Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Prijedloga za odobrenje državnih jamstava Brodosplit-Brodogradilištu d.o.o ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
135 13.12.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj:580-03-06-43-12 od 21. rujna 2006.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

3069

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 5.L321468 i članka 13.L321469 stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za odobrenje državnih jamstava Brodosplit-Brodogradilištu d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Put Suplava 21, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 68. sjednice, održane 21. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodosplit-Brodogradilište d.o.o u iznosu od 204.001.167,00 USD i 66.222.744,00 EUR odnosno u ukupnom iznosu od 1.687.618.850,45 kuna, a koja se odnose na sljedeće, pod uvjetima iz točke II. izreke ovog rješenja:
1. iznos od 149.248.942,00 USD, odnosno 874.693.573,20 kuna, koji će se koristiti za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka kojima će se podmirivati tekući troškovi poslovanja do 21. ožujka 2007.
2. iznos od 29.750.000,00 USD, odnosno 174.353.891,25 kuna i 30.292.744,00 EUR odnosno 225.078.511,00 kuna, za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 460 i 462, od kojeg iznosa poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. može koristiti samo iznos državnog jamstva od 11.900.000,00 USD, odnosno 69.741.556,50 kuna koji dospijeva tijekom sanacije.
3. iznos od 14.202.225,00 USD, odnosno 83.234.056,91 kuna, koji će se koristiti za kratkoročno zaduženje za novogradnju broj 456.
4. iznos od 10.800.000,00 USD, odnosno 63.294.858,00 kuna i 35.930.000,00 EUR odnosno 266.963.960,09 kuna za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 462 i 463, od kojeg iznosa poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. može koristiti samo iznos od 10.800.000,00 USD, odnosno 63.294.858,00 kuna koji dospijeva tijekom sanacije.
II. Državna jamstava iz točke I. izreke ovog rješenja odobravaju se pod sljedećim uvjetima:
1. Korisnik državnih jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja prilikom izdavanja državnih jamstava od strane Ministarstva financija, mora uplatiti iznos od 0,5 posto u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na sljedeće iznose državnih jamstava:
– iznos od 149.248.942,00 USD, odnosno 874.693.573,20 kuna,
– iznos od 11.900.000,00 USD, odnosno 69.741.556,50 kuna koji predstavlja dio odobrenog državnog jamstva u iznosu od 29.750.000,00 USD, odnosno 174.353.891,25 kuna,
– iznos od 14.202.225,00 USD, odnosno 83.234.056,91 kunu,
– iznos od 10.800.000,00 USD, odnosno 63.294.858,00 kuna koji predstavlja dio odobrenog jamstva u iznosu od 10.800.000,00 USD, odnosno 63.294.858,00 kuna i 35.930.000,00 EUR, odnosno 266.963,960,09 kuna.
2. Krediti pokriveni državnim jamstvima iz točke I. izreke ovog rješenja moraju biti odobreni pod redovitim tržišnim uvjetima, odnosno s kamatnom stopom koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto. Kredit mora biti vraćen u roku od dvanaest (12) mjeseci od isplate posljednjeg obroka korisniku državnog jamstva.
3. U roku ne duljem od šest (6) mjeseci, odnosno najkasnije do 21. ožujka 2007., Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja mora biti dostavljen Plan restrukturiranja ili Plan likvidacije poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. ili dokaz da su krediti pokriveni državnim jamstvom vraćeni u cijelosti, odnosno da je državno jamstvo prestalo važiti.
III. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao davatelj državne potpore u obvezi je osigurati izradu izvješća o uvjetima i namjeni korištenja kredita za koje su izdana državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja i takva izvješća dostavljati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, radi provedbe nadzora nad izvršenjem ovog rješenja.
– Trajanje obveze: za cijelo vrijeme trajanja razdoblja sanacije poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o., odnosno dok korisnik državnog jamstva ne utroši u potpunosti kredite za koje su izdana državna jamstva.
– Rok za izvršenje: svakog petnaestog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Zaprimanje zahtjeva i dokumentacije

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. kolovoza 2006., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), Prijedlog za odobrenje državnih jamstava za poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o., od 28. kolovoza 2006., klasa: 310-14/06-01/51, urbroj: 526-03-03/1-06-3. Rečenim Prijedlogom zatraženo je državno jamstvo u iznosu od 138.800.000,00 USD.
Prijedlog za odobrenje državnih jamstava podnesen je sukladno članku 11.L321471 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
U Prijedlogu Ministarstva navedeno je da poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. nije u mogućnosti realizirati kredite za koje je kao osiguranje plaćanja već odobreno državno jamstvo od strane Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), jer su poslovne banke zatražile rješenje o odobrenju Agencije.
Zbog činjenice da poslovne banke nisu spremne odobriti kredite za koja su dana državna jamstva bez odobrenja Agencije, dovedena je u pitanje likvidnost poduzetnika, te zbog činjenice da je poduzetnik u fazi izrade Plana restrukturiranja, Ministarstvo je navedenim Prijedlogom od 28. kolovoza 2006., zatražilo odobrenje predmetnih državnih jamstava za osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama za vrijeme trajanja sanacije dok ne bude izrađen Plan restrukturiranja poduzetnika. Naime, primarni cilj državne potpore za sanaciju je osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama dok se ne izradi Plan restrukturiranja.
Prijedlog Ministarstva od 28. kolovoza 2006. temelji se na članku 17.L321473 stavku 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03; dalje Uredba) koji određuje pravila o dodjeli državnih potpora za sanaciju.
Nadalje, Ministarstvo je u Prijedlogu navelo kako državna jamstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za održavanje likvidnosti poslovanja poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. do kraja 2006.
Na Prijedloge podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenje iz članka 13. ZDP-a.
S obzirom na to da podaci iz zahtjeva zaprimljeni 28. kolovoza 2006., nisu bili dovoljni za donošenje rješenja iz članka 13. ZDP-a, zahtjevom od 30. kolovoza 2006., sukladno članku 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, Agencija je zatražila od Ministarstva dostavu sljedeće dokumentacije:
1. financijska izvješća za 2003., 2004., 2005. i I. – VI. 2006. (uključujući račun dobiti i gubitka, bilancu, novčani tijek, revizorsko izvješće za 2005.),
2. konsolidirano financijsko izvješće za grupu/holding za 2005., odnosno za 2004., ukoliko za 2005. isto nije napravljeno,
3. vlasničku strukturu poduzetnika na dan 31. prosinca 2005.,
4. prosječan broj radnika temeljem sati rada i broj radnika na dan 31. prosinca za razdoblje 2003. – 2005.,
5. iznos i ostale uvjete kredita za koji se izdaje državno jamstvo (naziv banke, kamata, rok povrata kredita),
6. točan popis s iznosima rashoda/troškova koji će biti pokriveni odobrenim iznosom kredita uz obrazloženje da je to neophodno potrebno kako bi poduzetnik mogao nastaviti poslovati narednih šest mjeseci dok ne izradi Plan restrukturiranja,
7. obrazloženje Ministarstva financija postoje li izvori u državnom proračunu za izdavanje državnog jamstva.
Dodatna objašnjenja te ispunjene Obrasce prijave državne potpore sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potporaL321475 (»Narodne novine«, broj 11/05), Agencija je zatražila zahtjevom od 11. rujna 2006.
2. U međuvremenu tj. u razdoblju od 6. rujna 2006. do održavanja 68. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) 21. rujna 2006., Ministarstvo je Agenciji u više navrata dostavljalo izmjene iznosa državnih jamstava za poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
U cilju usklađenja iznosa državnih jamstava i što učinkovitijeg prikupljanja potrebnih podataka i dokumentacije održano je više sastanaka s predstavnicima Hrvatske brodogradnje Jadranbrod d.d., Ministarstva te s predstavnicima poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Agencija je, sukladno zahtjevima od 30. kolovoza 2006. i 11. rujna 2006., zaprimila svu traženu dokumentaciju.
Konačni zahtjev Ministarstva za izdavanje državnih jamstva u ukupnom iznosu od 204.001.167,00 USD i 66.222.744,00 EUR odnosi se na sljedeće:
– iznos od 149.248.942,00 USD, odnosno 874.693.573,20 kuna, odnosi se na kratkoročno financiranje tekućeg poslovanja, zaduživanjem kod sljedećih poslovnih banaka: **************************** i ******* *************************** (prije ************ *********.);
– iznos od 29.750.000,00 USD, odnosno 174.353.891,25 kuna i 30.292.744,00 EUR, odnosno 225.078.511,00 kuna, koristitće se za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 460 i 461(po Odluci Vlade RH od 2. lipnja 2006.; klasa: 310-14/06-01/02;urbroj: 5030120-06-3), za koje Kupac treba uplatiti iznos avansa od11.900.000,00 USD, odnosno 69.741.556,50 kuna, nakon što mu bude izdana avansna garancija;
– iznos od 14.202.225,00 USD, odnosno 83.234.056,91 kuna, koji će se koristiti za kratkoročno zaduženje za novogradnju broj 456., zaduživanjem kod ******* ******** *******************;
– iznos od 10.800.000,00 USD, odnosno 63.294.858,00 kuna i 35.930.000 EUR, odnosno 266.963.960,09 kuna, koristit će se za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 462 i 463 (Ugovor o gradnji brodova potpisan je s naručiteljem CM-P MAX VII Limited i CM-P MAX VIII Limited, sa sjedištem na Bermudima), za koje Kupac treba uplatiti iznos avansa od 10.800.000,00 USD, odnosno 63.294.858,00 kuna nakon što mu bude izdana avansna garancija.
(Napomena: iznos u kunama izračunat je prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan 21. rujna 2006., koji za 1 EUR iznosi 7,430113 kuna dok za 1 USD iznosi 5,860635 kuna).

II. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L321476 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku. 4. ZDP-a i sukladno članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to iz Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice).

III. Utvrđivanje činjenica

Na temelju dostavljenih podataka, te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:

1. Poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.d.

Poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. upisan je u registru Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa 060175953, sa sjedištem poduzetnika u Splitu, Put Supavla 21.
Poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. osnovan je 1922., spajanjem nekoliko manjih brodogradilišta u Splitu, a na sadašnjoj lokaciji nalazi se od 1932.
U poduzetniku Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. tijekom 2005. prosječno je bilo zaposleno 3.488 djelatnika.

1.1. Vlasnička struktura poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.

Jedini osnivač i 100-postotni vlasnik poduzetnika je poduzetnik Brodograđevna Industrija Split d.d. (dalje: BI Split d.d.), upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta 060175040.
Poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. je dio poslovne grupe čiji je vlasnik i osnivač BI Split d.d. BI Split d.d. je 100-postotni vlasnik, osim poduzetnika Brodosplit-Brodogradilišta d.o.o., poduzetnika Brodosplit-Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. te Brodosplit-Metalopreme d.o.o.
Poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. jedini je vlasnik i osnivač sljedećih osam članica grupe poduzetnika: Brodosplit-Antikorozivna zaštita d.o.o., Brodosplit-Armature d.o.o., Brodosplit-Dizalice d.o.o., Brodosplit-Izolacija d.o.o., Brodosplit-Metalna oprema d.o.o., Brodosplit-Nemetalna oprema d.o.o., Brodosplit-Plovidba d.o.o. te Brodosplit-Tvornica dizel motora d.o.o.
Vlasnička struktura poduzetnika BI Split d.d. na dan 31.prosinca 2005. navedena je u Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura vlasništva poduzetnika BI Split d.d. na dan 31. prosinca. 2005.

R. br.

Dioničari

Broj dionica

% udjela u vlasništvu

1.

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom

5.404.268

66,79

2.

Hrvatski fond za privatizaciju (0/1) / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. 1/1)

914.494

11,30

3.

Hrvatski fond za privatizaciju

756.445

9,35

4.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

630.322

7,79

5.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

281.162

3,48

6.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

60.111

0,74

7.

Hrvatske vode

25.781

0,32

8.

Hrvatska gospodarska komora

11.637

0,14

9.

Lumico impex

5.894

0,07

10.

Hrvatske šume

967

0,01

11.

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod

18

0,01

 

UKUPNO

8.091.099

100,00

 Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Temeljni kapital poduzetnika BI Split d.d. iznosi 485.465.940,00 kuna, a podijeljen je na 8.091.099 dionica nominalne vrijednosti 60,00 kuna po dionici.
Iz Tabele 1. vidljivo je da Republika Hrvatska ima 99,93 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika BI Split d.d.

1.2. Djelatnost poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.

Prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL321478 (»Narodne novine«, broj 52/03), osnovna djelatnost poduzetnika je gradnja i popravak brodova.
Tijekom 2005. poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. je naručiteljima predao 4 novoizgrađena broda bruto vrijednosti 378.140 tona u vrijednosti od 152.182.267,00 USD. Izvršeno je porinuće 3 broda, položeno je 6 kobilica i započeta je obrada crne metalurgije za 7 novogradnji.
Tijekom 2006. poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. nije ostvario planirane rokove glavnih faza gradnje brodova do 31. srpnja 2006. prema prihvaćenom poslovnom planu za 2006.
Prema osnovnom planu poslovanja, brodogradilište je planiralo 3 početka obrade crne metalurgije, 3 polaganja kobilice, 4 porinuća i 5 isporuka brodova. Međutim, ostvarena su 3 početka obrade crne metalurgije, 3 polaganja kobilice, 4 porinuća i 4 isporuke broda.
U knjizi narudžbi na dan 31. kolovoza 2006. poduzetnik je imao narudžbe za 13 novogradnji kako je prikazano u Tabeli 2.

Tabela 2. Knjiga narudžbi za Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. – stanje na dan 31. kolovoza 2006.

Novogradnja br.

Godina potpisivanja ugovora

dwt
(ukupno)

Ugovorna cijena broda u USD

454,448

2004.

 149.998

 86.645.000

445,455,449,447

2003. – 2004.

 381.498

176.710.000

446,450,451,456

2003. – 2005.

 290.197

172.625.500

457,458,459

2005.

 224.997

154.681.500

UKUPNO

1.046.690

 589.662.000

Izvor: Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2. Tržište brodogradnje

2.1. Tržište brodogradnje na razini svjetske brodogradnje
Svjetske narudžbe brodova u prosincu 2005. iznose 221.787.515,00tdw (nosivost broda izražena u metričkim tonama – tons dead weigh) veće su za 9,9 posto (tj. oko 20,07 mil tdw) u odnosu na narudžbe iz prosinca 2004.
Prema podacima iz Fairplay Solutions (kolovoz 2006.) u odnosu na kraj 2005., ukupne narudžbe povećale su se za 40,872 mil dwt (bruto nosivost broda u tonama – dead weigh tonnage capacity) ili 18,43 posto. Japan, Koreja, i Kina, povećale su narudžbe za 38,080 mil dwt ili za cca 19,65 posto, dok su ostale zemlje povećale narudžbe za 2,788 mil dwt ili za oko 9,96 posto. Po navedenim podacima, hrvatska brodogradnja nalazi se na 6. mjestu s 2,685 mil dwt narudžbi. U odnosu na bruto nosivost broda u tonama (dwt) u hrvatskim brodogradilištima došlo je do smanjenja narudžbi za 8,08 posto u odnosu na narudžbe od kraja 2005.

Tabela 3. Svjetska knjiga narudžbi prema bruto nosivosti broda u tonama (dwt)

Zemlja isporuke

Izvor: Fairplay Solutlons

br. 99/02.12.2004.

br. 111/prosinac 2005.

br. 119/kolovoz 2006.

DWT Indeks u %

broj

DWT

%

broj

DWT

%

broj

DWT

%

2006/
2004

2006/
2005

Japan

985

72.774.062

32,8

1.106

76.974.495

34,7

1.186

85.267.279

32,5

117

111

J. Koreja

993

74.646.788

33,7

1.134

79.646.322

35,9

1.276

92.543.418

35,2

124

116

Kina

616

31.018.778

14

820

37.175.220

16,8

1.107

54.069.473

20,6

174

145

Njemačka

111

 2.840.090

1,28

168

 3.930.826

1,77

193

 4.268.782

1,63

150

109

Taiwan

48

 2.998.140

1,35

53

 3.051.190

1,38

56

 3.353.340

1,28

112

110

Hrvatska

63

 3.376.610

1,52

67

 2.920.687

1,32

61

 2.684.609

1,02

80

92

Poljska

75

 2.688.322

1,21

63

 2.254.350

1,02

93

 2.063.696

0,79

77

92

USA

14

 812.500

0,37

24

 1.096.940

0,49

21

 779.648

0,3

96

71

Ostali

597

10.564.315

4,76

848

14.737.485

6,64

945

17.629.249

6,71

167

120

Ukupno

3.502

201.719.605

91

4.283

221.787.515

100

4.938

262.659.494

100

130

118

Izvor: Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 3. razvidno je da se svjetske narudžbe i dalje povećavaju. Najveće povećanje u odnosu na kraj 2005. ostvarila je Kina s 45,44 posto, zatim J. Koreja s 16,19 posto te Japan s 10,77 posto.
Usporedba cijena promatranih tipova brodova prema Clarksonu Issue 734/25. 8. 2006. u kolovozu 2006., ukazuje na povećanje istih u odnosu na prosinac 2005. od 3 do 13 posto ovisno o tipu broda, uz napomenu da se najveći porast bilježi kod tankera veličine Suezmaxa i Aframaxa (13 posto i 11 posto) i kod brodova za rasute terete – Handymax 11 posto.
Tržišne cijene novogradnji u svibnju i lipnju 2005. dosegle su svoj maksimum, gotovo za sve tipove i veličine brodova koji su interesantni hrvatskim brodogradilištima, te su uz male oscilacije i do sredine 2006. ostale na istoj razini. Dakle, promatrano s aspekta cijena, bilo bi oportuno ići u popunjavanje i/ili ugovaranje slobodnih kapaciteta, naravno pod uvjetom da u postojećim okolnostima, tržišne cijene novogradnji ne stvaraju nove gubitke brodogradilištima.

2.2. Tržite brodogradnje na razini RH

U nacionalnim okvirima brodograđevna industrija predstavlja stratešku djelatnost koja zapošljava oko 13.000 vlastitih radnika i do 7.500 kooperanata koji rade u brodogradilištima. U ukupnom robnom izvozu RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 12 do15 posto, u bruto društvenom proizvodu RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 1,4 posto, u neto plaćama s 1,8 posto te doprinosima s oko 2 posto.
Hrvatska brodogradilišta su na kraju 2004. u knjizi narudžbi imala 73 novogradnje čija je ukupna vrijednost iznosila 2,202 mil USD. Od ukupnog broja novogradnji 22 novogradnje čija je vrijednost ukupno iznosila 566,83 mil USD isporučene su do 31. prosinca 2005. U istom razdoblju, na snagu su stupili novi ugovori za gradnju 24 broda (ukupne vrijednosti 967,61 mil USD), pa se u knjizi narudžbi na dan 31. prosinca 2005. nalazi 75 brodova čija je ukupna vrijednost 2.673.057.247,00 USD.
Na dan 31. kolovoza 2006. u knjizi narudžbi prikazanoj u Tabeli 4. nalazi se 62 broda ukupne vrijednosti 2.395.711.520,00 USD i nosivosti 2,42 mil dwt.

Tabela 5. Knjiga narudžbi na dan 31. kolovoza 2006.

BRODOGRADILIŠTE

stanje 31. 12. 2005.

brodovi isporučeni
I. – VIII. 2006.

brodovi ugovoreni

I. – VIII. 2006.*

stanje 31. 8. 2006.

 

br.

prod. cijena

br.

prod. cijena

br.

prod. cijena

br.

prod. cijena

ULJANIK

20

962.360.376

4

138.620.135

 

 

16

 826.157.801

3. MAJ

15

595.502.540

3

103.327.016

 

 

12

 490.792.789

BRODOSPLIT

18

709.130.801

5

122.694.697

 

 

13

 589.662.000

BRODOTROGIR

9

315.767.512

1

29.993.333

2

95.478.744

10

 381.496.256

KRALJEVICA

8

68.522.783

2

1.999.256

2

20.709.829

8

 87.630.489

BRODOSPLIT BSO

5

21.773.235

2

1.937.478

 

 

3

 19.972.185

UKUPNO

75

2.673.057.247

17

398.571.915

4

116.188.573

62

2.395.711.520

*ugovori koji su stupili na snagu
Izvor: Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tijekom prvih osam mjeseci 2006. brodogradilišta su isporučila 17 novogradnji. Na dan 31. kolovoza 2006. na snazi nisu bili sljedeći ugovori: 1. ugovor kojeg je potpisalo Brodogradilište Kraljevica (Atlantska plovidba) u vrijednosti 5,1 mil EUR, 4 ugovora koje je potpisalo Brodogradilište Brodosplit d.o.o. (Tankerska plovidba i Stena) u vrijednosti 227,8 mil USD i 6 ugovora koje je potpisalo 3. Maj Brodogradilište d.d. (Uljanik Plovidba i Biglift Shipping) u vrijednosti 247,46 mil EUR. Osim toga Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. ima potpisana 2 opcijska ugovora sa Stenom za nastavak seriije.

3. Analiza poslovanja poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o

Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.
Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika, utvrđeno je da je poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. poduzetnik u teškoćama. Sukladno članku 16. stavku 2. Uredbe, poduzetnik u teškoćama je onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
Sukladno točki 10. Smjernica koje se primjenjuju sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, smatra se da je poduzetnik u teškoćama, osobito u sljedećim slučajevima:
a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka.
Prema točki 11. Smjernica, može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.

Tabela 5. Osnovni pokazatelji poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. – u 000 kunama

 

2003.

2004.

2005.

Ukupni prihodi

1.763.714

1.797.870

1.994.685

Ukupni rashodi

1.830.119

3.421.141

2.241.195

Dobit/gubitak

-66.405

-1.623.271

-246.510

Novčani tok

9.789

28.099

59.486

Kapital i rezerve

20.465

0,00

0,00

Ukupno dugoročne
i kratkoročne obveze

1.317.461

1.836.618

2.666.049

Broj zaposlenih

3.895

3.551

3.488

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz navedenih pokazatelja vidljivo je sljedeće:
– poduzetnik na kraju trogodišnjeg razdoblja iskazuje u financijskim izvještajima ukupnu vrijednost kapitala jednaku nuli, što znači da je iznos gubitka veći od temeljnog kapitala, tako da je ispunjen jedan od glavnih kriterija određivanja poduzetnika u teškoćama, naveden u točki 10. a) Smjernica.
– osim navedenog gubitka temeljnog kapitala, kod poduzetnika su prisutni tipični pokazatelji teškoća u poslovanju kao što su: nelikvidnost, insolventnost i visoka zaduženost.
Sukladno kriterijima iz članka 16. stavka 2. Uredbe i kriterijima iz točke 10. i 11. Smjernica, razvidno je da je Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. poduzetnik u teškoćama, jer vlastitim sredstvima nije sposoban zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi bez posredovanja države ugrozila opstanak poduzetnika.
Osim gore navedenih kriterija ocjene poduzetnika u teškoćama, bilo je potrebno utvrditi sukladno točki 13. Smjernica, je li se poduzetniku koji pripada većoj poslovnoj grupi može dodijeliti potpora za sanaciju i restrukturiranje. U pravilu se takva potpora ne može dodijeliti, osim ako je moguće dokazati da se radi o teškoćama unutar samog poduzetnika, da iste nisu rezultat proizvoljne raspodjele troškova unutar grupe, te da su teškoće preozbiljne da bi ih grupa sama mogla nadvladati.
U Tabeli 6. prikazano je konsolidirano izvješće iz kojeg je vidljivo da ukupni prihod poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. čini oko 89 posto konsolidiranog ukupnog prihoda cijele grupe, a gubitak poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. čak nadmašuje gubitak cijele grupe.

Tabela 6. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za Grupu Brodosplit u razdoblju 2003. – 2005. u 000 kn

 

2003.

2005.

Ukupni prihodi

1.908.771

2.278.095

Ukupni rashodi

1.989.964

2.517.516

Dobit/gubitak

 -81.193

 -239.421

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Temeljem navedenih podataka ocjena je da nije došlo do proizvoljne alokacije troškova unutar grupe, te da su prihodi i rashodi stvarno nastali i iskazani kod poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.

4. Državna jamstva poduzetniku
Brodosplit-Brodogradilište d.d.

Ukupni iznos kredita za koja su zatražena državna jamstva opisana u točki I. obrazloženja ovog rješenja poduzetnik bi koristio za sljedeće namjene:
1. Iznos državnog jamstva od 149.248.942,00 USD poduzetnik će koristiti za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka kojima će podmirivati tekuće troškove poslovanja do 21. ožujka 2007.
Poslovne banke kod kojih će poduzetnik ostvariti kreditna sredstva i uvjeti kredita prikazani su u Tabelama 7. i 8.

Tabela 7. Uvjeti kredita prema ponudama ********* d.d.

UVJETI KREDITA/BANKA

***************.

***************.

Iznos

313.000.000,00 kn

30.000.000,00 EUR

Vrsta kredita

Kratkoročni kunski

Kratkoročni devizni

Kamata

TZ MF 182 dana + 1,75 p.p.

EURIBOR 3-mj. + 1,90 p.p.

Kamata trenutačno u %

4,85

4,86

Jednokratna naknada u %

0,05

0,05

Nakn. za neiskor.kredit u %

0,10

0,10

Rok povrata

12 mjeseci

12 mjeseci

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. i ********** d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanjaTabela 8. Uvjeti kredita prema ponudama ** ****** d.d.

UVJETI KREDITA/BANKA

***************
d.d.

***************
d.d.

Iznos

120.000.000,00 kn

34.000.000 USD

Vrsta kredita

Kratkoročni kunski

Kratkoročni devizni

Kamata

ZIBOR 3-mj. + 2,00 p.p.

LIBOR 3-mj. + 2,15 p.p.

Kamata trenutačno u %

6,38

7,54

Jednokratna naknada u %

0,35

0,35

Nakn. za neiskor.kredit u %

0,00

0,00

Rok povrata

12 mjeseci

12 mjeseci

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. i ***** ‘**** d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U Tabeli 9. prikazani su troškovi poslovanja poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. koji će biti financirani naprijed navedenim kreditnim sredstvima.

Tabela 9. Kreditna sredstva kojima će poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. održavati sljedeće tekuće troškove poslovanja:

R. br.

Vrsta troškova

Dospijeće

Iznos u USD

1.

Obveze prema domaćim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

**********

2.

Obveze prema inozemnim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

**********

3.

Obveze po kreditima

IV. kvartal 2006.

**********

4.

Devizne usluge

IV. kvartal 2006.

*******

5.

Obveze prema inozemnim kooperantima

IV. kvartal 2006.

*******

6.

Obveze prema inozemnim dobavljačima

I. kvartal 2007.

**********

7.

Obveze prema domaćim dobavljačima

I. kvartal 2007.

**********

8.

Obveze prema zaposlenicima (plaće)

I. kvartal 2007.

**********

9.

PPT

I. kvartal 2007.

*********

10.

Obveze po kreditima

I. kvartal 2007.

*********

 

UKUPNO

 

149.247.851

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2. Iznos državnog jamstva od 29.750.000,00 USD i 30.292.744,00 EUR poduzetnik će koristiti za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 460 i 461 (po Odluci Vlade RH od 2. lipnja 2006.; klasa: 310-14/06-01/02; urbroj: 5030120-06-3), za koje kupac treba uplatiti iznos avansa od 11.900.000,00 USD, a nakon što mu bude izdana avansna garancija.
Za novogradnje broj 460 i 461, HBOR je izdao avansne garancije u korist inozemnog poduzetnika u vlasništvu poduzetnika Tankerske plovidbe d.d. Zadar, na ukupnu vrijednost avansa u iznosu od 29.750.000,00 USD i 30.292.744,00 EUR, koji se naplaćuju tijekom gradnje broda kroz četiri faze.
Međutim, preduvjet za uplatu avansa od strane kupca u iznosu od 11.900.000,00 USD je odobrenje Agencije, stoga je Ministarstvo podnijelo zahtjev za odobrenje cjelokupnog iznosa državnog jamstva, ali s obzirom da tijekom provedbe sanacije odnosno do 21. ožujka 2007., dospijeva samo gore navedeni iznos od 11.900.000,00 USD, poduzetnik će moći koristiti samo državno jamstvo u iznosu od 11.900.000,00 USD.
Iznos avansa od 11.900.000,00 USD kojeg uplati kupac poduzetnik će koristiti za pokriće troškova prikazanih u Tabeli 10.

Tabela 10. Troškovi koji će biti pokriveni iznosom avansa od 11.900.000,00 USD

R.
br.

Vrsta troškova

Dospijeće

Iznos u USD

1.

Obveze prema inozemnim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

 *********

2.

Obveze po osnovi avansnih garancija

IV. kvartal 2006.

 *******

3.

Devizne usluge

IV. kvartal 2006.

 *******

4.

Obveze prema domaćim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

*********

 

UKUPNO

 

 11.900.000

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


3. Iznos državnog jamstva od 14.202.225,00 USD poduzetnik će koristiti za kratkoročno zaduženje kojima će podmirivati tekuće troškove za novogradnju broj 456.
Poduzetnik će kreditna sredstva koristiti od ******* ******** ****** *** d.d. pod sljedećim uvjetima: kamatna stopa iznosi tromjesečni LIBOR + 2,15 p.p. kamatne marže što ukupno iznosi 7,54 posto, naknada za obradu zahtjeva je jednokratna i iznosi 0,35 posto na odobreni iznos kredita a otplatni rok je 12 mjeseci od zadnjeg korištenja kredita.
Navedena kredita sredstva poduzetnik će iskoristiti za nabavu crne metalurgije u vrijednosti od 13.034.331,00 USD, te za plaćanje režijskih i ostalih troškova odnosno obveza prema domaćim dobavljačima koje iznose 1.67.894,00 USD, čime bi započela II. faza izgradnje broda, odnosno obrade crne metalurgije. Početkom obrade crne metalurgije, poduzetnik bi osigurao priljev od kupca u obliku 2. rate avansa.
Specifikacija troškova koji će biti financirani kreditom na kojeg se odnosi predloženo državno jamstvo prikazana je u Tabeli 11.

Tabela 11. Specifikacija troškova koji će biti pokriveni kreditom na koji se odnosi državno jamstvo od 14.202.225,00 USD

R. br.

Vrsta troškova

Dospijeće

Iznos u USD

1.

Obveze prema domaćim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

*********

2.

Obveze prema inozemnim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

**********

 

UKUPNO

 

14.202.225

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

4. Iznos državnog jamstva od 10.800.000,00 USD i 35.930.000,00 EUR, poduzetnik će koristit za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 462 i 463 (Ugovor o gradnji brodova je potpisan s naručiteljem CM-P MAX VII Limited i CM-P MAX VIII Limited, sa sjedištem na Bermudima), za koje kupac treba uplatiti iznos avansa od 10.800.000,00 USD.
Iznos avansa od 10.800.000,00 USD poduzetnik će koristiti za pokriće sljedećih troškova prikazanih u Tabeli 12.

Tabela 12. Specifikacija troškova koji će biti pokriveni kreditom koji se odnosi na državno jamstvo od 10.800.000,00 USD

R. br.

Vrsta troškova

Dospijeće

Iznos u USD

1.

Obveze prema domaćim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

 *******

2.

Obveze prema inozemnim dobavljačima

IV. kvartal 2006.

 *********

3.

Devizne usluge

IV. kvartal 2006.

********

4.

Financijski troškovi

IV. kvartal 2006.

 **********

 

UKUPNO

 

 10.800.009

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


S obzirom na to da tijekom razdoblja sanacije odnosno do 21. ožujka 2007., dospijeva samo iznos od 10.800.000,00 USD, poduzetnik će moći koristiti samo rečeni iznos državnog jamstva od ukupno odobrenog iznosa državnog jamstva od 10.800.000,00 USD i 35.930.000,00 EUR.

IV. Odluka Vijeća

Vijeće je razmatralo Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. na svojoj 68. sjednici održanoj 21. rujna 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i podatke te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
1. Razmatrajući sve dostavljene podatke i dokumentaciju utvrđeno je da predložena državna jamstva predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a; utvrđeno je da predložena jamstva predstavljaju potencijalni rashod države, odnosno kako ista donose poduzetniku ekonomsku prednost koju ne bi ostvario kroz svoje redovno i uobičajeno poslovanje; utvrđeno je kako u konkretnom slučaju postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastice korisniku državne potpore, osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH proizašlih iz SSP-a.
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
Odluka da predloženo državno jamstvo u ukupnom iznosu od 204.001.167,00 USD i 66.222.744,00 EUR predstavlja državnu potporu prvenstveno se temelji na činjenici da isto ne ispunjava uvjete iz članka 74. stavka 1. Uredbe koji se odnose na državno jamstvo. Neispunjenje uvjeta iz članka 74. stavka 1. Uredbe naročito se odnosi na činjenicu da se poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2. Uredbe, da isto nije u mogućnosti dobiti kredite po tržišnim uvjetima bez državnog jamstva te da rečena jamstva pokrivaju 100 posto financijske obveze.
Naime, Vijeće je zaključilo da sveobuhvatna analiza poslovanja opisana u točki III.3. obrazloženja ovog rješenja nedvojbeno ukazuje na to da se poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2., Uredbe, odnosno poduzetnikom koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi, bez posredovanja države, ugrozila njegov opstanak.
Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi se primijenilo izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, državna potpora mora biti sukladna članku 18. stavku 1. ZDP-a, koji se odnosi na državne potpore za restrukturiranje. Državna potpora za restrukturiranje može biti dodijeljena jedino ukoliko poduzetnik u teškoćama predloži Plan restrukturiranja čiji je cilj uspostava poduzetnikove dugoročne održivosti na tržištu. Navedena državna potpora može se dodijeliti samo jednom u razdoblju od 10 godina.
S obzirom na to da Plan restrukturiranja poduzetnika još nije izrađen, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. za vrijeme dok se izrađuje Plan restrukturiranja uvjetno odobri državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva, sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Državna potpora za sanaciju odobrava se iz razloga narušene likvidnosti poslovanja uzrokovane neodobravanjem kredita od strane poslovnih banaka. Naime, poslovne banke ne žele odobravati kredite uz državno jamstvo, ukoliko ne postoji odobrenje Agencije.
2. Sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, Vijeće je u točki II. izreke ovog rješenja odredilo uvjete koje poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. kao korisnik državne potpore mora ispuniti. Riječ je o sljedećim uvjetima:
2.1. Državna jamstva i krediti moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima. Sukladno članku 27.L321479 stavku 12. Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2006. (»Narodne novine«, broj 148/06), na ukupan iznos odobrenih financijskih državnih jamstava zaračunava se provizija od 0,5 posto. Provizija se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
U konkretnom slučaju to znači da će se poduzetniku Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. obračunati provizija od 0,5 posto na sljedeće iznose državnih jamstava:
– iznos od 149.248.942,00 USD, odnosno 874.693.573,20 kuna,
– iznos od 11.900.000,00 USD, odnosno 69.741.556,50 kuna koji je dio državnog
– jamstva u iznosu od 29.750.000,00 USD odnosno 174.353.891,25 kuna i 30.292.744,00 EUR odnosno 225.078.511,00 kuna i kojeg poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. može koristiti jer isti dospijeva tijekom provedbe sanacije,
– iznos od 14.202.225,00 USD odnosno 83.234.056,91 kunu te
– iznos od 10.800.000,00 USD odnosno 63.294.858,00 kuna koji je dio državnog jamstva u iznosu od 10.800.000,00 USD i 35.930.000,00 EUR, odnosno 266.963.960,09 kuna i koji poduzetnik Brodosplit-Brodogradilište d.o.o. može koristiti jer isti dospijeva tijekom provedbe sanacije.
Stoga je odlučeno kao u točki II.1. izreke ovog rješenja.
2.2. Krediti poslovnih banaka moraju biti odobreni po redovnim tržišnim uvjetima odnosno po kamatnoj stopi koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od postojeće referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto.
Kreditna sredstva moraju biti vraćena u roku od 12 mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka poduzetniku, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 2. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki II.2. izreke ovog rješenja.
2.3. Sukladno članku 27. stavku 1. alineji 5. Uredbe, državna potpora za sanaciju odobrava se za razdoblje potrebno za izradu Plana restrukturiranja, a najviše na razdoblje od 6 mjeseci, odnosno zaključno do 21. ožujka 2007. Ukoliko u navedenom razdoblju Agenciji ne bude dostavljen Plan restrukturiranja, tada je potrebno izraditi Plan likvidacije ili dostaviti dokaz da su krediti za koje je izdano državno jamstvo u cijelosti vraćeni ili je državno jamstvo prestalo važiti. Stoga je odlučeno kao u točki II.3. izreke ovog rješenja.
2.4. Državnu potporu za sanaciju moguće je dodijeliti samo jednom, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 6. Uredbe. Naime, potpora za sanaciju je potpora za pokriće operativnih troškova koja će omogućiti poduzetniku prevladavanje financijskih teškoća i normalno obavljanje poslovanja u razdoblju izrade Plana restrukturiranja.
Ponovna dodjela potpore za sanaciju koja bi samo održavala postojeće stanje, a ne bi rješavala gospodarske i socijalne probleme, nije dopuštena.
Osim toga, odobravanje potpore za sanaciju ne znači nužno da će državna potpora u okviru Plana restrukturiranja biti odobrena i to iz razloga jer se državne potpore za restrukturiranje odobravaju sukladno odredbama koje se odnose na restrukturiranje.
2.5. Agencija sukladno članku 5. i 6. stavku 1. točki b. ZDP-a nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.
U cilju što boljeg obavljanja funkcije nadzora, Agencija je, sukladno članku 6. stavku 1. točki d) i stavku 4. ZDP-a te sukladno članku 70. stavku 2. SSP-a, od Ministarstva kao predlagatelja državnog jamstva, zatražila dostavu izvješća o ispunjavanju uvjeta iz točke II. izreke ovog rješenja te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
2.6. Vijeće je prilikom donošenja odluke je li ispunjen uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 3. Uredbe, utvrdilo da se odobravanjem državnih jamstava za sanaciju otklanjaju ozbiljne socijalne poteškoće.
Naime, prestanak rada poduzetnika značio bi i povećanje stope nezaposlenosti kako u regiji, tako i u RH koju inače karakterizira visoka stopa nezaposlenosti.
Činjenica da se brod sastoji od nekoliko tisuća komponenti, te da sama brodogradnja kao djelatnost značajno utječe na tržište prateće industrije, isporučitelje materijala, opreme i usluga, te da omogućuju njihov razvoj, dodatno je pridonijela odluci Vijeća je li dodjela državnih jamstava poduzetniku u razdoblju izrade Plana restrukturiranja otklanja ozbiljne socijalne poteškoće.
Dakle, prestanak rada poduzetnika neizravno bi ugrozio i radna mjesta u pratećim djelatnostima vezanim za brodogradnju te bi znatno premašio broj od 3.488 djelatnika koji su zaposleni u samom poduzetniku.
2.7. Vijeće je prilikom donošenja odluke odlučilo da je ispunjen i uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 4. Uredbe, odnosno da su predložena državna jamstva ograničena na minimalni iznos koji omogućava poduzetniku nastavak poslovanja u razdoblju dok izrađuje Plan restrukturiranja.
Vijeće svoju odluku temelji na podacima opisanim u točki III.3. i 4. obrazloženja ovog rješenja, odnosno činjenici da je poduzetnik dostavio iscrpan pregled svojih obveza i rashoda koje će podmirivati u razdoblju potrebnom za izradu Plana restrukturiranja.
3. Rješenja Agencije iz članka 13. stavka 3. ZDP-a kojim se donosi odobrenje uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama« sukladno članku 18. ZDP-a.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-02/49
Urbroj: 580-03-06-43-12
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - odobrenje Prijedloga za odobrenje državnih jamstava Brodosplit-Brodogradilištu d.o.o
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !