Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Prijedloga Programa za financiranje filma i kinematografije u 2007 ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 30.3.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 urbroj: 580-03-07-43-02 od 15. ožujka 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1105

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L331901 stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Programa za financiranje filma i kinematografije u 2007., pokrenutom na zahtjev Ministarstva kulture, sa sjedištem u Zagrebu, Runjaninova 2, temeljem odluke donesene na 79. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 15. ožujka 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog Programa za financiranje filma i kinematografije u 2007.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za donošenje odobrenja
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 20. veljače 2007., od Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo kulture), Prijedlog Programa državne potpore za financiranje filma i kinematografije u 2007. (dalje: Prijedlog Programa), klasa: 023-03/04-01/38, urbroj: 532-06-03/2-07-19, od 19. veljače 2007. i Obrazac prijave državne potpore za Prijedlog Programa (dalje: Obrazac prijave).
Prijedlog Programa podnesen je sukladno članku 12.L331903 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP). Na Prijedlog Programa iz članka 12. stavka 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje sukladno članku 13. ZDP-a.
Obrazac prijave dostavljen je sukladno članku 2.L331905 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).
Iz Prijedloga Programa razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore i kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, temeljem kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.
2. Opis Prijedloga Programa
2.1. Davatelj državne potpore: Ministarstvo kulture.
2.2. Naziv programa: Program za financiranje filma i kinematografije u 2007.
2.3. Kategorije državne potpore: Kultura.
2.4. Predviđene mjere i ciljevi: Državne potpore za poticanje kulture i zaštitu baštine:
2.4.1. Komplementarne djelatnosti:
a) filmski festivali,
b) revije i manifestacije,
c) zaštita filmske baštine,
d) promocija hrvatskog filma, te
e) neprofesijske djelatnosti.
2.4.2. Filmska proizvodnja:
a) dugometražni igrani i dokumentarni filmovi,
b) debitantski filmovi,
c) koprodukcije,
d) kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi,
e) animirani filmovi, te
f) alternativni filmovi.
2.5. Pravni temelj:
a) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturiL331907 (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93),
b) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturiL331916 (»Narode novine«, broj 7/01, 60/01 i 135/06),
c) Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2007.,
d) Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u području filma i njihovom financirajuL331908 (»Narodne novine«, broj 62/03), te
e) Natječaj za sufinanciranje filmske proizvodnje u 2007.
2.6. Intenzitet državne potpore i opravdani troškovi:
a) Državna potpora u kulturi opisana u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja može se dodijeliti poduzetnicima do 50 posto opravdanih troškova, ukoliko se dokaže da je projekt značajan za razvoj hrvatske kulture, sukladno članku 40.L331909 stavku 2. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba).
b) Državna potpora za poticanje audiovizualne industrije za filmsku proizvodnju opisanu u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, može se dodijeliti poduzetnicima u iznosu do 50 posto ukupnih troškova produkcije.
Svaki pojedinačni nositelj prava može utrošiti do 20 posto proračuna produkcije izvan Republike Hrvatske, sukladno članku 41. stavku 1. alineji 3. Uredbe.
2.7. Korisnici državne potpore: Pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, sukladno članku 2. stavku 2. ZDP-a.
2.8. Instrument državne potpore: Subvencija.
2.9. Izvori sredstava: Sredstva za provedbu Prijedloga Programa planirana su u Državnim proračunu Republike Hrvatske za 2007.L331911 (»Narodne novine«, broj 127/06) na poziciji Ministarstva kulture A 565031 - Kinematografska djelatnost. Ukupna sredstva predviđena na rečenoj poziciji iznose 39.000.000,00 kuna. Za provedbu Prijedloga Programa sredstva će biti raspoređena na sljedeći način:
a) za komplementarne djelatnosti (filmski festivali, revije i manifestacije, zaštita filmske baštine, promocija hrvatskog filma, neprofesijske djelatnosti) planirana sredstva iznose 6.000.000,00 kuna,
b) za filmsku proizvodnju (dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, debitantski filmovi, koprodukcije, kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi) planirana sredstva iznose 33.000.000,00 kuna.
2.10. Trajanje programa: od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007.
3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Programa na svojoj 79. sjednici, održanoj 15. ožujka 2007.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Programa i Obrasca prijave.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene Prijedlogom Programa, opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Naime, sukladno članku 3. stavku 1. ZDP-a, državne potpore su svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastice na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastica na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.
Sukladno članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a, mogu se ocijeniti sukladnim ZDP-u državne potpore namijene promicanju kulture i zaštiti baštine za projekte koji su značajni za razvoj hrvatske kulture.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a, predložene državne potpore moraju biti sukladne članku 40.L331912 i 41.L331913 Uredbe. Uredba se primjenjuje na temelju članka 10.L331914 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 50/06).
U odnosu na državne potpore za poticanje kulture i zaštitu baštine – komplementarne djelatnosti opisane u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja Vijeće je utvrdilo sljedeće:
Sukladno odredbi iz članka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Republika Hrvatska donosi programe javnih potreba u kulturi, te se za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s navedenim zakonom.
Programi javnih potreba u kulturi obuhvaćaju sve oblike poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unaprjeđenju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.
Ministarstvo kulture, sukladno odrebama iz članka 10. točka a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, propisuje kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguranja sredstava za javne potrebe u kulturi, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.
Temeljem odredbi iz članka 7. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i izdvajaju se na poseban račun Ministarstva kulture, koje istima raspolaže.
Sredstvima Ministarstva kulture namijenjenim kinematografskoj djelatnosti, sufinanciraju se i komplementarne filmske djelatnosti (zaštite filmske baštine, filmski festivali i druge djelatnosti iz područja filmske kulture, posebno program promocije i prodaje hrvatskog filma).
Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo kulture, kao davatelj državne potpore, dokazalo da su mjere iz prijedloga Programa navedene u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja značajne za razvoj hrvatske kulture, te da je intenzitet državne potpore predviđen Prijedlogom Programa usklađen s intenzitetom državne potpore iz Uredbe.
U odnosu na državne potpore za poticanje audiovizualne industrije, Vijeće je utvrdilo sljedeće:
Ministarstvo kulture u okviru sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, namijenjenih programu kulturnog razvitka i nacionalnom filmskom programu, osigurava sredstva za sufinanciranje proizvodnje filma, i to: dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova, kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova, alternativnih filmova (eksperimentalnih) filmova.
Pod »filmom« podrazumijevaju se sva dijela pokretnih slika, na svim poznatim podlogama, koje postoje i koje će postojati, na kojima se ta djela snimaju, pohranjuju i prikazuju.
Sukladno odredbi članka 41. stavka 1. alineji 1. Uredbe, državna potpora za poticanje audiovizualne industrije može se dodijeliti pod uvjetom da sadržaj produkcije mora biti značajan za razvoj hrvatske kulture.
Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo kulture, kao davatelj državne potpore, dokazalo postojanje sustava koji jamči da su mjere iz prijedloga Programa navedene u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja značajne za razvoj hrvatske kulture.
Analizom intenziteta državne potpore za audiovizualne industrije opisane u točki 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da je ista sukladna članku 41. stavku 1. alineji 2. i 3. Uredbe.
Slijedom iznijetog, Vijeće je zaključilo da prijedlog Programa predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, te da su državne potpore za kulturu iz Prijedloga Programa opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja, sukladne članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a. Stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
3.2. Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10
Urbroj: 580-03-07-43-02
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Prijedloga Programa za financiranje filma i kinematografije u 2007
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !