Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 3.4.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: UP/I 430-01/2006-09/01 od 16. ožujka 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

932

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L296219 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na prijedlog Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina, pokrenutom na zahtjev Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Stossmayerov trg 9, temeljem odluke donesene na 57. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 16. ožujka 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se prijedlog Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina jer je isti sukladan s odredbama Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. siječnja 2006., od Hrvatske banke za obnovu i razvitka (dalje: HBOR) sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, prijedlog Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina (dalje: Prijedlog Pravilnika).
Iz Prijedloga Pravilnika bilo je razvidno da sadrži elemente državne potpore te kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. Zakona o državnim potporama (dalje: ZDP) iz kojeg proizlazi da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore.
Prijedlog Pravilnika dostavljen je Agenciji sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, iz kojeg proizlazi da su pravne osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama u smislu ZDP-a, u konkretnom slučaju HBOR, prije donošenja akata iz svoje nadležnosti kojima se dodjeljuju državne potpore, dužne Agenciji dostaviti prijedlog državne potpore.
Dopisom od 1. veljače 2006., klasa: UP/I 430-02/2006-09/01, urbroj: 580-03-06-17-02, Agencija je od HBOR-a zatražila dodatna objašnjenja glede Prijedloga Pravilnika. Sukladno rečenom dopisu Agencije HBOR je dostavio novi Prijedlog Pravilnika.
Osim navedenog, 8. ožujka 2006., održan je sastanak između predstavnika Agencije i HBOR-a. Sukladno zaključcima donesenim na sastanku, HBOR je Agenciji dostavio konačni Prijedlog Pravilnika 9. ožujka 2006.
2. OPIS PRIJEDLOGA PRAVILNIKA
Agencija u nastavku daje kratki opis dijelova Prijedloga Pravilnika koji sadrže elemente državne potpore. Naime, državne potpore u Prijedlogu Pravilnika odnose se na kredite/zajmove odobrene pod povoljnijim uvjetima od tržišnih te na ulaganje u temeljni kapital ukoliko takvo ulaganje nije provedeno po načelu privatnog investitora.
2.1.1 Korisnici kredita HBOR-a jesu: mali, srednji i veliki poduzetnici, te obrtnici.
2.1.2. Pravni temelj za donošenje Prijedloga Pravilnika:
Statut HBOR-a.
2.1.3. Kategorije državne potpore za koje mogu biti dodijeljeni krediti pod povoljnijim uvjetima:
a) mali i srednji poduzetnici: vrste opravdanih troškova i intenziteti državne potpore za male i srednje poduzetnike određeni su u članku 4. stavku 2. i članku 7. stavku 3. točki a) Prijedloga Pravilnika.
Državna potpora za početna ulaganja može se dodijeliti malim poduzetnicima u iznosu do 15 posto opravdanih troškova i srednjim poduzetnicima u iznosu do 7,5 posto opravdanih trokova.
Opravdani troškovi početnih ulaganja su: materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i troškovi za nematerijalna ulaganja (nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina (know-how) ili nepatentiranoga tehničkog znanja).
Opravdani troškovi otvaranja novih radnih mjesta jesu troškovi bruto plaća za novootvorena radna mjesta, povezana s ulaganjem, za dvogodišnje razdoblje.
Ako se ulaže u područje koje ima pravo na regionalnu državnu potporu, državna potpora može se dodijeliti do gornje granice određene u karti regionalnih državnih potpora, pod uvjetom da se ulaganje očuva u tome području najmanje pet godina nakon zaključenja ulaganja i korisnik državne potpore doprinese najmanje 25 posto vrijednosti ulaganja iz vlastitih sredstava koja ne sadrže državnu potporu.
b) istraživanje i razvoj: opravdani troškovi i intenzitet državne potpore za istraživanje i razvoj određeni su u članku 4. stavcima 4. i 5. Prijedloga Pravilnika.
Intenziteti državne potpore iznose 50 posto opravdanih troškova ukoliko je riječ o primijenjenim istraživanjima namijenjenim stjecanju znanja za razvoj novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanju već postojećih proizvoda, postupaka i usluga, odnosno 25 posto ukoliko je riječ o državnim potporama za razvojna istraživanja namijenjena prijenosu rezultata industrijskih istraživanja u oblikovanje novih, izmijenjenih i poboljšanih proizvoda, postupaka i usluga neovisno o svrsi oblikovanja. Navedeni intenziteti mogu se povećati, ovisno o veličini poduzetnika, vrsti projekta te o vrsti područja na kojem se projekti provode, kako je navedeno o članku 4. stavku 5. točki d) Prijedloga Pravilnika.
Iznosi državne potpore mogu se zbrajati, ali iznos državne potpore ne smije prijeći 75 posto opravdanih troškova za primijenjena istraživanja i 50 posto opravdanih troškova za razvojna istraživanja.
Opravdani troškovi jesu: troškovi rada zaposlenih koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima, troškovi za instrumente, opremu i nekretnine, koji se isključivo i stalno koriste za istraživačke aktivnosti, troškovi za savjetodavne i slične usluge namijenjene isključivo za istraživačke aktivnosti te dodatni ukupni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja.
c) zaštita okoliša: opravdani troškovi i intenzitet državne potpore za zaštitu okoliša određeni su u članku 8. stavcima 3., 4., 5., 6., i 7. Prijedloga Pravilnika.
Državne potpore za prilagođavanje novim obvezujućim standardima za zaštitu okoliša, malim i srednjim poduzetnicima mogu se dodijeliti do visine 15 posto opravdanih troškova, u razdoblju od 3 godine od prihvaćanja takvih standarda.
Državne potpore za postizanje višega stupnja zaštite okoliša nego što to određuju obvezujući standardi odnosno ulaganja u zaštitu okoliša dok još ne postoje obvezujući standardi, velikim poduzetnicima mogu se dodijeliti do visine 30 posto opravdanih troškova, a malim i srednjim poduzetnicima do visine od 40 posto opravdanih troškova.
Državne potpore za energetsku učinkovitost i istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije, te za obnovljive izvore energije, mogu se dodijeliti velikim poduzetnicima do visine 40 posto opravdanih troškova, a malim i srednjim poduzetnicima do visine 50 posto opravdanih troškova;
Navedeni iznosi mogu se povećati ovisno o vrsti područja na kojem se poduzetnik nalazi, veličini poduzetnika te važnosti državne potpore, kako je to predviđeno u članku 8. stavcima 3. točki c) i 4. Prijedloga Pravilnika.
Državna potpora za sanaciju onečišćenih područja može se dodijeliti samo ako osoba odgovorna za onečišćavanje nije poznata ili joj se trošak sanacije ne može nametnuti, u kojem se slučaju državna potpora može dodijeliti do 100 posto opravdanih troškova.
Državna potpora za zaštitu okoliša može se dodijeliti za tekuće poslovanje, ako postoji značajan doprinos zaštiti okoliša i to za poticanje okolišu primjerenih oblika postupanja s otpadom i za poticanje energetske učinkovitosti, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, te istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije.
Opravdani troškovi za ulaganja namijenjena zaštiti okoliša jesu dodatni troškovi za nekretnine i opremu, troškovi za nematerijalna ulaganja iz članka 44.L296221 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje Uredba), potrebni za postizanje ciljeva zaštite okoliša. Isti se računaju bez pogodnosti koje proizlaze iz povećanja kapaciteta, ušteda na troškovima tijekom prvih pet godina ulaganja i dodatne pomoćne proizvodnje tijekom toga petogodišnjeg razdoblja. Opravdani troškovi sanacije onečišćenog područja jesu troškovi rada umanjeni za povećanje vrijednosti zemljišta.
d) zapošljavanje: opravdani troškovi i intenzitet državne potpore za zapošljavanje određeni su u članku 9. stavcima 5. – 18. Prijedloga Pravilnika.
Državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta na područjima koja imaju pravo na regionalnu državnu potporu može se dodijeliti svim poduzetnicima u iznosu određenom u karti regionalne državne potpore, pod uvjetom da korisnik državne potpore doprinese najmanje 25 posto sredstava iz vlastitih izvora koji ne sadrže državnu potporu te da je zapošljavanje sačuvano u području koje prima regionalnu državnu potporu.
Državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta na područjima koja nemaju pravo na regionalnu državnu potporu može se dodijeliti samo malim i srednjim poduzetnicima do gornjih granica i to malim poduzetnicima u iznosu do 15 posto opravdanih troškova a srednjim poduzetnicima u iznosu do 7,5 posto opravdanih troškova.
Opravdani troškovi za otvaranje novih radnih mjesta su troškovi bruto plaća za dvogodišnje razdoblje. Ispunjavanje uvjeta otvaranja novih radnih mjesta utvrđuje se temeljem podataka o dodatnom zapošljavanju u poduzetniku, u usporedbi s prosjekom u proteklih 12 mjeseci.
Osim opravdanih troškova i intenziteta državne potpore za zapošljavanje, Prijedlogom Pravilnika određeni su i dodatni uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi poduzetnik ostvario državnu potporu za zapošljavanje.
Prijedlogom Pravilnika određeni su također i uvjeti pod kojima se može dodijeliti državna potpora za invalidne osobe ili osobe koje se teže zapošljavaju. Intenzitet svih vrsta državnih potpora dodijeljenih za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju ili invalidnih osoba ne smije prijeći 50 posto troškova godišnje bruto plaće osoba koje se teže zapošljavaju, odnosno 60 posto troškova godišnje bruto plaće invalidnih osoba.
e) usavršavanje: opravdani troškovi i intenzitet državne potpore za usavršavanje određeni su u članku 9. stavcima 21. – 22. Prijedloga Pravilnika.
Državna potpora za usavršavanje može se dodijeliti u iznosu do 50 posto opravdanih troškova u slučaju općeg usavršavanja i do 25 posto opravdanih troškova u slučaju posebnog usavršavanja. Rečeni intenziteti mogu se povećati:
– za 10 posto opravdanih troškova u svrhu posebnog usavršavanja i za 20 posto opravdanih troškova u svrhu općeg usavršavanja u malim i srednjim poduzetnicima,
– za 10 posto opravdanih troškova u Područjima A. i za 5 posto opravdanih troškova u Područjima B.,
– za 10 posto opravdanih troškova ako je usavršavanje namijenjeno osobama koje se teže zapošljavaju.
Iznosi navedenih državnih potpora zbrajaju se.
Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja su: troškovi instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju, ostali tekući troškovi, troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja, troškovi savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja, troškovi sudionika usavršavanja do visine svih navedenih opravdanih troškova
f) regionalne državne potpore: načini dodjele regionalnih državnih potpora predviđeni su u članku 3. stavku 8., članku 5. stavku 5., i članku 7. stavku 3. točki b) Prijedloga Pravilnika.
Regionalna državna potpora dodjeljuje se u svrhu poticanja manje razvijenih područja utvrđenih kartom regionalnih državnih potpora, a može biti dodijeljena za poticanje početnih materijalnih ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i nematerijalnih ulaganja (kupnja patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja)
Državna potpora može biti dodijeljena do gornje granice određene na karti regionalnih državnih potpora pod uvjetom da se ulaganje očuva u tome području najmanje 5 godina nakon zaključenja ulaganja te da korisnik državne potpore doprinese najmanje 25 posto vrijednosti ulaganja iz vlastitih sredstava koja ne sadrže državnu potporu.
Državna potpora za tekuće poslovanje može se dodijeliti prema pravilima za regionalne državne potpore u slučaju kumulativnog ispunjenja sljedećih uvjeta: da doprinosi regionalnome razvoju, da je razmjerna teškoćama koje se namjeravaju ublažiti, da je vremenski ograničena i postupno se smanjuje te da nije namijenjena poticanju izvoza.
U članku 5. stavku 5. Prijedloga Pravilnika određeno su uvjeti koje je potrebno ispuniti prilikom otvaranja novih radnih mjesta u poduzetniku kod kojeg je HBOR uložio u temeljni kapital. Riječ je o sljedećim uvjetima: radno mjesto mora biti povezano s provedbom projekta početnih ulaganja, radno mjesto mora biti popunjeno tijekom tri godine nakon dovršenog ulaganja, projekt ulaganja mora voditi neto povećanju broja radnika u poduzeću u usporedbi s prosjekom tijekom proteklih 12 mjeseci te nova radna mjesta moraju biti sačuvana najmanje pet godina.
2.1.4. Instrumenti dodjele državne potpore: krediti pod povoljnijim uvjetima za kategorije državne potpore navedene pod točkom 2.1.3. obrazloženja ovog rješenja i ulaganje u temeljni kapital (opisano u članku 5. Prijedloga Pravilnika).
2.1.5. Trajanje Pravilnika:
Pravilnik će stupiti na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči HBOR-a i važit će tri godine od datuma stupanja na snagu, a počet će se primjenjivati od 31. ožujka 2006.
Nadležne organizacijske jedinice HBOR-a dužne su do početka primjene Pravilnika uskladiti kreditne programe i akte HBOR-a s odredbama Pravilnika, sukladno članku 17. stavku 3. Prijedloga Pravilnika.
2.2. Osim kategorija državnih potpora navedenih u točki 2.1.3. obrazloženja ovog rješenja, u članku 3. stavku 5, članku 4. stavku 3. i članku 8. stavku 9. Prijedloga Pravilnika predviđeni su i krediti pod povoljnijim uvjetima za male, srednje i velike poduzetnike koji su pretrpjeli ratnu štetu. Sredstva kredita mogu biti dodijeljena temeljem potvrde Županijske komisije za procjenu ratnih šteta koja služi kao dokaz o nastanku štete, odnosno pisane izjave poduzetnika kako do sada nije koristio ili iskoristio u cijelosti povlaštene kamatne stope za saniranje ratnih šteta niti druge oblike državne pomoći za saniranje ratnih šteta.
2.3. Prijedlogom Pravilnika predviđene su također i državne potpore male vrijednosti i to u slučajevima kada razlika između referentne kamatne stope i poticajne kamatne stope predstavlja iznos koji je manji od 750.000,00 kn u razdoblju od tri godine po pojedinom poduzetniku. Državne potpore male vrijednosti mogu biti odobrene kroz poticajne kamatne stope za plasmane ili dio plasmana kojima se financira istraživanje tržišta i marketing sukladno članku 3. stavku 6, članku 4. stavku 6 Prijedloga Pravilnika.
Postupak i način dodjele državne potpore male vrijednosti putem poticajnih kamatnih stopa opisan je u članku 15. Prijedloga Pravilnika.
2.4. Dijelove Prijedloga Pravilnika koji se odnose na dodjelu kredita pod tržišnim uvjetima Agencija nije niti razmatrala jer isti ne sadrže element državne potpore.
3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Pravilnika na svojoj 57. sjednici održanoj 16. ožujka 2006.
Kako je navedeno u točki 2. obrazloženja ovog rješenja Prijedlog Pravilnika sadrži elemente državne potpore opisane u točki 2.1.1. do 2.1.5. obrazloženja ovog rješenja a odnose se na kredite/zajmove odobrene pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, te na ulaganje u temeljeni kapital ako nije zadovoljeno načelo ulaganja privatnog investitora.
Vijeće je utvrdilo da državne potpore opisane u točki 2.1.1. do 2.1.5. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se radi o transferu ili smanjenju priliva državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Pravilnika postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL296223 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
S obzirom da se državne potpore predložene Prijedlogom Pravilnika odnose na male i srednje poduzetnike, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje i usavršavanje Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a. Glede regionalnih državnih potpora Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke a) ZDP-a.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke a) i d) ZDP-a, državne potpore za male i srednje poduzetnike, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje, usavršavanje te regionalne državne potpore moraju biti usuglašene s odredbama Uredbe koje se odnose na rečene potpore.
Analizom intenziteta državnih potpora i opravdanih troškova za rečene državne potpore navedenih u Prijedlogu Pravilnika, Vijeće je utvrdilo da su isti sukladni pravilima Uredbe koja se odnose na rečene vrste državnih potpora.
Glede dodjele kredita pod poticajnim kamatnim stopama poduzetnicima koji su pretrpjeli ratne štete a koji predstavljaju državnu potporu opisanu u točki 2.2. obrazloženja ovog rješenja takve državne potpore smatraju se sukladnim članku 4. stavku 2. ZDP-a ukoliko podnosioci prilikom podnošenja zahtjeva za kredit postupe sukladno članku 3. stavku 5. i članku 4. stavku 3. Prijedloga Pravilnika.
Slijedom iznijetog Vijeće je odlučilo da Prijedlog Pravilnika predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a. Vijeće je nadalje utvrdilo da su državne potpore poduzetnicima koji su pretrpjeli ratnu štetu sukladne članku 4. stavku 2. ZDP-a, regionalne državne potpore sukladne su članku 4. stavku 3. točki a) ZDP-a, dok su državne potpore za male i srednje poduzetnike, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje, usavršavanje sukladne članku 4. stavku 3. točki d) ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
3.2. U dijelu Prijedloga Pravilnika pod nazivom Prijelazne i završne odredbe navedeno je da stupanjem na snagu Pravilnika prestaju važiti Osnovni uvjeti kreditiranja pojedinih ciljnih skupina iz srpnja 2003., odnosno njihov pročišćeni tekst od 16. veljače 2005.
Nadalje, s obzirom da Prijedlogom Pravilnika nije obuhvaćen i Program financijskog restrukturiranja gospodarskih subjekata, HBOR je u obvezi navedeni program usuglasiti s odredbama ZDP-a i Uredbom ukoliko će na temelju rečenog programa dodjeljivati kredite/zajmove pod uvjetima povoljnijim od tržišnih.
U međuvremenu, ukoliko HBOR namjerava po rečenom Programu dodjeljivati kredite/zajmove pod uvjetima povoljnijim od tržišnih, odnosno dok rečeni Program ne usuglasi s odredbama ZDP-a i Uredbom, HBOR je u obvezi svaki pojedinačni slučaj koji se odnosi na restrukturiranje i sanaciju, a sadrži elemente državne potpore prijaviti Agenciji sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a.
Prijedlogom Pravilnika također nije obuhvaćen Program kreditiranja pripreme roba za izvoz i izvoz roba koji također nije usklađen s odredbama ZDP-a i Uredbom. Ukoliko HBOR na temelju takvog programa dodjeljuje kredite/zajmove pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, HBOR je također u obvezi svaki pojedinačni slučaj prijaviti Agenciji sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a.
Ovo stoga što je HBOR u obvezi, kao što je to i predviđeno člankom 14. Prijedloga Pravilnika prijaviti Agenciji, sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a, pojedinačne slučajeve koje nisu obuhvaćeni Prijedlogom Pravilnika, a za koje će biti određena kamatna stopa niža od referentne kamatne stope.
3.3. Člankom 6. stavkom 1. točkom b) ZDP-a određeno je da Agencija nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima, dok je člankom 15. stavkom 1. ZDP-a određeno da se nadzor provedbe odobrene državne potpore obavlja po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Nadalje, člankom 6. stavkom 1. točkom c) ZDP-a određena je obveza Agencije da prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnih potporama.
Uzevši u obzir navedene odredbe ZDP-a Agencija će u postupku nadzora provedbe odobrene državne potpore od HBOR-a, sukladno članku 15. stavku 1. ZDP-a zatražiti dostavu izvješća o odobrenim kreditima koji sadržavaju element državne potpore te o izvršenim ulaganjima u temeljni kapital.
Ukoliko Agencija prilikom obavljanja nadzora provedbe iz članka 6. stavka 1. točke b) ZDP-a utvrdi nepravilnosti, donosi rješenje kojim se davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore određuje rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti sukladno članku 15. stavku 2. ZDP-a. Ako davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore u gore navedenom roku ne otkloni nepravilnosti, Agencija nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost. Navedeni iznos uvećava se za iznos zakonskih zateznih kamata koje teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela, sukladno članku 15. stavku 3. ZDP-a.
3.4. Temeljem članka 18. ZDP-a a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.
Uputa o pravnom lijeku
Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-09/01
Urbroj: 580-03-06-17-07
Zagreb, 16. ožujka 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !