Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 8.3.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2005-01/26 od 2. veljače 2006. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

642

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L291440 stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006., pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, temeljem odluke donesene na 54. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 2. veljače 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006. jer je isti sukladan s odredbama Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje će biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za donošenje odobrenja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 8. prosinca 2005., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006. s osnovnim elementima programa državne potpore (dalje: Prijedlog godišnjeg plana) zajedno s detaljno obrazloženim smjernicama koje predstavljaju njegov sastavni dio, te Obrazac prijave državne potpore za Prijedlog godišnjeg plana (dalje: Obrazac prijave).

Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 2.L291442 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine« broj 11/05).

Iz Prijedloga godišnjeg plana razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore i kao takav predstavlja program državne potpore iz članka 3.L291444 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05; dalje: ZDP), temeljem kojeg se bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama dodjeljuju pojedinačne državne potpore.

Stoga je rečeno Ministarstvo Prijedlog godišnjeg plana, prije upućivanja na usvajanje Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), dostavilo Agenciji na odobrenje, sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a.

Podaci sadržani u Prijedlogu godišnjeg plana, priloženim smjernicama i Obrascu prijave nisu bili dovoljni za donošenje meritornog rješenja, stoga je Agencija, sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. ZDP-a, dopisom od 4. siječnja 2006., od Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva zatražila da joj dostavi dodatne podatke koji se odnose na Prijedlog godišnjeg plana i na Obrazac prijave.

Dodatni podaci i Obrazac prijave dostavljeni su Agenciji 24. siječnja 2006.

2. Opis Prijedloga godišnjeg plana

2.1. Davatelji sredstava predviđenih Prijedlogomgodišnjeg plana:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,

Ministarstvo obitelji, branitelja, i međugeneracijske solidarnosti,

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje: HZZ) te

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje.

2.2. Naziv programa:

Godišnji plan za poticanje zapošljavanja u 2006.

2.3. Kategorija:

Horizontalne potpore namijenjene svim poduzetnicima.

2.4. Mjere predviđene Prijedlogom godišnjeg plana:

2.4.1. Mjere koje sadrže elemente državne potpore i to za sljedeće kategorije državnih potpora:

a) državne potpore za zapošljavanje sadržane su u Smjernici 1. pod nazivom Aktivna i preventivna mjere za nezaposlene i neaktivne u Mjeri 2. Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, Mjeri 3. Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i Mjeri 4. Sufinanciranje starijih osoba te Smjernici 7. pod nazivom Promoviranje integracije i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to u: Mjeri 2. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom prema Odluci o načinu ostvarivanja novčanih poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a na koju je Agencija dala pozitivno mišljenje 17. studenog 2005. i Mjeri 3. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s otežanim faktorom zapošljivosti.

Temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinuL291446 (»Narodne novine« broj 164/05) određen je mjesečni iznos osnovice za sufinanciranje. Osnovica za sufinanciranje za osobe bez zanimanja iznosi 2.080,75 kn, za osobe strukovnih zanimanja i srednje stručne spreme iznosi 3.864,25 kn, te za osobe više i visoke stručne spreme iznosi 5.945,00 kn.

Iznos koji će se prema gore utvrđenim osnovicama isplaćivati pojedinom poduzetniku ovisi o veličini poduzetnika tako da isti za male poduzetnike iznosi 50 posto, za srednje 40 posto te za velike 30 posto osnovice. Ovisno o kategoriji osoba koje se teže zapošljavaju poduzetnici će pravo na rečene iznose za zapošljavanje ostvarivati mjesečno i to u trajanju do najviše 18 mjeseci. Rečeni iznosi sadrže element državne potpore za zapošljavanje.

U rečenim Smjernicama je određeno da su veliki poslodavci, korisnici državnih potpora za zapošljavanje dužni osigurati dodatna sredstva iz vlastitih izvora koja ne sadrže državnu potporu i to u minimalnom iznosu od 25 posto bruto plaće po osobi. Iznos bruto plaće sufinancirane osobe ne smije biti manji ili isti iznosu odobrene potpore već treba biti uvećan za 25 posto.

U točki 6. Prijedloga godišnjeg plana pod nazivom «Intenzitet državne potpore i opravdani troškovi» naveden je dodatni kriterij koji određuje da ukupan iznos sredstava na ime sufinanciranja zapošljavanja ne može prijeći sljedeće postotke isplaćenih prosječnih dvogodišnjih bruto plaća kod pojedinog poduzetnika i to: 15 posto kod malih poduzetnika, 7,5 posto kod srednjih poduzetnika, odnosno 3 posto kod velikih poduzetnika.

b) Državne potpore za usavršavanje predviđene su u Smjernici 4. pod nazivom Promoviranje razvoja ljudskog kapitala i cjeloživotno učenje u Mjeri 1. Sufinanciranje opravdanih troškova obrazovanja za poznatog poslodavca.

U točki 6. Prijedloga godišnjeg plana navedeni su intenzitet i opravdani troškovi za usavršavanje te je određeno da ukupan iznos sredstava na ime sufinanciranja usavršavanja ne može prijeći iznos od 80 posto opravdanih troškova općeg usavršavanja za male i srednje poduzetnike, odnosno 50 posto opravdanih troškova općeg usavršavanja za velike poduzetnike. Glede posebnog usavršavanja, financira se 45 posto opravdanih troškova malih i srednjih poduzetnika i 25 posto opravdanih troškova velikih poduzetnika.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja navedeni u točki 6. Prijedloga godišnjeg plana su: troškovi za instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju, ostali tekući troškovi, troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja, troškovi savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja, troškovi sudionika usavršavanja do visine svih navedenih opravdanih troškova.

c) Državne potpore za male i srednje poduzetnike predviđene su u Smjernici 2. pod nazivom Otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva, Mjeri 4. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 2 posto koji se može dodijeliti za opravdane troškove početnih ulaganja, Mjeri 6. Subvencioniranje kamatne stope u visini od 2 posto za poduzetničke kredite nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Mjeri 10. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu usmjeren izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji turističkih kapaciteta u kojem se pod povoljnijim uvjetima kreditiraju opravdani troškovi početnih ulaganja uz mogućnost dodatnog sufinanciranja do 50 posto opravdanih troškova za savjetodavne usluge vanjskih savjetnika i Mjeri 11. Program kreditiranja drugih djelatnosti turističke ponude razvojem malog gospodarstva subvencioniranjem kamatne stope u iznosu od 2 posto koji se može dodijeliti za opravdane troškove početnih ulaganja te Smjernici 10. Regionalne razlike, Mjeri 1. Dodjela bespovratnih potpora za obnovu kulturne baštine i stavljanje istih u funkciju turizma i Mjeri 2. Dodjela bespovratnih potpora za razvoj seoskog turizma u nerazvijenim kontinentalnim regijama.

Pod točkom 6. Prijedloga godišnjeg programa propisano je da ukupan iznos sredstava malim poduzetnicima ne može prijeći 15 posto opravdanih troškova malih poduzetnika, odnosno 7,5 posto opravdanih troškova srednjih poduzetnika, te 50 posto opravdanih troškova za savjetodavne usluge.

Kao opravdani troškovi namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima navedeni su: troškovi početnih ulaganja: materijalna ulaganja (zemljišta, grade i oprema) i troškovi za nematerijalna ulaganja (nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina (know-how) ili nepatentiranoga tehničkog znanja) dok se opravdanim troškovima za savjetodavne usluge smatraju se troškovi za vanjske savjetnike.

2.4.2. Mjere koje predstavljaju državnu potporu male vrijednosti:

a) U Smjernici 2. pod nazivom Otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva: Mjera 1. Sufinanciranje troškova osnivanja zadruga, opreme i konzultantskih usluga, Mjera 2. Sufinanciranje udruživanja gospodarskih subjekata u clustere, Mjera 8. Financijska podrška pojedinačnim projektima osnivanjem obrta ili trgovačkih društava koja će zapošljavati nezaposlene hrvatske branitelje i djecu poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

b) U Smjernici 4. pod nazivom Promoviranje razvoja ljudskog kapitala i cjeloživotno učenje: Mjera 15. Stručno osposobljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja za poznatog poslodavca.

2.4.3. Mjere koje ne predstavljaju državnu potporu iz ZDP-a.

U Prijedlogu godišnjeg plana predviđene su sljedeće mjere koje Agencija nije razmatrala jer korisnici nisu osobe navedene u članku 2. stavka 2. ZDP-a. Riječ je o sljedećim smjernicama i mjerama: Smjernici 1. Mjeri 1., 5. i 6., Smjernici 2. Mjeri 3., 5. i 9. Smjernici 4. Mjeri 2. – 14. i Mjeri 16., Smjernici 7. Mjeri 1., 4. i 5., Smjernici 9. Neprijavljeni rad Mjera 1. te Smjernici 10. Mjeri 3.

Mjeru 7. (Sufinanciranje troškova osnivanja zadruga nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u području poljoprivrede i ribarstva) iz Smjernice 10. Agencija također nije razmatrala jer prema članku 1. stavku 2. ZDP-a predmet tog zakona nisu državne potpore poljoprivredi i ribarstvu.

2.5. Pravni temelj za donošenje Prijedloga godišnjeg plana:

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenostiL291447 (»Narodne novine«, broj 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03) te Nacionalni akcijski plan zapošljavanja za razdoblje 2005. do 2008. usvojen Zaključkom Vlade RH od 2. prosinca 2004., klasa: 100-01/04-04/04, urbroj: 5030108-04-01.

2.6. Korisnici sredstava predviđenih Prijedlogomgodišnjeg plana jesu:

nezaposlene osobe, te mali, srednji i veliki poduzetnici.

Sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe, poduzetnici koji obavljaju djelatnost brodogradnje i pomorskog prometa, te poduzetnici u teškoćama ne mogu biti korisnici sredstava predviđenih Prijedlogom godišnjeg plana.

2.7. Instrument državne potpore

Instrumenti dodjele državne potpore jesu subvencije i to u Mjerama 2., 3., i 4. iz Smjernice 1, Mjeri 1 iz Smjernice 4, Mjeri 2. i 3. iz Smjernice 7 i Mjeri 1. i 2. iz Smjernice 10, te subvencioniranje kamatne stope u Mjeri 4, Mjeri 6, Mjeri 10. i Mjeri 11. iz Smjernice 2.

2.8. Izvori sredstava

Sredstva predviđena Prijedlogom godišnjeg plana planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006.L291448 (»Narodne novine«, broj 148/05) i to na sljedećim pozicijama:

– 050 – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva:A – 560097 poticanje zadrugarstva u iznosu od 4.500.000,00 kn, A 560099 – Udruživanje u clustere u iznosu od 1.500.000,00 kn, A 560091 – sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 8.700.000,00 kn, K 105079 – razvoj obrtnog registra u iznosu od 2.500.000,00 kn, A 560087 – edukacija poduzetnika u iznosu od5.858.000,00 kn, A 563041 – osposobljavanje za obrtnička zanimanja u iznosu od 1.500.000,00 kn, A 563094 – promocija tradicionalnih obrta u iznosu od 750.000,00 kn, A 560083 – obrazovanje obrtnika u iznosu od 4.300.000,00 kn,

– 046 – Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti: A 753009 – poticanje malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 26.700.000,00 kn, A 753009 – stručno osposobljavanje u iznosu od 3.500.000,00 kn,

– 065 – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka: A 570453 – poticanje turizma u malom i seoskom gospodarstvu u iznosu od 13.000.000,00 kn, A – 570461 – obnova tradicijske i prirodne baštine u svrhu turističkog proizvoda u iznosu od 30.500.000,00 kn.

– 100 – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: A 18207 – pripravnički staž za zdravstvene radnike u iznosu od 25.000.000,00 kn.

– 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – za redovne aktivnosti osigurano je ukupno 45.740.000,00 kn u DPRH i 9.000.000,00 kn iz projekta CARDS 2002. i 2003.

– 05025 – Hrvatski zavod za zapošljavanje: A 689023 – program aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 150.000.000,00 kn, A 689027 – akcijski plan za Rome u iznosu od 4.634.170,00 kn.

– 05030 – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom: A 741006 – novčani poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 36.440.602,00 kn.

2.9. Klauzula o kumulaciji

Ukupan iznos primljenih sredstava za poticanje zapošljavanja na temelju mjera iz Prijedloga godišnjeg plana ne smije kod pojedinog poduzetnika prijeći iznos naveden u točki 6. Prijedloga godišnjeg plana.

Točkom 9. Prijedloga godišnjeg plana propisano je da će se nadzor i kontrola dosljedne primjene kriterija i uvjeta dodijeljenih državnih potpora osigurati na način da će svaki pojedini davatelj državne potpore voditi evidenciju dodijeljenih potpora, a u slučaju dodjele državnih potpora male vrijednosti u roku od 15 dana izvijestiti Agenciju.

Prilikom isplate državne potpore primjenom mjera iz Prijedloga godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja, svaki davatelj državne potpore dužan je u roku od 15 dana od dana isplate državne potpore pojedinom korisniku izvijestiti o tome Hrvatski zavod za zapošljavanje – Središnju službu koja će voditi jedinstveni registar državnih potpora koje će se dodjeljivati sukladno Prijedlogu godišnjeg plana.

2.10. Trajanje programa:

do 31. prosinca 2006.

3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog godišnjeg plana na svojoj 54. sjednici, održanoj 2. veljače 2006.

Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga godišnjeg plana, priloženih obrazloženja smjernica koji su sastavni dio Prijedloga godišnjeg plana te Obrasce prijave.

Vijeće je najprije moralo odlučiti predstavljaju li mjere predviđene Prijedlogom godišnjeg plana opisane u točki 2.4.1. obrazloženja ovog rješenja državne potpore iz članka 3. stavka 1. i članka 4. ZDP-a.

Pojam državne potpore određen je člankom 3. stavkom 1.ZDP-a. Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se sredstvima predviđenim u navedenim mjerama Prijedloga godišnjeg plana radi o financiranju poduzetnika iz državnog proračuna, odnosno o transferu državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju predložena sredstva dodjeljuju pojedinim korisnicima na selektivnoj osnovi, te kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom godišnjeg plana postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL291451 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.

S obzirom da se državne potpore predložene Prijedlogom godišnjeg plana odnose na zapošljavanje, usavršavanje te na male i srednje poduzetnike, Vijeće je moralo utvrditi je li se na takve potpore može primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, odnosno je li riječ o potporama namijenjenim poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.

Da bi postojala mogućnost primjene izuzeća iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, državne potpore za zapošljavanje, usavršavanje te za male i srednje poduzetnike predviđene Prijedlogom godišnjeg plana moraju biti usuglašene s odredbama Uredbe o državnim potporamaL291449 (»Narodne novine« broj 121/03; dalje: Uredba) koje se odnose na takve potpore.

A) Državne potpore za zapošljavanje

I. Poticanje zapošljavanja predstavlja jedan od osnovnih ciljeva ekonomske i socijalne politike Republike Hrvatske. U ovom trenutku postotak nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj predstavlja značajni problem, tako da Prijedlog godišnjeg plana stvarnu osnovu za poticanje zapošljavanja kod poduzetnika i to prvenstveno osoba koje se teže zapošljavaju i invalidnih osoba. Kategorije osoba za koje se smatra da se teže zapošljavaju i na koje je moguće primijeniti pravila o dodjeli državnih potpora za zapošljavanje:

– svaka osoba koja je mlađa od 25 godina ili kod koje je prošlo manje od dvije godine otkako je završila svoje redovno obrazovanje i koja do sada nije našla svoje prvo redovno plaćeno zaposlenje;

– svaka osoba koja je pripadnik nacionalne manjine i koja želi razviti svoje jezične sposobnosti ili steći stručnu naobrazbu ili radno iskustvo vezano za taj profil zanimanja kako bi povećala svoje izglede za pristup stalnom zaposlenju;

– svaka osoba koja se želi zaposliti ili ponovno zaposliti i koja najmanje dvije godine nije bila zaposlena ili je prekinula obrazovanja, a posebno svaka osoba koja je prestala raditi zbog poteškoća da uskladi svoje radne i obiteljske obveze;

– svaka odrasla osoba koja je samohrani roditelj djeteta ili djece;

– svaka osoba koja nije maturirala ili nije završila odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, a koja nema zaposlenje ili koja će ga izgubiti;

– svaka osoba starija od 50 godina koja nema zaposlenje ili koja će ga izgubiti;

– svaka osoba koja je dulje vrijeme nezaposlena, odnosno svaka osoba koja je bila nezaposlena tijekom 12 od prethodnih 16 mjeseci, ili tijekom šest od prethodnih osam mjeseci ako je riječ o osobama mlađim od 25 godina;

– svaka osoba koja je evidentirani ovisnik ili je bila evidentirani ovisnik u skladu s pozitivnim propisima;

– svaka osoba koja nije dobila svoje prvo stalno, plaćeno zaposlenje od početka služenja zatvorske kazne ili primjene neke druge kaznene mjere;

– svaka ženska osoba iz zemljopisnog područja II. razine NUTS-a u kojem je prosječna nezaposlenost premašila 100 posto prosjeka nezaposlenosti Europske zajednice u vremenskom razdoblju od najmanje dvije kalendarske godine i u kojem je nezaposlenost žena premašila 150 posto stope nezaposlenosti muškaraca na predmetnom području tijekom razdoblja od najmanje dvije od posljednje tri kalendarske godine;

Osim osoba koje se teže zapošljavaju državne potpore za zapošljavanje moguće je primijeniti i na osobe s invaliditetom. Osoba s invaliditetom je svaka osoba:

– kojoj je prema pozitivnim propisima priznat invalidni status ili

– kojoj je priznato ozbiljno tjelesno oštećenje, mentalni ili duševni poremećaj.

Pojam gore navedenih osoba koje se teže zapošljavaju i osoba s invaliditetom, preuzet je iz Uredbe Europske komisije broj 2204/2002 od 12. prosinca 2002. godine o primjeni članka 87. i 88. Ugovora EZ-a na državne potpore za zapošljavanje (Službeni list Europske komisije, broj L 337/3 od 13. prosinca 2002.) koju je Vijeće primijenilo sukladno članku 70. SSP-a, koji je stupio na snagu 1. veljače 2005. Navedeni članak SSP-a daje mogućnost da se na odgovarajući način primjene kriteriji koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama u Europskoj uniji.

Vijeće je utvrdilo da su Prijedlogom godišnjeg plana obuhvaćene sljedeće kategorije osoba koje se teže zapošljavaju i koje se smatraju osobama s invaliditetom, a koje su obuhvaćene i u gore navedenoj Uredbi Europske komisije: mlade osobe bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlene osobe, starije osobe te osobe s otežanim faktorom zapošljivosti.

II. Analizom intenziteta državne potpore i opravdanih troškova za zapošljavanje opisanih u točki 2.4.1.a. obrazloženja ovog rješenja utvrđeno je da su isti sukladni članku 27. stavku 3. Uredbe.

Vijeće primjenjujući članak 27. stavak 5. Uredbe napominje da novootvorena radna mjesta moraju biti sačuvana najmanje tri godine nakon primitka državne potpore, odnosno dvije godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika.

Prijedlogom godišnjeg plana predviđeni su isti intenziteti za državne potpore za zapošljavanje za male i srednje poduzetnike, neovisno o tome je li područje na kojem otvaraju nova radna mjesta ima pravo na regionalnu državnu potporu. S obzirom da se cijelo područje RH do izrade regionalne karte ima pravo na regionalnu državnu potporu, Vijeće skreće pozornost da je intenzitet državne potpore za zapošljavanje za male i srednje poduzetnike moguće prema članku 44. stavku 1. alineji 1. Uredbe, upravo iz navedenog razloga, povećati do 65 posto opravdanih troškova, i to uz uvjet da korisnik državne potpore doprinese najmanje 25 posto sredstava iz vlastitih izvora koji ne sadrže državnu potporu te da je zapošljavanje sačuvano u području koje prima regionalnu državnu potporu.

III. Sukladno članku 27. stavka 2. Uredbe, Vijeće ističe da veliki poduzetnici – korisnici državne potpore mogu ostvariti pravo na državnu potporu za zapošljavanje isključivo ako ulažu na područje koje ima pravo na regionalnu državnu potporu i to pod uvjetom da doprinesu najmanje 25 posto sredstava iz vlastitih izvora koji ne sadrži državnu potporu te da je zapošljavanje sačuvano u području koje prima regionalnu državnu potporu. U tom slučaju veliki poduzetnik može ostvariti pravo na državnu potporu za zapošljavanje u iznosu do 50 posto opravdanih troškova, prema članku 44. stavku 1. alineji 1. Uredbe. Državna potpora za zapošljavanje mora biti povezana s projektom tzv. početnog ulaganja koje se odnosi na materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i nematerijalna ulaganja (kupnja patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranoga tehničkog znanja) sukladno članku 48. stavka 1. Uredbe. Prema članku 46. stavku 2. Uredbe, ulaganje i novootvorena radna mjesta moraju ostati na području za koje je regionalna državna potpora dodijeljena najmanje pet godina nakon dovršenja ulaganja. Dakle, nakon izrade regionalne karte Republike Hrvatske državnu potporu za zapošljavanje moći će ostvariti isključivo oni veliki poduzetnici koje će ulagati na područja koja imaju pravo na regionalnu državnu potporu.

Za razliku od velikih poduzetnika koji mogu ostvariti pravo na državnu potporu za zapošljavanje isključivo ako ulažu na područja koja imaju pravo na regionalnu državnu potporu, mali i srednji poduzetnici mogu ostvariti pravo na državne potpore za zapošljavanje prilikom otvaranja novih radnih mjesta i na području koje nema pravo na regionalnu državnu potporu prema odredbi članka 27. stavka 3. Uredbe.

IV. Vijeće nadalje želi dodatno skrenuti pozornost da se državne potpore za zapošljavanje iz Prijedloga godišnjeg plana odnose isključivo na osobe koje se teže zapošljavaju i na invalidne osobe. Na rečene kategorije osoba primjenjuju se zapravo intenziteti državne potpore i opravdani troškovi određeni člancima 28. i 29. Uredbe koji su veći od intenziteta državne potpore za zapošljavanje za male i srednje poduzetnike namijenjene onim područjima koje nemaju pravo na regionalnu državnu potporu. Stoga bi se nakon izrade regionalne karte Republike Hrvatske, na male i srednje poduzetnike koji zapošljavaju osobe koje se teže zapošljavaju i invalidne osobe na područjima koja nemaju pravo na regionalnu potporu, mogli primijeniti intenziteti državne potpore i opravdani troškovi određeni člancima 28. i 29. Uredbe.

Osim toga, pravo na državnu potporu za zapošljavanje invalidnih osoba i osoba koje se teže zapošljavaju iz članaka 28. i 29. Uredbe imaju i veliki poduzetnici bez obzira da li područje na kojem otvaraju nova radna mjesta imaju pravo na regionalnu državnu potporu.

Intenzitet svih vrsta državnih potpora dodijeljenih za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju ili invalidnih osoba ne smije prijeći 50 posto opravdanih troškova godišnje bruto plaće osoba koje se teže zapošljavaju, odnosno 60 posto troškova godišnje bruto plaće invalidnih osoba.

Ispunjavanje uvjeta otvaranja novih radnim mjesta za osobe koje se teže zapošljavaju ili invalidnih osoba utvrđuje se usporedbom prosjeka dodatnog zapošljavanja tijekom proteklih 12 mjeseci. Uvjet otvaranja novih radnih mjesta nije potrebno ispuniti ako je postojeće radno mjesto postalo nepopunjeno dobrovoljnim odlaskom, umirovljenjem, dobrovoljnim skraćivanjem radnog vremena ili otkaza zbog nesposobnosti ili krivnje, osim ako je postojeće radno mjesto ostalo nepopunjeno kao rezultat odlaska viška zaposlenih iz poduzeća.

Pri zapošljavanju invalidnih osoba može se dodijeliti dodatna državna potpora zbog njihove manje produktivnosti, sukladno članku 29. stavku 1. Uredbe.

Iznos takve državne potpore, zajedno s državnim potporama za zapošljavanje invalidne osobe iz članka 28. Uredbe, ne smije prijeći visinu potrebnu za kompenzaciju umanjene produktivnosti invalidne osobe i visinu dodatnih troškova, a koje se posebno odnose na prilagođavanje prostora kako bi invalidna osoba mogla obavljati zadane poslove.

U slučaju zapošljavanja invalidnih osoba u poduzećima u kojima je od ukupnog broja radnika najmanje 50 posto invalidnih osoba, državna potpora može dodatno uključiti, ali ne smije premašiti, troškove izgradnje, smještaja ili proširenja poduzeća te troškove administracije i prijevoza, koji su posljedica zapošljavanja tih osoba.

B. Državne potpore za usavršavanje

Pod točkom 2.4.1.b. obrazloženja ovog rješenja navedeni su intenziteti državne potpore i opravdani troškovi za opće i posebno usavršavanje.

Prema članku 36. stavku 1. Uredbe državna potpora za opće usavršavanje može se dodijeliti u iznosu do 50 posto opravdanih troškova u slučaju općeg usavršavanja i 25 posto opravdanih troškova u slučaju posebnog usavršavanja.

Navedene iznose moguće je povećati sukladno članku 36. stavku 2. Uredbe i to:

– za 10 posto opravdanih troškova u svrhu posebnog usavršavanja i za 20 posto opravdanih troškova u svrhu općeg usavršavanja u malim i srednjim poduzetnicima,

– za 10 posto opravdanih troškova u područjima A i za 5 posto opravdanih troškova u područjima B.,

– za 10 posto opravdanih troškova ako je usavršavanje namijenjeno osobama koje se teže zapošljavaju.

Analizom intenziteta državne potpore i opravdanih troškova za opće i posebno usavršavanje opisnih u točki 2.4.1.b. obrazloženja ovog rješenja Vijeće je utvrdilo da su Prijedlogom godišnjeg plana predviđeni intenziteti i opravdani troškovi za opće i posebno usavršavanje sukladni članku 36. stavku 1. i članku 37. Uredbe.

C. Državne potpore za male i srednje poduzetnike

Pojam malog, srednjeg i velikog poduzetnika određen je Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstvaL291450 (»Narodne novine«, broj 29/02), stoga su prilikom dodjeljivanja državne potpore za zapošljavanje, male i srednje poduzetnike i usavršavanje, davatelji državne potpore dužni poštivati kriterije iz rečenog zakona.

Sukladno članku 22. stavku 3. i 4. Uredbe, visina državne potpore za male i srednje poduzetnike izračunava se temeljem opravdanih troškova ulaganja ili opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Ako je visina državne potpore izračunata temeljem opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta potrebno je uzeti u obzir činjenicu da radno mjesto mora biti povezano s provedbom projekta početnih ulaganja i biti popunjeno tijekom tri godine nakon dovršenog ulaganja, projekt ulaganja mora voditi neto povećanju broja radnika u poduzetniku u usporedbi s prosjekom tijekom proteklih 12 mjeseci i nova radna mjesta moraju biti sačuvana najmanje 5 godina.

U Prijedlogu godišnjeg plana za male i srednje poduzetnike predviđeni su iznosi i intenziteti državnih potpora koji se odnose na ulaganja na područjima koja nemaju pravo na regionalnu državnu potporu.

S obzirom da se do izrade regionalne karte cijelo područje RH smatra Područjem A, odnosno cijelo područje RH ima pravo na regionalnu potporu, državna potpora za male i srednje poduzetnike može se povećati do 65 posto opravdanih troškova, ali pod uvjetom da poduzetnici doprinesu najmanje 25 posto vrijednosti ulaganja iz vlastitih sredstava koja ne sadrže državnu potporu te da se ulaganje očuva u tome području najmanje pet godina nakon dovršenja ulaganja.

Analizom intenziteta državne potpore i opravdanih troškova za male i srednje poduzetnike opisanih u točki 2.4.1.c. obrazloženja ovog rješenja, Vijeće je utvrdilo da su Prijedlogom godišnjeg plana predviđeni intenzitet i opravdani troškovi za početna ulaganja malih i srednjih poduzetnika, te za savjetodavne usluge sukladni članku 22. i članku 24. Uredbe.

3.2. Glede državnih potpora male vrijednosti iz točke 2.4.2. obrazloženja ovog rješenja Vijeće napominje da državnu potporu male vrijednosti prema članku 5. stavku 1. Uredbe predstavlja državna potpora dodijeljena pojedinom korisniku koja ne prelazi ukupan iznos od 750.000,00 kn u razdoblju od tri godine, bez obzira na oblik ili namjenu državne potpore, za dodjelu koje nije potrebno odobrenje Agencije.

Člankom 5. stavcima 4., 5. i 6. Uredbe određeno je da je davatelj državne potpore male vrijednosti dužan izvijestiti korisnika državne potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti. Davatelj je ujedno dužan izvijestiti Agenciju o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dana dodjele te voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima državne potpore.

3.3. Slijedom iznijetog, Vijeće je zaključilo da Prijedlog godišnjeg plana predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a te da su državne potpore za zapošljavanje, usavršavanje i male i srednje poduzetnike iz Prijedloga godišnjeg plana sukladne članku 4. stavku 3. točki d) ZDP-a, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

3.4. Člankom 6. stavkom 1. točkom b) ZDP-a određeno je da Agencija nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima, dok je člankom 15. stavkom 1. ZDP-a određeno da se nadzor provedbe odobrene državne potpore obavlja po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Nadalje, člankom 6. stavkom 1. točkom c) ZDP-a određena je obveza Agencije da prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnim potporama.

Uzevši u obzir navedene odredbe ZDP-a Agencija će u postupku nadzora provedbe odobrene državne potpore od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sukladno članku 15. stavku 1. ZDP-a najkasnije do 31. siječnja 2007., zatražiti dostavu izvješća o odobrenim državnim potporama za zapošljavanje, usavršavanje te za male i srednje poduzetnike iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006. i to iz sljedećih smjernica:

1. Smjernice 1. pod nazivom Aktivne i preventivne mjere za nezaposlene i neaktivne

– Mjera 2. Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva,

– Mjera 3. Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i

– Mjera 4. Sufinanciranje starijih osoba.

2. Smjernice 2. pod nazivom Otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva:

– Mjera 4. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 2 posto koji se može dodijeliti za opravdane troškove početnih ulaganja,

– Mjera 6. Subvencioniranje kamatne stope u visini od 2 posto za poduzetničke kredite nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja,

– Mjera 10. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu usmjeren izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji turističkih kapaciteta i

– Mjera 11. Program kreditiranja drugih djelatnosti turističke ponude razvojem malog.

3. Smjernice 4. pod nazivom Promoviranje razvoja ljudskog kapitala i cjeloživotno učenje:

– Mjera 1. Sufinanciranje opravdanih troškova za poznatog poslodavca.

4. Smjernice 7. pod nazivom Promoviranje integracije i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada:

– Mjera 2. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom prema Odluci o načinu ostvarivanja novčanih poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

– Mjera 3. Sufinanciranje zapošljavanje osoba s otežanim faktorom zapošljivosti.

5. Smjernice 10. pod nazivom Regionalne razlike:

– Mjera 1. Dodjela bespovratnih potpora za obnovu kulturne baštine i stavljanje istih u funkciju turizma i

– Mjera 2. Dodjela bespovratnih potpora za razvoj seoskog turizma u nerazvijenim kontinentalnim regijama.

Ukoliko Agencija prilikom obavljanja nadzora provedbe iz članka 6. stavka 1. točke b) ZDP-a utvrdi nepravilnosti, donosi rješenje kojim se davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore određuje rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti sukladno članku 15. stavku 2. ZDP-a. Ako davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore u gore navedenom roku ne otkloni nepravilnosti, Agencija nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost. Navedeni iznos uvećava se za iznos zakonskih zateznih kamata koje teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela, sukladno članku 15. stavku 3. ZDP-a.

3.4. Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2005-01/26

Urbroj: 580-03-06-17-04

Zagreb, 2. veljače 2006.

Predsjednica Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !