Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog za odobrenje državnih jamstava Brodogradilištu Brodotrogir d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NAT

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2891

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 5.L317926 i članka 13.L317927 stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za odobrenje državnih jamstava Brodogradilištu Brodotrogir d.d., sa sjedištem u Trogiru, Put Brodograditelja 16, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 68. sjednice, održane 21. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodogradilište Brodotrogir d.d., u iznosu od 106.620.000,00 USD odnosno 624.860.903,70 kn, koja se odnose na sljedeće, pod uvjetima iz točke II. izreke ovog rješenja:
1. iznos od 34.700.000,00 USD odnosno 203.364.034,50 kn, koji će se koristiti za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka za podmirivanje tekućih troškova poslovanja.
2. iznos od 42.750.000,00 USD, odnosno 250.542.146,25 kn za osiguranje avansnih uplata za dvije novogradnje broj 321 i 322, od kojeg iznosa poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. može koristiti samo iznos državnog jamstva od 4.750.000,00 USD, odnosno 27.838.016,25 kuna koji dospijeva tijekom sanacije.
3. iznos od 29.170.000,00 USD odnosno 170.954.722,95 kn, koji će se koristiti za kratkoročno kreditiranje novogradnji broj 317 i 318.
II. Državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja odobravaju se pod sljedećim uvjetima:
1. Korisnik državnih jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja prilikom izdavanja državnih jamstava od strane Ministarstva financija, mora uplatiti iznos od 0,5 posto u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na sljedeće iznose državnih jamstava:
– iznos od 34.700.000,00 USD, odnosno 203.364.034,50 kuna,
– iznos od 4.750.000,00 USD, odnosno 27.838.016,16 kuna, koji predstavlja dio odobrenog državnog jamstva u iznosu od 42.750.000,00 USD, odnosno 250.542.146,25 kuna, te
– iznos od 29.170.000,00 USD, odnosno 170.954.722,95 kuna.
2. Krediti pokriveni državnim jamstvima iz točke I. izreke ovog rješenja moraju biti odobreni pod redovitim tržišnim uvjetima, odnosno s kamatnom stopom koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama, a koja ne bi smjela biti niža od referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto. Kredit mora biti vraćen u roku od dvanaest (12) mjeseci od isplate posljednjeg obroka korisniku državnog jamstva.
3. U roku ne duljem od šest (6) mjeseci, odnosno najkasnije do 21. ožujka 2007., Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja mora biti dostavljen Plan restrukturiranja ili Plan likvidacije poduzetnika Brodogradilišta Brodotrogir d.d. ili dokaz da su krediti pokriveni državnim jamstvom vraćeni u cijelosti, odnosno da je državno jamstvo prestalo važiti.
III. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao davatelj državne potpore u obvezi je osigurati izradu izvješća o uvjetima i namjeni korištenja kredita za koje su izdana državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja i takva izvješća dostavljati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, radi provedbe nadzora nad izvršenjem ovog rješenja.
– Trajanje obveze: za cijelo vrijeme trajanja razdoblja sanacije poduzetnika Brodogradilite Brodotrogir d.d., odnosno dok korisnik državnog jamstva ne utroši u potpunosti kredite za koje su izdana državna jamstva.
– Rok za izvršenje: svakog petnaestog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Zaprimanje zahtjeva i dokumentacije

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. kolovoza 2006., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), Prijedlog za odobrenje državnih jamstava za poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d., od 28. kolovoza 2006., klasa: 310-14/06-01/51, urbroj: 526-03-03/1-06-3. Rečenim Prijedlogom zatraženo je državno jamstvo u iznosu od 17.000.000,00 USD.
Prijedlog za odobrenje državnih jamstava podnesen je sukladno članku 11.L317929 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
U Prijedlogu Ministarstva navedeno je da poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. nije u mogućnosti realizirati kredite za koje je kao osiguranje plaćanja već odobreno državno jamstvo od strane Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), jer su poslovne banke zatražile i rješenje o odobrenju Agencije.
Zbog činjenice da banke nisu spremne odobriti kredite za koje su dana državna jamstva bez odobrenja Agencije, dovedena je u pitanje likvidnost poduzetnika, te zbog činjenice da je poduzetnik u fazi izrade Plana restrukturiranja, Ministarstvo je navedenim Prijedlogom od 28. kolovoza 2006., zatražilo odobrenje predmetnih državnih jamstava za osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama za vrijeme trajanja sanacije dok ne bude izrađen Plan restrukturiranja poduzetnika. Naime, primarni cilj državne potpore za sanaciju je osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama dok ne bude izrađen Plan restrukturiranja.
Prijedlog Ministarstva od 28. kolovoza 2006. temelji se na članku 17.L317931 stavku 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« 121/03; dalje: Uredba) koji određuje pravila o dodjeli državnih potpora za sanaciju.
Nadalje, Ministarstvo je u Prijedlogu navelo da državna jamstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za održavanje likvidnosti poslovanja poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d. do kraja 2006.
Na prijedloge podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenje iz članka 13. ZDP-a.
S obzirom da podaci iz zahtjeva zaprimljeni 28. kolovoza 2006., nisu bili dovoljni za donošenje rješenja iz članka 13. ZDP-a, zahtjevom od 30. kolovoza 2006., sukladno članku 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, Agencija je zatražila od Ministarstva dostavu sljedeće dokumentacije:
1. financijska izvješća za 2003., 2004., 2005. i I-VI 2006. (uključujući račun dobiti i gubitka, bilancu, novčani tijek, revizorsko izvješće za 2005.),
2. konsolidirano financijsko izvješće za grupu/holding za 2005., odnosno za 2004., ukoliko za 2005. isto nije napravljeno,
3. vlasničku strukturu poduzetnika na dan 31. prosinca 2005.,
4. prosječan broj radnika temeljem sati rada i broj radnika na dan 31. prosinca za razdoblje 2003. – 2005.,
5. iznos i ostale uvjete kredita za koji se izdaje državno jamstvo (naziv banke, kamata, rok povrata kredita),
6. točan popis s iznosima rashoda/troškova koji će biti pokriveni odobrenim iznosom kredita uz obrazloženje da je to neophodno potrebno kako bi poduzetnik mogao nastaviti poslovati narednih šest mjeseci dok ne izradi Plan restrukturiranja,
7. obrazloženje Ministarstva financija postoje li izvori u državnom proračunu za izdavanje državnog jamstva.
Dodatna objašnjenja te ispunjene Obrasce prijave državne potpore sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potporaL317933 (»Narodne novine«, broj 11/05), Agencija je zatražila zahtjevom od 11. rujna 2006.
2. U međuvremenu tj. u razdoblju od 6. rujna 2006. do održavanja 68. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) 21. rujna 2006., Ministarstvo je Agenciji u više navrata dostavljalo izmjene iznosa državnih jamstava za poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.
U cilju usklađenja iznosa državnih jamstava i što učinkovitijeg prikupljanja potrebnih podataka i dokumentacije održano je više sastanaka s predstavnicima Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d. i Ministarstva.
Agencija je, sukladno zahtjevima od 30. kolovoza 2006. i 11. rujna 2006., zaprimila svu traženu dokumentaciju.
Konačni Prijedlog Ministarstva za izdavanje državnih jamstva u ukupnom iznosu od 106.620.000,00 USD, odnosno 624.860.903,70 kuna od 13. rujna 2006., klasa: 310-14/06-01/55, urbroj: 526-03-03/2-1, Agencija je zaprimila 14. rujna 2006. Ukupni iznos državnih jamstava odnosi se na sljedeće:
– iznos od 34.700.000,00 USD odnosno 203.364.034,50 kn odnosi se na kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka za podmirivanje tekućih troškova poslovanja do kraja ožujka 2007.,
– iznos od 42.750.000,00 USD, odnosno 250.542.146,25 kn odnosi se na osiguranje avansnih uplata za dvije novogradnje broj 321 i 322, od čega je kupac već uplatio iznos od 4.750.000,00 USD odnosno 27.838.016,25 kn, isti ostaje blokiran u banci sve dok rečeno državno jamstvo ne bude odobreno od strane Agencije. Iznos avansa od 4.750.000,00 USD poduzetnik će koristiti u razdoblju dok izrađuje Plan restrukturiranja,
– iznos od 29.170.000,00 USD odnosno 170.954.722,95 kn (po Odluci Vlade Republike Hrvatske od 19. lipnja 2004., klasa: 310-14/054-01/03, urbroj: 5030105-04-1), koji će se koristiti za kratkoročno kreditiranje novogradnji broj 317 i 318.
(Napomena: iznos u kunama izračunat je prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan 21. rujna 2006., koji za 1 EUR iznosi 7,430113 kn, a za 1 USD iznosi 5,860635 kn)

II. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L317934 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to iz Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice).

III. Utvrđivanje činjenica

Na temelju dostavljenih podataka te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:

1. Poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta upisa 060179299, sa sjedištem poduzetnika u Trogiru, Put Brodograditelja 16.
Poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. osnovan je početkom 20. stoljeća i ima dugotrajnu tradiciju gradnje brodova. Zadnjih pedesetak godina ovo je brodogradilište isporučilo 97 različitih tipova i veličina brodova za strane naručitelje. Poduzetnik se bavi i prenamjenom brodova.
Brodogradilište Brodotrogir d.d. zapošljava 1.265 djelatnika.
Temeljni kapital poduzetnika iznosi 123.581.500,00 kn koji se dijeli na 1.235.815 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kn po svakoj dionici.

1.1. Vlasnička struktura poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Najveći broj dionica poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d. u vlasništvu je Republike Hrvatske (95,5 posto), dok je preostali dio u vlasništvu malih dioničara, kako je prikazano u Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura vlasništva poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Rb.

Dioničari

Dionice serije A

Dionice serije B

Ukupan broj dionica

Struktura u %

1.

RH-Ministarstvo financija

208.295

718.508

926.803

75

2.

Hrvatski fond za privatizaciju

115.296

 

115.296

9,32

3.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

76.361

 

76.361

6,18

4.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

35.706

 

35.706

2,89

5.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

16.412

 

16.412

1,33

6.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

2.593

 

2.593

0,21

7.

Hrvatske vode

2.717

 

2.717

0,22

8.

Hrvatska gospodarska komora

523

 

523

0,04

9.

Hrvatske šume

770

 

770

0,06

10.

Hrvatska brodogradnja

308

 

308

0,02

11.

Mali dioničari

53.764

 

53.764

4,35

12.

Branitelji

139

 

139

0,01

13.

EMA d.o.o.

1.528

 

1.528

0,12

14.

Hrvatski fond za privatizaciju – rezervacije po Rješenju

2.895

 

2.895

0,23

 

Ukupno

517.307

718.508

1.235.815

100,00

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Grupu Brodotrogir čine Brodogradilište Brodotrogir d.d., Hrvatska Brodogradnja Trogir d.o.o. i Servisni centar Trogir d.o.o.

1.2. Djelatnost poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL317936 (»Narodne novine« 52/03), osnovna djelatnost poduzetnika je gradnja i popravak brodova.
Poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. je sve planske rokove glavnih faza gradnje brodova do 31. srpnja 2006. ostvario u skladu s prihvaćenim planom za 2006. Prema tom osnovnom planu poslovanja, poduzetnik je planirao i ostvario jedan početak obrade crne metalurgije, jedno polaganje kobilice, jedno porinuće i isporuku jednog broda.
U knjizi narudžbi na dan 31. kolovoza 2006. poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. ima narudžbe za 9 novogradnji kako je to prikazano u Tabeli 2.

Tabela 2. Knjiga narudžbi za Brodogradilište Brodotrogir d.d. – stanje na dan 31. kolovoza 2006.

Novogradnje

Godina potpisivanja ugovora

dwt (ukupno)

Iznos Ugovora u USD

314

2003.

47.200

44.567.315

315, 316

2004.

92.500

77.100.000

317, 318

2004.

92.500

78.600.000

319, 320

2004.

92.500

85.750.197

321, 322

2006.

92.380

95.478.744

Ukupno

 

417.080

381.496.256

Izvor: Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2. Tržište brodogradnje

2.1. Tržište brodogradnje na razini svjetske brodogradnje

Svjetske narudžbe brodova u prosincu 2005. iznose 221.787.515,00 tdw (nosivost broda izražena u metričkim tonama – tons dead weigh) veće su za 9,9 posto (tj. oko 20,07 mil. tdw) u odnosu na narudžbe iz prosinca 2004.
Prema podacima iz Fairplay Solutions (kolovoz 2006.) u odnosu na kraj 2005., ukupne narudžbe povećale su se za 40,872 mil dwt (bruto nosivost broda u tonama – dead weigh tonnage capacity) ili 18,43 posto. Japan, Koreja, i Kina, povećale su narudžbe za 38,080 mil. dwt ili za cca 19,65 posto, dok su ostale zemlje povećale narudžbe za 2,788 mil dwt ili za oko 9,96 posto. Po navedenim podacima, hrvatska brodogradnja nalazi se na 6. mjestu s 2,685 mil dwt narudžbi. U odnosu na bruto nosivost broda u tonama (dwt) u hrvatskim brodogradilištima došlo je do smanjenja narudžbi za 8,08 posto u odnosu na narudžbe od kraja 2005.

Tabela 3. Svjetska knjiga narudžbi prema bruto nosivosti broda u tonama (dwt)

Zemlja
isporuke

Izvor: Fairplay Solutions

br. 99/02.12.2004.

br. 111/prosinac 2005.

br. 119/kolovoz 2006.

DWT Indeks u %

broj

DWT

%

broj

DWT

%

broj

DWT

%

2006/2004

2006/2005

Japan

985

72.774.062

32,8

1.106

76.974.495

34,7

1.186

85.267.279

32,5

117

111

J. Koreja

993

74.646.788

33,7

1.134

79.646.322

35,9

1.276

92.543.418

35,2

124

116

Kina

616

31.018.778

14

820

37.175.220

16,8

1.107

54.069.473

20,6

174

145

Njemačka

111

2.840.090

1,28

168

3.930.826

1,77

193

4.268.782

1,63

150

109

Taiwan

48

2.998.140

1,35

53

3.051.190

1,38

56

3.353.340

1,28

112

110

Hrvatska

63

3.376.610

1,52

67

2.920.687

1,32

61

2.684.609

1,02

80

92

Poljska

75

2.688.322

1,21

63

2.254.350

1,02

93

2.063.696

0,79

77

92

USA

14

812.500

0,37

24

1.096.940

0,49

21

779.648

0,3

96

71

Ostali

597

10.564.315

4,76

848

14.737.485

6,64

945

17.629.249

6,71

167

120

Ukupno

3.502

201.719.605

91

4.283

221.787.515

100

4.938

262.659.494

100

130

118

Izvor: Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz Tabele 3. razvidno je da se svjetske narudžbe i dalje povećavaju. Najveće povećanje u odnosu na kraj 2005. ostvarila je Kina s 45,44 posto, zatim J. Koreja s 16,19 posto te Japan s 10,77 posto.
Usporedba cijena promatranih tipova brodova prema Clarksonu Issue 734/25.08.2006. u kolovozu 2006., ukazuje na povećanje istih u odnosu na prosinac 2005. od 3 do 13 posto ovisno o tipu broda, uz napomenu da se najveći porast bilježi kod tankera veličine Suezmaxa i Aframaxa (13 posto i 11 posto), te kod brodova za rasute terete – Handymax 11 posto.
Tržišne cijene novogradnji u svibnju i lipnju 2005. dosegle su svoj maksimum, gotovo za sve tipove i veličine brodova koji su interesantni hrvatskim brodogradilištima te su uz male oscilacije i do sredine 2006. ostale na istoj razini. Dakle, promatrano s aspekta cijena, bilo bi oportuno ići u popunjavanje i/ili ugovaranje slobodnih kapaciteta, naravno pod uvjetom da u postojećim okolnostima, tržišne cijene novogradnji ne stvaraju nove gubitke brodogradilištima.

2.2. Tržište brodogradnje na razini RH

U nacionalnim okvirima brodograđevna industrija predstavlja stratešku djelatnost koja zapošljava oko 13.000 vlastitih radnika i do 7.500 kooperanata koji rade u brodogradilištima. U ukupnom robnom izvozu RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 12 do 15 posto, u BDP RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 1,4 posto, u neto plaćama s 1,8 posto i u doprinosima oko 2 posto.
Hrvatska brodogradilišta su na kraju 2004. u knjizi narudžbi imala 73 novogradnje čija je ukupna vrijednost iznosila 2.202 mil. USD. Od ukupnog broja novogradnji, do 31. prosinca 2005. isporučene su 22 novogradnje čija je vrijednost ukupno iznosila 566,83 mil. USD. U istom razdoblju, na snagu su stupili novi ugovori za gradnju 24 broda (ukupne vrijednosti 967,61 mil. USD), pa se u knjizi narudžbi na dan 31. prosinca 2005. nalazi 75 brodova čija je ukupna vrijednost 2.673.057.247,00 USD.
Na dan 31. kolovoza 2006. u knjizi narudžbi prikazanoj u Tabeli 4. nalazi se 62 broda ukupne vrijednosti 2.395.711.520,00 USD i nosivosti 2,42 mil. dwt.

Tabela 4. Knjiga narudžbi na dan 31. kolovoza 2006.

BRODOGRADILIŠTE

stanje 31.12.2005.

brodovi isporučeni
I.-VIII. 2006.

brodovi ugovoreni
1.– VIII. 2006.*

stanje 31. 8. 2006.

br.

prod. cijena

br.

prod. cijena

br.

prod. cijena

br.

prod. cijena

ULJANIK

20

962.360.376

4

138.620.135

 

 

16

826.157.801

3. MAJ

15

595.502.540

3

103.327.016

 

 

12

490.792.789

BRODOSPLIT

18

709.130.801

5

122.694.697

 

 

13

589.662.000

BRODOTROGIR

9

315.767.512

1

29.993.333

2

95.478.744

10

381.496.256

KRALJEVICA

8

68.522.783

2

1.999.256

2

20.709.829

8

87.630.489

BRODOSPLIT BSO

5

21.773.235

2

1.937.478

 

 

3

19.972.185

UKUPNO

75

2.673.057.247

17

398.571.915

4

116.188.573

62

2.395.711.520

* ugovori koji su stupili na snagu
Izvor: Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tijekom prvih osam mjeseci 2006. brodogradilišta su isporučila 17 novogradnji. Na dan 31. kolovoza 2006. na snazi nisu bili sljedeći ugovori: jedan ugovor kojeg je potpisalo Brodogradilište Kraljevica (Atlantska plovidba) u vrijednosti 5,1 mil EUR, četiri ugovora koje je potpisalo Brodogradilište Brodosplit (Tankerska plovidba i Stena) u vrijednosti 227,8 mil. USD i šest ugovora koje je potpisalo Brodogradilište 3. MAJ (Uljanik Plovidba i Biglift Shipping) u vrijednosti 247,46 mil. EUR. Osim toga Brodosplit ima potpisana dva opcijska ugovora sa Stenom za nastavak serije.

3. Analiza poslovanja poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d. temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.
Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika, utvrđeno je da je poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. poduzetnik u teškoćama. Sukladno članku 16. stavak 2. Uredbe, poduzetnik u teškoćama je onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
Sukladno točki 10. Smjernica, koje se primjenjuju temeljem članka 6. stavka 4. ZDP-a i članka 70. stavka 2. SSP-a, smatra se da je poduzetnik u teškoćama, osobito u sljedećim slučajevima:
a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo, te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka.
Prema točki 11. Smjernica, može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.
U Tabeli 5. prikazani su samo osnovni pokazatelji za poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Tabela 5. Osnovni pokazatelji poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d. u kunama

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

1.

Ukupni prihodi

302.735.031

459.825.676

680.240.335

2.

Ukupni rashodi

490.331.149

686.967.891

860.653.944

3.

Dobit/Gubitak

-187.596.118

-227.142.215

-180.413.609

4.

Novčani tok

11.664.000

45.495.000

51.667.000

5.

Kapital i rezerve

0

0

0

6.

Ukupan dug (dugoročne i kratkoročne obveze)

259.667.074

549.239.890

915.906.861

7.

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca

1.285

1.265

1.265

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz navedenih pokazatelja vidljivo je sljedeće:
– poduzetnik u prethodnom trogodišnjem razdoblju iskazuje u financijskim izvještajima ukupnu vrijednost kapitala jednaku nuli, što znači da je iznos gubitka veći od temeljnog kapitala, tako da je ispunjen jedan od glavnih kriterija određivanja poduzetnika u teškoćama, naveden u točki 10. a) Smjernica,
– osim navedenog gubitka temeljnog kapitala, kod poduzetnika su prisutni tipični pokazatelji teškoća u poslovanju kao što su: nelikvidnost, insolventnost i visoka zaduženost.
Sukladno kriterijima iz članka 16. stavka 2. Uredbe i kriterijima iz točke 10. i 11. Smjernica, razvidno je da je Brodogradilište Brodotrogir d.d poduzetnik u teškoćama, jer vlastitim sredstvima nije sposoban zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi bez posredovanja države ugrozila opstanak poduzetnika.
Osim gore navedenih kriterija ocjene poduzetnika u teškoćama, bilo je potrebno utvrditi sukladno točki 13. Smjernica je li se poduzetniku koji pripada većoj poslovnoj grupi može dodijeliti potpora za sanaciju i restrukturiranje. U pravilu se takva potpora ne može dodijeliti, osim ako je moguće dokazati da se radi o teškoćama unutar samog poduzetnika, da iste nisu rezultat proizvoljne raspodjele troškova unutar grupe, te da su teškoće preozbiljne da bi ih grupa sama mogla nadvladati.
U Tabeli broj 6. prikazano je konsolidirano izvješće iz kojeg je vidljivo da ukupni prihod poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d. u 2004. čini 63 posto konsolidiranog ukupnog prihoda cijele grupe, a u 2005. oko 99 posto, odnosno oko 96 posto ostvarenog gubitka u 2004. te oko 99 posto gubitka u 2005. godini.

Tabela 6. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za poduzetnika Brodotrogir d.d. od 2004. – 2005. u kunama

Rb.

Opis

2004.

2005.

1.

Ukupni prihod

729.735.078

682.146.977

2.

Ukupni rashod

964.577.376

864.058.117

3.

Dobit/Gubitak (1-2)

-234.842.298

-181.911.140

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem navedenih podataka ocjena je da nije došlo do proizvoljne alokacije troškova unutar grupe, te da su prihodi i rashodi stvarno nastali i iskazani kod poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.

4. Državna jamstva poduzetniku Brodogradilište Brodotrogir d.d.

Ukupni iznos kredita za koja su zatražena državna jamstva opisana u točki I.2. obrazloženja ovog rješenja poduzetnik bi koristio za sljedeće namjene:
1. iznos državnog jamstva od 34.700.000,00 USD odnosno 203.364.034,50 kn poduzetnik bi koristio za kratkoročna zaduženja kod poslovne banke kojim će podmiriti tekuće troškove poslovanja do kraja ožujka 2007. U Tabeli 7. prikazana je specifikacija troškova poslovanja prema dobavljačima koji će biti pokriveni kreditom od 34.700.000,00 USD.

Tabela 7. Specifikacija troškova poslovanja

Rb.

Podmirenje obveza dobavljačima po mjesecima

Iznos u USD

1.

9. 2006.

7.214.137,43

2.

10. 2006.

5.196.898,13

3.

11. 2006.

4.990.746,75

4.

12. 2006.

3.289.220,68

5.

1. 2007.

4.458.208,66

6.

2. 2007.

5.766.259,29

7.

3. 2007.

3.784.529,06

 

Ukupno

34.700.000,00

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Za kredit u iznosu od 34.700.000,00 USD poduzetnik bi se zadužio kod Zagrebačke banke d.d. po sljedećim uvjetima:
– prilikom realizacije kredita uplatit će naknadu za obradu zahtjeva u visini od 0,05 posto iznosa kredita;
– krajnji rok korištenja je tri mjeseca od potpisa ugovora o kreditu;
– poduzetniku će se naplaćivati redovna kamatna stopa u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija + 1,75 postotnih poena godišnje;
– kredit će biti otplaćen najkasnije u roku od 12 mjeseci od korištenja kredita.
2. Iznos državnog jamstva od 42.750.000,00 USD, odnosno 250.542.146,25 kn poduzetnik će koristiti za osiguranje avansnih uplata za dvije novogradnje broj 321 i 322, od čega je kupac već uplatio iznos od 4.750.000,00 USD. Navedeni iznos blokiran je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak sve do donošenja odobrenja državnog jamstva od strane Agencije bez obzira što je rečeno jamstvo odobreno Odlukom Vlade RH od 6. srpnja 2003. klasa: 310-14/06-01/03, urbroj: 5030114-06-4.
Naime, od ukupnog iznosa državnog jamstva od 42.750.000,00 USD, iznos od 4.750.000,00 USD, koji se odnosi na podmirenje dospjelih faktura kooperantskih usluga i troškove procesa brodogradilišta, dospijeva tijekom sanacije.
Ugovorom o gradnji ovih brodova određen je model financiranja gradnje na način da 45 posto ugovorne cijene plaća kupac avansnim plaćanjem u četiri rate po pojedinim fazama izgradnje broda, a 55 posto cijene financirat će se kratkoročnim kreditom koji će biti pokriven državnim jamstvom.
3. Iznos državnog jamstva od 29.170.000,00 USD odnosno 170.954.722,95 kn poduzetnik će koristiti za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banka za izgradnju novogradnji broj 317 i 318. Ovaj kredit potreban je poduzetniku za početak faze obrade crne metalurgije za navedene novogradnje.

Tabela 8. Specifikacija troškova poslovanja

Rb.

Podmirenje obveza dobavljačima po mjesecima

Iznos u USD

1.

9. 2006.

4.144.987,50

2.

10. 2006.

2.990.467,15

3.

11. 2006.

2.479.572,49

4.

12. 2006.

9.492.390,80

5.

1. 2007.

2.214.653,97

6.

2. 2007

765.208,15

7.

3. 2007.

7.082.719,94

 

Ukupno

29.170.000,00

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Brodotrogir d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik bi se za kredit u ovom iznosu zadužio kod Zagrebačke banke d.d. po sljedećim uvjetima:
– prilikom realizacije kredita uplatit će naknadu za obradu zahtjeva u visini od 0,05 posto jednokratno na iznos kredita, 2 promila (najmanje 500,00 kuna) tromjesečno, 4 promila (najmanje 500,00 kuna) tromjesečno, 2 promila jednokratno po otvorenom akreditivu;
– otplata: 30 dana po isporuci svakog pojedinog broda, odnosno odmah po priljevu iz inozemstva, s mogućnošću produženja uslijed odgode roka isporuke;
– poduzetniku će se naplaćivati redovna kamatna stopa u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija + 1,75 postotnih poena godišnje.

IV. Odluka Vijeća

Vijeće je razmatralo Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodogradilište Brodotrogir d.d. na svojoj 68. sjednici održanoj 21. rujna 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i podatke te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
1. Razmatrajući sve dostavljene podatke i dokumentaciju utvrđeno je da predložena državna jamstva predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno utvrđeno je da predložena jamstva predstavljaju potencijalni rashod države; utvrđeno je kako isto donosi poduzetniku ekonomsku prednost koju ne bi ostvario kroz svoje redovno i uobičajeno poslovanje; utvrđeno je kako u konkretnom slučaju postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastice korisniku državne potpore, osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH proizašlih ih SSP-a.
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
Odluka da predloženo državno jamstvo u ukupnom iznosu od 106.620.000,00 USD predstavlja državnu potporu prvenstveno se temelji na činjenici da isto ne ispunjava uvjete iz članka 74. stavka 1. Uredbe koji se odnosi na državno jamstvo. Neispunjenje uvjeta iz članka 74. stavka 1. Uredbe naročito se odnosi na činjenicu da se Brodogradilište Brodotrogir d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2. Uredbe, da isto nije u mogućnosti dobiti kredite po tržišnim uvjetima bez državnog jamstva te da rečena jamstva pokrivaju 100 posto financijske obveze.
Naime, Vijeće je zaključilo da sveobuhvatna analiza poslovanja opisana u točki III.3. obrazloženja ovog rješenja nedvojbeno ukazuje na to da se poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2., Uredbe, odnosno poduzetnikom koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi, bez posredovanja države, ugrozila njegov opstanak.
Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi se primijenilo izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, državna potpora mora biti sukladna članku 18. stavku 1. ZDP-a, koji se odnosi na državne potpore za restrukturiranje. Državna potpora za restrukturiranje može biti dodijeljena jedino ukoliko poduzetnik u teškoćama predloži Plan restrukturiranja čiji je cilj uspostava poduzetnikove dugoročne održivosti na tržištu. Navedena državna potpora može se dodijeliti samo jednom u razdoblju od 10 godina.
S obzirom da Plan restrukturiranja poduzetnika još nije izrađen, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku Brodogradilište Brodotrogir d.d. za vrijeme dok se izrađuje Plan restrukturiranja uvjetno odobri državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva, sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe. S obzirom da tijekom razdoblja sanacije od ukupnog iznosa odobrenog državnog jamstva od 42.750.000,00 USD dospijeva samo iznos od 4.750.000,00 USD, poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. može koristiti samo rečeni iznos od 4.750.000,00 USD, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Državna potpora za sanaciju odobrava se iz razloga narušene likvidnosti poslovanja uzrokovane neodobravanjem kredita od strane poslovnih banaka. Naime, poslovne banke ne žele odobravati kredite uz državno jamstvo, ukoliko ne postoji odobrenje Agencije.
2. Sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, Vijeće je u točki II. izreke ovog rješenja odredilo sljedeće uvjete koje poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. kao korisnik državne potpore mora ispuniti. Riječ je o sljedećim uvjetima:
2.1. Državna jamstva i krediti moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima. Sukladno članku 27.L317937 stavku 12. Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2006. (»Narodne novine«, broj 148/06), na ukupan iznos odobrenih financijskih državnih jamstava zaračunava se provizija od 0,5 posto. Provizija se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju to znači da će Brodogradilište Brodotrogir d.d. obračunati proviziju od 0,5 posto na sljedeće iznose državnih jamstava:
– iznos od 34.700.000,00 USD, odnosno 203.364.034,50 kuna;
– iznos od 4.750.000,00 USD, odnosno 35.293.036,75 kuna koji je dio državnog jamstva u iznosu od 42.750.000,00 USD i kojeg poduzetnik Brodogradilište Brodotrogir d.d. može koristiti jer isti dospijeva tijekom provedbe sanacije i smatra se financijskim jamstvom:
– iznos od 29.170.000,00 USD.
Stoga je odlučeno kao u točki II. 1. izreke ovog rješenja.
2.2. Krediti poslovnih banaka moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima, odnosno po kamatnoj stopi koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od postojeće referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto.
Kreditna sredstva moraju biti vraćena u roku od 12 mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka poduzetniku, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 2. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki II. 2. izreke ovog rješenja.
2.3. Sukladno članku 27. stavku 1. alineji 5. Uredbe, državna potpora za sanaciju odobrava se za razdoblje potrebno za izradu Plana restrukturiranja, a najviše na razdoblje od 6 mjeseci, odnosno zaključno do 21. ožujka 2007. Ukoliko u navedenom razdoblju Agenciji ne bude dostavljen Plan restrukturiranja, tada je potrebno izraditi Plan likvidacije ili dostaviti dokaz da su krediti za koje je izdano državno jamstvo u cijelosti vraćeni ili je državno jamstvo prestalo važiti. Stoga je odlučeno kao u točki II.3. izreke ovog rješenja.
2.4. Državnu potporu za sanaciju moguće je dodijeliti samo jednom, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 6. Uredbe. Naime, potpora za sanaciju je potpora za pokriće operativnih troškova koja će omogućiti poduzetniku prevladavanje financijskih teškoća i normalno obavljanje poslovanja u razdoblju izrade Plana restrukturiranja.
Ponovna dodjela potpore za sanaciju koja bi samo održavala postojeće stanje, a ne bi rješavala gospodarske i socijalne probleme, nije dopuštena.
Osim toga, odobravanje potpore za sanaciju ne znači nužno da će državna potpora u okviru Plana restrukturiranja biti odobrena i to iz razloga jer se državne potpore za restrukturiranje odobravaju sukladno odredbama koje se odnose na restrukturiranje.
2.5. Agencija sukladno članku 5. i članku 6. stavku 1. točki b.) ZDP-a nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.
U cilju što boljeg obavljanje funkcije nadzora, Agencija je, sukladno članku 6. stavku 1. točki d) i stavku 4. ZDP-a, te sukladno članku 70. SSP-a, od Ministarstva, kao predlagatelja državnog jamstva, zatražila dostavu izvješća o ispunjenju uvjeta iz točke II. izreke ovog rješenja te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
2.6. Vijeće je prilikom donošenja odluke je li ispunjen uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 3. Uredbe, odlučilo da se odobravanjem državnih jamstava za sanaciju otklanjaju ozbiljne socijalne poteškoće.
Naime, prestanak rada poduzetnika značio bi i povećanje stope nezaposlenosti kako u regiji, tako i u RH koju inače karakterizira visoka stopa nezaposlenosti.
Činjenica da se brod sastoji od nekoliko tisuća komponenti, te da sama brodogradnja kao djelatnost značajno utječe na tržište prateće industrije, isporučitelje materijala, opreme i usluga, te da omogućuju njihov razvoj, dodatno je pridonijela odluci Vijeća uklanja li dodjela državnih jamstava poduzetniku u razdoblju izrade Plana restrukturiranja ozbiljne socijalne poteškoće.
Dakle, prestanak rada poduzetnika neizravno bi ugrozio i radna mjesta u pratećim djelatnostima vezanoj za brodogradnju te bi znatno premašio broj od 1.265 djelatnika koji su zaposleni u samom poduzetniku.
2.7. Vijeće je prilikom donošenja odluke odlučilo da je ispunjen i uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 4. Uredbe, odnosno da su predložena državna jamstva ograničena na minimalni iznos koji omogućava poduzetniku nastavak poslovanja u razdoblju dok izrađuje Plana restrukturiranja.
Vijeće svoju odluku temelji na podacima opisanim u točki III.3. i 4. obrazloženja ovog rješenja, odnosno činjenici da je poduzetnik dostavio iscrpan pregled svojih obveza i rashoda koje će podmirivati u razdoblju potrebnom za izradu Plana restrukturiranja.
3. Rješenja Agencije iz članka 13. stavka 3. ZDP-a kojim se donosi odobrenje uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«, sukladno članku 18. ZDP-a.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-02/48
Urbroj: 580-03-06-54-12
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog za odobrenje državnih jamstava Brodogradilištu Brodotrogir d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !