Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 7.3.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 430-01/2006-02/50 od 18. siječnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

923

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 5.L326627 i članka 13.L326628 stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za odobrenje državnog jamstva poduzetniku Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Put Supavla 21, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 75. sjednice, održane 18. siječnja 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. u iznosu od 847.500,00 EUR-a, odnosno 6.237.912,73 kn i 18.129.619,80 EUR-a, odnosno 133.440.691,56 kn, odnosno u ukupnom iznosu od 139.678.604,29 kn, koja se odnose na sljedeće, pod uvjetima iz točke II. izreke ovog rješenja:
1. Iznos od 847.500,00 EUR-a, odnosno 6.237.912,73 kn za financijsko zaduženje za premoštenje financiranja novogradnji broj 507, 508 i 509 (po Odluci Vlade RH od 13. travnja 2006.; klasa:310-14/06-01/01; urbroj: 5030120-06-1), a što je potrebno za održanje poslovanja brodogradilišta do izrade Programa restrukturiranja,
2. Iznos od 18.129.619,80 EUR-a, odnosno 133.440.619,56 kn za osiguranje avansnih uplata za novogradnje broj 510, 511 i 512, od kojeg iznosa poduzetnik Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. može koristiti samo iznos državnog jamstva od1.007.201,10 EUR-a, odnosno 7.413.371,75 kn koji dospijeva tijekom razdoblja sanacije.
II. Državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja odobravaju se pod sljedećim uvjetima:
1. Korisnik državnih jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja prilikom izdavanja državnih jamstava od strane Ministarstva financija, mora uplatiti iznos od 0,5 posto u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na sljedeće iznose državnih jamstva koje će koristiti u razdoblju sanacije:
– iznos od 847.500,00 EUR-a, odnosno 6.237.912,73 kn, te
– iznos od 1.007.201,10 EUR-a, odnosno 7.413.317,75 kn.
2. Krediti pokriveni državnim jamstvima iz točke I. izreke ovog rješenja moraju biti odobreni pod redovitim tržišnim uvjetima, odnosno s kamatnom stopom koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od referentne kamatne stope u iznosu od 5,52 posto. Kredit mora biti vraćen u roku od dvanaest (12) mjeseci od isplate posljednjeg obroka korisniku državnog jamstva.
3. Do 21. ožujka 2007., Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja mora biti dostavljen Plan restrukturiranja ili Plan likvidacije poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. ili dokaz da su krediti pokriveni državnim jamstvom vraćeni u cijelosti, odnosno da je državno jamstvo prestalo važiti.
III. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao davatelj državne potpore u obvezi je osigurati izradu izvješća o uvjetima i namjeni korištenja kredita za koje su izdana državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja i takva izvješća dostavljati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, radi provedbe nadzora nad izvršenjem ovog rješenja.
– Trajanje obveze: za cijelo vrijeme trajanja razdoblja sanacije poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., odnosno dok korisnik državnog jamstva ne utroši u potpunosti kredite za koje su izdana državna jamstva.
– Rok za izvršenje: svakog petnaestog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJE

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. kolovoza 2006., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), Prijedlog za odobrenje državnih jamstava za poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (dalje: BSO d.o.o.), od 28. kolovoza 2006., klasa: 310-14/06-01/51, urbroj: 526-03-03/1-06-3. Rečenim Prijedlogom zatraženo je državno jamstvo u iznosu od 2.370.000,00 USD.
Prijedlog za odobrenje državnih jamstava podnesen je sukladno članku 11.L326630 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
U Prijedlogu Ministarstva navedeno je da poduzetnik BSO d.o.o. nije u mogućnosti realizirati kredite za koje je kao osiguranje plaćanja već odobreno državno jamstvo od strane Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), jer su poslovne banke zatražile rješenje o odobrenju Agencije.
S obzirom da je neodobravanje kredita od strane banaka, bez obzira na postojanje državnih jamstava, a koja nisu odobrena od strane Agencije, dovelo u pitanje likvidnost poduzetnika, te zbog činjenice da je poduzetnik u fazi izrade Plana restrukturiranja, Ministarstvo je navedenim prijedlogom od 28. kolovoza 2006., zatražilo odobrenje predmetnih državnih jamstava na temelju članka 17.L326632 stavka 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) koji određuje pravila o dodjeli državnih potpora za sanaciju. Primarni cilj državne potpore za sanaciju je osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama dok se ne izradi Plan restrukturiranja.
Nadalje, Ministarstvo je u Prijedlogu navelo da državna jamstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za održavanje likvidnosti poslovanja poduzetnika BSO d.o.o. do 21. ožujka 2007.
Na Prijedloge podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenje iz članka 13. ZDP-a.
S obzirom da podaci iz zahtjeva zaprimljeni 28. kolovoza 2006. nisu bili dovoljni za donošenje rješenja iz članka 13. ZDP-a, zahtjevom od 30. kolovoza 2006., sukladno članku 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, Agencija je zatražila od Ministarstva dostavu dodatne dokumentacije.
Nadalje, dodatna objašnjenja te ispunjeni obrasci prijave državne potpore sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potporaL326634 (»Narodne novine«, broj 11/05), zatraženi su zahtjevom od 11. rujna 2006.
2. Dana 25. rujna 2006., Agencija je od Ministarstva zaprimila izmijenjeni zahtjev za odobrenje državnih jamstava za potrebe osiguranja likvidnosti poslovanja poduzetnika BSO d.o.o. za vrijeme dok se ne izradi Plan restrukturiranja, u ukupnom iznosu od18.977,119,80 EUR-a.
S obzirom na izmijenjene iznose državnih jamstava, Agencija je na temelju članka 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, zahtjevom od 20. listopada 2006., zatražila od Ministarstva dostavu sljedeće dokumentacije:
1. Revizorsko izvješće za 2005.,
2. Vlasničku strukturu poduzetnika na dan 31. prosinca 2005.,
3. Prosječan broj radnika temeljem sati rada i broj radnika na dan 31. prosinca za razdoblje 2003., 2004., 2005. i I – VI 2006.,
4. Iznos i ostale uvjete kredita koji će biti pokriven državnim jamstvom (naziv banke, iznos kamata, rok povrata kredita),
5. Specificirane iznose rashoda/troškova koji će biti pokriveni odobrenim iznosom kredita uz obrazloženje da je to neophodno kako bi poduzetnik mogao nastaviti poslovati dok se izrađuje Program restrukturiranja (npr. plaće zaposlenika, ili neki drugi materijalni troškovi),
6. Odluku Vlade RH o odobrenim državnim jamstvima za novogradnje broj 507, 508 i 509,
7. Ugovore za novogradnje broj 507, 508, 509, 510, 511 i 512,
8. Datum dospijeća avansnih uplata kupca za svaku novogradnju,
9. Obrazloženje namjena u koje su iskorištena sredstva u iznosu od 2.370.000,00 USD.
U cilju usklađenja iznosa državnih jamstava, specifikacije troškova koji će biti pokriveni državnim jamstvima te dostave dodatnog očitovanja (dodatno očitovanje je prvenstveno zatraženo na okolnost hoće li poduzetnik BSO d.o.o. biti uključen u Plan restrukturiranja cijele grupe, budući da je isti dio grupe Brodograđevna industrija Split d.d., te da razdoblje sanacije u slučaju restrukturiranja poduzetnika BSO d.o.o. unutar grupe ili zajedno s poduzetnikom Brodosplit Brodogradilište d.o.o. može trajati samo do 21. ožujka 2007.), Agencija je zahtjevima od 29. studenoga i 27. prosinca 2006., ponovno zatražila dostavu dokumentacije.
Dodatna očitovanja zaprimljena su 5. siječnja 2007., dok je konačni Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku BSO d.o.o. u ukupnom iznosu od 18.977.119,80 EUR-a zaprimljen od Ministarstva 11. siječnja 2007. i odnosi se na sljedeće:
– iznos od 847.500,00 EUR-a, odnosno 6.237.912,73 kn koristit će se za financijsko zaduženje za premoštenje financiranja novogradnje broj 507, 508 i 509,
– iznos od 18.129.619,80 EUR-a, odnosno 133.440.619,00 kn, koristit će se za osiguranje avansne uplate u iznosu od 1.007.201,10 EUR-a za novogradnje broj 510, 511 i 512 koju će kupac uplatiti po primitku avansnih garancija. Drugi avans po novogradnji broj 510 u iznosu od 1.007.201,10 EUR-a dospijeva na naplatu nakon završetka razdoblja sanacije, 21. ožujka 2007., pa će biti uključen u iznos državne potpore za restrukturiranje predviđene Planom restrukturiranja poduzetnika BSO d.o.o.
(Napomena: iznos u kn izračunat je prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 18. siječnja 2007. koji za 1 EUR iznosi 7,360369 kn.)

II. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L326635 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to iz Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice).

III. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:

1. Poduzetnik BSO d.o.o.

Poduzetnik BSO d.o.o. nastao je 11. srpnja 1991. podjelom imovine društvenog poduzeća Brodograđevna industrija Split, upisan je u registar Trgovačkog suda u Splitu 24. srpnja iste godine pod matičnim brojem subjekta upisa 060175259 sa sjedištem poduzetnika u Splitu, Put Supavla 21.
U poduzetniku BSO d.o.o. tijekom 2005. prosječno je bilo zaposleno 197 djelatnika.
Temeljni kapital poduzetnika iznosi 18.160.000,00 kn.

1.1. Struktura vlasništva poduzetnika BSO d.o.o.

Jedini osnivač i 100-postotni vlasnik poduzetnika je poduzetnik Brodograđevna Industrija Split d.d. (dalje: BI Split d.d.), upisan u registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060175040.
Poduzetnik BSO d.o.o. je dio poslovne grupe čiji je vlasnik i osnivač BI Split d.d. BI Split d.d. je 100-postotni vlasnik, osim poduzetnika BSO d.o.o. i poduzetnika Brodosplit-Brodogradilišta d.o.o. te Brodosplit-Metalopreme d.o.o.
Temeljni kapital poduzetnika BI Split d.d. iznosi 485.465.940,00 kn, a podijeljen je na 8.091.099 dionica nominalne vrijednosti 60,00 kn po dionici.
Struktura vlasništva poduzetnika BI Split d.d. prikazana je u Tabeli 1.

Tabela 1. Vlasnička struktura poduzetnika BI Split d.d. na dan 31. prosinca 2005.

R. br.

Dioničari

Broj dionica

% udjela u
vlasništvu

1.

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom

5.404.268

66,79

2.

Hrv. fond za privatizaciju (0/1) / Hrv. zavod za mirov. osig. (1/1)

914.494

11,30

3.

Hrvatski fond za privatizaciju

756.445

9,35

4.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

630.322

7,79

5.

Drž. agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

281.162

3,48

6.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

60.111

0,74

7.

Hrvatske vode

25.781

0,32

8.

Hrvatska gospodarska komora

11.637

0,14

9.

Lumico impex

5.894

0,07

10.

Hrvatske šume

967

0,01

11.

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod

18

0,01

 

UKUPNO

8.091.099

100,00

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz Tabele 1. razvidno je da većinski udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika BI Split d.d. u iznosu od 99,9 posto ima Republika Hrvatska (dalje: RH).

1.2. Djelatnost poduzetnika BSO d.o.o.

Prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL326637 (»Narodne novine«, broj 52/03), osnovna djelatnost poduzetnika je preinaka i popravak brodova.
Tijekom 2005. poduzetnik BSO d.o.o. je naručiteljima predao 2 novoizgrađena broda bruto nosivosti 807 tona u vrijednosti od 7.630.199,00 USD.
Prema poslovnim planovima za 2006., poduzetnik je do 31. srpnja iste godine planirao započeti obradu crne metalurgije za 2 novogradnje, položiti 3 kobilice, izvršiti 2 porinuća i predati naručiteljima 2 novoizgrađena broda.
Proizvodni proces je u 2006. tekao prema planu pa su zacrtani planovi i ostvareni: predana su 2 broda, izvršena 2 porinuća te postavljene 3 kobilice, a započela je i obrada crne metalurgije za obje planirane novogradnje.
Nadalje, do kraja 2006. poduzetnik planira započeti još 1 obradu crne metalurgije, položiti 1 kobilicu i izvršiti 1 porinuće broda.
U međuvremenu je poduzetnik BSO d.o.o. potpisivanjem aneksa Ugovoru o novogradnjama 507, 508 i 509 osigurao i izgradnju još tri novogradnje broj 510, 511 i 512, kako je to opcijom u spomenutom Ugovoru i bilo predviđeno.

Tabela 2. Knjiga narudžbi za poduzetnika BSO d.o.o. sa stanjem na dan 31. kolovoza 2006. (na temelju uvjeta iz ugovora)

Novogradnje

Godina potpisivanja ugovora

dwt (ukupno)

Ugovorni/planski rok

Iznos ugovora u EUR

507

2005.

250

01.04.2007.

6.616.574

508

2005.

250

01.08.2007.

6.614.674

509

2005.

250

01.11.2007.

6.614.674

510

2006.

250

01.04.2008.

6.714.674

511

2006.

250

31.07.2008.

6.714.674

512

2006.

250

01.12.2008.

6.714.674

UKUPNO

 

1.500

 

39.989.944

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2. Tržište brodogradnje

2.1. Tržište brodogradnje na razini svjetske brodogradnje

Svjetske narudžbe brodova u prosincu 2005. iznose 221.787.515,00 tdw (nosivost broda izražena u metričkim tonama – tons dead weigh), veće su za 9,9 posto (tj. oko 20,07 mil tdw) u odnosu na narudžbe iz prosinca 2004.
Prema podacima iz Fairplay Solutions (kolovoz 2006) u odnosu na kraj 2005., ukupne narudžbe povećale su se za 40,872 mil dwt (bruto nosivost broda u tonama – dead weigh tonnage capacity) ili 18,43 posto. Japan, Koreja, i Kina, povećale su narudžbe za 38,080 mil dwt ili za cca 19,65 posto, dok su ostale zemlje povećale narudžbe za 2,788 mil dwt ili za oko 9,96 posto. Po navedenim podacima, hrvatska brodogradnja nalazi se na 6. mjestu s 2,685 mil dwt narudžbi. U odnosu na bruto nosivost broda u tonama (dwt) u hrvatskim brodogradilištima došlo je do smanjenja narudžbi za 8,08 posto u odnosu na narudžbe od kraja 2005.

Tabela 3. Svjetska knjiga narudžbi prema nosivosti

Zemlja isporuke

Izvor: Fairplay Solutlons

br. 99/02.12.2004.

br. 111/prosinac 2005.

br. 119/kolovoz 2006.

DWT Indeks u %

broj

DWT

%

broj

DWT

%

broj

DWT

%

2006/
2004

2006/
2005

Japan

985

72.774.062

32,8

1.106

76.974.495

34,7

1.186

85.267.279

32,5

117

111

J. Koreja

993

74.646.788

33,7

1.134

79.646.322

35,9

1.276

92.543.418

35,2

124

116

Kina

616

31.018.778

14

820

37.175.220

16,8

1.107

54.069.473

20,6

174

145

Njemačka

111

2.840.090

1,28

168

3.930.826

1,77

193

4.268.782

1,63

150

109

Taiwan

48

2.998.140

1,35

53

3.051.190

1,38

56

3.353.340

1,28

112

110

Hrvatska

63

3.376.610

1,52

67

2.920.687

1,32

61

2.684.609

1,02

80

92

Poljska

75

2.688.322

1,21

63

2.254.350

1,02

93

2.063.696

0,79

77

92

USA

14

812.500

0,37

24

1.096.940

0,49

21

779.648

0,3

96

71

Ostali

597

10.564.315

4,76

848

14.737.485

6,64

945

17.629.249

6,71

167

120

Ukupno

3.502

201.719.605

91

4.283

221.787.515

100

4.938

262.659.494

100

130

118

Izvor: dokumentacija poduzetnika Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz Tabele 3. razvidno je da se svjetske narudžbe i dalje povećavaju. Najveće povećanje u odnosu na kraj 2005. ostvarila je Kina s 45,44 posto, zatim J. Koreja s 16,19 posto te Japan s 10,77 posto.
Usporedba cijena promatranih tipova brodova prema Clarksonu Issue 734/25. kolovoz 2006., u kolovozu 2006. ukazuje na povećanje istih u odnosu na prosinac 2005. od 3 do 13 posto ovisno o tipu broda, uz napomenu da se najveći porast bilježi kod tankera veličine Suezmaxa i Aframaxa (13 posto i 11 posto) i kod brodova za rasute terete – Handymax 11 posto.
Tržišne cijene novogradnji u svibnju i lipnju 2005. dosegle su svoj maksimum, gotovo za sve tipove i veličine brodova koji su interesantni hrvatskim brodogradilištima, te su uz male oscilacije i do sredine 2006. ostale na istoj razini. Dakle, promatrano s aspekta cijena, bilo bi oportuno ići u popunjavanje i/ili ugovaranje slobodnih kapaciteta, naravno pod uvjetom da u postojećim okolnostima, tržišne cijene novogradnji ne stvaraju nove gubitke brodogradilištima.

2.2. Tržište brodogradnje na razini RH

U nacionalnim okvirima brodograđevna industrija predstavlja stratešku djelatnost koja zapošljava oko 13.000 vlastitih radnika i do 7.500 kooperanata koji rade u brodogradilištima. U ukupnom robnom izvozu RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 12 do 15 posto, u bruto društvenom proizvodu RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 1,4 posto, u neto plaćama s 1,8 posto te u doprinosima s oko 2 posto.
Hrvatska brodogradilišta su na kraju 2004. u knjizi narudžbi imala 73 novogradnje čija je ukupna vrijednost iznosila 2,202 mil USD. Od ukupnog broja novogradnji 22 novogradnje čija je vrijednost ukupno iznosila 566,83 mil USD isporučene su do 31. prosinca 2005. U istom razdoblju, na snagu su stupili novi ugovori za gradnju 24 broda (ukupne vrijednosti 967,61 mil USD), pa se u knjizi narudžbi na dan 31. prosinca 2005. nalazi 75 brodova čija je ukupna vrijednost 2.673.057.247,00 USD.
Na dan 31. kolovoza 2006. u knjizi narudžbi prikazanoj u Tabeli 4. nalazi se 62 broda ukupne vrijednosti 2.395.711.520,00 USD i nosivosti 2,42 mil dwt.

Tabela 4. Knjiga narudžbi na dan 31. kolovoza 2006.

BRODOGRADILIŠTE

stanje 31. 12. 2005.

brodovi isporučeni
I. – VIII. 2006.

brodovi ugovoreni
1. – VIII. 2006.*

stanje 31. 8. 2006.

 

br

prod. cijena

br

prod. cijena

br

prod. cijena

br

prod.cijena

ULJANIK

20

962.360.376

4

138.620.135

 

 

16

826.157.801

3. MAJ

15

595.502.540

3

103.327.016

 

 

12

490.792.789

BRODOSPLIT

18

709.130.801

5

122.694.697

 

 

13

589.662.000

BRODOTROGIR

9

315.767.512

1

29.993.333

2

95.478.744

10

381.496.256

KRALJEVICA

8

68.522.783

2

1.999.256

2

20.709.829

8

87.630.489

BRODOSPLIT BSO

5

21.773.235

2

1.937.478

 

 

3

19.972.185

UKUPNO

75

2.673.057.247

17

398.571.915

4

116.188.573

62

2.395.711.520

* ugovori koji su stupili na snagu
Izvor: dopis poduzetnika Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tijekom prvih osam mjeseci 2006. brodogradilišta su isporučila 17 novogradnji. Na dan 31. kolovoza 2006. na snazi nisu bili sljedeći ugovori: 1 ugovor kojeg je potpisalo Brodogradilište Kraljevica d.d. (Atlantska plovidba) u vrijednosti 5,1 mil EUR-a, 4 ugovora koje je potpisalo Brodogradilište Brodosplit d.o.o. (Tankerska plovidba i Stena) u vrijednosti 227,8 mil USD i 6 ugovora koje je potpisalo Brodogradilište 3. Maj d.d. (Uljanik Plovidba i Biglift Shipping) u vrijednosti 247,46 mil EUR-a. Osim toga Brodogradilište Brodosplit d.o.o. ima potpisana 2 opcijska ugovora sa Stenom za nastavak serije.

3. Analiza poslovanja poduzetnika BSO d.o.o.

Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika BSO d.o.o. temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.
Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika, utvrđeno je da je poduzetnik BSO d.o.o. poduzetnik u teškoćama. Sukladno članku 16. stavku 2. Uredbe, poduzetnik u teškoćama je onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
Sukladno točki 10. Smjernica koje se primjenjuju sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, smatra se da je poduzetnik u teškoćama, osobito u sljedećim slučajevima:
a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo, te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako su temeljem nacionalnih propisa ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka.
Prema točki 11. Smjernica može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.
U Tabeli 5. prikazani su osnovni pokazatelji poslovanja poduzetnika BSO d.o.o.

Tabela 5. Osnovni pokazatelji poslovanja poduzetnika BSO d.o.o. – u 000 kn

 

2003.

2004.

2005.

Ukupni prihodi

50.229

113.343

73.854

Ukupni rashodi

59.066

111.304

81.775

Dobit/gubitak

-8.837

2.039

-7.921

Novčani tok

6.717

-2.499

-2.133

Kapital i rezerve

24.268

26.306

18.385

Ukupan dug

69.479

49.778

44.721

Broj zaposlenih

192

199

198

Izvor: dokumentacija poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz navedenih pokazatelja vidljivo je sljedeće:
– poduzetnik u razdoblju 2003.-2005. posluje s promjenjivim rezultatima; nakon gubitka ostvarenog u 2003. godini, poduzetnik je u 2004. poslovao s dobitkom i smanjio dugovanja, te povećao broj zaposlenih. Međutim, u 2005. poduzetnik ponovo posluje s gubitkom, a velik dio upisanog kapitala i rezervi u navedenom razdoblju je nestao. Zbog prethodno navedenog, Agencija smatra da je ispunjen jedan od glavnih kriterija određivanja poduzetnika u teškoćama, naveden u točki 10. a) Smjernica,
– osim navedenog gubitka temeljnog kapitala, kod poduzetnika su prisutni tipični pokazatelji teškoća u poslovanju kao što su: nelikvidnost, insolventnost i visoka zaduženost.
Sukladno kriterijima iz članka 16. stavka 2. Uredbe i kriterijima iz točke 10. i 11. Smjernica, razvidno je da je poduzetnik BSO d.o.o. poduzetnik u teškoćama, jer vlastitim sredstvima nije sposoban zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi bez posredovanja države ugrozila opstanak poduzetnika.
Osim navedenih kriterija ocjene poduzetnika u teškoćama, bilo je potrebno utvrditi sukladno točki 13. Smjernica, je li se poduzetniku koji pripada većoj poslovnoj grupi može dodijeliti potpora za sanaciju i restrukturiranje. U pravilu se takva potpora ne može dodijeliti, osim ako je moguće dokazati da se radi o teškoćama unutar samog poduzetnika, da iste nisu rezultat proizvoljne raspodjele troškova unutar grupe, te da su teškoće preozbiljne da bi ih grupa sama mogla nadvladati.
U Tabeli 6. prikazano je konsolidirano izvješće iz kojeg je vidljivo da se ukupni prihod poduzetnika BSO d.o.o. u promatranom trogodišnjem razdoblju kreće od 2,6 do 3,2 posto konsolidiranog ukupnog prihoda cijele grupe, dok se udjel rashoda u ukupnim rashodima grupe kreće od 3 do 3,3, posto.

Tabela 6. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za Grupu Brodosplit u razdoblju 2003. – 2005. u 000 kn

Opis

2003.

2005.

Ukupni prihodi

1.908.771

2.278.095

Ukupni rashodi

1.989.964

2.517.516

Dobit/gubitak

-81.193

-239.421

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U konkretnom slučaju, bez obzira na pokazatelje iz Tabele 6., utvrđeno je da se poduzetnik BSO d.o.o. nalazi u financijskim teškoćama koje su nastale u njemu samom jer poduzetnik predstavlja samostalni pravni i gospodarski subjekt, odnosno organizacijski i tehnološki zaokruženu cjelinu, ima vlastiti proizvodni program što proizlazi iz točke III. 1.2. obrazloženja ovog rješenja, te kao takav može ostvariti pravo na državnu potporu za sanaciju.

4. Državna jamstva odobrena poduzetniku BSO d.o.o.

4.1. Zatražena državna jamstva opisana u točki I. obrazloženja ovog rješenja poduzetnik BSO d.o.o. bi koristio za sljedeće namjene:

1. Iznos državnog jamstva od 847.500,00 EUR-a, odnosno6.237.912,73 kn poduzetnik će koristiti za financijsko zaduženje za premoštenje financiranja novogradnji 507, 508 i 509 (po Odluci Vlade RH od 13. travnja 2006.; klasa: 310-14/06-01/01; urbroj: 5030120-06-1),a što je potrebno za održanje poslovanja brodogradilišta u razdoblju izrade Plana restrukturiranja.
Navedena sredstva poduzetnik će koristiti za premoštenje financiranja novogradnji 507-509 – dobavljača ********** koji za potrebe novogradnje broj 507 izrađuje interijer kako je opisano u Tabeli 7.

Tabela 7. Specifikacija troškova/rashoda koji će biti pokriveni odobrenim državnim jamstvom u iznosu od 847.500,00 EUR-a

Vrsta obveze

Naziv
dobavljača

Iznos obveze u EUR

Dospijeće obveze

Podmirenje obveze

Interijer za Nov. 507

*******

*******

*******

*******

Interijer za Nov. 507

*******

*******

*******

*******

Interijer za Nov. 507

*******

*******

*******

*******

Ukupno u EUR

847.500,00

 

 

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Kredit poslovne banke koristiti će se pod slijedećim uvjetima: prilikom realizacije kredita uplaćuje se jednokratna naknada obrade zahtjeva u visini od 0,25 posto za kredit koji se odobrava kod ***********************; kamata na kredit iznosi jednomjesečni ili tromjesečni EURIBOR uvećan za 2,25 posto (ovisno o načinu plaćanja – mjesečno ili kvartalno; trenutno 5,85 posto – 5,90 posto), a rok povrata kredita je najdulje 12 mjeseci.
(Napomena: Vrijednost jednomjesečnog i tromjesečnog EURIBOR-a na dan 18. siječnja 2007. uvećan za 2,25 posto)
2. Iznos od 18.129.619,80 EUR-a, odnosno 133.440.691,56 kn, poduzetnik će koristiti za osiguranje avansne uplate za novogradnje broj 510, 511 i 512, za koje će kupac, po dobivanju avansnih garancija, uplatiti prvi avans za tri broda u ukupnom iznosu od 1.007.201,10 EUR-a, odnosno 7.413.371,75 kn.

Tabela 8. Specifikacija troškova/rashoda koji će biti pokriveni naplaćenim avansom u iznosu od 1.007.201,10 EUR-a od ukupno odobrenog državnog jamstva u iznosu od 18.129.619,80 EUR-a

Vrsta obveze

Naziv
dobavljača

Iznos obveze u EUR

Dospijeće obveze

*******************

*******

*******

*******

*******************

*******

*******

*******

*******************

*******

*******

*******

*******************

*******

*******

*******

*******************

*******

*******

*******

*******************

*******

*******

*******

*******************

*******

*******

*******

Ukupno u EUR

1.003.691,36

 

Izvor: dopis poduzetnika Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetniku je za osiguranje avansne uplate za novogradnje 510-512 od strane kupca u iznosu od 1.007.201,10 EUR-a potrebno odobrenje državnog jamstva kojim će biti osigurana ukupna vrijednost ugovorenih novogradnji u iznosu od 18.129.619,80 EUR-a. Stoga je Ministarstvo podnijelo zahtjev za odobrenje cjelokupnog iznosa državnog jamstva, ali s obzirom da tijekom provedbe sanacije odnosno do 21. ožujka 2007., dospijeva samo gore navedeni iznos od 1.007.201,10 EUR-a, poduzetnik će moći koristiti samo državno jamstvo u iznosu od 1.007.201,10 EUR-a.
Ukupan iznos avansa od 1.007.201,10 EUR-a poduzetnik će koristiti za podmirenje tekućih troškova (kao što su primjerice troškovi kredita, garancija, plaća radnika) te nabavku crne metalurgije i ostalih materijala neophodnih za početak gradnje brodova.
U slučaju neodobravanja predmetnog državnog jamstva od strane Agencije, poduzetnik BSO d.o.o. pretrpio bi značajne gubitke jer ne bi bio u mogućnosti nastaviti izvršavati obveze iz sklopljenog ugovora što bi uzrokovalo njihov raskid te protestiranje izdanih državnih jamstava.
4.2. Iznosi državnih jamstava iz točke 4.1. i 4.2. obrazloženja ovog rješenja predstavljaju minimalni iznos koji je poduzetniku BSO d.o.o. potreban za nastavak poslovanja u razdoblju sanacije, odnosno do zaključno 21. ožujka 2007.
Razdoblje sanacije za sva hrvatska brodogradilišta pa tako i za cijelu grupu BI Split d.d., odnosno rok za izradu Plana restrukturiranja cijele grupe BI Split d.d., čiji je poduzetnik BSO d.o.o. član, traje do 21. ožujka 2007.
Osim toga, na nivou grupe odlučeno je da će se Plan restrukturiranja osim za cijelu grupu, zbog specifičnosti svake članice grupe, izraditi i za svaku članicu grupe individualno.

IV. ODLUKA VIJEĆA

Vijeće je razmatralo Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku BSO d.o.o. na svojoj 75. sjednici održanoj 18. siječnja 2007.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i podatke, te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
1. Razmatrajući sve dostavljene podatke i dokumentaciju utvrđeno je da predložena državna jamstva predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a; utvrđeno je da predložena jamstva predstavljaju potencijalni rashod države; odnosno da ista donose poduzetniku ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i uobičajeno poslovanje; utvrđeno je kako u konkretnom slučaju postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastice korisniku državne potpore, osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH proizašlih iz SSP-a.
Člankom 4. stavkom 1. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a, dok su izuzeća od opće zabrane propisana člankom 4. stavkom 2. i 3. ZDP-a.
Odluka da predložena državna jamstva u ukupnom iznosu od 18.977.119,80 EUR-a predstavljaju državnu potporu prvenstveno se temelji na činjenici da ista ne ispunjavaju uvjete iz članka 74. stavka 1. Uredbe prema kojima se državno jamstvo ne smatra državnom potporom. Neispunjenje uvjeta iz članka 74. stavka 1. Uredbe naročito se odnosi na činjenicu da se poduzetnik BSO d.o.o. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2. Uredbe, da isti nije u mogućnosti dobiti kredite po tržišnim uvjetima bez državnog jamstva, te da rečena jamstva pokrivaju 100 posto određene financijske obveze.
Naime, Vijeće je zaključilo da sveobuhvatna analiza poslovanja opisana u točki III.3. obrazloženja ovog rješenja nedvojbeno ukazuje na to da se poduzetnik BSO d.o.o. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2., Uredbe, odnosno poduzetnikom koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi, bez posredovanja države, ugrozila njegov opstanak.
Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi se primijenilo izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a,državna potpora mora biti sukladna članku 18. stavku 1. ZDP-a, koji se odnosi na državne potpore za restrukturiranje. Državna potpora za restrukturiranje može biti dodijeljena jedino ukoliko poduzetnik u teškoćama predloži Plan restrukturiranja čiji je cilj uspostava poduzetnikove dugoročne održivosti na tržištu. Navedena državna potpora može se dodijeliti samo jednom u razdoblju od 10 godina.
S obzirom da Plan restrukturiranja poduzetnika još nije izrađen, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku BSO d.o.o. za vrijeme dok se izrađuje Plan restrukturiranja uvjetno odobri državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva, sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Državna potpora za sanaciju odobrava se iz razloga narušene likvidnosti poslovanja uzrokovane neodobravanjem kredita od strane poslovnih banaka. Naime, poslovne banke ne žele odobravati kredite uz državno jamstvo, ukoliko ne postoji odobrenje Agencije.
2. Sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, Vijeće je u točki II. izreke ovog rješenja odredilo sljedeće uvjete koje poduzetnik BSO d.o.o. kao korisnik državne potpore mora ispuniti:
2.1. Državna jamstva i krediti moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima. Sukladno članku 28.L326638 stavku 12. Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2007. (»Narodne novine«, broj 137/06), na iznose državnih jamstava koje će poduzetnik koristiti u razdoblju sanacije, 847.500,00 EUR-a odnosno 6.237.912,73 kn za kreditno zaduženje za premoštenje financiranja novogradnji broj 507, 508 i 509, te 1.007.201,10 EUR-a odnosno 7.413.371,75 kn za nabavu materijala za novogradnje 510, 511 i 512, zaračunava se provizija od 0,5 posto koja se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Stoga je odlučeno kao u točki II. 1. izreke ovog rješenja.
2.2. Krediti poslovnih banaka moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima, odnosno po kamatnoj stopi koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od postojeće referentne kamatne stope u iznosu od 5,52 posto.
Kreditna sredstva moraju biti vraćena u roku od 12 mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka poduzetniku, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 2. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki II. 2. izreke ovog rješenja.
2.3. Sukladno članku 27. stavku 1. alineji 5. Uredbe, državna potpora za sanaciju odobrava se za razdoblje potrebno za izradu Plana restrukturiranja, a najviše na razdoblje od 6 mjeseci.
Plan restrukturiranja za poduzetnika BSO d.o.o. biti će izrađen na nivou grupe Brodosplit ali će isti zbog specifičnosti svake članice grupe sadržavati odvojene Planove restrukturiranja za svaku članicu grupe, pa tako i za poduzetnika BSO d.o.o.
Navedeni Planovi restrukturiranja moraju biti izrađeni do kraja razdoblja sanacije hrvatskih brodogradilišta odnosno do 21. ožujka 2007.
Ukoliko do 21. ožujka 2007. Agenciji ne bude dostavljen Plan restrukturiranja, tada je potrebno izraditi Plan likvidacije ili dostaviti dokaz da su krediti za koje je izdano državno jamstvo u cijelosti vraćeni ili je državno jamstvo prestalo važiti. Stoga je odlučeno kao u točki II.3. izreke ovog rješenja.
2.4. Državnu potporu za sanaciju moguće je dodijeliti samo jednom, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 6. Uredbe. Naime, potpora za sanaciju je potpora za pokriće operativnih troškova koja će omogućiti poduzetniku prevladavanje financijskih teškoća i normalno obavljanje poslovanja u razdoblju izrade Plana restrukturiranja.
Ponovna dodjela potpore za sanaciju koja bi samo održavala postojeće stanje a ne bi rješavala gospodarske i socijalne probleme, nije dopuštena.
Osim toga, odobravanje potpore za sanaciju ne znači nužno da će državna potpora u okviru Plana restrukturiranja biti odobrena i to iz razloga jer se državne potpore za restrukturiranje odobravaju sukladno odredbama koje se odnose na restrukturiranje.
2.5. Agencija sukladno članku 5. i 6. stavku 1. točki b. ZDP-a nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.
U cilju što boljeg obavljanje funkcije nadzora, Agencija je, sukladno članku 6. stavku 1. točki d) i stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, od Ministarstvo kao predlagatelja državnog jamstva, zatražila dostavu izvješća o ispunjenju uvjeta iz točke II. izreke ovog rješenja, te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
2.6. Vijeće je prilikom donošenja odluke je li ispunjen uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 3. Uredbe, utvrdilo da se odobravanjem državnih jamstava za sanaciju otklanjaju ozbiljne socijalne poteškoće.
Naime, prestanak rada poduzetnika značio bi i povećanje stope nezaposlenosti kako u regiji, tako i u RH koju inače karakterizira visoka stopa nezaposlenosti.
Činjenica da se brod sastoji od nekoliko tisuća komponenti, te da sama brodogradnja kao djelatnost značajno utječe na tržište prateće industrije, isporučitelje materijala, opreme i usluga, te da omogućuju njihov razvoj, dodatno je pridonijela odluci Vijeća je li dodjela državnih jamstava poduzetniku u razdoblju izrade Plana restrukturiranja otklanja ozbiljne socijalne poteškoće.
Dakle prestanak rada poduzetnika neizravno bi ugrozio i radna mjesta u pratećim djelatnostima vezanim za brodogradnju, te bi znatno premašio broj od 197 djelatnika koji su zaposleni u samom poduzetniku.
2.7. Vijeće je prilikom donošenja odluke odlučilo da je ispunjen i uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 4. Uredbe, odnosno da su predložena državna jamstva ograničena na minimalni iznos koji omogućava poduzetniku nastavak poslovanja u razdoblju dok se izrađuje Plan restrukturiranja.
Vijeće svoju odluku temelji na podacima opisanim u točki III.3. i 4. obrazloženja ovog rješenja, odnosno činjenici da je poduzetnik dostavio iscrpan pregled svojih obveza i rashoda koje će podmirivati u razdoblju potrebnom za izradu Plana restrukturiranja.
3. Rješenja Agencije iz članka 13. stavka 3. ZDP-a kojim se donosi odobrenje uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama« sukladno članku 18. ZDP-a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-02/50
Urbroj: 580-03-07-59-12
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodosplit Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !