradnju, dok je za državne potpore opisane u točki 3.4. b) obrazloženja ovog rješenja, koje se odnose na točke 11.2. i 12.2.2. Prijedloga Operativnog programa, Vijeće utvrdilo da su isti sukladni pravilima iz Odluke o pravilima za istraživanje i razvoj i inovacije, koja se odnose na rečene vrste državnih potpora.
Slijedom iznijetog Vijeće je odlučilo da se na predložene državne potpore navedene u Prijedlogu Operativnog programa može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. d) ZDP-a, stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta koji sadrži državnu potporu objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-02/06
Urbroj: 526-03-08-60-4
Zagreb, 27. lipnja 2008.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državne potpore za razvojno istraživanje i inovacije u brodogradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !