Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Prijedloga Programa za financiranje nakladništva u 2007. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 5.2.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2007-03/01 od 18. siječnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

563

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L324777 stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Programa za financiranje nakladništva u 2007., pokrenutom na zahtjev Ministarstva kulture Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Runjaninova 2, temeljem odluke donesene na 75. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 18. siječnja 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog Programa za financiranje nakladništva u 2007.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za donošenje odobrenja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 8. siječnja 2007., od Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo kulture), Prijedlog Programa državne potpore za financiranje nakladništva u 2007. (dalje: Prijedlog Programa), klasa: 023-03/06-01/0223, urbroj: 532-07-01/1-06-1, od 15. prosinca 2006. i Obrazac prijave državne potpore za Prijedlog Programa (dalje: Obrazac prijave).
Prijedlog Programa podnesen je sukladno članku 12.L324779 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP). Na Prijedlog Programa iz članka 12. stavka 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje sukladno članku 13. ZDP-a.
Obrazac prijave dostavljen je sukladno članku 2.L324781 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).
Iz Prijedloga Programa razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore i kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, temeljem kojeg se bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore.

2. Opis Prijedloga Programa

2.1. Davatelj državne potpore: Ministarstvo kulture.
2.2. Naziv programa: Program za financiranje nakladništva u 2007.
2.3. Kategorije državne potpore: Kultura.
2.4. Predviđene mjere i ciljevi: Državne potpore u kulturi.
a) Potpora za izdavanje knjiga: Ministarstvo kulture sufinancira izdavanje knjiga i to za djela domaće književnosti i publicistike, prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, sabrana, odabrana i kritička izdanja te djela hrvatskih autora. Potpora za izdavanje knjiga dodjeljuje se autorskim pjesničkim, proznim i književno esejističkim djelima, kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno povijesni ili osobito zahtjevni prevodilački rad, a ostaju kao trajno kulturno dobro Republike Hrvatske. Inozemni izdavači mogu se natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj način potiče se učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Republike Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni.
b) Državna potpora za izdavanje časopisa: Ministarstvo kulture sufinancira časopise i listove u kulturi, koji svojom programskom profiliranošću, selektivnošću i kritičnošću, koncepcijskom ujednačenošću, likovno grafičkim oblikovanjem, izvedbom te regionalnom zastupljenošću, naročito doprinose raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske.
c) Državna potpora za književne manifestacije: Književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti, redovito se sufinanciraju već duži niz godina. Također potpomažu se i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe hrvatske književnosti.
2.5. Pravni temelj:
a) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturiL324783 (»Narodne novine«, broj 7/01),
b) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturiL324784 (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/ 93),
c) Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2007.
2.6. Intenzitet državne potpore i opravdani troškovi: Za države potpore u kulturi, opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja, poduzetnicima se može dodijeliti do 100 posto opravdanih troškova, ukoliko se dokaže da je projekt značajan za razvoj hrvatske kulture.
2.7. Korisnici državne potpore: Pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, sukladno članku 2. stavku 2. ZDP-a.
2.8. Instrument državne potpore: Subvencija.
2.9. Izvori sredstava: Sredstva za provedbu Prijedloga Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007.L324785 (»Narodne novine«, broj 127/06), na poziciji Ministarstva kulture A565032-Književno izdavaštvo. Ukupna sredstva predviđena na rečenoj poziciji iznose 41.000.000,00 kuna. Za provedbu Prijedloga Programa sredstva će biti raspoređena na sljedeći način:
a) za državnu potporu za izdavanje knjiga planirana sredstva iznose 10.000.000,00 kuna,
b) za državnu potporu za izdavanje časopisa planirana sredstva iznose 8.000.000,00 kuna,
c) za državnu potporu državnu potporu za književne manifestacije planirana sredstva iznose 4.500.000,00 kuna.
2.10. Trajanje programa: Do 31. prosinca 2007.

3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Programa na svojoj 75. sjednici, održanoj 18. siječnja 2007.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Programa i Obrasca prijave.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene Prijedlogom Programa, opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Naime, sukladno članku 3. stavku 1. ZDP-a, državne potpore su svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastice na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se radi o stvarnim ili potencijalnim rashodima države, utvrđeno je da korisnici potpore ostvaruju ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje, utvrđeno je da se sredstva dodjeljuju korisnicima na selektivnoj osnovi, te da postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastica na tržištu korisnicima državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koji proizlaze iz SSP-a.
Nadalje, člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastica na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, dok su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a propisana izuzeća od opće zabrane.
S obzirom na to da se državne potpore predložene Prijedlogom programa odnose na kulturu, Vijeće je moralo utvrditi može li se na takve potpore primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a, na temelju kojeg se iznimno mogu ocijeniti sukladnim ZDP-u državne potpore namijenjene poticanju kulture i zaštiti baštine.
Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke b) ZDP-a predložene državne potpore moraju biti sukladne članku 40.L324786 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 121/03; dalje: Uredba).
Uredba se primjenjuje na temelju članka 10.L324788 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 50/06) koja je stupila na snagu 13. svibnja 2006. Sukladno članku 10. Uredbe o državnim potporama, pravila iz Uredbe primjenjuju se i nakon prestanka važenja Uredbe, sve do objavljivanja odgovarajućih pravila prema novoj Uredbi o državnim potporama.
Iz članka 40. Uredbe proizlazi da su državne potpore za poticanje kulture i zaštite baštine namijenjene projektima koji su značajni za razvoj hrvatske kulture, sukladne članku 4. stavku 3. točki b) ZDP-a, te da davatelj državne potpore mora dokazati da je projekt značajan za razvoj hrvatske kulture.
Primjenom rečenog članka na konkretan slučaj, Vijeće je u odnosu na državne potpore za kulturu predviđene Prijedlogom programa, opisane u točki 2.4. obrazloženja ovog rješenja, utvrdilo da je riječ o državnim potporama za poticanje kulture i zaštitu baštine iz članka 40. Uredbe, jer je Ministarstvo kulture, kao davatelj državne potpore, dokazalo da su iste značajne za razvoj hrvatske kulture.
Slijedom iznijetog, Vijeće je utvrdilo da Prijedlog Programa predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, te da se na državne potpore za kulturu sadržane u Prijedlogu programa, može primijeniti izuzeće predviđeno člankom 4. stavkom 3. točkom b) ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki I. obrazloženja ovog rješenja.
3.2. Temeljem članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore iz članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a, objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-03/01
Urbroj: 580-03-07-43-02
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Prijedloga Programa za financiranje nakladništva u 2007.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !