Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - otpis potraživanja Republike Hrvatske prema poduzetniku Razvitak d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 16.4.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-02/40 od 12. ožujka 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1521

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L390841 stavaka 1., 2., 3. i članka 14.L390842 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Razvitak d.o.o. sa sjedištem u Iloku, Štefanikova 8, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 101. sjednice, održane 12. ožujka 2008., donosi

RJEŠENJE

I. Daje se odobrenje na prijedlog državne potpore za restrukturiranje sadržane u zahtjevu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, klasa: 423-01/07-01/15, urbroj: 526-03-01/1-08-21, kojim se predlaže otpis potraživanja Republike Hrvatske prema poduzetniku Razvitak d.o.o., sa sjedištem u Iloku, u ukupnom iznosu od 15.895.904,00 kuna.
II. Daje se naknadno odobrenje na državnu potporu za restrukturiranje, sadržanu u Ugovoru o kreditu pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, sklopljenim između Slavonske banke d.d., sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 29 i poduzetnika Razvitak d.d., sa sjedištem u Iloku, Štefanikova 8, od 29. siječnja 2008., u iznosu od 6.021.888,12 kuna, a čija sredstva je Slavonskoj banci d.d. Osijek doznačila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Trg J. J. Strossmayera 9.
III. Daje se naknadno odobrenje na državnu potporu za restrukturiranje, sadržanu u Ugovoru o pretvaranju potraživanja Hrvatskog fonda za privatizaciju u temeljni kapital poduzetnika Razvitak d.d., sa sjedištem u Iloku, Štefanikova 8, od 30. rujna 2005., u iznosu od 1.114.956,43 kuna.
IV. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi koji moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarile mjere predviđene Programom restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika Razvitak d.o.o., sa sjedištem u Iloku, Štefanikova 8:
1.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o podmirenju dospjelih, a nenaplaćenih obveza poduzetnika Razvitak d.o.o., po osnovi poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 1.315.437,00 kuna i nenaplaćenih obveza po osnovi članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u ukupnom iznosu od 43.276,00 kuna.
1.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke IV.1.1. najkasnije do 31. prosinca 2008.
2.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenom ulaganju u modernizaciju proizvodnje poduzetnika Razvitak d.o.o., od strane poduzetnika Opeka d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 215, u iznosu od 10.050.444,00 kuna.
2.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke IV.2.1. najkasnije do 31. prosinca 2008.
3. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja godišnja izvješća o provedbi Programa restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika Razvitak d.o.o. i godišnja financijska izvješća za 2007. i 2008., i to najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prošlu godinu.
V. Zabranjuje se poduzetniku Razvitak d.o.o. primanje državnih potpora neovisno o njihovoj kategoriji do završetka procesa restrukturiranja, odnosno zaključno do 31. prosinca 2008.
VI. Zabranjuje se poduzetniku Razvitak d.o.o. primanje državne potpore za restrukturiranje u razdoblju od 12. ožujka 2008. do 12. ožujka 2018.
VII. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA I

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 20. srpnja 2007., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, zahtjev za odobrenje državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Razvitak d.d. za proizvodnju i promet građevinskim materijalom, sa sjedištem u Iloku, Štefanikova 28 (dalje: Razvitak). Uz predmetni zahtjev dostavljen je i Program restrukturiranja poduzetnika Razvitak (dalje: Program restrukturiranja).
S obzirom da dostavljena dokumentacija Agenciji nije bila dostatna za donošenje meritornog rješenja, sukladno članku 9.L390844 stavku 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), od Ministarstva je zatražena dostava dodatne dokumentacije i očitovanja.
Budući da Ministarstvo nije u roku postupilo po zahtjevu Agencije, predmetni postupak obustavljen je zaključkom od 9. studenog 2007., klasa: UP/I 430-01/2007-02/33, urbroj: 580-03-07-43-05, sukladno članku 9. stavku 3. ZDP-a, iz kojeg proizlazi da ukoliko davatelj državne potpore ne dostavi zatražene podatke i isprave, smatra se da je povukao prijedlog državne potpore.
Međutim, 29. studenog 2007., Agencija je od Ministarstva zaprimila dopunjeni zahtjev za odobrenje državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Razvitak. Uz rečeni zahtjev dostavljen je novi Program restrukturiranja i Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave) te sljedeća dokumentacija i očitovanja:
Ugovor o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital poduzetnika, sklopljen 30. rujna 2005. između Hrvatskog fonda za privatizaciju (dalje: HFP) i poduzetnika Razvitak, Ugovor o kupoprodaji dionica poduzetnika Razvitak sklopljen između poduzetnika Opeka d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 215 (dalje: Opeka d.o.o.) i poduzetnika Osijek-Koteks d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II; Ugovor o kupoprodaji dionica sklopljen između poduzetnika Opeka d.o.o. i HFP-a; pismo namjere poduzetnika Opeka d.o.o. o ulaganju u modernizaciju proizvodnje poduzetnika Razvitak u iznosu od 10.050.444,00 kuna te dopis Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) od 16. listopada 2007.
Budući da su naprijed navedena dokumentacija i zahtjev dostavljeni nakon donošenja zaključka o obustavi postupka, Agencija je smatrala da je Ministarstvo ponovo pokrenulo postupak odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Razvitak, dok je cjelokupna zaprimljena dokumentacija i podaci iz postupka vođenog pod poslovnim brojem, klasa: UP/I 430-01/2007-02/33, priložena u postupak koji se vodi pod klasom gornjom.
Međutim, dostavljena dokumentacija Agenciji nije bila dostatna za provedbu daljnjeg postupka, stoga je od Ministarstva zahtjevom, klasa: UP/I 430-01/2007-02/40, urbroj: 580-03-07-43-03, od 10. prosinaca 2007., zatražena dostava dodatne dokumentacije i očitovanja, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. ZDP-a.
Također, u svezi predmetnog zahtjeva, dana 20. prosinca 2007., u sjedištu Ministarstva, održan je sastanak stručne službe Agencije sa predstavnicima Ministarstva, te predstavnicima poduzetnika Razvitak i poduzetnika Opeka d.o.o.
Dana 24. siječnja 2008., Agencija je od Ministarstva zaprimila izmijenjen i dopunjen Program restrukturiranja, očitovanja poduzetnika Razvitak i Ministarstva financija, klasa: 432-01/07-01/46, ubroj: 513-12/08-5, od 7. siječnja 2008.
Dana 31. siječnja 2008., Ministarstvo je Agenciji dostavilo i novi Obrazac prijave u kojem je navedeno da je ukupan iznos državne potpore 17.010.860,00 kuna, dok je poduzetnik Opeka d.o.o. dostavio tabele provedenih mjera restrukturiranja.
Agencija je 5. ožujka 2008. od poduzetnika Razvitak zaprimila i Ugovor o kreditu sklopljen 29. siječnja 2008., između Slavonske banke d.d. Osijek i poduzetnika Razvitak.
Temeljem cjelokupne zaprimljene dokumentacije, proizlazi da je ukupan iznos državne potpore 23.032.748,12 kuna, a koji se sastoji od državnih potpora sadržanih u sljedećim aktima: prijedlogu Ministarstva za otpis potraživanja Republike Hrvatske u iznosu od 15.895.904,00 kuna, Ugovoru o kreditu pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, sklopljenim između Slavonske banke d.d. Osijek i poduzetnika Razvitak, od 29. siječnja 2008., u iznosu od 6.021.888,12 kuna, a čija sredstva je Slavonskoj banci d.d. Osijek doznačio HBOR, te Ugovoru o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital od 30. rujna 2005., u iznosu od 1.114.956,43 kune, sklopljen između HFP-a i poduzetnika Razvitak.
U odnosu na navedeni prijedlog otpisa potraživanja Republike Hrvatske, Agencija provodi postupak odobrenja sukladno članku 13. stavku 1. i 2. ZDP-a.
S obzirom da su navedene državne potpore u obliku kredita pod povoljnijim uvjetima od tržišnih i pretvaranju potraživanja u temeljni kapital poduzetnika, odobrene bez prethodne suglasnosti Agencije, u konkretnom slučaju Agencija, u okviru ovog predmeta, provodi i postupak naknadnog odobrenja navedenih državnih potpora, sukladno članku 14. stavku 2. ZDP-a.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA
PRED AGENCIJOM

Osim odredbi ZDP-a, Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka, primijenila Smjernice Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice), usvojene temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) o objavljivanju popisa pravila o državnim potporamaL390846 (»Narodne novine«, broj 121/06) koje su objavljene u »Narodnim novinama«, broj 20/07, kao i odredbe Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencije državnih potporaL390847 (»Narodne novine«, broj 11/05; dalje: Pravilnik).

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju svih dostavljenih podataka i dokumentacije, te izvršene pravne i ekonomske analize, proizlazi sljedeće:

3.1. Opis poduzetnika

Poduzetnik Razvitak je upisan u registru Trgovačkog suda u Osijeku, s matičnim brojem subjekta upisa 030037436, sa sjedištem poduzetnika u Iloku, Štefanikova 28. Međutim, u trenutku pokretanja predmetnog postupka sve do 14. veljače 2008., poduzetnik je djelovao kao dioničko društvo, kada je u registru Trgovačkog suda u Osijeku upisano preoblikovanje u društvo s ograničenom odgovornošću.
Poduzetnik Razvitak, registriran je, između ostalog, za proizvodnju opeke, crijepa, proizvoda od betona, gipsa, za građevinarstvo i posredovanje u trgovini.
U najvećem dijelu proizvodni program poduzetnika odnosi se na proizvodnju glinene opeke.
Sukladno članku 2.L390848 stavku 1. Zakona o poticanju malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 63/07), poduzetnik Razvitak pripada kategoriji malih poduzetnika.
Poduzetnik je u 2005. zapošljavao 148 djelatnika, međutim radi optimalizacije proizvodnje, broj djelatnika u 2006. smanjen je za 41 djelatnika.
Na dan 31. prosinca 2007., u poduzetniku je bilo zaposleno 107 djelatnika, od kojih je najveći broj zaposlen u samom procesu proizvodnje što čini 80,38 posto ukupno zaposlenih djelatnika.
U Tabeli 1. prikazan je broj zaposlenih po organizacijskoj strukturi u poduzetniku Razvitak na dan 31. prosinca 2006.

Tabela 1. BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31. PROSINCA 2006.

Rb.

Sektor

Broj zaposlenih

Udio u postocima

1.

Uprava

21

19,62

Ciglana

63

58,88

3.

Građevina

11

10,28

4.

Bravarija

12

11,22

 

Ukupno

107

100,00

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik u raznim sudskim postupcima kao tužitelj ukupno potražuje 1.037.156,10 kuna, dok se od istoga u svojstvu tuženika ukupno potražuje iznos od 466.243,55 kuna. U ovom trenutku ne postoji realna procjena o ishodu sudskih sporova.

3.2. Vlasnička struktura i temeljni kapital poduzetnika

Temelji kapital poduzetnika do 2005. iznosio je 8.401.800,00 kuna, a isti je temeljem Ugovora o pretvaranju potraživanja HFP-a, sklopljenog između HFP-a i poduzetnika Razvitak, 30. rujna 2005. povećan za iznos od 1.114.900,00 kuna.
Vlasnička struktura prije povećanja temeljnog kapitala poduzetnika Razvitak d.d. prikazana je u Tabeli 2.

Tabela 2. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA RAZVITAK d.d. U 2005.

Rb.

Dioničari

Broj dionica

Postotak

1.

Hrvatski fond za privatizaciju

35.072

36,85

2.

Osijek-Koteks d.o.o.

54.950

57,74

3.

Mali dioničari

5.145

5,40

 

Ukupno

95.167

100,00

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U međuvremenu, 28. ožujka 2007., poduzetnik Opeka d.o.o. je putem elektronskog trgovanja na javnoj dražbi Zagrebačke burze, od HFP-a, otkupio 34.816 dionica poduzetnika Razvitak za iznos od 870.400,00 kuna.
Također, poduzetnik Opeka d.o.o. je temeljem Ugovora o kupoprodaji sklopljenog 27. travnja 2007., s poduzetnikom Osijek-Koteks d.o.o., kupio za iznos od 5.459.000,00 kuna, 54.950 dionica poduzetnika Razvitak. Slijedom navedenog poduzetnik Opeka d.o.o., stekao je sveukupno 97,37 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Razvitak, dok udjel HFP-a iznosi 0,26 posto.
Vlasnička struktura poduzetnika Razvitak d.d. nakon preuzimanja vlasništva od strane poduzetnika Opeka d.o.o. prikazana je u Tabeli 3.

Tabela 3. VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 7. SIJEČNJA 2008.

Rb.

Dioničari

Broj dionica

Postotak

1.

Opeka d.o.o.

92.679

97,39

2.

Mali dioničari

2.232

2,34

3.

Hrvatski fond za privatizaciju

256

0,27

 

Ukupno

95.167

100,00

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Upisani temeljni kapital na dan 7. siječnja 2008. iznosio je 9.516.700,00 kuna.
S obzirom da je poduzetnik Razvitak za vrijeme navedenih transakcija djelovao kao dioničko društvo, kao što je to opisano u točki 3.1. ovog rješenja, korišten je naziv poduzetnik Razvitak d.d.
Poduzetnik Razvitak nema udjela u drugim poduzetnicima. Poduzetnik Opeka d.o.o., osim 97 postotnog vlasništva u poduzetniku Razvitak, jedini je vlasnik i poduzetnika Opeka-commerce d.o.o. sa sjedištem u Bilju, Blatna 1.

4. ANALIZA POSLOVANJA

Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika Razvitak temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.
U Tabeli 4. prikazan je Račun dobiti i gubitka poduzetnika Razvitak, za razdoblje od 2004. do 2006.

Tabela 4. RAČUN DOBITI I GUBITKA PODUZETNIKA RAZVITAK U RAZDOBLJU OD 2004. DO 2006.

Rb.

OPIS

2004.

2005.

2006.

1.

Poslovni prihodi

16.789.004

15.216.869

15.795.741

2.

Financijski prihodi

3.

Izvanredni prihodi

4.

Ukupni prihodi

16.789.004

15.216.869

15.795.741

5.

Poslovni rashodi

18.070.341

16.905.601

20.199.045

6.

Financijski rashodi

321.490

302.053

332.760

7.

Izvanredni rashodi

45.277

370.531

4.445.987

8.

Ukupni rashodi

18.437.108

17.578.185

24.977.792

9.

Dobit/gubitak

-1.648.104

-2.361.316

-9.182.051

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poslovanje poduzetnika Razvitak opterećeno je velikim brojem djelatnika, kao i tehnološki zastarjelom opremom. Zbog loše financijske situacije poduzetnik Razvitak nije bio u mogućnosti dodatno ulagati u modernizaciju postrojenja i opreme kako bi ostao konkurentan na tržištu.
Do 15. lipnja 2007., poduzetnik Razvitak bio je u većinskom vlasništvu poduzetnika Osijek-Koteks d.o.o., koji nije bio poslovno zainteresiran za ulaganje u modernizaciju proizvodnje što je još dodatno dovelo poduzetnika u nepovoljnu financijsku i poslovnu poziciju.
Podaci iz prikazanog Računa dobiti i gubitka u razdoblju od 2004. do 2006. ukazuju na činjenicu da su poslovni rezultati poduzetnika iz godine u godine sve lošiji, tako da je isti u 2006. ostvario značajan gubitak od 9.182.051,00 kuna.
Navedeni gubitak nastao je djelom zbog nedovoljno ostvarenog ukupnog prihoda, zbog povećanja poslovnih rashoda za 19 posto u odnosu na 2005., kao i zbog velikog povećanja izvanrednih rashoda.
U okviru Programa restrukturiranja Agencija je izvršila uvid i u Račun dobiti i gubitka poduzetnika Razvitak za razdoblje od I-IX 2007., te je utvrđeno da je poduzetnik u navedenom razdoblju ostvario znatno lošiji poslovni rezultat u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Jedan od razloga lošijeg poslovnog rezultata je ulaganje u modernizaciju postrojenja i opreme koju je poduzetnik poduzeo u 2007. čime je bila smanjena mogućnost normalne proizvodnje.
Poduzetnik Razvitak u 2005. proizvodio je ukupno 27.451.351 JNF (JNF - jedinica normalnog formata), dok je 2006. proizvodnja smanjena na ukupno 23.101.339 JNF.
Bilanca poduzetnika Razvitak u razdoblju od 2004. do 2006., prikazana je u Tabeli 5.

Tabela 5. BILANCA PODUZETNIKA RAZVITAK U RAZDOBLJU OD 2004. DO 2006. U KUNAMA

Rb.

OPIS

2004.

2005.

2006.

1.

Kratkotrajna imovina

9.656.458

10.393.594

4.783.637

2.

Dugotrajna imovina

11.810.526

10.745.168

9.858.284

3.

 

Gubitak iznad visine
kapitala

2.762.262

4.

UKUPNA AKTIVA

21.466.984

21.138.762

17.404.183

5.

Kapital i rezerve

7.666.206

5.304.890

0

6.

Kratkoročne obveze

3.332.866

4.961.273

4.012.892

7.

Dugoročne obveze

10.467.912

10.872.599

13.391.291

 

Ukupne obveze

13.800.778

15.833.872

17.404.183

8.

UKUPNA PASIVA

21.466.984

21.138.762

17.404.183

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak Ilok
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Prikazana Bilanca poduzetnika Razvitak u Tabeli 5., jasno ukazuje da je kumulirani gubitak u razdoblju od 2004. do 2006. veći od iznosa vlastitog kapitala. Na taj način poduzetnik je doveden u situaciju da je financiranje proizvodnje postalo moguće samo putem daljnjeg zaduživanja na financijskom tržištu, a to je imalo za posljedicu da poduzetnik više nije bio u stanju podmirivati dospjele obveze tako da mu je prijetio stečaj ili likvidacija.
Ukupne obveze poduzetnika na dan 31. prosinca 2006., prema podacima iz Bilance iznose 17.404.182,89 kuna i prikazane su u Tabeli 6.

Tabela 6. STRUKTURA OBVEZA PODUZETNIKA RAZVITAK NA DAN 31. PROSINCA 2006. U KUNAMA

Rb.

Opis

Iznos

1.

Obveze prema dobavljačima

2.091.374,51

2.

Obveze prema zaposlenima

589.673,84

3.

Obveze za poreze i doprinose

1.321.401,40

4.

Ostale kratkoročne obveze

10.442,33

5.

Ukupno kratkoročne obveze (1 – 4)

4.012.893,08

6.

Ukupno dugoročne obveze

13.391.290,81

 

UKUPNE OBVEZE

17.404.182,89

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iz Tabele 6. pokazuju strukturu kratkoročnih i dugoročnih obveza. Dugoročne obveze uglavnom se odnose se na dug poduzetnika prema Ministarstvu financija za protestirana jamstva odobrena za kredit HBOR-a, a koji je bio namijenjen za saniranje i pokretanje proizvodnje nakon mirne reintegracije istočne Slavonije u pravni sustav Republike Hrvatske.
Naime, poduzetnik Razvitak i HBOR zaključili su 13. travnja 1999. Ugovor o dugoročnom kreditu (dalje: Ugovor o kreditu), u iznosu od 7.800.000,00 kuna namijenjenih za investiranje u opremu, građevinske radove i obrtna sredstva. Ugovor o kreditu bio je pokriven državnim jamstvom. Kredit je sklopljen pod sljedećim uvjetima: kamatna stopa iznosila je 7 posto godišnje; rok otplate iznosio je 8 godina uključujući poček od dvije godine i otplatom kroz 24 jednaka tromjesečna anuiteta.
Dana 9. ožujka 2000., sklopljen je i Dodatak I Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita, a 15. svibnja 2003. sklopljen je Dodatak II, kojim se od 30. lipnja 2003. utvrđuje kamatna stopa od 5 posto godišnje.
Budući da poduzetnik Razvitak nije bio u mogućnosti uredno otplaćivati obveze iz Ugovora o kreditu, HBOR je 15. listopada 2007. aktivirao državno jamstvo. Sukladno navedenom, Ministarstvo financija je po osnovi regresnog prava po izdanom jamstvu, od poduzetnika potraživalo 9.885.147,85 kuna na ime glavnice i redovnih kamata, te 4.932.988,29 kuna na ime zateznih kamata. Rečeni dug je na dan 31. prosinca 2007. ukupno iznosio 14.818.134,14 kuna.
Također, na temelju potvrde Porezne uprave-Područnog ureda u Vukovaru, Ispostave u Iloku, utvrđeno je da je poduzetnik Razvitka d.o.o., između ostalog, bio dužan 1.315.437,00 kuna na ime neplaćenog poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) i 1.212.043,93 kune na ime neplaćenih doprinosa i članarina prema Hrvatskoj gospodarskoj komori. Riječ je o dugu utvrđenom na dan 3. siječnja 2008.

5. ANALIZA TRŽIŠTA

U Tabeli 7. prikazani su najvažniji kupci i dobavljači poduzetnika Razvitak u 2006.

Tabela 7. NAJVAŽNIJI KUPCI I DOBAVLJAČI PODUZETNIKA RAZVITAK U 2006.

Rb.

 

Najvažniji domaći kupci

 

Najvažniji inozemni kupci

Najvažniji
dobavljači

1.

Osijek-Koteks d.o.o.

Kakeš d.o.o., Živnice

Osijek-Koteks d.o.o.

2.

 

Dom za starije i nemoćne, Ilok

Građ-promet d.o.o., Doboj

Gabarit d.o.o. Osijek

3.

T.O. Marić B.A.U., Mirkovci

Dženek d.o.o., Lukavac

Elektra d.p.
Vinkovci

4.

 

Hidromont d.o.o., Vukovar

Radaković-Konvoj o.d., Bač

Cronad d.o.o. Našice

5.

Gabarit d.o.o., Osijek

Kalesija-promet d.o.o., Kalesija

Opua d.o.o. Kneževo

 

6.

 

Opua d.o.o., Kneževo

 

Vodolija d.o.o., Srebrenik

Varia d.o.o. za trgovinu Osijek

7.

Komunalije d.o.o., Ilok

Zejčirović d.o.o., Čelić

Metal-zec d.o.o. Ilok

8.

Metal-zec d.o.o, Ilok

Miko-komerc. Kalesija-Memići

Tomo d.o.o., Ilok

 

9.

 

Varia d.o.o., za trgovinu Osijek

Škrebo, Doboj-istok

Ina d.o.o., Zagreb

10.

Gemellus d.o.o., Osijek

Helas-Tuzla d.o.o., Živnice

Acron d.o.o., Tenja

 

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz prikazanih podataka u Tabeli 7., proizlazi da je poduzetnik pretežno orijentiran na domaće tržište gdje je u 2006. ostvario oko 13.777.070,34 kuna prometa, dok je na inozemnom tržištu ostvario promet od oko 1.784.338,21 kuna.
Naprijed navedeni podaci upućuju na zaključak da je udio poduzetnika Razvitak na inozemnom tržištu neznatan. Najznačajniji inozemni kupci nalaze se na području bivše Jugoslavije.

6. DRŽAVNE POTPORE DODIJELJENE PODUZETNIKU RAZVITAK BEZ ODOBRENJA AGENCIJE

6.1. Pretvaranje potraživanja u temelji kapital poduzetnika

Analizom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su poduzetniku Razvitak odobrene državne potpore kroz pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika.
HFP i poduzetnik Razvitak sklopili su sljedeće ugovore koji su bili namijenjeni pokriću troškova plaća zaposlenika i pokretanju proizvodnje:
– Ugovor o kratkoročnom kreditu od 2. prosinca 1997. u iznosu od 400.000,00 kuna;
– Ugovor o kratkoročnom kreditu od 23. travnja 1998. u iznosu od 500.000,00 kuna;
– Ugovor o zajmu od 1. veljače 1998. u ukupnom iznosu od 158.839,99 kuna.
Budući da poduzetnik Razvitak nije bio u mogućnosti ispunjavati preuzete obveze temeljem navedenih ugovora, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom, klasa: 302-01/98-01/05, ubroj: 5030115 98-2, od 19. ožujka 1998., odobrila HFP-u da navedena potraživanja, u ukupnom iznosu do 1.114.956,43 kune pretvori u temeljni kapital poduzetnika Razvitak. Slijedom navedenog, 30. rujna 2005., HFP i poduzetnik Razvitak, sklopili su i Ugovor o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital poduzetnika.

6.2. Kredit poduzetniku u teškoćama

Slavonska banka d.d. Osijek i poduzetnik Razvitak, sklopili su 29. siječnja 2008., Ugovor o kreditu u iznosu od 30.109.440,60 kuna, namijenjenih financiranju modernizacije tvornice opeke u Iloku. Navedeni kredit odobren je iz sredstava HBOR-a, temeljem Programa kreditiranja gospodarstva, i to pod sljedećim uvjetima: rok otplate je 10 godina, kamata iznosi 4 posto godišnje, a obračunava se i naplaćuju tromjesečno.
U konkretnom slučaju kredit sadrži državnu potporu, jer je sklopljen pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, odnosno sklopljen je po kamatnoj stopi koja je u trenutku sklapanja ugovora bila niža od referentne kamatne stope. Sukladno dodatku IV Pravilnika, iznos državne potpore kod kredita sklopljenog pod uvjetima povoljnijim od tržišnih, odobrenog poduzetniku u teškoćama, predstavlja 20 posto vrijednosti kredita, što u konkretnom slučaju iznosi 6.021.888,12 kuna.

7. PROGRAM RESTRUKTURIRANJA

7.1. Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika Razvitak, utvrđeno je da se poduzetnik može smatrati poduzetnikom u teškoćama sukladno točki 9. do 11. Smjernica.

Naime, sukladno točki 9. Smjernica, smatra se da je poduzetnik u teškoćama onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koje može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
Nadalje, sukladno točki 10. Smjernica smatra se da je poduzetnik u teškoćama osobito u sljedećim slučajevima:
a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka.
Također, sukladno točki 11. Smjernica može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodno navedenih pretpostavki, posebno ako su prisutni neki drugi tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su primjerice: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tijekova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.
Iz naprijed navedenog, nedvosmisleno proizlazi da su kod poduzetnika prisutni osnovni pokazatelji iz kojih je vidljivo da se radi o poduzetniku u teškoćama.
Na poduzetnike u teškoćama primjenjuju se pravila za restrukturiranje sadržana u Smjernicama.
Dodjela državne potpore za restrukturiranje mora biti uvjetovana izradom i provedbom Programa restrukturiranja. Program restrukturiranja trebao bi u što kraćem roku omogućiti ponovno uspostavljanje dugoročne održivosti poslovanja poduzetnika tijekom razumnog vremenskog razdoblja na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja.
Nadalje, Program restrukturiranja trebao bi sadržavati opis okolnosti koje su dovele do teškoća u poslovanju, što čini osnovu pri ocjeni jesu li predložene mjere restrukturiranja odgovarajuće, te promjenu strukture poslovanja koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršenog restrukturiranja pokrije sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske obveze.
Prema tome, restrukturiranje obično sadrži reorganizaciju i racionalizaciju poslovanja poduzetnika na način da se napuste sve aktivnosti koje više nisu održive ili koje ostvaruju gubitak.
Nadalje, iznos i intenzitet potpore moraju biti strogo ograničeni na najmanju neophodnu razinu troškova restrukturiranja potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja.
Smatra se da je državna potpora ograničena na minimum ukoliko sam poduzetnik u procesu restrukturiranja značajno doprinosi vlastitim sredstvima. Vlastiti doprinos potreban za provedbu procesa restrukturiranja odnosi se na osiguranje financijskih sredstava od strane vlasnika ili vjerovnika ili od strane samog poduzetnika, a uglavnom se odnosi na dobivanje kredita od poslovne banke odnosno prodaju neaktivne imovine ili imovine koja doprinosi stvaranju gubitka kod poduzetnika.
Takav doprinos ne smije sadržavati državnu potporu. Sukladno točki 44. Smjernica vlastiti doprinos malih poduzetnika u procesu restrukturiranja mora iznositi najmanje 25 posto.
Restrukturiranje u koje su uključene državne potpore, obično moraju sadržavati i mjere koje se odnose na određenu nadoknadu prema izravnim konkurentima, a odnose se na različite kompenzacijske mjere.
Međutim, budući da potpora za restrukturiranje malim poduzetnicima manje utječe na narušavanje trgovine između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, u programu restrukturiranja nije potrebno predvidjeti kompenzacijske mjere, sukladno točki 57 (a) Smjernica.
U tom je kontekstu utvrđeno sljedeće:
Poduzetnik Razvitak izradio je Program restrukturiranja, a razdoblje restrukturiranja je započelo početkom 2007. i trajat će do 31. prosinca 2008. Programom restrukturiranja predviđeno je financijsko i poslovno restrukturiranje. Financijsko restrukturiranje u cijelosti se financira iz sredstava koja predstavljaju državnu potporu, dok se poslovno restrukturiranje financira iz vlastitih sredstava poduzetnika Opeka d.o.o. i Ugovora o kreditu iz sredstava HBOR-a, sklopljenog između Slavonske banke d.d. i poduzetnika Razvitak, 29. siječnja 2008., u iznosu od 30.109.440,60 kuna.
Poslovno i financijsko restrukturiranje prikazano je u Tabeli 8.

Tabela 8. MJERE I TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA U KUNAMA

Rb.

 

Mjere restrukturiranje

Trošak
restrukturiranja

Mjera

 

Državna potpora

 

Vlastiti doprinos

 

1

2

3

4

5

6

 

Financijsko restrukturiranje

 

 

 

 

1.

Otpis duga Ministarstva financija

14.818.136,00

Otpis

14.818.136,00

2.

Otpis duga Porezne uprave

1.077.768,00

Otpis

1.077.768,00

3.

Pretvaranje duga HFP-a u temeljni kapital poduzetnika 2005.

1.114.956,00

Pretvaranje potraživanja u temeljni kapital (naknadno odobrenje)

1.114.956,00

 

 

4.

Obveza za PDV

1.315.437,00 

Podmirenje duga

1.315.437,00 

5.

Dug za članarinu HGK

39.734,00

Podmirenje duga

39.734,00

6.

Dug za doprinos HGK

3.542,00

Podmirenje duga

3.542,00

 

Poslovno restrukturiranje

 

 

 

 

7

Kredit HBOR-a

30.109.440,60

investicija

6.021.888,12

8.

Sredstva poduzetnika Opeka d.o.o.

10.050.444,00

Investicija

10.050.444,00

 

UKUPNO

58.529.457,60

 

23.032.748,12

11.409.157,00

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ukupni trošak restrukturiranja iznosi 58.529.457,60 kuna, dok je ukupan iznos državne potpore 23.032.748,12 kuna. Poduzetnik Razvitak s vlastitim sredstvima sudjeluje s 11.409.157,00 kuna što predstavlja 19,5 posto vlastitog doprinosa. Iznos vlastitog doprinosa odnosi se na iznos od 10.050.444,00 kuna, koje će uložiti poduzetnik Opeka d.o.o. u modernizaciju proizvodnje poduzetnika Razvitak tijekom 2008. i iznos od 1.358.713,00 kuna kojeg je poduzetnik Razvitak u obvezi platiti Poreznoj upravi.

7.1. Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje sastoji se od pretvaranja potraživanja u temeljni kapital poduzetnika i otpisa dugovanja prema Ministarstvu financija i Poreznoj upravi.
7.1.1. Otpis duga u ukupnom iznosu od 15.895.904,00 kuna, odnosi se na potraživanja Ministarstva financija u iznosu od 14.818.136,00 kuna koje je nastalo aktiviranjem državnog jamstva za kredite i na obveze prema Poreznoj upravi u ukupnom iznosu od 1.077.768,00 kuna, po osnovi dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa i poreza.
7.1.2. Pretvaranje potraživanja u temeljni kapital poduzetnika provedeno je na temelju Ugovora o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital od 30. rujna 2005., u iznosu od ukupno 1.114.956,43 kune, sklopljenog između HFP-a i poduzetnika Razvitak.

7.2. Poslovno restrukturiranje

Poduzetnik Razvitak u Programu restrukturiranja predviđa poslovno restrukturiranje koje se sastoji od modernizacije proizvodnje i zbrinjavanja viška djelatnika.

7.2.1. Modernizacija proizvodnje

U razdoblju restrukturiranja, kao i nakon planiranog završetka procesa restrukturiranja poduzetnik Razvitak planira modernizirati postojeće proizvodne pogone kako bi se mogla pokrenuti proizvodnja novog proizvoda pod zaštićenim nazivom EUROTERM, u obliku blokova i pregradnih ploča.
Naime, u Programu restrukturiranja umjesto dosadašnjeg proizvodnog programa klasičnih proizvoda male zapremnine, velike specifične težine i loših termičkih svojstava, predviđena je proizvodnja zidanih blokova za brzu izgradnju bez betona po vertikalnim fugama i dimenzijama usklađenih s europskim normama.
Projekcije modernizacije planiranih investicija u proizvodnju poduzetnika Razvitak, prikazane su u Tabeli 9.

Tabela 9. PLANIRANA INVESTICIJA U MODERNIZACIJU PROIZVODNJE PODUZETNIKA RAZVITAK U EUR

Rb.

Opis

Iznos

1.

Oprema odjela primarne prerade

417.540

2.

Oprema odjela skladišta gline

75.290 

3.

Oprema odjela finalne prerade i oblikovanja

521.840

4.

Sveukupna cijena opreme za zagrijavanje zraka i loženje peći

232.000

5.

Zbirna cijena transportera

129.520

6.

Oprema utovara/istovara vagona sušare

515.140

7.

Oprema transporta vagona sušare

231.380

8.

Oprema utovara vagona peći

426.860 

9.

Oprema istovara vagona peći

513.450 

10.

Vagoni sušare

509.730

11.

Grijači zraka i ložna oprema

232.000

12. 

Oprema sušare

571.830

13. 

Oprema transporta vagona tunelske peći

154.130

14.

Tehnološka oprema tunelske peći

431.800

15.

Oprema za proizvodnju stlačenog zraka

19.110

16.

Oprema za proizvodnju pare

139.500

17.

Oprema za dodavanje piljevine u glinu

138.170

18.

Oprema plinskog razvoda za peć i sušaru

102.360

19.

Inženjering radovi Kb keramike d.o.o. Zagreb

87.390

 

UKUPNO

5.449.040

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Realizacija planiranih investicija u modernizaciju proizvodnje financirati će se iz sredstava dobivenih na temelju Ugovora o kreditu iz sredstava HBOR-a, od 29. siječnja 2008., sklopljenog između Slavonske banke d.d. Osijek i poduzetnika Razvitak. Kreditna sredstva namijenjena su za rekonstrukciju sušare i tunelske peći u iznosu od 5.609.440,60 kuna, te opremu i uređaje u iznosu od 24.500.000,00 kuna.
Ostatak financijskih sredstava u iznosu od 10.050.444,00 kuna osiguran je iz vlastitih sredstava poduzetnika Opeka d.o.o.

7.2.2. Zbrinjavanje viška zaposlenika

S obzirom da je poslovanje poduzetnika još uvijek opterećeno velikim brojem djelatnika, u Programu restrukturiranja predviđeno je smanjenje broja zaposlenih sa 107 na 60 zaposlenih, a taj broj neće se povećavati do 31. prosinca 2012.
Uvođenjem modernizacije proizvodnje, kao što je npr. automatizacija; povećanjem kapaciteta proizvodnje i kvalitete eliminacijom ručnih manipulacija i eliminacijom izrazito teških fizičkih poslova (ručna manipulacija), smanjuje se potreba za sadašnjim brojem zaposlenika.
Zaposlenicima koji predstavljaju višak, isplatit će se poticajne otpremnine koje će financirati poduzetnik Razvitak iz vlastitih sredstava. Do sada otpuštene prekobrojne djelatnike (41), zaposlio je poduzetnik Opeka d.o.o.

7.3. Poslovni plan

Poduzetnik Razvitak dostavio je projekciju Računa dobiti i gubitka koji je temeljen na ostvarivanju postavljenih ciljeva u razdoblju od 2008. do 2012., a koje su prikazane u Tabeli 10.

Tabela 10. FINANCIJSKI PLAN PODUZETNIKA RAZVITAK ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2012. U 000 KUNA

Rb.

OPIS

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

1.

Ukupni prihodi

15.000

19.125

19.508

19.898

20.296

2.

Ukupni rashodi

14.848

18.930

18.894

18.684

18.681

3.

Dobit prije
oporezivanja

152

195

614

1.214

1.615

Izvor: dokumentacija poduzetnika Razvitak
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ostvarivanje prihoda temelji se na proizvodnji građevinskog materijala s većom dodanom vrijednošću, budući da se pokreće proizvodnja EUROTERM blokova i pregradnih ploča, za koje postoji povećana potražnja na tržištu. Visina planiranih ukupnih prihoda u 2008. približna je ostvarenim prihodima iz 2006. kada je poduzetnik ukupno ostvario 15.795.740,84 kuna. Visina prihoda u sljedećim godinama ima tendenciju rasta, dok su planirani prihodi 2012. za oko 35 posto veći od planiranih prihoda u 2008.
Utvrđeno je, ukoliko se ispune sve predviđene mjere iz Programa restrukturiranja, da se može smatrati kako je planirano financijsko poslovanje poduzetnika iz Tabele 10. realno prikazano, odnosno da jamči dugoročnu održivost i nakon završetka procesa restrukturiranja.
Temeljem analize Programa restrukturiranja ocijenjeno je da će reorganizacija i racionalizacija poslovanja dati pozitivne rezultate u budućnosti.

8. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU
TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je ovaj predmet na 101. sjednici održanoj 12. ožujka 2008.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir pravnu i ekonomsku analizu izrađenu temeljem cjelokupne dostavljene dokumentacije.
S obzirom da je Ministarstvo podnijelo zahtjev za dodjelu državne potpore za restrukturiranje, Vijeće je prvenstveno moralo utvrditi je li u konkretnom slučaju riječ o poduzetniku u teškoćama. Nadalje, Vijeće je moralo utvrditi predstavlja li otpis potraživanja Republike Hrvatske prema poduzetniku Razvitak, Ugovor o kreditu iz sredstava HBOR-a, sklopljenog između Slavonske banke d.d i poduzetnika Razvitak pod povoljnijim uvjetima od tržišnih kao i pretvaranje potraživanja HFP-a u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Razvitak, državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Iz podataka na temelju kojih je izrađena analiza poslovanja poduzetnika, opisana u točki 4. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da se poduzetnik Razvitak može smatrati poduzetnikom u teškoćama.
Stoga je Vijeće u konkretnom slučaju utvrdilo da predloženi otpis potraživanja Republike Hrvatske u iznosu od 15.895.904,00 kuna, Ugovor o kreditu pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, sklopljenim između Slavonske banke d.d., Osijek i poduzetnika Razvitak, od 29. siječnja 2008., u iznosu od 6.021.888,12 kuna, a čija sredstva je Slavonskoj banci d.d. Osijek doznačio HBOR, te Ugovor o pretvaranju potraživanja HFP-a u temeljni kapital poduzetnika Razvitak, od 30. rujna 2005., u iznosu od 1.114.956,43 kuna, predstavljaju ukupan iznos državnih potpora.
Naime, utvrđeno je kako rečena sredstva predstavljaju stvarni rashod ili umanjeni prihod za državni proračun Republike Hrvatske; da sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore daju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; dodjelom sredstava ostvaruje se selektivnost, tj. ista utječe na ravnotežu između poduzetnika i njegove konkurencije; te kako dodjelom sredstava na način predviđen Programom restrukturiranja postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a.
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
S obzirom da mjere otpisa potraživanja Republike Hrvatske, pretvaranje potraživanja HFP-a u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika i kredit Slavonske banke d.d., a čija su sredstava doznačena od strane HBOR-a pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, predstavljaju državnu potporu, Vijeće je moralo utvrditi je li na takve potpore moguće primijeniti jedno od izuzeća od opće zabrane iz članka 4. stavka 2. i 3. ZDP-a.
Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Rečeno izuzeće može se primijeniti na poduzetnika u financijskim teškoćama, na temelju održivog Programa restrukturiranja izrađenog sukladno Smjernicama.
Prilikom ocjene Programa restrukturiranja Vijeće je utvrdilo sljedeće:
Program restrukturiranja sadrži uzroke i okolnosti koje su dovele poduzetnika u teškoće, koje se prvenstveno odnose na nefunkcionalnost postojećih proizvodnih pogona, nelikvidnost poduzetnika, veliku zaduženost i višak broja zaposlenika.
Vijeće je utvrdilo da Program restrukturiranja jamči dugoročnu održivost poduzetnika Razvitak i nakon procesa restrukturiranja, samo ukoliko se provedu sve predviđene mjere restrukturiranja.
U konkretnom slučaju, Vijeće je cijenilo da je poduzetnik Razvitak, putem svojeg većinskog vlasnika, poduzetnika Opeka d.o.o., pronašao strateškog partnera, koji svojom financijskom stabilnošću i osiguranim tržištem, jamči dugoročnu održivost i da će se planirani ciljevi iz Programa restrukturiranja zaista i ostvariti.
Naime, postizanju dugoročne održivosti poduzetnika jamče predviđene, ali i već djelomično izvršene mjere modernizacije proizvodnje, prilagođene proizvodnji novih proizvoda koji su konkurentni i traženi na tržištu.
Također, uvođenjem modernizacije proizvodnje, postiže se i optimalizacija broja zaposlenika, čime će se postići dodatna racionalizacija i smanjivanje troškova poslovanja. Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da je ispunjen uvjet iz točke 37. Smjernica, koji se odnosi na promjenu strukture poslovanja koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršetka restrukturiranja pokrije sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske obveze.
Vijeće je nadalje utvrdilo da su iznos i intenzitet državne potpore ograničeni na minimum potrebnih sredstava, čime je ispunjen uvjet iz točke 43. Smjernica. Naime, iako poduzetnikov doprinos procesu restrukturiranja ne zadovoljava potrebnih 25 posto, kako je to predviđeno u točki 44. Smjernica, Vijeće je utvrdilo da poduzetnik vlastitim doprinosom od 19,50 posto značajno doprinosi procesu restrukturiranja. To naročito iz razloga, što je poduzetnik Razvitak pored predviđenih mjera restrukturiranja, prikazanih u Tabeli 8., predvidio i zbrinjavanje viška od 48 zaposlenika iz vlastitih sredstava. Na taj način, poduzetnik Razvitak će doprinijeti postizanju dugoročne održivosti, budući da se time smanjuju i neto troškovi za plaće zaposlenika u iznosu od oko 1.780.000,00 kuna godišnje.
Nadalje, Vijeće je prilikom utvrđivanja činjenice da poduzetnik i s 19,5 posto vlastitog doprinosa značajno doprinosi procesu restrukturiranja, naročito cijenilo socijalni i regionalni aspekt. Ovo iz razloga što poduzetnik Razvitak posluje u Iloku koji se nalazi na području od posebne državne skrbi, a koje je bilo zahvaćeno ratnim razaranjima. U navedenoj regiji bilježi se stopa nezaposlenosti od oko 28 posto, dok je prosječna plaća po zaposleniku 15,80 posto niža od prosjeka u Republici Hrvatskoj.
Slijedom navedenog, utvrđeno je da poduzetnik Razvitak vlastitim doprinosom značajno doprinosi procesu restrukturiranja, te je Vijeće zaključilo da je ispunjen uvjet iz točke 44. i 45. Smjernica.
Budući da poduzetnik Razvitak pripada kategoriji malih poduzetnika i da državna potpora za restrukturiranje takvom poduzetniku, u pravilu ne ograničava tržišno natjecanje u mjeri koja je suprotna zajedničkom interesu, u Programu restrukturiranja nisu predviđene kompenzacijske mjere sukladno točki 57. Smjernica.
Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da je Program izrađen sukladno Smjernicama.
8.1. Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća i primjenom članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a donijela odluku o davanju suglasnosti na državnu potporu za restrukturiranje sadržane u zahtjevu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, klasa: 423-01/07-01/15, urbroj: 526-03-01/1-08-21, o otpisu potraživanja Republike Hrvatske prema poduzetniku Razvitak, u ukupnom iznosu od 15.895.904,00 kuna.
Prilikom odlučivanja o državnoj potpori sadržanoj u otpisu potraživanja, Vijeće je uzelo u obzir očitovanje Ministarstva financija, klasa: 432-01707-01/46, urbroj: 413-12/08-5, od 7. siječnja 2008., u kojem je navedeno da će rečeni iznos biti otpisan, pod uvjetom da Agencija ocijeni da je Program restrukturiranja izrađen sukladno Smjernicama i da jamči dugoročnu održivost poduzetnika.
Stoga Vijeće nije ulazilo u prosudbu odluke davatelja državne potpore u pogledu oblika potpore - otpisa potraživanja Republike Hrvatske, jer to nije u njezinom djelokrugu, već je isključivo ocjenjivalo održivost Programa restrukturiranja.
Također, Vijeće je u prilog odobravanja predloženog otpisa, uzelo u obzir da je u konkretnom slučaju riječ o malom poduzetniku čiji je udjel na tržištu neznatan, odnosno da predložena mjera neće značajnije utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i država članica Europske unije.
Vijeće je uzelo u obzir i činjenicu da je otpisom potraživanja, ispunjen i jedan od ciljeva gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, a koji se odnosi na privatizaciju kao sredstvo za povećanje učinkovitosti upravljanja gospodarstvom.
Provedbom otpisa potraživanja, poduzetniku Razvitak se omogućuje nastavak redovnog poslovanja, stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
8.2. U odnosu na državne potpore za restrukturiranje sadržane u Ugovoru o kreditu iz sredstava HBOR-a, pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, sklopljenim između Slavonske banke d.o.o. Osijek i poduzetnika Razvitak d.d, od 29. siječnja 2008., u iznosu od 30.109.440,60 kuna, Vijeće je uzelo u obzir činjenicu da bez navedenih sredstava poduzetnik ne bi bio u mogućnosti provesti mjere modernizacije, a koje su neophodne za postizanje dugoročne održivosti poduzetnika.
S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o državnoj potpori u iznosu od 6.021.888,12 kuna, odobrenoj bez prethodnog odobrenja Agencije, Agencija je na temelju odluke Vijeća, primjenom članka 14. stavka 2. ZDP-a odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.
8.3. U odnosu na državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u pretvaranju potraživanja HFP-a u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Razvitak, temeljem Ugovora o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital, od 30. rujna 2005., sklopljenog između HFP-a i poduzetnika Razvitak, u ukupnom iznosu od 1.114.956,43 kuna, Agencija je na temelju odluke Vijeća, primjenom članka 14. stavka 2. ZDP-a, odlučila kao u točki III. izreke ovog rješenja.
8.4. S obzirom da je poduzetnik Razvitak u obvezi podmiriti i preostali dio neplaćenih dugova prema državnim vjerovnicima, što predstavlja jedan od preduvjeta odobrenja državne potpore za restrukturiranje, kao i da će ubuduće uredno podmirivati svoje obveze prema državnim vjerovnicima, te da Agencija može izdati odobrenje, uz navođenje posebnih uvjeta i rokova, sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a, Agencija je na temelju odluke Vijeća naložila Ministarstvu da najkasnije do 31. prosinca 2008. dostavi Agenciji dokaz da je poduzetnik Razvitak podmirio dospjele, a nenaplaćene obveze prema Republici Hrvatskoj, u iznosu od 1.315.437,32 na ime PDV-a kao i na nenaplaćene obveze po osnovi članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u ukupnom iznosu od 43.276,00 kuna. Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeće, odlučila kao u točki IV.1.1 i IV.1.2. izreke ovog rješenja.
8.5. S obzirom da poduzetnik Opeka d.o.o. namjerava uložiti u modernizaciju proizvodnje poduzetnika Razvitak iznos od 10.050.444,00 kuna, a što je i prikazano kao vlastiti doprinos poduzetnika procesu restrukturiranja, Agencija je na temelju odluke Vijeća, sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a naložila Ministarstvu da najkasnije do 31. prosinca 2008., Agenciji dostavi dokaz o izvršenju navedene mjere. Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki IV.2.1. i IV.2.2.
8.6. Također, Agencija je na temelju odluke Vijeća, sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a naložila Ministarstvu da Agenciji dostavi za poduzetnika Razvitak financijska izvješća i izvješća o provedbi Plana restrukturiranja za 2007. i 2008. najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prošlu godinu. Stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki IV.3. izreke ovog rješenja.
Ukoliko Ministarstvo u naprijed navedenim rokovima ne dostavi dokaz o izvršenju mjere navedene u točki IV. izreke ovog rješenja, Agencija će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak nadzora odobrenih državnih potpora za restrukturiranje sukladno članku 15. stavku 1. ZDP-a.
8.7. S obzirom da se poduzetnik Razvitak nalazi u procesu restrukturiranja do 31. prosinca 2008., Vijeće je, primjenom pravila sadržanih u točki 46. c) Smjernica, donijelo odluku o zabrani odobravanja državnih potpora poduzetniku Razvitak do završetka provedbe procesa restrukturiranja, odnosno zaključno do 31. prosinca 2008., neovisno o njihovoj kategoriji. Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki V. izreke ovog rješenja.
S obzirom da se državna potpora za restrukturiranje, sukladno pravilima iz točke 5. i točke 72. do 77. Smjernica, može ponovno dodijeliti tek nakon deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje, Vijeće je donijelo odluku o zabrani dodjele državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Razvitak u razdoblju od deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje, odnosno u konkretnom slučaju do 12. ožujka 2018. Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki VI. izreke ovog rješenja.
Naime, državna potpora za restrukturiranje može se ponovo dodijeliti tek nakon proteka deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje. Iznimno, državna potpora za restrukturiranje može se ponovo dodijeliti i ranije, ali samo u slučaju nastupanja iznimnih okolnosti na koje poduzetnik nije mogao utjecati.
Državna potpora za restrukturiranje je jednokratna intervencija države kojom se prvenstveno treba osigurati održavanje poslovanja poduzetnika tijekom ograničenog razdoblja. Stoga se takva vrsta državne potpore dodjeljuje samo jednom, po načelu »prvi i zadnji put«. Kad se državna potpora za restrukturiranje dodijeli poduzetniku koji je već primio državnu potporu za restrukturiranje, smatra se da se teškoće korisnika neprestano ponavljaju, te da ponovljene intervencije države dovode do narušavanja tržišnog natjecanja. Kako je narušavanje tržišnog natjecanja na opisani način suprotno zajedničkom interesu, takve su potpore nedopuštene.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članaka 13. i 14. ZDP-a, objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki VI. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-02/40
Urbroj: 580-03-07-43-11
Zagreb, 12. ožujka 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - otpis potraživanja Republike Hrvatske prema poduzetniku Razvitak d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !