Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog za preuzimanje temeljnog uloga u poduzetniku Aerodrom Brač d.o.o., ne odnosi se na državnu potporu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
72 11.7.2007. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I 430-01/2007-04/30 od 2. srpnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2249

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 13.L345618 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog za preuzimanje temeljnog uloga u poduzetniku Aerodrom Brač d.o.o., Supetar b.b., sa sjedištem u Supetru, temeljem ulaganja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, pokrenutom od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 14, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 85. sjednici, održanoj 2. srpnja 2007., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se Prijedlog za preuzimanje temeljnog uloga u poduzetniku Aerodrom Brač d.o.o., Supetar b.b., sa sjedištem u Supetru, temeljem ulaganja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 4. lipnja 2007. dopis Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (dalje: Ministarstvo), klasa: 400-01/05-01/76, urbroj:530-09-07-05, od 30. svibnja 2007., kojim je zatraženo mišljenje u svezi postupka preuzimanja temeljnog uloga temeljem uloženih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (dalje: DPRH) u poduzetniku Aerodrom Brač d.o.o., sa sjedištem u Supetru, Supetar b.b., od strane Republike Hrvatske (dalje: RH).

Dana 5. lipnja 2007., Agencija je od Ministarstva zaprimila sljedeću dokumentaciju: Izvješće o poslovanju poduzetnika Aerodrom Brač d.o.o. za 2006., Društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću Aerodrom Brač iz Supetra od 30. ožujka 2006. i Odluku Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/04-01/365, urbroj: 50304/2-04-02 od 15. srpnja 2005., dok je 15. lipnja 2007. zaprimljen Ugovor o pretvaranju kapitalnih ulaganja u temeljni ulog. Iz zaprimljenog Ugovora o pretvaranju kapitalnih ulaganja u temeljni ulog proizlazi da bi RH na temelju ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 2.439.817,86 kuna s kojima je izvršena nabava RTG uređaja s vagama, konvejera, vatrogasne i komunalne opreme, stekla novi ulog u poduzetniku Aerodrom Brač d.o.o. u iznosu od 2.439.817,86 kuna.

U konkretnom slučaju, temeljni kapital poduzetnika Aerodrom Brač d.o.o. povećao bi sa 36.337.400,00 kuna na 38.777.200,00 kuna, čime bi se povećao i ulog RH (uključujući i Općinu Pušća) u navedenom poduzetniku s 35,35 posto na 39,41 posto.

Sredstva za navedena ulaganja predviđena su u DPRH na stavci Ministarstva P1222 – Sigurnost i zaštita u zračnom prometu, aktivnost: A570333 - Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama RH, Račun 3861.

II. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) na 85. sjednici održanoj 2. srpnja 2007., na temelju dostavljene dokumentacije utvrdilo je da predmetno preuzimanje temeljnog uloga temeljem ulaganja sredstava, u konkretnom slučaju ne predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Prilikom utvrđivanja je li određena mjera, u konkretnom slučaju preuzimanje temeljnog uloga na temelju ulaganja sredstava iz DPRH, sadrži elemente državne potpore, potrebno je ispuniti uvjete koji proizlaze iz članka 3. stavka 1. ZDP-a; da se u konkretnom slučaju radi o državnim sredstvima odnosno o stvarnim ili potencijalnim rashodima ili umanjenim prihodima države; da sredstva potpore korisniku potpore daju prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; dodjela sredstava ostvaruje se selektivno, tj. ista utječe na ravnotežu između poduzetnika i njegove konkurencije; te da dodjelom sredstava postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza RH koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01,14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP). Sukladno ZDP-u ukoliko jedan od navedenih uvjeta nije ispunjen, ne radi se o državnoj potpori.

Vijeće je utvrdilo da preuzimanje temeljnog uloga temeljem ulaganja sredstava iz DPRH u konkretnom slučaju predstavlja rashod sredstava iz državnog proračuna. Nadalje utvrđeno je da predmetna sredstva daju korisniku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje. Vijeće je utvrdilo da se navedeno preuzimanje temeljnog uloga vrši na selektivnoj osnovi, međutim u konkretnom slučaju navedena selektivnost temeljena je na Zakonu o zračnim lukamaL345620 (»Narodne novine«, br. 19/98), odnosno temeljem Nacionalnog programa zaštite zračnog prometa. Nadalje, s obzriom da se u konkretnom slučaju preuzimanje temeljnog uloga vrši temeljem ulaganja sredstava iz DPRH, čime se povećavaju sigurnosni standardi u zračnoj luci Brač i na taj način osiguravaju sigurnosni standardi sukladno međunarodnim ugovorima i propisima, istom se mjerom ne narušava tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisnika državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarnodno preuzetih obveza RH koje proizlaze iz SSP-a.

Slijedom navedenog Vijeće je odlučilo da nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti prema kojima predmetna mjera, odnosno u konkretnom slučaju preuzimanje temeljnog uloga temeljem ulaganja sredstava iz DPRH smatra državnom potporom u smislu ZDP-a, stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća, primjenom članka 13. stavka 4. ZDP-a, odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Vijeće je prilikom donošenja odluke uzelo u obzir i mišljenje Agencije, klasa: 430-01/2004-04/109, urbroj: 580-03-05-31-05, od 10. lipnja 2005., iz kojeg proizlazi da je Agencija na zahtjev Ministarstva, u svezi usklađenja Mjera sigurnosti i zaštite zračnog prometa s odredbama Zakona o državnim potporamaL345621 (»Narodne novine«, br. 47/03 i 60/04), utvrdila da ulaganje iz DPRH, u okviru aktivnosti: A570333 – Osiguranje sigurnosno prometnih standarda u zračnim lukama RH, Račun 3239 i 3861, ne predstavlja državnu potporu iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. Zakona o državnim potporama.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 14. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je Agencija, na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2007-04/30

Urbroj: 580-03-07-43-04

Zagreb, 2. srpnja 2007.

Predsjednica

Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - prijedlog za preuzimanje temeljnog uloga u poduzetniku Aerodrom Brač d.o.o., ne odnosi se na državnu potporu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !