Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - reprogramiranje potraživanja od društva Primorje d.d. Senj ne odnosi se na državnu potporu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

470

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L437913 stavak 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05), u upravnom postupku davanja odobrenja na Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o reprogramiranju potraživanja od društva Primorje d.d. Senj, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske – Ravnateljstva za robne zalihe, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 7. sjednice, održane 29. siječnja 2009., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o reprogramiranju potraživanja od društva Primorje d.d. Senj ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.

II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 29. rujna 2008. od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske – Ravnateljstva za robne zalihe (dalje: Ministarstvo) Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o reprogramiranju potraživanja od društva Primorje d.d. Senj, klasa: 400-01/08-01/2, urbroj: 526-10-04/01-08-3 od 19. rujna 2008. U privitku zahtjeva dostavljena je zamolba društva Primorje d.d. Senj, zamolba Ličko-senjske županije, Razvojni plan i program u kojima su navedeni razlozi reprogramiranja potraživanja od poduzetnika Primorje d.d. Senj (dalje: Razvojni plan), te ispunjeni Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (dalje: Obrazac PFU) popunjen temeljem Odluke Vlade Republike HrvatskeL437915 od 20. svibnja 2005. (»Narodne novine« broj 70/05).

Budući da zaprimljena dokumentacija nije bila dostatna za donošenje odluke o zahtjevu, dana 14. listopada 2008., Ministarstvu je upućen dodatni zahtjev za očitovanjem. Agencija je 10. studenog 2008. zaprimila očitovanje Ministarstva, klasa: 400-01/08-01/2, urbroj: 526-10-04/01-08-11, od 5. studenog 2008., kojim Ministarstvo obavještava Agenciju da je u izradi novi Prijedlog Odluke, a isti je Agencija zaprimila 15. prosinca 2008.

Uz novi Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o reprogramiranju potraživanja od društva Primorje d.d. Senj (dalje: Prijedlog Odluke) dostavljen je i izmijenjeni Obrazac PFU.

Prijedlog Odluke podnesen je sukladno članku 11.L437916 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05; dalje: ZDP).

2. PROPISI I KRITERIJI EUROPSKE UNIJE PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je prilikom vođenja postupka, osim odredbi ZDP-a, primijenila i odredbe Odluke o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stopeL437918 (»Narodne novine« broj 114/08; dalje: Odluka). Temeljem članka 6. stavka 4. ZDP-a i članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05), primijenjeni su kriteriji koji se odnose na načelo privatnog investitora iz odluka Europskog suda pravde u spojenim predmetima pod oznakama T-228/99 i T-233/99 od 6. ožujka 2003., te odluke od 29. travnja 1999. pod oznakom C-342/96.

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka utvrđeno je sljedeće:

Poduzetnik Primorje d.d. Senj registriran je 1992. pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, pod matičnim brojem subjekta upisa 020001460 kao dioničko društvo za trgovinu na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. Poduzetnik ima sjedište u Senju, Mala Vrata 20.

Iz dostavljenog Razvojnog programa proizlazi da je poduzetnik Primorje d.d. Senj tijekom Domovinskog rata upao u financijsku krizu budući da se sjedište poduzetnika nalazilo u području pogođenim ratnim djelovanjima, a dio zaposlenika poduzetnika aktivno je sudjelovalo u vojno-redarstvenim akcijama. Zbog navedenih razloga, kako se navodi u Razvojnom programu, poduzetnik od 1993. posluje s gubitkom, te mu je 1997. blokiran žiro-račun.

Iz Obrazloženja Prijedloga Odluke kao i Obrasca PFU proizlazi da je Zaključkom Vlade RH od 4. studenog 1999. Ravnateljstvo za robne zalihe (dalje: Ravnateljstvo) izdalo poduzetniku Primorje d.d. Senj robni zajam u količini od 5.645.160 kilograma merkantilne pšenice, u protuvrijednosti od 7.000.000,00 kuna, na rok od 10 godina, uz poček od 2 godine, bez naknade i uz obvezu vraćanja robnog zajma u godišnjim anuitetima u vrijeme žetve pšenice.

Nadalje, iz Obrasca PFU proizlazi da se spomenutim zajmom pomoglo pri konsolidaciji poduzetnika te da je na taj način bio spriječen stečaj.

Međutim, nadalje navodi se da, iako se poslovanje poduzetnika navodno poboljšalo, isti nije bio u mogućnosti vršiti povrat robnog zajma u pšenici, te je za dospjele, a neplaćene anuitete financijski terećen. Prema navodima Ministarstva, do 8. prosinca 2008. na naplatu je dospjelo 7 anuiteta u financijskoj protuvrijednosti od 6.077.130,35 kuna. Za neplaćene anuitete Ravnateljstvo je dostavilo na naplatu primljene mjenice, te je zbog nemogućnosti njihove naplate pokrenulo postupke ovrhe.

Poduzetnik Primorje d.d. Senj obratio se Ravnateljstvu sa zamolbom za reprogramiranje dospjelog dugovanja u iznosu od 8.815.409,20 kuna (glavnica u visini 6.077.130,35 kuna, obračunate zatezne kamate u visini od 2.738.278,85 kuna) na rok od 7 godina, uz poček od dvije godine.

Naime, iz navoda poduzetnika proizlazi da poduzetnik nema zaostalih obveza prema dobavljačima, radnicima i državi, te da putem svojih prodavaonica opskrbljuje stanovništvo udaljenih, slabo naseljenih područja u Senjskom zaleđu, kao i stanovništvo grada Senja.

Iz navoda Ministarstva proizlazi da je poduzetnik Primorje d.d. Senj poduzetnik u teškoćama, pa se njegovo dugovanje državi temeljem Prijedloga Odluke reprogramira po tržišnim uvjetima, na rok od 7 godina, uz poček od 2 godine, s kamatom u visini od 10,01 posto, uz godišnje anuitete povrata duga, otplatu kamata za vrijeme počeka i osiguranje povrata duga mjenicama i bjanko-zadužnicama.

U Obrascu PFU navodi se da je ovakav prijedlog rješavanja dugovanja dala i Ličko-senjska županija.

Također, iz navoda Ličko-senjske županije proizlazi da bi se odobrenjem reprograma dospjelog dugovanja omogućilo poduzetniku ulaganje u razvoj djelatnosti i proširenje poslovanja i stvaranje uvjeta za osiguranje sredstava za povrat kredita kojeg je odobrilo Ravnateljstvo.

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je Prijedlog Odluke na svojoj 7. sjednici, održanoj 29. siječnja 2009. Pri donošenju odluke, Vijeće je također uzelo u obzir sveukupnu dostavljenu dokumentaciju.

Prilikom utvrđivanja je li reprogramiranje potraživanja države koje bi bilo odobreno poduzetniku Primorje d.d. Senj temeljem Prijedloga Odluke predstavlja državnu potporu, Vijeće je razmatralo jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno je li riječ o transferu državnih sredstva, je li sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; je li se predložena sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi; je li dodjelom predloženih sredstva postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja, davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobiti u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjuL437919 («Narodne novine« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje: SSP).

Primjenom navedenih uvjeta na konkretni slučaj Vijeće je utvrdilo da reprogramiranje potraživanja države prema poduzetniku Primorje d.d. Senj predstavlja potencijalni rashod na strani države, i to ukoliko poduzetnik ne vrati zajam u cijelosti ili djelomično.

Nadalje, predmetni zajam je poduzetniku Primorje d.d. Senj dodijeljen na selektivnoj osnovi s obzirom na činjenicu da je davatelj državne potpore, u konkretnom slučaju Ministarstvo, dalo takav prijedlog temeljem diskrecijske ocjene o korisniku državnih sredstava.

S obzirom na treći uvjet, Vijeće je u postupku utvrdilo kako nisu ispunjene pretpostavke kojim bi se ovom poduzetniku davala ekonomska prednost pred ostalim poduzetnicima koji djeluju na mjerodavnom tržištu.

Naime, reprogram kredita poduzetniku Primorje d.d. Senj, odobren je uz kamatnu stopu od 10,01 posto, koja je za 4 postotna poena veća od referentna kamatna stopa (6,01 posto) i koja bi mogla predstavljati tržištu kamatnu stopu u Republici Hrvatskoj za poduzetnike u teškoćama s obzirom da je u kamatnoj stopi od 10,01 posto ukalkuliran i rizik povrata zajma kako bi to učinila i svaka komercijalna banka.

Vijeće smatra da je Ministarstvo takvim postupanjem djelovalo po načelu privatnog investitora odnosno na takav način postupio bi i svaki vjerovnik koji je u privatnom vlasništvu, jer osim što je odobrilo reprogram kredita po kamatnoj stopi većoj za 4 postotna poena od referentne kamatne stope, Ministarstvo je procijenilo da bi moglo bolje zaštititi svoje interese vjerovnika ukoliko odobri reprogram kredita, nego da pokuša izvrši trenutnu naplatu potraživanja uz vjerojatnu blokadu računa poduzetnika odnosno mogući stečaj dužnika.

Načelo privatnog investitora pojašnjeno je između ostalog i u Presudi Europskog suda pravde od 6. ožujka 2003. u spojenim predmetima T-228/99 i T-233/99, iz koje proizlazi da je isto primjenjivo ukoliko se utvrdi da bi poduzetnik mogao potrebna sredstva dobiti na financijskom tržištu, pod uvjetima usporedivim sa slučajevima financiranja od strane države, te na taj način poduzetnik ne ostvaruje ekonomsku prednost u odnosu na konkurenciju, jer ne postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske. Nadalje, postupanje države kao vjerovnika u cilju konačne naplate potraživanja na način da reprogramira svoja potraživanja bilo je predmetom i odlučivanja Europskog suda pravde 29. travnja 1999. pod oznakom C-342/96. U tom predmetu razlaže se pored ostalog o mogućnostima države da reprogramira potraživanje u nastojanju poboljšanja svojeg položaja kao vjerovnika i boljim izgledima naplate potraživanja u konačnici.

Vijeće je također utvrdilo da su Prijedlogom Odluke predviđena relativno zadovoljavajuća osiguranja povrata zajma i to u vidu mjenica i bjanko-zadužnica.

Stoga je Vijeće utvrdilo da, u konkretnom slučaju, s obzirom na visinu kamatne stope po kojoj će biti izvršeno reprogramiranje potraživanja, a koja je viša od referentne kamatne stope za 4 postotna poena, kao i zbog zadovoljavajućih instrumenata osiguranja plaćanja, nije riječ o državnoj potpori iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, jer bi se na sličan način u konkretnoj situaciji ponašao i svaki privatni investitor odnosno privatni vjerovnik.

Stoga je primjenom članka 13. stavka 4. ZDP-a, odlučeno kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Nadalje, ukoliko poduzetnik Primorje d.d. Senj ne bi redovno plaćao kamate u razdoblju počeka zajma, kao i ukoliko ne bude redovno otplaćivao anuitete, Ministarstvo je u obvezi odmah aktivirati sva osiguranja plaćanja kako bi se ukupni dug od poduzetnika naplatio u što većem iznosu.

Rješenje iz članka 13. stavka 4. ZDP-a, kojim se utvrđuje da se prijedlog akta kojim se namjerava dodijeliti potpora ne odnosi na potporu u smislu ZDP-a, objavljuje se u »Narodnim novinama«, sukladno članku 18. ZDP-a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-02/19

Urbroj: 580-03-09-61-06

Zagreb, 29. siječnja 2009.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - reprogramiranje potraživanja od društva Primorje d.d. Senj ne odnosi se na državnu potporu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !