Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Programa za financiranje nakladništva u 2006 ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 18.4.2006. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-430-01/2006-03/15 od 30. ožujka 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1008

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L296556 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na prijedlog Programa za financiranje nakladništva u 2006., pokrenutom na zahtjev Ministarstva kulture Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Runjaninova 2, temeljem odluke donesene na 58. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 30. ožujka 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se prijedlog Programa za financiranje nakladništva u 2006.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za donošenje odobrenja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 7. ožujka 2006. od Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo kulture), klasa: 023-03/04-01/38, urbroj: 532-06-03/1-06-15, od 27. veljače 2006., prijedlog Programa državne potpore za financiranje nakladništva u 2006., s osnovnim elementima programa državne potpore (dalje: prijedlog Programa) i Obrazac prijave državne potpore za prijedlog Programa (dalje: Obrazac prijave).

Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 2.L296558 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).

Iz prijedloga Programa razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore i kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3.L296560 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), temeljem kojeg se bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore.

Stoga je Ministarstvo kulture, sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, prije upućivanja prijedloga Programa na usvajanje Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), dostavilo isti Agenciji na odobrenje.

2. Opis prijedloga Programa

2.1. Davatelj sredstava predviđenih prijedlogom Programa: Ministarstvo kulture.

2.2. Naziv programa: Program za financiranje nakladništva u 2006.

2.3. Kategorije državne potpore: Kultura, mali i srednji poduzetnici.

2.4. Mjere predviđene prijedlogom Programa:

2.4.1. Državne potpore u kulturi

Državna potpora za izdavanje knjiga: Ministarstvo kulture sufinancira izdavanje knjiga i to za djela domaće književnosti i publicistike, prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, sabrana, odabrana i kritička izdanja, te djela hrvatskih autora. Potpora za izdavanje knjiga dodjeljuje se autorskim pjesničkim, proznim i književno esejističkim djelima, kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno povijesni ili osobito zahtjevni prevodilački rad, a ostaju kao trajno kulturno dobro Republike Hrvatske. Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj način potiče se učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Republike Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni.

Državna potpora za izdavanje časopisa: Ministarstvo kulture sufinancira časopise i listove u kulturi, koji svojom programskom profiliranošću, selektivnošću i kritičnošću, koncepcijskom ujednačenošću, likovno grafičkim oblikovanjem, izvedbom te regionalnom zastupljenošću, naročito doprinose živosti i raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske.

2.4.2. Državna potpora malim i srednjim poduzetnicima za književne manifestacije

Književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti, redovito se sufinanciraju već duži niz godina. Također potpomažu se i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe hrvatske književnosti.

2.5. Pravni temelj za donošenje prijedloga Programa:

a) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturiL296562 (»Narodne novine«, broj 7/01),

b) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturiL296563 (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/ 93),

c) Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2006.

2.6. Korisnici sredstava predviđenih prijedlogom Programa:

Sukladno članku 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, pravo na korištenje sredstava predviđenih prijedlogom Programa imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture, te jedninice lokalne samouprave i uprave.

2.7. Intenzitet državne potpore i opravdani troškovi:

a) Za državne potpore u kulturi, opisane u točki 2.4.1. a) obrazloženja ovog rješenja, poduzetnicima se može dodijeliti do 100 posto ukupnih troškova.

b) Za državne potpore malim i srednjim poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, opisanim u točki 2.4.1. b) obrazloženja ovog rješenja, poduzetnicima se može dodijeliti do 50 posto opravdanih troškova. Državna potpora srednjim i malim poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama može se dodijeliti samo za prvo sudjelovanje na određenom sajmu ili izložbi. Opravdani troškovi sudjelovanja na sajmu ili izložbi su dodatni troškovi najma, postavljanja i djelovanja izložbenog prostora.

2.8. Instrument državne potpore: Instrument dodjele državne potpore iz prijedloga Programa je subvencija.

2.9. Izvori sredstava.

Sredstva za provedbu prijedloga Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006.L296564 (»Narodne novine«, broj 148/05), na poziciji Ministarstva kulture A565032-Književno izdavaštvo i knjižnice. Ukupna sredstva predviđena na rečenoj poziciji iznose 50.000.000,00 kuna. Za provedbu prijedloga Programa sredstva će biti raspoređena na sljedeći način:

a) za državnu potporu za izdavanje knjiga planirana sredstva iznose 9.000.000,00 kuna,

b) za državnu potporu za izdavanje časopisa planirana sredstva iznose 6.880.000,00 kuna,

c) za državnu potporu za književne manifestacije planirana sredstva iznose 3.119.000,00 kuna.

2.10. Trajanje programa: Do 31. prosinca 2006.

3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je prijedlog Programa na svojoj 58. sjednici, održanoj 30. ožujka 2006.

Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz prijedloga Programa i Obrasca prijave.

Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene prijedlogom Programa opisane u točki 2.4.1 obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1. ZDP-a. Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se radi o stvarnim ili potencijalnim rashodima države, utvrđeno je da korisnici potpore ostvaruju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje, utvrđeno je da se sredstva dodjeljuju korisnicima na selektivnoj osnovi, te da postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastica na tržištu korisnicima državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koji proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Republike Hrvatske i Europskih zajdenica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastica na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.

Sukladno članku 4. stavku 3. točki b) i d) ZDP-a, mogu se ocijeniti sukladnim ZDP-u državne potpore namijenjene promicanju kulture i zaštiti baštine odnosno potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.

Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama za poticanje kulture i zaštiti baštine iz članka 40.L296565 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« br. 121/03 dalje: Uredba), odnosno o državnoj potpori za male i srednje poduzetnike iz članka 21. Uredbe.

A. Državne potpore za kulturu

Sukladno odredbi iz članka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Republika Hrvatska donosi programe javnih potreba u kulturi, te se za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz državnog proračuna u skladu sa zakonom.

Programi javnih potreba u kulturi obuhvaćaju sve oblike poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti, što pridonose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.

Ministarstvo kulture, sukladno odrebama iz članka 10. točka a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, propisuje kriterije i rokove za utvrđivanje programa javnih potreba i osiguranja sredstava za javne potrebe u kulturi, način njihova raspoređivanja i dodjele, te način praćenja njihova korištenja.

Temeljem odredbi članka 7. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu i izdvajaju se na poseban račun Ministarstva kulture, koje istima raspolaže.

Sukladno odredbi članka 40. stavka 2. Uredbe, davatelj državne potpore za poticanje kulture i zaštitu baštine mora dokazati da je projekt značajan za razvoj hrvatske kulture.

Vijeće je utvrdilo da je Ministarstvo kulture, kao davatelj državne potpore, dokazalo da se mjerama prijedloga Programa navedenim u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja promiče razvoj hrvatske kulture, stoga su iste sukladne članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a.

B. Državne potpore za male i srednje poduzetnike namijenjene poduzetnicima za sudjelovanje na književnim manifestacijama.

Pojam malog, srednjeg i velikog poduzetnika određen je Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstvaL296567 (»Narodne novine«, broj 29/02), stoga su davatelji državne potpore prilikom dodjeljivanja državne potpore za male i srednje poduzetnike, glede veličine poduzetnika dužni poštivati kriterije iz rečenog zakona.

Sukladno članku 24. stavku 1. Uredbe, državna potpora malim i srednjim poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama može se dodijeliti za prvo sudjelovanje na određenom sajmu ili izložbi u visini do 50 posto opravdanih troškova, a opravdani troškovi za sudjelovanju na sajmovima i izložbama jesu dodatni troškovi najma, postavljanja i djelovanja izložbenog prostora.

Analizom intenziteta i opravdanih troškova državne potpore malim i srednjim poduzetnicima za književne manifestacije, opisane u točki 2.4.2 obrazloženja ovog rješenja, utvrđeno je sa su iste sukladne članku 24. Uredbe.

3.2. Slijedom iznijetog, Vijeće je utvrdilo da prijedlog Programa predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, da su državne potpore za kulturu te za male i srednje poduzetnike za književne manifestacije, iz prijedloga Programa sukladne članku 4. stavku 3. točki b) i d) ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Obzirom da su korisnici sredstava iz prijedloga Programa, između ostalog fizičke osobe, ustanove u kulturi, udruge te jedinice lokalne samouprave, koje se sukladno članku 2. stavku 2. ZDP-a ne smatraju korisnicima državne potpore, financiranje navedenih osoba ne smatra se državnom potporom.

3.3. Člankom 6. stavkom 1. točkom b) ZDP-a određeno je da Agencija nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora, te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima, dok je člankom 15. stavkom 1. ZDP-a određeno da se nadzor provedbe odobrene državne potpore obavlja po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Nadalje, člankom 6. stavkom 1. točkom c) ZDP-a određena je obveza Agencije da prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnih potporama.

Agencija će u postupku nadzora provedbe odobrene državne potpore od strane Ministarstva kulture, sukladno članku 15. stavku 1. ZDP-a najkasnije do 31. siječnja 2007., zatražiti za prethodnu godinu dostavu izvješća o odobrenim državnim potporama za kulturu te za male i srednje poduzetnike za književne manifestacije temeljem prijedloga Programa.

Ukoliko Agencija prilikom obavljanja nadzora provedbe iz članka 6. stavka 1. točke b) ZDP-a utvrdi nepravilnosti, donosi rješenje kojim se davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore određuje rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti sukladno članku 15. stavku 2. ZDP-a. Ako davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore u gore navedenom roku ne otkloni nepravilnosti, Agencija nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost. Navedeni iznos uvećava se za iznos zakonskih zateznih kamata koje teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela, sukladno članku 15. stavku 3. ZDP-a.

3.4. Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u «Narodnim novinama». Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-03/15

Urbroj: 580-03-06-17-02

Zagreb, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Vijeća

za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Programa za financiranje nakladništva u 2006
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !