Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Programa za financiranje filma i kinematografije u 2006. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2006-03/14 od 12. travnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1124

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L297195 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na prijedlog Programa za financiranje filma i kinematografije u 2006., pokrenutom na zahtjev Ministarstva kulture Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Runjaninova 2, temeljem odluke donesene na 59. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 12. travnja 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se prijedlog Programa za financiranje filma i kinematografije u 2006.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za donošenje odobrenja
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 7. ožujka 2006. od Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo kulture), klasa: 023-03/04-01/38, urbroj: 532-06-03/1-06-15, od 27. veljače 2006., prijedlog Programa državne potpore za financiranje filma i kinematografije u 2006. godini, s osnovnim elementima programa državne potpore (dalje: prijedlog Programa) i Obrazac prijave državne potpore za prijedlog Programa (dalje: Obrazac prijave).
Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 2.L297197 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).
Iz prijedloga Programa razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore i kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3.L297199 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), temeljem kojeg se bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore.
Stoga je Ministarstvo kulture, sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a. prije upućivanja prijedloga Programa na usvajanje Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), dostavilo isti Agenciji na odobrenje.
2. Opis prijedloga Programa
2.1. Davatelj sredstava: Ministarstvo kulture.
2.2. Naziv: Program za financiranje filma i kinematografije u 2006.
2.3. Kategorije državne potpore: Kultura.
2.4. Mjere:
2.4.1. Državna potpora namijenjena za poticanje i zaštitu baštine:
Komplementarne djelatnosti
a) filmski festivali, revije i manifestacije,
b) zaštita filmske baštine,
c) neprofesijske djelatnosti.
2.4.2. Državna potpora za poticanje audiovizualne industrije:
Filmska proizvodnja
a) dugometražni igrani film,
b) kratkometražni i dokumentarni filmovi,
c) animirani filmovi,
d) alternativni filmovi,
e) debitantski filmovi,
f) koprodukcijski filmovi.
2.5. Pravni temelj:
a) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturiL297201 (»Narodne novine« br. 7/01),
b) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturiL297202 (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/ 93),
c) Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u području filma i njihovom financiranjuL297203 (»Narodne novine« br. 62/03),
d) Natječaj za sufinanciranje filmske proizvodnje u 2006.
2.6. Korisnici sredstava: Mali, srednji i veliki poduzetnici.
Sredstva iz prijedloga Programa, dodjeljuju se putem godišnjeg javnog natječaja za sufinanciranje filmske proizvodnje, prvenstveno za filmske projekte namijenjene javnom prikazivanju u kinima u izvornom obliku na hrvatskom jeziku.
Temeljem članka 19. Pravilnika o kriterijma za utvrđivanje programa javnih potreba području filma i kinematografije, Ministarstvo kulture za svaki prihvaćeni projekt sklapa ugovor o sufinanciranju s producentom, odnosno s poduzetnikom koji je ovlašten za proizvodnju filma te redateljem, u roku od 30 dana od donošenja odluke o sufinanciranju pojedinog projekta.
2.7. Intenzitet državne potpore i opravdani troškovi:
a) Državna potpora za poticanje kulture i zaštitu baštine: za komplementarne djelatnosti, opisane u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja, državna potpora može se dodijeliti poduzetnicima u iznosu do 50 posto ukupnih troškova.
b) Državna potpora za poticanje audiovizualne industrije: za filmsku proizvodnju, opisanu u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, državna potpora može se dodijeliti poduzetnicima u iznosu do 50 posto ukupnih troškova.
2.8. Instrument državne potpore: Subvencija.
2.9. Izvori sredstava: Sredstva za provedbu prijedloga Programa osigurana su iz Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006.L297204 (»Narodne novine«, broj 148/05), na poziciji Ministarstva kulture A565031-film i kinematografija. Ukupna sredstva predviđena na rečenoj poziciji iznose 35.000.000,00 kuna.
Za provedbu prijedloga Programa sredstva su raspoređena kako slijedi:
a) sredstva za državne potpore namijenjene komplementarnoj djelatnosti (zaštita filmske baštine, neprofesijske djelatnosti, filmski festivali) iznose 6.000.000,00 kuna,
b) sredstva za državnu potporu namijenjenu za igrani film i koprodukcije iznose 23.200.000,00 kuna,
c) sredstva za državnu potporu namijenjenu za dokumentarni film iznose 2.500.000,00 kuna,
d) sredstva za državnu potporu namijenjenu za animirani film iznose 2.400.000,00 kuna,
e) sredstva za državnu potporu namijenjenu za alternativni film iznose 900.000,00 kuna.
2.10. Trajanje programa: Do 31. prosinca 2006.
3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je prijedlog Programa na svojoj 59. sjednici, održanoj 12. travnja 2006.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz prijedloga Programa i Obrasca prijave.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene prijedlogom Programa opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a.Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se radi o stvarnim ili potencijalnim rashodima države, utvrđeno je da korisnici potpore ostvaruju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje, utvrđeno je da se sredstva dodjeljuju korisnicima na selektivnoj osnovi, te da postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastica na tržištu korisnicima državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koji proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastica na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
Sukladno članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a, mogu se ocijeniti sukladnim ZDP-u državne potpore namijenjene promicanju kulture i zaštiti baštine za projekte koji su značajni za razvoj hrvatske kulture.
Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama za poticanje kulture i zaštitu baštine za projekte koji su značajni za razvoj hrvatske kulture iz članka 40.L297205 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« br. 121/03 dalje: Uredba), odnosno da je riječ o državnim potporama za poticanje audiovizualne industrije iz članka 41. stavka 1. podstavka 1. i 2. Uredbe.
A. Državna potpora za poticanje kulture i zaštitu baštine
Sukladno odredbi iz članka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Republika Hrvatska donosi programe javnih potreba u kulturi, te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz državnog proračuna u skladu sa zakonom.
Programi javnih potreba u kulturi obuhvaćaju sve oblike poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.
Ministarstvo kulture, sukladno odrebama iz članka 10. točka a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, propisuje kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguranja sredstava za javne potrebe u kulturi, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.
Temeljem odredbi iz članka 7. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu i izdvajaju se na poseban račun Ministarstva kulture, koje istima raspolaže.
Sredstvima Ministarstva kulture namijenjenim kinematografskoj djelatnosti, sufinanciraju se i komplementarne filmske djelatnosti (zaštite filmske baštine, filmski festivali i druge djelatnosti iz područja filmske kulture, posebno program promocije i prodaje hrvatskog filma).
Sukladno odredbi članka 40. stavka 2. ZDP-a, davatelj državne potpore mora dokazati da je projekt značajan za razvoj hrvatske kulture.
Vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo kulture, kao davatelj državne potpore, dokazalo da su mjere iz prijedloga Programa navedene u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja značajne za razvoj hrvatske kulture.
B. Državne potpore za poticanje audiovizualne industrije
Ministarstvo kulture u okviru sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, namijenjenih programu kulturnog razvitka i nacionalnom filmskom programu, osigurava sredstva za sufinanciranje proizvodnje filma i to: dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova, alternativnih filmova (eksperimentalnih) filmova.
Pod »filmom« podrazumijevaju se sva dijela pokretnih slika, na svim poznatim podlogama, koje postoje i koje će postojati, na kojima se ta djela snimaju, pohranjuju i prikazuju.
Sukladno odredbi članka 41. stavka 1. podstavak 1. Uredbe, državna potpora za poticanje audiovizualne industrije može se dodijeliti pod uvjetom da sadržaj produkcije mora biti značajan za razvoj hrvatske kulture.
Vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo kulture, kao davatelj državne potpore, dokazalo da su mjere iz prijedloga Programa navedene u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja značajne za razvoj hrvatske kulture.
Analizom intenziteta državne potpore za audiovizualne industrije opisane u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, utvrđeno je da je ista sukladna članku 41. stavku 1. podstavak 2. Uredbe.
Slijedom iznijetog, Vijeće je zaključilo da prijedlog Programa predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, da su te državne potpore za kulturu iz prijedloga Programa sukladne članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a. Stoga je Agencija odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
3.3. Člankom 6. stavkom 1. točkom b) ZDP-a određeno je da Agencija nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima, dok je člankom 15. stavkom 1. ZDP-a određeno da se nadzor provedbe odobrene državne potpore obavlja po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Nadalje, člankom 6. stavkom 1. točkom c) ZDP-a određena je obveza Agencije da prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnih potporama.
Agencija će u postupku nadzora provedbe odobrene državne potpore od strane Ministarstva kulture, sukladno članku 15. stavku 1. ZDP-a najkasnije do 31. siječnja 2007., zatražiti za prethodnu godinu dostavu izvješća o odobrenim državnim potporama za kulturu iz prijedloga Programa.
Ukoliko Agencija prilikom obavljanja nadzora provedbe iz članka 6. stavka 1. točke b) ZDP-a utvrdi nepravilnosti, donosi rješenje kojim se davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore određuje rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti sukladno članku 15. stavku 2. ZDP-a. Ako davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore u gore navedenom roku ne otkloni nepravilnosti, Agencija nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost. Navedeni iznos uvećava se za iznos zakonskih zateznih kamata koje teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela, sukladno članku 15. stavku 3. ZDP-a.
3.4. Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je Agencija odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.
Uputa o pravnom lijeku
Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-03/14
Urbroj: 580-03-06-17-02
Zagreb, 12. travnja 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Programa za financiranje filma i kinematografije u 2006.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !