Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje na državnu potporu za restrukturiranje ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
75 20.7.2007. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klase: UP/I-430-01/2007-02/22, urbroja: 580-03-07-43-11 od 9. svibnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2392

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L346343 stavka 1., 2. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., sa sjedištem u Koprivnici, M. Pavleka Miškine 5, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 82 sjednice, održane 9. svibnja 2007., donosi

RJEŠENJE

I. Daje se odobrenje na državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Prijedlogu dopune Odluke Vlade Republike Hrvatske od 20. lipnja 2006., klasa: 432-02/04-02/130, urbroj: 5020114-06-3, kojom se povećava iznos potraživanja Republike Hrvatske na32.608.030,00 kuna i koji se pretvara u temeljni kapital poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica.

II. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi koji moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarile mjere predviđene Programom restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.:

1.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja pojedinačne Ugovore o prijenosu 12.608 dionica bez naknade poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., u vlasništvu xxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx u korist Republike Hrvatske.

1.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.1.1. najkasnije do 30. lipnja 2007.

2.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o podmirenju dospjelih, a nenaplaćenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema državnim vjerovnicima, najmanje u iznosu od 3.000.000,00 kuna, te Ugovor o zajmu sklopljen s poduzetnikom xxxxxxxx sa sjedištem u Koprivnici, xxxx xxxxxxxxxx, na iznos od 3.000.000,00 kuna.

2.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.2.1. najkasnije do 30. lipnja 2007.

3.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Revizorsko izvješće za 2006. za poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.

3.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.3.1. najkasnije do 30. lipnja 2007.

4.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o reprogramiranju potraživanja poduzetnika xxxxx sa sjedištem u Cerniku, u iznosu od 650.000,00 kuna i poduzetnika xxxxxx xxxxxxxxxx sa sjedištem u Klagenfurtu (Republika Austrija) u iznosu od 850.000,00 kuna.

4.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.4.1. najkasnije do 30. lipnja 2007.

5.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Odluku Glavne skupštine poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. o smanjenju temeljnog kapitala za iznos gubitka iz 2006., te Odluku Glavne skupštine poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. o povećanju temeljnog kapitala za iznos od 32.608.030,00 kuna.

5.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.5.1. najkasnije do 30. rujna 2007.

6.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o kratkoročnom kreditu između poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. i xxxx xxxxx sa sjedištem u Varaždinu, u iznosu od 7.000.000,00 kuna.

6.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.6.1. najkasnije do 31. prosinca 2007.

7.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o prodaji nekretnine u Dravskoj ulici, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Koprivnici, k.o. Koprivnica, z.k.ul. br. 12850, sklopljen između poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. i poduzetnika xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sa sjedištem u Zagrebu, na iznos od najmanje 10.000.000,00 kuna.

7.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o prodaji nekretnine kao dokaz o izvršenju mjere iz točke II.7.1. najkasnije do 31. prosinca 2007.

8.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o zajmu od 1.500.000,00kuna poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d od strane poduzetnika xxxxxxxxxxx sa sjedištem u Veroni (Italija), za nabavu strojeva te dokaz o posudbi 15 strojeva poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d., u vrijednosti od 2.958.000,00 kuna.

8.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.8.1. najkasnije do 31. prosinca 2007.

9.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o reprogramu kredita u iznosu od 14.000.000,00 kuna, sklopljenog između poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. i xxxxxxxxx xxxxx, sa sjedištem u Koprivnici.

9.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o izvršenju mjere iz točke II.9.1. najkasnije do 31. prosinca 2007.

10.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o prodaji sljedećih nekretnina upisanih u k.o. Koprivnica kčbr: 1168/1, 1162/2, 1163/2, 1165/2, 1168/2 i 1164.

10.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o prodaji nekretnina kao dokaz o izvršenju mjere iz točke II.10.1. najkasnije do 31. prosinca 2009.

11.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaz o prodaji udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.

11.2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja Ugovor o prodaji dionica kao dokaz o izvršenju mjere iz točke II.11.1. najkasnije do 31. prosinca 2009.

12. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavit će Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja godišnja izvješća o provedbi Programa restrukturiranja, godišnja financijska izvješća za 2007., 2008, i 2009., te potvrdu da poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. nema dospjelih, a neplaćenih obveza prema Republici Hrvatskoj i to najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. Zabranjuje se poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. primanje državnih potpora neovisno o njihovoj kategoriji do završetka procesa restrukturiranja, odnosno zaključno do 31. prosinca 2009.

V. Zabranjuje se poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. primanje državne potpore za restrukturiranje u razdoblju od 9. svibnja 2007. do 9. svibnja 2017.

VI. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA I DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 27. ožujka 2007. zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, klasa: 423-01/05-01/54, urbroj: 526-03-01-01/6-06-29, od 22. ožujka 2007., u svezi davanja suglasnosti na Prijedlog Odluke o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. iz Koprivnice (dalje: Prijedlog Odluke).

Uz Prijedlog Odluke, dostavljen je Program restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave), računi dobiti i gubitka od 2003. do 2006., bilance od 2003. do 2006., te izvještaji o novčanom tijeku od 2003. do 2005., Projekt izgradnje novog proizvodnog pogona poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., izvatci iz zemljišnih knjiga od 21. siječnja 2007., Potvrda porezne uprave - Područnog ureda u Koprivnici od 9. veljače 2007., te procjena vrijednosti nekretnina u vlasništvu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. iz 2003.

U Obrascu prijave navedeno je da je ukupan iznos potrebne državne potpore od 35.324.463,00 kuna, koji se sastoji 27.586.947,43kune glavnice i 7.737.505,00 kuna zateznih kamata za neplaćene doprinose i poreze prema državnim vjerovnicima na dan 9. veljače 2007. Za iznos od 27.586.947,43 kune predlaže se da Republika Hrvatska (dalje: RH) pretvori u temeljeni kapital poduzetnika, a kamate u iznosu od 7.737.505,00 kuna da se otpišu.

Nadalje, u sklopu Programa restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., između ostalog dostavljena su sljedeća pisma namjere poduzetnika: xxxxxxxxxxx sa sjedištem u Veroni (Italija), xxxxx sa sjedištem u Cerniku, xxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sa sjedištem u Klagenfurtu (Republika Austrija), xxxxxxxxx xxxxx sa sjedištem u Koprivnici, xxxx xxxxx sa sjedištem u Varaždinu i poduzetnika xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sa sjedištem u Zagrebu.

Na temelju dokumentacije iz upravnog postupka davanja suglasnosti na odobrenje Prijedloga Odluke, vođenog pod poslovnim brojem, klasa: UP/I 430-01/2006-02/32, koji je obustavljen jer je Ministarstvo odustalo od zahtjeva, utvrđeno je da je Vlada Republike Hrvatske, 20. lipnja 2006. donijela Odluku o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., Koprivnica, klasa: 432-02/04-02/130, urbroj: 5020114-06-3 (dalje: Odluka Vlade RH).

Odlukom Vlade RH, daje se suglasnost Ministarstvu financija da svoja potraživanja po osnovu dospjelih, a neplaćenih poreza i doprinosa prema poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d., u ukupnom iznosu od 27.228.459,00 kuna (glavnica i kamate), utvrđenih na dan 31. ožujka 2006., s pripadajućim kamatama na dan njenog donošenja, odnosno 20. lipnja 2006, prijebojem pretvori u udjel RH u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.

Navedena Odluka Vlade RH trebala se provesti nakon donošenja Odluke Glavne skupštine poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. o smanjenju temeljnog kapitala za iznos ostvarenog gubitka iz poslovanja u 2005. Odluka Vlade RH stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 20. lipnja 2006. Navedena Odluka Vlade RH nije provedena.

Agencija je 7. svibnja 2007. zaprimila dopunu zahtjeva Ministarstva od 27. ožujka 2007., koja se odnosi na Prijedlog dopune Odluke Vlade RH od 20. lipnja 2006., o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. (dalje: Prijedlog dopune Odluke Vlade RH), klasa: 423-01/05-01/54, urbroj: 526-03-01-01/6-06-36, od 7. svibnja 2007.

Prijedlogom dopune Odluke Vlade RH, predlaže se povećanje udjela RH u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. s iznosa od 27.228.459,00 kuna na iznos od 32.608.030,00 kuna, što čini 89 posto ukupnih potraživanja državnih vjerovnika na dan 9. veljače 2007. Ukupan iznos potraživanja državnih vjerovnika na navedeni dan iznosi 36.630.181,79 kuna.

U privitku Prijedloga nadopune Odluke Vlade RH, dostavljen je dopunjen i izmijenjen Program restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. (dalje: Program restrukturiranja), te pismo namjere od 7. svibnja 2007. o zajmu 3.000.000,00 kuna od strane privatnog investitora poduzetnika xxxxxxxx sa sjedištem u Koprivnici.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Osim odredbi Zakona o državnim potporamaL346345 (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka, primijenila i Smjernice Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice), usvojene temeljem Odluke Vlade RH o objavljivanju propisa pravila o državnim potporamaL346346 (»Narodne novine«, broj 121/06), koje su objavljene u »Narodnim novinama«, broj 20/07.

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju svih dostavljenih podataka i dokumentacije iz zahtjeva Ministarstva, te izvršene pravne i ekonomske analize, proizlazi sljedeće:

3.1. Opis poduzetnika

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, s matičnim brojem subjekta upisa 010006799, sa sjedištem poduzetnika u Koprivnici, M. Pavleka Miškine 5.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. registriran je između ostalog za preradu kože, izradu galanterije i obuće, proizvodnju sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme i slično.

U najvećem dijelu proizvodni program poduzetnika odnosi se na proizvodnju sportske obuće i obuće za slobodno vrijeme u flex, neoflex i ago izradi. Navedena proizvodnja odnosi se na narudžbe inozemnih kupaca i to za poduzetnike xxxxxxxxx i xxxxx iz Francuske, te poduzetnike xxxx i xxxxxxxxxxx iz Italije.

Sukladno članku 2.L346347 stavku 1. Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02), poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. pripada kategoriji velikih poduzetnika.

U poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. na dan 31. prosinca 2006. bilo je zaposleno 543 djelatnika.

Prema podacima poduzetnika, prosječna neto plaća po djelatniku za 2006. iznosila je 2.569,15 kuna te je za 46 posto niža od prosječne neto plaće u RH, koja je u 2006. iznosila 4.739,00 kuna, dok je u usporedbi s prosječnom neto plaćom djelatnika u kožarskoj industriji RH veća za 2 posto.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. u raznim sudskim postupcima kao tužitelj ukupno potražuje xxx.xxx,xx kuna, dok se od istoga u svojstvu tuženika ukupno potražuje iznos od xxx.xxx,xx kuna i xx.xxx,xx EUR-a. U ovom trenutku ne postoji realna procjena o ishodu sudskih sporova.

3.2. Vlasnička struktura i temeljni kapital poduzetnika

Vlasnička struktura poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. na dan 31. prosinca 2005. prikazana je u Tabeli 1.

Tabela 1. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d. NA DAN 31. PROSINCA 2005.

Rb.

Dioničari

Broj dionica

%

1.

Ivan Henezi

27.632

24,91

2.

Tatjana Barančić

26.988

24,34

3.

HFP

20.057

18,09

4.

Josip Jakopčin

1.332

1,20

5.

Bistra, Đurđevac

2.463

2,22

6.

Mali dioničari

32.069

28,92

7.

Sloga d.d.

350

0,32

Ukupno

110.891

100,00

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Upisani temeljni kapital na dan 31. prosinca 2005. iznosio je 26.613.840,00 kuna i podijeljen je na 110.891 dionica, nominalne vrijednosti 240,00 kuna po dionici.

Temeljem Odluke Glavne skupštine poduzetnika od 9. rujna 2006., o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala za pokriće gubitka ostvarenog u 2005. u iznosu od 12.198.010,00 kuna, smanjen je temeljni kapital s 26.613.840,00 kuna na 14.415.830,00 kuna.

Temeljni kapital je smanjen na način da je nominalni iznos svake dionice od 240,00 kuna smanjen na iznos od 130,00 kuna.

Na Glavnoj skupštini poduzetnika u 2007. smanjit će se ukupan kapital i rezerve za iznos ostvarenog gubitka iz 2006. (prema podacima poduzetnika gubitak iznosi 15.335.445,81 kunu), a zatim će se donijeti odluka o povećanju temeljnog kapitala u iznosu od 32.608.030,00 kuna, a koji se odnosi na pretvaranje potraživanja RH u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika.

3.3. Povezana društva

Sloga Tvornica obuće d.d. je 99-postotni vlasnik poduzetnika Sloga obuća d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 129, koji se bavi veleprodajom obuće. Poduzetnik Sloga obuća d.o.o. počela je s poslovanjem u 2005.

Tabela 2.

OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI PODUZETNIKA SLOGA OBUĆA d.o.o. ZA 2005. I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2006.

u kunama

Rb.

Opis

Ostvareno 2005.

Ostvareno I. – VI. 2006.

1.

Ukupni prihodi

1.258.789

453.756

2.

Ukupni rashodi

1.193.872

442.787

3.

Dobit/gubitak

64.917

10.969

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Prema navedenim podacima u Tabeli 2. razvidno je da poduzetnik Sloga obuća d.o.o. posluje s dobiti u 2005. te u razdoblju siječanj – lipanj 2006., ali apsolutni iznosi prihoda i rashoda, naročito u 2006. vrlo su mali što upućuje na zaključak da poduzetnik Sloga obuće d.o.o. u načelu nije niti prisutan na tržištu.

4. ANALIZA POSLOVANJA

Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.

U Tabeli 3. dan je prikaz Računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2003. do 2006.

Tabela 3.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d. ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006.

u kunama

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

2006.

1.

UKUPNI PRIHODI

90.746.794

69.195.023

55.472.767

53.001.086

2.

Poslovni prihodi

79.976.322

67.547.804

52.936.831

51.633.368

– prihodi od prodaje u zemlji

25.016.394

20.080.811

20.387.115

17.766.323

– prihodi od prodaje u inozemstvu

54.848.986

47.342.246

32.410.614

33.777.588

– ostali poslovni prihodi

110.942

124.747

139.102

89.457

3.

Financijski prihodi

410.640

491.237

658.898

440.391

4.

Izvanredni prihodi

10.359.832

1.155.982

1.877.038

927.327

5.

UKUPNI RASHODI

90.653.296

78.806.566

67.267.840

68.336.532

6.

Poslovni rashodi

86.517.566

72.841.725

63.282.069

59.379.618

– promjene u zalihama proizvodnje

1.389

-331.870

730.362

2.042.055

– materijalni troškovi i troškovi prodane robe

57.034.131

45.194.667

38.136.646

32.998.999

– troškovi osoblja

23.277.153

22.544.665

19.648.076

19.972.602

– amortizacija

2.313.476

2.163.442

2.090.306

2.022.019

– vrijednosno usklađenje i rezerviranje

0

0

0

0

– ostali poslovni rashodi

3.891.418

3.270.821

2.676.679

2.343.444

13.

Financijski rashodi

3.528.890

3.394.243

3.339.159

2.617.628

14.

Izvanredni rashodi

606.839

2.570.598

646.612

6.339.286

DOBIT/GUBITAK

93.498

-9.611.543

-11.795.073

-15.335.446

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iz računa dobiti i gubitka u razdoblju od 2003. do 2006. ukazuju na činjenicu da su poslovni rezultati poduzetnika iz godine u godine sve lošiji. Nakon pozitivnog rezultata poslovanja u 2003., u narednim godinama poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. ostvaruje značajan gubitak koji se stalno povećava.

Poslovanje poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. bilježi kontinuirani pad poslovnih prihoda, što je u najvećoj mjeri uzrokovano velikom nelikvidnošću u poslovanju, zbog koje proizvodnja istog nije u mogućnosti pratiti zahtjeve tržišta kao i potencijalnih kupaca.

Tabela 4.

STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.

u kunama

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

2006.

1.

Izvoz-lohn

54.848.985

47.342.245

32.410.614

34.008.293

2.

Domaće tržište veleprodaje

17.474.103

12.217.014

12.739.236

12.159.085

3.

Maloprodaja

7.542.291

7.863.797

7.647.879

5.692.638

Ukupno

79.865.379

67.423.056

52.797.729

51.860.016

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U strukturi poslovnog prihoda, prihodi ostvareni u inozemstvu iznose od 61 do 70 posto, dok prihodi ostvareni od prodaje u zemlji iznose od 30 do 39 posto. Prihodi ostvareni u inozemstvu u najvećem dijelu odnose se na niskoprofitabilne doradne (lohn) poslove.

Osim navedenih doradnih (lohn) poslova, uzroci koji su doveli poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. u financijske teškoće odnose se i na prekid poslovne suradnje s inozemnim partnerom Adidas, na nefunkcionalne proizvodne kapacitete i na višak radnika u odnosu na sadašnju razinu proizvodnje.

Također, jedan od uzroka smanjenja prihoda u zemlji i inozemstvu vezan je za otežanu nabavu sirovina i materijala po realnim tržišnim cijenama, a uzrok tome je nelikvidnost i insolventnost poduzetnika.

Glavni uzroci visokih rashoda su vrlo visoki materijalni troškovi koji su posljedica nelikvidnosti poduzetnika, budući da se materijal za proces proizvodnje nabavlja po najvišim cijenama zbog nemogućnosti podmirivanja obveza prema dobavljačima u ugovorenim rokovima, a s druge strane zbog nefunkcionalnosti postojećih pogona, poduzetnik je opterećen i visokim fiksnim troškovima. Također, na teškoće u poslovanju djeluju i financijski rashodi koji su posljedica visokih kamata na nepovoljne kratkoročne kredite.

Tabela 5.

BILANCA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d. ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006.

u kunama

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

2006.

1.

UKUPNA AKTIVA

83.918.810

78.657.664

76.605.328

72.417.141

2.

Dugotrajna imovina

50.490.385

46.498.104

48.286.672

46.229.447

3.

Kratkotrajna imovina

33.337.271

32.075.758

28.263.614

26.150.248

4.

Aktivna vremenska razgraničenja

91.154

83.802

55.042

37.446

5.

UKUPNA PASIVA

83.918.810

78.657.664

76.605.328

72.417.141

6.

Kapital i rezerve

32.913.801

23.302.259

15.335.487

41

7.

Dugoročne obveze

11.827.801

10.395.110

9.290.870

8.617.235

8.

Kratkoročne obveze

38.835.914

44.848.300

51.952.720

63.691.864

9.

Pasivna vremenska razgraničenja

341.294

111.995

26.251

108.002

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Prema financijskim podacima vidljivo je da je likvidnost poduzetnika znatno narušena. Najveći dio izvora sredstava koji se koriste za poslovanje, poduzetnik osigurava uglavnom putem dodatnog zaduživanja bilo na financijskom tržištu ili na teret dobavljača.

Ukupne obveze poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. u razdoblju od 2003. do 2006. kontinuirano se povećavaju. U najvećoj mjeri povećanje obveza odnosi se na kratkoročno zaduženje poduzetnika koje bilježe porast u 2006. u odnosu na 2003. za 64 posto.

Dugoročne obveze poduzetnika, koje predstavljaju kvalitetniji izvor sredstava od kratkoročnih obveza su u padu, tako da su u 2006. u odnosu na 2003. manje za oko 27 posto.

Tabela 6.

KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

2006.

1.

Ukupne obveze

50.663.715

55.233.410

61.243.590

72.309.097

2.

Ukupna imovina

83.918.810

78.657.664

76.605.328

72.417.141

Koeficijent zaduženosti

0,60

0,70

0,80

1,00

Izvor: podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 6. razvidno je da je ukupna imovina u 2006. u 100 postotnom iznosu financirana iz tuđih izvora što poduzetniku ne ostavlja mogućnost sigurnog poslovanja.

Ukupne obveze poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. na dan 31. prosinca 2006. iznose 72.309.099,00 kuna. Od navedenog iznosa kratkoročne obveze iznose 63.691.864,00 kune, a sastoje se od obveza prema RH, obveza prema dobavljačima, kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, obveza prema radnicima te za obustave plaća. Dugoročne obveze ukupno iznose 8.617.235,00 kuna.

Ukupne obveze prema državnim vjerovnicima iznose 32.608.030,00kuna, a sastoje se od glavnice u iznosu od 27,586.957,43 kuna i kamata u iznosu od 5.021.072,57 kuna.

Obveze prema dobavljačima, prema zaposlenicima i za obustave s osnova plaća, prikazane su u Tabeli 7.

Tabela 7.

OBVEZE PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 31. PROSINCA 2006.

u kunama

Rb.

Opis

Dospjele obveze

Nedospjele obveze

Ukupno

1.

Domaći dobavljači

7.852.084

1.207.376

9.059.460

2.

Inozemni dobavljači

2.844.060

3.032.151

5.876.211

3.

Obveze za nefakturirano

-

13.062

13.062

Ukupno

10.696.144

4.252.589

14.948.733

Izvor: Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Obveze poduzetnika prema djelatnicima iznose 1.602.132,00 kune, a navedeno dugovanje odnosi se na neto plaću za prosinac 2006. i zakašnjenje od dva mjeseca s plaćanjem obustava iz osnova plaća za kredite djelatnika.

5. TRŽIŠTE KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE I POLOŽAJ PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.

Od ukupnog broja registriranih poduzetnika u djelatnosti kože i proizvoda od kože (149 u 2004.), najveći broj poduzetnika bavi se proizvodnjom obuće. Proizvodnja obuće 2005. iznosila je 4.363.000 pari obuće, što je bilo 14,7 posto manje nego u 2004. Posljednjih godina postoji trend povećanja broja malih i srednjih poduzetnika koji proizvode gotovu obuću te dijelove za obuću, što predstavlja transformaciju ove proizvodne grane, odnosno relativno opada broj velikih poduzetnika.

S obzirom da je rečena industrijska djelatnost pozicionirana na vrlo nesigurnom tržištu, podložnom stalnom utjecaju mode i kratkom životnom ciklusu proizvoda, strategija njenog daljnjeg razvitka nalazi se u prelasku s lohn (doradnih) i uslužnih poslova za inozemne partnere na cjelovite poslove i vlastite kolekcije s prepoznatljivim markama te što veću konkurentnost na vanjskom i domaćem tržištu.

Ukupno ostvarene investicije u razdoblju od 1998. do 2004. iznosile su 314.729.000 kuna, od čega je više od 65 posto investirano u opremu. Najveća ulaganja ostvarena su 2003., kada je 64,1 posto ukupnih investicija uloženo u opremu. U kožarsko prerađivačkoj industriji RH u 2005. bilo je 6.600 zaposlenih, a 90 posto zaposleno je u proizvodnji obuće i galanterije.

Kožarsko-prerađivačka industrija radno je intenzivna i izrazito izvozno orijentirana na tržište Europske unije (dalje: EU), čak 80 posto proizvodnje vezano je za lohn (doradne) poslove. Sklapanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), ta je grana djelatnosti dobila povoljniji položaj pri izvozu. Od 1. studenog 2000. obućari izvoze u EU bez carine i količinskog ograničenja.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. zapošljava oko 9 posto ukupno zaposlenih u kožarsko-prerađivačkoj industriji u RH.

Tabela 8.

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE U KOŽARSKO-PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI RH

u 000 USD

Rb.

Opis

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2.

Uvoz

168.926

190.153

188.603

201.803

302.356

265.314

3.

Izvoz

187.980

202.796

216.092

266.242

340.136

355.362

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iz Tabele 8. prikazuju ukupno ostvarene iznose uvoza odnosno izvoza u kožarsko-prerađivačkoj industriji RH, gdje je vidljivo da vrijednost izvoza bilježi kontinuirani rast posljednjih pet godina.

U segmentu izvoza kožarsko-prerađivačke industrije RH ukupno je ostvareno 355.362.000,00 USD ili 2.114.389.000,00 kuna (prema podacima Hrvatske narodne banke prosječni godišnji tečaj USD u 2005. iznosio je 1 USD=5,949959 kuna), dok je poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. u 2005. ostvario 32.410.614,00 kuna prihoda od izvoza što čini oko 1,5 posto izvoza.

Prema dostavljenim podacima najveći konkurenti poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. na području RH su sljedeći poduzetnici: Boxmark Leather d.o.o. iz Varaždina, Jelen d.d. iz Čakovca te Ivančica d.d. iz Ivanca.

6. PROGRAM RESTRUKTURIRANJA

Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., utvrđeno je da se poduzetnik može smatrati poduzetnikom u teškoćama sukladno točkama 9. do 11. Smjernica.

Naime sukladno točki 9. Smjernica, smatra se da je poduzetnik u teškoćama ako nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.

Nadalje, sukladno točki 10. Smjernica smatra se da je poduzetnik u teškoćama osobito u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;

b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;

c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka.

Također, sukladno točki 11. Smjernica može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodno navedenih pretpostavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tijekova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.

Iz naprijed navedenog nedvosmisleno proizlazi da kod poduzetnika postoje osnovni pokazatelji da je riječ o poduzetniku u teškoćama.

Na poduzetnike u teškoćama primjenjuju se pravila za restrukturiranje sadržana u Smjernicama.

Dodjela državne potpore za restrukturiranje mora biti uvjetovana provedbom Programa restrukturiranja. Program restrukturiranja trebao bi u što kraćem roku omogućiti ponovno uspostavljanje dugoročne održivosti poslovanja poduzetnika tijekom razumnog vremenskog razdoblja na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja. Nadalje, Program restrukturiranja trebao bi sadržavati opis okolnosti koje su dovele do teškoća u poslovanju, što čini osnovu pri ocjeni jesu li predložene mjere restrukturiranja odgovarajuće, te promjenu strukture poslovanja koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršenog restrukturiranja pokrije sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske obveze.

Prema tome, restrukturiranje obično sadrži reorganizaciju i racionalizaciju poslovanja poduzetnika na način da se napuste sve aktivnosti koje više nisu održive ili koje ostvaruju gubitak.

Temeljem analiza Programa restrukturiranja ocijenjeno je da će reorganizacija i racionalizacija poslovanja dati pozitivne rezultate u budućnosti.

Nadalje, iznos i intenzitet potpore moraju biti strogo ograničeni na najmanju neophodnu razinu troškova restrukturiranja potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja.

Smatra se da je državna potpora ograničena na minimum ukoliko sam poduzetnik u procesu restrukturiranja značajno doprinosi vlastitim sredstvima. Vlastiti doprinos poduzetnika potreban za provedbu procesa restrukturiranja odnosi se na osiguranje financijskih sredstava od strane vlasnika ili vjerovnika, dobivanje kredita od poslovne banke odnosno prodaju neaktivne imovine ili imovine koja doprinosi stvaranju gubitka kod poduzetnika.

U svakom slučaju poduzetnik mora koristiti sredstva potrebna za restrukturiranje isključivo za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti poduzetnika, odnosno da za vrijeme trajanja procesa restrukturiranja ne poveća svoje poslovne kapacitete.

Također, poduzetnik mora znatno doprinositi procesu restrukturiranja. Takav doprinos ne smije sadržavati državnu potporu. Sukladno točki 44. Smjernica vlastiti doprinos velikih poduzetnika u procesu restrukturiranja mora iznositi 50 posto.

S obzirom da tržište kože i proizvoda od kože karakterizira višak kapaciteta, svaka državna potpora dodijeljena poduzetnicima koji obavljaju kožarsko-proizvodnu djelatnost može znatno narušavati tržišno natjecanje.

U cilju izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja, poduzetnik je tijekom procesa restrukturiranja dužan provesti kompenzacijske mjere usmjerene na smanjenje kapaciteta.

Restrukturiranje mora sadržavati mjere koje se odnose na određenu nadoknadu prema izravnim konkurentima, jer se u protivnom može smatrati da potpora za restrukturiranje nije opravdana.

Ako se poduzetnik nalazi na tržištu gdje proizvodni kapaciteti premašuju ponudu i potražnju za određenim proizvodima i uslugama, u Programu restrukturiranja mora biti predviđen značajan vlastiti doprinos poduzetnika koji je proporcionalan s primljenom državnom potporom, a koji se konkretno odnosi na neopozivo smanjenje ili zatvaranje kapaciteta.

Prema točki 39. Smjernica, kompenzacijske mjere mogu se sastojati od prodaje ili prijenosa imovine, prodaje na tržištu pojedinih društava iz grupe, smanjene prodaje, smanjenja broja zaposlenih, smanjenja kapaciteta koji za posljedicu ima smanjenje učešća poduzetnika na mjerodavnom tržištu. Mjere moraju biti razmjerne ograničavajućem učinku potpore na tržištu, te se prilikom njihovog određivanja uzima u obzir veličina i položaj poduzetnika na tržištu.

Proces restrukturiranja poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. sastoji se od financijskog i poslovnog restrukturiranja, koji je započeo 2007. i trajat će do 31. prosinca 2009. Financijsko restrukturiranje u cijelosti se financira iz sredstava koja predstavljaju državnu potporu, dok poslovno restrukturiranje, kao što će biti prikazano, financira poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. iz vlastitih sredstava.

6.1. Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje sastoji se od pretvaranja potraživanja RH u vlasnički udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. u ukupnom iznosu od 32.608.030,00 kuna na temelju Prijedloga dopune Odluke Vlade RH, što s obzirom da je riječ o poduzetniku u teškoćama u cijelosti predstavlja državnu potporu.

U Tabeli 9. prikazana je vlasnička struktura nakon pretvaranja potraživanja RH u udjel u temeljenom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.

Tabela 9.

VLASNIČKA STRUKTURA NAKON PRETVARANJA POTRAŽIVANJA RH U UDJEL U TEMELJENOM KAPITALU PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.

Rb.

Dioničari

Broj dionica

Postotak vlasništva

1.

Država (RH)

250.832

69,34

2.

HFP

20.057

5,54

3.

Odricanje udjela privatnih dioničara u korist države

12.608

3,49

4.

Ivan Henezi

21.328

5,90

5.

Tatjana Barančić

20.683

5,72

6.

Josip Jakopčin

1.332

0,37

7.

Bistra Đurđevac

2.463

0,68

8.

Mali dioničari

32.069

8,87

9.

Sloga d.d.

350

0,10

Ukupno

361.722

100

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Nakon pretvaranja potraživanja RH u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. u iznosu od 32.608.030,00 kuna, RH će u svojem vlasništvu imati 270.889 dionica što čini 78,37posto vlasništva. Nakon smanjenja temeljnog kapitala za gubitak ostvaren u 2006. u iznosu od 15.335.445,81 kunu, i istovremenog povećanja temeljnog kapitala za iznos od 32.608.030,00 kuna, nominalna vrijednost dionice će se smanjiti sa 130,00 kuna na 90,00 kuna.

6.2. Poslovno restrukturiranje

Poslovno restrukturiranje sastoji se od sljedećih mjera: napuštanja djelatnosti koje stvaraju gubitak u poslovanju, razvoja proizvodnje tj. vlastite robne marke, zbrinjavanja tehnološkog viška djelatnika, te preseljenja tvornice na novu lokaciju.

6.2.1. S obzirom da doradni (lohn) poslovi stvaraju gubitak i da se takva vrsta poslova ugovara isključivo kratkoročno na godišnjoj razini, poduzetnik ih u budućem razdoblju planira smanjiti u odnosu na ukupnu proizvodnju, što je prikazano u Tabeli 10.

Tabela 10.

PLANIRANI PRIHODI OD PRODAJE I OPERATIVNA DOBIT PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d. ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009.

u kunama

Rb.

Opis

2007.

2008.

2009.

Prodaja

Operativna dobit

Prodaja

Operativna dobit

Prodaja

Operativna dobit

1.

Lohn

 36.059.525

1.050.300 

33.665.175 

980.560 

31.385.975 

914.174 

2.

Licencni proizvodi

 8.605.000

3.302.800 

11.050.000 

4.241.248 

11.725.000 

4.500.329 

3.

Vlastita marka

 28.075.900

11.230.360 

31.812.400 

14.723.960 

34.445.400 

16.169.160 

4.

Roba-ostalo

 2.887.500

721.800 

3.000.000 

749.922 

3.000.000 

749.922 

Ukupno

 75.627.925

16.305.260 

79.527.575 

20.695.690 

80.556.375 

22.333.585 

Izvor: Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iz Tabele 10. prikazuju planirani iznos prihoda od doradnih (lohn) poslova u odnosu na ostale poslovne prihode, iz čega je vidljivo smanjenje istih. Navedeno je planirano iz razloga jer se operativna dobit od doradnih (lohn) poslova kreće na razini od 5 posto i u konačnici predstavlja gubitak.

6.2.2. U Programu restrukturiranja, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d., istodobno planira povećati proizvodnju vlastite robne marke, gdje očekuje ostvarenje najveće operativne dobiti. Naime, postotak operativne dobiti kod proizvodnje vlastitih proizvoda kreće se od 69 posto u 2007. do 72 posto u 2009.

U sljedećoj tabeli prikazan je plan prodaje poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. za 2007. radi obrazloženja naglog porasta prihoda (index 143) u odnosu na 2006.

Tabela 11.

PLAN PRODAJE ZA 2007. TE DOGOVORENE NARUDŽBE ZA PRVI KVARTAL 2007.

Rb.

Opis

Količina pari

Prodaja

Ugovori

1.

Maloprodaja

xx.xxx

xx.xxx.xxxx

-

2.

Veleprodaja

xxx.xxx

xx.xxx.xxx

-

3.

Lohn poslovi

xxx.xx

xx.xxx.xxx

xxx.xxx

4.

Izvoz

xx.xx

x.xxx.xxx

x.xxx

Izvor: podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

6.2.3. Budući da je poslovanje poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. dugi niz godina dodatno opterećeno tehnološkim viškom djelatnika i to prvenstveno onih koji ne sudjeluju u proizvodnji, Programom restrukturiranja predviđeno je zbrinjavanje 143 djelatnika, za koje je poduzetnik osigurao sredstva za isplate otpremnina.

Neto učinak smanjenja broja zaposlenih u troškovima iznosi 2.200.000,00 kuna.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. u razdoblju restrukturiranja planira u radnom odnosu zadržati ukupno 400 djelatnika, a struktura zaposlenih po pojedinim aktivnostima prikazana je u Tabeli 12.

Tabela 12.

STRUKTURA ZAPOSLENIH ZA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.

Rb.

Opis djelatnika

Zaposleni 30. 9. 2006.

Zaposleni 1. 1. 2007.

Razdoblje restrukturiranja

1.

Proizvodni djelatnici

327

350

300

2.

Proizvodni režisti

144

138

50

3.

Administracija

35

35

31

4.

Trgovci

23

20

19

Ukupno

529

543

400

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Planirano smanjenje zaposlenika i procjena troškova odnosno ušteda vezanih za ovu mjeru čine se objektivnim.

6.2.4. Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. je u svojem Programu restrukturiranja predvidio preseljenje sadašnjih proizvodnih prostora od ukupno 6500 m˛, na novu lokaciju izvan Koprivnice, a koja se također nalazi u njegovom vlasništvu.

Naime, trenutna proizvodnja odvija se u starim, neprimjerenim i nedovoljno iskorištenim proizvodnim prostorima u ulici Pavleka Miškine 5 u Koprivnici. Stoga je potrebno sadašnje pogone preseliti na novu lokaciju, na kojoj se planira izgradnja nove proizvodne hale i ureda, ukupne površine 2020 m˛.

Samo preseljenje pogona, rasteretilo bi poduzetnika nepotrebnih fiksnih troškova, što bi se odrazilo na dodatno povećanje produktivnosti i dobiti.

U Programu restrukturiranja predviđeno je da će poduzetnik xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, otkupiti zemljište od poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. za 10.000.000,00 kuna, odnosno da će na otkupljenom zemljištu financirati izgradnju nove proizvodne hale i ureda.

6.3. Vlastiti doprinos poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.

U Programu restrukturiranja, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. prikazao je vlastiti doprinos procesu restrukturiranja, a u Tabeli 13. je osim vlastitog doprinosa, u cijelosti prikazano financijsko i poslovno restrukturiranje.

Tabela 13.

OPIS I MJERE RESTRUKTURIRANJA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d.

u kunama

Rb.

Mjere restrukturiranja

Iznos

Državne mjere

Iznos

Vlastito učešće

Iznos

Financijsko restrukturiranje

1.

Potraživanja RH za neplaćene poreze i doprinose

Pretvaranje potraživanja u temeljni kapital

32.608.030

 

Poslovno restrukturiranje

2.

Ulaganje u nabavu postrojenja i opreme

Pozajmica xxxxxxxxxxx

1.500.000

3.

Sale and leasback zemljišta i skladišta

Sredstva dobivena putem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10.000.000

4.

Ukupno

11.500.000

Poslovno i financijsko restrukturiranje

5.

Sredstva potrebna za podmirenje obveza prema dobavljačima, obrtna sredstva i otpremnine djelatnika

Kredit po tržišnim uvjetima xxxx

7.000.000 

Sredstva potrebna za podmirenje obveza prema državi i financijskim institucijama

Pozajmica poduzetnika xxxxxxxx po tržišnim uvjetima

3.000.000

6.

Prodaja nekretnina upisanih u k.o. pod kčbr: 1168/1,1162/2,1163/2, 165/2,1168/2 i 1164.

Podmirivanje kratkoročnih i dugoročnih obveza

32.000.000

7.

 

 

42.000.000

8.

Sveukupno

32.608.060 

53.500.000

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 13. razvidno je da ukupni troškovi restrukturiranja iznose 86.108.060,00 kuna, od čega se iznos od 32.608.060,00 kuna odnosi na državne potpore, dok se iznos od 53.500.000,00 kuna odnosi na vlastiti doprinos poduzetnika procesu restrukturiranja, što predstavlja 62 posto vlastitog udjela u procesu restrukturiranja.

Vlastiti doprinos procesu restrukturiranja u iznosu od 53.500.000,00kuna odnosi se na sljedeće:

Temeljem pisma namjere inozemnog partnera xxxxxxxxxxx, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. osigurao je za daljnje poslovanje 1.500.000,00 kuna, s odgodom povrata kredita od 2 godine i kamatnom stopom od 7 posto.

Poduzetnik xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u svojem je pismu namjere od 6. veljače 2007., iskazao spremnost sudjelovanja u Programu restrukturiranja, na način da bi od poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., po sistemu »sale and leaseback«, kupio nekretninu upisanu u knjigama Općinskog suda u Koprivnici, z.k.ul. br. 12850, za iznos od 10.000.000,00 kuna.

Poduzetnik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx financirao bi također izgradnju nove proizvodne hale i ureda za poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a koji bi trebali biti izgrađeni tijekom 2008. Poduzetnik bi koristio navedenu proizvodnu halu i urede temeljem ugovora o leasingu, za što bi u roku od 10 godina, platio naknadu od 20.000.000,00 kuna, uz godišnju kamatnu stopu od 7 posto.

xxxx xxxxx je temeljem pisma namjere od 27. veljače 2007., izrazila spremnost odobriti poduzetniku kredit u iznosu od 7.000.000,00kuna za podmirivanje obveza prema dobavljačima, za obrtna sredstva i za zbrinjavanje viška djelatnika, pod uvjetom da se ispune svi uvjeti iz Programa restrukturiranja.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d., je na temelju pisma namjere poduzetnika xxxxxxxx, osigurao zajam u iznosu od 3.000.000,00kuna, s rokom otplate od 4 godine, odgodom povrata zajma od godine dana i nepromjenjivom kamatnom stopom od 7 posto godišnje.

Nakon preseljenja poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. u novoizgrađene proizvodne hale i urede u Dravskoj ulici u Koprivnici, tijekom 2009. predviđena je prodaja sljedećih nekretnina upisanih u k.o. Koprivnica, kčbr: 1168/1, 1162/2, 1163/2, 1165/2, 1168/2 i 1164, u vrijednosti od 32.000.000,00 kuna. Financijska sredstva stečena prodajom postojećih nekretnina, iskoristila bi se prvenstveno za podmirivanje dugovanja prema Podravskoj banci d.d.

Davanjem značajnog vlastitog učešća može se smatrati da je državna potpora za restrukturiranje ograničena na minimum.

Osim vlastitog učešća navedenog u Tabeli 13. u procesu restrukturiranja značajno će sudjelovati xxxxxxxxx xxxx i dobavljači putem reprogramiranja svojih potraživanja, odnosno posudbom strojeva za proizvodnju, međutim navedeno se ne smatra vlastitim doprinosom poduzetnika procesu restrukturiranja. To se naročito odnosi na:

xxxxxxxxx xxxxxx u svojem pismu namjere od 1. prosinca 2007., izrazila je spremnost reprogramirati vlastita potraživanja prema poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d., u ukupnom iznosu od oko 14.000.000,00 kuna, s rokom otplate od 10 godina, s počekom plaćanja od jedne godine i uz godišnju kamatu od 7 posto.

Dobavljači xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxx, u svojim pismima namjere ponudili su reprogram svojih potraživanja u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna, s rokom otplate od dvije godine.

Temeljem pisma namjere inozemnog partnera xxxxxxxxxxx, navedeno je da će isti tijekom 2007., poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d posuditi 15 strojeva u ukupnoj vrijednosti od 2.958.000,00 kuna.

6.4. Kompenzacijske mjere

U Programu restrukturiranja poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. predvidio je kompenzacijske mjere, radi smanjenja negativnog učinka državne potpore na tržišno natjecanje, odnosno prema izravnim konkurentima.

Naime, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d., posljednjih nekoliko godina neprekidno smanjuje broj proizvedenih pari cipela, tako da je od početka 1990. proizvodnja trostruko smanjena. Smanjenje proizvodnje naročito je zabilježeno nakon gubitka licence za proizvodnju marke Adidas.

Tabela 14.

PROIZVODNJA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d. U RAZDOBLJU OD 1990. DO 2009.

Rb.

Godina proizvodnje

Količina pari

1.

1990.

995.000

2.

1995.

796.000

3.

2000.

714.000

4.

2005.

355.000

5.

2006.

395.000

6.

2007.

387.424

7.

2008.

387.500

8.

2009.

387.500

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 14. razvidno je da ukupni kapacitet proizvodnje iznosi 995.000 pari cipela godišnje. Međutim, vidljivo je da poduzetnik tijekom 2008. i 2009. neće povećavati proizvodnju iznad 387.500 pari cipela godišnje, što u konkretnom slučaju predstavlja oko 39 posto ukupnog kapaciteta proizvodnje, te se smatra da je ispunjen i ovaj uvjet iz Smjernica.

6.5. Poslovni plan poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. predvidio je u Programu restrukturiranja da će prvi pozitivni učinci restrukturiranja biti ostvareni u 2008. kada će isti poslovati s dobiti u iznosu od 1.259.957,00kuna, što je prikazano u Tabeli 15.

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. predviđa rast poslovnih prihoda koji će u 2011. biti za oko 8 posto veći od poslovnih prihoda ostvarenih u 2007. Istovremeno rečeni poduzetnik predviđa pad poslovnih rashoda, koji će u 2011. biti za oko 6 posto manji od poslovnih prihoda iz 2007.

Tabela 15.

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2011.

u kunama

Rb.

Opis

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

1.

Poslovni prihodi

75.719.549

79.543.422

80.617.222

80.799.622

81.443.022

2.

Financijski prihodi

491.236

491.236

491.236

491.236

491.236

3.

Izvanredni prihodi

0

0

0

0

0

4.

Poslovni rashodi

79.422.429

76.257.826

76.125.550

74.520.700

74.718.740

5.

Financijski rashodi

2.482.625

2.480.875

2.512.500

2.398.000

2.283.500

6.

Izvanredni rashodi

2.716.433

0

0

0

0

7.

Ukupni prihodi

76.210.785

80.034.658

81.108.458

81.290.858

81.934.258

8.

Ukupni rashodi

84.621.487

78.738.701

78.638.050

76.918.700

77.002.240

Dobit/gubitak

-8.410.702

1.259.957

2.470.408

4.372.158

4.932.018

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Agencija je ocijenila da postoje realne mogućnosti ostvarivanja navedenog plana ukoliko svi ostali uvjeti iz Programa restrukturiranja budu ispunjeni.

7. PROCJENA OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA

Poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. je u Programu restrukturiranja, osim pozitivnog poslovanja, predvidio i slučaj otvaranja stečajnog postupka.

U slučaju otvaranja stečaja nad poduzetnikom, svoja potraživanja prvi bi namirili hipotekarni vjerovnici, odnosno poduzetnik xxxxxxx xxxxxxxxxx Zagreb, poslovne banke i xxxx xxxxxxxxx. Nadalje, prilikom likvidacije i prisilne naplate, postigao bi se iznos od 50 posto tržišne vrijednosti imovine, a s obzirom na starost postrojenja, realno se ne može očekivati veći iznos naplate potraživanja od strane vjerovnika.

Tabela 16.

VRIJEDNOST NEKRETNINA PODUZETNIKA SLOGA TVORNICA OBUĆE d.d. I UKUPNE HIPOTEKE

u kunama

Rb.

Opis

Procijenjena vrijednost

Likvidacijska vrijednost

Iznos

1.

Nekretnine

50.257.202

25.128.601

-

2.

Hipoteke na nekretnine

22.839.716

3.

Ostatak vrijednosti bez tereta

2.288.885

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U procjeni otvaranja stečajnog postupka nad poduzetnikom uzeta je u obzir i optimistična varijanta gdje je ostatak vrijednosti imovine koja nije opterećena hipotekom procijenjena na 7.000.000,00kuna, tako da bi RH prilikom prisilne naplate eventualno ostvarila tek oko 5.000.000,00 kuna.

Usporedno s navedenim, ukoliko bi djelatnici poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. ostali nezaposleni, RH bi za njihovo socijalno zbrinjavanje godišnje morala izdvajati 7.000.000,00 kuna, što predstavlja veći iznos od iznosa koji bi se postigao prisilnom naplatom.

8. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

8.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je ovaj predmet na 82. sjednici održanoj 9. svibnja 2007.

Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir pravnu i ekonomsku analizu izrađenu na temelju cjelokupne dostavljene dokumentacije, a na temelju koje je utvrđeno da je poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. poduzetnik u financijskim teškoćama. Nadalje, Vijeće je utvrdilo da otpis potraživanja i pretvaranje potraživanja RH u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., nedvojbeno predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer sredstva predviđena u Programu restrukturiranja predstavljaju državna sredstva; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore daju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; dodjelom sredstava ostvaruje se selektivnost, tj. ista utječe na ravnotežu između poduzetnika i njegove konkurencije; te kako dodjelom sredstava na način predviđen Programom restrukturiranja postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a.

Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.

S obzirom da pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu predstavlja državnu potporu, Vijeće je moralo utvrditi je li na takve potpore moguće primijeniti izuzeće od opće zabrane iz članka 4. stavka 2. i 3. ZDP-a.

Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.

Rečeno izuzeće može se primijeniti na poduzetnika u financijskim teškoćama ne temelju održivog Programa restrukturiranja izrađenog sukladno Smjernicama.

Prilikom ocjene Programa restrukturiranja Vijeće je utvrdilo sljedeće:

Program restrukturiranja sadrži uzroke i okolnosti koje su dovele poduzetnika u teškoće, koje su prvenstveno odnose na nefunkcionalnost postojećih proizvodnih pogona, visoku zastupljenost nisko profitabilnih poslova, nelikvidnost poduzetnika, te višak broja djelatnika.

U cilju otklanjanja navedenih teškoća i postizanja dugoročne održivosti poduzetnika na tržištu predviđena je racionalizacija djelatnosti na učinkovitoj osnovi, što se prvenstveno očituje u smanjivanju nisko profitabilnih doradnih (lohn) poslova i istodobnog povećanja proizvodnje vlastitog proizvoda koji donosi veću dobit.

Postizanje dugoročne održivosti poduzetnika također će doprinijeti preseljenje sadašnjih pogona u novu proizvodnu halu i urede prilagođene realnom opsegu proizvodnje i broju djelatnika, čime će se postići dodatna racionalizacija i smanjivanje troškova poslovanja. Stoga je Vijeće utvrdilo da je ispunjen uvjet iz točke 37. Smjernica, koji se odnosi na promjenu strukture koja će poduzetniku omogućiti da nakon dovršetka restrukturiranja pokrije sve svoje troškove uključujući amortizaciju i financijske obveze.

Vijeće je nadalje odlučilo da je poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. dokazao da je iznos i intenzitet državne potpore ograničen na minimum sredstava, čime je ispunjen uvjet iz točke 43. Smjernica, jer sukladno točki 44. i 45. Smjernica proizlazi da vlastiti doprinos velikih poduzetnika procesu restrukturiranja mora iznositi 50 posto, dok poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. u konkretnom slučaju procesu restrukturiranja doprinosi sa 62 posto, te je Vijeće zaključilo da je ispunjen uvjet iz točke 44. i 45. Smjernica.

Mjere koje predstavljaju vlastiti doprinos procesu restrukturiranja poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. prikazane su u Tabeli 13.

U cilju izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja, tijekom procesa restrukturiranja poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. je sukladno točki 38. do 42. Smjernica, predvidio i kompenzacijske mjere, koje ukazuju da će iskorištenost ukupnih kapaciteta u zadnjoj godini restrukturiranja iznositi 39 posto od ukupnog kapaciteta.

Osim toga, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. je u Programu restrukturiranja predvidio da će RH kao većinski vlasnik do kraja procesa restrukturiranja, odnosno do 31. prosinca 2009., prodati svoj udjel u temeljnom kapitalu i time osigurati preuzimanje poduzetnika od strane privatnog sektora. Naime, jedan od glavnih ciljeva prilikom stjecanja udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika od strane države je što brža prodaja tog stečenog udjela.

U cilju postizanja dugoročne održivosti poduzetnika, potrebno je da isti ima jednog ili više strateških partnera. Strateški partner treba imati dovoljnu financijsku snagu kako bi mogao doprinijeti ostvarivanju zacrtanih ciljeva poduzetnika. Naročito treba napomenuti da ukoliko strateški partner kupi dionice koje su u vlasništvu RH, da takav poduzetnik ni u kojem slučaju ne može biti nadziran od strane države, jer bi se u suprotnom moglo pretpostaviti da postoji stalno miješanje države u poslovanje poduzetnika sa svim pozitivnim i negativnim posljedicama.

U Tabeli 17. dan je plan mjera poduzetnika u razdoblju restrukturiranja.

Tabela 17.

PLAN MJERA RESTRUKTURIRANJA OD 2007. DO 2009.

u kunama

Rb.

Mjere restrukturiranja

Godina korištenja

Iznos

1.

Prijenos 12.608 dionica u korist RH (xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx)

2007.

1.639.170,00

2.

Pozajmica privatnog investitora

2007.

3.000.000

3.

Reprogram obveza prema dobavljačima xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx

2007.

1.500.000

4.

Pretvaranje potraživanja u temeljni kapital

2007.

32.608.030

5.

Kratkoročni kredit xxxx xxxxx Varaždin

2007.

7.000.000

6.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2007.

10.000.000

7.

Instaliranje postrojenja u vlasništvu xxxxxxxxxxxx x.x.x.

2007

2.958.000

8.

Pozajmica xxxxxxxxxxx namjenjena kupnji stroja

2007.

1.500.000

9.

Reprogram kredita xxxxxxxxx xxxxx

2008.

14.000.000

10.

Prodaja nekretnina

2009.

32.000.000

11.

Prodaja ukupno 224.816 dionica u vlasništvu RH

2009.

Izvor: Podaci poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da je Program restrukturiranja sukladan Smjernicama, te da se na pretvaranje potraživanja u temeljni kapital sadržano u Prijedlogu dopune Odluke Vlade Republike o stjecanju udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Koprivnica, od 20. lipnja 2006. klasa: 432-02/04-02/130, urbroj: 5020114-06-3, po osnovi dospjelih, a neplaćenih poreza i doprinosa, u ukupnom iznosu od 27.228.459,00 kuna (glavnica + kamata) na dan 31. ožujka 2006., s pripadajućom kamatom na dan 20. lipnja 2006, kojom se povećava iznos sa 27.228.459,00 kuna na 32.608.030,00 kuna, može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a. Stoga je primjenom članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a, odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

S obzirom da Agencija, sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a može izdati odobrenje, uz navođenje posebnih uvjeta i rokova, Vijeće je u točki II. izreke ovog rješenja odredilo sljedeće uvjete i rokove za provedbu državne potpore:

U cilju stjecanja 75 posto udjela + 1 dionice u poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. od strane RH, dioničari xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx, prenijet će bez naknade ukupno 12.608 vlastitih dionica koje imaju u poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. u korist RH. Kao dokaz da su dioničari xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx, prenijeli 12.608 dionica poduzetnika u korist RH, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 30. lipnja 2007. Agenciji dostaviti pojedinačne ugovore o prijenosu dionice. Stoga je odlučeno kao u točkama II.1.1. i II.1.2. izreke ovog rješenja.

Nadalje, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 30. lipnja 2007. dostavi Agenciji dokaz da je poduzetnik podmirio dospjele, a nenaplaćene obveze prema RH, u iznosu ne manjem od 3.000.000,00 kuna, kao i Ugovor o zajmu na iznos od 3.000.000,00 kuna, sklopljen s poduzetnikom xxxxxxx.

Naime, temeljem Potvrde Porezne uprave-Područnog ureda Koprivnica od 9. veljače 2007., utvrđeno je da je dug poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. prema RH iznosio 36.630.181,79 kuna. Sukladno naprijed navedenom, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. će nakon predmetnog pretvaranja potraživanja u temeljni kapital poduzetnika biti oslobođen većeg dijela dospjelih, a neplaćenih obveza prema državnim vjerovnicima.

Međutim, poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. je u obvezi podmiriti i preostali dio neplaćenih dugova prema državnim vjerovnicima, što predstavlja jedan od preduvjeta odobrenja državne potpore za restrukturiranje sadržane u Prijedlogu dopune Odluke Vlade RH, kao i da će ubuduće uredno podmirivati svoje obveze prema državnim vjerovnicima. S obzirom da je poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. od poduzetnika xxxxxxxx na temelju pisma namjere od 7. svibnja 2007. osigurao zajam od 3.000.000,00 kuna, namijenjen podmirivanju dijela duga prema RH, odlučeno je kao u točkama II.2.1. i II.2.2. izreke ovog rješenja.

S obzirom da je poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. u svojim financijskim izvješćima za 2006. predanim Financijskoj agenciji propustio uknjižiti dodatni gubitak od 7.737.505,82 kune prema RH, s osnove kamata na glavnicu duga od 27.586.957,00 Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 30. lipnja 2007., dostavi Agenciji Revizorsko izvješće za 2006., kao dokaz o ispravnosti knjiženja rečenog duga. Stoga je odlučeno kao u točkama II.3.1. i II.3.2. izreke ovog rješenja.

Vijeće je također zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 30. lipnja 2007., dostavi Agenciji dokaz o reprogramiranju dugovanja poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. prema poduzetniku xxxxx u iznosu od 650.000,00 kuna i poduzetniku xxxxxx xxxxxxxxxx u iznosu od 850.000,00 kuna, stoga je odlučeno kao u točkama II.4.1 i II. 4.2. izreke ovoga rješenja.

Budući da je u financijskom restrukturiranju, predviđeno da će se na Glavnoj skupštini poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. smanjiti iznos temeljnog kapitala za iznos gubitka ostvarenog u 2006., odnosno da će se nakon pretvaranja potraživanja RH u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. povećati temeljni kapital za iznos od 32.608.030,00 kuna, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 30. rujna 2007., dostavi Agenciji Odluke Glavne skupštine poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Stoga je odlučeno kao u točkama II.5.1. i II.5.2. izreke ovog rješenja.

Nadalje, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 31. prosinca 2007., dostavi Agenciji Ugovor o kreditu između xxxx xxxxx i poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d., u iznosu od 7.000.000,00kuna, uz nepromjenjivu kamatu od 7 posto godišnje i rokom otplate od jedne godine. Stoga je odlučeno kao u točkama II.6.1. i II. 6.2. izreke ovog rješenja.

S obzirom da poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d namjerava prodati poduzetniku xxxxxxxxx xxxxxxx nekretninu upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Koprivnici, k.o. Koprivnica, z.k.ul. br. 12850, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 31. prosinca 2007., Agenciji kao dokaz dostavi Ugovor o prodaji rečenih nekretnina, u iznosu od najmanje 10.000.000,00 kuna. Stoga je odlučeno kao u točkama II.7.1 i II 7.2. izreke ovog rješenja.

S obzirom na pismo namjere strateškog partnera xxxxxxxxxxx iz Verone, opisano u točki 6.3. obrazloženja ovoga rješenja, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 31. prosinca 2007., Agenciji dostavi dokaz o zajmu od 1.500.000,00 kuna poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d za nabavu strojeva, kao i dokaz o posudbi poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. 15 strojeva u vrijednosti od 2.958.000,00 kuna od istog strateškog partnera. Stoga je odlučeno kao u točkama II.8.1 i II.8.2. izreke ovog rješenja.

U odnosu na reprogram kredita poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. prema xxxxxxxxxx xxxxx, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 31. prosinca 2007., Agenciji dostavi kao dokaz Ugovor o reprogramu kredita u iznosu od 14.000.000,00 kuna, stoga je odlučeno kao u točkama II.9.1. i II.9.2. izreke ovog rješenja.

Budući da poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. namjerava prodati vlastite nekretnine u svojem vlasništvu, upisane u k.o. Koprivnica pod sljedećim kčbr: 1168/1, 1162/2, 1163/2, 1165/2, 1168/2 i 1164, u vrijednosti od 32.000.000,00 kuna, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 31. prosinca 2009., Agenciji dostavi dokaz o prodaji rečenih nekretnina poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. Stoga je odlučeno kao u točkama II.10.1. i II. 10.2. izreke ovog rješenja.

Također, s obzirom da je Programom restrukturiranja predviđena prodaja ukupnog udjela RH (283.497 dionica) u temeljnom kapitalu poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. po završetku procesa restrukturiranja, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da najkasnije do 31. prosinca 2009., Agenciji dostavi dokaz o prodaji dionica u vlasništvu RH, stoga je odlučeno kao u točkama II.11.1. i II.11.2. izreke ovog rješenja.

Vijeće je zatražilo od Ministarstva da Agenciji dostavlja godišnja financijska izvješća kao i dokaz da poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. nema dospjelih, a neplaćenih obveza prema RH za cijelo razdoblje trajanja procesa restrukturiranja odnosno do 31. prosinca 2009.

Kao dokaz o izvršenju rečenih mjera, Vijeće je zatražilo od Ministarstva da Agenciji dostavi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, financijska izvješća i izvješća o provedbi Plana restrukturiranja za 2007., 2008. i 2009., te potvrdu da poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. nema dospjelih, a neplaćenih obveza prema RH. Stoga je odlučeno kao u točki II.12 izreke ovog rješenja.

Ukoliko Ministarstvo u naprijed navedenim rokovima ne dostavi dokaze o izvršenju svih mjera navedenih u točki II. izreke ovog rješenja, odnosno ukoliko Agencija u postupku nadzora utvrdi da način restrukturiranja poslovanja poduzetnika Sloga Tvornica obuće d.d. bude značajno odstupao od Programa restrukturiranja, Agencija će po službenoj dužnosti naložiti povrat dodijeljenih državnih potpora dodijeljenih pretvaranjem potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika.

S obzirom da se poduzetnik Sloga Tvornica obuće d.d. nalazi u procesu restrukturiranja do 31. prosinca 2009., Vijeće je, primjenom pravila sadržanih u točki 46. c) Smjernica, zabranilo poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. da primi državne potpore do završetka provedbe procesa restrukturiranja, odnosno zaključno do 31. prosinca 2009., neovisno o njihovoj kategoriji. Stoga je odlučeno kao u točki IV. izreke ovog rješenja.

S obzirom da se državna potpora za restrukturiranje, sukladno pravilima iz točke 5. i točki 72. do 77. Smjernica, može ponovno dodijeliti tek nakon deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje, Vijeće je zabranilo poduzetniku Sloga Tvornica obuće d.d. da prima državne potpore za restrukturiranje u razdoblju od deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje, odnosno u konkretnom slučaju do 9. svibnja 2017., stoga je odlučeno kao u točki V. izreke ovog rješenja.

Naime, državna potpora za restrukturiranje može se ponovo dodijeliti tek nakon proteka deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje. Iznimno, državna potpora za restrukturiranje može se ponovo dodijeliti i ranije, ali samo u slučaju nastupanja iznimnih okolnosti na koje poduzetnik nije mogao utjecati.

Državna potpora za restrukturiranje je jednokratna intervencija države kojom se prvenstveno treba osigurati održavanje poslovanja poduzetnika tijekom ograničenog razdoblja. Stoga se takva vrsta državne potpore dodjeljuje samo jednom, po načelu »prvi i zadnji put«. Kad se državna potpora za restrukturiranje dodijeli poduzetniku koji je već primio državnu potporu za restrukturiranje, smatrat će se da se teškoće korisnika neprestano ponavljaju, te da ponovljene intervencije države dovode do narušavanja tržišnog natjecanja. Kako je narušavanje tržišnog natjecanja na opisani način suprotno zajedničkom interesu, takve su potpore nedopuštene.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članaka 13. ZDP-a, objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki VI. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-02/22

Urbroj: 580-03-07-43-11

Zagreb, 9. svibnja 2007.

Predsjednica

Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje na državnu potporu za restrukturiranje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !