Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu ne odnosi se na državnu potporu... ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 22.10.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2008-04/14 od 14. listopada 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3512

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L416931 i članka 13.L416932 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 116. sjednice, održane 14. listopada 2008., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, ne odnosi na državnu potporu u smislu odredbi Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 10. srpnja 2008. od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo), klasa: 011-01/08-03/26, urbroj: 530-04-08-8, od 7. srpnja 2008. zahtjev za davanje odobrenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (dalje: Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe).
Agencija je Uredbu o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (dalje: Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije) odobrila rješenjem o naknadnom odobrenju od 14. prosinca 2006., klasa: UP/I 430-01/2006-04/58, urbroj: 580-03-06-61-2L416934, koje je objavljeno u »Narodnim novinama«, broj 132/06.
Uredbom o uvjetima i postupku davanja koncesije uređuju se pitanja davanja koncesija za obavljanje javnog pomorskog prijevoza u linijskom prometu na državnim, županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama na temelju provedenog javnog natječaja koji raspisuje tijelo ovlašteno za davanje koncesija, propisuju se kriteriji za određivanje cijene usluga, visina naknade za koncesiju i način plaćanja, instrumenti plaćanja naknade za koncesije te kriteriji za davanja potpora.
Nakon uvida u tekst Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe Agencija je utvrdila nejasnoće, te je zahtjevom od 30. srpnja 2008. od Ministarstva zatražila dodatno očitovanje.
Zatraženo očitovanje Agencija je zaprimila dana 25. srpnja 2008.
Budući da Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe Ministarstvo upućuje na usvajanje Vladi Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), smatra se da je isti podnesen sukladno članku 11.L416935 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP)
Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.
Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave) Agencija je zaprimila dana 2. listopada 2008.
Obrazac prijave podnesen je sukladno članku 80.L416937 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) te članku 2.L416939 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05). Uredba se primjenjuje sukladno članku 10.L416941 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06).
2. Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:
Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe rezultat je uočene potrebe za konkretnijim i detaljnijim propisivanjem određenih stavki koje su se tijekom dosadašnje primjene Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije pokazale nejasnim. U odnosu na državne potpore, Prijedlogom izmjena i dopuna Uredbe određeno je da minimalni iznos potpore predstavlja najviši iznos kompenzacije koji se može odobriti, a koji predstavlja razliku između većih rashoda u odnosu na prihode na pojedinoj liniji.
Ostale izmjene iz Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe neposredno se ne odnose na državne potpore. Konkretno, riječ je o mogućnosti odobravanja ovlašteniku koncesije korištenja manjeg ili većeg broda umjesto broda za koji je dana koncesija koja će biti utvrđena u odlukama o raspisivanju javnog natječaja i javnom natječaju, izmjena sustava ponderiranja tehničkih i ekonomsko-financijskih kriterija i to radi postizanja primjerenog standarda i kvalitete prijevoza, kao i smanjivanja prosječne starosti brodova u javnom linijskom obalnom pomorskom prometu.
Nadalje, iz Obrasca prijave proizlazi da je potpora temeljem Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe vremenski neograničena. Sredstva predviđena za provedbu Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. na poziciji A570323 – Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija. Ukupna sredstva predviđena za 2008. na rečenoj poziciji iznose 375.000.000, kuna, dok je za 2009. predviđen iznos u visini od 549.587.330,00 kuna, za 2010. iznos u visini od 606.546.063,00 kuna, te za 2011. iznos u visini od 665.000.000,00 kuna.
3. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja razmatralo je Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe na svojoj 116. sjednici održanoj 14. listopada 2008.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe i Obrasca prijave.
Nadalje, Vijeće je kod ocjenjivanja Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe razmatralo isključivo dijelove istog koji propisuju način određivanja pojma minimalnog iznosa potpore, odnosno iznosa naknade kojom se pokrivaju operativni troškovi brodara na nerentabilnim linijama i predstavljaju uslugu od općeg gospodarskog interesa koja treba biti na objektivan i transparentan način unaprijed određena, a država kompenzira/nadoknađuje troškove koji su nastali obavljanjem takve usluge.
Naime, temeljem rješenja Agencije od 14. prosinca 2006. o naknadnom odobrenju Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije, utvrđeno je da ista određuje, između ostalog, kriterije za dodjelu naknada u obliku naknade za pokrivanje većih troškova brodara u odnosu na prihode na nerentabilnim linijama. Naime, na mjere koje se smatraju kompenzacijom/naknadom primijenjeno je izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke e) Zakona o državnim potporamaL416943 («Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) budući da je utvrđeno da je riječ o naknadi troškova za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.
Vijeće je utvrdilo da Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe ne sadrži nove državne potpore, kao niti izmjene postojećih državnih potpora, već samo na precizniji način određuje pojam minimalnog iznosa potpore, kako je to određeno u točki 2. obrazloženja ovog rješenja.
Stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 3. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-04/14
Urbroj: 530-03-08-61-04
Zagreb, 14. listopada 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu ne odnosi se na državnu potporu...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !