Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - postojanje državnih potpora u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinskopravnim tražbinama ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 20.8.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2007-70/31, od 2. kolovoza 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2683

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 13.L349752 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na državnu potporu sadržanu u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinskopravnim tražbinama, pokrenutom od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37 b, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 88. sjednici, održanoj 2. kolovoza 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinskopravnim tražbinama ne sadrži državne potpore u smislu Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Pravilnik o imovinskopravnim tražbinama, klasa: 140-03/02-01/7070, urbroj: 341-99-01-01/6, od 11. prosinca 2002. (dalje: Pravilnik) uvršten je u Popis važećih programa i drugih akata kojim su odobrene ili dane opće državne potpore do stupanja na snagu Zakona o državnim potporamaL349754 (»Narodne novine«, broj 47/03 i 60/04;)zbog neusklađenosti istog s odredbama rečenog Zakona. Popis važećih programa i drugih akata kojim su odobrene ili dane opće državne potpore do stupanja na snagu Zakona o državnim potporama (dalje: Popis) izrađen je temeljem članka 21.L349755 Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), iz kojeg proizlazi da je Agencija, osim izrade Popisa, bila dužna, isti zajedno s prijedlogom zaključaka o njihovom usklađenju s odredbama ZDP-a, dostaviti Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH).
Zaključkom, klasa: 421-01/06-02/01, urbroj: 5030116-06-2, od 2. ožujka 2006., Vlada RH prihvatila je Popis. U točki 2. Zaključka Vlade RH, zadužena su tijela središnje državne uprave, te pravne osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama, da u suradnji s Agencijom, usklade ili predlože Vladi RH, usklađivanje važećih propisa, programa i drugih akata kojima su odobrene ili dane državne potpore, sukladno Popisu.
U Popisu je navedeno da je u postojećem Pravilniku potrebno uskladiti članak 4. koji se odnosi na tražbine s osnova nepripadne isplate iz mirovinskog osiguranja i odredbu iz članka 26. stavka 1. Pravilnika koji se odnosi na otpis nenaplativih doprinosa u cijelosti ili djelomično.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. srpnja 2007. od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinskopravnim tražbinama (dalje: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika), klasa: 041-01-06-02/10, urbroj: 341-99-01/01-06/5,od 8. studenog 2006.
Također, uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika priložen je i Pravilnik, te preslika dopisa Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprave za mirovinsko i invalidsko osiguranje, klasa: 140-01/05-01/176, urbroj: 526-09-02/1-06-10, od 21. studenoga 2006. upućenog HZMO-u u svezi usklađivanja Pravilnika s odredbama ZDP-a.
Izmjenom članka 4. stavka 2. i 3. Pravilnika, kao i temeljem dodatnih obrazloženja, nedvojbeno je utvrđeno da se navedena odredba odnosi samo na fizičke osobe koje se temeljem članka 2. stavka 2. ZDP-a ne smatraju korisnicima državne potpore, jer ne obavljaju gospodarske djelatnosti, sudjelujući u prometu roba i usluga.
Nadalje, Zakonom o doprinosima i obveznom osiguranjuL349757 (»Narodne novine«, broj 147/02, 175/03 i 177/04), poslovi utvrđivanja, praćenja, naplate i prisilne naplate obveznih doprinosa, od 1. siječnja 2003. nalaze se u nadležnosti Ministarstva financija-Porezne uprave.
Izmijenjenim člankom 26. stavkom 1. Pravilnika, predviđeni su uvjeti za otpis tražbina s osnove dužnih doprinosa koji su nastali do 31. prosinca 2002., a za koje i dalje ostaje nadležan HZMO sukladno Ovršnom zakonuL349758 (»Narodne novine«, broj 173/03).
Također, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika, izbrisane su odredbe o odgodi plaćanja i obročne otplate sadržane u člancima 21. do 25. Pravilnika, budući da je nadležnost vezana uz naplatu tražbina s osnove dužnih doprinosa prenesena na Ministarstvo financija – Poreznu upravu.
II. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 88. sjednici održanoj 2. kolovoza 2007., temeljem dostavljene dokumentacije utvrdilo da Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ne sadrži državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Naime, izmijenjeni članak 4. Pravilnika odnosi se isključivo na fizičke osobe koje se temeljem članka 2. stavka 2. ZDP-a, ne smatraju korisnicima državne potpore, jer ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a izmijenjeni članak 26. stavak 1. Pravilnika odnosi se samo na cjeloviti ili djelomični otpis tražbina nastalih do 31. prosinca 2002. Tražbine po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje nastale nakon naprijed navedenog datuma, a koje se odnose na poduzetnike, prešle su u nadležnost Ministarstva financija-Porezne uprave, sukladno Zakonu o doprinosima i obveznom osiguranju.
Temeljem naprijed navedenog, utvrđeno je da donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika, ispunjena obveza usklađivanja Pravilnika s odredbama ZDP-a. Agencija je na temelju odluke Vijeća, primjenom članka 13. stavka 4. ZDP-a, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-70/31
Urbroj: 580-03-07-43-02
Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - postojanje državnih potpora u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o imovinskopravnim tražbinama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !