Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog za odobrenje državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje poduzetnika Croatia Airlines d.d. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,urbroj: 580-03-06-54-6 od 23. studenoga 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

355

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L321309 i članka 13.L321310 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog za odobrenje državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje poduzetnika Croatia Airlines d.d., pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, Uprave zračnog prometa, sa sjedištem u Zagrebu, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 72. sjednice održane 23. studenoga 2006., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se Prijedlog za odobrenje državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje poduzetnika Croatia Airlines d.d. ne odnosi na potporu u smislu odredbi Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 10. studenoga 2006., od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, Uprave zračnog prometa (dalje: Ministarstvo), sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 14, Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje poduzetnika Croatia Airlines d.d., od 8. studenoga 2006., klasa: 400-01/05-01/76, urbroj: 530-09-06-02.
Osim navedenog, poduzetnik Croatia Airlines d.d. dostavio je i rezultate poslovanja te izvješća Uprave o poslovanju za 2003., 2004. i 2005., te za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2006., Mandatno pismo Bayerische Landesbank i Privredne banke d.d. Zagreb s uvjetima kreditiranja, pregled državnih potpora dodijeljenih poduzetniku Croatia Airlines d.d. za razdoblje od 2003. do 2006., te uvjete kredita iz 1998.
Ministarstvo je 16. studenoga 2006. svojim dopisom klasa:400-01/05-01/76, urbroj: 530-09-06-03/NB od 13. studenoga 2006., dostavilo izmijenjene uvjete kreditiranja poduzetnika Croatia Airlines d.d. kojim je kreditno zaduženje poduzetnika s početnih187.500.000,00 Eura umanjujeno na 168.750.000,00 Eura, a državno jamstvo umjesto 150.000.000,00 Eura iznosi 135.000.000,00 Eura kreditnog zaduženja.
Slijedom navedenog, Ministarstvo je 23. studenoga 2006. dostavilo i izmijenjeni Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje poduzetnika Croatia Airlines d.d. (dalje: Prijedlog Odluke) s izmijenjenim iznosima visine kredita i državnog jamstva.

2. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka i provedenih pravnih i ekonomskih analiza, te nakon uvida u službenu web stranicu poduzetnika Croatia Airlines d.d. (www.croatiaairlines.hr) posjećenu 9. studenoga 2006., utvrđene su sljedeće činjenice:

2.1.Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d.

Prijedlogom Odluke, dostavljenim 10. studenoga 2006., zatraženo je davanje državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke d.d. Zagreb za kreditiranje poduzetnika Croatia Airlines d.d., na cjelokupni iznos kredita u iznosu od 135.000.000,00 Eura u kunskoj protuvrijednosti.
Kredit se odobrava na osam godina uz dvije godine počeka, a otplata kredita započinje dvije godine nakon potpisa ugovora u 13 jednakih polugodišnjih rata. Kredit će biti aktiviran kroz dvije tranše, A i B. Kamatna stopa je promjenjiva, te iznosi za tranšu A (na iznos od 135.000.000,00 Eura) 6-mjesečni Euribor uvećan za margin od 0,50 posto (efektivna godišnja kamatna stopa 6-mjesečni Euribor + 0,69 posto), a za tranšu B (na iznos od 33.750.000,00 Eura) 3-mjesečni Euribor uvećan za margin od 0,20 posto (efektivna godišnja kamatna stopa 3-mjesečni Euribor + 0,24 posto).
S obzirom da je predviđeno državno jamstvo pokrivalo 100 posto iznosa iz tranše A, Agenciji je dostavljen Prijedlog Odluke u kojem državno jamstvo u iznosu od 135.000.000,00 Eura pokriva 80 posto ukupne kreditne obveze u iznosu od 168.750.000,00 Eura.
Naime jedan od uvjeta, prilikom ocjene predstavlja li državno jamstvo državnu potporu, sukladno članku 74.L321312 stavku 1. alineji 4 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03; dalje: Uredba), je i uvjet da državno jamstvo ne pokriva više od 80 posto određene financijske obveze. Uredba se primjenjuje temeljem članka 10.L321314 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), koja je stupila na snagu 13. svibnja 2006.
Ostali uvjeti određeni člankom 74. stavkom 1. Uredbe jesu:
– da korisnik zajma nije u financijskim teškoćama,
– da korisnik zajma može na financijskom tržištu dobiti zajam po tržišnim uvjetima bez posredovanja države,
– da je državno jamstvo povezano s određenom financijskom transakcijom, ograničeno po visini i po vremenu trajanja,
– da se za državno jamstvo zaračunava tržišna cijena.

2.2. Poduzetnik Croatia Airlines d.d.

Poduzetnik Croatia Airlines d.d. upisan je u registru Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa 080037012, sa sjedištem poduzetnika u Zagrebu, Savska cesta 41.
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnostiL321316 (»Narodne novine« broj 52/03) osnovna djelatnost poduzetnika je redovan i izvanredan zračni prijevoz.
Temeljni kapital poduzetnika iznosi 989.975.500,00 kn podijeljen je na ukupno 4.975.476 dionica na ime, od čega je 51.197 povlaštenih dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna, te 4.924.279 redovitih dionica nominalnog iznosa 200,00 kuna.
Poduzetnik Croatia Airlines d.d. je na dan 31. prosinca 2005. zapošljavao 1.038 djelatnika. S obzirom na to da poduzetnik Croatia Airlines d.d. zapošljava više od 250 djelatnika, da ostvaruje ukupni godišnji prihod veći od 60.000.000,00 kuna te da mu je vrijednost Bilance veća od 30.000.000,00 kuna, isti sukladno članku 2.L321317 stavak 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2005) te članku 16.L321319 Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 90/92) pripada kategoriji velikih poduzetnika.
Flotu poduzetnika sačinjava 4 Airbusa A320, 4 Airbusa A319, te 3 ATR 42.
Dana 1. siječnja 1998. poduzetnik Croatia Airlines d.d. postaje članicom Udruge europskih zrakoplovnih tvrtki (AEA, Association of European Airlines), a od 15. prosinca 2004. regionalni je član Udruge Star Alliance. Udruga Star Alliace osnovana je 1997. kao prva globalna zrakoplovna udruga koja putnicima omogućuje pristup odredištima u cijelom svijetu.
Najveći broj dionica poduzetnika Croatia Airlines d.d. u vlasništvu je Republike Hrvatske (oko 95 posto), dok je preostali dio u vlasništvu privatnih dioničara, kako je prikazano u Tablici 1.

Tablica 1. STRUKTURA VLASNIŠTVA PODUZETNIKA CROATIA AIRLINES d.d. U 2004.

Dioničari

Kapital (kune)

Postoci

Adriatic Croatia International Club d.d.

9.700,00

0,001

HTP Matija Gubec d.d.

9.200,00

0,001

Turističko rekreacijski centar Mihanović d.d.

9.200,00

0,001

Astra International d.d.

368.200,00

0,037

Coning Inženjering d.d.

521.400,00

0,053

Enikon d.d.

735.600,00

0,074

Hrvatska pošta

275.000,00

0,028

Hrvatski Fond za privatizaciju

14.413.600,00

1,456

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

21.315.200,00

2,153

Jadranski naftovod d.d.

2.200,00

0,222

Varteks-Denim proizvodi d.o.o.

5.900,00

0,001

Lutrija Hrvatske

400.000,00

0,040

Ratko Žurić

676.200,00

0,068

Tankerkomerc d.d.

209.000,00

0,021

Nauta Lamjana d.d.

19.400,00

0,002

Turisthotel d.d.

209.000,00

0,021

Privatne osobe

7.860.800,00

0,794

Croatia Loyd d.d.

1.027.000,00

0,104

Tankerska plovidba d.d.

209.000,00

0,021

Vigo d.d. u stečaju

5.200,00

0,001

Zračna luka Osijek s p.o.

19.400,00

0,002

Zračna luka Zagreb d.o.o.

1.302.500,00

0,132

Republika Hrvatska

938.175.000,00

94,767

UKUPNO

989.975.500,00

100,00

Izvor: dopis poduzetnik Croatia Airlines d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik Croatia Airlines d.d. ima udjele u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika:
– Amadeus Croatia d.d. Zagreb (95 posto udjela u temeljnom kapitalu);
– Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb (0,29 posto udjela u temeljnom kapitalu);
– Obzor putovanja d.o.o. Zagreb (100 posto udjela u temeljnom kapitalu),
– Pleso prijevoz d.o.o. (50 posto udjela u temeljnom kapitalu).
2.3. Analiza poslovanja poduzetnika Croatia Airlines d.d.
Sukladno podacima iz financijskih izvješća poduzetnika Croatia Airlines d.d. za 2003. i 2004. utvrđeno je da je poduzetnik poslovao s dobiti koja je u 2003. iznosila 15.134.501.00 kuna, a u 2004. 37.698.484,00 kuna, što je vidljivo iz Tablice 2.

Tablica 2. Prikaz poslovanja poduzetnika u razdoblju od 2003. do I – VI.2006.

Rb.

Opis

31. 12. 2003.

31. 12. 2004.

31. 12. 2005.

I – VI. 2006.

1.

Ukupni prihodi

1.423.347.678

1.429.347.523

1.465.003.088

729.300.584

2.

Ukupni rashodi

1.408.213.177

1.391.649.039

1.487.778.905

708.916.021

 

Dobit/gubitak

15.134.501

37.698.484

-22.775.817

20.384.563

Izvor: Croatia Airlines d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U 2005., poduzetnik je ostvario gubitak u poslovanju u iznosu od 22.775.817,00 kuna, zbog većeg porasta ukupnih rashoda u odnosu na porast ukupnog prihoda.
Iako poduzetnik Croatia Airlines d.d. u 2005. u odnosu na 2004. ostvaruje veće ukupne prihode, poslovnu godinu zaključuje s gubitkom u poslovanju. Glavni razlog negativnog poslovanja uvjetovan je krizom na naftnom tržištu koju poduzetnik nije mogao unaprijed predvidjeti te na iste pravovremeno reagirati. Cijena sirove nafte na američkom tržištu dosegla je 70 USD po barelu, te se tijekom godine postepeno stabilizirala, da bi na kraju 2005. dostigla cijenu od 58 USD po barelu.
Nestabilnost naftnog tržišta tijekom 2005. utjecala je na troškove goriva koji su u strukturi troškova poslovanja iznosili 17 posto što je posljedica visoke ostvarene prosječne cijene goriva od 607 USD/t. Navedena cijena goriva je za 39 posto veća nego u 2004.
Prema dostavljenim podacima poduzetnika Croatia Airlines d.d. poslovanje u 2006. pokazuje ostvarenu dobit koja iznosi20.384.563,00 kuna. Pozitivno poslovanje poduzetnika Croatia Airlines d.d. u prvih šest mjeseci 2006. ukazuje kako će ovaj poduzetnik u 2006. ostvariti pozitivan rezultat.
U Tablici 3. prikazana je struktura ostvarenih ukupnih prihoda poduzetnika Croatia Airlines d.d. u razdoblju od 2003. do 2005., te je vidljivo kako poslovni prihodi u strukturi ukupnog prihoda sudjeluju s 94 posto u 2003. i 2004., te s 92 posto u 2005. Ostali dio ukupnih prihoda odnosi se na udio financijskih i izvanrednih prihoda poduzetnika.

Tabica 3. STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2003. – 2005. U KUNAMA

Rb.

Opis

2003.

2004.

2005.

1.

Poslovni prihodi

1.334.027.107

1.345.753.799

1.352.423.940

2.

Financijski prihodi

87.795.753

82.187.510

62.405.796

3.

Izvanredni prihodi

1.524.818

1.406.214

50.173.352

 

Ukupni prihodi

1.423.347.678

1.429.347.523

1.465.003.088

Izvor: Croatia Airlines d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik Croatia Airlines d.d. za financiranje, osim vlastitih sredstava, koristi i tuđe izvore u obliku kratkoročnih i dugoročnih kredita poslovnih banaka. Na dan 31. prosinca 2005. ukupni dugoročni krediti banaka iznose 1.129.277.636,13 kuna, a kratkoročni krediti banaka iznose 44.253.756,00 kuna, kao što je prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. PRIKAZ DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH KREDITA PODUZETNIKA CROATIA AIRLINES d.d. NA DAN 31. PROSINCA 2005.

Opis/valuta

USD

EUR

CAD

GPB

Ukupno u kunama na dan 31. 12. 2005.

Dugoročni krediti prema inozemnim bankama

100.329.524,22

63.932.467,88

1.096.958.703,09

Dugoročni krediti prema bankama u Hrvatskoj

4.986.851,02

85.852,18

2.469,83

54.524,08

32.318.933,04

Kratkoročni krediti

-

6.000.000,00

44.253.756,00

Izvor: Croatia Airlines d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


(Napomena: iznos u kunama izračunat je prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2005., koji za 1 Eur iznosi 7,375626 kn, za 1 USD iznosi 6,233626 kn, za 1 GBP iznosi 10,753209, a za 1 CAD iznosi 5,363312 kuna)
U Tablici 5. prikazani su krediti poduzetnika odobreni bez državnih jamstava, što upućuje na činjenicu da poduzetnik može na financijskom tržištu realizirati kredite putem komercijalnih banaka bez državnih jamstva. Poduzetnik je većinu kredita otplatio, što ukazuje na činjenicu da uredno podmiruje svoje kreditne obveze.

Tablica 5. FINANCIJSKI KREDITI BEZ DRŽAVNOG JAMSTVA

Rb.

Banka kreditor

Iznos u valuti

Kamatna stopa

1.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

2.500.000 DEM

9,5 posto

2.

Privredna banka Zagreb d.d.

4.000.000 Eura

3M LIBOR + 1,5 p.p.

3.

Zagrebačka banka d.d.

6.000.000 Eura

3M LIBOR + 1,5 p.p.

Izvor: Croatia Airlines d.d.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

2.4. Nabava flote srednjeg doleta

Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) na svojoj sjednici održanoj 14. siječnja 1998. donijela Odluku o davanju jamstva Vlade RH u korist Bayerische Landesbank Girozentrale iz Münchena po ugovoru o najmu šest zrakoplova A 319/320 i rezervnih dijelova od tvrtke Airbus te za izgradnju poslovnog centra po ugovoru o zajmu za tvrtku Croatia Airlines (dalje: Odluka o davanju jamstva). Riječ je o kreditu u ukupnom okvirnom iznosu od 313 milijuna USD, od kojih se 288 milijuna USD odnosi na kupnju šest zrakoplova.
Isporukom zrakoplova Airbus A319 u 1998. započelo je ostvarivanje projekta obnove i modernizacije flote poduzetnika Croatia Airlines d.d. Nabavkom šest zrakoplova, poduzetnik je potpuno zamijenio dotadašnju flotu zrakoplova Boing 737-200.
Pošto je poduzetnik Croatia Airlines d.d. praktički jedini nacionalni avioprijevoznik u Republici Hrvatskoj, Republika Hrvatska je sklopila s ovim poduzetnikom niz ugovora kojim su proračunska sredstva Republike Hrvatske uložena u poduzetnika radi njegovog lakšeg izvršenja obveza preuzetih ugovorom o najmu i ugovorima o zajmu, a temeljem kojih je Republika Hrvatska dodatno uložila u temeljni kapital poduzetnika Croatia Airlines d.d. iznos od938.175.000,00 kuna, te stekla 4.690.875 redovitih dionica nominalne vrijednosti 200 kuna.
Ugovor o ulaganju u dioničko društvo Croatia Airlines d.d. od 27. svibnja 2004. posljednji je takav ugovor sklopljen između Republike Hrvatske kao ulagatelja i poduzetnika Croatia Airlines d.d.
Zbog otežanih uvjeta poslovanja, uzrokovanih općom globalnom krizom te sve većom konkurencijom, poduzetnik Croatia Airlines d.d., Bayerische Landesbank i Privredna banka Zagreb d.d. potpisali su 13. studenoga 2006. Mandatno pismo kojim je započeo postupak ugovaranja novog kredita u svrhu otplate već postojećeg. Ukupan iznos novog kredita iznosi 168.750.000,00 Eura koji će se koristiti za zatvaranje postojećih obveza kredita i plaćanja svih troškova koji proizlaze iz aktiviranja novog kredita, te za financiranje dijela troškova restrukturiranja flote koje predstoje u poduzetniku Croatia Airlines d.d. Kao instrument osiguranja plaćanja kredita, zatraženo je državno jamstvo Vlade RH u iznosu od 80 posto ukupnog iznosa kredita.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) razmatralo je zahtjev Ministarstva na svojoj 72. sjednici, održanoj 23. studenoga 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve dostavljene isprave i podatke, te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
Vijeće je u konkretnom slučaju najprije trebalo utvrditi predstavlja li državno jamstvo iz Prijedloga Odluke Vlade RH državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno je li u konkretnom slučaju riječ o transferu ili smanjenju državnih sredstava; daje li predloženo državno jamstvo poduzetniku potporu koja donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; dodjeljuje li se državno jamstvo korisniku na selektivnoj osnovi, te postoji li time mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL321323 (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje SSP).
U većini slučajeva davanje državnog jamstva predstavlja potporu korisniku državnog jamstva, jer je na taj način korisnik kredita na financijskom tržištu u mogućnosti pribaviti financijska sredstva pod uvjetima koji su povoljniji od uobičajenih (niža kamatna stopa, smanjen iznos danih instrumenata za osiguranje otplate kredita itd.).
3.2. Vijeće je u konkretnom predmetu prilikom ocjene predstavlja li državno jamstvo poduzetniku Croatia Airlines d.d. državnu potporu, primijenilo članak 74. stavak 1. Uredbe, temeljem kojeg se, ukoliko su kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz navedenog članka, državno jamstvo ne smatra državnom potporom.
Temeljem navedenog, Vijeće je utvrdilo sljedeće:
3.2.1. Croatia Airlines d.d. u ovom trenutku nije poduzetnik u financijskim teškoćama. Naime, poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavak 2. smatra se poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koje može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja.
Prema dostavljenom financijskom izvješću o poslovanju utvrđeno je kako je poduzetnik Croatia Airlines d.d. u 2003. i 2004. ostvario dobit iz poslovanja.
Gubitak u poslovanju iz 2005. nastao je kao posljedica znatnog povećanja troškova proizvodnje u odnosu na kalkulativne troškove do kojih je došlo radi naglog povećanja cijene nafte.
Bez obzira na navođenje uzroka iskazanog gubitka u 2005. od strane poduzetnika, a koji se mogu smatrati rizikom poslovanja na tržištu, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je kako korisnik državnog jamstva, poduzetnik Croatia Airlines d.d., uredno posluje i izvršava sve svoje ugovorne obveze, te da ostvareni gubitak iz 2005. ne znači da se poduzetnik smatra poduzetnikom u teškoćama u smislu članka 16. stavak 2. Uredbe, te je ispunjen uvjet iz članka 74. stavka 1. alineje 1. Uredbe.
3.2.2. Prema podacima iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako poduzetnik Croatia Airlines d.d. može samostalno i bez posredovanja države osigurati znatan dio obrtnih sredstava putem poslovnih banaka. Poduzetnik stabilno posluje, njegova realizacija poslovanja je u okviru planiranih veličina, te poduzetnik udovoljava kriterijima poslovne i kreditne sposobnosti.
U svojem dosadašnjem poslovanju poduzetnik je koristio i kredite poslovnih banaka koji nisu bili uvjetovani izdavanjem državnog jamstva.
Stoga je Vijeće zaključilo kako bi poduzetnik na financijskom tržištu mogao dobiti zajam (kredit) po tržišnim uvjetima bez posredovanja države, te da je ispunjen uvjet iz članka 74. stavka 2. alineje 2. Uredbe.
3.2.3. Nadalje Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju državno jamstvo povezano s određenom financijskom transakcijom (ugovorom o kreditu s Bayerische Landesbank i Privrednom bankom Zagreb d.d.), opisanom u točki 2.1. obrazloženja ovog rješenja), te da je ograničeno po visini i vremenu trajanja, te je zaključeno da je ispunjen uvjet iz članka 74. stavak 2. alineje 3. Uredbe.
3.2.4. Uvidom u Prijedlog Odluke, iznosom državnog jamstva od 135.000.000 Eura pokriveno je 80 posto ukupne kreditne obveze (168.750.000,00 Eura), pa je Vijeće zaključilo je da je ispunjen uvjet iz članka 74. stavka 1. alineje 4. Uredbe.
3.2.5. Tržišna cijena jamstva predstavlja rizik Republike Hrvatske prilikom dodjele državnog jamstva, te za takav rizik normalno se obračunava odgovarajuća premija.
Prilikom dodjele financijskih državnih jamstava Republika Hrvatska obračunava, temeljem članka 27.L321321 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine« broj 148/05) jedinstvenu premiju od 0,5 posto na ukupnu vrijednost jamstva.
S obzirom da u Republici Hrvatskoj tržišna cijena jamstva ovisi o bonitetu klijenta, utvrđeno je da obračunata premija od 0,5 posto na ukupnu vrijednost državnog jamstva, vjerojatno, ne predstavlja u potpunosti i tržišnu cijenu jamstva, ali zbog nepostojanja stvarnih podataka o procjeni rizika prilikom dodjele državnog jamstva Vijeće je zaključilo da je uvjet iz članka 74. stavak 1. alineje 5. Uredbe ispunjen.
Sukladno svemu navedenom, Vijeće je zaključilo kako se, u konkretnom slučaju, državno jamstvo iz Prijedloga Odluke o davanju državnog jamstva Bayerische Landesbank i Privrednoj banci Zagreb d.d. za kreditiranje poduzetnika Croatia Airlines d.d. ne odnosi na potporu u smislu ZDP-a, jer ispunjava sve uvjete iz članka 74. stavak 1. Uredbe, te je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.
Međutim, ovim putem Vijeće želi skrenuti pozornost kako će se sva državna sredstva koja ubuduće budu dodijeljena poduzetniku Croatia Airlines d.d. sagledati u kontekstu ZDP-a i Uredbe, te da će Ministarstvo biti u obvezi iste prijaviti Agenciji radi ocjenjivanja njihove usklađenosti s navedenim propisima.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a u svezi s člankom 13. stavak 4. ZDP-a, ovo rješenje Agencije objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-04/54
Urbroj: 580-03-06-54-6
Zagreb, 23. studenoga 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - Prijedlog za odobrenje državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje poduzetnika Croatia Airlines d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !