Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog Uredbe o poticanju ulaganja ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 23.4.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/430-01/2007-02/19 urbroj: 580-03-07-61-02 od 4. travnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1424

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L333893 stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Uredbe o poticanju ulaganja, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, temeljem odluke donesene na 80. sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održanoj 4. travnja 2007., donosi

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog Uredbe o poticanju ulaganja.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODOBRENJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 21. ožujka 2007., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), Prijedlog Uredbe o poticanju ulaganja (dalje: Prijedlog Uredbe), klasa: 011-01/07-01/01, urbroj: 526-07-01/1-07-13, od 20. ožujka 2007. kao i Obrazac prijave državne potpore za Prijedlog Uredbe (dalje: Obrazac prijave).
Iz Prijedloga Uredbe razvidno je da isti sadrži elemente državne potpore te da kao takav predstavlja program iz članka 3.L333895 stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) iz kojeg proizlazi da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore.
Prijedlog Uredbe predstavlja program državne potpore koji Ministarstvo upućuje na usvajanje Vladi Republike Hrvatske te je isti Agenciji podnesen na ocjenu sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a.
Na prijedloge akata podnesene sukladno članku 11. stavka 1. ZDP-a, Agencija donosi rješenje sukladno članku 13. ZDP-a.
Obrazac prijave dostavljen je sukladno članku 2.L333897 stavku 2. Pravilnika o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencije državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/05).

2. OPIS PRIJEDLOGA UREDBE

2.1. Davatelj sredstava: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2.2. Naziv: Prijedlog Uredbe o poticanju ulaganja
2.3. Cilj: Regionalni razvoj
2.4. Pravni temelj: Zakon o poticanju ulaganjaL333899 (»Narodne novine«, broj 138/06)
2.5. Kategorije državne potpore, intenzitet i visina opravdanih troškova:
a) državna potpora za početna materijalna i nematerijalna ulaganja određena je člankom 1.5. i 1.6. Prijedloga Uredbe.
Početnim materijalnim ulaganjima smatra se početak građevinskih radova odnosno prva preuzeta obveza u smislu narudžbe opreme, pri čemu su isključene pripremne studije izvedivosti.
Visina, intenzitet i opravdani troškovi, osim u navedenom članku Prijedloga Uredbe, predviđeni su i Zakonom o poticanju ulaganja u vidu porezne povlastice, a s obzirom na visinu ulaganja. Rečeni članak Zakona o poticanju ulaganja osim opravdanih troškova za materijalna ulaganja predviđa i opravdane troškove za nematerijalna ulaganja.
b) državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem određena je člankom 7. i 8. Prijedloga Uredbe
Kategorije osoba na koje se odnosi zapošljavanje i usavršavanje određene su u članku 8.1. Prijedloga Uredbe, a odnosi se na osobe koje se teže zapošljavaju.
Novootvorena radna mjesta otvaraju se kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta nositelja poticajnih mjera stvorenih ulaganjem, te su direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti nositelja poticajnih mjera.
Visina državne potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem određena je člankom 7. Zakona o poticanju ulaganja i ovisi o stopi nezaposlenosti u županiji u koju se ulaže. Najmanji iznos je 1.500 EUR po novootvorenom radnom mjestu, a najveći 3.000 EUR.
c) državna potpora za usavršavanje povezano s ulaganjem određena je člankom 7. i 8. Prijedloga Uredbe
Intenzitet državne potpore za usavršavanje povezane s ulaganjem može iznositi maksimalno do 50 posto visine bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, a sukladno maksimalno dopuštenim intenzitetima potpora u slučaju općeg i posebnog usavršavanja iz članka 8. točke 3. Zakona o poticanju ulaganja.
Sukladno članku 8. stavku 3. rečenog Zakona, intenzitet državne potpore za posebno usavršavanje ne može prijeći 35 posto opravdanih troškova za velike poduzetnike, odnosno 45 posto opravdanih troškova za male i srednje poduzetnike. U slučaju općeg usavršavanja, intenzitet potpora ne može prelaziti 60 posto za velike poduzetnike odnosno 80 posto za male i srednje poduzetnike.
Opravdani troškovi usavršavanja određeni su člankom 8.2. g) Prijedloga Uredbe i odnose se na troškove instruktora i mentora, putne troškove polaznika usavršavanja i ostale tekuće troškove koji se odnose na izvođenje programa usavršavanja.
d) državna potpora za osnivanje i razvoj tehnološko razvojno-inovacijskih centara određena je člankom 11. točkom 4. Zakona o poticanju ulaganja i odnosi se na potpore za investiranje u dugotrajnu imovinu odnosno za kupnju opreme tehnološko razvojno-inovacijskog centra u visini do 5 posto opravdanih troškova kupnje opreme. Oprema za koju se odobrava državna potpora opisana je u članku 9. i 10. Prijedloga Uredbe.
e) državne potpore za velike projekte ulaganja – »Projekt ulaganja od značajnog gospodarskog interesa«, odnosno njihova visina i intenzitet, određene su u članku 12. točki 3. i 4. Zakona o poticanju ulaganja i članku 11. Prijedloga Uredbe.
Korištenje poticajnih mjera za velike projekte ulaganja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u obvezi je pojedinačno prijaviti Agenciji sukladno članku 12. ZDP-a.
2.6. Korisnici sredstava: mali, srednji i veliki poduzetnici koji nisu u financijskim teškoćama i koji ne obavljaju djelatnost industrije čelika i sintetičkih vlakana.
2.7. Instrument državne potpore: subvencija, carinska olakšica u obliku oslobađanja od plaćanja carinske pristojbe te porezna olakšica u obliku smanjenja stope poreza na dobit.
2.8. Izvori sredstava: sredstva za provedbu Uredbe osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. na poziciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva A450004 – provedba mjera za poticanje ulaganja u iznosu od 19.500.000,00 kuna.
Za razdoblje 2008.-2010. planira se korištenje bruto iznosa od 130.000.000,00 kuna na sljedeći način: 2008. iznos od 30.000.000,00 kn; 2009. iznos od 50.000.000,00 kn, te 2010. iznos od 50.000.000,00 kn. Za razdoblje od 2010. do 2013. bruto iznos utvrdit će temeljem ukupnog broja prijava i visine opravdanih troškova ulaganja, na temelju prethodnih godina.
2.9. Trajanje važenja Uredbe: od 2007. do 2013.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Uredbe na svojoj 80. sjednici održanoj 4. travnja 2007.
Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir sve činjenice iz Prijedloga Uredbe i Obrasca prijave.
Vijeće je utvrdilo da mjere predviđene Prijedlogom Uredbe, opisane u točki 2.5. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o državnim potporama jer se radi o transferu ili smanjenju priliva državnih sredstava; utvrđeno je kako sredstva predstavljaju potporu koja korisnicima potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvarili kroz svoje redovno i normalno poslovanje; utvrđeno je kako dodjelom sredstava na način predviđen Prijedlogom Uredbe postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine –Međunarodni ugovori«, br. 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).
Člankom 4. stavak 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a. Izuzeća od opće zabrane propisana su člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
Vijeće je utvrdilo da Prijedlog Uredbe razrađuje Zakon o poticanju ulaganja koji predstavlja njegov pravni temelj.
Prijedlogom Uredbe, isto kao i Zakonom o poticanju ulaganja predviđene su državne potpore za početna materijalna i nematerijalna ulaganja, za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, za usavršavanje povezano s ulaganjem, za osnivanje i razvoj tehnološko razvojno - inovacijskih centara i strateških aktivnosti poslovne podrške te za velike projekte ulaganja.
Zakon o poticanju ulaganja koji predviđa dodjelu regionalnih državnih potpora usklađen je sa ZDP-om, o čemu je Agencija izdala prethodno obvezujuće mišljenje od 27. srpnja 2006., klasa: 430-01/2006-02/20; urbroj: 580-03-05-43-05.
S obzirom da se Prijedlogom Uredbe, koji predstavlja program državne potpore iz članka 3. stavka 2. ZDP-a, razrađuju odredbe Zakona o poticanju ulaganja, te da kategorije državnih potpora i njihovi intenziteti i opravdani troškovi odgovaraju kategorijama državnih potpora i njihovim vrstama i intenzitetima opisanim u Zakonu o poticanju ulaganja koji je usklađen sa ZDP-om, Vijeće je odlučilo kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Nadalje, s obzirom da su Prijedlogom Uredbe predviđene regionalne državne potpore za čiju je primjenu potrebno postojanje regionalne karte Republike Hrvatske, koja još uvijek nije usvojena, Vijeće posebno skreće pozornost da se do izrade regionalne karte, regionalne državne potpore predviđene Prijedlogom Uredbe ne mogu se dodjeljivati.
Temeljem članka 18. ZDP-a, a u svezi s člankom 13. stavkom 2. ZDP-a, rješenja Agencije kojima se daje odobrenje na prijedlog akta državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«. Stoga je Vijeće odlučilo kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-02/19
Urbroj: 580-03-07-61-02
Zagreb, 4. travnja 2007.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog Uredbe o poticanju ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !