Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog za odobrenje državnih jamstava za poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 24.1.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 430-01/2006-02/47 od 21. rujna 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

387

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 5.L322482 i članka 13.L322483 stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog za odobrenje državnih jamstava Brodogradilištu Kraljevica d.d., sa sjedištem u Kraljevici 8, p.p. 35, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 68. sjednice, održane 21. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odobrava se Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodogradilištu Kraljevica d.d., u iznosu od 29.000.000,00USD odnosno 169.958.415,00 kn i 6.840.000,00 EUR odnosno50.821.972,92 kn, odnosno u ukupnom iznosu od 220.780.387,92 kn, koja se odnose na sljedeće, pod uvjetima iz točke II. izreke ovog rješenja:
1. iznos od 29.000.000,00 USD odnosno 169.958.415,00 kn, koji će se koristit za kratkoročna zaduženja kod poslovnih banaka za podmirivanje tekućih troškova poslovanja.
2. iznos od 6.840.000,00 EUR odnosno 50.821.972,92 kn koji će se koristiti za kratkoročno kreditiranje novogradnje broj 546 RO-RO koja se odnosi na putnički brod za naručitelja Jadroliniju Rijeka d.d.
II. Državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja odobravaju se pod sljedećim uvjetima:
1. Korisnik državnih jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja prilikom izdavanja državnih jamstava od strane Ministarstva financija, mora uplatiti iznos od 0,5 posto na ukupnu vrijednost izdanih državnih jamstava u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
2. Krediti pokriveni državnim jamstvima iz točke I. izreke ovog rješenja moraju biti odobreni pod redovitim tržišnim uvjetima, odnosno s kamatnom stopom koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto. Kredit mora biti vraćen u roku od dvanaest (12) mjeseci od isplate posljednjeg obroka korisniku državnog jamstva.
3. U roku ne duljem od šest (6) mjeseci, odnosno najkasnije do 21. ožujka 2007., Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja mora biti dostavljen Plan restrukturiranja ili Plan likvidacije poduzetnika Brodogradilišta Kraljevica d.d. ili dokaz da su krediti pokriveni državnim jamstvom vraćeni u cijelosti, odnosno da je državno jamstvo prestalo važiti.
III. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao davatelj državne potpore u obvezi je osigurati izradu izvješća o uvjetima i namjeni korištenja kredita za koje su izdana državna jamstva iz točke I. izreke ovog rješenja i takva izvješća dostavljati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, radi provedbe nadzora nad izvršenjem ovog rješenja.
– Trajanje obveze: za cijelo vrijeme trajanja razdoblja sanacije poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d., odnosno dok korisnik državnog jamstva ne utroši u potpunosti kredite za koje su izdana državna jamstva.
– Rok za izvršenje: svakog petnaestog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJE

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 28. kolovoza 2006., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: Ministarstvo), Prijedlog za odobrenje državnih jamstava za poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d., od 28. kolovoza 2006., klasa: 310-14/06-01/51, urbroj: 526-03-03/1-06-3. Rečenim Prijedlogom zatraženo je državno jamstvo u iznosu od 19.850.000,00 USD.
Prijedlog za odobrenje državnih jamstava podnesen je sukladno članku 11.L322485 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP).
U Prijedlogu Ministarstva navedeno je da poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. nije u mogućnosti realizirati kredite za koje je kao osiguranje plaćanja već odobreno državno jamstvo od strane Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH), jer su poslovne banke zatražile rješenje o odobrenju Agencije.
S obzirom na to da je neodobravanje kredita od strane banaka, bez obzira na postojanje državnih jamstava, a koja nisu odobrena od strane Agencije, dovelo u pitanje likvidnost brodogradilišta, te zbog činjenice da su brodogradilišta u fazi izrade Plana restrukturiranja, Ministarstvo je navedenim Prijedlogom od 28. kolovoza 2006., zatražilo odobrenje predmetnih državnih jamstava na temelju članka 17.L322487 stavka 1. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03; dalje: Uredba) koji određuje pravila o dodjeli državnih potpora za sanaciju. Primarni cilj državne potpore za sanaciju je osiguranje likvidnosti poslovanja poduzetnika u teškoćama dok ne bude izrađen Plan restrukturiranja.
Nadalje, Ministarstvo je u Prijedlogu navelo da državna jamstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za održavanje likvidnosti poslovanja poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d. do kraja 2006.
Na prijedloge podnesene sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, Agencija izdaje rješenje iz članka 13. ZDP-a.
S obzirom na to da podaci iz zahtjeva zaprimljeni 28. kolovoza 2006., nisu bili dovoljni za donošenje rješenja iz članka 13. ZDP-a, zahtjevom od 30. kolovoza 2006., sukladno članku 9. stavka 1. i 2. ZDP-a, Agencija je zatražila od Ministarstva dostavu sljedeće dokumentacije:
1. financijska izvješća za 2003., 2004., 2005. i I. – VI. 2006. (uključujući račun dobiti i gubitka, bilancu, novčani tijek, revizorsko izvješće za 2005.),
2. konsolidirano financijsko izvješće za grupu/holding za 2005., odnosno za 2004., ukoliko za 2005. isto nije napravljeno,
3. vlasničku strukturu poduzetnika na dan 31. prosinca 2005.,
4. prosječan broj radnika temeljem sati rada i broj radnika na dan 31. prosinca za razdoblje 2003. – 2005.,
5. iznos i ostale uvjete kredita za koji se izdaje državno jamstvo (naziv banke, kamata, rok povrata kredita),
6. točan popis s iznosima rashoda/troškova koji će biti pokriveni odobrenim iznosom kredita uz obrazloženje da je to neophodno potrebno kako bi poduzetnik mogao nastaviti poslovati narednih šest mjeseci dok ne izradi plan restrukturiranja,
7. obrazloženje Ministarstva financija postoje li izvori u državnom proračunu za izdavanje državnog jamstva.
Dodatna objašnjenja te ispunjene Obrasce prijave državne potpore sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potporaL322489 (»Narodne novine«, broj 11/05), Agencija je zatražila zahtjevom od 11. rujna 2006.
2. U međuvremenu, tj. u razdoblju od 6. rujna 2006., pa do održavanja 68. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) 21. rujna 2006., Ministarstvo je Agenciji u više navrata dostavljalo izmjene iznosa državnih jamstava za poduzetnika Brodogradilište Kraljevicu d.d.
U cilju usklađenja iznosa državnih jamstava i što učinkovitijeg prikupljanja potrebnih podataka i dokumentacije održano je više sastanaka s predstavnicima Hrvatske brodogradnje Jadranbrod d.d. i Ministarstva.
Agencija je sukladno zahtjevima od 30. kolovoza 2006. i 11. rujna 2006., zaprimila svu traženu dokumentaciju.
Konačni Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodogradilište Kraljevica d.d. u ukupnom iznosu od 29.000.000,00 USD i 6.840.000,00 EUR odnosi se na sljedeće:
– iznos od 29.000.000,00 USD odnosno 169.958.415,00 kn odnosi se na kratkoročno financiranje tekućeg poslovanja zaduženjem kod **********************.
– iznos od 6.840.000,00 EUR odnosno 50.821.972,92 kn odnosi se na kratkoročno kreditiranje kod ************************** za novogradnju broj 546 RO-RO koja se odnosi na putnički brod za naručitelja poduzetnika Jadroliniju Rijeka d.d.
(Napomena: iznos u kunama izračunat je prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan 21. rujna 2006., koji za 1 EUR iznosi 7,430113 kn dok za 1 USD iznosi 5,860635 kn)

II. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a i Uredbe koju Agencija primjenjuje sukladno članku 10.L322490 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore i to iz Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (OJ C 244, od 1. listopada 2004.; dalje Smjernice).

III. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:
1. Poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d.
Poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa 040162167, sa sjedištem poduzetnika u Kraljevici, Obala kralja Tomislava 8.
1.1. Struktura vlasništva poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
Temeljni kapital poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d. iznosi 179.448.800,00 kuna koji je podijeljen na 897.244 dionica, nominalne vrijednosti 200,00 kuna po dionici.
Struktura vlasništva poduzetnika prikazana je u Tabeli 1.

Tabela 1. STRUKTURA VLASNIŠTVA PODUZETNIKA BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. NA DAN 31. PROSINCA 2005.

Rb.

Dioničari

Broj dionica

Vrijednost u kunama

Struktura u %

1.

Hrvatski fond za privatizaciju

307.308

61.461.600,00

34,25

2.

RH Ministarstvo financija

314.185

62.837.000,00

35,02

3.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

5.402

1.080.400,00

0,60

4.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

134.985

26.997.000,00

15,05

5.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

76.706

15.341.200,00

8,55

6.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

46.367

9.273.400,00

5,17

7.

Hrvatske vode, javno poduzeće

6.264

1.252.800,00

0,70

8.

Goran Šmit

2.853

570.600,00

0,32

9.

Hrvatske šume, javno poduzeće

1.920

384.000,00

0,21

10.

Hrvatska gospodarska komora – Zagreb

1.240

248.000,00

0,14

11.

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod

13

2.600,00

0

12.

Dioničari iz pretvorbe

1

200,00

0

13.

Ukupno

897.244

179.448.800,00

100

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 1. razvidno je da većinski udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika u iznosu od 99,55 posto ima Republika Hrvatska (dalje: RH).
Poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. ima 100-postotno vlasništvo u poduzetniku Brodogradilište Kraljevica Incotrade d.o.o. koji je upisan u registru Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem upisa 040162206, sa sjedištem u Kraljevici, Obala kralja Tomislava 8.
1.2. Djelatnost poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
Prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL322492 (»Narodne novine«, broj 52/03), osnovna djelatnost poduzetnika je izgradnja i popravak brodova.
Poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. nije ostvario planirane rokove glavnih faza gradnje brodova do 31. srpnja 2006. prema prihvaćenom poslovnom planu za 2006.
Prema osnovnom planu poslovanja, poduzetnik je do kraja 31. srpnja 2006. planirao 3 početka obrade crne metalurgije, 3 polaganja kobilice, 5 porinuća te isporuku 4 broda. Međutim, do rečenog vremenskog razdoblja ostvarena su 2 početka obrade crne metalurgije, 3 polaganja kobilice, 4 porinuća te isporuka 1 broda.
Prosječno planirano trajanje gradnje broda iznosi oko 13 mjeseci.
U knjizi narudžbi na dan 31. kolovoza 2006. poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. ima narudžbe za novogradnju 8 brodova, od kojih će 6 brodova biti isporučeno u 2006., a 2 broda u 2007., kako je to prikazano u Tabeli 2.

Tabela 2. KNJIGA NARUDŽBI ZA BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. NA DAN 31. KOLOVOZA 2006.

Novogradnje

Godina potpisivanja ugovora

dwt
(ukupno)

Vrijednost ugovora u USD

532, 533, 534, 537, 538, 549

2001. – 2005.

31.020

66.920.660

Izvor: Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

 

2. Tržište brodogradnje

2.1. Tržište brodogradnje na razini svjetske brodogradnje

Svjetske narudžbe brodova u prosincu 2005. iznose221.787.515,00 tdw (nosivost broda izražena u metričkim tonama – tons dead weigh), veće su za 9,9 posto (tj. oko 20,07 mil tdw) u odnosu na narudžbe iz prosinca 2004.
Prema podacima iz Fairplay Solutions (kolovoz 2006.) u odnosu na kraj 2005., ukupne narudžbe povećale su se za 40,872 mil dwt (bruto nosivost broda u tonama – dead weigh tonnage capacity) ili 18,43 posto. Japan, Koreja i Kina povećale su narudžbe za 38,080 mil dwt ili za cca 19,65 posto, dok su ostale zemlje povećale narudžbe za 2,788 mil dwt ili za oko 9,96 posto. Po navedenim podacima, hrvatska brodogradnja nalazi se na 6. mjestu s 2,685 mil dwt narudžbi. U odnosu na bruto nosivost broda u tonama (dwt) u hrvatskim brodogradilištima došlo je do smanjenja narudžbi za 8,08 posto u odnosu na narudžbe od kraja 2005.

Tabela 3. SVJETSKA KNJIGA NARUDŽBI PREMA BRUTO NOSIVOSTI BRODA U TONAMA (dwt)

Zemlja
isporuke

Izvor: Fairplay Solutlons

br. 99/02. 12. 2004.

br. 111/prosinac 2005.

br. 119/kolovoz 2006.

DWT Indeks u %

broj

DWT

%

broj

DWT

%

broj

DWT

%

2006/2004

2006/2005

Japan

985

72.774.062

32,8

1.106

76.974.495

34,7

1.186

85.267.279

32,5

117

111

J. Koreja

993

74.646.788

33,7

1.134

79.646.322

35,9

1.276

92.543.418

35,2

124

116

Kina

616

31.018.778

14

820

37.175.220

16,8

1.107

54.069.473

20,6

174

145

Njemačka

111

2.840.090

1,28

168

3.930.826

1,77

193

4.268.782

1,63

150

109

Taiwan

48

2.998.140

1,35

53

3.051.190

1,38

56

3.353.340

1,28

112

110

Hrvatska

63

3.376.610

1,52

67

2.920.687

1,32

61

2.684.609

1,02

80

92

Poljska

75

2.688.322

1,21

63

2.254.350

1,02

93

2.063.696

0,79

77

92

USA

14

812.500

0,37

24

1.096.940

0,49

21

779.648

0,3

96

71

Ostali

597

10.564.315

4,76

848

14.737.485

6,64

945

17.629.249

6,71

167

120

Ukupno

3.502

201.719.605

91

4.283

221.787.515

100

4.938

262.659.494

100

130

118

Izvor: Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz Tabele 3. razvidno je da se svjetske narudžbe i dalje povećavaju. Najveće povećanje u odnosu na kraj 2005. ostvarila je Kina s 45,44 posto, zatim J. Koreja sa 16,19 posto te Japan s 10,77 posto.
Usporedba cijena promatranih tipova brodova prema Clarksonu Issue 734/25.08.2006. u kolovozu 2006., ukazuje na povećanje istih u odnosu na prosinac 2005. od 3 do 13 posto ovisno o tipu broda, uz napomenu da se najveći porast bilježi kod tankera veličine Suezmaxa i Aframaxa (13 posto i 11 posto) i kod brodova za rasute terete – Handymax 11 posto.
Tržišne cijene novogradnji u svibnju i lipnju 2005. dosegle su svoj maksimum, gotovo za sve tipove i veličine brodova koji su interesantni hrvatskim brodogradilištima, te su uz male oscilacije i do sredine 2006. ostale na istoj razini. Dakle, promatrano s aspekta cijena, bilo bi oportuno ići u popunjavanje i/ili ugovaranje slobodnih kapaciteta, naravno pod uvjetom da u postojećim okolnostima, tržišne cijene novogradnji ne stvaraju nove gubitke brodogradilištima.

2.2. Tržište brodogradnje na razini RH

U nacionalnim okvirima brodograđevna industrija predstavlja stratešku djelatnost koja zapošljava oko 13.000 vlastitih radnika i do 7.500 kooperanata koji rade u brodogradilištima. U ukupnom robnom izvozu RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 12 do15 posto, u BDP RH brodogradnja sudjeluje s udjelom od 1,4 posto, u neto plaćama s 1,8 posto a u doprinosima sa oko 2 posto.
Hrvatska brodogradilišta su na kraju 2004. u knjizi narudžbi imala 73 novogradnje čija je ukupna vrijednost iznosila 2,202 mil USD. Od ukupnog broja novogradnji 22 novogradnje čija je vrijednost ukupno iznosila 566,83 mil USD isporučene su do 31. prosinca 2005. U istom razdoblju, na snagu su stupili novi ugovori za gradnju 24 broda (ukupne vrijednosti 967,61 mil USD), pa se u knjizi narudžbi na dan 31. prosinca 2005. nalazi 75 brodova čija je ukupna vrijednost 2.673.057.247,00 USD.
Na dan 31. kolovoza 2006. u knjizi narudžbi prikazanoj u Tabeli 4. nalaze se 62 broda ukupne vrijednosti 2.395.711.520,00 USD i nosivosti 2,42 mil dwt.

Tabela 4. KNJIGA NARUDŽBI NA DAN 31. KOLOVOZA 2006.

BRODOGRADILIŠTE

stanje 31. 12. 2005.

brodovi isporučeni
I. – VIII. 2006.

brodovi ugovoreni
1. – VIII. 2006.*

stanje 31. 8. 2006.

br.

prod. cijena

br

prod. cijena

br

prod. cijena

br

prod. cijena

ULJANIK

20

962.360.376

4

138.620.135

 

 

16

826.157.801

3. MAJ

15

595.502.540

3

103.327.016

 

 

12

490.792.789

BRODOSPLIT

18

709.130.801

5

122.694.697

 

 

13

589.662.000

BRODOTROGIR

9

315.767.512

1

29.993.333

2

95.478.744

10

381.496.256

KRALJEVICA

8

68.522.783

2

1.999.256

2

20.709.829

8

87.630.489

BRODOSPLIT BSO

5

21.773.235

2

1.937.478

 

 

3

19.972.185

UKUPNO

75

2.673.057.247

17

398.571.915

4

116.188.573

62

2.395.711.520

*ugovori koji su stupili na snagu
Izvor: Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tijekom prvih osam mjeseci 2006. brodogradilišta su isporučila 17 novogradnji. Na dan 31. kolovoza 2006. na snazi nisu bili sljedeći ugovori: 1 ugovor koji je potpisalo Brodogradilište Kraljevica d.d. (Atlantska plovidba) u vrijednosti 5,1 mil EUR, 4 ugovora koje je potpisalo Brodogradilište Brodosplit d.o.o. (Tankerska plovidba i Stena) u vrijednosti 227,8 mil USD i 6 ugovora koje je potpisalo 3. Maj Brodogradilište d.d. (Uljanik Plovidba i Biglift Shipping) u vrijednosti 247,46 mil EUR. Osim toga Brodogradilište Brodosplit d.o.o. ima potpisana 2 opcijska ugovora sa Stenom za nastavak serije.

3. Analiza poslovanja poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.

Agencija je izvršila analizu financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika Brodogradilišta Kraljevica d.d. temeljem podataka iz financijskih izvještaja kao i temeljem ostale dostavljene dokumentacije.
Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja poduzetnika, utvrđeno je da je poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. poduzetnik u teškoćama. Sukladno članku 16. stavku 2. Uredbe, poduzetnik u teškoćama je onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
Sukladno točki 10. Smjernica koje se primjenjuju sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, smatra se da je poduzetnik u teškoćama, osobito u sljedećim slučajevima
a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo, te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka.
Prema točki 11. Smjernica može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.
U Tabeli 5. prikazani su samo osnovni pokazatelji za poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.

Tabela 5. OSNOVNI POKAZATELJI PODUZETNIKA BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA D.D. U KUNAMA

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

I. – VI. 2006.

1.

Ukupni prihod

128.910.793

251.052.971

327.043.762

199.278.628

2.

Ukupni rashod

254.883.431

430.000.285

394.869.856

192.747.053

3.

Dobit / Gubitak (1-2)

-125.972.639

-178.947.314

-67.826.094

-6.531.575

4.

Novčani tok

32.337.828

22.467.246

24.164.702

11.759.699

5.

Ukupan dug (dugoročne i kratkoročne obveze)

200.007.906

304.204.821

420.837.454

477.825.136

6.

Broj zaposlenih na dan 31. prosinca

557

576

561

577

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz navedenih pokazatelja vidljivo je sljedeće:
– poduzetnik u prethodnom trogodišnjem razdoblju iskazuje u financijskim izvještajima ukupnu vrijednost kapitala jednaku nuli, što znači da je iznos gubitka veći od temeljnog kapitala, tako da je ispunjen jedan od glavnih kriterija određivanja poduzetnika u teškoćama, naveden u točki 10. a) Smjernica,
– osim navedenog gubitka temeljnog kapitala, kod poduzetnika su prisutni tipični pokazatelji teškoća u poslovanju kao što su: nelikvidnost, insolventnost i visoka zaduženost.
Sukladno kriterijima iz članka 16. stavka 2. Uredbe i kriterijima iz točke 10. i 11. Smjernica, razvidno je da je Brodogradilište Kraljevica d.d poduzetnik u teškoćama, jer vlastitim sredstvima nije sposoban zaustaviti negativna kretanja poslovanja a koja bi bez posredovanja države ugrozila opstanak poduzetnika.
Osim gore navedenih kriterija ocjene poduzetnika u teškoćama, bilo je potrebno utvrditi sukladno točki 13. Smjernica je li se poduzetniku koji pripada većoj poslovnoj grupi može dodijeliti potpora za sanaciju i restrukturiranje. U pravilu se takva potpora ne može dodijeliti, osim ako je moguće dokazati da se radi o teškoćama unutar samog poduzetnika, da iste nisu rezultat proizvoljne raspodjele troškova unutar grupe, te da su teškoće preozbiljne da bi ih grupa sama mogla nadvladati.
U Tabeli 6. prikazano je konsolidirano izvješće iz kojeg je razvidno da ukupni prihodi poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d. čine 100 posto konsolidiranog ukupnog prihoda grupe, odnosno gotovo 100 posto stvarnog gubitka grupe.

Tabela 6. KONSOLIDIRANI POKAZATELJI POSLOVANJA PODUZETNIKA BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 2003.– IV. 2006.

Opis

2003.

2004.

2005.

I. – VI. 2006.

Ukupni prihod

128.911.436

251.053.363

327.044.764

199.278.679

Ukupni rashod

254.918.922

430.018.114

394.874.977

192.750.572

Dobit/Gubitak

-126.007.486

-178.964.751

-67.830.213

6.528.107

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

4. Državna jamstva poduzetniku Brodogradilište Kraljevica d.d.

Ukupni iznos kredita za koja su zatražena državna jamstva opisana u točki I.2. obrazloženja ovog rješenja poduzetnik bi koristio za sljedeće namjene:
1. Iznos državnog jamstva od 29.000.000,00 USD odnosno 169.958.415,00 kn poduzetnik će koristiti za kratkoročno zaduženje kod poslovne banke, kojim će podmirivati tekuće troškove poslovanja do kraja ožujka 2007. kako je opisano u Tabeli 7.

Tabela 7. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA POSLOVANJA PODUZETNIKA BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d., KOJI ĆE BITI POKRIVENI KREDITOM OD 29.000.000,00 USD

Rb.

Opis

Iznos u USD

1.

*******************************

************

2.

*******************************

************

3.

*******************************

************

4.

*******************************

************

 

Ukupno

29.000.000

Izvor: Brodogradilište Kraljevica d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Kredit poslovne banke koristit će se pod sljedećim uvjetima: prilikom realizacije kredita uplaćuje se jednokratna naknada obrade zahtjeva u visini od 0,5 posto za kredit koji se odobrava kod ***************************; redovnoj kamatnoj stopi u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija + 1,75 p. p godišnje (trenutno 4,85 posto), a rok povrata kredita je najdulje 12 mjeseci.
2. Iznos od 6.840.000,00 EUR, odnosno 50.821.972,92 kn, poduzetnik će koristiti za kratkoročna zaduženja kod poslovne banke, za izgradnju novogradnje broj 546 RO-RO putničkog broda za naručitelja Jadroliniju Rijeka d.d.

Tabela 8. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA POSLOVANJA PODUZETNIKA BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d., KOJI ĆE BITI POKRIVENI KREDITOM OD 6.840.000,00 EUR

Rb.

Opis

Iznos u EUR

1.

*****************************

**********

2.

*****************************

**********

3.

*****************************

**********

4.

*****************************

**********

5.

*****************************

**********

6.

*****************************

**********

7.

*****************************

**********

8.

*****************************

**********

9.

*****************************

**********

10.

*****************************

**********

 

Ukupno

6.840.000

Izvor: dopis poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Kredit poslovne banke koristit će se pod sljedećim uvjetima: prilikom realizacije kredita uplaćuje se jednokratna naknada obrade zahtjeva u visini od 0,2 posto za kredit odobren kod ****************************, kamatnu stopu čini tromjesečni EURIBOR+ 2,75 postotna poena p.a. Rok povrata kredita je do 1. srpnja 2007. odnosno naplatom iz primopredajne rate.
Naime, poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. dostavio je dokumentaciju i specifikaciju troškova za iznos traženog državnog jamstva u iznosu od 29.000.000,00 USD i 6.840.000,00 EUR.
Navedeni iznos od 29.000.000,00 USD poduzetnik bi utrošio *********************************, koje se odnose ****************************************************************************************************,*************************************, kao i podmirivanja tekućih troškova procesa same proizvodnje.
Iznos od 6.840.000,00 EUR prikazan u Tabeli 8. poduzetnik bi utrošio za financiranje gradnje 545, RO-RO putničkog broda za naručitelja Jadroliniju Rijeka. Navedena sredstva potrebna su poduzetniku da bi zadržao nivo likvidnosti poslovanja do kraja ožujka 2007.
U slučaju da se navedeno državno jamstvo ne bi odobrilo, Brodogradilište Kraljevica d.d. pretrpjelo bi značajne gubitke temeljem onemogućavanja nastavka ugovorenog proizvodnog programa i mogućih raskida postojećih ugovora kao i protestiranja izdanih državnih jamstava.

IV. ODLUKA VIJEĆA

Vijeće je razmatralo Prijedlog za odobrenje državnih jamstava poduzetniku Brodogradilište Kraljevica d.d. na svojoj 68. sjednici održanoj 21. rujna 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir svu dostavljenu dokumentaciju i podatke, te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
1. Razmatrajući sve dostavljene podatke i dokumentaciju utvrđeno je da predložena državna jamstva predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno utvrđeno je da predložena jamstva predstavljaju potencijalni rashod države, utvrđeno je kako isto donosi poduzetniku ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i uobičajeno poslovanje, utvrđeno je kako u konkretnom slučaju postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem povlastice korisniku državne potpore, osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH proizašlih ih SSP-a.
Člankom 4. ZDP-a propisana je opća zabrana davanja državnih potpora koje narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH iz SSP-a, kao i izuzeća od opće zabrane.
Odluka da predloženo državno jamstvo u ukupnom iznosu od 29.000.000,00 USD i 6.840.000,00 EUR predstavlja državnu potporu prvenstveno se temelji na činjenici da isto ne ispunjava uvjete iz članka 74. stavka 1. Uredbe koji se odnose na državno jamstvo. Neispunjenje uvjeta iz članka 74. stavka 1. Uredbe naročito se odnosi na činjenicu da se Brodogradilište Kraljevica d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2. Uredbe, da isto nije u mogućnosti dobiti kredite po tržišnim uvjetima bez državnog jamstva, te da rečena jamstva pokrivaju 100 posto financijske obveze.
Naime, Vijeće je zaključilo da sveobuhvatna analiza poslovanja opisana u točki III. 3. obrazloženja ovog rješenja nedvojbeno ukazuje na to da se poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. smatra poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavka 2., Uredbe, odnosno poduzetnikom koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi, bez posredovanja države, ugrozila njegov opstanak.
Na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može se primijeniti izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a koje se odnosi na državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja.
Da bi se primijenilo izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke d) ZDP-a, državna potpora mora biti sukladna članku 18. stavku 1. ZDP-a, koji se odnosi na državne potpore za restrukturiranje. Državna potpora za restrukturiranje može biti dodijeljena jedino ukoliko poduzetnik u teškoćama predloži Plan restrukturiranja čiji je cilj uspostava poduzetnikove dugoročne održivosti na tržištu. Navedena državna potpora može se dodijeliti samo jednom u razdoblju od 10 godina.
S obzirom na to da Plan restrukturiranja poduzetnika još nije izrađen, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku Brodogradilište Kraljevica d.d. za vrijeme dok se izrađuje Plan restrukturiranja uvjetno odobri državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva, sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.
Državna potpora za sanaciju odobrava se iz razloga narušene likvidnosti poslovanja uzrokovane neodobravanjem kredita od strane poslovnih banaka. Naime, poslovne banke ne žele odobravati kredite uz državno jamstvo, ukoliko ne postoji odobrenje Agencije.
2. Sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe, Vijeće je u točki II. izreke ovog rješenja odredilo sljedeće uvjete koje poduzetnik Brodogradilište Kraljevica d.d. kao korisnik državne potpore mora ispuniti. Riječ je o sljedećim uvjetima:
2.1. Državna jamstva i krediti moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima. Sukladno članku 27.L322493 stavku 12. Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2006. (»Narodne novine«, broj 148/06), na ukupan iznos odobrenih financijskih državnih jamstava zaračunava se provizija od 0,5 posto koja se uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Stoga je odlučeno kao u točki II. 1. izreke ovog rješenja.
2.2. Krediti poslovnih banaka moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima, odnosno po kamatnoj stopi koja se odobrava poduzetnicima koji nisu u financijskim teškoćama a koja ne bi smjela biti niža od postojeće referentne kamatne stope u iznosu od 5,44 posto.
Kreditna sredstva moraju biti vraćena u roku od 12 mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka poduzetniku, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 2. Uredbe, stoga je odlučeno kao u točki II. 2. izreke ovog rješenja.
2.3. Sukladno članku 27. stavku 1. alineji 5. Uredbe, državna potpora za sanaciju odobrava se za razdoblje potrebno za izradu Plana restrukturiranja, a najviše na razdoblje od 6 mjeseci, odnosno zaključno do 21. ožujka 2007. Ukoliko u navedenom razdoblju Agenciji ne bude dostavljen Plan restrukturiranja, tada je potrebno izraditi Plan likvidacije ili dostaviti dokaz da su krediti za koje je izdano državno jamstvo u cijelosti vraćeni ili je državno jamstvo prestalo važiti. Stoga je odlučeno kao u točki II. 3. izreke ovog rješenja.
2.4. Državnu potporu za sanaciju moguće je dodijeliti samo jednom, sukladno članku 17. stavku 1. alineji 6. Uredbe. Naime, potpora za sanaciju je potpora za pokriće operativnih troškova koja će omogućiti poduzetniku prevladavanje financijskih teškoća i normalno obavljanje poslovanja u razdoblju izrade Plana restrukturiranja.
Ponovna dodjela potpore za sanaciju koja bi samo održavala postojeće stanje a ne bi rješavala gospodarske i socijalne probleme, nije dopuštena.
Osim toga, odobravanje potpore za sanaciju ne znači nužno da će državna potpora u okviru Plana restrukturiranja biti odobrena i to iz razloga jer se državne potpore za restrukturiranje odobravaju sukladno odredbama koje se odnose na restrukturiranje.
2.5. Agencija sukladno članku 5. i 6. stavku 1. točki b. ZDP-a nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.
U cilju što boljeg obavljanje funkcije nadzora, Agencija je, sukladno članku 6. stavku 1. točki d) i stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. SSP-a, od Ministarstvo kao predlagatelja državnog jamstva, zatražila dostavu izvješća o ispunjenju uvjeta iz točke II. izreke ovog rješenja, te je odlučeno kao u točki III. izreke ovog rješenja.
2.6. Vijeće je prilikom donošenja odluke je li ispunjen uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 3. Uredbe, odlučilo da odobravanje državnih jamstava za sanaciju otklanja ozbiljne socijalne poteškoće.
Naime, prestanak rada poduzetnika značio bi i povećanje stope nezaposlenosti kako u regiji, tako i u RH koju inače karakterizira visoka stopa nezaposlenosti.
Činjenica da se brod sastoji od nekoliko tisuća komponenti, te da sama brodogradnja kao djelatnost značajno utječe na tržište prateće industrije, isporučitelje materijala, opreme i usluga, te da omogućuju njihov razvoj, dodatno je pridonijela odluci Vijeća je li dodjela državnih jamstava poduzetniku u razdoblju izrade Plana restrukturiranja otklanja ozbiljne socijalne poteškoće.
Dakle prestanak rada poduzetnika neizravno bi ugrozio i radna mjesta u pratećim djelatnostima vezanoj za brodogradnju, te bi znatno premašio broj od 577 djelatnika koji zaposleni u samom poduzetniku.
2.7. Vijeće je prilikom donošenja odluke odlučilo da je ispunjen i uvjet iz članka 17. stavka 1. alineje 4. Uredbe, odnosno da su predložena državna jamstva ograničena na minimalni iznos koji omogućava poduzetniku nastavak poslovanja u razdoblju dok se izrađuje Plan restrukturiranja.
Vijeće svoju odluku temelji na podacima opisanim u točki III. 3. i 4. obrazloženja ovog rješenja, odnosno činjenici da je poduzetnik dostavio iscrpan pregled svojih obveza i rashoda koje će podmirivati u razdoblju potrebnom za izradu Plana restrukturiranja.
3. Rješenja Agencije iz članka 13. stavka 3. ZDP-a kojim se donosi odobrenje uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore objavljuju se u »Narodnim novinama«, sukladno članku 18. ZDP-a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-02/47
Urbroj: 580-03-06-61-12
Zagreb, 21. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog za odobrenje državnih jamstava za poduzetnika Brodogradilište Kraljevica d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !