Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje potpore iz prijedloga Operativnog programa potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009 ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
102 26.08.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2009-02/003 urbroj: 580-03-09-43-02 od 30. srpnja 2009.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2643

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L469496 stavka 1., 2., 3. i 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja regionalne potpore i državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi u obliku subvencioniranje kamata na kredite i trajnih obrtnih sredstava, sadržane u prijedlogu Operativnog programa potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009., pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, temeljem odluke donesene na 20. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 30. srpnja 2009., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se regionalna potpora sadržana u Mjeri subvencioniranja početnih ulaganja i modernizacije iz prijedloga Operativnog programa potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009., jer je sukladna Zakonu o državnim potporama.

II. Odobravaju se državne potpore kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi sadržane u prijedlogu Operativnog programa potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009., a koje se odnose na sljedeće Mjere.

(i) Mjera subvencioniranja kamata na kredite,

(ii) Mjera subvencioniranja trajnih obrtnih sredstava,

jer su iste sukladne s odredbama Zakona o državnim potporama.

III. Određuju se sljedeći uvjeti, neophodni za odobrenje državnih potpora iz točke II. izreke ovog rješenja te rokovi za provedbu:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u obvezi je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostaviti Izvješće o provedbi Operativnog programa potpora za odražavanje konkurentnosti u odnosu na Mjeru subvencioniranja kamata na kredite i Mjeru subvencioniranja trajnih obrtnih sredstava.

Rok za izvršenje: 31. prosinac 2009.

IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. srpnja 2009. od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo) zahtjev za odobrenje prijedloga Operativnog programa potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009. (dalje: prijedlog Operativnog programa). U privitku navedenog zahtjeva dostavljen je primjerak prijedlog Operativnog programa i Obrazac prijave državne potpore.

Prijedlog Operativnog programa podnesen je sukladno članku 12.L469498 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP). Na prijedlog programa iz članka 12. stavka 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje sukladno članku 13. ZDP-a.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM OCJENE PRIJEDLOGA PROGRAMA

Osim ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL469500 (»Narodne novine«, broj 50/06), Agencija je primijenila i Odluku o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj kriziL469501 (»Narodne novine«, broj 56/09; dalje: Odluka o privremenom okviru), Odluku o objavljivanju pravila o regionalnim potporamaL469502 (»Narodne novine«, broj 52/08; dalje: Odluka o regionalnim potporama), Odluka o karti regionalnih potporaL469503 (»Narodne novine«, broj 52/08) i Odluku o objavljivanju pravila o državnim potorama male vrijednostiL469504 (»Narodne novine«, broj 45/07; dalje: Odluka o potporama male vrijednosti).

3. OPIS PRIJEDLOGA OPERATIVNOG PROGRAMA

3.1. Naziv programa: Operativni program potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009.

3.2. Davatelj sredstava predviđenih prijedlogom Operativnog programa: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

3.3. Pravni temelj:

a) Zakon o državnim potporama,

b) Odluka Vlade Republike Hrvatske o usvajanju »Analize dosadašnjeg razvoja i stanja industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj«, »Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015. godine«, i »Razvojna strategija Hrvatske industrije tekstila i odjevnih predmeta za razdoblje od 2008. do 2015. godine«, klasa: 310- 22/7-02/03, urbroj: 5030105-07-1, od 25. listopada 2007.,

c) Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Strateških odrednica razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015. godine, klasa: 310-23/08-02/01, urbroj: 5030105-08-0 od 21. svibnja 2008.,

d) Odluka o privremenom okviru,

e) Odluka o potporama male vrijednosti,

f) Odluka o regionalnim potporama.

3.4. Cilj i svrha Operativnog programa:

Operativni program je predviđen kao jedna od mjera za otklanjanje ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu nastalih zbog gospodararske i financijske krize, posebice u odnosu na negativne učinke koji su zahvatili tekstilnu, odjevnu industriju i industriju kože. Na taj način nastoji se poduzetnicima omogućiti povoljnije financiranje tekućeg poslovanja, naročito u razdbolju produžavanja rokova naplate prodane robe, pada narudžbi na domaćem i inozemenom tržištu, čime se ublažava značajno umanjenje kreditne aktivnosti poslovnih banaka.

Konačno, Operativni program ima za cilj uspostavu bolje tekuće likvidnosti, dugoročne financijske ravnoteže poduzetnika, povećanje stabilnosti i uspješnosti poslovanja, održavanje konkurentnosti i očuvanja zaposlenosti.

3.5. Predviđene mjere, opravdani troškovi i intenzitet državne potpore:

3.5.1. Mjera subvencioniranja početnih ulaganja i modernizacije predviđa dodjelu regionalnih potpora za materijalna i nematerijalna ulaganja, vezanih uz unapređenje proizvodnih procesa.

Regionalne potpore, namijenjene su za projekte početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnosi na osnivanje nove poslovne djelatnosti, proširenje već postojeće poslovne djelatnosti, temeljnu promjenu sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti i širenja raznolikosti proizvodnje poslovne djelatnosti u smislu novih dodanih proizvoda sukladno točkama 33. i 34. Odluke o regionalnim potporama.

U konkretnom slučaju, opravdani troškovi za materijalna ulaganja odnose se na troškove za zgrade, opremu i strojeve, dok se kod nematerijalnih ulaganja opravdani troškovi odnose na troškove ulaganja koja nastaju transferom tehnologije u obliku stjecanja prava na licence, tehnološko znanje ili stručno znanje koje nije zaštićeno patentom.

Intenzitet regionalne potpore izračunava se na sljedeći način:

Velikim poduzetnicima u prostornim jedinicama Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska i Jadranska Hrvatska može se dodijeliti potpora u iznosu do 50 posto opravdanih troškova, odnosno u prostornoj jedinici Sjeverozapadna Hrvatska u iznosu do 40 posto opravdanih troškova sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za klasifikacijuL469505 (»Narodne novine«, broj 35/07) i Odluci o karti regionalnih potpora.

Kada se potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, najviši intenzitet regionalne potpore može se uvećati za dodatnih 20 posto bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10 posto bruto ekvivalenta potpore za srednje poduzetnike.

Visina regionalne potpore izračunava se temeljem materijalnih i nematerijalnih troškova ulaganja, a kako bi se osiguralo održivo i zdravo ulaganje te poštivanje primjenjivih gornjih granica potpore, vlastiti financijski doprinos korisnika potpore mora iznositi najmanje 25 posto opravdanih troškova i to iz vlastitih sredstava ili iz drugih izvora financiranja, a koja ne sadrže sredstva državne potpore.

Imovina subvencionirana ovom Mjerom mora ostati u vlasništvu, u slučaju velikih poduzetnika najmanje pet godina od datuma završetka projekta ulaganja, dok u slučaju malih i srednjih poduzetnika ista mora biti u vlasništvu najmanje tri godine.

3.5.2. Mjera subvencioniranja kamata na kredite predviđa dodjelu državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi iz Odluke o privremenom okviru.

U konkretnom slučaju, subvencioniranje kamata odnosi se na kredite koji su ugovoreni s poslovnim bankama od 1. siječnja 2009. nadalje. Također, predmetna Mjera obuhvaća i subvencioniranje kamata na kredite ugovorene s poslovnim bankama i nakon 1. srpnja 2008., ako je po istima došlo do povećanja kamatnih stopa od strane davatelja kredita, pod uvjetom da je takvo povećanje kamatne stope posljedica gospodarske i financijske krize.

Predmetni krediti moraju biti isključivo namijenjeni za ulaganje u osnovna sredstva (strojeve, opremu i strojeve), financiranje trajnih obrtnih sredstava (financiranje proizvodnje) odnosno za financiranje nematerijalne imovine (patenti, licence, nepatentirano tehničko znanje i slično).

Iznos subvencije kamata može iznositi do 3 postotna poena na kredite ugovorene od 1. siječnja 2009., dok će se za kredite ugovorene od 1. srpnja 2008., subvencionirati razlika između ugovorene i naknadno povećane kamatne stope od strane poslovne banke.

Predmetna subvencija primjenjivat će se na kredite odobrene kod poslovnih banaka do dana objave javnog poziva za dodjelu predmetnih sredstava i pripadajuće kamate koje dospijevaju do 31. prosinca 2012., te će se obračunavati temeljem ugovora o kreditu i plana otplate, sukladno točki 4.4.2. Odluke o privremenom okviru.

Intenzitet potpore, po pojedinom poduzetniku, ne smije preći iznos od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

3.5.3. Mjera subvencioniranja trajnih obrtnih sredstava, predviđa dodjelu državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi iz Odluke o privremenom okviru, a namijenjena je održavanju poslovne aktivnosti poduzetnika i zadržavanja trenutačne razine zaposlenosti.

Subvencioniranje trajnih obrtnih sredstava provodi se temeljem izračuna potrebnog obrtnog kapitala, kroz zalihe sirovine i materijala, zalihe nedovršene proizvodnje, zalihe gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca i pojedinim fazama proizvodnog ciklusa.

Iznos potrebnih trajnih obrtnih sredstava dokazuje se ugovorima o narudžbama, pismom namjere ili sličnim dokumentima za prodaju robe korištenjem tehnoloških normativa koji određuju vezanost sredstava u pojedinim fazama tehnološkog ciklusa.

Intenzitet potpore, po pojedinom poduzetniku, ne smije preći iznos od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, sukladno točki 4.2.2. Odluke o privremenom okviru.

3.5.4. Mjera subvencioniranja marketinških aktivnosti, predviđa dodjelu državnih potpora male vrijednosti sukladno Odluci o državnim potporama male vrijednosti, a odnosi se, između ostalog, na subvenciju troškova izrade marketinških planova, dijela troškova marketinških aktivnosti, izrade promidžbenog materijala, istraživanje tržišta i slično.

Sredstva iz ove Mjere ne mogu se dodijeliti za djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno kao potpora koja je u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza, te za djelatnosti koje bi uvjetovale korištenje domaće, a ne uvezene robe. Konačno, navedena sredstva ne mogu se dodijeliti za nabavu cestovnih vozila.

Intenzitet potpore, po pojedinom poduzetniku, ne smije preći iznos od 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

Ministarstvo će sukladno točki IV. Odluke o državnim potporama male vrijednosti, izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti, kako bi isto poduzetnik proveo i u svojim poslovnim knjigama, odnosno kako bi i sam poduzetnik mogao voditi vlastitu evidenciju o primljenim potporama male vrijednosti; izvijestiti Agenciju o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dana dodjele; voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima potpore, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

3.6. Korisnici državnih potpora: Svi poduzetnici (mali, srednji i veliki) pod uvjetom da svoja sjedišta imaju na području Republike Hrvatske, te da im je osnovna registrirana djelatnost proizvodnja u području 13-Proizvodnja tekstila, 14-Proizvodnja odjeće i 15-Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za 2007.-NKD 2007.L469506(»Narodne novine«, broj 58/07).

Predmetna sredstava ne mogu se odobriti sljedećim poduzetnicima: a) poduzetnicima u teškoćama sukladno točki 9. do 11. Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćamaL469507 (»Narodne novine«, broj 20/07.), b) poduzetnicima u stečaju, c) poduzetnicima u postupku likvidacije, d) poduzetnicima koji imaju nepodmirenih obveza prema državnim institucijama ili zaposlenicima, e) poduzetnicima od kojih je zatražen povrat potpore ili koji se nalaze u postupku povrata potpora.

Međutim, u slučaju dodjele državnih potpora opisanih u točkama 3.5.2. i 3.5.3. obrazloženja ovog rješenja, državna potpora može se dodijeliti i poduzetnicima koji se prije 1. srpnja 2008. nisu smatrali poduzetnicima u teškoćama, ali su kasnije zapali u teškoće kao posljedica globalne i financijske gospodarske krize, sukladno točki 4.4.2. c) Odluke o privremenom okviru.

3.7. Odredbe o zbrajanju različitih vrsta državnih potpora:

3.7.1. U odnosu na regionalne potpore, opisane u točki 3.5.1. obrazloženja ovog rješenja, ukupni iznos potpora za iste opravdane troškove po svakom projektu ne smiju premašiti najviši dopušteni intenzitet koji je propisan za regionalne potpore. Sredstva državne potpore odobrena temeljem prijedloga Operativnog programa zbrajaju se sa drugim sredstvima državne potpore, no visina državne potpore po pojedinom primatelju iste ne može premašiti intenzitet regionalne potpore, bez obzira na davatelja državne potpore.

3.7.2. U odnosu na državne potpore, opisane u točkama 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. obrazloženja ovog rješenja, ne mogu se zbrajati s potporama obuhvaćenim Odlukom o državnim potporama male vrijednosti za iste opravdane troškove. Ukoliko je pojedini poduzetnik već primio državnu potporu male vrijednosti za istu namjenu nakon 1. siječnja 2008., iznos državne potpore, utvrđene temeljem točke 4.4. Odluke o privremenom okviru, mora se umanjiti za iznos državnih potpora male vrijednosti, uz dodatni uvjet da tako utvrđeni iznos ne smije prelaziti iznos veći od 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i to u razdoblju između 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010.

Prije dodjele državne potpore Ministarstvo je u obvezi, u pisanom obliku, pribaviti izjavu od poduzetnika o korištenju državne potpore male vrijednosti u tekućoj godini i prethodne dvije fiskalne godine i korištenih državnih potpora temeljem ovih mjera u tekućoj godini (odnosi se na dodijeljene državne potpore koje će poduzetnik primiti u 2009. i 2010. temeljem programa državnih potpora do 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, sukladno točki 4.4.2. g) Odluke o privremenom okviru.

3.8. Instrumenti državne potpore: Subvencioniranje kamata i subvencija.

3.9. Izvori sredstava: Sredstva za provedbu prijedloga Operativnog programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009., na razdjelu Ministarstva, konto 560117-Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije. Ukupna sredstva predviđena na rečenoj poziciji iznose 113.192.972,00 kuna. Za provedbu prijedloga Operativnog programa sredstva će biti raspoređena na sljedeći način:

a) za Mjeru subvencioniranja kamata na kredite 3.000.000,00 kuna, b) za Mjeru subvencioniranja trajnih obrtnih sredstava 60.000.000,00 kuna, c) za Mjeru subvencioniranja marketinških aktivnosti 3.000.000,00 kuna, d) za Mjeru subvencioniranja početnih ulaganja i modernizacije 47.192.972,00 kuna.

U slučaju da predviđena sredstva ne budu utrošena po pojedinoj Mjeri, ista se mogu prenamijeniti za subvencioniranje ostalih Mjera iz prijedloga Operativnog programa.

3.10. Trajanje programa: Od 1. kolovoza 2009. do 31. prosinca 2009.

3.11. Korištenje državnih potpora i nadzor: predmetne državne potpore dodjeljuju se temeljem raspisanog javnog poziva. U cilju utvrđivanja opravdanosti dodjela potpora, osnovati će se Povjerenstvo za provedbu Operativnog programa, koje će analizirati pristigle ponude i pratiti da intenziteti državnih potpora, po pojedinom korisniku, ne premaše najviši dozvoljeni iznos.

Ukoliko se utvrdi da korisnik državne potpore predmetna sredstva nije utrošio namjenski, poduzetnik je ista u obvezi vratiti, uvećana za iznos zakonske zatezne kamatne stope, počevši od dana korištenja državne potpore. Izračun zakonske zatezne kamate izvršit će se sukladno članku 29.L469508 stavku 2. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08).

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

4.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je regionalne potpore i državne potpore državne potpore kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi u obliku subvencioniranja kamata na kredite i trajna obrtna sredstava, sadržane u prijedlogu Operativnog programa, na svojoj 20. sjednici, održanoj 30. srpnja 2009.

Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz prijedloga Operativnog programa i Obrasca prijave državne potpore.

Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene prijedlogom Operativnog programa, opisane u točkama 3.5.1., 3.5.2. i 3.5.3. obrazloženja ovog rješenja, predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Naime, sukladno članku 3. stavku 1. ZDP-a, državne potpore su svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastice na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer je riječ o stvarnim ili potencijalnim rashodima države, utvrđeno je da korisnici potpore ostvaruju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje, utvrđeno je da se sredstva dodjeljuju korisnicima na selektivnoj osnovi, te da postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastica na tržištu korisnicima državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.

Nadalje, člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastica na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.

S obzirom da se državne potpore predložene prijedlogom Operativnog programa odnose na regionalne potpore i državne potpore kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi u obliku subvencioniranja kamata na kredite i trajnih obrtnih sredstava, Vijeće je moralo utvrditi može li se na regionalne potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a, temeljem kojeg se iznimno mogu ocijeniti sukladnim ZDP-u državne potpore namijenjene poticanju razvoja područja s neuobičajenim niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti, te može li se na državne potpore kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi primijeniti izuzeće iz članka 4. stavak 3. točke c), temeljem kojeg se sukladnim ZDP-u mogu smatrati državne potpore namijenjene provedbi značajnih međunarodnih projekata ili otklanjanju ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu.

U odnosu na regionalne potpore, Vijeće je utvrdilo da su iste sukladne članku 34. Odluke o regionalnim potporama, na koje se može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a.

Također, u slučaju državnih potpora kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj putem subvencioniranja kamata na kredite i trajnih obrtnih sredstava, Vijeće je utvrdilo da su iste sukladne točki 4.2.2. Odluke o privremenom okviru, na koje se može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke c) ZDP-a.

4.2. Naime, regionalne potpore namijenjene su za projekte početnih ulaganja sukladno točki 4.1. Odluke o regionalnim potporama. Takve potpore mogu se dodijeliti za temelju troškova materijalnih ulaganja u zemljište, zgrade i postrojenja/opremu, te za nematerijalna ulaganja koja nastaju transferom tehnologija u obliku stjecanja prava na patente, licence, tehnološko znanje (know-how) i slično, sukladno točki 4.2. Odluke o regionalnim potporama.

Sukladno točki III. Odluke o karti regionalnih potpora i Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku, Republika Hrvatska se sastoji od tri prostorne jedinice za statistiku 2. razine i to kako slijedi:1. Sjeverozapadna Hrvatska 2. Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska i 3. Jadranska Hrvatska.

Također, sukladno točki V. do VII. Odluke o karti regionalnih potpora, velikim poduzetnicima, u prostornoj jedinici Sjeverozapadna Hrvatska, može se dodijeliti regionalna potpora u iznosu do 40 posto opravdanih troškova dok se u prostornim jedinicama Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska te Jadranska Hrvatska, regionalna potpora može dodijeliti do 50 posto opravdanih troškova. Također, kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, najviši intenzitet regionalne potpore, može se uvećati za 20 posto opravdanih troškova za male poduzetnike odnosno za 10 posto opravdanih troškova za srednje poduzetnike.

Navedene odredbe sukladne su točkom 44. alineje 3. Odluke o regionalnim potporama, budući da se navedene prostorne jedinice nalaze u regiji koja s bruto društvenim proizvodom po stanovniku, ne prelazi 45 posto prosječnog bruto društvenog proizvoda u odnosu na trogodišnji prosjek dvadeset pet država članica Europske unije (EU-25).

Analizom intenziteta državne potpore i opravdanih troškova iz točke 3.5.1. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da je su isti sukladni odredbama iz Odluke o regionalnim potporama i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o karti regionalnih potpora.

4.3. U odnosu na državne potpore kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi u obliku subvencioniranja kamata na kredite i trajnih obrtnih sredstava, Vijeće je utvrdilo da je u točki 4.1. Odluke o privremenom okviru potvrđena ozbiljnost sadašnje financijske krize i njen utjecaj na cjelokupno gospodarstvo država članica Europske unije.

Nadalje, navedeno je da je, u cilju otklanjanja teškoća u gospodarstvu, neke kategorije državnih potpora potrebno opravdati na određeno vremensko razdoblje kako bi na taj način bile sukladne sa člankom 87. stavkom 3. točkom b) Ugovora o Europskoj zajednici. Članak 87. stavak 3. točka b) Ugovora o Europskoj zajednici odgovara članku 4. stavku 3. točki c) ZDP-a, iz kojeg proizlazi da se sukladnim ZDP-u mogu smatrati državne potpore namijenjene provedbi značajnih međunarodnih projekata ili otklanjanju ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu.

Nadalje, Odluka o privremenom okviru u točki 4.2.2. propisuje da se radi otklanjanja ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu koje se očituju u težem pronalaženju izvora financiranja na financijskom tržištu, smatra opravdanim dopustiti dodjelu ograničenog iznosa potpora, uz uvjet da budu zadovoljeni uvjeti predviđeni u točki 4.2.2.

Stoga je Vijeće utvrdilo da se navedene državne potpore iz prijedloga Operativnog programa odnose na ublažavanje značajnih poremećaja u hrvatskom gospodarstvu i da su ispunjeni uvjeti iz točke 4.4.2. Odluke o privremenom okviru, a što se odnosi na:

a) iznos državne potpore po pojedinom korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, b) državna potpora dodjeljuje se temeljem programa, c) primjenjivat će se na kredite odobrene do 31. prosinca 2010. i kamate koje dospijevaju do 31. prosinca 2012., c) poduzetnici koji su se na dan 1. srpnja 2008. smatrali poduzetnicima u teškoćama isključeni su iz prijedloga Operativnog programa osim poduzetnika koji nisu bili u teškoćama na taj datum, ali su kasnije zapali u teškoće kao posljedica globalne i financijske gospodarske krize, d) prilikom dodjele državne potpore Ministarstvo je u obvezi, u pisanom obliku, pribaviti izjavu od poduzetnika o korištenju državne potpore male vrijednosti u tekućoj godini i prethodne dvije fiskalne godine i korištenih državnih potpora temeljem ovih mjera u tekućoj godini (odnosi se na dodijeljene državne potpore koje će poduzetnik primiti u 2009. i 2010. temeljem programa državnih potpora do 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti).

Nadalje, Vijeće je utvrdilo da je ispunjen i uvjet iz točke 4.7. Odluke o privremenom okviru. Naime, državna potpora sadržana u prijedlogu Operativnog programa, ne može se zbrajati s potporama obuhvaćenim Odlukom o državnim potporama male vrijednosti za iste opravdane troškove.

Ukoliko je pojedini poduzetnik već primio državnu potporu male vrijednosti za istu namjenu nakon 1. siječnja 2008., iznos državne potpore, utvrđene točke 4.2.2. Odluke o privremenom okviru, mora se umanjiti za iznos državnih potpora male vrijednosti, uz dodatni uvjet da tako utvrđeni iznos ne smije prelaziti iznos veći od 500.000,00 eura, i to u razdoblju između 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010.

Konačno, Vijeće je utvrdilo da se prijedlogom Operativnog programa poduzetnicima omogućuje lakši pristup financijskim sredstvima za vrijeme financijske krize, u ograničenom vremenu trajanja, a sve u cilju osiguravanja likvidnosti poduzetnika, te se stoga na isti može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke c) ZDP-a.

Slijedom iznijetog, Vijeće je utvrdilo da prijedlog Operativnog programa za održavanje konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009. predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, te da se na regionalne potpore predviđene u Mjeri subvencioniranja početnih ulaganja i modernizacije može primijeniti izuzeće predviđeno člankom 4. stavkom 3. točkom a) ZDP-a. Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Također, Vijeće je utvrdilo da se u odnosu na državne potpore kojim se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi, sadržane u Mjeri subvencioniranja kamata na kredite i Mjeri subvencioniranja trajnih obrtnih sredstava iz prijedloga Operativnog programa, opisane u točki 3.5.2. i 3.5.3. obrazloženja ovog rješenja, može primijeniti izuzeće predviđeno člankom 4. stavkom 3. točkom i c) ZDP-a. Slijedom navedenog, Agencija je temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.

4.3. S obzirom da je odobrenje državnih potpora, opisanih u točkama 3.5.2. i 3.5.3. obrazloženja ovog rješenja, vezano uz posebne uvjete koji se odnose na praćenje i izvještavanje, Ministarstvo je dužno dostaviti Izvješće o provedbi Operativnog programa do 31. prosinca 2009.

U spomenutom Izvješću, osim iznosa kredita, naziva poduzetnika, iznosa te namjene državne potpore, naročito je potrebno dokazati da se niti jedan poduzetnik, kojemu je dodijeljena državna potpora temeljem Operativnog programa, ne smatra poduzetnikom u teškoćama (sukladno točki 3.6. obrazloženja ovoga rješenja).

Slijedom navedenog, Agencija je temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki III. Izreke ovog rješenja.

4.4. U odnosu na Mjeru subvencioniranja marketinških aktivnosti, opisanu u točki 3.5.4. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da ista predstavlja državnu potporu male vrijednosti, za koje nije potrebno odobrenje Agencije, sukladno članku 2. stavku 1. Odluke o državnim potporama male vrijednosti.

Sukladno navedenom članku, državna potpora male vrijednosti može se dodijeliti pojedinom poduzetniku u iznosu do 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Kada mjere potpore ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2. do 5. članka 2. Odluke o potporama male vrijednosti, smatra se da ne ispunjavaju sve kriterije članka 3. Zakona o državnim potporama, što je u konkretnom slučaju utvrđeno.

Naime, iz Mjere subvencioniranja marketinških aktivnosti, razvidno je da pojedinom korisniku, u razdoblju tri fiskalne godine, Ministarstvo neće dodijeliti iznos veći od 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, te da će Ministarstvo postupati sukladno točki IV. Odluke o državnim potporama male vrijednosti, odnosno da će izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti, kako bi isto poduzetnik proveo i u svojim poslovnim knjigama, odnosno kako bi i sam poduzetnik mogao voditi vlastitu evidenciju o primljenim potporama male vrijednosti; izvijestiti Agenciju o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dana dodjele; voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima potpore, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

4.5. Temeljem članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore iz članka 13. stavka 1., 2., 3. i 4. ZDP-a, objavljuju se u »Narodnim novinama«, te je odlučeno kao u točki IV. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2009-02/003

Urbroj: 580-03-09-43-02

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje potpore iz prijedloga Operativnog programa potpora za održavanje konkurentnosti tekstile industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !