Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državnih potpora sadržanih u Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 20.8.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2007-09/32, od 2. kolovoza 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2684

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L349759 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina, pokrenutom na zahtjev Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, temeljem odluke donesene na 88. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 2. kolovoza 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobravaju se državne potpore sadržane u Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina, jer se smatraju sukladnima s odredbama Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za donošenje odobrenja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. srpnja 2007., od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina (dalje: Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika), te Obrazac prijave državne potpore za Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika (dalje: Obrazac prijave).
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika podnesen je Agenciji na ocjenu sukladno članku 12.L349761 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 12. stavka 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje sukladno članku 13. ZDP-a.
Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 80.L349763 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) te članku 2.L349765 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05). Uredba se primjenjuje sukladno članku 10.L349767 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06).
Navedeni Pravilnik o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina odobren je rješenjem Agencije od 16. ožujka 2006. klasa: UP/I 430-01/2006-09/01, urbroj: 580-03-06-17-7 (dalje: Pravilnik).

2. Opis Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika

2.1. Korisnici kredita HBOR-a: mali, srednji i veliki poduzetnici
U članku 15. Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika značajno se dopunjuju odredbe o potporama male vrijednosti.
Korisnici državnih potpore male vrijednosti temeljem Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika ne mogu biti poduzetnici koji se smatraju poduzetnicima u teškoćama, kojima državna potpora služi za djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama Europske unije, za uspostavu i financiranje distribucijske mreže u drugim zemljama, za povlašteni tretman domaćih nad stranim proizvodima, za poduzetnike koji djeluju u sektoru ugljena, te za poduzetnike koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu.
Vezano uz državnu potporu namijenjenu otklanjanju izravnih ratnih šteta, ista je u okviru Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika predviđena isključivo u smislu mogućnosti odobravanja kredita s poticajnom kamatnom stopom malim, srednjim i velikim poduzetnicima koji su pretrpjeli izravnu ratnu štetu.
Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika predviđa se, uz već postojeću mogućnost dodjele državnih potpora malim, srednjim i velikim poduzetnicima za investicijska ulaganja u proizvođačke djelatnosti i mogućnost dodjele državnih potpora istima za investicijska ulaganja u uslužene djelatnosti.
Investicijska ulaganja u uslužne djelatnosti za velike poduzetnike odnose se na: ulaganja u modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje nove proizvodnje, širenje postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta; ulaganja kojima se otklanjaju izravne ratne štete; ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, novih tehnologija, istraživanja tržišta i marketing; i uspostavljanje financijske ravnoteže i jačanje kvalitete izvora financiranja u cilju stvaranja pretpostavki za nova ulaganja.
Nadalje, za male i srednje poduzetnike, investicijska ulaganja u uslužne djelatnosti odnose se na: započinjanje poslovanja, ulaganja u modernizaciju poslovanja (pored ostalog, u turističkoj djelatnosti i za izgradnju smještajnih kapaciteta, povećanje kapaciteta smještaja, povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta, podizanja razine usluge, poticanja raznovrsnosti usluge); ulaganja kojima se otklanjaju ratne štete, ulaganja u istraživanje i razvoj novih usluga, istraživanja tržišta i marketing; uspostavljanje financijske ravnoteže i jačanje kvalitete izvora financiranja u cilju stvaranja pretpostavki za nova ulaganja.
2.2. Pravni temelj za donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika: Statut HBOR-a
2.3. Kategorije državnih potpora za koje mogu biti dodijeljeni krediti pod povoljnijim uvjetima:
Sljedeće kategorije već su bile predviđene Pravilnikom odobrenim rješenjem Agencije od 16. ožujka 2006.:
a) mali i srednji poduzetnici;
b) istraživanje i razvoj;
c) zaštita okoliša;
d) zapošljavanje;
e) regionalne; dok su
f) državne potpore male vrijednosti kategorija čiji su načini dodjele posebno razrađeni člankom 15. Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika.
Naime, Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika predviđa dodjelu državne potpore male vrijednosti za financiranje tekućeg poslovanja poduzetnika i to do iznosa kunske protuvrijednosti 200.000 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja državne potpore male vrijednosti. Poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prometa (osim za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu) iznos državne potpore male vrijednosti ne smije prijeći iznos od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja državne potpore male vrijednosti.
Nadalje, državna potpora male vrijednosti izračunava se kao novčana potpora u bruto iznosu (prije odbitaka poreza i drugih pristojbi), a u slučaju kad je plativa u nekoliko obroka diskontira se na sadašnju vrijednost primjenom referentne kamatne stope primjenjive u trenutku dodjeljivanja potpore.
Daljnji uvjeti pod kojima se dodjeljuje državna potpora male vrijednosti jesu: da pojedini poduzetnik nije za iste prihvatljive opravdane troškove već primio državnu potporu, odnosno ukoliko je poduzetnik već ostvario pravo na državnu potporu za iste opravdane troškove zbroj već dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti ne smije premašiti iznos dopuštenih državnih potpora utvrđen propisima o državnim potporama; te da pojedini poduzetnik u razdoblju od tekuće i protekle dvije fiskalne godine nije primio državne potpore male vrijednosti koje premašuju iznos kunske protuvrijednosti 200.000,00 EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore, odnosno 100.000,00 EUR kad se radi o poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza, osim za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu.
Također, sukladno prethodno navedenim uvjetima, HBOR je ovlašten izdavati bankarska jamstva kao instrument osiguranja za kredite poduzetnicima i to: do iznosa kredita od 1.500.000 EUR izračunatog u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore, odnosno 750.000 EUR kad se radi o poduzetnicima koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza, osim za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu; jamstvo može pokrivati najviše do 80 posto iznosa kredita.
Izračun godišnjeg iznosa potpore sadržane u spomenutom jamstvu računa se na način da se neotplaćeni iznos jamstva pomnoži s faktorom rizika (13 posto), te da se od tako dobivenog iznosa odbiju sve naplaćene naknade.
2.4. Instrumenti dodjele državne potpore: krediti s poticajnim kamatnim stopama za kategorije a), b), c), d), e) i f) pod točkom 2.3. obrazloženja rješenja; te jamstva u okviru kategorije f) pod točkom 2.3. obrazloženja ovog rješenja.
2.5. Izvori sredstava: sredstva su dijelom osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. na poziciji 02530 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak.
Za razdoblje 2006. – 2009. planira se korištenje bruto-iznosa od6.910.930.039,53 kn na način da se godišnje iskoristi do1.727.000.000,00 kn.
2.6. Trajanje važenja izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika: od 2. kolovoza 2007. do 31. prosinca 2009.
Izmjene i dopune Pravilnika nemaju utjecaja na do sada odobrene državne potpore temeljem Pravilnika.

3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika na svojoj 88. sjednici održanoj 2. kolovoza 2007.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika i Obrasca prijave.
Također, Vijeće je kod ocjenjivanja Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika razmatralo isključivo dijelove istog koji se odnose na dodjelu državnih potpora odnosno koji se usklađuju s pravilima o državnim potporama.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika, opisane u točki 2.1.3. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se radi o transferu državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi; utvrđeno je kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
S obzirom da se državne potpore sadržane u mjerama opisanim u točki 2.3. obrazloženja ovog rješenja odnose na male i srednje poduzetnike, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje i usavršavanje, Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeća iz članka 4. stavka 3. d) ZDP-a, a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Glede regionalnih državnih potpora Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a, a koje se odnosi na državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti.
Analizom intenziteta državnih potpora i opravdanih troškova za rečene državne potpore iz Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika, Vijeće je utvrdilo da su isti sukladni pravilima Uredbe koja se odnose na rečene vrste državnih potpora, odnosno da su uvjeti dodjele državnih potpora ostali isti kako je to bilo utvrđeno u Pravilniku kojeg je Agencija odobrila 16. ožujka 2006.
Slijedom iznijetog Vijeće je odlučilo da Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika zajedno s Pravilnikom o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, te da se na regionalne državne potpore može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. a) ZDP-a, dok se na državne potpore za male i srednje poduzetnike, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje i usavršavanje može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. d) ZDP-a.
Vijeće je također utvrdilo da su državne potpore male vrijednosti opisane u točki 2.3. f) obrazloženja u potpunosti usklađene s odredbama Uredbe Komisije Europskih zajednica broj 1998/2006., od 15. prosinca 2006. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 379, 28. prosinca 2006.), koja je usvojena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti iL349769 objavljena u »Narodnim novinama«, broj 45/07.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Nadalje, s obzirom da su Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika predviđene regionalne državne potpore za čiju je primjenu potrebno postojanje regionalne karte državnih potpora Republike Hrvatske, koja još uvijek nije usvojena, Vijeće posebno skreće pozornost da se do usvajanja navedene regionalne karte, regionalne državne potpore ne mogu dodjeljivati.
Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta koji sadrži državnu potporu objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Stoga je Vijeće odlučilo kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-09/32
Urbroj: 580-03-07-61-2
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje državnih potpora sadržanih u Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !