Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 14.7.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 od 3. srpnja 2006. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1877

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L304965 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava, pokrenutom na zahtjev Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 6, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 64. sjednice, održane 3. srpnja 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. lipnja 2006., od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo), sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 6, zahtjev za davanje odobrenja na Prijedlog Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava (dalje: Prijedlog Smjernica).

Iz Prijedloga Smjernica razvidno je da sadrži elemente državne potpore, te da kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3.L304967 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP). Iz rečenog članka proizlazi da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore. Elementi državne potpore odnose se na državne potpore za istraživanje i razvoj iz članka 6.L304969 stavka 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) i državne potpore za male i srednje poduzetnike iz članka 23. Uredbe.

S obzirom da program sadrži elemente državne potpore, zahtjev je podnesen sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a. Prema članku 11. stavku 1. ZDP-a, ministarstva i druga tijela državne uprave dužna su, prije upućivanja prijedloga akta koji sadrži državne potpore na usvajanje Vladi RH (dalje: Vlada RH), isti dostaviti Agenciji na odobrenje. Agencija na prijedlog akta koji sadrži državne potpore izdaje rješenje sukladno odredbi članka 13. stavka 1. i 2. ZDP-a. Naime uz Prijedlog Smjernica Agenciji je dostavljen i Prijedlog Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju rečenih Smjernica.

Nakon što je Agencija 5. lipnja 2006. zaprimila Prijedlog Smjernica, utvrđeno je da opisane mjere koje se odnose na elemente državne potpore za istraživanje i razvoj i male i srednje poduzetnike nisu bile dovoljne za donošenje meritornog rješenja, stoga je dana 19. lipnja 2006., održan sastanak između predstavnika Agencije, predstavnika Hrvatskog instituta za tehnologiju (dalje: HIT) te predstavnika Poslovno-inovacijskog centra – Bicro d.o.o. Na sastanku je dogovoreno da je Prijedlog Smjernica potrebno dopuniti u dijelu koji se prvenstveno odnosi na točno određenu vrstu državne potpore, opravdane troškove ovisno o vrsti državne potpore, intenzitet opravdanih troškova, klauzulu o kumulaciji, točan iznos sredstava koja su planirana za provedbu Prijedloga Smjernica, te trajanje programa predviđenih Prijedlogom Smjernica. Ministarstvu je također rečeno da je uz Prijedlog Smjernica, u obvezi ispuniti i dostaviti Obrazac prijave državne potpore iz članka 2.L304971 stavka 1. i 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).

Djelomično izmijenjeni Prijedlog Smjernica dostavljen je Agenciji 23. 28., 29. i 30. lipnja 2006.

Konačni Prijedlog Smjernica te ispunjeni Obrasci prijave državne potpore dostavljeni su Agenciji 3. srpnja 2006.

2. OPIS PRIJEDLOGA SMJERNICA

Smjernice se sastoje od Programa poticanja tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata (dalje: Program TEST) te Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama.

2.1. Program poticanja tehnologijskih istraživačko-razvojnih projekata

Program TEST obuhvaća tehnologijske istraživačko-razvojne projekte koji po svojim karakteristikama mogu biti jednostavni ili složeni, te razvojne i tehnologijske jezgre. Zajednička karakteristika projekata u programu TEST je njihova tehnologijska inovativnost i usmjerenost na buduću komercijalizaciju.

2.1.1. Davatelj državne potpore: Ministarstvo, dok će Program TEST provoditi HIT.

2.1.2. Korisnici državne potpore: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Sredstva i namjenu sredstava koja dobivaju pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva te ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ne stječu dobit, ne smatraju se korisnicima državne potpore iz članka 2. stavka 2. ZDP-a, te nisu razmatrana.

2.1.3. Vrste državnih potpora predviđenih Programom TEST i intenzitet državne potpore:

a) državne potpore za temeljna istraživanja namijenjena postizanju napretka u znanosti i tehnici koja nemaju neposredan utjecaj na gospodarske djelatnosti iz članka 6. stavka 1. točke a. Uredbe, u iznosu do 100 posto opravdanih troškova, te

b) državne potpore za razvojna istraživanja namijenjena prijenosu rezultata industrijskih istraživanja u oblikovanje novih, izmijenjenih i poboljšanih proizvoda, postupaka i usluga, uključivši izradu prototipova, u iznosu do 25 posto opravdanih troškova iz članka 6. stavka 1. točke c. Uredbe.

c) Intenziteti državne potpore za razvojna istraživanja mogu se povećati na sljedeći način, sukladno članku 6. stavku 2. točki a. c. i d. Uredbe., ukoliko korisnik podnese dokaze o ispunjenju navedenih uvjeta:

– za 10 posto opravdanih troškova za male i srednje poduzetnike;

– za 15 posto opravdanih troškova projekta, ako je istraživački projekt u skladu s ciljevima pojedinoga projekta ili programa, koji se odvija kao dio okvirnog programa Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, odnosno za 25 posto opravdanih troškova projekta, ako projekt uključuje prekograničnu suradnju između poduzetnika i javnih istraživačkih organizacija i rezultati su široko dostupni i objavljeni, uzimajući u obzir prava intelektualnog vlasništva;

– za 10 posto opravdanih troškova projekta, ako istraživački projekt nije u skladu s ciljevima ili pojedinim projektom ili programom, koji se provodi kao dio okvirnog programa Europske unije za istraživanja i tehnološki razvoj, uz ispunjenje jednog od sljedećih uvjeta: da projekt uključuje učinkovitu suradnju među poduzetnicima i javnim istraživačkim organizacijama, posebno s aspekta koordinacije nacionalnih smjernica istraživanja i tehnološkog razvoja, da su rezultati projekta široko dostupni i objavljeni, da su licence za patente podijeljene ili da se odvijaju druge djelatnosti pod uvjetima koji su slični odredbama širenja rezultata Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj.

2.1.4. Opravdani troškovi u svrhu istraživanja i razvoja jesu:

– troškovi rada zaposlenih, koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima;

– troškovi za instrumente, opremu i nekretnine, koji se isključivo i stalno koriste za istraživačke aktivnosti;

– dodatni ukupni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja;

– drugi operativni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja.

2.1.5. Instrument dodjele državnih potpora: subvencija.

2.1.6. Klauzula o kumulaciji:

U Programu je navedeno da ukupan iznos državne potpore za razvojna istraživanja po pojedinom poduzetniku ne može prijeći 50 posto opravdanih troškova, odnosno ne smije prijeći gornju granicu određenu prema vrstama i namjenama iz Uredbe.

2.1.7. Trajanje programa i izvori sredstava:

Nakon što Vlada Republike Hrvatske zaključkom usvoji Prijedlog Smjernica čiji je sastavni dio rečeni Program, isti će se primjenjivati od 1 srpnja 2006. do 1. srpnja 2009.

Sredstva planirana za subvencije planirana su na stavci Ministarstva, razdjel 080, glava 50, Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti, aktivnost A676005 – Projekti i programi tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti. Za cjelokupno razdoblje trajanja Programa predviđen je ukupni iznos od 200.000.000,00 kn.

2.2. Program poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama

Program se sastoji od sljedećih potprograma: Razuma, TehCro-a, KonCro-a, IRCro-a te VenCro-a.

Potprorgram TehCro nije razmatran jer korisnici sredstava predviđenih rečenim potprogramom ne predstavljaju korisnike državne potpore u smislu članka 2. stavka 2. ZDP-a.

2.2.1. Davatelj državnih potpora: Ministarstvo, a rečeni program provodit će Poslovno-inovacijski centar Republike Hrvatske – Bicro d.o.o.

2.2.2. Potprogram Razum

2.2.2.1. Korisnici državne potpore: fizičke osobe, mikro, mali i srednji poduzetnici koji nude proizvod ili usluge čija se tržišna vrijednost temelji na rezultatima istraživanja i razvoja i međunarodno je konkurentan.

2.2.2.2. Vrste i intenziteti državnih potpora predviđeni Potprogramom Razum

a) za istraživanje i razvoj za primijenjena istraživanja namijenjena stjecanju znanja i razvoj novih proizvoda, postupa i usluga ili poboljšanju već postojećih proizvoda, postupaka i usluga iz članka 6. stavka 1. točke b. Uredbe u visini do 50 posto opravdanih troškova projekta.

b) za studije o tehničkoj izvedivosti koji su uvjet za provedbu primijenjenog istraživanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom d. Uredbe u visini do 75 posto opravdanih troškova projekta ako je uvjet za provedbu primijenjenog istraživanja.

Intenziteti rečenih državnih potpora mogu se povećati na isti način kao i intenziteti državne potpore za razvojna istraživanja iz točke 2.1.3.c. obrazloženja ovog rješenja.

2.2.2.3. Opravdani troškovi odgovaraju opravdanim troškovima opisanim u točki 2.1.4. obrazloženja ovog rješenja.

2.2.2.4. Instrument dodjele državnih potpora:

Krediti pod povoljnijim uvjetima koje će odobravati Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska poštanska banka d.d. na temelju Pravilnika o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina koji je odobren rješenjem Agencije od 16. veljače 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-09/01, urbroj: 580-03-06-17-07.

2.2.2.5. Klauzula o kumulaciji.

U rečenom Potprogramu navedeno je da ukupan iznos državne potpore po pojedinom poduzetniku ne može prijeći 70 posto opravdanih troškova za primijenjena istraživanja određena člankom 6. stavkom 1. točkom b. Uredbe, odnosno ne smije prijeći gornju granicu državnih potpora određenu prema vrstama i namjenama iz Uredbe.

2.2.3. Potprogram KonCro

2.2.3.1. Korisnici državne potpore: mikro, mali i srednji poduzetnici.

2.2.3.2. Vrste i intenziteti državne potpore predviđeni Potprogramom KonCro:

a) državne potpore za savjetodavne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici koje nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovnim tekućim troškovima poduzetnika, u visini do 50 posto sveukupnih troškova za savjetodavne usluge ukoliko projekt bude uspješno proveden, sukladno članku 23. Uredbe.

2.2.3.3. Opravdani troškovi za savjetodavne usluge jesu troškovi za vanjske savjetnike.

2.2.3.4. Instrument dodjele državne potpore: subvencija.

2.2.4. Potporgram IRCro

2.2.4.1. Korisnici državne potpore: mikro, mali i srednji poduzetnici.

2.2.4.2. Vrste i intenziteti državne potpore predviđeni Poptrogramom IRCro

a) državne potpore za primijenjena istraživanja namijenjena stjecanju znanja i razvoj novih proizvoda i usluga ili poboljšanju već postojećih proizvoda, postupaka i usluga u visini do 50 posto opravdanih troškova, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom b. Uredbe.

2.2.4.3. Opravdani troškovi odgovaraju opravdanih troškovima opisanim u točki 2.2.2.4. obrazloženja ovog rješenja.

2.2.4.4. Instrument dodjele državne potpore: krediti pod povoljnijim uvjetima opisani u točki 2.2.1.4. obrazloženja ovog rješenja.

2.2.5. Potprogram VenCro

Cilj Potprograma VenCro je ulaganje u investicijski fond koji će biti osnovan sukladno Zakonu o investicijskim fondovimaL304973 (»Narodne novine«, broj 150/05). Prilikom ulaganja u investicijski fond, Bicro d.o.o. poštivat će pravila o rizičnom kapitalu iz pravne stečevine Europske unije »PriopćenJe Europske komisije o državnim potporama i rizičnom kapitalu« (Službenje list Europske komisije OJ C 235, 21. kolovoza 2001.), te pravilima koja vrijede za privatnog investitora.

2.3.5. Trajanje Programa poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama i izvori sredstava:

Nakon što Vlada Republike Hrvatske zaključkom usvoji Prijedlog Smjernica čiji je sastavni dio rečeni Program, isti će se primjenjivati od 1. lipnja 2006. do 1. srpnja 2009.

Sredstva za provedbu rečenog programa ukupno iznose250.000.000,00 kn. Sredstva za navedeno razdoblje planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na stavci Ministarstva, razdjel 080, glava 50, Razvoj tehnološke infrastrukture Tehcro, aktivnosti A676050, glava 50, Povećanje konkurentnosti Koncro, aktivnost A676051 i glava 05, Razvoj na znanju utemeljenih malih i srednjih poduzetnika, aktivnost A676006. Dio rečenih sredstava u iznosu od 100.000.000,00 kn osigurano je na temelju zajma za Projekt tehnologijskog razvitka zaključenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Smjernica na svojoj 64. sjednici, održanoj 3. srpnja 2006.

Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Smjernica i dostavljene dokumentacije.

Vijeće je u konkretnom slučaju utvrdilo da mjere opisane u točki 2.1.3., 2.2.2.2., 2.2.3.2., 2.2.4.2. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1.ZDP-a. Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama, jer se sredstvima predviđenim u navedenim mjerama Prijedloga Smjernica radi o financiranju poduzetnika iz državnog proračuna, odnosno o transferu državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Smjernica postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL304974 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.

S obzirom da se državne potpore predložene Prijedlogom Smjernica odnose na istraživanje i razvoj i male i srednje poduzetnike, Vijeće je moralo utvrditi je li je na takve potpore moguće primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d. ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.

Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke d. ZDP-a, koje se odnosi na državne potpore za istraživanje i razvoj i male i srednje poduzetnike, rečene državne potpore predviđene Prijedlogom Smjernica moraju biti sukladne s odredbama Uredbe koje se odnose na navedene potpore.

Vijeće je utvrdilo da su navedene državne potpore sukladne s Uredbom, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranke može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34

Urbroj: 580-03-06-17-10

Zagreb, 3. srpnja 2006.

Predsjednica Vijeća

za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje prijedloga Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !