Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak primjena klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 30.10.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-09/40 od 19. listopada 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2611

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L315050 i članka 13.L315051 stavak 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za primjenu klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja, pokrenutom na temelju zahtjeva Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 70. sjednice, održane 19. listopada 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak primjena klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja do 19. listopada 2008.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za pokretanje postupka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. srpnja 2006., od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR), sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, Prijedlog za primjenu klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja broj: RA/ER-1400-44/06, od 28. srpnja 2006.
U prilogu predmetnog Prijedloga dostavljeno je očitovanje Croatia osiguranja d.d. od 30. lipnja 2006., očitovanje Allianz Zagreb d.d. od 14. lipnja 2006. koja se odnose na izvozno kreditna osiguranja, te Izvješće HBOR-a o tržištu osiguranja kredita od utrživih (tržišnih) rizika u Republici Hrvatskoj.
Dana 22. kolovoza 2006. zaprimljena je dopuna rečenog Prijedloga HBOR-a od 28. srpnja 2006., broj: RA/ER-14000-45/06, uz koju je priloženo očitovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA), od 3. kolovoza 2006., klasa: 011-01/06-03/56; urbroj: 326-304-06-2.
Prijedlog HBOR-a podnesen je sukladno članku 12.L315053 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje ZDP).

2. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a, Uredbe o državnim potporamaL315055 («Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L315056 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to Priopćenje Komisije državama članicama sukladno članku 93. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice o primjeni članka 92. i 93. Ugovora na kratkoročno izvozno kreditno osiguranje (Službeni list Europske komisije C 281 od 17. rujna 1997; izmjene i dopune broj C 217 od 2. kolovoza 2001 C 307 od 11. prosinca 2004 te C 325 od 22. prosinca 2005.; dalje: Priopćenje Komisije)

3. Utvrđivanje činjenica

Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
Prijedlog HBOR-a za primjenu klauzule izuzeća temelji se na činjenici da HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske (dalje: RH) osigurava izvozne poslove od političkih i komercijalnih rizika odnosno tržišnih i netržišnih rizika te tako jedini na teritoriju RH obavlja osiguranje izvoznih potraživanja od komercijalnih i političkih rizika (tržišnih rizika).
Naime, Prijedlog HBOR-a podnesen je iz razloga jer se državna potpora za izvozna kreditna osiguranja, sukladno članku 76. stavku 1. Uredbe može dodjeljivati samo za osiguranje netržišnih rizika.
S obzirom da je HBOR u Prijedlogu i njegovoj dopuni naveo da na teritoriju RH jedini u ime i za račun RH osigurava izvozne poslove od političkih i komercijalnih rizika (tržišni rizici), odnosno jedini na teritoriju RH obavlja osiguranje izvoznih potraživanja od komercijalnih i političkih rizika, zatraženo je izuzeće na temelju točke 4.4. Priopćenja Komisije kojeg Agencija primjenjuje sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a.
Naime, iz točke 4.4. Priopćenja Komisije proizlazi da se zbog nerazvijenosti tržišta osiguranja i reosiguranja kreditnih rizika (potraživanja) u pojedinim zemljama, tržišni rizici mogu privremeno smatrati netržišnim tj. državne izvozno kreditne agencije ili privatne izvozno kreditne agencije mogu u ime države ili uz državno jamstvo navedene rizike osiguravati tako dugo dok se tržište ne razvije. Prema točki 4.4. Priopćenja Komisije izuzeće može biti odobreno najdulje na razdoblje od 2 godine.
Iz očitovanja Croatia osiguranja d.d. proizlazi da ono osigurava novčana potraživanja pravnih osoba nastalih isporukama robe ili vršenjem radova ili usluga osobama u inozemstvu. Takve robe i usluge domaćih pravnih osoba inozemnim partnerima s odgođenim su rokom plaćanja te su iznosi ograničeni do 150.000,00 EUR u određenom periodu po dužniku. Također je naglašeno da osiguranje potraživanja po domaćim kreditima predstavlja preko 80 posto cjelokupnog portfelja osiguravatelja, te da je stoga zanemariv udio osiguranja inozemnih potraživanja na ukupnom hrvatskom tržištu osiguranja.
Iz očitovanja Allianz Zagreb d.d. proizlazi da isto djelatnost osiguranja izvoznih kreditnih rizika tretira kao sporednu aktivnost, te takvu vrstu osiguranja ima u ponudi za određene klijente. Međutim, tijekom 2005. nije izdana niti jedna polica osiguranja izvoznih kreditnih rizika.
Iz Izvješća HBOR-a o tržištu osiguranja kredita od utrživih (tržišnih) rizika u RH navedeno je da zbog vrlo niske profitabilnosti, nedovoljno razvijenog i relativno malog tržišta te većih rizika vezanih uz taj oblik osiguranja, u RH ne postoji niti jedno društvo, u domaćem ili stranom vlasništvu, koje se sustavno bavi ovom vrstom osiguranja te da osiguranje kredita, a posebice osiguranja izvoznih potraživanja, osiguravajuća društva u RH obavljaju u zanemarivom obujmu kao sporednu aktivnost. Svoje navode HBOR dokazuje tablicom o strukturi zaračunate premije po skupinama osiguranja za 2005. iz koje se vidi kako na bruto zaračunatu premiju za osiguranje potraživanja (kredita) otpada 1,26 posto ukupne bruto zaračunate premije na hrvatskom tržištu osiguranja.
Iz očitovanja HANFA-e od 3. kolovoza 2006. proizlazi da ne postoji specijalizirano osiguravajuće društvo za osiguranje izvoznih potraživanja (kredita) od komercijalnih i političkih rizika te da nije u tijeku postupak osnivanja specijaliziranog društva za osiguranje koje bi obavljalo isključivo poslove osiguranja izvoznih potraživanja (kredita) od komercijalnih i političkih rizika.
Osim toga, iz prikaza državnih potpora (Scoreboard) Europske Komisije od 27. ožujka 2006. objavljenog na službenim web stranicama Europske komisije www.europa.eu.int. proizlazi da je zbog nedovoljne pokrivenosti izvoznog kreditnog osiguranja koje nude privatni osiguratelji poduzetnicima s ograničenim izvoznim prihodom, potrebno izvozne rizike trenutno smatrati netržišnima. Navedeno uzima u obzir i potrebu domaćeg tržišta da se prilagodi, zbog nedavnog proširenja, povećanom tržištu Europske unije.

4. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u svu priloženu dokumentaciju Vijeće je ocijenilo da se tržišni rizici (politički i komercijalni) sve dok ne postoji tržište osiguranja tržišnih rizika odnosno dok ne postoje privatni osiguratelji koji bi pružali usluge za rečeni oblik osiguranja, privremeno mogu smatrati netržišnima.
S obzirom da jedino HBOR na teritoriju RH obavlja poslove izvozno kreditnog osiguranja, odnosno osigurava izvozne poslove od političkih i komercijalnih rizika te da izuzeće može biti odobreno najdulje na razdoblje od 2 godine od donošenja odluke, odnosno u konkretnom slučaju do 19. studenog 2008., odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Vijeće svoju odluku temelji na točki 4.4. Priopćenja Komisije koje se primjenjuje na temelju članka 6. stavka 4. ZDP-a i članka 70. stavka 2. SSP-a.
Rješenje Agencije iz članka 13. stavka 4. ZDP-a, kojim se donosi odobrenje objavljuje se u »Narodnim novinama« sukladno članku 18. ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.
S obzirom da je sukladno točki 4.4. Priopćenja Komisije u razdoblju trajanja izuzeća, ukoliko dođe do promjene stanja na tržištu, moguće izmijeniti odluku o davanju izuzeća, HBOR je u obvezi Agenciji dostavljati podatke o tržištu osiguranja kredita u RH i to svakih šest (6) mjeseci računajući od dana donošenja ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-09/40
Urbroj: 580-03-06-61-3
Zagreb, 19. listopada 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak primjena klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !