Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog državne potpore za restrukturiranje poduzetniku HVIDRA d.o.o. ne odnosi se na državnu potporu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
72 11.7.2007. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 430-01/2007-01/05 od 13. lipnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2250

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 13.L345622 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog državne potpore za restrukturiranje poduzetniku HVIDRA d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 28, pokrenutom od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Boškovićeva 5, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 84. sjednici, održanoj 13. lipnja 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se Prijedlog državne potpore za restrukturiranje poduzetniku HVIDRA d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 28, ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 19. siječnja 2007. dopis Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave (dalje: Ministarstvo), klasa: 410-01/04-01/18, urbroj: 513-07-21-06/07-21, od 15. siječnja 2007, u svezi Prijedloga odobrenja državne potpore za restrukturiranje poduzetniku HVIDRA d.o.o., sa sjedištem u Splitu.

S obzirom na to da je Agenciji dostavljen samo zahtjev za odobrenje državne potpore bez prateće dokumentacije, zahtjevom klasa: UP/I 430-01/2007-01/05, urbroj: 580-03-07-61-2, od 23. siječnja 2007., sukladno stavku 1. i 2. Zakona o državnim potporamaL345624 (»Narodne novine«, br. 140/05, dalje: ZDP), od Ministarstva je zatražena dopuna podataka i dokumentacije te Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave). Nadalje, dana 19. veljače 2007., Agencija je od Ministarstva zaprimila dokumentaciju, podatke i ispunjeni Obrazac prijave te dodatno očitovanje.

II. Na temelju dostavljene dokumentacije i podataka, utvrđene su sljedeće činjenice:

Poduzetnik HVIDRA d.o.o., zatražio je od Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) otpis duga na ime neplaćenih obveza prema Državnom proračunu Republike Hrvatske (dalje: DPRH) u iznosu od 4.906.339,20 kuna.

Dio rečenog duga u iznosu od 2.268.841,31 kunu, poduzetnika HVIDRA d.o.o., potječe iz razdoblja od 1996. do 1998., te je utvrđen rješenjem Financijske policije od 23. ožujka 2001., klasa: UP/I-470-06/01-04/16-314, urbroj: 513-10-18-01-1. Iz navedenog rješenja proizlazi da poduzetnik HVIDRA d.o.o. nije podmirio dio obveza s osnova poreza na promet, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dobit te doprinosa za Hrvatsku gospodarsku komoru.

Preostali dio duga nastao je vjerojatno na temelju Odluke Vlade RH o reprogramiranju duga poduzetniku HVIDRA d.o.o., klasa: 007-01/99-01/44, urbroj: 50301/5-99-2. od 22. travnja 1999., međutim navedena Odluka nije dostavljena Agenciji.

Uvidom u financijska izvješća i dostupnu dokumentaciju, utvrđeno je kako poduzetnik HVIDRA d.o.o. nije knjižio predmetni porezni dug kroz svoje poslovne knjige, opravdavajući navedeni propust činjenicom da su Ministarstvo i Koordinacija za društvene djelatnosti Vlade RH, predlagali Vladi RH otpis predmetnog duga, zbog čega poduzetnik HVIDRA d.o.o. nije knjižio svoje neplaćene obveze, čime je stvarao nerealni prikaz svojeg poslovanja.

Iz dostavljene dokumentacije, temeljene na obrazloženju poduzetnika HVIDRA d.o.o. proizlazi da poduzetnik iz svog poslovanja ne bi mogao pokriti dugovanja te redovito ispunjavati sve ostale obveze, a što bi u konačnici moglo dovesti do otvaranja stečajnog postupka nad istim.

U Obrascu prijave navedeno je da je pravni temelj za odobravanje predmetnog otpisa potraživanja članak 119.L345625 stavak 1. Općeg poreznog zakonaL345626 (»Narodne novine« br. 127/00, 86/01, 150/02), temeljem kojeg, na prijedlog ministra financija, Vlada RH može donijeti odluku o prodaji ili otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa.

Glede samog poduzetnika HVIDRA d.o.o. utvrđeno je sljedeće:

U poduzetniku je zaposleno 134 radnika, od kojih razvojačeni branitelji Domovinskog rata čine 22 posto, invalidi Domovinskog rata 19 posto, članovi obitelji poginulih i hrvatskih branitelja čine 45 posto, dok ostali zaposlenici čine 14 posto.

Poduzetnik HVIDRA d.o.o. obavlja uslužne djelatnosti isključivo na području grada Splita i to: usluge proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom, usluge održavanja i naplate parkirališnih mjesta, usluge premještaja nepravilno parkiranih vozila, usluge uklanjanja napuštenih i neregistriranih vozila sa javnih površina, uslugama blokiranja teretnih vozila na javnim površinama, održavanjem i distribucijom, te uslugama autopraonice.

Naime, iz dostavljene dokumentacije proizlazi da naprijed navedene djelatnosti poduzetnik HVIDRA d.o.o. obavlja isključivo na temelju sklopljenih ugovora o koncesiji s Gradom Splitom.

Također, iz dostavljene dokumentacije proizlazi da poduzetnik HVIDRA d.o.o. jedini na području gradu Splitu obavlja usluge proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom, odnosno da je jedini poduzetnik u gradu Splitu koji obavlja djelatnost premještanja nepravilno parkiranih vozila, tzv. »pauk« služba.

Također, Grad Split povjerio je poduzetniku HVIDRA d.o.o. uslugu naplate, uređenja i održavanja javnih natkritih parkirališta u Splitu. Nadalje, poduzetnik HVIDRA d.o.o. upravlja i s 5 garaža u Splitu, u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Iz svega navedenog može se zaključiti da su poduzetniku HVIDRA d.o.o. povjerene djelatnosti od javnog interesa Grada Splita s time da se poduzetnik financira u potpunosti iz naprijed navedenih djelatnosti, jer iz priložene dokumentacije proizlazi da isti nije bio korisnik državne potpore u posljednjih 5 godina.

III. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 84. sjednici održanoj 13. lipnja 2007., temeljem dostavljene dokumentacije utvrdilo je da otpis duga u konkretnom slučaju ne predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Prilikom utvrđivanja je li određena mjera, u konkretnom slučaju otpis duga sadrži elemente državne potpore, potrebno je ispuniti uvjete koji proizlaze iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, da se u konkretnom slučaju radi o državnim sredstvima odnosno o stvarnim ili potencijalnim rashodima ili umanjenim prihodima države; da sredstva potpore korisniku potpore daju prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; da su sredstava dodijeljena selektivno, tj. ista utječu na ravnotežu između poduzetnika i njegove konkurencije; te da dodjelom sredstava postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske (dalje: RH) koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01,14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP). Sukladno ZDP-u ukoliko jedan od navedenih uvjeta nije ispunjen, ne radi se o državnoj potpori.

Vijeće je utvrdilo da otpis duga u konkretnom slučaju predstavlja državna sredstva jer je riječ o umanjenim prihodima države. Nadalje, utvrđeno je da predmetna sredstva daju korisniku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje. Naime, otpis duga predstavlja mjeru koja ne pripada u redovno poslovanje niti jednog poduzetnika niti poduzetnik istu može ostvariti pod normalnim tržišnim uvjetima. Vijeće je također utvrdilo da se otpis duga vrši na selektivnoj osnovi, budući da je u konkretnom slučaju riječ o pojedinačnoj mjeri otpisa duga stoga što Ministarstvo odlučuje temeljem diskrecionog prava. Međutim, Vijeće je utvrdilo da se konkretnim otpisom poreznog duga ne narušava tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnika državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza RH koje proizlaze iz SSP-a.

Vijeće je odlučilo da navedeni uvjet nije ispunjen budući da poduzetnik HVIDRA d.o.o. rečene uslužne djelatnosti obavlja isključivo na lokalnoj razini, području grada Splita što ni u kojem slučaju ne utječe na ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a,odnosno otpisom duga ne dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a.

Slijedom navedenog Vijeće je odlučilo da nisu ispunjeni svi uvjeti prema kojima predmetna mjera, odnosno u konkretnom slučaju otpis duga smatra državnom potporom u smislu ZDP-a, stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća, primjenom članka 13. stavka 4. ZDP-a, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.

S obzirom da u konkretnom slučaju nije riječ o državnoj potpori, na poduzetnika HVIDRA d.o.o. ne mogu se primijeniti pravila o državnim potporama za restrukturiranje.

Međutim, potrebno je istaknuti, iako je u konkretnom slučaju utvrđeno da se ne radi o državnoj potpori iz članka 3. stavka 1. ZDP-a,podmirenje poreznih i drugih davanja sukladno pozitivnim propisima RH obveza je svakog poduzetnika osobito uzimajući u obzir mogućnost obavljanja pojedinih djelatnosti na tržišnim osnovama, a time i nužnost ekonomski učinkovitog poslovanja poduzetnika. Stoga svako pojedino odstupanje od navedenog mora biti posebno ocjenjeno u kontekstu propisa o državnim potporama.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 14. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-01/05

Urbroj: 580-03-07-43-08

Zagreb, 13. lipnja 2007.

Predsjednica

Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog državne potpore za restrukturiranje poduzetniku HVIDRA d.o.o. ne odnosi se na državnu potporu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !