Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje na regionalne državne potpore ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 27.12.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klase: UP/I 430-01/2007-05/28, urbroja: 553-03-07-61-12, od 23. studenoga 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3817

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L367353 i članka 13.L367354 stavka 2. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja uvjetnog odobrenja na Izmjene i dopune Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 6, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 94. sjednice, održane 23. studenog 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Daje se uvjetno odobrenje na regionalne državne potpore te državne potpore za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa sadržane u Prijedlogu izmjena i dopuna Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava, jer su iste sukladne s odredbama Zakona o državnim potporama.
II. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi za provedbu odobrene državne potpore za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa iz točke I. izreke ovog rješenje sadržane u Prijedlogu izmjena i dopuna Smjernica.
II.1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dužno je voditi tijekom razdoblja od 2007. do 2010. popis svih poduzetnika i evidenciju prihoda i rashoda tih istih poduzetnika, a koji upravljaju tehnologijsko – poslovnim centrima, inkubatorima ili razvojno – istraživačkim centrima. Pri izračunu prihoda i rashoda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dužno je slijediti kriterije koji su zasnovani na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Iznos naknade za uvećane troškove nastale obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa procijenit će se unaprijed temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine, dok će se konačni obračun naknade troškova izvršiti krajem tekuće godine.
II.2. Poduzetnici iz točke II.1. trebaju biti odabrani putem javnog natječaja.
II.3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dužno je dostaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja popis svih poduzetnika odabranih putem javnog natječaja i evidenciju prihoda i rashoda tih istih poduzetnika kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa i kojima su nadoknađeni uvećani troškovi iz točke II.1. izreke ovog rješenja i to najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 21. svibnja 2007. od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 6 (dalje: Ministarstvo) zahtjev za davanje odobrenja na Izmjene i dopune Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava (dalje: Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica).
Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica odnosi se na Smjernice koje predstavljaju program državne potpore iz članka 3.L367356 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) i koje je Agencija odobrila rješenjem klasa: UP/I 430-01/2006-05/34, urbroj: 580-03-06-17-10, od 3. srpnja 2006.
S obzirom da Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica, također, sadržava elemente državne potpore, te da ga Ministarstvo upućuje na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, smatra se da je isti podneseni sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a.
Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica dostavljen je i Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju rečenih Smjernica. Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica odnosi se na potprograme TEST i TehCro, dok potprogrami Razum, KonCro, IRCro i VenCro, koji su također sastavni dio Smjernica nisu mijenjani.
S obzirom da podaci iz Prijedloga izmjena i dopuna Smjernica i dostavljene dokumentacije nisu bili dostatni za donošenje meritorne odluke, a radi njihove dopune, dana 14. lipnja 2007. u službenim prostorijama Ministarstva održan je sastanak predstavnika Agencije s predstavnicima Ministarstva, Hrvatskog instituta za tehnologiju te Poslovno-inovacijskog centra – Bicro d.o.o. (dalje: Bicro d.o.o.) koji provodi Smjernice.
Slijedom zaključaka sa sastanka, Agencija je dana 17. srpnja 2007. zaprimila očitovanje Ministarstva, klasa: 381-01/07-01/00002, urbroj: 533-04-07-0007 od 11. srpnja 2007., u privitku kojeg je dostavljeno sljedeće: Ugovor o projektu za Bicro d.o.o., potpisan 16. rujna 2005., na hrvatskom i engleskom jeziku; Provedbeni plan Projekta za znanost i tehnologiju od 3. svibnja 2005.; Priručnik za operativne postupke Programa TehCro – Program razvoja tehnologijske infrastrukture za razdoblje od 2007. do 2010.; te Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hrvatski projekt tehnologijskog razvojaL367358 (»Narodne novine - Međunarodni ugovori«, broj 12/05).
Budući da dostavljeni podaci nisu bili dovoljni za donošenje meritorne odluke, dana 17. srpnja 2007., održan je sastanak u službenim prostorijama Agencije s predstavnikom poduzetnika Bicro d.o.o. Osim toga, upućen je i dodatni zahtjev za očitovanje od 18. listopada 2007., klasa: UP/i 430-01/2007-05/28, urbroj: 580-03-07-61-06.
Konačni Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica Agencija je zaprimila 7. studenog 2007., u čijem privitku se nalazio i ispunjeni Obrazac standardne metodologije za procjenu financijskog učinka, dok je Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave) Agencija zaprimila dana 20. studenog 2007.
Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 80.L367359 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) te članku 2.L367361 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05). Uredba se primjenjuje sukladno članku 10.L367363 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06).

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA
PRED AGENCIJOM

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe, sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnosi na državne potpore i to:
– Odluku Europske Komisije, od 28. studenog 2005., o primjeni članka 86. stavka 2. Ugovora o EZ-u na državne potpore koje se dodjeljuju u obliku naknada određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije, serija L, broj 312/67, 29. studenog 2005.; dalje: Odluka Komisije);
– Okvir Zajednice o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje usluga u javnom interesu (Službeni list Europske unije, serija C 297/4, 29. studenog 2005.; dalje: Okvir Zajednice),

3. OPIS PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA SMJERNICA

3.1. Program poticanja tehnologijskih istraživačko – razvojnih projekata (Program TEST)

Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica odnosi se na izmjene Programa poticanja tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata (dalje: Program TEST) te potprograma TehCro koji je sastavni dio Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama.
Prijedlogom izmjena i dopuna Smjernica u okviru Programa TEST predviđene su dvije kategorije mogućih korisnika državnih sredstava i to: pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu te ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Isti nisu korisnici državnih potpora u smislu članka 2. stavka 2. ZDP, te ih stoga Agencija nije razmatrala.

3.2. Potprogram TehCro

Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica u okviru potprograma TehCro Ministarstvo dodatno pojašnjava pojam korisnika potprograma TehCro.
Naime, temeljem Prijedloga izmjena i dopuna Smjernica, projekte u Potprogramu TehCro prijavljuju u pravilu znanstvene organizacije ili visoka učilišta; Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) uprave; trgovačka društva kojima su osnivači znanstvene organizacije ili visoka učilišta te Republike Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave ili privatni suosnivači, u kojima je javni partner imatelj većinskog poslovnog udjela ili dionica.
3.2.1. Kategorije državnih potpora
U Prijedlogu izmjena i dopuna Smjernica navedeno je da, ukoliko Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave i ostala tijela u vlasništvu Republike Hrvatske neposredno ulažu u izgradnju objekata u kojima se nalaze tehnologijsko – poslovni centri, inkubatori ili razvojno – istraživački centri, tada isti ostaju u njihovom vlasništvu.
Međutim, Prijedlogom izmjena i dopuna Smjernica predviđa se i iznimka u slučaju da privatni poduzetnik ulaže u izgradnju tehnologijsko – poslovnih centara, inkubatora ili razvojno – istraživačkih centara. Naime, u tom slučaju financiranje izgradnje objekata uz odobrenje državne potpore moguće je jedino primjenom pravila za regionalne državne potpore, a privatni poduzetnik bit će odabran na javnom natječaju.
Korisnici potprograma TehCro kojima se povjerava upravljanje tehnologijsko – poslovnim centrima, inkubatorima ili razvojno – istraživačkim centrima u okviru svojih djelatnosti obavljaju usluge od općeg gospodarskog interesa.
Iz Obrasca prijave proizlazi da je potprogramom TehCro predviđena kategorija državnih potpora za istraživanje i razvoj, no budući da takva kategorija nije spomenuta u Prijedlogu izmjena i dopuna Smjernica, Agencija je nije niti razmatrala.
3.2.2. Pravni temelj za donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Smjernica je Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/05)
3.2.3. Instrumenti dodjele državne potpore: Subvencije.
3.2.4. Izvori sredstava: Državni proračun Republike Hrvatske – A676005, Potprogram TEHCRO A676050.
Za razdoblje od 2007. do 2010. planira se korištenje bruto iznosa od 77.885.763,00 kn.
3.2.5. Trajanje važenja Izmjena i dopuna Smjernica: od stupanja na snagu, tj. od 11. lipnja 2006. do 30. studenog 2010.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je Prijedlog izmjena i dopuna Smjernica na svojoj 94. sjednici održanoj 23. studenog 2007.
Vijeće je prvenstveno trebalo utvrditi je li financijska sredstva za pokriće operativnih troškova, kao i financijskih sredstava za investicijska ulaganja dodijeljena u okviru regionalnih državnih potpora, predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer će se sredstva dodijeliti korisnicima iz državnog proračuna; utvrđeno je da sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je da se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te da dodjelom na način predviđen Prijedlogom izmjena i dopuna Smjernica postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnicima državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su u članku 4. stavku 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.
Stoga je Vijeće trebalo utvrditi je li se na regionalne državne potpore može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) i d) ZDP-a te je li se na sredstva namijenjena pokriću operativnih troškova koja predstavljaju zabranjenu državnu potporu može primijeniti izuzeće koje se odnosi na obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, predviđeno člankom 4. stavkom 3. točkom e) ZDP-a.
a) regionalne državne potpore
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke a) i d) ZDP-a, regionalne državne potpore moraju se dodjeljivati sukladno pravilima iz Uredbe kako je to navedeno u Prijedlogu izmjena i dopuna Smjernica. Regionalne državne potpore mogu se dodjeljivati isključivo za sljedeće opravdane troškove: troškove početnih ulaganja ((materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i nematerijalna ulaganja (kupnja patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja)), troškove bruto plaća za novootvorena radna mjesta povezana s ulaganjem, za dvogodišnje razdoblje. Opravdanim troškovima u tu svrhu ne smatraju se troškovi nabave opreme u sektoru prometa.
Intenziteti opravdanih troškova za velike poduzetnike u Području A (članak 4. stavak 3. točka a) ZDP-a) iznose 50 posto, dok u Području B (članak 4. stavka 3. točka d) ZDP-a) iznose 20 posto.
Navedene intenzitete opravdanih troškova za male i srednje poduzetnike u Području A moguće je povećati za 15 posto, a u Području B za 10 posto.
Moguća je kumulacija opravdanih troškova početnih ulaganja i opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta, no intenziteti opravdanih troškova ne smiju biti viši od gore navedenih.
Također, državne potpore za nematerijalna ulaganja po navedenim intenzitetima opravdanih troškova dodjeljuju se pod uvjetom da se sredstva koriste isključivo kod korisnika državne potpore, da se amortiziraju, nabavljaju po tržišnim uvjetima te da se iskazuju u bilanci stanja korisnika potpore najmanje pet godina.
Vijeće također napominje da je potrebno voditi računa da se uvjetno odobrenje iz točke I. izreke ovog rješenja odnosi na odobravanje regionalnih državnih potpora koje nije moguće dok Republike Hrvatske ne usvoji regionalnu kartu državnih potpora.
b) usluge od općeg gospodarskog interesa
Glede financijskih sredstava namijenjenih za pokriće operativnih troškova za upravljanje tehnologijsko – poslovnim centrima, inkubatorima ili razvojno – istraživačkim centrima, Vijeće je trebalo utvrditi je li postoji mogućnost primjene izuzeća temeljem članka 4. stavak 3. točke e) ZDP-a, odnosno je li se rečena financijska sredstva namijenjena pokriću operativnih troškova koja predstavljaju zabranjenu državnu potporu, mogu smatrati kompenzacijom za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.
Naime, članak 4. stavak 3. točka e) ZDP-a odnosi se na državne potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti, a bez kojih bi državnih potpora bili onemogućeni u obavljanju i provedbi povjerenih im djelatnosti, a uz uvjet da državne potpore predstavljaju isključivo naknadu za obavljanje i provedbu tih djelatnosti.
U Odluci Europske Komisije od 28. studenog 2005. godine kao i u Okviru Zajednice od 29. studenog 2005. koje Agencija primjenjuje sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. SSP-a, navedeno je da iznos naknade za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne smije premašiti iznos koji je minimalno potreban za pokrivanje troškova nastalih obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir sve dozvoljene rashode i razumnu dobit (u praksi se ona kreće oko 10 posto, a zavisi od djelatnosti kojom se poduzetnik bavi). Razumna dobit može u sebi uključivati i neka poboljšanja učinkovitosti kod poduzetnika tijekom dogovorenog razdoblja, a da zbog toga nije smanjena kvaliteta usluge čije je obavljanje država povjerila poduzetniku. Naknada mora biti korištena za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, bez obzira na vjerojatnost bi li poduzetnik ostvarivao dobit ili ne.
Da bi se državna potpora mogla podvesti pod pravila koja određuju obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa mora biti jasno određeno,
b) konkretnom poduzetniku treba se izričito povjeriti obavljanje ove službe,
c) poduzetnici, kojima je povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, podliježu pravilima o tržišnom natjecanju, u mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne sprečava obavljanje posebnih zadaća koje su im dodijeljene,
d) naknada za obavljanje službe mora biti određena i utvrđena na objektivan i transparentan način,
e) država nadoknađuje/kompenzira troškove koji su nastali obavljanjem ovakve službe (u konkretnom slučaju razliku dijela neostvarenih prihoda).
Sukladno pravilima o transparentnosti financijskih odnosa između davatelja i korisnika državne potpore, kojima je dano isključivo pravo obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa, a koji ujedno obavljaju i druge djelatnosti koje nisu vezane uz obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, takvi korisnici moraju voditi odvojeno knjigovodstvo kako bi se moglo točno utvrditi da financijska sredstva namijenjena za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa predstavljaju minimalno potrebna sredstva za obavljanje navedene službe, odnosno kako bi bilo vidljivo da nije došlo do prekomjerne kompenzacije troškova.
S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa, a koje nisu posebno razrađene u Prijedlogu izmjena i dopuna Smjernica, Agencija je na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Kako sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a, Agencija odobrenje može donijeti uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore, te budući da iz samog Prijedloga o izmjenama i dopunama Smjernica nisu razvidni svi kriteriji koji se odnose na obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, Agencija je na temelju odluke Vijeća odredila posebne uvjete i rokove potrebne za provedbu državne potpore za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.
Tako je Vijeće utvrdilo obvezu Ministarstva da tijekom razdoblja od 2007. do 2010. vodi evidenciju svih poduzetnika koji upravljaju tehnologijsko – poslovnim centrima, inkubatorima ili razvojno – istraživačkim centara, odnosno poduzetnika koji obavljaju uslugu od općeg gospodarskog interesa te evidenciju prihoda i rashoda poduzetnika koji se odnose na obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.
Pri izračunu prihoda i rashoda poduzetnika, Ministarstvo mora slijediti kriterije koji su zasnovani na općeprihvaćenih računovodstvenim načelima na način da se temeljem poslovnih rezultata iz prethodne godine unaprijed procjeni iznos naknade za uvećane troškova nastale obavljanjem službe od općeg gospodarskog interesa za narednu godinu ili godine. Ukoliko podaci za prethodnu godinu nisu dostupni, Ministarstvo treba putem transparentne projekcije budućih prihoda i rashoda poduzetnika utvrditi minimalni iznos potpore potreban za pokriće većih troškova u odnosu na prihode.
Stoga je odlučeno kao u točki II.1. izreke ovog rješenja.
Vijeće je nadalje utvrdilo da je poduzetnike, kojima će biti povjereno upravljanje tehnologijsko – poslovnim centrima, inkubatorima ili razvojno – istraživačkim centrima, potrebno odabrati putem javnog natječaja.
Stoga je odlučeno kao u točki II.2. izreke ovog rješenja.
Nadalje, Agencija je sukladno članku 13. stavku 3. ZDP-a, na temelju odluke Vijeća odlučila da je Ministarstvo dužno Agenciji dostavljati popis svih poduzetnika kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa putem javnog natječaja kao i evidenciju prihoda i rashoda tih istih poduzetnika, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Stoga je odlučeno kao u točki II.3. izreke ovog rješenja.
Vijeće, također, podsjeća da je Ministarstvo, uz uvjete određene točkom II.3., dužno Agenciji dostavljati i podatke o ostalim potporama dodijeljenim temeljem Smjernica i Izmjena i dopuna Smjernica, u cilju prikupljanja podataka za izradu Godišnjeg izvješća o državnim potporama.
Naime, Agencija u cilju izrade Godišnjeg izvješća o državnim potporama za prethodnu godinu obavlja poslove prikupljanja, evidentiranja i obrađivanja podataka o državnim potporama, te isto u skladu s člankom 20. ZDP-a podnosi na usvajanje Hrvatskom saboru.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 14. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-05/28
Urbroj: 533-03-07-61-12
Zagreb, 23. studenog 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje na regionalne državne potpore
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !