Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 10.4.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-02/04, urbroj: 580-03-07-54-04 od 1. ožujka 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1240

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L332843 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007., pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, temeljem odluke donesene na 78. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 1. ožujka 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. u dijelu koji se odnosi na državne potpore za zapošljavanje navedene u Smjernici 1. Mjerama 2., 3. i 4. i Smjernici 7. Mjerama 1. i 2., te državne potpore za usavršavanje navedene u Smjernici 3. Mjeri 1. jer su iste sukladne s odredbama Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 19. siječnja 2007., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 78 (dalje: Ministarstvo), prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007. s osnovnim elementima programa državne potpore (dalje: Prijedlog Godišnjeg plana) zajedno s detaljno obrazloženim Smjernicama koje predstavljaju njegov sastavni dio, te Obrazac prijave državne potpore za Prijedlog Godišnjeg plana (dalje: Obrazac prijave).
Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 80.L332845 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03; dalje Uredba) te članku 2.L332847 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05). Uredba se primjenjuje sukladno članku 10.L332849 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 50/06).
Iz Prijedloga Godišnjeg plana razvidno je da sadrži elemente državne potpore i kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3.L332851 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), temeljem kojeg se bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama dodjeljuju pojedinačne državne potpore.
Stoga je rečeno Ministarstvo Prijedlog Godišnjeg plana, prije upućivanja na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, dostavilo Agenciji na odobrenje, sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a.
Podaci sadržani u Prijedlogu Godišnjeg plana, priloženim Smjernicama i Obrascu prijave nisu bili dovoljni za donošenje meritornog rješenja, stoga je u prostorijama Agencije, 7. veljače 2007., održan sastanak na kojem su predstavnicima Ministarstva dane detaljne upute u vezi usklađenja Prijedloga Godišnjeg plana s odredbama ZDP-a, te su zatražena dodatna objašnjenja.
Konačan Prijedlog Godišnjeg plana i Obrazac prijave dostavljeni su Agenciji 21. veljače 2007.

2. OPIS PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PLANA

2.1. Davatelji sredstava predviđenih Prijedlogom Godišnjeg plana:
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
Ministarstvo obitelji, branitelja, i međugeneracijske solidarnosti,
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje: HZZ) te
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
2.2. Naziv programa:
Godišnji plan za poticanje zapošljavanja u 2007.
2.3. Kategorija:
Horizontalne potpore namijenjene svim poduzetnicima.
2.4. Mjere predviđene Prijedlogom Godišnjeg plana:

2.4.1. Smjernica 1. Aktivne i preventivne mjere za nezaposlene i neaktivne:
Mjera 1. Preventivni rad sa svim nezaposlenim osobama evidentiranim pri HZZ-u. Cilj ove mjere je podizanje kvalitete usluge i efikasnosti HZZ-a, te povećanje zapošljivosti pojedinih skupina s naglaskom na socijalnu uključenost, cjeloživotno obrazovanje i fleksibilnost radne snage. Ciljana skupina ove mjere su sve nezaposlene osobe iz evidencije HZZ-a.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenostiL332853 (»Narodne novine«, broj 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03), te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008. usvojen Zaključkom Vlade RH od 2. prosinca 2004.g., klasa: 100-01/04-02/04, urbroj: 5030108-04-1.
Mjera 2. Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba do 29 godina starosti bez radnog iskustva, koji u ukupnoj nezaposlenosti imaju udio od 15,8 posto. Nositelj ove aktivnosti je HZZ u suradnji s Ministarstvom.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008.
Mjera 3. Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba što obuhvaća sve nezaposlene osobe bez obzira na starosnu dob i radno iskustvo, te koje su najmanje 12 mjeseci u proteklih 16 mjeseci ili tijekom 6 mjeseci od proteklih 8 mjeseci, ako su mlađe od 25 godina, prijevljene u evidenciji nezaposlenih. Nositelj ove aktivnosti je HZZ u suradnji s Ministarstvom.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008.
Mjera 4. Sufinanciranje starijih osoba odnosno ženskih osoba iznad 45 godina starosti i muških osoba iznad 50 godina starosti koji su u evidenciji nezaposlenih duže od 6 mjeseci, osobe koje su posao izgubile kao tehnološki višak ili se nalaze u otkaznom roku. Nositelj ove aktivnosti je HZZ u suradnji s Ministarstvom.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008.
Mjera 5. Sufinanciranje pripravničkog staža za zdravstvene radnike više i visoke stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci u okviru javnih zdravstvenih ustanova koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Nositelj ove mjere je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ciljanu skupinu u ovom slučaju predstavljaju zdravstveni radnici te se stoga ne radi o državnoj potpori.
Pravni temelj: Zakon o zdravstvenoj zaštitiL332854 (»Narodne novine« broj 121/03, 44/05 i 48/05).
Mjera 6. Izrada financijskog plana za osiguranje sredstava za plaće srednje i visoke stručne spreme, te VKV radnika u ustanvoa socijalne skrbi. Nositelj ove mjere je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Korisnici sredstava su zdravstveni radnici te se ne radi o državnoj potpori.
Pravni temelj: Zakon o socijalnoj skrbiL332855 (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06).

2.4.2. Smjernica 2. Otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva:
Mjera 1. Sufinanciranje troškova osnivanja zadruga, opreme i konzultantskih usluga. Riječ je o potporama koje po pojedinom korisniku ne prelaze ukupan iznos od 750.000,00 kuna u razdoblju od tri godine. Nositelj ove mjere je Ministarstvo – Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge.
Pravni temelj: Zakon o poticanju ulaganjaL332856 (»Narodne novine« broj 138/06).
Mjera 2. Sufinanciranje troškova konzultantskih usluga, dijela troškova registracije, troškova dopunske poduzetničke izobrazbe kao i troškova informatičkog obrazovanja. S obzirom na planirani obuhvat od oko 200 pravnih ili fizičkih poslovnih subjekata navedena potpora po pojedinom korisniku neće prelaziti više od750.000,00 kuna u razdoblju od tri godine. Nositelj mjere je Ministarstvo – Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge.
Pravni temelj: Zakon o poticanju ulaganja.
Mjera 3. Sufinanciranje udruživanja gospodarskih subjekata u clustere pri čemu ukupan iznos potpore u tri godine neće prelaziti 750.000,00 kuna po pojedinom korisniku. Nositelj je Ministarstvo –Uprava za poticanje ulaganja i izvoz.
Pravni temelj: Zakon o poticanju ulaganja.
Mjera 4. Sufinanciranje edukacije učenika i voditelja učeničkih zadruga i učeničkih poduzeća i sufinanciranje opremanje učeničkih zadruga i poduzeća. Nositelj mjere je Ministarstvo – Uprava za mala i srednja trgovačka društva i zadruge. Budući da su korisnici ove mjere škole i obrazovne ustanove, u konkretnom slučaju nije riječ o državnoj potpori.
Mjera 5. Brže i jeftinije registriranje obrta. Cilj ove mjere je skraćenje roka otvaranja obrta, te omogućavanje otvaranja obrta putem Interneta. Ciljana skupina su fizičke osobe te se ne radi o državnoj potpori. Riječ je o provedbi programa Ministarstva – Uprave za obrt.
Naprijed navedene mjere od 1. do 5. dio su Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva koji (osim Mjere 4. i 5.) sadrži državne potpore male vrijednosti o kojima je Agencija obaviještena.
Mjera 6. Sufinanciranje troškova otvaranja novih radnih mjesta u vidu jednokratne bespovratne novčane pomoći u visini od 1.500 do 4.500 eura zavisno od županije u kojoj se otvara novo radno mjesto odnosno o visini stope nezaposlenosti te navedenu potporu ne mogu ostvariti poslodavci sa sjedištem u županiji u kojoj je stopa nezaposlenosti ispod 20 posto. Ovu potporu dodjeljuje Ministarstvo, a sveukupan iznos potpore ne može prijeći iznos od 750.000,00 kuna za razdoblje od tri godine po pojedinom korisniku.
Pravni temelj: Zakon o poticanju ulaganja.
Mjera 7. Subvencioniranje kamatne stope u visini od 2 posto za poduzetničke kredite nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja s tim da ukupni iznos subvencioniranih troškova ne može prijeći 15 posto opravdanih troškova malim poduzetnicima, odnosno 7,5 posto srednjim poduzetnicima. Nositelj ove mjere je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
O ovoj aktivnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Agencija donijela Mišljenje od 9. svibnja 2006. u predmetu koji se vodi pod poslovnim brojem klasa: 430-01/2004-13/51,urbroj: 580-03-05-43-10 (dalje: Mišljenje od 9. svibnja 2006.).
Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obiteljiL332857 (»Narodne novine« broj 174/04 i 92/05).
Mjera 8. Sufinanciranje troškova osnivanja zadruga nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u području poljoprivrede i ribarstva. Nositelj ove mjere je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Kako je u konkretnom slučaju riječ o državnoj potpori poljoprivredi i ribarstvu, ova mjera nije predmet ocijene prema ZDP-u.
Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Mjera 9. Financijska podrška pojedinačnim projektima osnivanjem obrta ili trgovačkih društava koja će zapošljavati nezaposlene hrvatske branitelje i djecu poginulih i zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja pod uvjetom da osiguraju njihovu zaposlenost u trajanju ne manjem od 24 mjeseca. Iznos subvencije ne može prelaziti više od 750.000,00 kuna po pojedinom korisniku u razdoblju do tri godine. Nositelj mjere je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Ovu mjeru Agencija je ocijenila Mišljenjem od 9. svibnja 2006.
Mjera 10. Poticanje zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja informiranjem, edukacijom i pružanjem potpore u realizaciji i evaluacija isplatom poticaja od 20.000,00 kuna po korisniku. Nositelj mjere je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Pravni temelj: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Agencija je, također, ovu mjeru ocijenila Mišljenjem od 9. svibnja 2006.
Mjera 11. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu usmjeren izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji turističkih kapaciteta u kojem se pod povoljnijim uvjetima kreditiraju opravdani troškovi početnih ulaganja do 15 posto malim poduzetnicima, odnosno 7,5 posto srednjim poduzetnicima uz mogućnost dodatnog sufinanciranja do 50 posto opravdanih troškova za savjetodavne usluge vanjskih savjetnika. Nositelj mjere je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
Pravni temelj: Zakon o turističkoj djelatnostiL332858 (»Narodne novine« broj 8/96, 19/96, 76/98), te Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizmaL332859 (»Narodne novine« broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00, 106/00).
Ova mjera sadržana je u programu »Poticaj za uspjeh« na koji je Agencija donijela Mišljenje od 16. prosinca 2005. klasa: 430-01/2005-04/36, urbroj: 580-03-05-54-02.
Mjera 12. Program kreditiranja drugih djelatnosti turističke ponude razvojem malog gospodarstva subvencioniranjem kreditne kamate u iznosu od 2 posto koji se može dodijeliti za opravdane troškove početnih ulaganja s tim da ukupni iznos subvencioniranih troškova ne može prijeći 15 posto opravdanih troškova malim poduzetnicima, odnosno 7,5 posto srednjim poduzetnicima. Nositelj mjere je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
Pravni temelj: Zakon o turističkoj djelatnosti, te Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma.
Mjera 13. Državne potpore koje se na temelju javnog poziva jednokratno isplaćuju otočnim poslodavcima, a koja po pojedinom korisniku ne prelazi ukupan iznos od 750.000,00 kuna u razdoblju od tri godine. Potpore su usmjerene na poticanje gospodarskog razvoja otoka kao područja s visokim stopama nezaposlenosti. Nositelj mjere je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
Pravni temelj: Zakon o otocimaL332860 (»Narodne novine« broj 34/99,32/02, 93/06), te Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodijele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjestaL332861 (»Narodne novine« broj 77/06).
Mjera 14. Poticanje izgradnje malih brodova – plovećih hotela kroz subvencioniranje kreditne kamate za privatne brodograditelje. Ukupni iznos subvencioniranih troškova ne može prijeći iznos od 750.000,00 kuna za razdoblje od tri godine po pojedinom korisniku. Cilj ove potpore je obogaćivanje hrvatske turističke ponude. Nositelj mjere je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
Pravni temelj: Zakon o turističkoj djelatnosti, te Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma.
Mjera 15. Sufinanciranje troškova osnivanja novih poljoprivrednih zadruga, razvoja poljoprivrednih zadruga i rada profesionalnog upravitelja u poljoprivrednim zadrugama. Kako je riječ o poljoprivredi, ova Mjera ne predstavlja državnu potporu. Nositelj mjere je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

2.4.3. Smjernica 3. Poticanje promjena i promicanje prilagodljivosti i pokretljivosti na tržištu rada:
Mjera 1. Sufinanciranje opravdanih troškova obrazovanja za poznatog poslodavca. Nositelj mjere je HZZ.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008.
Mjera 2. Analiza zastupljenosti fleksibilnih oblika rada (nepuno radno vrijeme, rad kod kuće i sl.) na način da se horizontalno usklade propisi koji su ograničavajući u odnosu na fleksibilne oblike rada. Riječ je o redovnim aktivnostima Ministarstva. Ova Mjera predstavlja normativnu djelatnost Ministarstva te se ne radi o državnoj potpori.

2.4.4. Smjernica 4. Promoviranje razvoja ljudskog kapitala i cjeloživotno učenje
Mjera 1. Sufinanciranje opravdanih troškova obrazovnih aktivnosti za nepoznatog poslodavca na način da se sufinancira 100 posto troškova obrazovanja i polazniku isplaćuje minimalna novčana naknada. Prosječan trošak po osobi iznosi 12.400,00 kuna, a korisnik je nezaposlena fizička osoba. Stoga se ne radi o državnoj potpori. Nositelj mjere je HZZ.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008.
Mjera 2. Sufinanciranje seminara za poduzetnike početnike i poduzetnike u razvoju kroz organiziranje seminara i intenzivnije uključivanje izobrazbe za poduzetništvo u srednje i visoko školstvo, pri čemu su sredstva namijenjena provedbi Programa Ministarstva, a ne poduzetnicima. Nije riječ o državnoj potpori. Nositelj mjere je Ministarstvo.
Mjera 3. Vraćanje sredstava za pripremu i polaganje majstorskog ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti i pomoćničkog ispita za rad u obrtništvu. Prosječan trošak po osobi iznosi od 4.000,00 kuna, a korisnici potpore su nezaposlene fizičke osobe iz čega proizlazi da se ne radi o državnoj potpori. Nositelj mjere je Ministarstvo –Uprava za obrt.
Mjera 4. Osposobljavanje i promidžba za tradicionalne obrtničke djelatnosti na način da se sufinanciraju radionice u kojima se vrši osposobljavanja za tradicionalna obrtnička zanimanja. Prosječni trošak po osobi iznosi oko 3.800,00 kuna, a korisnici potpore su obrazovne ustanove, udruge i udruženja. Nositelj mjere je Ministarstvo – Uprava za obrt.
Mjera 5. Obrazovanje obrtnika kroz sufinanciranje opremanja praktikuma za strukovne predmete, opremanje radionica za održavanje seminara u majstorskim školama, plaćanje stipendija za učenike koji se školuju za obrtnička zanimanja. Prosječni trošak po sobi iznosi 7.000,00 kuna. Nositelj ove mjere je Ministarstvo – Uprava za obrt.
Mjera 6. Profesionalno osposobljavanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom provodi se uključivanjem nezaposlenih osoba s invaliditetom u formalne i neformalne oblike obrazovanja i stručnog usavršavanja prema procijenjenoj preostaloj radnoj sposobnosti osoba s invaliditetom na način da se troškovi profesionalnog osposobljavanja i rehabilitacije isplaćuju izravno obrazovnim ustanovama, a korisnici su fizičke osobe s invaliditetom. S obzirom na navedeno nije riječ o državnoj potpori. Nositelj ove mjere je Fond za profesionalnu rehabilitaciju.
Mjere 7. – 15. Redovne aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Mjere 16. – 18. Redovne aktivnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Mjera 19. Stručno osposobljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja za nepoznatog poslodavca sufinanciranjem stjecanja formalne naobrazbe. Prosječni trošak po osobi iznosi 7.000,00 kuna, a korisnik je fizička osoba. S obzirom na navedeno nije riječ o državnoj potpori.

2.4.5. Smjernica 7. Promoviranje integracije i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze na nepovoljnom položaju na tržištu rada:
Mjera 1. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom prema Odluci o načinu ostvarivanja novčanih poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Cilj ove mjere je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Nositelj mjere je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u suradnji s Ministarstvom.
Sredstva iz ove mjere predviđena su u DPRH na poziciji 05030, A741006 – u okviru ukupnih sredstava od 33.725.152,00 kuna.
Ova Mjera pozitivno je ocijenjena od strane Agencije Mišljenjem od 17. studenoga 2005. u predmetu koji se u Agenciji vodio pod poslovnim brojem klasa: 430-01/2005-02/29.
Mjera 2. Sufinanciranje zapošljavanja svih onih osoba koje zbog bolesti ili drugih osobina nisu u mogućnosti ravnopravno se natjecati na tržištu rada, a obuhvaća dvije ciljane skupine: nezaposlene hrvatske branitelje, djecu i supružnike poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe s otežanim faktorom zapošljivosti prema procjeni profesionalne orijentacije, nezaposleni samohrani roditelji malodobne djece, nezaposlene ženske osobe koje su prije nego što su postale nezaposlene koristile prava porodnog dopusta za treće i svako sljedeće dijete, roditelji s četvero ili više malodobne djece uz uvjet da su najmanje šest mjeseci prijavljeni u evidenciji HZZ-a, te druga skupina osoba s invaliditetom, liječeni ovisnici, žene žrtve nasilja, žene žrtve trgovanja ljudima, azilanti, bivši zatvorenici bez obzira na dužinu prijave u evidenciji nezaposlenih. Nositelj ove mjere je HZZ.
Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008.
Mjera 3. Javni radovi. U ovom slučaju ne radi se o državnoj potpori jer su korisnici sredstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2.4.6. Smjernica 9. Neprijavljen rad:
Mjera 1. Suzbijanje rada na crno – cilj mjere je kontrola i sankcioniranje poslodavaca na način da se onemogući poslodavcima korištenje sredstava iz mjera Godišnjeg plana ukoliko ne izvršavaju svoje financijske obveze prema radniku i državi.

2.4.7. Smjernica 10. Regionalne razlike:
Mjera 1. Dodjela bespovratnih potpora za obnovu kulturne baštine i stavljanje istih u funkciju turizma.
Pravni temelj: Zakon o turističkoj djelatnosti.
Mjera 2. Dodjela bespovratnih potpora za razvoj seoskog turizma u nerazvijenim kontinentalnim regijama.
Pravni temelj: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstvaL332862 (»Narodne novine« broj 29/02).
U slučaju mjera 1. i 2. ovih Smjernica, korisnici državnih potpora mogu koristiti državnu potporu za opravdane troškove početnih ulaganja u visini do 15 posto za male poduzetnike, odnosno 7,5 posto za srednje poduzetnike uz mogućnost dodatnog sufinanciranja do 50 posto opravdanih troškova za savjetodavne usluge vanjskih savjetnika. Nositelj ovih mjera je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
Mjera 3. Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite ruralnom stanovništvu. Riječ je o redovnoj aktivnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

2.5. Intenziteti i opravdani troškovi:
a) Intenziteti i opravdani troškovi za zapošljavanje:
Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinuL332863 (»Narodne novine« broj 139/05; dalje: Naredba), vezano uz elemente državne potpore za zapošljavanje iz Smjernice 1. mjera 2., 3. i 4., opisane u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja, i Smjernice 7. mjera 1. i 2. opisane u točki 2.4.5. obrazloženja ovog rješenja, određen je mjesečni iznos osnovice za sufinanciranje. Osnovica za sufinanciranje za osobe bez zanimanja iznosi 2.169,65 kuna, za osobe strukovnih zanimanja i srednje stručne spreme iznosi 4.029,35 kuna, te za osobe više i visoke stručne spreme iznosi 6.199,00 kuna.
Iznos koji će se prema naprijed navedenim utvrđenim osnovicama isplaćivati pojedinom poduzetniku ovisi o veličini samog poduzetnika, tako da isti za male poduzetnike iznosi 50 posto, za srednje 40 posto, te za velike 30 posto osnovice. Ovisno o kategoriji osoba koje se teže zapošljavaju, poduzetnici će pravo na rečene iznose za zapošljavanje ostvarivati mjesečno i to u trajanju do najviše 18 mjeseci.
Uvjet poslodavcima da se, prema navedenim mjerama, mogu dodijeliti potpore za otvaranje novih radnih mjesta za nezaposlene osobe koje se teže zapošljavaju (posebno osjetljive skupine na tržištu rada) utvrđuje se usporedbom prosjeka dodatnog zapošljavanja tijekom proteklih 12 mjeseci. Uvjet otvaranja novih radnih mjesta nije potrebno ispuniti ako je postojeće radno mjesto postalo nepopunjeno dobrovoljnim odlaskom, umirovljenjem, dobrovoljnim skraćivanjem radnog vremena ili otkaza zbog nesposobnosti ili krivnje, osim ako je isto nepopunjeno kao rezultat odlaska viška zaposlenika.
Intenzitet odnosno iznos svih potpora za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju ne smije prijeći 50 posto troškova godišnje bruto plaće osoba koje se teže zapošljavaju, a te osobe moraju biti neprekidno zaposlene najmanje godinu dana, osim u slučaju otkaza zbog nesposobnosti ili krivnje.
Potpore za zapošljavanje ne mogu se dodijeliti poduzetnicima za djelatnost brodogradnje i pomorskog prometa.
b) Intenziteti i opravdani troškovi za usavršavanje
Vezano uz elemente državne potpore za usavršavanje, sadržane u Smjernici 3. Mjeri 1. opisanoj u točki 2.4.3. obrazloženja ovog rješenja, Prijedlogom Godišnjeg plana obuhvaćeni su opravdani troškovi za usavršavanje predviđeni člankom 37. Uredbe.
U točki 6. Prijedloga Godišnjeg plana navedeni su intenziteti i opravdani troškovi za usavršavanje te je određeno da ukupan iznos sredstava na ime sufinanciranja usavršavanja ne može prijeći iznos od 70 posto opravdanih troškova općeg usavršavanja za male i srednje poduzetnike, odnosno 50 posto opravdanih troškova općeg usavršavanja za velike poduzetnike.
Glede posebnog usavršavanja, financira se 35 posto opravdanih troškova malih i srednjih poduzetnika i 25 posto opravdanih troškova velikih poduzetnika.
Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja navedeni u točki 6. Prijedloga Godišnjeg plana su: troškovi za instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju, ostali tekući troškovi, troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja, troškovi savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja, troškovi sudionika usavršavanja do visine svih navedenih opravdanih troškova.

2.7. Korisnici sredstava predvišenih Prijedlogom Godišnjeg plana:
Korisnici sredstava su nezaposlene osobe, te mali, srednji i veliki poduzetnici.

2.8. Instrument državne potpore
Instrument državne potpore je subvencija.

2.9. Izvori sredstava:
Sredstva se nalaze u Državnom proračunu za 2007. godinu na sljedećim pozicijama:
a) 050 – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva:A 560097– poticanje zadrugarstva u iznosu od 4.300.000,00 kuna,A 560095 – poticanje ciljanih skupina društva u iznosu od 5.000.000,00kuna, A 560113 – poticanje ulaganja u »clustere« u iznosu od5.000.000,00 kuna, K 105579 – uspostava obrtnog registra u iznosu od 2.500.000,00 kuna, A 560004 – provedba mjera za poticanje ulaganja u iznosu od 19.300.000,00 kuna, A 560087 – edukacija poduzetnika u iznosu od 5.050.000,00 kuna, A 563041 – osposobljavanje za obrtnička zanimanja u iznosu od 1.500.000,00 kuna, A 563094 – promocija tradicionalnih obrta u iznosu od 750.000,00 kuna, A 560083 – obrazovanje obrtnika u iznosu od 4.300.000,00 kuna.
b) 046 – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: A 753009 – zapošljavanje hrvatskih branitelja u okviru ukupnog iznosa od 40.000.000,00 kuna.
c) 065 – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka:A 587018 – program poticanja u turizmu »poticaj za uspjeh« u iznosu od 74.500.000,00 kuna, A 570356 – poticanje otočnog gospodarstva u iznosu od 20.000.000,00 kuna, A 570453 – poticanje turizma u malom i seoskom gospodarstvu u iznosu od 3.000.000,00 kuna, A 570461 – obnova tradicijske i prirodne baštine u svrhu turističkog proizvoda u iznosu od 3.000.000,00 kuna, K587044 – poticanje izgradnje malih brodova – plovećih hotela kao udjela hrvatske turističke ponuda u iznosu od 3.000.000,00 kuna.
d) 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: – A 580050– u okviru ukupnog iznosa od 1.499.999, 00 kuna, A 580057– u okviru ukupnog iznosa od 8.683.490,00 kuna, A 580044 – u okviru ukupnog iznosa od 655.000,00 kuna, A 580054 – u okviru ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, A 580046 – u okviru ukupnog iznosa od 7.383.503,00 kuna, A 589062– u iznosu od 6.000.000,00 kuna, A 589061 – u iznosu od 800.000,00 kuna, A 580014 – 6.550.000,00kuna, A 621171– u iznosu od 6.000.000,00 kuna i 80.000.000,00 kuna iz projekta CARDS 2003.
e) 05025 – Hrvatski zavod za zapošljavanje: A 689023 – program aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 160.000.000,00 kuna, A 689027 – akcijski plan za Rome u iznosu od 4.634.170,00 kuna.
f) 05030 – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom: A 741006 – novčani poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 33.725.152,00 kuna.
g) 10015 – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: A 690014 – u okviru ukupnih sredstava od 90.000.000,00 kuna osigurana su i sredstva za pripravnički staž za zdravstvene radnike koju mjeru provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
h) 060 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva: A 568022 – ruralni razvitak u iznosu od 3.930.000,00 kuna.
Prema navedenim stavkama DPRH-a, sredstva za mjere koje sadržavaju elemente državnih potpora za zapošljavanje i za usavršavanje (Smjernica 1. Mjera 2., 3. i 4., Smjernica 3. Mjera 1., te Smjernica 7. Mjera 2.) rezervirana su na sljedećim pozicijama:
Smjernica 1. Mjera 2. – pozicija 1671, Aktivna politika zapošljavanja A689023, 3523 – Subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu 24.830.658,00 kuna, 3522 – Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 5.010.728,00 kuna,
Smjernica 1. Mjera 3. – pozicija 1671, Aktivna politika zapošljavanja A689023, 3523 – Subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu 29.209.123,00 kuna, 3522 – Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 4.091.400,00 kuna,
Smjernica 1. Mjera 4. – pozicija 1671, Aktivna politika zapošljavanja A689023, 3523 – Subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu 18.193.446,00 kuna, 3522 – Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 2.086.614,00 kuna,
Smjernica 3. Mjera 1. – pozicija 1671, Aktivna politika zapošljavanja A689023, 3523 – Subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 8.393.350,00 kuna, 3522 – Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 3.598.000,00 kuna,
Smjernica 7. Mjera 2. – pozicija 1671, Aktivna politika zapošljavanja A689023, 3523 – Subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 13.231.210,00 kuna, 3522 – Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 2.008.512,00 kuna.

2.10. Klauzula o kumulaciji:
Ukupan iznos primljenih sredstava za poticanje zapošljavanja na temelju Mjera iz Prijedloga Godišnjeg plana ne smije kod pojedinog poduzetnika prijeći iznos naveden u točki 2.5. a) i b) obrazloženja ovog rješenja.
Točkom 9. Prijedloga Godišnjeg plana propisano je da će se nadzor i kontrola dosljedne primjene kriterija i uvjeta dodijeljenih državnih potpora osigurati na način da će svaki pojedini davatelj državne potpore voditi evidenciju dodijeljenih potpora, a u slučaju dodjele državnih potpora male vrijednosti u roku od 15 dana izvijestiti Agenciju.

2.11. Trajanja programa:
Potpore temeljem ovog Prijedloga Godišnjeg plana primijenjivat će se do 31. prosinca 2007.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3.1 Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Godišnjeg plana na svojoj 78. sjednici, održanoj 1. ožujka 2007.
Prilikom donošenja odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Godišnjeg plana, priloženih obrazloženja Smjernica koji su sastavni dio Prijedloga Godišnjeg plana, te Obrasca prijave državne potpore.
Vijeće je najprije moralo odlučiti predstavljaju li mjere predviđene Prijedlogom Godišnjeg plana, opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja, državne potpore iz članka 3. stavka 1. i članka 4. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da Prijedlog Godišnjeg plana sadrži elemente državne potpore za male i srednje poduzetnike, za zapošljavanje i za usavršavanje, te državne potpore male vrijednosti za čiju dodjelu nije potrebno odobrenje Agencije, sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe.
Međutim, s obzirom da je glavni cilj Prijedloga Godišnjeg plana smanjenje stope nezaposlenosti, Vijeće je u konkretnom slučaju ocijenilo samo one mjere iz smjernica koje sadržavaju elemente državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje.
Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a.Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se sredstvima predviđenim u navedenim mjerama Prijedloga Godišnjeg plana radi o financiranju poduzetnika iz državnog proračuna, odnosno o transferu državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost na tržištu bez obzira na oblik državne potpore koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno ili normalno poslovanje; te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Godišnjeg plana postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL332864 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnika državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
S obzirom da je Vijeće utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama za zapošljavanje i usavršavanje, Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, odnosno je li riječ o potporama namijenjenim poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Državne potpore za male i srednje poduzetnike, koje su sadržane u Smjernici 2. mjerama 7., 11. i 12., opisanim u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, te Smjernici 10. mjerama 1. i 2., opisanim u točki 2.4.7. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće neće razmatrati jer se istima ne postiže svrha proizašla iz Prijedloga Godišnjeg plana, a koja se odnosi na smanjenje stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, državne potpore za zapošljavanje i usavršavanje predviđene u Prijedlogu Godišnjeg plana moraju biti usaglašene s odredbama Uredbe koje se odnose na takve potpore.
Vijeće je utvrdilo da su državne potpore za zapošljavanje sadržane u Smjernici 1. mjerama 2., 3. i 4., opisanim u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja, te Smjernici 7. mjerama 1. i 2., opisanim u točki 2.4.5. obrazloženja ovog rješenja.
Vijeće je utvrdilo da je u svim navedenim mjerama Ministarstvo odredilo kako će se državna potpora za zapošljavanje dodijeljivati za zaposlenje osoba koje se teže zapošljavaju, odnosno za zapošljavanje invalida.
Vijeće naglašava da je poticanje zapošljavanja predstavlja jedan od osnovnih ciljeva ekonomske i socijalne politike Republike Hrvatske. U ovom trenutku postotak nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj predstavlja značajan problem, tako da Prijedlog Godišnjeg plana predstavlja stvarnu osnovu za poticanje zapošljavanja kod poduzetnika i to prvenstveno osoba koje se teže zapošljavaju i invalidnih osoba. Kategorije osoba za koje se smatra da se teže zapošljavaju i na koje je moguće primijeniti pravila o dodjeli državnih potpora za zapošljavanje su:
– svaka osoba koja je mlađa od 25 godina ili kod koje je prošlo manje od dvije godine otkako je završila svoje redovno obrazovanje i koja do sada nije našla svoje prvo redovno plaćeno zaposlenje;
– svaka osoba koja je pripadnik nacionalna manjine i koja želi razviti svoje jezične sposobnosti ili steći stručnu naobrazbu ili radno iskustvo vezano uz taj profil zanimanja kako bi povećala svoje izglede za pristup stalnom zaposlenju;
– svaka osoba koja se želi zaposliti ili ponovno zaposliti i koja najmanje dvije godine nije bila zaposlena ili je prekinula obrazovanje, a posebno svaka osoba koja je prestala raditi zbog poteškoća da uskladi svoje radne i obiteljske obveze;
– svaka odrasla osoba koja je samohrani roditelj djeteta ili djece;
– svaka osoba koja nije maturirala ili nije završila odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, a koja nema zaposlenje ili koja će ga izgubiti;
– svaka osoba starija od 50 godina koja nema zaposlenje ili koja će ga izgubiti;
– svaka osoba koja je dulje vrijeme nezaposlena, odnsono svaka osoba koja je bila nezaposlena tijekom 12 od prethodnih 16 mjeseci, ili tijekom šest od prethodnih osam mjeseci ako je riječ o osobama mlađim od 25 godina;
– svaka osoba koja je evidentirani ovisnik ili je bila evidentirani ovisnik u skladu s pozitivnim propisima;
– svaka osoba koja nije dobila svoje prvo stalno, plaćeno zaposlenje od početka služenja zatvorske kazne ili primjene neke druge kaznene mjere;
– svaka ženska osoba iz zemljopisnog područja II. razine NUTS-au kojem je prosječna nezaposlenost premašila 100 posto prosjeka nezaposlenosti Europske zajednice u vremenskom razdoblju od najmanje dvije kalendarske godine i u kojem je nezaposlenost žena premašila 150 posto stope nezaposlenosti muškarca na predmetnom području tijekom razdoblja od najmanje dvije od posljednje tri kalendarske godine.
Osim osoba koje se teže zapošljavaju državne potpore za zapošljavanje moguće je primijeniti i na osobe s invaliditetom. Osoba s invaliditetom je svaka osoba:
– kojoj je prema pozitivnim propisima priznat invalidni status ili
– kojoj je priznato ozbiljno tjelesno oštećenje, mentalni ili duševni poremećaj.
S obzirom da Uredba u dijelu u kojem su regulirana pravila dodjeljivanja državnih potpora za zapošljavanja ne sadrži pojam gore navedenih osoba koje se teže zapošljavaju i osoba s invaliditetom, isti je preuzet iz Uredbe Europske komisije broj 2204/2002 od 12. prosinca 2002. godine o primjeni članka 87. i 88. Ugovora EZ-a na državne potpore za zapošljavanje (Službeni list Europske komisije broj L 337/3 od 13. prosinca 2002.; dalje: Uredba Komisije) koja se primjenjuje sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i 70. SSP-a, a koji je stupio na snagu 1. veljače 2005. Navedeni članak SSP-a daje mogućnost da se na odgovarajući način primjene kriteriji koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama u Europskoj uniji.
Iz točke 5. Uredbe Europske komisije proizlazi kako je poticanje zapošljavanja najvažniji cilj ekonomskih i socijalnih politika Zajednice i njenih država članica. Međutim, kako nezaposlenost ostaje značajan problem u nekim dijelovima Zajednice, a određene kategorije radnika još uvijek imaju posebne poteškoće pri ulasku na tržište rada, svaka država može posebno primjenjivati one mjere kojima se pružaju poticaji poduzetnicima kako bi se povećala njihova razina zapošljavanja, posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju.
Stoga je Vijeće smatralo opravdanim podizanje gornjeg granice starosne dobi nezaposlenih mladih osoba s 25 na 29 godina, te spuštanje donje granice starosne dobi starijih ženskih osoba s 50 na 45 godina, kako je to predvidjelo Ministarstvo u mjerama koje se odnose na zapošljavanje opisanim u točkama 2.4.1. i 2.4.5. obrazloženja ovog rješenja.
Nadalje, Vijeće je utvrdilo da su Prijedlogom Godišnjeg plana obuhvaćene sljedeće kategorije osoba koja se teže zapošljavaju i koje se smatraju osobama s invaliditetom a koje su obuhvaćene i u gore navednoj Uredbi Europske komisije: mlade osobe bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlene osobe, starije osobe, te osobe s otežanim faktorom zapošljivosti.
Analizom intenziteta državne potpore i opravdanih troškova za zapošljavanje utvrđeno je da su isti sukladni članku 28. Uredbe.
Naime, Vijeće je utvrdilo kako opravdani trošak predstavlja iznos godišnje bruto plaće. U slučaju osoba bez zanimanja isti godišnje iznosi 26.035,80 kuna, za koji bi Ministarstvo, s obzirom na intenzitet od 50 posto opravdanih troškova, moglo dodijeliti najviše 13.017,90 kuna godišnje po pojedinom novootvorenom radnom mjestu.
Godišnja bruto plaća, odnosno iznos opravdanog troška kod osoba strukovnih zanimanja i srednje stručne spreme godišnje iznosi 48.352,20 kuna, a najviši iznos državne potpore za jednu godinu iznosi 24.176,10 kuna po pojedinom novootvorenom radnom mjestu.
U slučaju osoba više i visoke stručne spreme iznos opravdanog troška iznosi 74.388,00 kuna, te stoga Ministarstvo, za ovu kategoriju zaposlenika, može godišnje dodijeliti po pojedinom novootvorenom radnom mjestu najviše 37.194,00 kuna.
Navedeni izračuni vrijede u slučaju zapošljavanja za male poslodavce za koje je Ministarstvo predvidjelo najviši intenzitet od 50 posto. U slučaju srednjih i velikih poslodavaca, Ministarstvo je dužno pridržavati se navedenih inteziteta koji za srednje poduzetnike iznosi 40 posto, a za velike 30 posto opravdanih troškova.
Ministarstvo prilikom isplate mora poštivati utvrđene iznose, a navedeno može isplaćivati jednokratno ili u više mjesečnih obroka.
Državna potpora za usavršavanje predviđena je u Smjernici 3. Mjeri 1., opisana u točki 2.4.3. obrazloženja rješenja.
Vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo, uzevši u obzir intenzitete iz članka 36. stavka 1. Uredbe prema kojem se za opće usavršavanje može dodijeliti do 50 posto opravdanih troškova a u slučaju za posebno usavršavanje do 25 posto opravdanih troškova, iste povećalo za 10 posto u slučaju posebnog usavršavanja i 20 posto u slučaju općeg usavršavanja za male i srednje poduzetnike.
Stoga je, analizom intenziteta državne potpore i opravdanih troškova za opće i posebno usavršavanje utvrđenih Prijedlogom Godišnjeg plana, utvrđeno kako su isti sukladni članku 36. stavku 1. i članku 37. Uredbe.
Vijeće je utvrdilo da su državne potpore za male i srednje poduzetnike sadržane u Smjernici 2. mjerama 7., 11. i 12., opisanim u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, te Smjernici 10. mjerama 1. i 2., opisanim u točki 2.4.7. obrazloženja ovog rješenja.
U slučaju ovih mjera, Vijeće je utvrdilo kako je riječ o aktivnostima Ministarstva mora, turizma, prometa i veza, te kako iste, kao što je navedeno, nisu predmet razmatranja u sklopu ovog postupka.
Vijeće je, također, utvrdilo da su državne potpore male vrijednosti iz članka 5. Uredbe sadržane u Smjernici 2. mjerama 1., 2., 3., 6., 9., 10., 13. i 14., opisanim u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, te Smjernici 4. mjeri 5, opisanoj u točki 2.4.4. obrazloženja ovog rješenja.
Glede državnih potpora male vrijednosti, Vijeće napominje da ista, prema članku 5. stavku 1. Uredbe, predstavlja državnu potporu dodijeljenu pojedinom poduzetniku koja ne prelazi ukupan iznos od 750.000,00 kuna u razdoblju od tri godine, bez obzira na oblik i namjenu državne potpore, a za koje ne treba odobrenje Agencije.
Nadalje, člankom 5. stavcima 4., 5. i 6. Uredbe određeno je da je davatelj državne potpore male vrijednosti dužan izvijestiti korisnika državne potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti. Davatelj je ujedno dužan izvijestiti Agenciju o svakoj dodjeljenoj državnoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dana dodjele te voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima državne potpore.
Nadalje, Vijeće je utvrdilo da su Mjere koje ne predstavljaju državnu potporu sadržane u sljedećim Mjerama opisanim prethodno u točki 2.4. obrazoloženja rješenja: Smjernici 1. mjerama 1., 5. i 6., Smjernici 2. mjerama 4., 5., 8. i 15., Smjernici 3. mjeri 2., Smjernici 4. mjerama 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. te 19., Smjernici 7. mjeri 3., Smjernici 9. mjeri 1., te Smjernici 10. mjeri 3.
Slijedom iznijetog, Vijeće je zaključilo da Prijedlog Godišnjeg plana predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a te da su državne potpore za zapošljavanje i usavršavanje iz Prijedloga Godišnjeg plana sukladne članku 4. stavku 3. točki d) ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Na temelju članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je odlučeno kao u II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-02/04
Urbroj: 580-03-07-54-04
Zagreb, 1. ožujka 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2007.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !