Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope ne odnosi se na državnu potporu ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-430-01/2008-09/23 od 13. studenog 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3862

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L422410 stavaka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku pokrenutom na temelju zahtjeva Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9, za donošenje odobrenja na Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, s 2. sjednice održane 13. studenog 2008., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope ne odnosi na državnu potporu u smislu odredbi Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija), 24. listopada 2008. zaprimila je od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) zahtjev, broj: EN/BB-1100/2008 od 23. listopada 2008., u svezi Prijedloga Pravilnika o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope (dalje: Prijedlog Pravilnika). U privitku predmetnog zahtjeva dostavljena je i preslika Prijedloga Pravilnika. Naknadno, 4. studenoga 2008. Agencija je od HBOR-a zaprimila i Obrazac prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave).

Prijedlog Pravilnika podnesen je Agenciji sukladno članku 12. stavku 1. ZDP-a (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), na temelju kojeg Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a.

2. Uvidom u Prijedlog Pravilnika utvrđeno je sljedeće:

HBOR je izradio Prijedlog Pravilnika kao interni akt za potrebe svojih poslovnih aktivnosti a koji ujedno objedinjuje pravila iz Priopćenja Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (Službeni list Europske unije, broj C14/02 od 19. siječnja 2008.) i odredbe Hrvatske narodne banke o upravljanju kreditnim rizikom i klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija, Metodologije za ocjenu kreditnog rizika, Procedure upravljanja kreditnim rizikom i Metodologije kreditnog bodovanja HBOR-a.

Prijedlog Pravilnika izrađen je temeljem Odluke o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope sadržanih u Priopćenju Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (Službeni list EU, SL C 14, od 19. siječnja 2008.), objavljene u »Narodnim novinama«, broj 144/08 (dalje: Odluka o referentnoj kamatnoj stopi).

Referenta kamatna stopa je mjerilo za utvrđivanje iznosa državne potpore u slučaju odobrenja poticajnih kamatnih stopa sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina, koji je odobren rješenjem Agencije pod poslovnim brojem klasa: UP/I 430-01/2006-09/01, urbroj: 580-03-06-17-07,L422412 od 24. ožujka 2006. (»Narodne novine« broj 37/06). Izračun referentne kamatne stope temelji se na uvećanju osnovne stope za maržu koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu korisnika kredita i ponuđenim instrumentima osiguranja.

Temeljem članka 2. osnovna stopa za tekuću godinu utvrđuje se izračunom prosječne stope prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana, u razdoblju od rujna do studenog prethodne godine.

Osnovna stopa mijenjat će se tijekom godine ukoliko prosječna osnovna referentna stopa, izračunata za razdoblje od protekla tri mjeseca, odstupa za više od ± 15 posto, a novi izračun primjenjivat će se od prvog dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršena korekcija izračuna za proteklo razdoblje.

Člankom 2. stavkom 3. predviđeno je da će, najkasnije do 10. prosinca tekuće godine, HBOR izvršiti izračun osnovne stope za iduću kalendarsku godinu, te potom od Agencije zatražiti prethodno odobrenje.

Člankom 2. stavkom 6. predviđena je primjena osnovne kamatne stope uvećane za fiksnu maržu od 100 bazičnih bodova kao diskontne kamatne stope prilikom izračuna sadašnje vrijednosti dodijeljene državne potpore.

U članku 3. propisuje se način određivanja kreditnog ranga svakog poduzetnika temeljem Metodologije za ocjenu kreditnog rizika HBOR-a i svrstavanjem poduzetnika u određeni kreditni rang. Rečeni kreditni rang predviđen je u tablici koja uključuje kreditne rangove HBOR-a od 1 do 10, svrstanih u pet kategorija sukladno Odluci o referentnoj kamatnoj stopi.

Ocjena instrumenata osiguranja (kolateralizacija) predviđena člankom 4. odnosi se na primjenu Metodologije za ocjenu kreditnog rizika HBOR-a kojim se utvrđuje način ocjene instrumenata osiguranja svrstanih u razrede kolateralizacije, kao što je to predviđeno u Odluci o referentnoj kamatnoj stopi, te način postupanja u slučaju postojanja više instrumenata osiguranja.

U članku 5. predviđeni su pojedinačni iznosi marže sukladno dobivenim rezultatima ocjene poduzetnika i instrumenata osiguranja, metodologija pribrajanja marže na osnovnu stopu kod izravnog kreditiranja, te obrada slučajeva kreditiranja poduzetnika bez kreditne povijesti ili rejtinga zasnovanog na ocjeni bilance poduzetnika. Referentne marže za rizik prikazane su u Tabeli 1.

Tabela 1. Referentne marže za rizik

Kreditni rejting

Marža iskazana u bazičnim bodovima

Visoka

Normalna

Niska

Jak (AAA-A)

60

75

100

Dobar (BBB)

75

100

220

Zadovoljavajući (BB)

100

220

400

Slab (B)

220

400

650

Loš / Financijske teškoće (CCC i ispod)

400

650

1000

Izvor: HBOR

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Članci 6., 7., i 8. obuhvaćaju ocjene poduzetnika i instrumenata osiguranja te način utvrđivanja referentne kamatne stope u slučaju kreditiranja putem poslovnih banaka.

U prijelaznim i završnim odredbama predviđeno je pravilo da se kreditiranje sukladno programima HBOR-a, koji nisu u režimu propisa o državnim potporama, odnosno ne odobravaju se prema važećem Pravilniku o osnovnim uvjetima financiranja pojedinih ciljnih skupina, osim u slučaju poljoprivrede i ribarstva, a na koje se ne primjenjuju propisi o državnim potporama, obavlja uz efektivnu kamatnu stopu koja je jednaka ili veća od referentne kamatne stope utvrđene za dotičnog poduzetnika.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009.

3. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Pravilnika na 2. sjednici, održanoj 13. studenog 2008., pri čemu je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Pravilnika i Obrasca prijave.

Vijeće je prilikom ocjenjivanja Prijedloga Pravilnika isključivo razmatralo dijelove istog koji se odnose na metodologiju izračuna referentne i diskontne kamatne stope temeljem Odluke o referentnoj kamatnoj stopi.

Slijedom navedenog, Vijeće je utvrdilo da je metodologija izračuna referentne i diskontne kamatne stope, predviđena u Prijedlogu Pravilnika i opisana u točki 2. obrazloženja ovoga rješenja, sukladna pravilima iz Odluke o referentnoj kamatnoj stopi.

U konkretnom slučaju, Prijedlog Pravilnika ne sadrži elemente državne potpore u smislu ZDP-a, već se isti isključivo odnosi na metodologiju izračuna referentne i diskontne kamatne stope, te je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

HBOR će od 1. siječnja 2009. primjenjivati osnovnu referentnu kamatnu stopu izračunatu od strane Agencije temeljem prosječne stope prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća od 364 dana zabilježene u rujnu, listopadu i studenom 2008., a koja će biti objavljena na web-stranicama Agencije (www.aztn.hr).

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-09/23

Urbroj: 580-03-08-43-3

Zagreb, 13. studenoga 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju referentne i diskontne kamatne stope ne odnosi se na državnu potporu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !