Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - ograničavanje tržišnog natjecanja Sporazumom između Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 9.5.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa UP/I 030-02/2002-01/44, urbroj 580-02-08-41-26 od 3. travnja 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1820

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34.L392131, 35.L392132 stavka 1. točke 2. i 66. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), te članka 202.L392134 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), u smislu članka 6.L392136 i članka 7.L392137 stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), u upravnom postupku ocjene Sporazuma o distribuciji proizvoda, sklopljenog 6. lipnja 2002., izmedu poduzetnika Pliva farmaceutska industrija d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49, i poduzetnika INFAI, Instituta za biomedicinsku analitiku i NMR Imaging GmbH, sa sjedištem u Kölnu, Njemačka, Gottfried-Hagen.Str. 60-62, pokrenutom po zahtjevu poduzetnika Pliva d.d., zastupanog po direktorici Biserki Furčić, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 102. sjednice, održane 3. travnja 2008., donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da se odredbom članka 2. stavka 2. i odredbom članka 5. stavka 1. Sporazuma o distribuciji proizvoda sklopljenog 6. lipnja 2002., izmedu poduzetnika Pliva d.d. i poduzetnika INFAI – NMR GmbH, u razdoblju od 6. lipnja 2002. do 9. lipnja 2003. godine, ograničava tržišno natjecanje, u smislu članka 6.L392139 stavka 1. točke 1. i članka 7.L392140 stavka 1. točke 2. i 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98).
II. Ništave su stoga, ex lege, u smislu članka 7.L392142 stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), odredbe Sporazuma o distribuciji proizvoda sklopljenog 6. lipnja 2002., izmedu poduzetnika Pliva d.d. i poduzetnika INFAI – NMR GmbH iz točke I. izreke ovog rješenja, i to:
a) odredba članka 2. stavka 2. u cijelosti koja glasi:
»Pliva neće, bilo izravno ili neizravno, prodavati Proizvode izvan Teritorija, niti će ih prodavati onim trećim osobama na teritoriju za koje može smatrati da bi ih dalje prodavali ili dali na uporabu izvan Teritorija.«
b) odredba članka 5. stavka 1. u dijelu koji glasi: »INFAI obvezuje sebe i svoje združene tvrtke da neće neizravno prodavati Proizvode na Teritoriju.«
III. Utvrđuje se da predmetni Sporazum o distribuciji, sklapanjem Aneksa osnovnom Sporazumu o distribuciji proizvoda između poduzetnika Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH, od 9. lipnja 2003., u razdoblju od 9. lipnja 2003. do 1. listopada 2003. godine nije u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392144 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98).
IV. Ocjena Sporazuma o distribuciji i Aneksa osnovnom Sporazumu o distribuciji iz točke I., II. i III. izreke ovog rješenja odnosi se samo na njegovu suglasnost s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja Republike Hrvatske i vrijedi samo na području primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392145 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98) do 1. listopada 2003. godine, odnosno stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392146 (»Narodne novine«, broj 122/03).
V. Podnositelj zahtjeva, poduzetnik Pliva d.d., obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 9.400,00 kuna, koju je 16. svibnja 2003. uplatio u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
VI. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Ovim rješenjem izvršava se presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-5438/2003-7, od 26. listopada 2006. (»Narodne novine«, broj 16/07) kojom je Upravni sud Republike Hrvatske uvažio tužbu poduzetnika Pliva d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara i poništio rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), klasa: UP/I 030-02/2002-01/44, urbroj: 580-02-03-17-04, od 13. veljače 2003., te presudom naložio Agenciji da donese novo rješenje, pridržavajući se, u smislu članka 62.L392147 Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92) pravnog shvaćanja Upravnog suda Republike Hrvatske i njegovih primjedaba u pogledu postupka. Agenciji je navedena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske dostavljena 8. veljače 2007.
Prema članku 62. Zakona o upravnim sporovima, kada sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kojemu se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen, te je pri donošenju novog rješenja tijelo vezano pravnim shvaćanjima suda i primjedbama suda u svezi s postupkom.
Budući da je postupak u ovom predmetu pokrenut prije 1. listopada 2003., odnosno prije dana početka primjene odredbi važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392149 (»Narodne novine«, broj 122/03), u konkretnom slučaju, sukladno članku 66.L392150 tog Zakona, primjenjivane su odredbe do tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98).

1. POKRETANJE PREDMETNOG POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 24. lipnja 2002. od poduzetnika Pliva d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49, zastupanog po direktorici Biserki Furčić (dalje: Pliva d.d.) Sporazum o distribuciji proizvoda (dalje: Sporazum o distribuciji), sklopljen 6. lipnja 2002. s poduzetnikom INFAI, Institutom za biomedicinsku analitiku i NMR Imaging GmbH, sa sjedištem u Kölnu, Njemačka, Gottfried-Hagen Str. 60-62 (dalje: INFAI – NMR GmbH).
Navedeni je Sporazum o distribuciji poduzetnik Pliva d.d. dostavio Agenciji na ocjenu u preslici na izvornom engleskom jeziku i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, sukladno odredbi članka 12.L392152 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), budući je u konkretnom slučaju bila riječ o sporazumu iz članka 11. stavka 1. ZZTN, za koje je ZZTN propisao obvezu podnošenja na ocjenu Agenciji.
Uvidom u članak 1. stavak 1. navedenog Sporazuma o distribuciji Agencija je utvrdila da je poduzetnik Pliva d.d. imenovan isključivim distributerom dišnog kompleta Heliobacter Test INFGAL seta 13C Urea za masovnu spektrometriju odraslih i djece starije od 12 godina, te heliobacter testa INFAL Kits 13C Urea za infra crvenu spektroskopiju odraslih i djece starije od 12 godina (dalje: Proizvodi) poduzetnika INFAI – NMR GmbH u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.
Člankom 11. stavkom 1. predmetnog Sporazuma o distribuciji uređeno je da je isti sklopljen za razdoblje od pet (5) godina i da će se automatski obnoviti za sljedeće jednogodišnje razdoblje, ukoliko navedeni Sporazum o distribuciji, sukladno članku 9. stavku 3. i članku 11. stavku 3. tog Sporazuma, ne bude raskinut.
Postupak ocjene Sporazuma o distribuciji proveden je u svrhu utvrđivanja sukladnosti navedenog Sporazuma s odredbama ZZTN, odnosno radi utvrđivanja je li u ovom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu iz članka 7. stavka 1. ZZTN.
Člankom 7. ZZTN propisano je da su zabranjeni sporazumi kojima je cilj, posljedica ili mogući učinak ograničavanje ili sprječavanje slobodnog tržišnog natjecanja, a osobito sporazumi kojima se, izmedu ostalog, medu poduzetnicima dijeli tržište ili izvori nabave robe i usluga, te kojima se ograničava ili nadzire obujam proizvodnje, prodaje ili kupnje robe i pružanje ili korištenje usluga.

2. PROPISI KOJE JE AGENCIJA PRIMJENJIVALA U PROVEDBI PREDMETNOG POSTUPKA

U donošenju predmetnog rješenja Agencija se pridržavala pravnog shvaćanja i primjedbi Upravnog suda Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 62.L392154 Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 53/91, 9/92 i 77/92), a u svezi s člankom 4. tog Zakona, kojim je propisano da su presude tog suda obvezne.
Budući da je predmetni postupak pokrenut prije 1. listopada 2003., odnosno prije početka primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392156 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN iz 2003.), Agencija je, u smislu odredbe članka 66. ZZTN iz 2003., u provedbi predmetnog upravnog postupka, primijenila odredbe do tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392157 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89198; dalje: ZZTN), te Zakon o općem upravnom postupkuL392158 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP), kojim se ureduju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.
Kako ZZTN nije detaljno propisao način ocjene sporazuma o isključivoj distribuciji te s obzirom na činjenicu da nije bilo podzakonskih akata kojima se navedeno područje tržišnog natjecanja detaljno uređuje, Agencija je u postupku ocjene ovog Sporazuma o distribuciji, pored odredbi ZZTN, podredno izvršila uvid i u pravnu stečevinu Europske zajednice (dalje: EZ), vezano uz ocjenu vertikalnih sporazuma.
Stoga, Agencija je u provedbi postupka izvršila uvid u: Uredbu Europske komisije br. 2790/1999 od 22. prosinca 1999. o primjeni članka 81(3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađeno djelovanje (Službeni list L 336, 29/12/1999) i Priopćenje Europske komisije (EZ) – Smjernice za vertikalna ograničenja (Službeni list C 291, 13/10/2000). U navedene propise Agencija je izvršila uvid putem internetske stranice Europske komisije: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/lepislation.html
Naime, podredna primjena kriterija EZ i to na odgovarajući način temelji se na obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju izmedu Republike Hrvatske i EZ i njihovih država članica (dalje: SSP), sklopljenog 29. listopada 2001. (»Narodne novine – Medunarodni ugovori«, broj 14/01), odnosno temelji se na obvezama koje proizlaze iz Zakona o potvrđivanju
Privremenog Sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i EZ (»Narodne novine – Medunarodni ugovori«, broj 15/01; dalje: Privremeni Sporazum). Do stupanja na snagu SSP, 1. veljače 2005., na snazi je bio Privremeni sporazum.
Tržišno natjecanje je SSP uređeno člankom 40., člankom 69. i člankom 70.
Člankom 70., stavak 2. SSP (odgovarajući članak 35. stavak 2. Privremenog sporazuma) je izmedu ostalog propisano da će se svako postupanje suprotno navedenom članku ocjenjivati temeljem kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ, posebice članka 81., članka 82. i članka 86. Ugovora o osnivanju EZ i instrumenata za njihovo pravilno tumačenje koje su usvojile njezine institucije.
Ispravnost stava Agencije, vezano uz podrednu primjenu kriterija EZ temeljem obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP i Privremenog sporazuma potvrđen je i odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-1410/2007, od 13. veljače 2008. godineL392159 (»Narodne novine«, broj 25/08).
Navedenom odlukom je Ustavni sud Republike Hrvatske, izmedu ostalog, odlučio da, iako niti u tom, konkretnom slučaju, SSP i Privremeni sporazum nisu bili na snazi kada se desio događaj koji je ocijenjen od strane Agencije, Agencija je ispravno, pri procjenjivanju je li postupanje poduzetnika moglo dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja, krenula od mjerodavnih odredbi ZZTN, a pri tome je samo kao pomoćno sredstvo primijenila kriterije, standarde i instrumente za tumačenje EZ. Stav je Ustavnog suda Republike Hrvatske da je riječ o svojevrsnom popunjavanju pravnih praznina na način koji odgovara duhu nacionalnoga prava i koji nije suprotan izričitim rješenjima ZZTN.

3. POSTUPAK OCJENE PREDMETNOG SPORAZUMA O DISTRIBUCIJI PROVEDEN SUKLADNO PRAVNOM SHVAĆANJU I PRIMJEDBAMA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Budući da je predmetnim osporenim rješenjem klase: UP/I-030-02/2002-01/44, urbroja: 580-02-03-17-04, od 13. veljače 2003., Agencija utvrdila da su ex lege ništave u cijelosti odredba članka 2. stavka 2., te djelomično odredba članka 5. stavka 1. Sporazuma o distribuciji proizvoda, sklopljenog 6. lipnja 2002., izmedu poduzetnika Pliva d.d. i INFAI– NMR GmbH, u smislu odredbe članka 7. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ZZTN, Agencija je poduzetniku Pliva d.d. naložila brisanje odredbi navedenih članaka koje su utvrđene ništavim ex lege.
Postupajući po navedenom nalogu Agencije, poduzetnik Pliva d.d. je 16. lipnja 2003. Agenciji dostavio presliku Aneksa osnovnom sporazumu o distribuciji, sklopljenog 9. lipnja 2003. izmedu poduzetnika Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH, kao dokaz ispunjenja navedenog naloga Agencije. Navedenim je podneskom poduzetnik Pliva d.d. ujedno obavijestio Agenciju da je protiv predmetnog rješenja Agencije podnio tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenoga, Agenciji je 8. veljače 2007. dostavljena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-5438/2003-7, od 26. listopada 2006., kojom se poništava rješenje Agencije, klasa: UP/I-030-02/2002-01/44, urbroj: 580-02-03-17-04, od 13. veljače 2003.
Stoga je Agencija 27. travnja 2007., pridržavajući se pravnog shvaćanja i primjedbi Upravnog suda Republike Hrvatske od poduzetnika Pliva d.d. zastupanog po predsjedniku Uprave Željku Čoviću zatražila pisano očitovanje o tome:
1. je li Sporazum o distribuciji predmetnog proizvoda, kao i Aneks sporazuma o distribuciji kojim je izmijenjen taj Sporazum sukladno odluci Agencije i dalje na snazi,
2. je li poduzetnik Pliva d.d. od dana sklapanja spomenutog Aneksa sporazuma o distribuciji prodao predmetni proizvod i izvan područja za koje mu je dodijeljeno isključivo pravo distribucije od poduzetnika INFAI – NMR GmbH, putem dopuštene pasivne prodaje,
3. ima li proizvod supstitute, odnosno postoji li proizvod koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike potrošača može zamijeniti navedeni proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu potrošača, a raspoloživ je za kupnju u Republici Hrvatskoj.
Kako poduzetnik Pliva d.d. nije, u za to ostavljenom roku, dostavio Agenciji zatraženo pisano očitovanje, Agencija je 25. svibnja 2007., 12. lipnja 2007. i 19. srpnja 2007. uputila požurnice poduzetniku Pliva d.d.
Poduzetnik Pliva d.d. je zatraženo očitovanje dostavio Agenciji 25. srpnja 2007. Navedenim se podneskom očitovao kako je navedeni Sporazum o distribuciji i njegov Aneks, sklopljen 9. lipnja 2003. s INFAI – NMR GmbH i dalje na snazi. Također, isti se očitovao da je, u okviru reorganizacije poduzetnika Pliva d.d. koja je provedena u 2004. godini, poduzetnik Pliva d.d. ustupio navedeni Sporazum o distribuciji poduzetniku Pliva Hrvatska d.o.o. Temeljem prenesenog Sporazuma o distribuciji poduzetnik Pliva Hrvatska d.o.o. prodaje proizvode na ugovorenom teritoriju i to: veledrogerijama i bolnicama. Navedeni se proizvod koji je predmet Sporazuma o distribuciji može, zajedno s ostalim proizvodima koje distribuiraju poduzetnici u sastavu Pliva grupe, naći na njegovim internetskim stranicama, pa se stoga s njime mogu upoznati i osobe izvan ugovorenog teritorija. Prema njemu dostupnim podacima, u Republici Hrvatskoj nije registriran, niti se prodaje proizvod koji bi se mogao smatrati supstitutom navedenom proizvodu.
Podneskom od 16. kolovoza 2007. poduzetnik Pliva d.d. se izričito pisano očitovao da ostaje pri svom zahtjevu da Agencija okonča predmetni postupak ocjene sporazuma.
Stoga je Agencija 20. kolovoza 2007. uputila dopis Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, kojim je Agencija zatražila očitovanje o tome ima li proizvod dišni komplet Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za masovnu spektrometriju odraslih i djece starije od 12 godina, te Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za infra-crvenu spektroskopiju odraslih i djece starije od 12 godina, svoj supstitut u Republici Hrvatskoj, odnosno postoji li proizvod koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike potrošača može zamijeniti navedeni proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu potrošača, a raspoloživ je za kupnju u Republici Hrvatskoj. Također, Agencija je od Agencije za lijekove i medicinske proizvode zatražila očitovanje o tome distribuira li poduzetnik INFAI – NMR GmbH i druge proizvode u Republici Hrvatskoj, te ukoliko ih distribuira, koji su to proizvodi.
Agencija za lijekove i medicinske proizvode je 27. kolovoza 2007. Agenciji dostavila pisano očitovanje u kojem je navela da u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvod koji se može smatrati supstitutom proizvodu dišni komplet Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za masovnu spektrometriju odraslih i djece starije od 12 godina, te Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za infra-crvenu spektroskopiju odraslih i djece starije od 12 godina. Takoder, tom se prilikom Agencija za lijekove i medicinske proizvode očitovala da poduzetnik INFAI – NMR GmbH ne distribuira druge lijekove niti medicinske proizvode u Republici Hrvatskoj.
Budući da je poduzetnik Pliva d.d. svojim punomoćnikom u ovom upravnom postupku imenovao Darka Majera, dipl. iur. Agencija je 11. prosinca 2007. od poduzetnika Pliva d.d. zatražila dostavu uredne punomoći Darku Majeru, dipl. iur. za zastupanje u ovom upravnom postupku. Poduzetnik Pliva d.d. je 27. prosinca 2007. dostavio Agenciji zatraženu punomoć.
Također, Agencija je 19. studenoga 2007. od poduzetnika Pliva d.d. zatražila dostavu pravnog temelja, odnosno sve poslovne dokumentacije kojom je 1. siječnja 2004. godine, u okviru reorganizacije poduzetnika Pliva d.d., predmetni Sporazum o distribuciji i Aneks sporazuma kojim je izmijenjen taj Sporazum o distribuciji sukladno odluci Agencije, ustupljen povezanom društvu Pliva Hrvatska d.o.o.
Navedenu je dokumentaciju poduzetnik Pliva d.d. Agenciji dostavio 27. prosinca 2007.
U svrhu pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je, sukladno odredbi članka 149. ZoUP, održala 5. veljače 2008. godine usmenu raspravu. Poziv na navedenu usmenu raspravu bilo je moguće uručiti samo poduzetniku Pliva d.d., Zagreb, budući poduzetnik INFAI – NMR GmbH ima sjedište u inozemstvu, te prema podacima kojima raspolaže Agencija, nema povezanih društava u Republici Hrvatskoj. Stoga mu Agencija nije bila u mogućnosti uputiti poziv na ovu usmenu raspravu.
Zbog toga je Agencija poduzetniku Pliva d.d., u pozivu za usmenu raspravu, naložila da, ukoliko je isti u mogućnosti, Agenciji dostavi pisano očitovanje poduzetnika INFAI – NMR GmbH u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, vezano uz predmetnu upravnu stvar.
Na navedenoj usmenoj raspravi je punomoćnik poduzetnika Pliva d.d. iskazao na zapisnik da nema ništa novoga za nadodati. O svemu se tijekom postupka očitovao pisanim putem. Ponovio je da je predmetni Sporazum o distribuciji Aneksom sporazuma usklađen s nalogom Agencije iz osporenog rješenja. Sve navedeno učinjeno je u suglasnosti s drugom ugovornom stranom, poduzetnikom INFAI – NMR GmbH.
Takoder, punomoćnik poduzetnika Pliva d.d. je na zapisnik izjavio da nije u mogućnosti priložiti na zapisnik od Agencije zatraženo pisano očitovanje poduzetnika INFAI – NMR GmbH u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Medutim, isti je i tom prilikom naglasio da je poduzetnik Pliva d.d. suglasno s INFAI – NMR GmbH izmijenio predmetni Sporazum o distribuciji u vezi kojega je doneseno osporeno rješenje Agencije, u skladu s nalogom Agencije, sklopivši s poduzetnikom INFAI – NMR GmbH Aneks tog sporazuma koji je i danas na snazi.
Temeljem prikupljenih podataka Agencija je izradila ekonomsku i pravnu analizu mjerodavnog tržišta. Provedenom ekonomskom i pravnom analizom utvrđeno je sljedeće:

4. STRANKE U POSTUPKU

4.1. INFAI – NMR GmbH

INFAI institut za biomedicinsku analitiku i NMR Imaging GmbH (dalje: INFAI – NMR GmbH), poduzetnik je sa sjedištem u Njemačkoj, Gottfried-Hagen-Strasse 60-62, D-51105 Köln. Obavlja djelatnost istraživanja analitičke tehnologije i dijagnostičke medicine te razvija inovativne farmaceutske proizvode. Ima povezana društva sa sjedištima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Italiji i Turskoj. Ne raspolaže vlastitom distributivnom mrežom, već distribuciju svojih proizvoda organizira u pojedinoj zemlji putem poduzetnika sa sjedištem u toj zemlji, s kojim sklapa ugovor o isključivoj distribuciji.
Poduzetnik INFAI – NMR GmbH ne obavlja djelatnosti u Republici Hrvatskoj niti ima povezanih društava u Republici Hrvatskoj.

4.2. Pliva d.d.

Poduzetnik PLIVA Farmaceutika, dioničko društvo (dalje: Pliva d.d.), poduzetnik je upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem MBS: 080022035. Registriran je za obavljanje raznih djelatnosti, izmedu ostalih, proizvodnju osnovnih kemikalija, farmaceutskih proizvoda, ostalih kemijskih proizvoda, trgovinu na malo izvan prodavaonica, skladištenje robe, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje strojeva i opreme, istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, itd.

5. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Agencija je, uzimajući u obzir raspoložive podatke o djelatnosti poduzetnika te proizvodima odnosno uslugama koje nude na tržištu, sukladno članku 19. ZZTN utvrdila mjerodavno tržište.
Člankom 19. točkom 1. i 2. ZZTN propisano je da se tržište ili dio tržišta na kojem djeluje poduzetnikova tržišna snaga utvrđuje osobito na osnovi:
1. zemljovidnog područja poslovanja poduzetnika i na kojem je došlo do ograničavanja slobodnog tržišnog natjecanja
2. vrste robe i usluga koje nudi poduzetnik te prisutnosti druge robe i usluga na području djelovanja tržišne snage poduzetnika, što svojom namjenom i cijenom mogu poslužiti kao zamjena robe i usluga, kojima posluje poduzetnik.
Predmet Sporazuma o distribuciji u ovom postupku je isključiva distribucija proizvoda:
1. dišni komplet Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za masovnu spektrometriju odraslih i djece starije od 12 godina, te
2. Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za infra crvenu spektroskopiju odraslih i djece starije od 12 godina

Slika 1. Heliobacter Test INFAI

Izvor: internetska stranica http://www.infai.com/cgi-bin/iquery.cgi?res=ae15
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Navedeni komplet proizvoda u Republici Hrvatskoj raspoloživ je isključivo putem poduzetnika PLIVA d.d., kao distributera poduzetnika INFAI –NMR GmbH.
Kako bi se utvrdilo mjerodavno tržište u proizvodnom smislu, Agencija je analizirala postojanje drugih proizvoda koji svojom namjenom i cijenom mogu poslužiti kao zamjena promatranom proizvodu, a raspoloživi su za kupnju u Republici Hrvatskoj.
Člankom 8. ZZTN propisano je da se ograničavanje i sprječavanje slobodnog tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenih sporazuma, u smislu članka 7. ZZTN, utvrđuje osobito uvidom i ocjenom uvjeta na tržištu, kao što su:
1. obujam i raznovrsnost ponude i potražnje robe i usluga,
2. brojnost natjecatelja i njihov udio na tržištu,
3. način opskrbe tržišta i potrošača robom i uslugama.
Analizom stanja na mjerodavnom tržištu utvrđeno je da u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvod koji bi udovoljavao kriterijima prema kojima bi se on smatrao supstitutom proizvodu poduzetnika INFAI – NMR GmbH.
Stoga je, uzimajući navedeno u obzir, u predmetnom slučaju mjerodavno tržište utvrđeno kao distribucija proizvoda dišnog kompleta Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za masovnu spektrometriju odraslih i djece starije od 12 godina, te Heliobacter Test INFAI Kits 13C Urea za infra-crvenu spektroskopiju odraslih i djece starije od 12 godina u Republici Hrvatskoj.
Naime, riječ je o proizvodu koji se, sukladno Zakonu o lijekovima i medicinskim proizvodimaL392160 (»Narodne novine«, broj 121/03 i 177/04), smatra lijekom, te je kao takav registriran pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Sukladno članku 38. stavku 2. točki 1. istog Zakona klasificiran je kao lijek koji se izdaje na recept, te je njegovo izdavanje dopušteno isključivo u ljekarnama i zdravstvenim ustanovama. Proizvod je stavljen u promet sukladno odobrenju Agencije za lijekove i medicinske proizvode, kao nadležne institucije za izdavanje takvog odobrenja u Republici Hrvatskoj.
Ureja izdisajni test (UIT) je neinvazivan test za dokazivanje sumnje na infekciju Helicobacter pylori i jedina kontrola uspješnosti eradikacije nakon provedene trojne terapije. UIT namijenjen je primarnoj dijagnostici dispepsije (žgaravice i sličnih simptoma) u pacijenata mladih od 45 godina bez alarmantnih simptoma) te kao jedini test izbora prilikom svake kontrole nakon provedenog liječenja.
Infekciju bakterijom Helicobacter pylori sa sigurnošću je moguće utvrditi testiranjem najmanje 4 uzorka, što poskupljuje cijenu gastroskopije, a ujedno je za bolesnika neugodno, ili pak ureja izdisajnim testom koji je neinvazivna, osjetljiva i specifična metoda, a za bolesnika ugodna i bezbolna pretraga.
Uz lijek dišni komplet Heliobacter Test, PLIVA d.d. je osigurala i analizatore rezultata u više centara u Republici Hrvatskoj.
Ureja izdisajni test jedini je test za otkrivanje zaraze Heliobacter pylori bakterijom u Republici Hrvatskoj neinvazivne prirode i kao takav znatno prihvatljiviji od strane potrošača i zdravstvenih djelatnika.
Heliobacter Test INFAI registriran je u svim zemljama članicama Europske unije, njegova uporaba je odobrena od strane Europske komisije 1997. godine te je tako8er prihvaćen i mnogim drugim zemljama. Test INFAI je postao standardni dijagnostički alat i najčešće je korišten 13C-urea dišni test u svijetu. Europsko društvo gastroenterologa 1999. godine ureja izdisajni test proglasilo je zlatnim standardom. Takve je preporuke prihvatilo i Hrvatsko gastroenterološko društvo te preporučuje njegovo korištenje.
Dijagnostički paket izra en je kako bi se mogao praktično koristiti u bolnicama i kod liječnika opće prakse.

Tablica 1. PRIKAZ DIJAGNOSTIČKOG PAKETA HELIOBACTER
TESTA

Ime

Aktivni sastojak

Analiza

EU-Broj

Odobreno

Helicobacter Test INFAI®

75 mg 13C-Urea

masovna
spektrometrija

EU/1/971045/001

14. 8. 1997.

Helicobacter Test INFAI®

75 mg 13C-Urea

infra-crvena spektroskopija

EU/1/97/045/002.

 

2. 5. 2002.

 

Izvor: podnesak poduzetnika Pliva d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 

6.1. Sporazum o distribucili od 6. lipnja 2002.

Poduzetnici INFAI – NMR GmbH i PLIVA d.d. sklopili su 6. lipnja 2002. Sporazum o distribuciji proizvoda »Helicobacter Test« na teritoriju Republike Hrvatske i Republike Slovenije, za razdoblje od 5 godina, uz automatsko obnavljanje za jednogodišnje razdoblje, ukoliko sporazum ne bude raskinut.
Navedeni Sporazum o distribuciji ima značajke sporazuma o isključivoj distribuciji. Iz provedene analize u predmetnom postupku proizlazi da je poduzetnik Pliva d.d. isključivi distributer proizvoda Helicobacter Test u Republici Hrvatskoj, koji nema sebi sličnog ili zamjenskog proizvoda na istom zemljopisnom području.
Sporazumi o isključivoj distribuciji su sporazumi koji ulaze u kategoriju tzv. vertikalnih sporazuma. Vertikalnim sporazumima smatraju se sporazumi sklopljeni izmedu dvije ili više ugovornih strana, od kojih svaka ugovorna strana radi ispunjenja svrhe sporazuma djeluje na različitoj razini proizvodnog ili distribucijskog lanca. Navedenim vertikalnim sporazumima ureduju se uvjeti pod kojim ugovorne strane mogu kupovati, prodavati ili preprodavati određenu robu i/ili uslugu (npr. ugovor o isključivoj distribuciji, ugovor o selektivnoj distribuciji, ugovor i isključivoj kupnji i ugovor o franchisingu).
Odredbom članka 2. stavka 2. Sporazuma o distribuciji uređuje se da poduzetnik Pliva d.d. neće, bilo izravno ili neizravno, prodavati proizvode izvan teritorija, niti će ih prodavati onim trećim osobama na teritoriju za koje može smatrati da bi ih dalje prodavali ili dali na uporabu izvan teritorija.
Odredbom članka 5. stavka 1. Sporazuma o distribuciji, izmedu ostalog, uređeno je da će poduzetnik INFAI – NMR GmbH obavijestiti svoje združene tvrtke da ne prodaju neizravno proizvode na ugovorenom teritoriju.
Navedena odredba članka 2. stavka 2. u cijelosti i djelomično odredba članka 5. stavka 1. Sporazuma o distribuciji, su odredbe iz članka 7. stavka 1. točke 2. ZZTN, kojima se ograničava tržišno natjecanje.
Navedenim se odredbama među poduzetnicima dijeli tržište ili izvori nabave robe i usluga, kao što je uređeno odredbom članka 7. stavka 1. točke 2. ZZTN, te se ograničava ili nadzire obujam proizvodnje, prodaje ili kupnje robe i pružanje ili korištenje usluga, u smislu članka 7. stavka 1, točke 4. ZZTN. Stoga su takve odredbe sporazuma ex lege ništave, sukladno odredbi članka 7. stavka 2. ZZTN.
Naime, dioba tržišta medu isključivim distributerima na način da se distributeru zabranjuje i neizravna prodaja proizvoda izvan područja isključive distribucije dovodi do stvaranja apsolutne teritorijalne zaštite istih, što predstavlja osobito težak oblik ograničavanja slobodnog tržišnog natjecanja.
Ugovaranje apsolutne teritorijalne zaštite dovodi do stvaranja monopolističkog položaja isključivog distributera i to s obzirom na dodijeljeno područje isključive distribucije, a čime se krajnji kupci mogu dovesti u nepovoljan položaj jer nemaju alternativni izvor nabave proizvoda izvan teritorija određenog ugovorom. Osim toga, apsolutna teritorijalna zaštita omogućuje isključivom distributeru prodaju robe pod diskriminatornim uvjetima, uključivši i prekomjerno visoke cijene.
Naime, u sporazumima o isključivoj distribuciji proizvoda, dobavljač se može samo izravno, ali nikako neizravno, obvezati da on sam drugim trgovcima, na teritoriju za koje je dao pravo isključive distribucije, ne dobavlja proizvode, te da robu koja je predmet sporazuma ne dobavlja konačnim korisnicima na teritoriju za koji postoji isključiva distribucija.
Slijedom navedenoga, u smislu odredaba ZZTN, dopušteno je dobavljaču, u konkretnom slučaju poduzetniku INFAI – NMR GmbH da distributera, odnosno poduzetnika Pliva d.d., ugovorno ograničava samo u odnosu na aktivnu promociju prodaje ugovorenih proizvoda izvan ugovorenog teritorija.
Aktivnom prodajom smatra se aktivno pristupanje pojedinim kupcima ili određenoj grupi kupaca koji se nalaze na isključivom teritoriju drugog distributera (npr. posjećivanjem, poštom, oglašavanjem putem medija ili drugih sredstava javnog priopćavanja ciljanih isključivo na te kupce ili grupu kupaca na tom teritoriju). Također, aktivnom prodajom smatra se i slanje elektronske pošte koja se šalje pojedinim kupcima ili određenim grupama kupaca koji se nalaze na isključivom teritoriju drugog distributera. Aktivna prodaja je i osnivanje podružnice ili skladišta na isključivom teritoriju drugog distributera.
Uvidom u sadržaj spornih odredbi predmetnog Sporazuma o distribuciji utvrđeno je da je u konkretnom slučaju ugovorena i neizravna, odnosno pasivna teritorijalna zašita distributera, u konkretnom slučaju poduzetnika Pliva d.d.
Pasivnom prodajom smatra se ispunjavanje pojedinačnih zahtjeva kupaca, uključujući dostavu robe i usluga. Pasivna prodaja ujedno je i općenito reklamiranje ili oglašavanje u medijima ili na internetu. Činjenica da takvo oglašavanje dopire izvan nečijeg teritorija ili odredene grupe kupaca, rezultat je tehnologije odnosno jednostavnosti pristupa, te je stoga ono dopušteno, jer se smatra razumnim načinom pristupanja tim kupcima ili grupama kupaca. Također, ako kupac samoinicijativno posjeti web-stranicu distributera, te uspostavi kontakt koji dovede do konačne prodaje i dostave, tada se i to smatra pasivnom prodajom.
Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju riječ je o teškom ograničenju slobodnog tržišnog natjecanja, koje je zabranjeno samo po sebi (lat. per se), odnosno o određenoj vrsti teritorijalne zaštite (i to pasivne) koju sporazumi ne smiju sadržavati bez obzira na tržišni udjel poduzetnika.

6.2. Aneks Sporazuma o distribuciji od 9. lipnja 2003.

Budući da je Agencija osporenim rješenjem od 13. veljače 2003. utvrdila ex lege ništavim odredbe Sporazuma o distribuciji koje se odnose na zabranu pasivne prodaje proizvoda koji su predmet sporazuma, predmetni Sporazum o distribuciji izmijenjen je Aneksom, sklopljenim 9. lipnja 2003., izmedu poduzetnika INFAI – NMR GmbH i PLIVA d.d. Sklapanjem navedenog Aneksa poduzetnik Pliva d.d. je postupio sukladno nalogu iz rješenja Agencije, odnosno njime su brisane odredbe koje su u suprotnosti sa ZZTN, a odnose se na zabranu pasivne prodaje proizvoda koji je predmet Sporazuma o distribuciji.
Prema očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji poduzetnika PLIVA d.d. predmetni Sporazum o distribuciji i njegov Aneks i dalje su na snazi.

7. ODLUKA VIJEĆA

Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 102. sjednici, održanoj 3. travnja 2008., sukladno ovlastima iz članka 34.L392161 i članka 35.L392162 stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN iz 2003.), a u svezi s člankom 66. ZZTN iz 2003., donijelo odluku kojom je utvrdilo da se odredbom članka 2. stavka 2. i dijelom odredbe članka 5. stavka 1. Sporazuma o distribuciji proizvoda, sklopljenog 6. lipnja 2002., izmedu poduzetnika Pliva d.d. i poduzetnika INFAI – NMR GmbH, u razdoblju od 6. lipnja 2002. do 9. lipnja 2003. godine, ograničava tržišno natjecanje, u smislu članka 6.L392164 stavka 1. točke 1. i članka 7.L392165 stavka 1. točke 2. i 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98). Stoga su ništave, ex lege, u smislu članka 7.L392167 stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), odredbe Sporazuma o distribuciji proizvoda sklopljenog 6. lipnja 2002. izmedu poduzetnika Pliva d.d. i poduzetnika INFAI – NMR GmbH iz točke I. izreke ovog rješenja, i to:
a) odredba članka 2. stavka 2. u cijelosti koja glasi:
»Pliva neće, bilo izravno ili neizravno, prodavati Proizvode izvan Teritorija, niti će ih prodavati onim trećim osobama na teritoriju za koje može smatrati da bi ih dalje prodavali ili dali na uporabu izvan Teritorija.«
b) odredba članka 5. stavka 1. u dijelu koji glasi:
»INFAI obvezuje sebe i svoje združene tvrtke da neće neizravno prodavati Proizvode na Teritoriju.«
Nadalje, budući da je poduzetnik Pliva d.d., postupajući sukladno nalogu iz rješenja Agencije, 16. lipnja 2003. Agenciji dostavio presliku Aneksa osnovnom Sporazumu o distribuciji, sklopljenog 9. lipnja 2003. izmedu poduzetnika Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH, kao dokaz ispunjenja navedenog naloga Agencije, a kojim su brisane odredba članka 2. stavka 2. i dio odredbe članka 5. stavka 1. Sporazuma o distribuciji proizvoda sklopljenog 6. lipnja 2002. između poduzetnika Pliva d.d. i poduzetnika INFAI – NMR GmbH, Vijeće je donijelo odluku kojom se utvrđuje da od 9. lipnja 2003. do 1. listopada 2003. godine, sklapanjem Aneksa osnovnom Sporazumu o distribuciji proizvoda, od 9. lipnja 2003., predmetni Sporazum o distribuciji sklopljen izmedu poduzetnika Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH, nije u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392169 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98).
Ocjena Vijeća u odnosu na predmetni Sporazum o distribuciji, sklopljen 6. lipnja 2002. i Aneks osnovnom sporazumu o distribuciji, sklopljen 9. lipnja 2003., oba sklopljena izmedu poduzetnika Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH, odnosi se samo na njihovu suglasnost s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja Republike Hrvatske i vrijedi samo na području primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392170 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98) i to do 1. listopada 2003. godine, odnosno stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL392171 (»Narodne novine«, broj 122/03).
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja svoje odluke temelji na činjenicama i dokazima prikupljenim tijekom ovog postupka, te se obrazlaže kako slijedi:
U konkretnom slučaju, predmetnim odredbama Sporazuma o distribuciji koje su utvrdene ex lege ništavim u smislu odredaba ZZTN, poduzetnici Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH su doveli do podjele tržišta medu isključivim distributerima i do stvaranja apsolutne teritorijalne zaštite kojom se ograničava ili nadzire obujam proizvodnje, prodaje ili kupnje robe i pružanje ili korištenje usluga.
Navedenim odredbama predmetnog sporazuma iz točke I. izreke ovog rješenja ugovorena je pasivna teritorijalna zaštita što je per se zabranjeno u pravu tržišnog natjecanja, kao što je propisano člankom 7. stavkom 1. točkom 2. ZZTN. Člankom 7. stavkom 1. točkom 2. propisano je da su zabranjeni sporazumi kojima je cilj, posljedica ili mogući učinak ograničavanje ili sprječavanje slobodnog tržišnog natjecanja, a osobito sporazumi kojima se medu poduzetnicima dijeli tržište ili izvori nabave robe i usluga. Opisanim postupanjem se ograničava ili nadzire obujam proizvodnje, prodaje ili kupnje robe i pružanje ili korištenje usluga, koje je per se zabranjeno člankom 7. stavkom 1. točkom 4. ZZTN. Stoga je člankom 7. stavkom 2. ZZTN propisano da su ništavi sporazumi zabranjeni stavkom 1. članka 7. ZZTN.
Člankom 6. točkom 1. ZZTN je propisano da se narušavanjem slobodnog tržišnog natjecanja smatraju različiti oblici sprječavanja i ograničavanja poduzetničkih sloboda i djelatnosti poduzetnika u prometu robe i usluga na tržištu, kao što su ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti i prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika (dalje: sporazumi), čijim se predmetom i učinkom ili mogućim učinkom ograničava tržišno natjecanje.
Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, donijela odluku kao u točki I. i II. izreke ovog rješenja.
Budući da su poduzetnici Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH 9. lipnja 2003. sklopili Aneks osnovnom Sporazumu o distribuciji, kojim su brisane odredbe članka 2. stavka 2. u cijelosti i dio odredbe članka 5. stavka 1. predmetnog Sporazuma o distribuciji, isti više nije u suprotnosti s odredbama ZZTN.
Navedeni je Sporazum s Aneksom i danas na snazi.
Naime, člankom 11. stavkom 1. ZZTN je propisano da se Sporazumi poduzetnika, koji po svojoj prirodi i sadržaju odgovaraju nekom od ugovora: o specijalizaciji, o isključivoj distribuciji, o selektivnoj distribuciji, o isključivoj kupnji, o franchisingu i o istraživanju i razvoju, neće se smatrati zabranjenim sporazumima iz članka 7. ZZTN, ako ispunjavaju uvjete utvrdene ZZTN.
Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, donijela odluku kao u točki III. izreke ovog rješenja.
S obzirom na područje primjene predmetnog Sporazuma o distribuciji Vijeće je svoju odluku o ocjeni sukladnosti istog s propisima Republike Hrvatske ograničilo na Republiku Hrvatsku te je ona važeća samo u odnosu na područje primjene ZZTN, odnosno u Republici Hrvatskoj i to do 1. listopada 2003. godine, odnosno stupanja na snagu novog ZZTN iz 2003.
Naime, člankom 2. stavkom 1. ZZTN je propisano da se isti primjenjuje na trgovačka društva, trgovca pojedinca, obrtnika i druge pravne i fizičke osobe, koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu robe i usluga. Također, u stavku 2. istog članka je ZZTN propisao da se ovaj Zakon primjenjuje na pravne i fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u inozemstvu, ako njihovo sudjelovanje u prometu robe i usluga proizvodi učinak na domaćem tržištu.
Budući je poduzetnik Pliva d.d. postupio sukladno nalogu Agencije iz poništenog rješenja i 9. lipnja 2003. sklopio Aneks predmetnog Sporazuma o distribuciji s poduzetnikom INFAI – NMR GmbH Vijeće je stava da je svrha i smisao naloga usmjerenog na otklanjanje negativnih učinaka na tržišno natjecanje, proizašlih iz brisanih odredbi navedenog Sporazuma o distribuciji ostvarena.
Poduzetnik Pliva d.d. iznio je i neke nove činjenice, koje se odnose na razdoblje nakon poništenja ranijeg rješenja Agencije, klasa: UP/1-030-02/2002-01/44, urbroj: 580-03-17-04, od 13. veljače 2003., od strane Upravnog suda Republike Hrvatske. Ovo se odnosi na, između ostalog, iskaz poduzetnika Pliva d.d. da je u okviru reorganizacije tog poduzetnika predmetni Sporazum o distribuciji s Aneksom tog sporazuma početkom 2004. godine prenesen na povezano društvo, poduzetnika Pliva Hrvatska d.o.o., što bi bilo od utjecaja na promjenu pasivne legitimacije u ovom upravnom postupku.
Međutim, te i ostale nove činjenice nisu uzete u razmatranje prilikom donošenja ovoga rješenja, jer prema odredbi članka 62. ZUP, kad sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kojemu se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen.
Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, donijela odluku kao u točki IV. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 14.L392172 tarifni broj 106. točka 3. i odredbi članka 108.L392173 tarifni broj 108 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 131/1997), a u svezi s odredbom članka 2.L392175 stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96), poduzetnik Pliva d.d. obveznik je plaćanja upravne pristojbe u ukupnom iznosu od 9.400,00 kuna i to: Upravna pristojba na prijavu za ocjenu sporazuma poduzetnika (članak 14. tarifni broj 106. točka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama) iznosi 5.000,00 kuna i upravna pristojba za rješenje o ocjeni sporazuma poduzetnika iz članka 10. i 11. ZZTN, u iznosu od dva (2) posto od procijenjeno vrijednosti sporazuma, sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama iznosi 4.400,00 kuna.
Poduzetnik Pliva d.d. je 16. svibnja 2003. upravnu pristojbu u iznosu od 9.400,00 kuna uplatio u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, donijela odluku kao u točki V. izreke ovog rješenja.
Prema odredbi članka 37a. ZZTN, Agencija rješenja donesena prema odredbama članka 35. i 36. rečenog zakona objavljuje u »Narodnim novinama«.
Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, donijela odluku kao u točki VI. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-03/2002-01/44
Urbroj: 580-02-08-41-26
Zagreb, 3. travnja 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

Bilješka od 29. travnja 2008.:
Zaključkom klase: UP/1-030-02/2002-01/44, urbroja: 580-02-08-41-29, od 29. travnja 2008., u obrazloženju predmetnog rješenja izmijenjen je zbog greške u pisanju u točan naziv: »INFAI« i pojam »masena spektrometrija«.

 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - ograničavanje tržišnog natjecanja Sporazumom između Pliva d.d. i INFAI – NMR GmbH
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !