Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - rješenje da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. zlouporabom zajedničkog vladajućeg položaja ograničavaju tržišno natjecanje ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 12.1.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2005-01/43 od 15. listopada 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

124

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34.L368206, 16.L368207 i 17.L368208 te članka 57.L368209 točke 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Tisak d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2, zastupanog po članu Uprave Ivi Lovriću (dalje: Tisak d.d.) i protiv poduzetnika Distri-Press d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjak bb, zastupanog po punomoćnici V. A., odvjetnici iz Z. (dalje: Distri-Press d.o.o.), pokrenutom po zahtjevu poduzetnika Media-Ideja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 3d, zastupanog po punomoćnici M. B., odvjetnici iz Z. (dalje: Media-Ideja d.o.o.), temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 91. sjednice, održane 15. listopada 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. ograničavaju tržišno natjecanje od 2. ožujka 2005. na dalje, zlouporabom zajedničkog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske, primjenom Općih uvjeta poslovanja, jer dnevniku »24 sata«, nakladnika Media-Ideja d.o.o., obračunavaju cijenu usluge distribucije na način da mu pored jedinstvene naknade zaračunavaju i naknadu koja je ovisna o ukupno distribuiranim primjercima tog dnevnika što uključuje remitendu, za razliku od drugih dnevnika kojima, za istovrsne poslove, zaračunavaju samo jedinstvenu naknadu na koju remitenda nema utjecaja, te na taj način primjenjuju nejednake uvjete na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, dovodeći poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u neravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj.
II. Zabranjuje se poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. svako buduće postupanje kojime bi mogli spriječiti, ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje zlouporabom zajedničkog vladajućeg položaja na način opisan u točki I. izreke ovog rješenja.
III. Nalaže se poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. donošenje novih Općih uvjeta poslovanja kojima će na jasan, transparentan i nediskriminirajući način odrediti cijenu usluge distribucije općeinformativnih dnevnika, neovisno o njihovoj prodajnoj cijeni.
Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije tri (3) mjeseca od dana dostave ovog rješenja.
IV. Nalaže se poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostave na uvid nove Opće uvjete poslovanja kao dokaz o izvršenju naloga iz točke III. izreke ovoga rješenja.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana donošenja novih Općih uvjeta poslovanja.
V. Odbija se dio zahtjeva poduzetnika Media-Ideja d.o.o. koji se odnosi na utvrđivanje nastanka financijske štete za tog poduzetnika zbog postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., kao na zakonu neosnovan.
VI. Odbija se dio zahtjeva poduzetnika Media-Ideja d.o.o. koji se odnosi na određivanje novčane kazne poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., kao na zakonu neosnovan.
VII. Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. obveznici su plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.050,00 kuna i to 2.525,00 kuna svaki. Upravna pristojba uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
VIII. Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. dužni su nadoknaditi troškove postupka poduzetniku Media-Ideja d.o.o. u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna i to 3.000,00 kuna svaki.
Rok izvršenja: trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.
IX. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJEM SPRJEČAVANJA, OGRANIČAVANJA ILI NARUŠAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA ZLOUPORABOM VLADAJUĆEG POLOŽAJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 22. rujna 2005. zahtjev poduzetnika Media-Ideja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 3d (dalje: Media-Ideja d.o.o.), za pokretanjem postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Tisak d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2 (dalje: Tisak d.d.) i poduzetnika Distri-Press d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjak bb (dalje: Distri-Press d.o.o.)
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o., nakladnik dnevnika »24 sata«, je u zahtjevu, u bitnome naveo da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., koji su distributeri tiskovina, primjenom svojih Općih uvjeta poslovanja, narušavaju tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja, u smislu članka 16.L368211 stavka 1. i stavka 2. točke 1. i 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN). Naime, u članku 16. stavku 1. i stavku 2. točkama 1. i 3. ZZTN propisano je da je zabranjena svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu a koja se, između ostalog, očituje kao primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima i neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena vezivanjem cijene usluge distribucije uz maloprodajnu cijenu dnevnih tiskovina.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. se, prema mišljenju poduzetnika Media-Ideja d.o.o., nalaze u zajedničkom vladajućem položaju jer ostvaruju zajednički tržišni udjel od gotovo 80 posto, te su jedini distributeri tiskovina u pravom smislu te riječi. Poduzetnik Medija-Ideja d.o.o. je stoga neizbježno morao odabrati upravo poduzetnike Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. za svoje distributere.
Podnositelj zahtjeva smatra kako između poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. postoji usklađeno djelovanje, odnosno usklađena praksa, jer oba poduzetnika koordinirano primjenjuju isti sustav obračuna naknade za distribuciju tiskovina. Također, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je naveo da vlasnička struktura poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. omogućuje ujednačenost postupanja navedenih poduzetnika na tržištu, odnosno njihov međusobni uvid u djelatnost distribucije tiskom.
Prema navodima podnositelja zahtjeva, sporni način obračunavanja naknade za uslugu distribucije dnevnih tiskovina dovodi u nepovoljniji položaj nakladnike dnevnih tiskovina koji prodaju izdanja po nižoj cijeni od ostalih nakladnika dnevnih tiskovina koji svoje dnevne tiskovine prodaju po cijeni od 6,00 kuna. Takav je nakladnik i poduzetnik Media-Ideja d.o.o. koji svoj dnevnik »24 sata« prodaje krajnjem potrošaču po cijeni od 3,00 kune za primjerak.
Stav je poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da se obračunavanjem usluge distribucije dnevnih tiskovina primjenom fiksne naknade i njezinim vezivanjem uz jedinicu distribuiranog primjerka, kako je to uređeno Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnika Distri-Press d.o.o., dodatno financijski opterećuje nakladnike dnevnih tiskovina koji svoje dnevne tiskovine prodaju po cijeni nižoj od jedinstvene cijene određene skupine tiskovina, budući da je visina naknade ovisna o rezultatima prodaje dnevnog tiska. U tom slučaju, na visinu naknade utjecaj ima i remitenda. S tim u svezi poduzetnik Media-Ideja d.o.o. navodi da plaća i naknadu za neprodane primjerke svojeg dnevnika, za razliku od drugih nakladnika koji svoja izdanja dnevnih tiskovina prodaju po cijeni od 6,00 kuna.
Osim toga, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. navodi kako poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. takvim načinom obračuna naknade izravno utječu na određivanje cijene dnevnih tiskovina, te da dnevnim tiskovinama s manjom cijenom otežavaju pristup tržištu.
Podnositelj zahtjeva je posebno istaknuo da nije u mogućnosti obratiti se nekom drugom distributeru za distribuciju dnevnika »24 sata« jer jedino poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. raspolažu kapacitetima za distribuciju dnevnika »24 sata« na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL368213 (»Narodne novine«, broj 122/03), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL368214 (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), te Zakona o općem upravnom postupkuL368215 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.
Agencija je vodila računa o primjeni Zakona o medijimaL368216 (»Narodne novine«, broj 59/04, dalje: ZOM) kao temeljnog propisa kojim su uređeni odnosi nakladnika i distributera kao i sva pitanja u svezi općeinformativnih dnevnika.
Nadalje, Agencija je tijekom postupka i prilikom izrade pravne i ekonomske analize u navedenom predmetu, odnosno pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o zlouporabi vladajućeg položaja, pored propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a u smislu odredaba ZZTN, podredno na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europskih zajednica (dalje: EZ).
Člankom 35. stavkom 3. ZZTN propisano je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EZ i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01; dalje: SSP), na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ. Člankom 70. stavkom 2. SSP, koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ, posebice članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju EZ i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije. Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i EZ, (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/01), sklopljen 29. listopada 2001., sadržavao je sadržajno istovjetne odredbe o tržišnom natjecanju kao i SSP i privremeno se primjenjivao počevši od 1. siječnja 2002., a stupio je na snagu 1. ožujka 2002., te je bio u primjeni sve do stupanja na snagu SSP, odnosno do 1. veljače 2005.
Agencija je izvršila uvid i u sudsku praksu EZ. Prema relevantnoj praksi Europskog suda pravde i Europskog suda prvog stupnja u presudama iz predmeta Irish Sugar (C-497/99 P) i British Airways (C-95704 P) utvrđeno je da, kada postoji veza između vladajućeg položaja i navodne zlouporabe na mjerodavnom tržištu, učinak zlouporabe može se očitovati na drugom tržištu na kojem predmetni poduzetnik nije u vladajućem položaju, ukoliko je to drugo tržište u dovoljnoj mjeri povezano s mjerodavnim tržištem na kojem se poduzetnik nalazi u vladajućem položaju. Prema tome, ne isključuje se zlouporaba vladajućeg položaja ako je riječ o učincima na drugom, a ne mjerodavnom tržištu. Zlouporabu je moguće utvrditi na mjerodavnom tržištu na kojem poduzetnik nema vladajući položaj samo u posebnim slučajevima, odnosno kada postoje jasne poveznice s mjerodavnim tržištem na kojem poduzetnik ostvaruje vladajući položaj.
Nadalje, sukladno presudama Europskog suda prvog stupnja u predmetu Michelin (T-203/01) i Irish sugar (C-497/99 P), dovoljno je utvrditi da poduzetnik u vladajućem položaju ima namjeru zlouporabiti vladajući položaj i da njegovo ponašanje može imati ograničavajući učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu. U presudi u predmetu Irish sugar, Europski sud prvoga stupnja utvrdio je kako zlouporaba vladajućeg položaja obuhvaća ne samo postupanja koja izravno štete potrošačima, već i ona postupanja poduzetnika u vladajućem položaju koja smanjivanjem učinkovitog tržišnog natjecanja neizravno štete potrošačima.
U predmetima Irish Sugar (C-497/99 P) i British Airways (C-95704 P) je Europski sud pravde svojim odlukama odbacio žalbe i potvrdio presude Europskog suda prvog stupnja i odluke Europske komisije. Protiv presude Europskog suda prvog stupnja u predmetu Michelin (T-203/01) nije bila podnesena žalba Europskom sudu pravde. Sve su navedene odluke pravomoćne.

3. PRETHODNO ISPITIVANJE STANJA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU TRGOVINE TISKOM NA VELIKO I POVEZANOM TRŽIŠTU NAKLADE OPĆE
INFORMATIVNIH DNEVNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Agencija je po primitku navedenog zahtjeva poduzetnika Media-Ideja d.o.o., sukladno ovlastima iz članka 37. točke 9. ZZTN, provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu trgovine na veliko tiskom te na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu provedeno je radi utvrđivanja postoje li uvjeti za donošenje zaključka o pokretanju postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, u smislu članka 41. stavka 1. i članka 46., vezano uz članak 16. ZZTN, protiv poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnika Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu.
U postupku je bilo potrebno utvrditi primjenjuju li poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., temeljem svojih Općih uvjeta poslovanja, nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime te poduzetnike dovode u neravnopravni položaj u odnosu na konkurenciju na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika, kako je to propisano člankom 16. stavkom 1. i stavkom 2. točkom 3. ZZTN. U postupku je također trebalo utvrditi nameću li poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. nakladnicima općeinformativnih dnevnika nepravedne kupovne ili prodajne cijene, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 1. ZZTN, i to vezivanjem cijene usluge distribucije uz prodajnu cijenu dnevnika.
Slijedom navedenog, Agencija je tijekom postupka prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, sukladno ovlastima iz članka 37. točke 9. ZZTN, prikupljala podatke i obavijesti od poduzetnika o stanju na tržištu trgovine tiskom na veliko te na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj.
Agencija je 28. rujna 2005., te 13. i 14. listopada 2005. uputila dopise poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. i pozvala ih na dostavu pisanih očitovanja o tvrdnjama navedenim u zahtjevu za pokretanje postupka poduzetnika Media-Ideja d.o.o., odnosno dostavu preslika ugovora o komisionoj prodaji i distribuciji tiska u svezi kojeg su vođeni pregovori s poduzetnikom Media-Ideja d.o.o., te važećih Općih uvjeta poslovanja.
U podnesku od 19. listopada 2005. poduzetnik Tisak d.d. se očitovao na navode iz zahtjeva za pokretanje postupka poduzetnika Media-Ideja d.o.o. protiveći im se u cijelosti, obrazlažući razloge primjene navedenog sustava obračuna cijene usluge distribucije. Istaknuo je da svim nakladnicima na jednak način obračunava uslugu distribucije dnevnih tiskovina, osim u slučaju kada ne može nadoknaditi minimalne troškove distribucije, a što je slučaj s dnevnim tiskovinama koje cijenom odstupaju od prosječne cijene iste grupe izdanja za više od 50 posto. Međutim, uvidom u sadržaj Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d., Agencija je utvrdila da navedeno nije određeno odredbama njegovih Općih uvjeta poslovanja koje uređuju rabate.
Na navode poduzetnika Media-Ideja d.o.o. vezano uz remitendu, poduzetnik Tisak d.d. istaknuo je kako remitenda utječe na cijenu usluge distribucije, a poduzetnik Media-Ideja d.o.o., s remitendom od 40 – 50 posto, iako ima veću remitendu od drugih nakladnika, plaća manju naknadu, pa stoga nije dodatno financijski opterećen. Ukoliko bi poduzetnik Media-Ideja d.o.o. smanjio remitendu na 25 posto, smanjio bi se i iznos naknade koju treba plaćati. Nadalje, poduzetnik Tisak d.d. istaknuo je kako on sam ne utječe na određivanje cijene dnevnog tiska temeljem naknade koju naplaćuje na distribuiranu nakladu, budući da ta fiksna naknada ovisi o remitendi s kojom nakladnik posluje, a koju određuje nakladnik.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. je u podnesku, zaprimljenom u Agenciji 19. listopada 2005., naveo kako u cijelosti osporava navode iz zahtjeva poduzetnika Media-Ideja d.o.o., te je u svezi sa spornim načinom obračuna cijene usluge distribucije potvrdio da su njegovim Općim uvjetima poslovanja predviđena dva različita načina obračuna cijene usluge distribucije dnevnih tiskovina, ovisno o cijeni izdanja. Nakladnici koji prodaju izdanja po prosječnoj cijeni iste grupe izdanja, uslugu distribucije plaćaju po sustavu rabata, a nakladnici čija je cijena izdanja za 20 posto niža od prosječne cijene iste grupe izdanja, uslugu distribucije plaćaju po cijeni koja se utvrđuje kumulacijom rabata i fiksnog iznosa po primjerku distribuiranog tiskanog izdanja. Prema obrazloženju poduzetnika Distri-Press d.o.o., navedeno je neophodno radi pokrivanja troškova distribucije i primjenjuje se jednako za sve nakladnike. Poduzetnik Distri-Press d.o.o. smatra netočnim navode da njegovi Opći uvjeti poslovanja ne utvrđuju minimalne troškove distribucije jer novčani iznos utvrđen primjenom sustava rabata na prodanu nakladu odgovara iznosu minimalnih troškova distribucije. U svezi s navodima poduzetnika Media-Ideja d.o.o. o povećanom financijskom opterećenju nakladnika s nižom cijenom dnevnih tiskovina kojima se usluga distribucije obračunava kumulacijom rabata i fiksnog iznosa po primjerku distribuiranog tiskanog izdanja i otežanom pristupu tržištu novim dnevnicima s nižom cijenom, poduzetnik Distri-Press d.o.o. je istaknuo kako poduzetnik Media-Ideja d.o.o. plaća uslugu distribucije koja je za 30 posto niža po prodanom primjerku u odnosu na dnevnike s prosječnom cijenom, te da stoga nije dodatno financijski opterećen.
Temeljem prikupljenih podataka Agencija je, prije donošenja zaključka o pokretanju postupka, u smislu članka 46. ZZTN, utvrdila da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. jedini distributeri tiska na veliko koji raspolažu kapacitetima za distribuciju tiska na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Ostali poduzetnici koji djeluju na tržištu trgovine tiskom na veliko sudjeluju sa znatno manjim kapacitetima i znatno manjim tržišnim udjelima.
Izvršena je analiza dostavljenih Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. pod nazivom »Opći uvjeti distribucije i prodaje tiska« iz studenoga 2002. (dalje: Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d.), te analiza Općih uvjeta poduzetnika Distri-Press d.o.o. pod nazivom »Opći uvjeti poslovanja s domaćim tiskovinama« iz travnja 2004. (dalje: Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o.).
Prilikom analize Općih uvjeta poslovanja oba poduzetnika, poseban je naglasak stavljen na analizu odredbi kojima se uređuje cijena usluge distribucije dnevnika, odnosno rabati i remitenda.
Agencija je analizom Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. utvrdila da se postotci rabata izračunavaju od neto vrijednosti prodaje dnevnika i primjenjuju se ovisno o vrstama izdanja dnevnika. Također, utvrđeno je da su ti postotci potpuno jednaki u Općim uvjetima poslovanja oba poduzetnika i iznose 27 posto za općeinformativne dnevnike koji se prodaju po cijeni od 6,00 kn.
Vezano uz cijenu usluge distribucije za izdanja dnevnika koja se prodaju po cijeni nižoj od prosječne, oba poduzetnika predviđaju kumulaciju određenog postotka rabata i fiksne naknade troška distribucije bez točnog određenja od čega se sastoje troškovi distribucije i/ili koliki je taj trošak.
Vezano uz remitendu, analizom Općih uvjeta poslovanja oba poduzetnika, utvrđeno je da iz njihovih odredbi ne proizlazi obveza plaćanja naknade za remitendu od strane nakladnika.
Provedenim prethodnim ispitivanjem stanja na mjerodavnom tržištu, Agencija je utvrdila da je u konkretnom slučaju riječ o poduzetnicima koji se, sukladno članku 15. stavku 1. i 2., i stavku 4. točki 1. ZZTN, nalaze u zajedničkom vladajućem položaju na tržištu trgovine tiskom na veliko na teritoriju Republike Hrvatske. Nadalje, utvrđeno je da očitovanja na navode podnositelja zahtjeva, dostavljena od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., ne predstavljaju dokaze iz kojih nesporno proizlazi ekonomska opravdanost navedenog načina obračunavanja usluge distribucije prema nakladnicima koji svoja izdanja dnevnika prodaju po nižoj cijeni od 6,00 kuna, postojanja jednakih početnih rabata za iste vrste izdanja dnevnika, te utjecaja na određivanje cijene nakladnika vezivanjem cijene usluge distribucije uz maloprodajnu cijenu dnevnika.
Slijedom navedenog, Agencija je, sukladno odredbi članka 46. ZZTN, donijela zaključak klase: UP/I 030-02/2005-02/43, urbroja: 580-02-04-44-12, od 30. studenoga 2005., kojim je pokrenut postupak radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., i to zlouporabom vladajućeg položaja tih poduzetnika, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN, koja se očituje kao primjenjivanje nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima i kao izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, u smislu članka 16. stavka 2. točke 1. ZZTN. Naime, iz zaprimljenih očitovanja, podataka i dokumentacije proizlazi da ne postoji jasan i transparentan pristup u izračunu cijene usluge distribucije općeinformativnih dnevnika u apsolutnom iznosu u ovisnosti od realnih troškova, koji bi svim poduzetnicima-nakladnicima, bez obzira na cijenu njihovih izdanja dnevnika, omogućio predvidivost i mogućnost točne financijske kalkulacije za plaćanje cijene usluge distribucije njihovih izdanja dnevnika.
Poduzetnik Tisak d.d. i poduzetnik Distri-Press d.o.o., u svojim očitovanjima na navode podnositelja zahtjeva od 19. listopada 2005., nisu naveli argumente, kao primjerice, povećane troškove distribucije, kojima bi ekonomski opravdali primjenu dodatka na rabate, kumuliranje fiksne naknade i postotka samo za pojedina izdanja dnevnika koja se prodaju po nižoj cijeni, te vezivanje cijene usluge distribucije uz prodajnu cijenu dnevnika i naplaćivanje iznosa naknade za remitendu samo za distribuciju dnevnika »24 sata«. Navodi iz očitovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., od 19. listopada 2005., prema kojem je postotak udjela troškova distribucije u prihodima nakladnika veći ukoliko on prodaje svoj dnevnik po nižoj cijeni, a razliku u prihodima nadoknađuje prihodima od oglasa, ne može se smatrati valjanim ekonomski opravdanim argumentom. Naime, struktura prihoda kao i način njihovog povećanja, poslovna je odluka svakog pojedinog poduzetnika, u ovom slučaju nakladnika, te drugi poduzetnici s kojima isti surađuje, u ovom slučaju, distributeri, ne mogu na ovaj način ulaziti u visinu cijene po kojoj će prodavati svoj proizvod.
Stoga je Agencija rečenim zaključkom o pokretanju postupka, od 30. studenoga 2005., u smislu članka 48. stavka 1., točke 1. i stavka 3. ZZTN, od poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnika Distri-Press d.o.o. zatražila dostavu sljedećih očitovanja i dokumentacije:
• popis nakladnika čiji dnevni tisak poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. distribuiraju i pod kojim rabatom po naslovima,
• očitovanja o tome postoje li nakladnici dnevnika kod kojih rabat odstupa od Općih uvjeta, i ne iznosi 27 posto,
• očitovanje o tome koje poslove pokriva rabat od 27 posto, te jesu li ti poslovi identični za svakog pojedinačnog komitenta za dnevnike,
• očitovanje o tome što ulazi u trošak distribucije izraženo u kunama po primjerku tiskanog izdanja, i u kunama po distribuiranom, neprodanom primjerku,
• očitovanje o dodatnim troškovima distribucije za distribuiranje općeinformativnog dnevnika »24 sata«, te ukoliko postoje, što isti obuhvaćaju,
• očitovanje o razlozima obračuna dodatka na rabat po svakom distribuiranom primjerku, a ne po prodanom primjerku kao što je slučaj s osnovnim rabatom od 27 posto,
• preslike ugovora s drugim nakladnicima koji prodaju izdanja po nižoj cijeni od prosječne i
• popis novih novinskih izdanja po cijeni nižoj od prosječne na tržištu.
 

4. SPAJANJE POSTUPAKA

Zahtjev za pokretanje postupka odnosi se na prava i obveze više stranaka i temelji se na istom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, a za donošenje meritorne odluke radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, prema odredbama ZZTN, stvarno je nadležna Agencija. Sukladno odredbi članka 127. stavaka 1. i 3. ZoUP, Agencija je stoga donijela zaključak klase: UP/I 030-02/2005-02/43, urbroja: 580-02-06-44-56, o spajanju postupaka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnika Distri-Press d.o.o. u jedinstveni postupak.

5. POSEBNI ISPITNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA ZLOUPORABE VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI-PRESS d.o.o.NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU

Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. dostavili su Agenciji 23. prosinca 2005. očitovanja i dokumentaciju zatražene zaključkom Agencije od 30. studenoga 2005. U dostavljenim očitovanjima od 23. prosinca 2005., poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., u bitnome su naveli koji su poslovi obuhvaćeni rabatom od 27 posto predviđenim člankom 15. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d., odnosno člankom 12. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., uz napomenu da su, u pravilu, navedeni poslovi identični za svakog pojedinačnog nakladnika dnevnika. Poduzetnik Tisak d.d. istaknuo je kako distributer ne utječe na maloprodajnu cijenu dnevnika jer istu samostalno određuje nakladnik.
U daljnjem tijeku ovog upravnog postupka Agencija je od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. zatražila dodatna pojašnjenja i podatke dopisima od 18. siječnja, 23. ožujka, 19. travnja, te 27. srpnja 2006. U navedenim dopisima Agencija je posebno zatražila detaljne podatke o preuzetoj nakladi namijenjenoj za distribuciju, o prodanoj nakladi i remitendi različitih dnevnika koje poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. distribuiraju, o strukturi troškova distribucije dnevnika i načinu njihovog izračuna po jedinici primjerka dnevnika, ovisnosti troškova o broju prodanih i distribuiranih primjeraka tiska, te o prikazu kvantitativnih i vrijednosnih veličina za kalkulaciju cijene distribucije.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. očitovali su se Agenciji te dopunjavali podatke i dokumentaciju podnescima od 8. i 9. veljače 2006., 2. ožujka 2006., 5., 7. i 10. travnja 2006., 9., 12., 15., 18., 19. i 30. svibnja 2006., 13. lipnja 2006., 25. srpnja 2006., 10. kolovoza 2006., te 25. rujna 2006.
U pisanom očitovanju od 25. srpnja 2006., poduzetnik Distri-Press d.o.o. naglasio je kako navodno veće financijsko opterećenje nakladnika Media-Ideja d.o.o. zbog cijene usluge distribucije nije osnovano utvrđivati, s obzirom na prihod od prodaje dnevnika, već s obzirom na njegove ukupne prihode. Kao dokaz ovog navoda, poduzetnik Distri-Press d.o.o. upozorio je na činjenicu da Media-Ideja d.o.o. izdanja dnevnika »24 sata« dijeli besplatno u poslijepodnevnim satima, čime utječe na smanjenje prodane naklade, na povećanje remitende i na smanjenje prihoda od prodaje, što izravno povećava udjel troškova od prodaje u prihodima od prodaje. Poduzetnik Distri-Press d.o.o. također je naglasio kako ne postoje kriteriji po kojima bi svi nakladnici iste grupe izdanja plaćali naknadu za distribuciju u istovjetnim apsolutnim iznosima, neovisno o cijeni izdanja, remitendi i prodanoj nakladi, ako se naknada za distribuciju u cijelosti ili djelomično vezuje uz učinke prodaje. Prema tome moguće je, stav je poduzetnika Distri-Press d.o.o., samo odrediti kriterije po kojima će se nakladnike dovesti u ravnopravan položaj u pogledu korištenja usluge distribucije, tako da cijena korištenja usluge u apsolutnom iznosu bude približna za sve nakladnike, bez obzira na maloprodajnu cijenu dnevnih novina. Zaključno je istaknuo kako Opći uvjeti poslovanja, ne diskriminiraju podnositelja zahtjeva, niti mu narušavaju tržišno natjecanje s drugim nakladnicima. Navedeno proizlazi i iz podatka, smatra poduzetnik Distri-Press d.o.o., prema kojima je dnevnik »24 sata« jedan od najprodavanijih dnevnika, odnosno drugi ili treći dnevnik po broju prodanih ili besplatno distribuiranih primjeraka.
Nadalje, Agencija je dopisom od 27. srpnja 2006. zatražila od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. dodatna pojašnjenja u svezi Općih uvjeta poslovanja, poslova tiražiranja, iznosa remitende do kojeg rizik snosi distributer, a do kojeg nakladnik. Također, zatraženo je obrazloženje o tome zašto se nakladniku Media-Ideja d.o.o. naplaćuje naknada za remitendu i plaćaju li svi nakladnici naknadu za remitendu, te očitovanje o postupanju u praksi vezano uz utvrđivanje naklade koju distributeri tiska preuzimaju radi distribucije.
Poduzetnik Tisak d.d. je u pisanom očitovanju dostavljenom Agenciji 10. kolovoza 2006. naveo da poslove tiražiranja obavlja poduzetnik Tisak d.d. za sve dnevnike, uključujući i dnevnik »24 sata«. Početna naklada neke tiskovine zajednički se određuje dogovorom između nakladnika i tiražista. Daljnja naklada utvrđuje se na temelju rezultata prodaje uz nakladnikovu potvrdu. U svezi remitende, istaknuo je kako nakladnik određuje postotak remitende koji može snositi, te je naglasio kako remitenda predstavlja značajne troškove poduzetniku Tisak d.d. Stoga je, kako to navodi poduzetnik Tisak d.d., interes i nakladnika i distributera da remitenda bude što manja.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. dostavio je 25. rujna 2006. Agenciji zatražene podatke i pisano očitovanje, u kojem je naveo kako distributer na temelju podataka iz prethodnog razdoblja procjenjuje količinu sljedećeg izdanja koja se realno može prodati i tu količinu naručuje od nakladnika. Nakladnik može predloženu količinu od distributera smanjiti ili povećati. Poduzetnik Distri-Press d.o.o. obrazložio je kako se sa svakim nakladnikom pojedinačno, za svako njegovo izdanje, dogovara strategija tiražiranja. Nakladnik donosi konačnu odluku o količini svojeg novog izdanja koje dolazi na tržište, a zatim prema rezultatima prodaje, nakladnik i distributer zajednički utvrđuju daljnju strategiju.
Nadalje, u tijeku posebnog ispitnog postupka Agencija je 2. i 20. ožujka 2006. uputila poduzetniku Media-Ideja d.o.o. dopise kojima je zatražila očitovanja na navode iz podnesaka poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. od 19. listopada i 23. prosinca 2005. Podnositelj zahtjeva, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. dostavio je Agenciji zatražena očitovanja i dodatne podatke podneskom od 10. travnja 2006., te nadopunu rečenog podneska od 23. svibnja 2006.
U predmetnom očitovanju od 10. travnja 2006., poduzetnik Media-Ideja d.o.o. ponovio je navode iz zahtjeva od 22. rujna 2005. Posebno je istaknuo kako poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. primjenom različitog sustava obračuna naknade za distribuciju, odnosno primjenom kumulativnog sustava obračuna fiksne naknade i rabata samo za dnevne tiskovine koje imaju cijenu nižu od prosječne, primjenjuju nejednake uvjete samo prema poduzetniku Media-Ideja d.o.o., jer je trenutno na hrvatskom tržištu to jedini dnevnik koji se prodaje po cijeni nižoj od 6,00 kuna. Navedeno postupanje, stav je poduzetnika Media-Ideja d.o.o., ima za posljedicu veće financijsko opterećenje nakladnika koji imaju cijenu nižu od prosječne i otežan pristup tržištu novim nakladnicima s nižom cijenom od prosječne cijene iste skupine izdanja. Prema rečenom očitovanju poduzetnika Media-Ideja d.o.o., distributeri trebaju transparentno odrediti visinu naknade za distribuciju, na način da svaki poduzetnik plaća jednaku naknadu za distribuciju, neovisno o prodajnoj cijeni iste tiskovine.
U svezi vladajućeg položaja distributera, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. posebno je istaknuo kako se poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. zbog zajedničkog vladajućeg položaja mogu na tržištu ponašati neovisno od korisnika svojih usluga. Naime, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. jedini su distributeri koji mogu izvršiti uslugu distribucije na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Stoga nakladnici nemaju izbora, odnosno nemaju mogućnost obratiti se drugim distributerima, tržišnim takmacima poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., već svi posluju s rečenim poduzetnicima. S obzirom na strukturu tržišta, uslijed ovisnosti nakladnika o distributerima, poslovna politika distributera utječe i na poslovnu politiku nakladnika, pa oni utječu i na cijenu tiskovina i zatvaraju tržište nakladnicima koji prodaju tiskovine po cijeni nižoj od prosječne. Podnositelj zahtjeva naveo je kako smatra da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. usklađeno djeluju na mjerodavnom tržištu, što proizlazi iz njihove dioničarske i udjelničarske strukture, te iz činjenice da oba distributera primjenjuju prema važećim Općim uvjetima poslovanja, isti način obračuna naknade za distribuciju, primjerice iste postotke rabata za istu vrstu izdanja dnevnika.
Na očitovanja poduzetnika Tisak d.d. od 19. listopada i 23. prosinca 2005., podnositelj zahtjeva naveo je kako iz istih jasno proizlazi da su postojeći instrumenti obračuna i naplate naknade za distribuciju utemeljeni na cijeni dnevnih tiskovina koje se prodaju po 6,00 kuna. To, smatra podnositelj zahtjeva, predstavlja prag koji se želi postići i za distribuciju svih ostalih izdanja, pa i onih koja se prodaju po cijeni od 3,00 kuna. U tom smislu, važeći Opći uvjeti poslovanja ne primjenjuju jednake uvjete za istovrsne poslove.
U svezi navoda iz podnesaka poduzetnika Distri-Press d.o.o., poduzetnik Media-Ideja d.o.o. istaknuo je kako poduzetnik Distri-Press d.o.o. određuje visinu naknade za distribuciju u postotku od maloprodajne cijene tiskovine. Na navode poduzetnika Distri-Press d.o.o. da isti, uslijed smanjenja cijene tiskovina, ne može pokriti navodne troškove distribucije tih tiskovina, podnositelj zahtjeva naglasio je kako poduzetnik Distri-Press d.o.o. nije dostavio dokaze o visini troškova distribucije dnevnika »24 sata«, a posebice nije dostavio dokaze o većim troškovima distribucije. U tom smislu, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. istaknuo je da u Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. nije naveden iznos troškova distribucije, osnova za njihov obračun, niti od čega se isti sastoje. Prema mišljenju poduzetnika Media-Ideja d.o.o., pozivanjem na troškove o kojima ovisi naknada, ali bez njihove specifikacije, ugrožava se transparentnost postupanja distributera. Naime, ukoliko je naknada za distribuciju fiksna kategorija nije jasno zbog čega poduzetnik Distri-Press d.o.o. određuje visinu naknade za distribuciju ovisno o maloprodajnoj cijeni dnevnih tiskovina. Posljedica toga je, smatra podnositelj zahtjeva, da visina naknade ovisi o uvjetima i rezultatima prodaje.
Agencija je 23. svibnja 2006. zaprimila i dopunu rečenog podneska od 7. travnja 2006. kojom je podnositelj zahtjeva dostavio tablični prikaz statističkih podataka o maloprodajnim cijenama dnevnih tiskovina u zemljama Europe, te presliku očitovanja poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 5. prosinca 2005., na nacrt novih Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d.
U podnesku od 26. srpnja 2006. poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je Agenciji dostavio obračun gospodarske štete koju je, prema njegovim navodima isti pretrpio uslijed postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. Tom je prilikom, po prvi puta poduzetnik Media-Ideja d.o.o. naveo da poduzetnik Tisak d.d., samo u slučaju distribucije dnevnika »24 sata«, predviđa dodatno opterećenje od onoga koje je predviđeno za dnevnike drugih nakladnika, budući da prilikom obračuna troškova prijevoza dnevnika »24 sata« po kilogramu, jedino poduzetniku Media-Ideja d.o.o., obračunava višu cijenu u odnosu prema ostalim nakladnicima. Stoga je Agencija tijekom ovog posebnog ispitnog postupka prikupljala podatke i dokumentaciju radi analize i utvrđivanja stanja na povezanom tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika.
Nadalje, u podnesku od 6. studenoga 2006. poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je, na zahtjev Agencije, dostavio i podatke o ostvarenim prihodima i rashodima, te broju zaposlenih za razdoblje od siječnja do rujna 2005. i za razdoblje od siječnja do rujna 2006. Iz dostavljenih podataka je utvrđeno da je u navedenim razdobljima poduzetnik Media-Ideja d.o.o. ostvarivao gubitak te da mu je u usporednom razdoblju rastao broj zaposlenih sa od 65 do 75 na od 85 do 95 zaposlena.
U posebnom ispitnom postupku, radi prikupljanja detaljnih podataka za izradu sveobuhvatne pravne i ekonomske analize, Agencija je dopisom od 21. prosinca 2005. zatražila podatke od Hrvatske gospodarske komore (dalje: HGK). Agenciji je HKG, uz dopis od 23. siječnja 2006., dostavila važeće Opće uvjete poslovanja i distribucije tiskovina iz travnja 2004., prijavljene HGK od poduzetnika Distri-Press d.o.o., te Opće uvjete poslovanja poduzetnika Tisak d.d. iz studenoga 2002. godine.
Budući da je Agencija od HGK uz navedene podatke i dokumentaciju, zaprimila i podnesak HGK u kojem su izdvojeni dijelovi mišljenja Ministarstva kulture, kojim se tumače pojedine odredbe ZOM, a koje se odnose na distribuciju tiska i kojim se, između ostalog, navodi kako se digitalni tisak smatra distribucijom tiska, a ne nakladništvom, Agencija je 2. ožujka 2006. godine zatražila nadležno Ministarstvo kulture pojašnjenje o tome što se smatra digitalnim tiskom novina, te dostavu predmetnog mišljenja Ministarstva kulture o distribuciji tiskovina na koje se HGK poziva u podnesku od 23. siječnja 2006.
Ministarstvo kulture je 28. studenoga 2006. Agenciji dostavilo očitovanje u kojem je, u bitnome navelo da se digitalni tisak ima smatrati distribucijom tiska, a ne nakladništvom u situacijama kada je temeljem ugovornog odnosa između nakladnika i distributera ugovoren i digitalni tisak, a što uključuje i sva nakladnička prava koja su prenesena ugovorom od strane nakladnika tiskovine (reprodukcija i distribucija). Ukoliko distributer ima sva nakladnička prava prenesena ugovorom s nakladnikom, uključujući i tiskanje, te ukoliko ispunjava uvjete za nakladnika propisane ZOM te ih zaista i obavlja, riječ je o novinskom nakladniku.
Nadalje, Agencija je dopisima od 21. i 23. ožujka 2006., temeljem članka 48. stavka 1. točke 3. i stavka 3. ZZTN, također prikupila i podatke od tržišnih takmaca stranaka u ovom upravnom postupku. Zatraženo je Agenciji dostavljeno u razdoblju od 7. travnja 2006. do 30. travnja 2006.
Agencija je dopisom od 9. lipnja 2006. od Hrvatske udruge poslodavaca (dalje: HUP) zatražila podatke i dokumentaciju o članovima Udruge novinskih izdavača i njihovim izdanjima. Također, zatraženi su podaci o distributerima tiska s kojima članovi Udruge novinskih izdavača imaju sklopljene ugovore, te mišljenje HUP o postojećim Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., posebice vezano uz njihovo postupanje kod obračuna cijene usluge distribucije tiska. HUP je 30. lipnja 2006. Agenciji dostavila pisano očitovanje u kojem je, u bitnome navela kako nema primjedbi na dosadašnje uvjete distribucije između nakladnika i distributera, te je dostavila popis novinskih izdavača, članova Udruge novinskih izdavača.
U svrhu pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je 17. srpnja 2006. i 8. studenoga 2006., sukladno članku 54. ZZTN, održala usmenu raspravu i nastavak iste na kojoj, su uz punomoćnike, bili nazočni predstavnici podnositelja zahtjeva i stranaka protiv kojih je zahtjev podnesen.

5.a. Usmena rasprava od 17. srpnja 2006.

Na usmenoj raspravi održanoj 17. srpnja 2006. podnositelj zahtjeva i suprotne stranke su izjavili da ostaju pri svim navodima iz pisanih očitovanja koja su svojim podnescima tijekom postupka dostavili Agenciji, te da osporavaju navode suprotne strane.
Zamjenik punomoćnice poduzetnika Media-Ideja d.o.o., izjavio je da nije postignuta suglasnost o kumulativnoj primjeni rabata i fiksne naknade jer upravo taj način obračuna dovodi poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u neravnopravan položaj na mjerodavnom tržištu. U nastavku usmene rasprave, zamjenik punomoćnice podnositelja zahtjeva, istaknuo je da je izravna posljedica zajedničkog vladajućeg položaja distributera i njihovog postupanja, nastanak goleme gospodarske štete za podnositelja zahtjeva koja, pod uvjetima slobodnog i ravnopravnog tržišnog natjecanja, ne bi bila nastupila.
Članica Uprave poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je naglasila kako je otežan pristup na tržište samo poduzetniku Media-Ideja d.o.o. jer se jedino prema njemu primjenjuje fiksna naknada po distribuiranom primjerku te se vrši dodatan pritisak da rečeni poduzetnik smanjuje svoju remitendu čime se ugrožava i prodaja. Ujedno, zamjenik punomoćnice podnositelja zahtjeva naveo je u vezi remitende kako poduzetnik Tisak d.d. uslugu vraćanja i prebrojavanja remitende obračunava jedino poduzetniku Media-Ideja d.o.o., a ne i ostalim nakladnicima.
Punomoćnica poduzetnika Tisak d.d., izjavila je kako je netočna tvrdnja da se usluga vraćanja i brojanja remitende bilo kome posebno zaračunava i kako bi naklada trebala po Općim uvjetima poslovanja biti u okviru ugovorenog postotka remitende koji nije do sada dogovoren s poduzetnikom Media-Ideja d.o.o. Punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. je naglasila i da poduzetnik Media-Ideja d.o.o. plaća manju naknadu za uslugu distribucije, te da ostali nakladnici također ne plaćaju jednaku naknadu po prodanom primjerku jer isti rade s različitim postotkom remitende. Po njezinom mišljenju, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. mogao bi također plaćati manju naknadu ukoliko bi se njegova distribucija racionalnije utvrdila.
Na raspravi je postavljeno i pitanje o važećim Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o.
Punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. potvrdila je da je riječ o Općim uvjetima poslovanja iz travnja 2004. godine koji su prijavljeni HGK. Pri tome je obrazložila kako je direktor poduzetnika Veltrade d.o.o., u izjavi od 14. veljače 2005., prihvatio navedene, sporne Opće uvjete poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o.. Polazeći od toga da je imao izjavu o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja, a s obzirom na svoju zakonsku obvezu iz ZOM, Distri-Press d.o.o. je započeo s distribucijom dnevnika »24 sata«.
U svezi s troškovima distribucije, punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. naglasila je kako troškovi distribucije tiska ne ovise o vrijednosti tiska koji se distribuira, već su isti zadana veličina u apsolutnom iznosu. Prema obrazloženju punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o., apsolutna veličina nekog troška podrazumijeva i nadoknađivanje toga troška u apsolutnoj veličini, neovisno o tome koliko ta apsolutna veličina iznosila u postotku nekog proizvoda, odnosno ako su troškovi distribucije zadana veličina taj se trošak kao apsolutni, ne relativni iznos, distributeru treba i nadoknaditi. Na upit članice Uprave poduzetnika Media-Ideja d.o.o., upućen poduzetniku Distri-Press d.o.o. o tome koja je prosječna cijena novina i na koji način se ista utvrđuje, punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. pojasnila je kako se ista dobiva zbrojem svih cijena i podjelom tog iznosa s brojem dnevnih novina na tržištu.

5.b. Usmena rasprava od 8. studenoga 2006.

Na usmenoj raspravi održanoj 8. studenoga 2006. voditeljica postupka je obavijestila stranke o dosadašnjem tijeku postupka, o rezultatima provedene ekonomske i pravne analize i preliminarnim zaključcima Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je, na 70. sjednici, održanoj 19. listopada 2006., sukladno svojim ovlastima iz članka 35. ZZTN, uzimajući u obzir sve, do tog trenutka utvrđene činjenične i pravne okolnosti, raspravljalo o svim pitanjima vezanim uz konkretnu upravnu stvar te donijelo preliminarne zaključke. Naime, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na navedenoj sjednici zaključilo da rezultati do tada provedenog postupka ne ukazuju na moguće značajne negativne učinke na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.
Punomoćnica poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je na izloženi tijek postupka iskazala kako je začuđena preliminarnim zaključcima Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja te se u tom smislu pozvala na članak 82. Ugovora o osnivanju EZ (odgovarajući članak 16. ZZTN), a koji izričito zabranjuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika. Punomoćnica poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je iskazala kako smatra da je podnositelj zahtjeva dostavio dovoljno dokaza iz kojih proizlazi da distributeri, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., primjenjuju nejednake uvjete za tiskovine koje se prodaju po cijeni od 3,00 kune. Primjerice, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. plaća cca od 50 do 60 posto za distribuciju od maloprodajne cijene u odnosu na ostale nakladnike koji plaćaju cca od 30 do 40 posto. Također je istaknula da su distributeri Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. neizbježni trgovački partneri na tržištu te da su isti prisilili poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da posluje pod za njega nepovoljnim Općim uvjetima poslovanja. Punomoćnica poduzetnika Media-Ideja d.o.o. iznijela je tom prilikom nekoliko dokaznih prijedloga kojima bi, prema njezinim tvrdnjama, dodatno potkrijepila navode poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u ovoj upravnoj stvari.
Voditeljica postupka odbila je iznesene dokazne prijedloge i objavila da je usmena rasprava dovršena i dokazni postupak završen.
Punomoćnica poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je istaknula primjedbe na rad ovlaštenih osoba Agencije u ovom predmetu na zapisnik te izjavila da se ne slaže sa zapisnikom i odbila ga potpisati.

5.c. Nastavak posebnog ispitnog postupka

Slijedom navedenog, Agencija je 13. studenoga 2006., unatoč okončanju dokaznog postupka u navedenoj upravnoj stvari zaključenjem usmene rasprave održane 8. studenoga 2006., a zbog stavljene primjedbe na rad službene osobe od strane punomoćnika poduzetnika Media-Ideja d.o.o. te odbijanja potpisivanja zapisnika jer su imali primjedbe na isti, pozvala poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da, sukladno njegovom prijedlogu s navedene usmene rasprave, Agenciji dostavi nove dokazne prijedloge. To se odnosilo na nalaz vještaka u svezi tvrdnje poduzetnika Distri-Press d.o.o. da su troškovi distribucije dnevnika »24 sata« veći od troškova distribucije koji se naplaćuju po pojedinom primjerku tog dnevnika. Također, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je tom prilikom pozvan dostaviti dopunu njegovog podneska od 24. srpnja 2006., kojime je obrazlagao negativne gospodarske učinke postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. i to u odnosu na razdoblje od 30. lipnja 2006. do danas, ponovno sukladno njegovom prijedlogu s navedene usmene rasprave.
Agencija je pozvala poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da dostavi navedene dokaze, budući je, sukladno članku 143. stavku 2. ZoUP, propisano da stranka može, sve do okončanja predmeta, iznositi činjenice koje mogu biti od utjecaja za rješenje upravne stvari i pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima, a stranka je, odnosno punomoćnik poduzetnika Media-Ideja d.o.o., prije okončanja same usmene rasprave na zapisnik, sukladno pravu stranke iz članka 157. stavka 1. ZoUP, stavila primjedbu na rad službene osobe, navodeći da joj nije omogućeno aktivno raspravljanje u svezi predmetne upravne stvari.
Naime, Agencija je poduzetniku Media-Ideja d.o.o., uvažavajući činjenicu složenosti ove upravne stvari koja traži stručno poznavanje pitanja knjigovodstveno-financijske struke, sukladno ovlastima iz članka 63. stavka 1. ZoUP, dopustila da u vezi s predmetom postupka dovede stručnu osobu koja će mu davati obavijesti i savjete vezane uz problematiku knjigovodstveno-financijske struke.
Nadalje, Agencija je 20. studenoga 2006. zaprimila zahtjev poduzetnika Medija-Ideja d.o.o. kojim je zatraženo izuzeće ovlaštenih osoba Agencije u ovoj upravnoj stvari u smislu članka 53. stavka 1. točke 6. ZZTN. U bitnome ponovljeni zahtjev za izuzeće ovlaštenih osoba Agencije zaprimljen je i 21. studenoga 2006. godine.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je svoje navode iz zahtjeva za izuzeće ovlaštenih osoba utemeljio na svojim primjedbama vezanim uz usmenu raspravu u ovoj upravnoj stvari koja je održana 8. studenoga 2006., a na kojoj su prisustvovale osobe ovlaštene na zastupanje tog poduzetnika i njegov punomoćnik te koji su se na istoj upustili u raspravljanje, međutim, zapisnik nisu pristali potpisati jer su imali primjedbe na isti.
Podnositelj oba navedena zahtjeva za izuzeće ovlaštenih osoba u ovoj upravnoj stvari, poduzetnik Media-Ideja d.o.o., je naveo da su ovlaštene osobe u toj upravnoj stvari počinile niz procesnih nepravilnosti čime su, stav je podnositelja zahtjeva, povrijedile temeljna načela upravnog postupka i to: načelo zakonitosti, načelo materijalne istine i načelo saslušanja stranaka.
Agencija je zaključkom klase: UP/I 030-02/2005-01/43, urbroja: 580-02-06-41-110, od 23. studenoga 2006., odbacila zahtjev poduzetnika Media-Ideja d.o.o. za izuzeće službenih osoba, budući da isti ne ispunjava propisane uvjete iz članka 53. stavka 1. točke 6. ZZTN. Naime, postupanje ovlaštenih osoba Agencije u predmetnoj upravnoj stvari nije bilo pristrano i neobjektivno na štetu poduzetnika Media-Ideja d.o.o. te stoga ne predstavlja zlouporabu njihovih ovlaštenja iz članka 37. ZZTN.
Postupanjem ovlaštenih osoba Agencije u ovoj upravnoj stvari nije bilo narušeno načelo zakonitosti upravnog postupka, propisano člankom 4. ZoUP, budući da je Agencija kao ovlašteno tijelo za provedbu odredbi ZZTN postupala u skladu sa svojim ovlastima iz tog zakona.
Budući da je poduzetniku Media-Ideja d.o.o. omogućeno da i nakon okončanja dokaznog postupka u ovoj upravnoj stvari, sukladno članku 143. stavku 2. ZoUP, dostavi dokaze koji mogu biti od značaja za njezino rješavanje, nije bilo narušeno ni načelo materijalne istine iz članka 7. ZoUP, kojim je propisano da se u postupku mora utvrditi pravo stanje stvari i da se u tom cilju moraju utvrditi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja.
Načelo saslušanja stranaka iz članka 8. ZoUP, također nije bilo narušeno budući da je u svakom segmentu ovog upravnog postupka bilo omogućeno podnositelju zahtjeva da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, pa su stoga i svi postupci ovlaštenih osoba Agencije bili usmjereni na postizanje tog cilja.
Podneskom od 30. studenoga 2006. poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je Agenciji dostavio knjigovodstveno-financijsko vještačenje svoga stručnog pomagača na okolnosti usporednih izračuna naknada za usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiska. Dostavljeno knjigovodstveno-financijsko vještačenje je detaljno analizirano u dijelu obrazloženja ovog rješenja koje se odnosi ekonomsku i pravnu analizu ove upravne stvari.
Budući da je Agencija, uvažavajući, kako je to već bilo navedeno, dokazne prijedloge poduzetnika Media-Ideja d.o.o., nastavila s posebnim ispitnim postupkom u predmetnoj upravnoj stvari, Agencija je 22. prosinca 2006., zaprimljeno knjigovodstveno-financijsko vještačenje stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 30. studenoga 2006., na okolnosti usporednih izračuna naknada za usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiska, dostavila poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na očitovanje. Također, istim je dopisom Agencija od svih stranaka u predmetnom upravnom postupku zatražila dostavu podataka i dokumentacije vezanih uz okolnost obračunavanja cijene prijevoza dnevnika »24 sata«.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je 12. siječnja 2007. Agenciji dostavio zatražene podatke i dokumentaciju. Iz dostavljenih podataka i dokumentacije je proizlazilo da poduzetnik Tisak d.d. uslugu prijevoza dnevnika »24 sata« obavlja temeljem usmenog sporazuma s poduzetnikom Media-Ideja d.o.o. od prvog broja dnevnika »24 sata«, odnosno od 2. ožujka 2005., po cijeni od 1,65 do 1,75 kuna po prevezenom kilogramu neto. Za navedeni iznos poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je tom prilikom iznio tvrdnju da mu nije poznat kriterij i način određivanja navedene jedinice za obračun, već da smatra kako je poduzetnik Tisak d.d. navedenu cijenu odredio netransparentno i samovoljno. Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je istaknuo da je, zbog zajedničkog vladajućeg položaja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na tržištu distribucije tiskovina u Republici Hrvatskoj, svaki nakladnik prisiljen koristiti uslugu prijevoza navedenih poduzetnika, jer da u protivnom njegove tiskovne neće niti dospjeti u prodaju. Slijedom navedenoga, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. smatra kako on nema mogućnosti prekinuti s korištenjem usluga prijevoza tiskovina poduzetnika Tisak d.d. i izabrati nekog drugog prijevoznika. Pored navedenog, podnositelj zahtjeva je Agenciji dostavio i popis ostalih poduzetnika koji, pored poduzetnika Tisak d.d., za njega obavljaju uslugu prijevoza, i to: Distri-Press d.o.o. koji je, prema navodima podnositelja zahtjeva, u zajedničkom vladajućem položaju s poduzetnikom Tisak d.d., obrt Matija iz (***) koji prevozi dnevnik »24 sata« na području (***) radi njegove prodaje putem koloportaže i poduzetnik N.D.B. d.o.o. iz (***) koji navedeni dnevnik prevozi radi korištenja unutar sustava poduzetnika Media-Ideja d.o.o. (tzv. kućni blok). Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. ponovno je naglasio kako smatra da se navedeni poduzetnici ne mogu smatrati konkurentima poduzetnika Tisak d.d.
Poduzetnik Tisak d.d. je 7. veljače 2007. Agenciji dostavio svoje očitovanje na navode iz knjigovodstveno-financijskog vještačenja stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. od 30. studenoga 2006., na okolnosti usporednih izračuna naknada za usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiska, osporavajući ga u cijelosti. U prilogu svog očitovanja poduzetnik Tisak d.d. je Agenciji dostavio i knjigovodstveno-financijsko vještačenje svoga stručnog pomagača. Navedeno knjigovodstveno-financijsko vještačenje je detaljno analizirano u dijelu obrazloženja ovog rješenja, koje se odnosi na ekonomsku i pravnu analizu ove upravne stvari.
Također, 7. veljače 2007. Agencija je zaprimila i očitovanje poduzetnika Distri-Press d.o.o. na navode iz knjigovodstveno-financijskog vještačenja stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 30. studenoga 2006., na okolnosti usporednih izračuna naknada za usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiska, kojime ga osporava u cijelosti. Poduzetnik Distri-Press d.o.o. je istaknuo kako smatra da su sve činjenice relevantne za pravilno i zakonito odlučivanje već utvrđene u ovom upravnom postupku, te da smatra da prikupljanje podataka vezanih uz tržište prijevoza tiskovina predstavlja izvođenje dokaza koji nisu u izravnoj vezi s predmetom ovog upravnog postupka. Navedeno je očitovanje detaljno analizirano u dijelu obrazloženja ovog rješenja, koje se odnosi na ekonomsku i pravnu analizu ove upravne stvari.
Radi analize tržišta prijevoza tiskovina Agencija je 17. siječnja 2007. od tržišnih takmaca poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. zatražila dostavu podataka i dokumentacije vezanih u navedeno tržište prijevoza tiskovina.
Poduzetnici su zatražene podatke i dokumentaciju dostavili Agenciji u razdoblju od 1. veljače do 27. travnja 2007.
Nadalje, 14. veljače 2007. poduzetnik Media-Ideja d.o.o. dostavio je Agenciji stručno mišljenje H. K., odvjetnika iz Odvjetničkog ureda (***), sa sjedištem u inozemstvu, o mjerodavnim odredbama prava EZ o narušavanju tržišnog natjecanja.
Također, 15. veljače 2007. Agencija je zaprimila podnesak istog poduzetnika kojim je predložio da se na usmenoj raspravi zakazanoj za 19. veljače 2007., kako bi se utvrdila pravilna primjena prava EZ, prakse Europske komisije i prakse Europskog suda, sasluša spomenuti odvjetnik u svojstvu vještaka za područje prava tržišnog natjecanja EZ.
Agencija je zaključkom klase: UP/I 030-02/2005-01/43, urbroja: 580-02-07-44-167, od 15. veljače 2007., odbacila navedeni zahtjev poduzetnika Medija-Ideja d.o.o., budući da se vještačenje, sukladno članku 183. ZoUP, provodi kada je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje stvari potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže službena osoba koja vodi postupak. Stoga, predmetom vještačenja ne može biti pravno pitanje.
Gosp. H. K., odvjetnik iz spomenutog inozemnog odvjetničkog društva može sudjelovati na usmenoj raspravi samo u svojstvu stručnog pomagača stranke, sukladno članku 63. stavku 1. ZoUP. Međutim, kao stručni pomagač isti ne može obavljati nikakve radnje u postupku umjesto stranke.
Primjena prava EZ, prakse Europske komisije i sudske prakse Europskog suda je isključivo pravno pitanje koje ne može biti predmet vještačenja u predmetnoj upravnoj stvari. Agencija je na zakonu osnovana pravna osoba s javnim ovlastima koja, sukladno odredbi članka 30. stavka 1. ZZTN, samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih odredbama ZZTN, za što odgovara Hrvatskom saboru. Nadalje, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je tijelo koje upravlja Agencijom. Stoga Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, u okviru svog djelokruga propisanog člankom 35. ZZTN, odlučuje o svim pitanjima za koje je Agencija nadležna na temelju odredaba ZZTN, utvrđuje pravila i mjere za zaštitu tržišnog natjecanja, mjere za otklanjanje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja i druge mjere za unaprjeđenje prava i politike tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj.
Pri tome Agencija primjenjuje pravo Republike Hrvatske, odnosno propise kojima se uređuje tržišno natjecanje i propise kojima se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka u Republici Hrvatskoj.
Člankom 35. stavkom 3. ZZTN utvrđeno je da u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i EZ, Vijeće u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EZ i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01; dalje: SSP), od 29. listopada 2001., koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ. Navedeno treba tumačiti na način da je cjelokupna pravna stečevina EZ, koju čine primarno i sekundarno zakonodavstvo EZ te sudska praksa Europskog suda, samo važan interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa.
Po zaprimanju zatraženih očitovanja, podataka i dokumentacije Agencija je 19. veljače 2007., sukladno članku 54. stavku 2. ZZTN, ponovno otvorila usmenu raspravu u navedenom upravnom postupku.

5.d. Usmena rasprava od 19. veljače 2007.

Usmena rasprava je ponovno otvorena radi izvođenja dokaza knjigovodstveno-financijskog vještačenja stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. na okolnost usporednih izračuna naknade za uslugu distribucije, prijevoza i prodaje tiska, te na okolnost tvrdnje poduzetnika Distri-Press d.o.o. da su troškovi distribucije dnevnika »24 sata« veći od troškova distribucije koji se naplaćuju po pojedinom primjerku tog dnevnog lista.
Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je, pozvan od strane voditeljice postupka da ukratko izloži svoj nalaz i mišljenje od 29. studenoga 2006., iskazivao da u potpunosti ostaje pri svojem nalazu i mišljenju od 29. studenoga 2006. i istaknuo da je predmetni nalaz i mišljenje sačinio polazeći od pretpostavke da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. imaju vladajući položaj na mjerodavnom tržištu u Republici Hrvatskoj, a da usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiskovina obračunavaju i naplaćuju primjenom Općih uvjeta poslovanja svakog od njih. Analize koje je načinio izrađene su na jednom manjem uzorku distribucije dnevnika »24 sata«, a izračuni su napravljeni na način da se može dobiti uvid u razlike koje postoje primjenom različitih sustava obračuna koji svaki od dva distributera tiskovina, sukladno svojim uvjetima poslovanja primjenjuje. Kao ključne zaključke isti je istaknuo da na temelju provedene analize postoji bitna razlika dva sustava obračuna koje distributeri primjenjuju. To stoga što se jedna metodologija obračuna temelji isključivo na rabatu ostvarenom od prodajne cijene prodanih primjeraka, dok se druga metodologija temelji na fiksnim troškovima koji se obračunavaju na ukupno distribuirane ili ukupno prodane primjerke, te od dodatnog rabata koji predstavlja naknadu komisionara, u ovom slučaju distributera. Također, pri tome je svrha bila iskazati da sustav obračuna primjenom isključivo rabata na prodajne primjerke nije transparentan visini troškova koji se obračunavaju po pojedinom prodanom ili distribuiranom primjerku, odnosno u takvom sustavu obračuna nije jasno koji dio naknade predstavlja pokriće troškova, a koji dio naknadu, odnosno zaradu distributera. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je pri tome istaknuo da prilikom izrade predmetnog nalaza i mišljenja nije obrađivao strukturu cijena pojedinih dnevnih listova i strukture svih troškova koje oni imaju, s obzirom na postavljeni zadatak, a to je upravo bila usporedba različitih modela obračuna troškova distribucije, prijevoza i prodaje tiskovina.
S obzirom na tvrdnju poduzetnika Distri-Press d.o.o. o tome da ukupno naplaćena naknada ne pokriva niti minimalne troškove usluge koje taj poduzetnik obavlja za nakladnika Media-Ideja d.o.o., stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je naveo da se takva analiza može sačiniti tek nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju.
Nakon danog iskaza stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je morao napustiti usmenu raspravu uslijed drugih zakazanih obveza, što je unaprijed i najavio Agenciji.
Slijedom navedenog, navedena je usmena rasprava prekinuta i dokazni postupak nije bio dovršen.
Punomoćnica poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je iznijela primjedbe na zapisnik te ga odbila potpisati, sukladno odredbi članka 77. stavka 7. ZoUP.
Također, punomoćnici poduzetnika Media-Ideja d.o.o. su 27. veljače 2007. Agenciji dostavili podnesak u kojem se, ponovno pozivaju na, prema njihovim navodima, niz procesnih nepravilnosti tijekom usmene rasprave od 19. veljače 2007.

5.f. Upravni spor tužitelja Media-Ideja d.o.o. pokrenut tužbom protiv zaključka Agencije od 15. veljače 2007. u predmetu koji se vodi pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2005/01/43; urbroja: 580-02-07-44-167

Agencija je 15. svibnja 2007. zaprimila rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-3079/2007-4, od 11. travnja 2007., kojime je Agenciji radi odgovora dostavljena tužba protiv zaključka Agencije u predmetu koji se vodi pod poslovnim brojem, klase: UP/I-030-02/2005-01/43, urbroja: 580-02-07-44-167, od 15. veljače 2007., tužitelja Media-Ideja d.o.o., radi poništenja predmetnog zaključka tuženika.
Stoga je Agencija 24. svibnja 2007., sukladno navedenom rješenju Upravnog suda Republike Hrvatske, broj Us-3079/2007-4, od 11. travnja 2007., dostavljenog tuženiku 15. svibnja 2007., u otvorenom roku dala odgovor na navedenu tužbu.
U navedenom odgovoru na tužbu Agencija je, u bitnome navela da je predmetna tužba nedopuštena budući je podnesena protiv zaključka Agencije protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba, već koji se može pobijati u upravnom sporu protiv rješenja kojim će Agencija riješiti predmetnu upravnu stvar, te da je navedeno jasno naznačeno u uputi o pravnom lijeku u osporenom zaključku. Naime, predmetnim je zaključkom Agencija, sukladno svojim zakonskim ovlastima, rješavala o pitanjima koja se tiču postupka, u smislu članka 220. stavku 1. ZoUP, a kako je to i naznačeno u uvodu osporenog zaključka. Budući da je člankom 58. ZZTN propisano da protiv odluka Agencije iz članka 57. ZZTN nije dopuštena žalba, ali da nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, a nije riječ o zaključku protiv kojeg ZoUP izričito predviđa posebnu žalbu, Agencija je, pravilno, sukladno odredbi članka 222. stavka 3. ZoUP, u uputi o pravnom lijeku, tužitelja uputila da zaključke protiv kojih nije dopuštena posebna žalba može pobijati tužbom protiv rješenja o glavnoj stvari odnosno o predmetu zbog kojeg se vodi postupak. Naime, sukladno članku 222. stavku 1. ZoUP, protiv zaključka se može izjaviti posebna žalba samo kada je to zakonom izričito predviđeno.
Opreza radi Agencija je još jednom istaknula da je u osporenom zaključku detaljno obrazloženo iz kojih je razloga Agencija odbacila prijedlog tužitelja za vještačenje H. K., odvjetnika iz Odvjetničkog ureda (***), sa sjedištem u inozemstvu.
Slijedom navedenoga, Agencija je predložila naslovnom sudu da donese presudu kojom će odbiti tužbu kao neosnovanu.

5.g. Usmena rasprava od 18. lipnja 2007.

Agencija je 1. lipnja 2007. zaprimila podnesak poduzetnika Media-Ideja d.o.o. od 30. svibnja 2007. kojim je navedeni poduzetnik, u bitnome dostavio sažeti prikaz bitnih pitanja i tijeka postupka pred Agencijom vezano uz predmetnu upravnu stvar. U predmetnom je podnesku isti još jednom ponovio svoje zahtjeve koje je postavio tijekom ovog upravnog postupka te je iznio probleme za koje smatra da su se javljali tijekom ovog upravnog postupka, odnosno svoje stavove kako je Agencija trebala postupiti.
Usmena rasprava od 18. lipnja 2007. sazvana je zbog nastavka usmene rasprave koja je bila prekinuta 19. veljače 2007., kako bi se strankama pružila mogućnost da se, sukladno njihovom pravu iz članka 143. ZoUP, očituju o svim okolnostima i činjenicama koje mogu biti od utjecaja za rješenje ove upravne stvari, te zbog saslušanja stručnog pomagača poduzetnika Tisak d.d., stalnog sudskog vještaka knjigovodstveno-financijske struke, čiji je nalaz i mišljenje poduzetnik Tisak d.d. dostavio Agenciji 7. veljače 2007. i koji je suprotnoj strani bio dostavljen 14. veljače 2007.
Naime, na usmenoj raspravi prekinutoj 19. veljače 2007., saslušan je stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o., ovlašteni stalni sudski vještak za knjigovodstvo, računovodstvo i financije koji je tom prilikom izložio na zapisnik svoj nalaz i mišljenje te odgovorio na posebna pitanja voditeljice postupka. Međutim isti je usmenu raspravu napustio ranije zbog neodgodivih obveza, o čemu je na vrijeme izvijestio Agenciju, pa stoga suprotnim strankama nije bila pružena mogućnost da mu postavljaju pitanja, ukoliko to žele.
Prije nastavka saslušanja stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. strankama je pročitan dio zapisnika s usmene rasprave prekinute 19. veljače 2007., koji se odnosi na njegovo saslušanje.
Nakon pročitanog navedenog dijela zapisnika dana je mogućnost strankama da stručnom pomagaču poduzetnika Media-Ideja d.o.o. postavljaju pitanja.
Pitanja punomoćnice poduzetnika Tisak d.d. stručnom pomagaču poduzetnika Media-Ideja d.o.o. bila su, u bitnome usmjerena na pobijanje valjanosti samog vještačenja odnosno dokumentacije temeljem koje je isti donio svoj nalaz i mišljenje.
Punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. mu je postavila pitanje o tome kako je mogao utvrditi u svom vještačkom nalazu da poduzetnik Tisak d.d. dovodi u nepovoljan položaj nakladnika Media-Ideja d.o.o., u odnosu na nakladnike ostalih dnevnika, s obzirom da je na stranici 9. vještačkog nalaza i mišljenja naveo kako nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji je to minimalni trošak koji Tisak d.d. ima prilikom distribucije dnevnih listova.
Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je odgovorio da je navedenu tvrdnju iskazao temeljem odredaba predmetnih Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. koji predviđaju dva načina obračuna naknade, ali ne predviđaju kad će se i koji od ta dva načina koristit i kada će eventualno neki dnevni list prijeći s jednog načina obračuna na drugi. Također je nadodao da je napravio više simulacija kako bi pokazao da primjena jednog sustava obračuna naknada, u usporedbi s drugim, daje rezultate koji su u kontradikciji čak i sa samim uvjetima. Navedeno je, stav je stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., pogotovo vidljivo iz obračuna naknade za tiskovine koje se prodaju po cijeni od 6,00 kuna.
Punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. je postavila pitanje o prirodi predmetnog vještačenja, odnosno je li točno da se radi o financijsko knjigovodstvenom vještačenju. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je na postavljeno pitanje odgovorio da smatra da je riječ o knjigovodstvenom vještačenju s obzirom da se isto temelji na knjigovodstvenoj dokumentaciji te da, između ostaloga, daje prikaz financijskih efekata različitih sustava obračuna predmetnih naknada.
Stoga je punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. zatražila pojašnjenje ovog odgovora vještaka, odnosno pojašnjenje o tome smatra li vještak da je dokument pod nazivom Opći uvjeti distribucije i prodaje knjigovodstvena dokumentacija. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je pojasnio da navedeni dokument ne predstavlja knjigovodstvenu dokumentaciju jer ne govori o nastaloj poslovnoj promjeni, a što je nužan zakonski element da bi nešto bilo knjigovodstvena isprava. U svom odgovoru na ranije pitanje mislio je na ulazne račune za usluge koje su distributeri obavili za nakladnika Media-Ideja d.o.o.
Punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. željela je saznati je li mu prilikom izrade nalaza i mišljenja bila dostupna poslovna dokumentacija poduzetnika Tisak d.d. u odnosu na predmet vještačenja. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je odgovorio da nije, te je istaknuo da je u točki 4. pisanog mišljenja o tome stavio napomenu.
Punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. je također postavila pitanje može li se s aspekta struke predmetno vještačenje obaviti samo temeljem jednog mjeseca u godini. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je na postavljeno pitanje odgovorio da je mišljenja da može, ukoliko su podaci tog mjeseca usporedivi s podacima istog mjeseca drugih dnevnih listova. Dakle, mišljenja je da stoga ne bi bilo ispravno koristiti mjesece u kojim se novi dnevni list »uhodavao«. Prema njegovom saznanju u referentnom, odnosno odabranom mjesecu, naklada i remitenda lista »24 sata« bila je usporediva s istim podacima drugih dnevnih listova. Pri tome je naveo da Opći uvjeti poduzetnika Tisak d.d. ni na koji način nisu utjecali na izbor mjeseca kolovoza 2006. kao izvora podataka, već su kriteriji iz Općih uvjeta testirani na podacima mjeseca kolovoza 2006. kako bi se pokazale razlike i nejednakosti koje proizlaze iz tih Općih uvjeta.
Na pitanje punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o. stručnom pomagaču poduzetnika Media-Ideja d.o.o. o tome bi li se mogao složiti sa konstatacijom da se danas na tržištu prodaju dnevni listovi po cijenama od 6,00 i 3,00 kn, isti je odgovorio da se slaže, da misli da je to nesporno.
Nastavno na prethodno pitanje punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. je postavila pitanje o tome mogu li se onda usuglasiti da se stvarni položaj izdavača dnevnih novina može utvrditi analizom temeljenom na cijeni od 3,00 odnosno 6,00 kn. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je na postavljeno pitanje odgovorio da je točno da su cijene dnevnih tiskovina koje se danas prodaju na tržištu Republike Hrvatske 3,00 i 6,00 kn i da se troškovi koje te tiskovine imaju mogu računati isključivo primjenom predmetnih Općih uvjeta poslovanja na te cijene. Međutim, s obzirom da sami Opći uvjeti definiraju neke granične slučajeve, on je danim simulacijama pokušao testirati Opće uvjete i na druge cijene tiskovina.
Vezano uz odgovor na prethodno pitanje punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. je zatražila pojašnjenje o tome može li se na primjeru simuliranih i hipotetskih situacija, koje su navedene u predmetnom nalazu, i mišljenju utvrditi stvarni položaj poduzetnika Media Ideja d.o.o. na konkretnom tržištu u konkretno vrijeme. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je na postavljeno pitanje odgovorio da može reći da su upravo te simulacije nužne iz dva razloga. Prvo, zato što se predmet upravo i vodi zbog spornih odredaba Općih uvjeta, a drugo zato što je jednostavnom primjenom Općih uvjeta poduzetnika Distri-Press d.o.o. ukazano da primjena Općih uvjeta na tiskovinu »24 sata« izračunima daje visinu troškova koje tiskovine s većom cijenom u odgovarajućim izračunima ne pokrivaju. Također, napominje da cijena tiskovina nije nepromjenjiva stvar, pa su simulacije u tom smislu i rađene.
Na pitanje punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o. o tome je li vještak imao bilo kakvih problema utvrditi koji sustav obračuna treba primijeniti za dnevnik »24 sata« koji se prodaje po cijeni od 3,00 kn, stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je odgovorio kako nije imao problema prilikom utvrđivanja koji sustav treba primijeniti za dnevnik »24 sata« predviđen Općim uvjetima distributera Distri-Press d.o.o.
Punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. je nadalje upitala je li vještak, na bazi bilo kojeg podataka za bilo koje razdoblje, utvrdio da bi poduzetnik Media-Ideja d.o.o. plaćao cijenu distribucije u apsolutnom iznosu većem od cijene koju plaćaju izdavači koji svoje novine prodaju po cijeni od 6,00 kn. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je na postavljeno pitanje odgovorio ne, jer se tiskovinama s cijenom od 6,00 kn, obračun naknade obavlja na drugačiji način.
Na pitanje punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o. o tome je li to jedini razlog što cijene nisu iste, stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je odgovorio da je to, prema njegovim saznanjima i prema odredbama Općih uvjeta, jedini razlog što cijene nisu iste.
Na pitanje punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o. je li cijena koju poduzetnik Media Ideja d.o.o. plaća manja od cijene koju plaćaju ostali izdavači, stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je odgovorio da je ta cijena manja.
Punomoćnica poduzetnika Distri-Press nastavno je postavila pitanje stručnom pomagaču poduzetnika Media-Ideja d.o.o. o tome smatra li se diskriminirajućim ako različit sustav utvrđivanja cijene dovede do toga da svi poduzetnici plate istu cijenu u apsolutnom iznosu, na temelju različitog obračuna. Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je, odgovarajući na pitanje, izjavio kako smatra da ne bi bilo diskriminacije ukoliko se troškovi obračunavaju na jednak način svima. Pojasnio je da je učinjenim analizama pokušao ukazati na nedosljednost i netransparentnost nekih odredaba Općih uvjeta, a jesu li i u kojem smislu iste diskriminirajuće, odluku o tome će donijeti Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja.
U nastavku usmene rasprave stručni pomagač poduzetnika Tisak d.d., stalni sudski vještak za financije, reviziju i računovodstvo očitovao se kako u cijelosti ostaje pri navodima iz svog nalaza i mišljenja.
Radi razjašnjenja njegovih navoda voditeljica postupka mu je postavila nekoliko posebnih pitanja.
Na pitanje voditeljice postupka o tome koje je vremensko razdoblje, prema njegovom mišljenju, trebalo uzeti u obzir kako bi analizirani podaci predstavljali referentne podatke za cjelokupno poslovanje poduzetnika Tisak d.d., stručni pomagač poduzetnika Tisak d.d. je odgovorio da je bilo potrebno uzeti poslovnu godinu kao referentni podatak, jer posao koji se odvija je kontinuirani posao koji se odvija kroz dulje razdoblje. Mjesečni izvještaji su najkraća razdoblja koja se mogu identificirati kao referenta razdoblja. Naglasio je da je u predmetnoj upravnoj stvari riječ o dinamičkom, a ne statičkom poslovanju te pojasnio da se nakon izvršenih mjesečnih obračuna ostvareni rezultati mogu primijeniti za podizanje ili spuštanje razine poslovne aktivnosti, odnosno naklade u sljedećem mjesecu. Nepisano je pravilo u izdavačkoj djelatnosti da se naklada po svojoj veličini korigira u ovisnosti o visini remitende, a odluku o tome donosi nakladnik.
Na pitanje voditeljice postupka o tome što je, prema njegovom mišljenju, trebalo učiniti u vještačenju stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. kako bi se moglo reći da se navedeno vještačenje odnosi na utvrđivanje stvarnog činjeničnog stanja, a ne na internu kalkulaciju za potrebe tužitelja, stručni pomagač poduzetnika Tisak d.d. je odgovorio kako u predmetnom vještačenju nedostaje financijska dokumentacija da bi se takva analiza uopće mogla napraviti. Po njegovom mišljenju, bilo je potrebno vještačiti poslovnu dokumentaciju i poduzetnika Medija-Ideja d.o.o. i poduzetnika Tisak d.d.
Po završetku saslušanja stručnih pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. i Tisak d.d., punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. se očitovala na podnesak poduzetnika Media – Ideja d.o.o. od 30. svibnja 2007., te je pritom iskazala kako smatra da iz spomenutog podneska proizlazi kako među strankama ne postoji spor o činjenicama. Naime, ona smatra da navedeno proizlazi iz toga što su poduzetniku Media-Ideja d.o.o., prema njegovim navodima iz tog podneska, Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. bili poznati, te mu je temeljem navedenih Općih uvjeta poslovanja bilo ponuđeno potpisivanje Ugovora koji je ovaj odbio potpisati. Nadalje, punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. je tom prilikom istaknula da smatra kako iz predmetnog očitovanja poduzetnika Media-Ideja d.o.o. proizlazi da nije sporno da je poduzetnik Distri-Press d.o.o. imao pravo, temeljem ZOM, odbiti distribuirati »24 sata«, zato što njegov nakladnik nije, prema vlastitom priznanju prihvatio Opće uvjete poslovanja. Također, stav je punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o., da poduzetnik Media-Ideja d.o.o. priznaje da poduzetnik Distri-Press d.o.o. nastoji ostvariti jednaku naknadu za uslugu distribucije, neovisno o cijeni dnevnih novina, da fiksnu naknadu za distribuciju primjerka dnevnika neovisno o cijeni tog dnevnika poduzetnik Media-Ideja d.o.o. smatra nediskriminirajućom i stoga predlaže da se postojeća cijena koju plaćaju drugi nakladnici utvrdi fiksnom naknadom i da Media-Ideja d.o.o. plaća uslugu distribucije u tom fiksnom iznosu. Iz podneska, po ocijeni poduzetnika Distri-Press d.o.o., proizlazi kako Media-Ideja d.o.o. ne smatra da je suština ovoga postupka u apsolutnom iznosu cijene, pa se stoga predlaže da stranke dogovorno riješe spor tako da bi se promjenom Općih uvjeta utvrdila cijena usluge u iznosu većem od one koju, u ovom trenutku, plaća poduzetnik Media-Ideja d.o.o., pa bi time i sustav obračuna i cijene bile istovjetne, a privilegirani položaj Media-Ideja d.o.o. zbog plaćanja usluge u manjem iznosu bio bi eliminiran, pa se tako izdavači drugih dnevnika ne bi imali pravo žaliti na diskriminirani položaj u odnosu na nakladnika »24 sata«.
Radi razjašnjenja svih činjenica i okolnosti vezanih uz predmetnu upravnu stvar, budući da je iz očitovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. razvidno kako visoka remitenda distributerima predstavlja dodatne troškove, voditeljica postupka je navedenim poduzetnicima postavila pitanje o tome na koji način rješavaju problem troškova visoke remitende kod tiskovina s cijenom od 6,00 kn, s obzirom da se njima naplaćuje samo rabat u iznosu od 27 posto.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. je na navedeno pitanje voditeljice postupka odgovorio da iz prakse i iz postojećih ugovora proizlazi da nakladu zajednički određuju distributer i nakladnik a na prijedlog tiražne službe distributera. Konačnu odluku u svim situacijama donosi nakladnik, a na prijedlog tiražne službe distributera. Jedini poduzetnik koji se toga ne pridržava je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. Pri tom je ponovio da, što se tiče poduzetnika Distri-Press d.o.o., remitenda dnevnika »24 sata« bi mogla biti puno manja od postojeće.
Punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o. je radi pojašnjenja tih navoda dodala da, kada distributer s izdavačem zajednički odlučuje o visini remitende, remitenda se u pravilu kreće od 25-30 posto i to je rizik troška na koji distributer unaprijed pristaje. Ako nakladnik samostalno određuje visinu remitende pa je zbog toga remitenda veća od spomenutog postotka, riječ je o neplaniranom trošku za distributera.
Na isto je pitanje voditeljice postupka punomoćnica poduzetnika Tisak d.d. odgovorila kako poduzetnik Tisak d.d. početkom svake poslovne godine sa etabliranim nakladnicima razrađuje planske veličine za njihove naklade koje se redovito kreću od 20 do najviše 25 posto, osim ako je riječ o nekom izvanrednom događaju.
Prije okončanja usmene rasprave i završetka dokaznog postupka u ovom upravnom postupku voditeljica postupka je zaključkom dopustila poduzetniku Media-Ideja d.o.o. da, u roku od tri (3) dana od okončanja ove usmene rasprave, dostavi pisano očitovanje na navode poduzetnika Distri-Press d.o.o. o tome kako isti smatra da, prema navodima iz podneska poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 30. svibnja 2007., proizlazi kako među strankama ne postoji spor o činjenicama. Navedeno je dopušteno sukladno članku 158. stavku 3. ZoUP, kojim je propisano da se za izvođenje pisanih dokaza koji se naknadno podnesu ne mora ponovno određivati usmena rasprava, već da će se strankama dati mogućnost da se o izvedenim dokazima izjasne.
Budući da su stranke izjavila kako nemaju ništa novo za dodati, ovime je usmena rasprava u ovom predmetu dovršena i dokazni postupak okončan.
Agencija je 26. lipnja 2007. zaprimila podnesak poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 20. lipnja 2007., kojim je navedeni poduzetnik, u bitnome u cijelosti osporio navode punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o. s usmene rasprave od 18. lipnja 2007., vezane uz podnesak poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 30. svibnja 2007., navodeći da su iznesene tvrdnje punomoćnice poduzetnika Distri-Press d.o.o. neistinite i netočne. Pri tome je ponovno istaknuo da je među strankama upravo sporan sadržaj Općih uvjeta poslovanja zbog čega je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. i podnio Agenciji zahtjev za pokretanje predmetnog postupka te je, u bitnome sažeto ponovio svoje tvrdnje koje je iznosio tijekom ovog upravnog postupka.
Navedenim podneskom podnositelj zahtjeva nije iznosio nove činjenice niti je podnio nove dokaze.
Poduzetnik Tisak d.d. je 28. lipnja 2007. Agenciji dostavio pisano očitovanje na navode iz podneska poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 30. svibnja 2007., u kojem je ponovio kako u potpunosti osporava navode poduzetnika Media-Ideja d.o.o., te istaknuo da poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u svome podnesku, od 30. svibnja 2007., ne iznosi nove činjenice niti dokaze osim već ranije navedenih tijekom ovog postupka. Pri tome je istaknuo da je proširenje postupka na tržište makrodistribucije tiska potpuno pogrešno i usmjereno ka odugovlačenju predmetnog postupka jer transport tiska nije sadržan u Općim uvjetima poslovanja i poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je mogao koristiti bilo čije usluge prilikom transporta njegovog dnevnika »24 sata«.
Nadalje, sukladno svome stavu s usmene rasprave od 18. lipnja 2007, poduzetnik Tisak d.d. je istaknuo kako smatra da vještačenje stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. nije knjigovodstveno-financijsko vještačenje već statističko-matematičko, te predložio da se stoga predmetno vještačenje ne uzima u obzir kao dokazno sredstvo prilikom utvrđivanja svih činjeničnih i pravnih okolnosti u predmetnoj upravnoj stvari. Na kraju je isti istaknuo da ostaje pri svojem zahtjevu da Agencija cjelokupni zahtjev poduzetnika Media-Ideja d.o.o. odbije kao na zakonu neosnovan. U prilogu svog očitovanja poduzetnik Tisak d.d. je dostavio i pisano očitovanje njegovog stručnog pomagača kojim je navedeni, u bitnome ponovio kako se ne slaže s nalazom i mišljenjem stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., te svojim nalazom podržao navode poduzetnika Tisak d.d.
Također, punomoćnik poduzetnika Distri-Press d.o.o. je 20. srpnja 2007. Agenciji dostavio svoje pisano očitovanje na navode iz podneska poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 26. lipnja 2007., pri čemu je još jednom ponovio kako ostaje pri svim svojim dosadašnjim navodima, te da smatra kako između navoda poduzetnika Media-Ideja d.o.o. iz podneska od 30. svibnja 2007. i 26. lipnja 2007. postoje proturječnosti, ponavljajući da i dalje smatra kako iz navoda poduzetnika Media-Ideja d.o.o. proizlazi da među strankama ne postoji spor o činjenicama, te da poduzetnik Media-Ideja d.o.o. jest u privilegiranom položaju prema ostalim nakladnicima dnevnika jer plaća manju naknadu za uslugu distribucije. U prilogu svog očitovanja punomoćnik poduzetnika Distri-Press d.o.o. je dostavio i ispravljeni troškovnik za zastupanje u ovoj upravnoj stvari.
Temeljem prikupljenih podataka Agencija je izradila sveobuhvatnu ekonomsku i pravnu analizu mjerodavnog tržišta. Provedenom ekonomskom i pravnom analizom utvrđeno je sljedeće:

6. STRANKE U POSTUPKU

6.1. Media-Ideja d.o.o., Zagreb

Podnositelj zahtjeva za pokretanje predmetnog upravnog postupka je poduzetnik Media-Ideja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 3/d, koji je osnovan 10. rujna 2004. od strane poduzetnika STYRIA MEDIA INTERNATIONAL AG, upisanog u registar Zemaljskog suda za građanske i pravne predmete u Grazu, pod registarskim brojem FN 243572w i koji je upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa: 080005163.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je novinski nakladnik općeinformativnog dnevnika »24 sata«, te se nalazi u sastavu Styria Media International AG grupe.

6.2. Tisak d.d., Zagreb

Poduzetnik Tisak d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2, registriran je za cijeli niz djelatnosti. Navedeni poduzetnik, između ostalog, obavlja djelatnosti prodaje tiska i duhanskih proizvoda na veliko, prodaje tiska i duhanskih proizvoda na malo te prodaju ostale mješovite robe na veliko i na malo (prepaid bonovi, sokovi, igračke, čokolada i dr.) na vlastitim specijaliziranim prodajnim mjestima ((***) prodajnih mjesta) i na više od (***) prodajnih mjesta drugih poduzetnika u Republici Hrvatskoj.
Budući da je u ovom predmetu Agencija zaprimila zahtjev za pokretanje postupka 22. rujna 2005., potrebno je u ovom dijelu analize, koji se odnosi na vlasničku strukturu poduzetnika Tisak d.d., naglasiti kako se, u razdoblju od podnošenja zahtjeva do donošenja predmetnog rješenja, vlasnička struktura tog poduzetnika u bitnome promijenila.
Vlasnička struktura poduzetnika Tisak d.d. u trenutku donošenja zaključka o pokretanju postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u konkretnom predmetu, odnosno na dan 30. studenoga 2005., prikazana je tablicom 1.

Tablica 1. PRIKAZ VLASNIČKE STRUKTURE PODUZETNIKA TISAK d.d. NA DAN 30. STUDENOGA 2005.

Udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Europapress holding d.d.

20 – 30

Veltrade d.o.o.

20 – 30

Adris grupa d.d.

20 – 30

Hrvatski fond za privatizaciju

10 – 20

Ostali dioničari

< 10

Sveukupno

100,00

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 23. studenoga 2005., predmet Agencije klasa: UP/I 030-02/2004-01/70
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Nastavno, poduzetnik Styria Media International AG je osnovao poduzetnika TS Logistika d.o.o., na kojeg je poduzetnik Veltrade d.o.o. prenio svoj udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Tisak d.d.
Provedbom koncentracije poduzetnika Agrokor d.d. i Tisak d.d., udjel poduzetnika Europapress holding d.o.o. i nekolicine malih dioničara u temeljnom kapitalu poduzetnika Tisak d.d., stekao je poduzetnik Agrokor d.d.

Tablica 2. PRIKAZ VLASNIČKE STRUKTURE PODUZETNIKA TISAK d.d. NAKON PROVEDBE KONCENTRACIJE AGROKOR d.d./TISAK d.d.

Udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Adris grupa d.d.

20 – 30

Agrokor d.d.

20 – 30

Večernji list d.d.

20 – 30

Hrvatski fond za privatizaciju

10 – 20

HP d.d.

 < 5

Novi list d.d.

 < 5

HVB Splitska banka d.d.

 < 1

Erste & Steiermärkische bank d.d.

< 1

Makart i Makart

< 1

Ekspert

< 1

Zagrebačka banka d.d.

< 1

Ostali (23)

< 1

Sveukupno

100,00

Izvor: predmet Agencije klasa: UP/030-02/2007-02/31
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Agencija je, 15. ožujka 2007., donijela rješenje u predmetu pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2006-02/33, urbroja: 580-02-07-41-96, kojim je koncentraciju poduzetnika Agrokor d.d. i Tisak d.d. ocijenila uvjetno dopuštenom te kojim su utvrđene mjere i uvjeti koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili njezini mogući negativni učinci, koji mogu imati za posljedicu značajno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnim tržištima.
U konačnici, temeljem Ugovora o prodaji i ustupanju poslovnog udjela u poduzetniku TS Logistika d.o.o., sklopljenog 20. lipnja 2007., između poduzetnika Agorokor d.d. i poduzetnika Styria Media International AG, poduzetnik Agrokor d.d. je preuzeo i udjel u temeljnom kapitalu koje je poduzetnik TS Logistika d.o.o. imao u poduzetniku Tisak d.d. Provedbom navedenog pravnog posla prikaz vlasničke strukture poduzetnika Tisak d.d. je:

Tablica 3. PRIKAZ VLASNIČKE STRUKTURE PODUZETNIKA TISAK d.d. NAKON 20. LIPNJA 2007.

Udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Agrokor d.d.

50 – 60

Adris Grupa d.d.

20 – 30

Hrvatski fond za privatizaciju

10 – 20

Ostali

< 10

Sveukupno

100,00

Izvor: predmet Agencije: »Adris grupa d.d., Rovinj«, klasa: UP/I 030-02/2007-02/31
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik Agrokor d.d. imenovao je novu Upravu poduzetnika Tisak d.d. koju čine dva člana: predsjednik Uprave Dražen Kocijan i član Uprave Ivo Lovrić, oba ovlaštena poduzetnika Tisak d.d. zastupati pojedinačno i samostalno.
Poduzetnik Tisak d.d. ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika u Republici Hrvatskoj:
• V. U. d.o.o.,
• T. d.d. – u stečaju,
• O. RAB,
• K. P. d.o.o.,
• U. d.d. – u stečaju,
• C.-t. d.d.,
• S. D. – t. d.o.o.,
• S. – p. d.o.o.,
• Z.T. A.,
• K. d.o.o.,
• T. d.o.o.
Prodaju domaćeg i stranog tiska na veliko, odnosno distribuciju tiska na veliko, a koja uključuje i »mikrodistribuciju tiska«, odnosno distribuciju tiskovina s njegovog skladišta na maloprodajna mjesta, poduzetnik Tisak d.d. obavlja temeljem Ugovora o komisionoj prodaji tiska koji sklapa s nakladnicima i navedenu uslugu obavlja svakodnevno kroz 110 linija-smjerova mikrodistribucije.

Shema 1. PRIKAZ PODRUČJA MIKRODISTRIBUCIJE PODUZETNIKA TISAK d.d.

Izvor: Internet stranica poduzetnika Tisak d.d., http://www.tisak.hr, posjećena 31. siječnja 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Navedeni poduzetnik obavlja i »makrodistribuciju tiska«, odnosno uslugu prijevoza tiskovina na veće udaljenosti do distributivnih skladišta na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i te poslove uređuje sklapanjem Ugovora o međumjesnom prijevozu tiskovina s nakladnicima, neovisno od poslova »mikrodistribucije tiska«.

Shema 2. PRAVCI MAKRODISTRIBUCIJE PODUZETNIKA TISAK d.d.

Izvor: Internet stranica poduzetnika Tisak d.d., http://www.tisak.hr, posjećena 31. siječnja i 26. travnja 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik Tisak d.d. »makrodistribuciju tiska« obavlja svakodnevno, glavnim smjerovima prema svim regionalnim centrima i distributivnim središtima, odnosno do sljedećih odredišta: Požega, Nova Gradiška, Slatina, Slavonski Brod, Osijek, Đakovo, Beli Manastir, Vinkovci, Vukovar, Županja, Bjelovar, Križevci, Virovitica, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Sisak, Kutina, Karlovac, Ogulin, Gospić, Zabok, Ivanić Grad, Vrbovec, Samobor, Velika Gorica, Zagreb, Dubrovnik, Ston, Korčula, Ploče, Makarska, Split, Imotski, Vis, Brač, Hvar, Šibenik, Zadar, Pag, Rab, Crikvenica, Mali Lošinj, Cres, Krk, Rijeka, Delnice, Pula, Pazin, Labin, Poreč, Rovinj i Umag. Usluga »makrodistribucije tiska« prilagođena je vremenu izlaženja izdanja tiskovina.

6.3. Distri-Press d.o.o.

Poduzetnik Distri-Press d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjak bb, osnovan je u prosincu 1992. i upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa: 080281341. Navedeni je poduzetnik registriran za cijeli niz djelatnosti. Primarna djelatnost mu je izdavačka djelatnost.

Tablica 4. PRIKAZ VLASNIČKE STRUKTURE PODUZETNIKA DISTRI-PRESS d.o.o.

Udjelničar

% udjela u temeljnom kapitalu

Ivan Granić, Zagreb

20 – 30

Europapress holding d.o.o., Zagreb

20 – 30

Veltrade d.o.o., Zagreb

20 – 30

Adris grupa d.d., Rovinj

20 – 30

SVEUKUPNO

100,00

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o., od 18. studenoga 2005., zaprimljen 21. studenoga 2005., u predmetu Agencije klasa: UP/I 030-02/2004-01/70
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik Distri-Press d.o.o. nema udjele u drugim poduzetnicima.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. nema vlastitih maloprodajnih mjesta, odnosno ne obavlja djelatnost trgovine na malo tiskom.
Navedeni poduzetnik obavlja distribuciju tiska na veliko, odnosno »mikrodistribuciju tiska« za (***) maloprodajnih mjesta trećih osoba na teritoriju Republike Hrvatske. Navedene poslove obavlja temeljem Ugovora o komisionoj prodaji i distribuciji tiska koji sklapa s nakladnicima.
Također, isti obavlja i poslove »makrodistribucije tiska«, odnosno prijevoz tiskovina na veće udaljenosti do distributivnih skladišta na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i te poslove obavlja temeljem posebnih ugovora koje sklapa s nakladnicima.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. u neznatnom dijelu prodaje tisak i izravno, odnosno putem koloportaže i pretplate.
Mrežu distribucije tiska poduzetnika Distri-Press d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske čine regionalni centri Zagreb, Rijeka, Varaždin i Osijek te distributivni centri Zabok, Pag, Rab, Zadar i Split.
Centrala poduzetnika Distri-Press d.o.o. je u Zagrebu, te se iz nje pokriva Zagreb, Hrvatsko zagorje, te područja do gradova Siska, Karlovca, Zelina, Dugog Sela i Samobora.
Poslovnica u Varaždinu pokriva područje između Zeline i Varaždina, te grad Čakovec s okolicom.
Poslovnica u Rijeci pokriva područje Rijeke s okolicom, te otoke Cres, Lošinj, Krk i Rab, te Hrvatsko primorje do Jablanca.
Poslovnica u Osijeku pokriva područje Osijeka, te područja istočne Hrvatske do granice sa Srbijom, zatim Baranju i područje do grada Đakova.
Poddistributer Eko-vet d.o.o. pokriva područje od Zadra do Šibenika, te otok Pag, dok poddistributer Tim Press d.o.o. pokriva šire područje grada Splita.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. ne pokriva sljedeća područja: Istra, područje između Šibenika i Trogira, Dalmatinska zagora, obala južno od Omiša i svi otoci južno od Paga, te je nepokriveno područje zapadne Slavonije.

7. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Sukladno članku 4.L368217 Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), mjerodavno tržište utvrđuje se na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).
Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi, s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe (zamjenski proizvodi, odnosno supstituti).
Jedan od glavnih elemenata koje treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja mjerodavnog tržišta, u proizvodnom smislu, jest cijena proizvoda. Uobičajenom ekonometrijskom metodom razmatra se homogenost proizvoda, njegovi supstituti na tržištu, korelacija cijena sa srodnim proizvodima, kao i elastičnost na strani ponude i potražnje. Međutim, s obzirom da je riječ o specifičnom tržištu, kako u pravnom tako i u tehničkom smislu, pri utvrđivanju mjerodavnog tržišta u proizvodnom smislu potrebno je bilo analizirati zamjenjivost potražnje.
Agencija je najprije utvrdila imaju li proizvodi (općeinformativni dnevnici), koje distribuiraju poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., supstitute u općeinformativnim dnevnicima koje prodaju drugi distributeri – trgovci na veliko općeinformativnim dnevnicima, koji s njima čine homogenu cjelinu proizvoda koji nazivamo »tisak«, a namijenjen je krajnjem potrošaču – čitatelju.
Riječ je o tome da općeinformativni dnevnici, koje između ostalog distribuiraju i poduzetnici Tisak d.d. i Distri-press d.o.o., zajedno čine povezano tržište naklade općeinformativnih dnevnika, te su jedno drugome supstituti, budući da navedeni općeinformativni dnevnici čine jedno tržište naklade općeinformativnih dnevnika.
Kretanje cijena tako utvrđenog proizvoda paralelno je (primjerice, svi općeinformativni dnevnici, osim dnevnika »24 sata«, krajnjem se potrošaču prodaju po cijeni od 6,00 kuna) i pokazuje stabilnost u posljednjih nekoliko godina. Riječ je o neelastičnom proizvodu kod kojeg ne bilježimo promjene, u smislu pada ili rasta potražnje zbog postotnih promjena cijena.
Tržište distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko u Republici Hrvatskoj obilježava nekoliko značajki. Na tom je tržištu prisutno šest tržišnih takmaca. Od tih šest poduzetnika, četiri poduzetnika, distributera, i njihova povezana društva istovremeno su i novinski nakladnici. Navedeni poduzetnici (Slobodna Dalmacija-Trgovina d.o.o., Glas Istre d.o.o., Novi List d.d. i Glas Slavonije d.o.o.) obavljajući djelatnost naklade općeinformativnih dnevnika prisutni su na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika na teritoriju Republike Hrvatske, koje je povezano tržište tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko.
Sukladno članku 2. ZOM, tisak su novine i druga povremena izdanja koja izlaze u razmacima od najviše šest mjeseci, a u nakladi većoj od 500 primjeraka. Tiskano djelo koje izlazi povremeno, u nakladi manjoj od 500 primjeraka, smatrat će se tiskom ako je namijenjeno raspačavanju.
Nadalje, sukladno članku 2. ZOM, općeinformativni tisak je onaj koji skupno objavljuje programske sadržaje namijenjene kontinuiranom informiranju javnosti o aktualnom društvenom, osobito političkom, gospodarskom, socijalnom, kulturnom životu i drugim zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu.
Sukladno članku 37. stavku 1. ZOM, u djelatnosti naklade općeinformativnog tiska postoje samo dva tržišta: tržište općeinformativnih dnevnika i tržište općeinformativnih tjednika. Iz spomenute odredbe proizlazi da je tržište općeinformativnog tiska utvrđeno isključivo kao cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.
Podnositelj zahtjeva poduzetnik Media–Ideja d.o.o. djeluje na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. djeluju na tržištu trgovine tiskom na veliko, čiji segment čini tržište trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, te djeluju na povezanom tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika.
Poduzetnici Medija – Ideja d.o.o., Distri – Press d.o.o. i Tisak d.d. se na tržištu trgovine tiskom na veliko, odnosno na njegovom segmentu, tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, te na povezanom tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika pojavljuju u različitim funkcijama. Poduzetnik Medija – Ideja d.o.o. se pojavljuje kao kupac usluga distributera, dok se poduzetnici Distri–Press d.o.o. i Tisak d.d. na navedenim tržištima pojavljuju kao distributeri-davatelji usluga.
Sama usluga distribucije tiska, odnosno trgovina tiskom na veliko, odvija se u dva dijela: kao makrodistribucija i kao mikrodistribucija.
Pod pojmom makrodistribucije podrazumijeva se međugradski prijevoz tiskovina od mjesta preuzimanja tiskovine do distributivnih centara. Usluge makrodistribucije obavljaju se temeljem Ugovora o međumjesnom prijevozu tiska i ta usluga i njezina cijena nije uređena Općim uvjetima poslovanja distributera.
Pod pojmom mikrodistribucije podrazumijeva se distribucija tiskovina unutar područja distributivnog centra (odnosno distribucija u pravom smislu te riječi, ili drugim riječima riječ je o komisionoj prodaji tiskovina). Usluge mikrodistribucije obavljaju se temeljem Ugovora o komisionoj prodaji tiskovina.
Stoga, iako je riječ o dvije usluge koje čine uslugu distribucije tiskovina u širem smislu, te je usluge potrebno promatrati kao dva zasebna, povezana tržišta, budući da se po svojoj prirodi i načinu obavljanja u potpunosti razlikuju. Zbog navedenih razloga moguće je s distributerom ugovoriti uslugu mikrodistribucije, a uslugu makrodistribucije povjeriti drugom poduzetniku -prijevozniku.
Zaključkom o pokretanju postupka Agencije, od 30. studenoga 2005., mjerodavnim tržištem u proizvodnom smislu utvrđeno je tržište trgovine tiskom na veliko.
Međutim, polazeći od činjenice da je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. nakladnik općeinformativnog dnevnika »24 sata«, utvrđeno je kako je u konkretnom predmetu navedenim zaključkom utvrđeno mjerodavno tržište potrebno suziti na njegov segment. Stoga je Agencija, mjerodavnim tržištem u proizvodnom smislu, u konkretnom predmetu, utvrdila tržište trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko.
Kao i distribucija tiskom na veliko i distribucija općeinformativnih dnevnika (usluga neophodna za funkcioniranje naklade općeinformativnih dnevnika), odvija se u dva dijela, i to kao mikrodistribucija i makrodistribucija općeinformativnih dnevnika.
Mjerodavno tržište trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko je, u dijelu koji se odnosi na mikrodistribuciju, uređeno Općim uvjetima distribucije tiska koje su distributeri, sukladno članku 38. stavku 1. ZOM, dužni utvrditi i objaviti, te stoga nakladnika ne smiju odbiti ukoliko nakladnik izjavi da prihvaća Opće uvjete distribucije.
S druge strane, makrodistribucija jest dio usluge distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko i ona se odnosi na međugradski prijevoz od mjesta preuzimanja dnevnika do distributivnih centara. Međutim, ta usluga nije usluga koja je uređena Općim uvjetima distribucije i obavlja se temeljem zasebnog pravnog posla. Stoga je ista utvrđena povezanim tržištem međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika.
Kako je distribucija općeinformativnim dnevnicima na veliko koju obavljaju poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. usko povezana s tržištem naklade općeinformativnih dnevnika, te nesporno utječe na to tržište na kojem djeluje poduzetnik Media-Ideja d.o.o., Agencija je povezanim tržištem utvrdila tržište naklade općeinformativnih dnevnika.
Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuju od susjednih tržišta.
Mjerodavnim tržištem u zemljopisnom smislu Agencija je utvrdila teritorij Republike Hrvatske, jer je poduzetnik Media–Ideja d.o.o. nakladnik općeinformativnog dnevnika nacionalnog karaktera kojemu je neophodna distribucija na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
Mjerodavnom godinom Agencija je utvrdila 2004. godinu, jer je to financijska godina koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za pokretanje postupka u ovoj upravnoj stvari. Međutim, radi sveobuhvatnosti Agencija je analizirala i trend kretanja podataka za 2005., 2006. i prvih šest mjeseci 2007. godine.

8. ZAJEDNIČKI VLADAJUĆI POLOŽAJ PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI-PRESS d.o.o. NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU TRGOVINE OPĆEINFORMATIVNIM DNEVNICIMA NA VELIKO U REPUBLICI HRVATSKOJ

8.1. Struktura mjerodavnog tržišta

Iako to nije slučaj u praksi distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko, nakladnici općeinformativnih dnevnika načelno bi, s obzirom na prirodu i način obavljanja djelatnosti distribucije, imali mogućnost korištenja usluge distribucije distributera iz različitih regija, kako bi na taj način njihovi dnevnici bili distribuirani na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. U tablici 5. prikazani su tržišni udjeli distributera koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, neovisno o tome je li riječ o distributerima regionalnog ili nacionalnog karaktera, kako bi se omogućio objektivni, stvarni uvid u položaj i tržišnu snagu tih poduzetnika.
Međutim, među njima jedino su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., s obzirom na raširenost njihove distributivne mreže i njihove stvarne mogućnosti, distributeri općeinformativnih dnevnika s karakterom nacionalnih distributera.

Tablica 5. PRIKAZ STRUKTURE TRŽIŠTA TRGOVINE OPĆEINFORMATIVNIM DNEVNICIMA NA VELIKO

Poduzetnik

Prihod u 2004./kn

% tržišnog udjela

Prihod u 2005./kn

% tržišnog udjela

Prihod u 2006./kn

% tržišnog udjela

Prihod u 2007. – siječanj – lipanj 2007./kn

% tržišnog udjela

Tisak d.d.

(***)

30 – 40

(***)

40 – 50

(***)

60 – 70

(***)

50 – 60

Distri-Press d.o.o.

(***)

30 – 40

(***)

30 – 40

(***)

10 – 20

(***)

30 – 40

Novi list d.d.

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

(***)

0,00

(***)

0,00

Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o.

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

Glas Istre d.o.o.

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0,00

(***)

0 – 10

Datapress d.o.o.

(***)

0,00

(***)

0 – 10

(***)

0,00

(***)

0,00

Eko-vet d.o.o.

(***)

0,00

(***)

0 – 20

(***)

0,00

(***)

0,00

Sveukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: podnesci poduzetnika-distributera tiska zaprimljeni u travnju 2006., podaci iz predmeta Agencije klase: 031-02/2006-01/02 – Istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko ostvaruju u mjerodavnoj 2004. godini tržišni udjel od 60 – 70 posto. Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. su jedini distributeri nacionalnog karaktera, budući da jedini distribuiraju tiskovine na nacionalnoj razini.
Njihov prvi tržišni takmac na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, poduzetnik Novi list d.d. u mjerodavnoj 2004. godini ostvaruje tržišni udjel od 10 – 20 posto. Prvi sljedeći poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. u mjerodavnoj 2004. godini ostvaruje tržišni udjel od 10 – 20 posto.
Poduzetnici Novi list d.d. i Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. su, za razliku od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., distributeri regionalnog karaktera.
U 2005. godini su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. ostvarili tržišni udjel od 70 – 80 posto, što je povećanje tržišnog udjela u odnosu na 2004.
Tržišni udjel poduzetnika Novi list d.d. se u 2005. godini, u odnosu na 2004. umanjuje, te iznosi 10 – 20 posto. Poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. je u 2005. godini, u odnosu na 2004. godinu ostvario povećani tržišni udjel od 10 – 20 posto.
U 2006. godini se tržišni udjeli poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko značajno povećavaju i sada iznose 80 – 90 posto.
Tržišni udjel poduzetnika Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. se u 2006. godini, u odnosu na 2005. godinu umanjuje, te iznosi 10 – 20 posto. U 2006. godini je poduzetnik Novi list d.d. prestao obavljati uslugu distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko za druge poduzetnike, te stoga ne ostvaruje prihode od te djelatnosti u 2006. i prvoj polovici 2007. godine.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri – Press d.o.o. su u prvih šest mjeseci 2007. godine ostvarili zajednički tržišni udjel od 80 – 90 posto. Navedeni podaci za prvih šest mjeseci 2007. pokazuju da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. već u prvih šest mjeseci 2007. godine ostvarili tržišni udjel koji je na razini tržišnog udjela ostvarenog u 2006. godini.
Na mjerodavno tržište trgovine općeinformativnih dnevnika na veliko u Republici Hrvatskoj do danas nisu pristupili novi tržišni takmaci koji bi svojom distribucijskom mrežom pokrivali šire područje od područja primjerice grada, regije i sl., odnosno koji bi pokrivali cjelokupan teritorij Republike Hrvatske.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o., nakladnik nacionalnog općeinformativnog dnevnika »24 sata«, je kupac usluga distribucije općeinformativnog dnevnika na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

8.2. Pokazatelji koncentriranosti tržišta trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko

HH indeks je za 2004. godinu na utvrđenom mjerodavnom tržištu iznosio visokih 2.760,27. Stoga, isti ukazuje da je riječ o visoko koncentriranom tržištu.
Omjer tržišne koncentracije CR (engl. concentration ratio), koncentracijska stopa, uz HHI uobičajeno je mjerilo tržišne koncentracije kojim se prikazuje ukupni (zajednički) tržišni udjel dvaju ili više najvećih poduzetnika koji djeluju na nekom tržištu. Pokazatelj koncentracije CR2 predstavlja postotak tržišnog udjela dva najveća poduzetnika na mjerodavnom tržištu.
Pokazatelj koncentracije CR2 poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., dva najveća poduzetnika na mjerodavnom tržištu za 2004. godinu, pokazuje kako navedeni poduzetnici zajedno imaju 60 – 70 posto tržišnog udjela. Navedeni pokazatelj ujedno predstavlja visinu njihovog zajedničkog tržišnog udjela na mjerodavnom tržištu u 2004. godini.
Agencija je analizirala i podatke koji su joj bili dostupni za 2005. godinu radi cjelovitosti analize i promatranja trenda promjena stanja na tržištu.
Temeljem podataka koje je Agencija prikupila u predmetu Istraživanja tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2005. godini, klase: 031-02/2006-01/02, zajednički tržišni udjel na utvrđenom mjerodavnom tržištu u ovoj upravnoj stvari za Tisak d.d. i za Distri-Press d.o.o. iznosi 70 – 80 posto, što je ujedno i CR2 za 2005. godinu. Na mjerodavno tržište tijekom 2005. godine nisu ulazili novi poduzetnici.
Zabilježen je porast ostvarenih prihoda od trgovine na veliko općeinformativnim dnevnicima koje su ostvarili Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u 2005. godini (porast za oko 38 posto) u odnosu na prihode od te djelatnosti koje su navedeni poduzetnici ostvarivali u 2004. godini.
HH indeks je za 2005. godinu iznosio ponovno visokih 2.972,54. Stoga, isti ukazuje da je riječ o visoko koncentriranom i nepovoljno strukturiranom tržištu. U 2005. godini nema značajnijih promjena u strukturi i obilježjima tržišta u odnosu na 2004. godinu.
U 2006. godini HHI indeks iznosio je 5.313,34. To u odnosu na 2005. godini znači dvostruko povećanje koncentriranosti ionako već visoko koncentriranog tržišta.
U 2006. godini zajednički tržišni udjel i dalje raste i iznosi 80 – 90 posto što je ujedno i CR2 za 2006. godinu.
U prvih šest mjeseci 2007. godini zajednički tržišni udjel iznosi 80 – 90 posto što je ujedno i CR2 za prvih šest mjeseci 2007. godine.

8.3. Zapreke pristupu tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko

Relativno velika investicijska ulaganja, potrebna radi pokretanja poslovanja i uspostave vlastite mreže distribucije (primjerice: ulaganja u vozni park, komunikacijsku i informacijsku tehnologiju i dr.), kao i naknadni visoki troškovi logistike, dovode do stvaranja tržištu specifičnih značajki, na koje je pristup (ulazak) otežan, ukoliko se unaprijed ne dogovori (osigura) povezanost s nakladnicima općeinformativnih dnevnika.
Činjenica je da postojeći nakladnici općeinformativnih dnevnika imaju sklopljene ugovore s jednim ili više distributera koji djeluju na tom tržištu te da nakladnik može odbiti sklapanje ugovora s nekim poduzetnikom koji tek pristupa tržištu distribucije općeinformativnih dnevnika, primjerice, jer procjenjuje da su mu već sklopljeni ugovori dovoljni za ostvarivanje njegovih poslovnih ciljeva ili da bi mu sklapanje većeg broja ugovora nepotrebno kompliciralo i poskupljivalo poslovanje. Stoga se u praksi može dogoditi da distributer ne može pristupiti tržištu jer nijedan nakladnik s njim ne želi sklopiti ugovor o distribuciji općeinformativnog dnevnika.
Zaključak o zatvorenosti tržišta trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko potkrepljuje, u manjoj mjeri, u odnosu na osiguravanje povezanosti s nakladnicima općeinformativnih dnevnika i činjenica da će, s obzirom na potrebu relativno (iznimno) visokih početnih ulaganja u pokretanje, započinjanje ove djelatnosti i uspješnog ulaska na tržište, odnosno osnivanja nove mreže distribucije općeinformativnih dnevnika na nacionalnoj razini i troškovi istupa s tržišta (potopljeni troškovi; engl. sunk costs) biti relativno visoki. Stoga, nije realno za očekivati pristup novih tržišnih takmaca ovom tržištu, u smislu oblika tzv. greenfield ulaganja kapitala i to kroz ulaganje u osnivanje poduzetnika.
Dakle, sve naprijed navedene okolnosti oko ocjene izvora ulaznih zapreka umanjuju vjerojatnost novog ulaska na tržište.
Ujedno, velika ulaganja u pravilu upućuju i na malu vjerojatnost da bi novi poduzetnik, koji bi želio ući na mjerodavno tržište i koji bi bio spreman na visoka ulaganja, mogao u kraćem vremenskom razdoblju učinkovito ugroziti položaj poduzetnika prisutnih na mjerodavnom tržištu.

8.4. Zajednički vladajući položaj poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu

Člankom 15. stavkom 1. ZZTN propisano je da je poduzetnik u vladajućem položaju ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati na mjerodavnom tržištu u značajnoj mjeri neovisno od svojih stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača, naročito ako:
– nema konkurenata na mjerodavnom tržištu, i/ili
– ima značajnu tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu u odnosu na stvarne ili moguće konkurente
a naročito s obzirom na:
– tržišni udjel i položaj
– financijsku snagu
– pristup izvorima nabave ili tržištu
– povezanost s drugim poduzetnicima
– pravne ili činjenične zapreke za ulazak drugih poduzetnika na tržište
– poduzetnikovu sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu ili potražnju
– poduzetnikovu sposobnost isključivanja ostalih konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike.
Člankom 15. stavkom 2. ZZTN je propisano da se dva ili više poduzetnika nalaze u vladajućem položaju ako međusobno značajno ne konkuriraju na mjerodavnom tržištu glede određene robe i/ili usluga, te ako zajedno ispunjavaju uvjete iz članka 15. stavka 1. ZZTN.
Pretpostavlja se da se više poduzetnika, u smislu članka 15. stavka 4. ZZTN, nalaze u vladajućem položaju kada tri ili manje poduzetnika imaju zajednički tržišni udjel na mjerodavnom tržištu viši od 60 posto.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske u mjerodavnoj 2004. godini ostvaruju zajednički tržišni udjel od 60 – 70 posto. Trend u 2005. i 2006. godini pokazuje stalni rast udjela ta dva poduzetnika. U 2005. godini navedeni poduzetnici ostvaruju zajednički tržišni udjel od 70 – 80 posto. U 2006. godini zajednički tržišni udjel i dalje raste i iznosi 80 – 90 posto. U prvih šest mjeseci 2007. godine poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. već ostvaruju zajednički tržišni udjel od 80 – 90 posto koji je na razini njihovog zajedničkog tržišnog udjela ostvarenog u 2006. godini.
Osim visokog tržišnog udjela navedena dva poduzetnika, dodatni dokaz postojanja zajedničkog vladajućeg položaja je struktura mjerodavnog tržišta. Naime, prvi tržišni takmac poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. je poduzetnik Novi list d.d. koji u mjerodavnoj 2004. godini ostvaruje tržišni udjel od svega 10 – 20 posto, dok mu tržišni udjel u 2005. pokazuje pad, da bi u 2006. i prvoj polovici 2007. prestao s obavljanjem djelatnosti usluge distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko za druge poduzetnike. Posebno važno za istaknuti je činjenica da je poduzetnik Novi list d.d., za razliku od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., distributer regionalnog karaktera.
S obzirom na navedeno, nedvojbeno je da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., s obzirom na svoj položaj na tržištu i financijsku snagu, u mogućnosti ponašati se neovisno od svojih tržišnih takmaca na mjerodavnom tržištu, čak i ako se ono promatra u širem kontekstu prikazanom u tablici 5., kao spoj regionalnog i nacionalnog tržišta.
Iako se u znanstvenoj literaturi spominje kako je za dokazivanje postojanja zajedničkog vladajućeg položaja potrebno postojanje određene forme ugovora, isto nije neophodan preduvjet. Naime, ukoliko je riječ o tržištu koje je ekonomski stabilno, poduzetnicima je lakše koordinirati svoje ponašanje na tržištu promatrajući jedni druge, te međusobno reagirajući na ponašanje.
Mjerodavno tržište trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko je ekonomski stabilno tržište unatoč tome što prihodi ostvareni od te djelatnosti fluktuiraju ovisno o broju prisutnih nakladnika, čitanosti njihovih tiskovina te postojanju vlastitih distributivnih mreža nakladnika. Potražnja za uslugama distributera je stabilna, pa stoga, ukoliko nakladnik nema vlastitu distributivnu mrežu, on mora koristiti usluge distributera kako bi njegove tiskovine mogle doći do krajnjih potrošača. Nakladnici općeinformativnih dnevnika nacionalnog karaktera moraju dnevno osigurati dostupnost svojih dnevnika u svim dijelovima Republike Hrvatske. Stoga je neizbježno da će navedeni nakladnici koristiti usluge onih distributera koji imaju razgranatu distributivnu mrežu na nacionalnoj razini, a to su u Republici Hrvatskoj jedino poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o.
Budući su distributeri zakonski obvezni na uobičajen način objaviti svoje Opće uvjete poslovanja, isti su dostupni svim distributerima, te je stoga distributerima moguće, s vrlo visokim stupnjem sigurnosti, utvrditi poslovnu politiku drugog distributera.
Nadalje, stabilnost tržišta odražava se u tome što poduzetnici – distributeri ne smiju odbiti distribuciju tiskovina, odnosno distribuciju općeinformativnog dnevnika onog nakladnika koji prihvati njihove Opće uvjete poslovanja.
Broj poduzetnika-nakladnika na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika je relativno stabilan, odnosno iako na tržište ulaze novi nakladnici, odnosno točnije rečeno nova izdanja, taj ulazak nije intenzivan u toj mjeri da se on ne bi mogao pratiti.
Slijedom navedenog, na konkretnom mjerodavnom tržištu utvrđeno je kako ne postoji ništa što bi moglo spriječiti dva ili više neovisnih ekonomskih subjekata da se ujedine ekonomskim vezama ili načinom ponašanja na tržištu te da, zbog te činjenice, svojim usklađenim djelovanjem ostvaruju zajednički vladajući položaj u odnosu na ostale tržišne takmace na istom mjerodavnom tržištu. Navedene veze koje omogućavaju poduzetnicima usvojiti zajedničku poslovnu politiku na mjerodavnom tržištu mogu biti strukturalne prirode ili mogu proizlaziti iz prirode tržišta.
U trenutku pokretanja postupka u konkretnom predmetu, kao i sada, u trenutku okončanja postupka, postoji vlasnička povezanost između poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o.
Usporedbom vlasničke strukture poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. utvrđeno je da su, u trenutku podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka u ovom predmetu, navedeni poduzetnici bili u visokoj mjeri vlasnički povezani putem poduzetnika Europapress holding d.d., Veltrade d.o.o. i Adris grupa d.d.
Naime, poduzetnik Europapress holding d.d. bio je imatelj 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Tisak d.d., dok je u isto vrijeme bio i imatelj 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Distri-Press d.o.o.
Nadalje, poduzetnik Veltrade d.o.o. bio je imatelj 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Tisak d.d., dok je u isto vrijeme bio i imatelj 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Distri-Press d.o.o.
Poduzetnik Adris grupa d.d. je u trenutku pokretanja postupka, kao i danas, imatelj 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Tisak d.d., te je u isto vrijeme i imatelj 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Distri-Press d.o.o.
U trenutku okončanja postupka u konkretnom predmetu postoji vlasnička povezanost poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. putem poduzetnika Adris grupa d.d. koji je imatelj udjela u temeljnom kapitalu oba poduzetnika. Poduzetnik Adris grupa d.d. raspolaže s 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Tisak d.d., te s 20 – 30 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Distri-Press d.o.o.
Priroda mjerodavnog tržišta je takva da poduzetnici mogu usvojiti jednaku cjenovnu politiku na tržištu bez da se izričito dogovore o cijeni. Usvajanje cjenovne politike na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko između poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. i bez njihovog međusobnog izričitog dogovora o cijeni je izvjesno jer su Opći uvjeti poslovanja oba poduzetnika, sukladno njihovoj zakonskoj obvezi, objavljeni na njihovim internet stranicama. Stoga poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. međusobno i bez postojanja drugih, izravnih veza imaju jednostavni uvid u cjenovnu politiku vezanu uz uslugu distribucije općeinformativnih dnevnika.
Naime, uvidom u Opće uvjete poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., u dijelu koji se odnosi na općeinformativne dnevnike, utvrđeno je kako navedeni poduzetnici za općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn primjenjuju istovjetan način obračuna naknade. Oba poduzetnika na općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn obračunavaju isti rabat od 27 posto.
Nadalje, u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 3,00 kn oba poduzetnika primjenjuju istovjetan način obračuna naknade, odnosno poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. kombiniraju primjenu rabata na neto prodajnu vrijednost, te fiksnu naknadu.
Štoviše, u obrazlaganju svojeg postupanja na mjerodavnom tržištu prilikom obračunavanja naknade za uslugu distribucije općeinformativnih dnevnika poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. navode jednake argumente, odnosno kako se kombinacija rabata i fiksne naknade primjenjuje na općeinformativne dnevnike kod kojih, prema njihovim navodima, primjenom rabata nije moguće pokriti minimalne troškove distribucije.
Na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko u Republici Hrvatskoj djeluje mali broj tržišnih takmaca, njih šest, od kojih su svega dva tržišna takmaca distributeri nacionalnog karaktera, odnosno samo su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. distributeri koji obavljaju distribuciju općeinformativnih dnevnika na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
Na takvom, oligopolnom tržištu na kojem djeluje mali broj prodavatelja neke robe ili usluge koji se mogu ponašati neovisno glede utvrđivanja cijena i obujma proizvodnje često je usklađeno djelovanje poduzetnika (koluzija). Oligopolisti su u određenoj uzajamnoj međuovisnosti glede donošenja strateških odluka koje se odnose na cijene i kakvoću usluga, odnosno na obujam proizvodnje. U konkretnom slučaju, riječ je o simetričnom duopolu poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnih dnevnika na veliko, budući da na tom tržištu navedeni poduzetnici djeluju kao dva glavna prodavatelja istog proizvoda ili usluge koji manje ili više imaju jednake troškove proizvodnje tog proizvoda ili usluge pa stoga i jednake interese na mjerodavnom tržištu. Budući da uz navedene poduzetnike koji se nalaze u zajedničkom vladajućem položaju djeluje i određeni broj poduzetnika s neznatnom tržišnom snagom, ti mali tržišni takmaci moraju svoje tržišno ponašanje neprekidno usklađivati s poduzetnicima u vladajućem položaju.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., u biti, nemaju pravih konkurenata na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko budući su navedeni poduzetnici jedini distributeri nacionalnog karaktera, odnosno navedeni poduzetnici su jedini distributeri koji imaju nacionalnu distributivnu mrežu.
Nadalje, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. imaju značajnu tržišnu snagu u odnosu na stvarne i moguće konkurente koja proizlazi iz same strukture tržišnih udjela, značajne financijske snage, te samog pristupa tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko.
Slijedom navedenog, temeljem svih činjenica i okolnosti, vodeći pri tome računa o specifičnostima mjerodavnog tržišta, Agencija je utvrdila da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko u Republici Hrvatskoj ostvaruju zajednički vladajući položaj, u smislu članka 15. stavaka 1., 2. i 4. ZZTN.

8.5. Povezano tržište međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika

Usluga međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika ili makrodistribucija je dio usluge distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko i ona se odnosi na međugradski prijevoz od mjesta preuzimanja dnevnika do distributivnih centara. Navedenu uslugu mogu obavljati prijevoznici koji obavljaju usluge prijevoza bez obzira na vrstu robe koja se prevozi.
Navedena usluga obavlja se temeljem zasebnog pravnog posla, različitog od Ugovora o komisionoj prodaji, temeljem kojeg se obavlja usluga mikrodistribucije tiskovina.
Poduzetnik Tisak d.d. u makrodistribuciju preuzima dio tiskovina namijenjen mikrodistribuciji u njegovoj prodajnoj mreži i u prodajnoj mreži njegovih komitenata. Poduzetnik Distri-Press d.o.o. uslugu makrodistribucije obavlja za svoje komitente.
Poduzetnik Glas Slavonije d.d. ne obavlja uslugu međumjesnog prijevoza dnevnika drugima, već isključivo obavlja prijevoz vlastitog dnevnika »Glas Slavonije«. Stoga navedeni poduzetnik ne ostvaruje prihod od te djelatnosti.
Poduzetnik Glas Istre d.o.o. vlastiti općeinformativni dnevnik »Glas Istre« prevozi sam, te koristi usluge makrodistribucije poduzetnika Tisak d.d. Poduzetnik Tisak d.d. obavlja uslugu međumjesnog prijevoza općeinformativnog dnevnika »Glas Istre« po cijeni od 1,45 do 1,55 kn/kg.
Nadalje, poduzetnik Glas Istre d.o.o. preuzima makrodistribuciju od poduzetnika Tisak d.d., i to onih izdanja kojima je poduzetnik Tisak d.d. glavni distributer, a koja su namijenjena prodaji u prodajnoj mreži poduzetnika Glas Istre d.o.o. Podatak o ukupnom prihodu za obavljeni međumjesni prijevoz općeinformativnih dnevnika navedeni poduzetnik nije u mogućnosti prikazati zbog dva razloga. Poduzetnik Glas istre d.o.o. ne naplaćuje međumjesni prijevoz te nema određenu cijenu usluge međumjesnog prijevoza. Međumjesni prijevoz koji se isključivo odnosi na prijevoz u Istarskoj županiji poduzetnik Glas Istre d.o.o. kompenzira s poduzetnikom Tisak d.d. kao besplatnu prestaciju, odnosno poduzetnik Tisak d.d. preuzima tiskovine za svoju maloprodajnu mrežu u jednakoj količini koju poduzetnik Glas Istre d.o.o. preuzima od poduzetnika Tisak d.d. za svoju maloprodajnu mrežu. Poduzetnik Glas Istre d.o.o. obavlja međumjesni prijevoz isključivo na području Istarske županije.
Usluge prijevoza općeinformativnog dnevnika »Glas Istre« od mjesta prekrcaja tiskovina »Rijeka« do poslovnica djelomično obavlja poduzetnik Tisak d.d. i to u količini koja je namijenjena za distribuciju u maloprodajnoj i veleprodajnoj mreži poduzetnika Tisak d.d. U isto vrijeme, poduzetnik Glas Istre d.o.o. za svoju maloprodajnu i veleprodajnu mrežu u Istarskoj županiji preuzima od poduzetnika Tisak d.d. naslove kojima je poduzetnik Tisak d.d. glavni distributer, te se na taj način usluge prijevoza između poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnika Glas Istre d.o.o. kompenziraju kao besplatne prestacije.
Poduzetnik Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o. obavlja međumjesni prijevoz tiskovina na linijama Split – Zagreb – Split i Split – Rijeka – Split, te na područjima Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Poduzetnik Novi list d.d. ne ostvaruje prihod od obavljanja međumjesnog prijevoza dnevnika ili bilo kojih drugih tiskovina na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno niti na regionalnom području.
Poduzetnici – distributeri, u ovome slučaju riječ je o poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., nisu obvezni objaviti cijene svojih usluga makrodistribucije, odnosno međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika na uobičajeni način kako bi iste bile poznate svim potencijalnim korisnicima, kao što je to obveza u slučaju s uslugom mikrodistribucije koja je uređena Općim uvjetima poslovanja tih poduzetnika.
Zbog navedenih razloga poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. međusobno nisu u mogućnosti na jednostavan način saznati kretanje cijena usluga međumjesnog prijevoza tiskovina, ali i način kretanja cijena svojih konkurenata.
Sa stajališta nakladnika, primjerice poduzetnika Media-Ideja d.o.o., organizacijski je jednostavnije i ekonomičnije, a možda i financijski isplativije, uslugu makrodistribucije ugovoriti s poduzetnikom koji obavlja i uslugu mikrodistribucije.
Za razliku od tržišta trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, nakladnici na tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika imaju veću mogućnost izbora poduzetnika-prijevoznika koji mogu obavljati prijevoz njihovih općeinformativnih dnevnika. Međumjesni prijevoz općeinformativnih dnevnika nakladnici mogu organizirati sami ili koristiti uslugu bilo kojeg prijevoznika u Republici Hrvatskoj.
Ugovori o međumjesnom prijevozu tiska su tipski ugovori, oni su za sve poduzetnike – naručitelje jednaki. Ugovori o međumjesnom prijevozu tiska ne sadrže odredbe koje proizlaze iz Općih uvjeta poslovanja, kao što je to bio slučaj u ugovorima o komisionoj prodaji tiskovina.
Primjerice, Agenciji je, podneskom od 5. veljače 2007., poduzetnik Europapress holding d.d. dostavio Ugovor o komisionoj prodaji tiskovina sklopljen s poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. Člankom 6. Ugovora o komisionoj prodaji tiskovina sklopljenog s poduzetnikom Distri-Press d.o.o. uređeno je kako je komitent poduzetniku Distri-Press d.o.o. dužan dostaviti naručenu količinu pojedine tiskovine u odjele otpreme poduzetnika Distri-Press d.o.o. ili poduzetnika Tisak d.d.
Zbog navedenog, nije moguće iz ugovora o međumjesnom prijevozu tiska izvesti zaključke o zajedničkom vladajućem položaju, kao što je to bilo moguće na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko.

Tablica 6. PRIKAZ KRETANJA CIJENE/KG ZA MAKRODISTRIBUCIJU »JUTARNJEG LISTA« OD STRANE PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI-PRESS d.o.o.
 

Mjesec i godina

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2005. – Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2005. –
Distri-Press d.o.o.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2006. – Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2006. – Distri-Press d.o.o.

Siječanj

> 1,10

> 1,10

> 1,15

> 1,15

Veljača

> 1,10

> 1,10

> 1,15

> 1,15

Ožujak

> 1,15

> 1,15

> 1,15

> 1,15

Travanj

> 1,15

> 1,15

> 1,15

> 1,15

Svibanj

> 1,10

> 1,10

> 1,15

> 1,15

Lipanj

> 1,15

> 1,15

> 1,15

> 1,15

Srpanj

> 1,15

> 1,15

< 1,20

< 1,20

Kolovoz

> 1,17

> 1,17

< 1,20

< 1,20

Rujan

> 1,17

> 1,17

> 1,15

> 1,15

Listopad

> 1,17

> 1,17

> 1,15

> 1,15

Studeni

> 1,15

> 1,15

< 1,18

< 1,18

Prosinac

> 1,15

> 1,15

< 1,18

< 1,18

Izvor: podnesak poduzetnika Europapress holding d.o.o. od 5. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci prikazani u tablici 6. ukazuju kako su se cijene međumjesnog prijevoza općeinformativnog dnevnika Jutarnji list poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. kretale u istome smjeru.

Tablica 7. PRIKAZ KRETANJA CIJENA /KG ZA MAKRODISTRIBUCIJU »VJESNIKA« OD STRANE PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI-PRESS d.o.o.

Mjesec i godina

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2005. – Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2005. – Distri-Press d.o.o.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2006. – Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2006. – Distri-Press d.o.o.

Siječanj

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Veljača

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Ožujak

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Travanj

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Svibanj

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Lipanj

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Srpanj

> 1,65

> 1,65

> 1,70

> 1,70

Kolovoz

> 1,70

> 1,70

> 1,70

> 1,70

Rujan

> 1,70

> 1,70

> 1,65

> 1,65

Listopad

> 1,70

> 1,70

> 1,65

> 1,65

Studeni

> 1,65

> 1,65

> 1,65

> 1,65

Prosinac

> 1,65

> 1,65

> 1,65

> 1,65

Izvor: podnesak poduzetnika Vjesnik d.d. od 1. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 8. PRIKAZ KRETANJA CIJENA/KG ZA MAKRODISTRIBUCIJU »NOVOG LISTA« OD STRANE PODUZETNIKA TISAK d.d.

Mjesec i godina

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2005. – Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2006. – Tisak d.d.

Siječanj

> 1,65

> 1,70

Veljača

> 1,65

> 1,70

Ožujak

> 1,65

> 1,70

Travanj

> 1,65

> 1,70

Svibanj

> 1,65

> 1,70

Lipanj

> 1,65

> 1,70

Srpanj

> 1,65

> 1,70

Kolovoz

> 1,70

> 1,70

Rujan

> 1,70

> 1,65

Listopad

> 1,70

> 1,65

Studeni

> 1,65

> 1,65

Prosinac

> 1,65

> 1,65

Izvor: podnesak poduzetnika Novi list d.d. od 7. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Uvidom u podatke prikazane u tablicama 7. i 8. za općeinformativne dnevnike »Novi list« i »Vjesnik«, razvidno je kako postoji isti smjer kretanja cijena, izraženih u kunama, po prevezenom kilogramu. Poduzetnik Glas Slavonije d.d. se podneskom od 9. veljače 2007. očitovao kako je cijena međumjesnog prijevoza poduzetnika Tisak d.d. u 2005. godini iznosila od 1,60 do 1,70 kn/kg, te je u 2006. godini iznosila od 1,70 do 1,80 kn/kg, što nije istovjetno s cijenama poduzetnika Distri-Press d.o.o. u 2005. i 2006. godini.
Nadalje, poduzetnik Večernji list d.d. je Agenciji podneskom od 20. veljače 2007., između ostalog, dostavio i podatak o neto-cijenama po prevezenom kilogramu koje su plaćali poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. za 2005. i 2006. godini. Uvidom u podatke prikazane u tablici 9., razvidno je kako se cijene međumjesnog prijevoza općeinformativnog dnevnika »Večernji list« zaračunate od strane poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. nisu kretale u istome smjeru.

Tablica 9. PRIKAZ KRETANJA CIJENE/KG ZA MAKRODISTRIBUCIJU »VEČERNJEG LISTA« OD STRANE PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI-PRESS d.o.o.

Mjesec i godina

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2005.
– Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/komad ili kg u 2005. – Distri-Press d.o.o.

Cijena makrodistribucije kn/kg u 2006.
– Tisak d.d.

Cijena makrodistribucije kn/komad ili kg u 2006. – Distri-Press d.o.o.

Siječanj

> 1,10

> 0,20/< 1,00

> 1,10

> 0,20/< 1,00

Veljača

> 1,10

> 0,20/< 1,00

> 1,10

> 0,20/< 1,00

Ožujak

> 1,15

> 0,20/< 1,00

> 1,15

> 0,20/< 1,00

Travanj

> 1,15

> 0,20/< 1,00

> 1,15

> 0,20/< 1,00

Svibanj

> 1,10

> 0,20/< 1,00

> 1,10

> 0,20/< 1,00

Lipanj

> 1,15

> 0,20/< 1,00

> 1,15

> 0,20/< 1,00

Srpanj

> 1,15

> 0,20/< 1,00

> 1,15

> 0,20/< 1,00

Kolovoz

> 1,17

> 0,20/< 1,00

> 1,17

> 0,20/< 1,00

Rujan

> 1,17

> 0,20/< 1,00

> 1,17

> 0,20/< 1,00

Listopad

> 1,17

> 0,20/< 1,00

> 1,17

> 0,20/< 1,00

Studeni

> 1,15

> 0,20/< 1,00

> 1,15

> 0,20/< 1,00

Prosinac

> 1,15

> 0,20/< 1,00

> 1,15

> 0,20/< 1,00

Izvor: podnesak poduzetnika Večernji list d.d. od 12. veljače 2007. i 20. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Analizom navedenih podataka Agencija je utvrdila kako se cijene usluga međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika u određenoj mjeri zaista kreću u istome smjeru, ali ne za sve općeinformativne dnevnike. Sama činjenica da je došlo do istog smjera kretanja cijena, ne mora značiti kako je isto posljedica usklađenog djelovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o.
Stoga nisu u potpunosti točni navodi poduzetnika Media-Ideja d.o.o. iz njegovog podneska od 16. ožujka 2007. o tome kako je zbog zajedničkog vladajućeg položaja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko prisiljen koristiti i usluge makrodistribucije navedenih distributera, te da zato smatra kako nije ostvarivo ugovoriti korištenje samo jedne usluge.
Činjenica da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u zajedničkom vladajućem položaju na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, ne znači da se taj zajednički vladajući položaj odražava i na tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnim dnevnicima, budući da nakladnici mogu, a neki to i čine, samostalno organizirati međumjesni prijevoz svojih tiskovina, te jednako tako mogu koristiti usluge drugih prijevoznika.

8.6. Povezano tržište naklade općeinformativnih dnevnika

Distribucija općeinformativnih dnevnika na veliko koju obavljaju poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. usko je povezana te nesporno utječe na tržište naklade općeinformativnih dnevnika na kojem djeluje poduzetnik Media-Ideja d.o.o.

Tablica 10. PRIKAZ TRŽIŠNIH UDJELA PODUZETNIKA AKTIVNIH NA POVEZANOM TRŽIŠTU NAKLADE OPĆEINFORMATIVNIH DNEVNIKA

Općeinformativni dnevnik

Prodana naklada dnevnika/broj komada – 2004.

% udjela na tržištu – 2004.

Prodana naklada dnevnika/broj komada – 2005.

% udjela na tržištu – 2005.

Prodana naklada dnevnika/broj komada – 2006.

% udjela na tržištu – 2006.

Prodana naklada dnevnika/broj komada – siječanj – lipanj 2007.

% udjela na tržištu – siječanj – lipanj 2007.

Večernji list

(***)

30 – 40

(***)

20 – 30

(***)

20 – 30

(***)

10 – 20

Jutarnji list

(***)

20 – 30

(***)

20 – 30

(***)

20 – 30

(***)

10 – 20

Slobodna Dalmacija

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

(***)

10 – 20

Novi list

(***)

10 – 20

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Glas Istre

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Vjesnik

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Glas Slavonije

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Zadarski list

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Osječki Dom

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

La voce del popolo

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Karlovački list

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

24 sata

-

-

(***)

10 – 20

(***)

20 – 30

(***)

30 – 40

Strani općeinformativni dnevnici

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

(***)

0 – 10

Sveukupno

(***)

100,00

(***)

100,00

(***)

100,00

(***)

100,00

Izvor: podaci preuzeti iz predmeta Agencije: »Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/02; podaci preuzeti iz predmeta Agencije: Istraživanje tržišta tiska na području Republike Hrvatske u 2006., klasa: 031-02/2007-01/08
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Općeinformativni dnevnik »24 sata«, nakladnika Media-Ideja d.o.o. počeo je izlaziti 2. ožujka 2005., pa stoga u mjerodavnoj 2004. godini ne ostvaruje tržišni udjel.
Najveći tržišni udjel u mjerodavnoj 2004. godini od 30 – 40 posto ostvaruje općeinformativni dnevnik »Večernji list«, slijedi ga općeinformativni dnevnik »Jutarnji list« s tržišnim udjelom od 20 – 30 posto.
Općeinformativni dnevnik »Večernji list« je u 2005. godini ostvario tržišni udjel od 20 – 30 posto, općeinformativni dnevnik »Jutarnji list« u 2005. godini je ostvario tržišni udjel od 20 – 30 posto, dok je općeinformativni dnevnik »24 sata« u 2005. godini ostvario tržišni udjel od 10 – 20 posto.
Analizom podataka za 2006. godinu utvrđeno je kako se situacija promijenila utoliko što je općeinformativni dnevnik »24 sata«, značajno povećao udjel na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika koji u 2006. godini iznosi 20 – 30 posto.
Tržišni udjel općeinformativnih dnevnika »Večernji list« i »Jutarnji list«, se smanjuje u 2006. godini, te isti, radi povećanja tržišnog udjela općeinformativnog dnevnika »24 sata«, više ne ostvaruju vodeću poziciju na tržištu. Općeinformativni dnevnik »Večernji list« u 2006. godini ostvaruje tržišni udjel od 20 – 30 posto, dok općeinformativni dnevnik »Jutarnji list« u 2006. godini ostvaruje tržišni udjel od 20 – 30 posto.
U prvih šest mjeseci 2007. godine tržišni udjel općeinformativnog dnevnika »Večernji list« se nadalje smanjuje te iznosi 10 – 20 posto, kao i tržišni udjel općeinformativnog dnevnika »Jutarnji list« koji u prvih šest mjeseci 2007. godine iznosi 10 – 20 posto.
Općeinformativni dnevnik »24 sata« u prvih šest mjeseci 2007. godine pokazuje rast tržišnog udjela koji iznosi 30 – 40 posto.

Grafikon 1. KRETANJE TRŽIŠNOG UDJELA OPĆEINFORMATIVNOG DNEVNIKA »24 SATA« OD 2004. DO LIPNJA 2007.

 
Porast tržišnog udjela poduzetnika Media-Ideja d.o.o. na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika utvrđen je temeljem brojčanih pokazatelja o prodanoj nakladi općeinformativnog dnevnika »24 sata«. Pokazatelj prodane naklade pokazuje čitanost pojedinog općeinformativnog dnevnika.
Činjenica da tržišni udjel poduzetnika Media-Ideja d.o.o., izdavača općeinformativnog dnevnika »24 sata« raste, posljedica je njegove pristupačnosti kao jedinog općeinformativnog dnevnika s nižom prodajnom cijenom, budući da se isti prodaje po cijeni od 3,00 kn, dok se svi ostali općeinformativni dnevnici na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika prodaju po cijeni od 6,00 kn. Također, određeni broj distribuirane, a neprodane naklade »24 sata«, dijeli se u popodnevnim satima čitateljima besplatno.
Utvrđeno je da se negativan učinak postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko odražava na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika stavljanjem u neravnopravan položaj jednog nakladnika, poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u odnosu na druge nakladnike općeinformativnih dnevnika.
Navedeni negativan učinak može dovesti do zatvaranja tržišta i mogućeg otežanog pristupa tržištu za nove poduzetnike koji pristupaju tržištu naklade općeinformativnih dnevnika i koji žele prodavati općeinformativne dnevnike po nižoj cijeni, što je vidljivo iz činjenice da u posljednjih nekoliko godina, točnije od 2000. godine na dalje, osim poduzetnika Media-Ideja d.o.o., nije ovom tržištu pristupio niti jedan novi tržišni takmac s cijenom dnevnika nižom od 6,00 kn. Ovakva praksa za posljedicu može imati i štetu za potrošače koji ne mogu proizvod dobiti po nižoj cijeni.
Nastupanje negativnog učinka ne mora nužno značiti smanjenje tržišnog udjela pojedinog dnevnika, niti mora značiti da će doći do smanjenja njegovih prihoda. Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. pored prihoda od prodaje općeinformativnog dnevnika »24 sata«, ostvaruje i značajni dio prihoda s osnove oglašavanja u tisku, pa je stoga u mogućnosti izvršiti prelijevanje prihoda iz jedne djelatnosti u drugu. Stoga je moguće da, unatoč nejednakog tretiranja od strane distributera, ne dođe do ostvarivanja gubitka tog poduzetnika u promatranom razdoblju.

9. ZLOUPORABA ZAJEDNIČKOG VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI--PRESS d.o.o. NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU TRGOVINE OPĆEINFORMATIVNIM DNEVNICIMA NA VELIKO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. smatra da se općeinformativne dnevnike s nižom cijenom dovodi u nepovoljniji tržišni položaj jer u slučaju, kada se nakladnici odluče prodavati svoje tiskovine po nižoj cijeni, oni nisu u mogućnosti uopće utjecati na svoje troškove, niti su u mogućnosti unaprijed predvidjeti visinu istih.
Sukladno članku 16. stavku 2. ZZTN, zlouporaba vladajućeg položaja očituje se naročito kao primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.
Stoga je Agencija, analizom svih podataka i dokumentacije, točnom utvrdila tvrdnju poduzetnika Media-Ideja d.o.o. kako općeinformativni dnevnici s cijenom od 3,00 kn vrlo teško mogu predvidjeti svoje troškove distribucije, budući da naknada za uslugu distribucije koju plaćaju ti nakladnici ne ovisi samo o neto prodanoj vrijednosti njihovog izdanja, već ovisi i o ostvarenoj remitendi.
Nakladnici općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn su u mogućnosti predvidjeti svoje troškove distribucije, budući da se u slučaju distribucije njihovih općeinformativnih dnevnika primjenjuje jedino rabat od 27 posto na neto prodanu vrijednost, odnosno naknada po prodanom primjerku iznosi 27 posto od neto prodajne cijene općeinformativnog dnevnika. Remitenda, pa makar i visoka, kod tih općeinformativnih dnevnika uopće ne utječe na visinu naknade za njihovu distribuciju. Stoga, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na opisani način zloupotrebljavaju svoj zajednički vladajući položaj na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko dovodeći poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj.
Tvrdnju poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da obračun naknade od strane poduzetnika Tisak d.d. izravno utječe na određivanje cijene dnevne tiskovine, te tiskovinama s manjom cijenom otežava pristup tržištu naklade tiskovina, Agencija, temeljem svih analiziranih činjenica i okolnosti u ovoj upravnoj stvari, nije utvrdila točnom. Pri tome je polazište bilo u činjenici kako je poduzetnik Tisak d.d., kao distributer, sukladno odredbama ZOM, dužan prihvatiti distribuciju svakog nakladnika koji prihvati Opće uvjete distribucije. Stoga, općeinformativnim dnevnicima s manjom cijenom, ali i bilo kojim drugim tiskovinama, neovisno o njihovoj cijeni, poduzetnik Tisak d.d. na opisani način nije u mogućnosti otežati pristup tržištu naklade tiskovina.
Prema članku 38. ZOM, distributeri su dužni na uobičajeni način objaviti Opće uvjete za distribuciju tiska, te ne smiju odbiti distribuciju tiska drugog nakladnika koji to zatraži i izjavi da prihvaća objavljene Opće uvjete.
Međutim, na otežavanje planiranja poslovanja, odnosno planiranja prodaje nakladnika općeinformativnih dnevnika s nižom cijenom od 6,00 kn znatno utječe činjenica da su Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. prije svega nejasni, odnosno da nisu transparentni.
Netransparentnost Općih uvjeta poslovanja, iako se poduzetnik Tisak d.d. tijekom predmetnog upravnog postupka u više navrata očitovao kako se članak 16. Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na one tiskovine na kojima distributer primjenom članka 15. nije u mogućnosti pokriti minimalne troškove distribucije, vidljiva je iz činjenice što se niti u jednom članku Općih uvjeta poslovanja ne uređuje koji su to minimalni troškovi distribucije koji se moraju pokriti naknadom za uslugu distribucije.
Također, nejasnoća, odnosno nesporno dvojbeno tumačenje proizlazi iz činjenice da je člankom 15. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. uređeno da komitent za izvršenu uslugu komisionaru odobrava rabat od neto vrijednosti prodaje, a koji za dnevna izdanja iznosi 27 posto. Iz navedene odredbe ne može se sa sigurnošću utvrditi je li riječ o tome da se isti postotak rabata primjenjuje samo na općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn, odnosno smatra li se iznos od 6,00 kn za općeinformativne dnevnike prosječnom cijenom iste grupe izdanja, jer nije navedeno koja je to prosječna cijena općeinformativnih dnevnika.
Jednako tako, poduzetnik Distri-Press d.o.o. u svojim Općim uvjetima poslovanja ne uređuje koji su to točno minimalni troškovi distribucije koje je potrebno pokriti primjenom rabata od 27 posto.
Također, na netransparentan odnosno nejasan način u članku 12. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. uređen je način obračuna naknade usluge distribucije.
Rabati su utvrđeni ovisno o vrstama izdanja, a primjenjuju se na neto vrijednost prodaje:
– dnevna izdanja                      27 posto
– tjednici i polumjesečnici         30 posto
– mjesečnici                             32 posto
– periodična izdanja                 40 posto
Ukoliko nakladnik odredi cijenu tiskovine koja je za više od 20 posto manja od prosječne cijene iste grupe izdanja i kod kojih naplatom iz rabata nije moguće pokriti minimalne troškove distribucije, poduzetnik Distri-Press d.o.o., prilikom obračuna naknade za distribuciju, primjenjuje kombinaciju rabata na neto prodanu vrijednost i fiksne naknade po primjerku.
Prije samog analiziranja naknade za uslugu distribucije koju naplaćuju poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., potrebno je navesti kako je moguće usporediti naknade po distribuiranom primjerku tiskovine, ali isto tako je moguće usporediti naknade po prodanom primjerku tiskovine.
U konkretnom predmetu Agencija je utvrdila da je ispravno izvršiti usporedbu naknade po prodanom primjerku tiskovine, jer je za tiskovine s cijenom od 6,00 kn naknada obračunata primjenom rabata na neto prodanu vrijednost, te je jedan dio naknade za tiskovine s cijenom od 3,00 kn obračunat primjenom rabata na neto prodanu vrijednost te tiskovine.
Naime, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u svojim Općim uvjetima poslovanja za općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn naknadu za uslugu distribucije zaračunavaju na način da se rabat od 27 posto primjenjuje na neto vrijednost prodaje.
U slučaju općeinformativnog dnevnika »24 sata« kod obračuna naknade za distribuciju primjenjuje se kombinacija rabata na neto prodanu vrijednost i fiksne naknade po primjerku.
Budući je u konkretnom predmetu riječ o načinu obračuna naknade za uslugu distribucije koja proizlazi iz Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., potrebno je detaljno se upoznati s Općim uvjetima poslovanja tih dvaju poduzetnika.
Izvršenim uvidom u sadržaj Općih uvjeta poslovanja postupak Agencije se temeljio na analizi odredaba koje se odnose na sporni način obračuna naknade za uslugu distribucije sustavom rabata i odredbi koje se odnose na remitendu, te njihove primjene u praksi. Analizom Općih uvjeta poslovanja bilo je potrebno utvrditi je li u konkretnom slučaju riječ o tome da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. primjenjuju nejednake uvjete na istovrsne poslove, sukladno članku 16. stavku 2. točki 3. ZZTN, ili pak navedeni poduzetnici nakladnicima općeinformativnih dnevnika s cijenom nižom d 6,00 kn, izravno ili neizravno nameću nepravedne kupovne ili prodajne cijene odnosno nepravedne trgovinske uvjete, u smislu članka 16. stavka 2. točke 1. ZZTN.
Sama analiza navedenih odredbi bitna je u predmetnom postupku i u skladu je s europskim pristupom provedbe članka 82. Ugovora o osnivanju EZ (odgovarajući članak 16. ZZTN), gdje se u slučaju primjene rabata od strane poduzetnika koji ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, promatra praksa prodaje nekog proizvoda odnosno pružanja usluge različitim kupcima po različitim cijenama, u onim slučajevima kada razlika u cijeni nije u korelaciji s različitim troškovima pružanja te usluge prema različitim korisnicima.

9.1. Opći uvjeti distribucije poduzetnika Tisak d.d.

U svom pisanom očitovanju od 10. kolovoza 2006. poduzetnik Tisak d.d. je potvrdio kako su Opći uvjeti poslovanja, sukladno Zakonu o medijima, dostavljeni HGK, te objavljeni na internet stranici poduzetnika Tisak d.d. (www.tisak.hr). Agencija je utvrdila kako Opći uvjeti nisu bili objavljeni prilikom posjeta internet stranici poduzetnika Tisak d.d. dana 30. lipnja 2006. Tek po upitu Agencije s usmene rasprave od 17. srpnja 2006. i dopisa od 27. srpnja 2006. poduzetnik Tisak d.d. je objavio svoje Opće uvjete poslovanja na svojoj internet stranici. Naime, Agencija je prilikom posjeta internet stranici poduzetnika Tisak d.d. dana 19. rujna 2006. utvrdila da su njegovi važeći Opći uvjeti poslovanja objavljeni.
Također, 23. prosinca 2005. poduzetnik Tisak d.d. je Agenciji dostavio prijedlog novih Općih uvjeta poslovanja koji nisu prihvaćeni od strane Nadzornog odbora poduzetnika Tisak d.d. Prema njegovim navodima iz podneska od 13. travnja 2006. razlozi za izradu novih Općih uvjeta poslovanja bili su u sljedećem:
– važeći opći uvjeti distribucije i prodaje su usvojeni u studenom 2002. godine, te stoga nisu bili usklađeni s odredbama Zakona o medijima koji je kasnije stupio na snagu,
– u važećim općim uvjetima distribucije nije bio uključen trošak prijevoza tiskovina pa je radi izjednačavanja uvjeta na tržištu za sve nakladnike odlučeno da se cijena prijevoza uključi u opće uvjete,
– postojale su različite usmene primjedbe nakladnika na postojeće načine obračuna distribucije, od kojih su neke obuhvaćene novim prijedlogom općih uvjeta, kao što je npr. i korekcija rabata u odnosu na odstupanje od ugovorenog postotka remitende. Naime, nakladnici već dugi niz godina imaju prigovor da poduzetnik Tisak d.d. ne snosi dovoljan rizik za remitendu, pa je ugovoreno da se uvede bonifikacija za dodatno smanjenje postotka remitende, odnosno malus ukoliko remitenda prelazi ugovoreni postotak.
Agencija je u ovom upravnom postupku analizirala usklađenost Općih uvjeta poduzetnika Tisak d.d. s odredbama ZZTN, vezano uz navode podnositelja zahtjeva, prema kojima rečeni Opći uvjeti, u dijelu koji se odnosi na distribuciju tiskovina, prilikom obračuna naknade za uslugu distribucije diskriminiraju pojedine nakladnike na tržištu.
Navedeni Opći uvjeti distribucije i prodaje tiska sadržani su u Ugovoru o komisionoj prodaji tiska koji poduzetnik Tisak d.d. sklapa s nakladnicima. Prema navedenim Općim uvjetima Tisak d.d. (komisionar) i novinski nakladnici (komitenti) utvrđuju međusobne odnose na području komisione prodaje tiska.
Sukladno članku 3. Općih uvjeta poslovanja, poduzetnik Tisak d.d. pruža usluge tiražiranja, otpreme i distribucije, prodaje tiska u vlastitoj prodajnoj mreži i potkomisiji, prodaje putem pretplate, praćenja prodaje i informiranja izdavača o tijeku prodaje, obračunima, povrata remitende, prikupljanja remitende (neprodanih količina) sa svih prodajnih mjesta, čuvanja remitende, eventualnog pretvaranja remitende u makulaturu i obračuna prodaje.
Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. uređuju postupanja vezana uz utvrđivanje naklade koju distributer preuzima od nakladnika, izvještavanje o prodaji tiska i kontinuirano praćenje prodaje od strane distributera i izvještavanje nakladnika da će visina remitende biti u granicama koje su ugovorene, način isporuke, otpreme i distribucije (određivanje mjesta i vremena dostave tiska distributeru od strane nakladnika, obavljanje primopredaje tiska uz evidentiranje primljene naklade i sl.), sortiranje i pakiranje tiska za distribuciju, način prijevoza tiska i obračun naknade troškova prijevoza te naknade troškova za prodaju tiska putem pretplate.
Nadalje, Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. uređuju postupak s remitendom, rokove izrade obračuna prodaje tiska i rokove plaćanja, uvjete raskida Ugovora o komisionoj prodaji tiska, način dostupnosti i vrijeme trajanja Općih uvjeta poslovanja, te sadrže zaključne odredbe o stupanju na snagu istih.
Obračun naknade usluge distribucije je u Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Tisak d.d. uređen člancima 15., 16. i 17.
Sukladno članku 15. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d., komitent za izvršenu uslugu prema ovom ugovoru komisionaru odobrava rabat od neto vrijednosti prodaje do sljedećih iznosa:
– dnevna izdanja                      27 posto
– tjednici i polumjesečnici         30 posto
– mjesečnici                             32 posto
– periodična izdanja                 40 posto
Sukladno članku 16. rečenih Općih uvjeta najniža cijena prodaje i distribucije za izdanja koja ulaze u prodaju iznose:

Vrsta izdanja

Maloprodajni rabat u %

Tiražiranje u kn po prodanom primjerku, PDV nije uračunat u cijenu

Distribucija u kn (otprema i loko prijevoz) po otpremljenom i lokalno prevezenom primjerku PDV nije uračunat u cijenu

Dnevnici

18

0,24

0,35

Tjednici i polumjesečnici

18

0,43

0,35

Mjesečnici

18

0,79

0,35

Periodika

18

0,79

0,35

Sukladno članku 17. Općih uvjeta poslovanja, komitent odobrava komisionaru rabat koji se utvrđuje u postotku prema člancima 15. i 16. od prodajne cijene na prodanu nakladu, umanjenu za porez na dodanu vrijednost. Rabat se odobrava i obračunava na ukupnu vrijednost prodaje pojedinog izdanja, te je visina rabata za svako pojedino izdanje navedena u popisu izdanja koji je sastavni dio Ugovora o komisionoj prodaji.
Poduzetnik Tisak d.d. se podneskom od 19. listopada 2005. očitovao kako, sukladno članku 16. Općih uvjeta poslovanja, ima pravo naplatiti najnižu cijenu distribucije i prodaje za izdanja kod kojih primjenom članka 15. ne ostvaruje minimalni trošak distribucije. Istim se podneskom poduzetnik Tisak d.d. očitovao kako se za sva izdanja koja ulaze u prodaju primjenjuje isti princip, odnosno ukoliko se člankom 15. ne može ostvariti pokrivanje minimalnih troškova distribucije, primjenjuje se članak 16. Općih uvjeta.

9.2. Opći uvjeti distribucije poduzetnika Distri-Press d.o.o.

U predmetnom postupku Agenciji su, uz zahtjev za pokretanje predmetnog postupka od 22. rujna 2005., dostavljene i dvije verzije važećih Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. koje se razlikuju u spornoj odredbi članka 12. koji utvrđuje način obračuna cijene usluge distribucije prema sustavu rabata.
Kako je na upit Agencije, HGK uz podnesak od 23. siječnja 2006. dostavila Agenciji i važeće Opće uvjete poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. iz travnja 2004. prijavljene HKG, sukladno članku 38. ZOM, Agencija je upravo te Opće uvjete poslovanja analizirala kao važeće Opće uvjete poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o.. Na usmenoj raspravi održanoj 17. srpnja 2006., punomoćnica poduzetnika Distri-Press d.o.o., potvrdila je da su upravo navedeni Opći uvjeti poslovanja koji su prijavljeni HGK i važeći.
Međutim, isti nisu bili objavljeni na internet-stranici poduzetnika Distri-Press d.o.o. (www.distripress.hr), što je Agencija utvrdila dana 15. svibnja 2006., pri posjetu toj internet stranici.
Tek nakon upita Agencije s usmene rasprave održane 17. srpnja 2006., te dopisa od 27. srpnja 2006., isti su naknadno objavljeni. Agencija je 19. rujna 2006. posjetila internetsku stranicu poduzetnika Distri-Press d.o.o., te utvrdila da se na njoj nalaze objavljeni Opći uvjeti poslovanja.
Naposljetku, podneskom od 25. rujna 2006., poduzetnik Distri-Press d.o.o. je naglasio kako su njegovi Opći uvjeti poslovanja dostupni na internet stranici rečenog poduzetnika svim nakladnicima koji žele koristiti njegove distributerske usluge.
Uvidom u sadržaj Općih uvjeta poslovanja objavljenih na internet stranici poduzetnika Distri-Press d.o.o., u odnosu na odredbu članka 12. koja uređuje rabate, Agencija je utvrdila da postoje razlike u odnosu na inačicu Općih uvjeta iz travnja 2004. Međutim, Agencija u svrhu provođenja ovog postupka nije ulazila u sadržajnu razliku navedenih Općih uvjeta, već je kao važeće Opće uvjete analizirala one, koji su prema podacima HKG i samog poduzetnika Distri-Press d.o.o., kao takvima označeni.
Zbog obračuna naknade za distribuciju primjenom drugačijeg sustava od onog koji se primjenjuje u poslovanju s drugim nakladnicima, odnosno kumuliranjem fiksne naknade i rabata, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je tijekom ovog postupka, tvrdio da nije prihvatio Opće uvjete poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. Međutim, uvidom u izjavu poduzetnika Media-Ideja d.o.o., od 15. ožujka 2005., dostavljenu Agenciji uz pisano očitovanje od 7. travnja 2006., te uvidom u dopis direktora poduzetnika Veltrade d.o.o., od 14. veljače 2005., kojim izjavljuje da prihvaća Opće uvjete poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., dostavljen uz pisano očitovanje poduzetnika Distri-Press d.o.o., od 25. srpnja 2006., Agencija je utvrdila da je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. prihvatio Opće uvjete poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o.
Prema članku 2. Općih uvjeta poslovanja, poduzetnik Distri-Press d.o.o. pruža novinskim nakladnicima usluge tiražiranja, otpreme i distribucije, prodaje tiska u komisiji i potkomisiji i putem pretplate, praćenje prodaje i informiranje izdavača o tijeku prodaje, obračunima, povratu remitende, prikupljanja remitende (neprodanih primjeraka) sa svih prodajnih mjesta, čuvanja remitende, obračuna prodaje. Općim uvjetima poduzetnika Distri-Press d.o.o. utvrđuje se i način prijevoza tiska, postupanje distributera prema nakladnicima kod primanja u distribuciju novih izdanja tiskovina, dostava relevantne dokumentacije vezane uz poslovanje nakladnika i dostava sredstava osiguranja plaćanja distributeru od strane nakladnika tih tiskovina, te postupanje s remitendom.
Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. utvrđuje se naklada koju distributer preuzima od nakladnika, izvještavanje o prodaji tiska i kontinuirano praćenje prodaje od strane distributera i izvještavanje nakladnika, način isporuke, otpreme i distribucije (određivanje mjesta i vremena dostave tiska distributeru od strane nakladnika, obavljanje primopredaje tiska uz evidentiranje primljene naklade i sl., sortiranje i pakiranje tiska za distribuciju, način prijevoza tiska i obračun naknade troškova prijevoza).
Završne odredbe Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. odnose se na obveze distributera prema nakladnicima u obračunu prodaje tiska (rokovi dostave izvještaja o prodaji, o računima i plaćanjima) i način dostupnosti Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o.
Obračun naknade usluge distribucije je u Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. uređen člankom 12. Rabati su utvrđeni ovisno o vrstama izdanja, a primjenjuju se na neto vrijednost prodaje:
– dnevna izdanja                     27 posto
– tjednici i polumjesečnici        30 posto
– mjesečnici                            32 posto
– periodična izdanja                40 posto
Ukoliko nakladnik odredi cijenu tiskovine koja je za više od 20 posto manja od prosječne cijene iste grupe izdanja i kod kojih naplatom iz rabata nije moguće pokriti minimalne troškove distribucije, primjenjivat će se sljedeći cjenik usluga:

– dnevni tisak:
Cijena tiskovine                 Distribucija po primjerku
4,50 – 4,99 kn                             0,20 kn
4,00 – 4,49 kn                             0,30 kn
ispod 4,00 kn                               0,40 kn
– revijalni tisak:
Cijena tiskovine                 Distribucija po primjerku
9,50 kn                                         0,40 kn
9,00 kn                                         0,50 kn
8,50 kn                                         0,60 kn
8,00 kn                                         0,70 kn
7,50 kn                                         0,80 kn
7,00 kn                                         0,90 kn
6,50 kn                                         1,00 kn
6,00 kn                                         1,10 kn
5,50 kn                                         1,20 kn
5,00 kn i manje                             1,30 kn
 

9.3. Minimalni trošak distribucije

Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. su, tijekom predmetnog postupka, u očitovanjima naveli kako se primjenjuje drugačiji način obračuna naknade u slučaju općeinformativnog dnevnika »24 sata« nakladnika Media-Ideja d.o.o., jer se primjenom rabata od 27 posto na osnovicu od 3,00 kn ne može pokriti minimalni trošak distribucije.
Kako bi bilo moguće utvrditi iznos minimalnih troškova distribucije koje je potrebno pokriti primjenom rabata od 27 posto ili primjenom kombinacije rabata i fiksne naknade, najprije je potrebno utvrditi što sve čini te minimalne troškove. Međutim, poduzetnik Tisak d.d. se podneskom od 12. svibnja 2006. očitovao kako isti nije proizvodna tvrtka, te da stoga ne prati troškove do razine pojedinog izdanja, niti radi kalkulaciju cijene za pojedino izdanje iz sljedećih razloga:
– cijenu ima iskazanu u obliku rabata od maloprodajne cijene proizvoda na koji nema utjecaja jer je određuje samostalno nakladnik,
– rabati su unaprijed uređeni Općim uvjetima poslovanja i nije ih moguće mijenjati s obzirom na pojedine specifičnosti proizvoda,
– poduzetnik Tisak d.d. nema stvaran utjecaj na količinu distribuirane naklade i postotka remitende, jer, iako je Općim uvjetima poslovanja uređeno da nakladu utvrđuju zajednički poduzetnik Tisak d.d. i nakladnik, ipak je nakladnik taj koji donosi odluku o konačnim količinama za koje poduzetnik Tisak d.d. mora imati spremne kapacitete.
Agencija je, analizom podataka iz tablice 11., utvrdila kako ukupan trošak poduzetnika Tisak d.d., preračunato po prodanom primjerku tiskovine u 2005. godini iznosi od 1,40 do 1,80 kunu, od čega je fiksan trošak (***) kn, a varijabilni trošak (***) kn.

Tablica 11. PRIKAZ UKUPNIH TROŠKOVA DISTRIBUCIJE PODUZETNIKA TISAK d.d. U 2005. GODINI

Troškovi

Iznos u kn

Vozila, gorivo, održavanje vozila, registracije, naknade za ceste

(***)

Troškovi prostora

(***)

Premije osiguranja

(***)

Troškovi zaposlenika

(***)

Ostali troškovi zaposlenika

(***)

Ostali troškovi

(***)

Ostali indirektni troškovi koji terete distribuciju

(***)

Sveukupan trošak distribucije

(***)

Trošak po prodanom primjerku

(***)

Troškovi maloprodaje tiskovina

(***)

Trošak po prodanom primjerku

(***)

Sveukupan trošak po prodanom primjerku u 2005.

1,40 – 1,80

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 12. svibnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Nadalje, poduzetnik Tisak d.d. se očitovao kako niti jedan dnevnik ne podmiruje ukupne troškove tog poduzetnika koji se odnose na usluge distribucije i prodaje uređene u njegovim Općim uvjetima poslovanja.
Općeinformativni dnevnici »Večernji list«, »Vjesnik« i »24 sata« izabrani su radi usporedbe podataka u tablici 12. jer su na njihovim primjerima najbolje vidljive nelogičnosti koje proizlaze iz Općih uvjeta poslovanja.
Naime, tiskovine »Večernji list« i »Vjesnik« su općeinformativni dnevnici s cijenom od 6,00 kn, ali s bitno različitim postotcima ostvarene remitende, dok su općeinformativni dnevnici »Vjesnik« i »24 sata« općeinformativni dnevnici s različitom cijenom tiskovine, ali i različitom remitendom.

Tablica 12. PRIKAZ OBRAČUNA NAKNADE ZA TISKOVINE U 2005. U SLUČAJU PODUZETNIKA TISAK d.d.*

»24sata«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

Remitenda %

40 – 50

40 – 50

40 – 50

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

40 – 50

30 – 40

30 – 40

primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Remitenda (kom.)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupna neto-prodaja

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Rabat 18%

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

0,24-0,35

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Naknada po prodanom primjerku

1,36

1,29

1,29

1,23

1,23

1,24

1,26

1,28

1,23

1,23

Naknada po
distribuir. primjerku

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

»Večernji list«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

Remitenda %

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

Primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Remitenda (kom.)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupna neto-prodaja

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Rabat 27%

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Naknada po prodanom primjerku

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

Naknada po
distribuir. primjerku

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

»Vjesnik«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

Remitenda %

70 – 80

70 – 80

70 – 80

70 – 80

70 – 80

60 – 70

60 – 70

60 – 70

60 – 70

40 – 50

Primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Remitenda (kom.)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupna neto prodaja

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Rabat 27%

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Naknada po prodanom primjerku

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

Naknada po
distribuir. primjerku

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

* potrebno je napomenuti kako se obračuni prikazani u podnescima poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006. i od 12. svibnja 2006. razlikuju od obračuna prikazanog u ovoj tablici, jer poduzetnik Tisak d.d. nije koristio pune iznose naknada, kako su navedene u Općim uvjetima poslovanja. Za općeinformativni dnevnik »24 sata« koristio je fiksne naknade od 0,23847693 kn, zatim 0,34758705 kn, te postotak u iznosu od 18,0571165739 posto. Stoga primjeri za mjesec ožujak 2005. i preostali mjeseci u toj godini dovode do razlike u iznosu (iako se ne razlikuju značajno od izvornih iznosa navedenih u Općim uvjetima)
Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Temeljem podataka u tablici 12. Agencija je utvrdila kako niti jedna tiskovina, bez obzira na njezinu prodajnu cijenu, ne pokriva trošak distribucije od 1,40 do 1,80 kn. Stoga je Agencija utvrdila kako nije točna tvrdnja poduzetnika Tisak d.d. da se članak 16. Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na one tiskovine kod kojih se, primjenom članka 15. navedenih Općih uvjeta, ne mogu pokriti minimalni troškovi distribucije. Niti tiskovina s prodajnom cijenom od 6,00 kn ne pokriva troškove distribucije od 1,40 do 1,80 kn po prodanom primjerku.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je stava kako bi se minimalni troškovi distribucije i za općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn mogli pokriti primjenom obračuna naknade kakav se primjenjuje kod dnevnika s cijenom od 3,00 kn.

Tablica 13. PRIKAZ OBRAČUNA NAKNADE ZA DNEVNIKE »24 SATA«, »VEČERNJI LIST«, »VJESNIK« PRIMJENOM OBRAČUNA ZA DNEVNIKE S CIJENOM OD 3,00 KN, U 2005. GODINI
 

»Večernji list«

primljeno

prodano

remitenda u %

Rabat 18%

0,24 kn

0,35 kn

kn po prod. prim.

kn po distr. prim.

Udio naknade u ukupnoj neto-prodaji

Ožujak

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Travanj

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Svibanj

(***)

(***)

2 0 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Lipanj

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Srpanj

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Kolovoz

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Rujan

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Listopad

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Studeni

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Prosinac

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

(***)

1,40 do 1,80

(***)

(***)

»Vjesnik«

primljeno

prodano

remitenda u %

Rabat 18%

0,24 kn

0,35 kn

kn po prod. prim.

kn po distr. prim.

Udio naknade u ukupnoj neto-prodaji

Ožujak

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Travanj

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Svibanj

(***)

(***)

60 – 70

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Lipanj

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Srpanj

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Kolovoz

(***)

(***)

60 – 70

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Rujan

(***)

(***)

60 – 70

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Listopad

(***)

(***)

60 – 70

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Studeni

(***)

(***)

60 – 70

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Prosinac

(***)

(***)

50 – 60

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

(***)

> 1,80

(***)

(***)

»24 sata«

primljeno

prodano

remitenda u %

Rabat 18%

0,24 kn

0,35 kn

kn po prod. prim.

kn po distr. prim.

Udio naknade u ukupnoj neto-prodaji

Ožujak

(***)

(***)

40 – 50

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Travanj

(***)

(***)

40 – 50

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Svibanj

(***)

(***)

40 – 50

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Lipanj

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Srpanj

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Kolovoz

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Rujan

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Listopad

(***)

(***)

40 – 50

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Studeni

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Prosinac

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

< 1,40

(***)

(***)

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Agencija je, temeljem podataka u tablici 13., utvrdila kako se primjenom jednakog načina obračuna naknade kakav se primjenjuje na općeinformativne dnevnike s cijenom od 3,00 kn, u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn, mogu podmiriti minimalni troškovi distribucije u 2005. godini, koji su, prema navodima poduzetnika Tisak d.d., iznosili od 1,40 do 1,80 kn po prodanom primjerku. Pri tome je potrebno naglasiti kako je riječ o podacima za razdoblje od ožujka do prosinca 2005. godine. Međutim, u tom slučaju općeinformativni dnevnik »24 sata« i dalje ne podmiruje minimalne troškove distribucije. Slijedom navedenoga, razvidno je da bi se primjenom ovog načina obračuna naknade na pravedniji način uzimao u obzir podatak o ostvarenoj remitendi.
Podneskom od 19. listopada 2005. poduzetnik Distri-Press d.o.o. navodi kako nije točna tvrdnja poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da Opći uvjeti poslovanja ne određuju minimalne troškove distribucije, jer novčani iznos utvrđen primjenom sustava rabata na prodanu nakladu odgovara iznosu minimalnih troškova distribucije. Temeljem opisane izjave poduzetnika Distri-Press d.o.o. Agencija je izvela zaključak kako je poduzetnik Distri-Press d.o.o. odredio takve Opće uvjete poslovanja kojima ne ostvaruje nikakve prihode, već samo pokriva troškove.
Osim rečenog iznosa minimalnih troškova distribucije, poduzetnik Distri-Press d.o.o. se u još dva navrata tijekom predmetnog postupka očitovao o tome koji je iznos minimalnih troškova distribucije.
Naime, podneskom od 23. prosinca 2005. poduzetnik Distri-Press d.o.o. se očitovao kako se troškovi usluge distribucije, imajući u vidu realno očekivane prodane naklade svih dnevnih izdanja po prosječnoj cijeni od 6,00 kn, mogu pokriti naknadom od 0,50 do 0,90 kn po primjerku prodanog dnevnog izdanja, koja zajedno s rabatom komisionara daje iznos od 1,50 do 1,80 kn po prodanom primjerku. Takav prihod poduzetniku Distri-Press d.o.o. osigurava primjena rabata od 27 posto. Nadalje, poduzetnik Distri-Press d.o.o. navodi kako troškovi distribucije ne ovise o maloprodajnoj cijeni dnevnika. Ukoliko se dnevnici prodaju po cijeni od 3,00 kn, ukupni distributerski troškovi koji su u cijenu usluge bili transformirani na osnovi jedinstvenog rabata od 12 posto, s rabatom komisionara u iznosu od 15 posto, što zajedno čini rabat od 27 posto, na prosječnu cijenu od 6,00 kn, ne mogu biti pokriveni ako se isti iznos rabata primijeni na nižu cijenu dnevnika. Bitno je istaknuti kako je poduzetnik Distri-Press d.o.o., u podnesku od 23. prosinca 2005., naveo da su troškovi distribucije općeinformativnih dnevnika »24 sata« i »Večernji list« istovjetni, odnosno da ne postoje dodatni troškovi distribucije za općeinformativni dnevnik »24 sata«.

Tablica 14. PRIKAZ OBRAČUNA NAKNADE ZA USLUGU DISTRIBUCIJE PREMA OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA PODUZETNIKA DISTRI-PRESS d.o.o. ZA DNEVNE TISKOVINE

»Večernji list«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

remitenda

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

postotak remitende/%

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

Ukupna neto prodana vrijednost

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Rabat 27%

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupna naknada po prodanom primjerku

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

Ukupna naknada po distribuiranom primjerku

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupno udio naknade distributeru u ukupnoj neto prodanoj vrijednosti

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

»24 sata«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

remitenda

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

postotak remitende/%

40 – 50

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

30 – 40

Ukupna neto prodana vrijednost

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Rabat 27%

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Naknada od 0,40 kn po primjerku

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupna naknada po prodanom primjerku

1,40

1,28

1,32

1,26

1,24

1,25

1,26

1,27

1,25

1,26

Ukupna naknada po distribuiranom primjerku

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Ukupno udio naknade distributeru u ukupnoj neto prodanoj vrijednosti

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o. od 8. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz očitovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. o minimalnom trošku distribucije po prodanom primjerku u bruto-iznosu od 1,50 do 1,80 kn, odnosno u neto-iznosu od 1,30 do 1,35 kn i uvidom u podatke prikazane u tablici 14., razvidno je kako su Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. određeni na način da isti ne ostvaruje dobit već samo pokriva troškove distribucije.
Prema takvom obračunu u 2005. godini općeinformativni dnevnici s cijenom od 6,00 kn pokrivaju taj trošak, dok općeinformativni dnevnik »24 sata« s cijenom od 3,00 kn, navedeni trošak ne pokriva.
Budući da je u očitovanju od 23. prosinca 2005., poduzetnik Distri-Press d.o.o. naveo podatke iz kojih se može zaključiti kako se minimalnim troškom distribucije ima smatrati i iznos od 0,60 do 0,90 kn po prodanom primjerku, potrebno je ukratko analizirati i situaciju u kojoj bi se minimalnim troškom distribucije smatrao iznos od 0,60 do 0,90 kn po prodanom primjerku. Minimalni trošak distribucije u iznosu od 0,60 do 0,90 kn po prodanom primjerku je bruto-iznos, budući se isti dobije na način da se postotak od 12 posto primjeni na bruto prodajnu cijenu općeinformativnog dnevnika od 6,00 kn. Neto iznos minimalnog troška distribucije iznosi 0,40 do 0,70 kn po prodanom primjerku.
Navedeni neto-iznos minimalnog troška distribucije od 0,40 do 0,70 kn, može se pokriti primjenom rabata od 27 posto na neto prodajnu cijenu općeinformativnih dnevnika s prodajnom cijenom od 6,00 kn, te bi dobiveni iznos bio 1,33 kn po prodanom primjerku.
Na primjeru općeinformativnog dnevnika »24 sata«, u slučaju primjene rabata od 27 posto, na neto prodajnu cijenu bilo bi također moguće pokriti minimalni trošak distribucije, budući se primjenom rabata od 27 posto na neto prodajnu cijenu dobije iznos od 0,66 kn po prodanom primjerku.
U daljnjem tijeku postupka poduzetnik Distri-Press d.o.o. je, u podnesku od 9. svibnja 2006., promijenio svoje tvrdnje o iznosu minimalnog troška distribucije. Istaknuo je kako ne postoji formula za izračunavanje troškova distribucije po primjerku, te da je jedini način izračuna cijene koštanja po distribuiranom primjerku taj da se cijena koštanja računa za proteklo razdoblje. Naime, poduzetnik Distri-Press d.o.o. dostavio je Agenciji traženi obračun minimalnog troška distribucije. Međutim, dostavljen je različit iznos minimalnog troška distribucije, koji sada, u 2005. godini iznosi od 1,40 do 1,60 kn.

Tablica 15. PRIKAZ IZRAČUNA TROŠKA DISTRIBUCIJE PO PRIMJERKU U 2005. GODINI

Rabat obračunat komisionarima u 2005

(***)

Materijalni troškovi

(***)

Sveukupno troškovi

(***)

Ukupno distribuirano primjeraka u 2005.

(***)

Trošak distribucije po distribuiranom primjerku

od 1,40 do 1,60

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o. od 9. svibnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Vezano za podatke iskazane u tablici 15. poduzetnik Distri-Press d.o.o. je naveo svoje prihode iz rabata po pojedinoj vrsti tiskovina, i to kako slijedi:
– dnevne novine s cijenom od 6,00 kn         > 1,61 kn
– revije s cijenom od 12 kn                         > 3,00 kn
– knjige i dvd s cijenom od 29 kn                > 7,00 kn
– 24 sata (3,00 kn*0,27+0,40)                   > 1,25 kn
Iz podataka iskazanih u tablici 15. nije razvidno je li riječ o bruto ili o neto naknadi po primjerku tiskovine.
Stoga je moguće zaključiti kako poduzetnik Distri-Press d.o.o., upravo suprotno svojim navodima da iz naknade za distribuciju tiskovina samo pokriva troškove distribucije, ostvaruje dobit od te usluge. Navedeno je potvrdio i poduzetnik Distri-Press d.o.o., budući da je u podnesku od 9. svibnja 2006. naveo kako je iz podataka prikazanih u tablici 15., te iz podataka o prihodima iz rabata, razvidno kako poduzetnik Distri-Press d.o.o. zarađuje na svim izdanjima, osim na općeinformativnom dnevniku »24 sata«.
Budući da je u slučaju materijalnih troškova i prihoda komisionarima riječ o neto-iznosima, tada je razvidno kako je naknada u iznosu od 1,40 do 1,60 kn po distribuiranom primjerku neto-naknada.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. je posebno istaknuo kako smatra da se općeinformativni dnevnik »24 sata« distribuira na teret ostalih nakladnika, dok prihod od marketinga taj dnevnik zadržava za sebe. Navedeno je obrazložio činjenicama da kada poduzetniku Media-Ideja d.o.o. naplati sve što je propisano Općim uvjetima poslovanja, poduzetnik Distri-Press d.o.o. ne može pokriti trošak distribucije.
Budući je utvrđeno kako je naknada od 1,40 do 1,60 kn u neto-iznosu, tada bruto-iznos troškova distribucije iznosi od 1,71 do 1,90 kn po primjerku. Stoga nije točna tvrdnja poduzetnika Distri-Press d.o.o. kako zarađuje na svim izdanjima, osim na izdanju »24 sata«.
Naime, naknada, odnosno prihod poduzetnika Distri-Press d.o.o. iz rabata za dnevne tiskovine s cijenom od 6,00 kn iznosi > 1,61 kn po prodanom primjerku, što je bruto-iznos. Stoga je utvrđeno da se s iznosom naknade od 1,62 kn po prodanom primjerku ne može pokriti iznos troška distribucije od 1,71 do 1,90 kn po primjerku.
Pri tome je potrebno istaknuti kako trošak distribucije u iznosu od 1,40 do 1,60 kn po distribuiranom primjerku treba uzeti s rezervom, budući da iz dostavljenih podataka i dokumentacije proizlazi kako su pod distribuiranim primjercima uzete u obzir sve tiskovine koje su distribuirane u 2005. godini. Primjerice, troškovi distribucije na godišnjoj razini za dnevnike, tjednike i mjesečnike ne mogu biti jednaki, budući da ne izlazi jednaki broj tih tiskovina godišnje.
Zaključno, poduzetnik Distri-Press d.o.o. naveo je dva različita minimalna troška distribucije, odnosno naveo je kako je trošak distribucije od 1,71 do 1,90 kn po prodanom primjerku, te da je minimalni trošak distribucije od 1,40 do 1,60 kn po distribuiranom primjerku.
Budući je poduzetnik Distri-Press d.o.o. naknadu za općeinformativne dnevnike od 1,40 do 1,60 kn po distribuiranom primjerku, uspoređivao s naknadom po prodanom primjerku, nije razvidno odnosi li se naknada u iznosu od 1,40 do 1,60 kn na naknadu po prodanom primjerku ili pak na naknadu po distribuiranom primjerku. Stoga je pravilnim bilo potrebno uzeti podatak o minimalnom trošku distribucije od bruto od 1,50 do 1,80 kn po prodanom primjerku, odnosno neto 1,30 do 1,35 kn po prodanom primjerku.
Međutim, i kada bi se u obzir uzeo podatak kako minimalni trošak distribucije po primjerku iznosi od 1,40 do 1,60 kn, kako je to tvrdio poduzetnik Distri-Press d.o.o. nakon promjene iskaza, tada je, uvidom u podatke iskazane u tablici 14., razvidno kako niti jedan općeinformativni dnevnik ne pokriva navedene minimalne troškove distribucije po distribuiranom primjerku.

9.4. Remitenda

Prema navodima poduzetnika Media-Ideja d.o.o., poduzetnik Tisak d.d. veže fiksnu naknadu uz jedinicu distribuiranog primjerka za ona izdanja čija je cijena niža od jedinstvene cijene dnevnih izdanja od 6,00 kn. U takvim slučajevima odlučujući utjecaj na visinu naknade ima remitenda, dok primjerice, u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn, remitenda nema nikakvog utjecaja na visinu naknade.
Naime, prema poduzetniku Media-Ideja d.o.o. primjenjuje se obračun naknade prema kojem je njegova mjesečna naknada po prodanom primjerku promjenjiva ovisno o prodanoj količini tiskovina i ostvarenoj remitendi, dok nakladnici općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn uvijek plaćaju istu naknadu, po prodanom primjerku za uslugu distribucije po prodanoj tiskovini, neovisno o prodanoj količini tiskovine. Slijedom navedenoga, u slučaju poduzetnika Media-Ideja d.o.o. remitenda ima izravan utjecaj na visinu naknade, dok kod ostalih tiskovina s cijenom od 6,00 kn, to nije slučaj.
U odnosu na visinu remitende »24 sata« od oko 40 posto, kao poseban primjer potrebno je istaknuti da općeinformativni dnevnik »Večernji list«, koji je u ožujku 2005. godine ostvario remitendu od 20 – 30 posto, plaća jednaku naknadu za uslugu distribucije od 1,33 kn neto po prodanom primjerku kao i općeinformativni dnevnik »Vjesnik«, koji je u ožujku 2005. ostvario remitendu od 70 – 80 posto.
Kada bi se izvršila usporedba naknade po distribuiranom primjerku za općeinformativne dnevnike »Večernji list« i »Vjesnik«, proizlazi daljnja nelogičnost, jer je u tom slučaju naknada po distribuiranom primjerku za »Vjesnik« manja, iako isti ima veću remitendu.

Grafikon 2. KRETANJE NAKNADE ZA DISTRIBUCIJU I REMITENDE ZA OPĆEINFORMATIVNE DNEVNIKE »VJESNIK«, »VEČERNJI LIST« I »24 SATA«

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Uvidom u podatke prikazane grafikonom 2. razvidno je kako, bez obzira na činjenicu da »Vjesnik« ima daleko veću remitendu od »24 sata«, sama činjenica da »Vjesnik« ima cijenu od 6,00 kn omogućava da visina remitende nema utjecaj na naknadu koju nakladnik ovog općeinformativnog dnevnika plaća za uslugu distribucije po prodanom primjerku. Naime, općeinformativnom dnevniku »Vjesnik« s prodajnom cijenom od 6,00 kn, zaračunava se samo rabat od 27 posto na ukupnu neto prodanu vrijednost tog dnevnika.
Poduzetnik Tisak d.d. se vezano uz utjecaj remitende na cijenu distribucije očitovao kako istu tvrdnju smatra djelomično točnom. Budući da ukupnu nakladu određuje sam nakladnik, odnosno nakladnik ima pravo odlučiti s kojim postotkom remitende želi raditi, navedeni poduzetnik smatra da na taj način nakladnik općeinformativnog dnevnika s manjom cijenom od 6,00 kn utječe i na visinu fiksne naknade koju je dužan platiti. Stoga, iako se u obračunu naknade za uslugu distribucije ne obračunava fiksna naknada na samu remitendu, ista nedvojbeno ima utjecaj na ukupnu naknadu koju će platiti općeinformativni dnevnik »24 sata«.
Naime, poduzetnik Tisak d.d. je nadalje naveo kako je u više navrata upozoravao poduzetnika Media-Ideja d.o.o. na visinu remitende i predlagao mu da se ista smanji. U konkretnom slučaju, naknada koju plaća poduzetnik Media-Ideja d.o.o. iznosi 1,35 do 1,45 kn bruto uz prosječnu remitendu od 40 – 50 posto, no uz prosječnu remitendu od 20 – 30 posto, naknada bi iznosila 1,25 do 1,35 kn bruto.
Vezano uz navode poduzetnika Tisak d.d., Agencija je, analizom prikupljenih podataka i dokumentacije, utvrdila kako u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn, na koje se primjenjuje rabat od 27 posto na neto prodanu vrijednost, remitenda nema nikakav utjecaj na naknadu za uslugu distribucije. Stoga, općeinformativni dnevnici s cijenom od 6,00 kn ne moraju voditi računa o tome hoće li svojom ostvarenom remitendom utjecati na povećanje ili na smanjenje naknade koju plaćaju za njihovu distribuciju.
Nadalje, vezano uz navode poduzetnika Tisak d.d. iz podneska od 23. prosinca 2005., kako radi visoke remitende poduzetnika Media-Ideja d.o.o. od 35 do 45 posto, poduzetnik Tisak d.d. ima neizravne dodatne troškove zbog povećanog obima posla (povećani troškovi radne snage, kapaciteta skladišta i troškova vozila), Agencija je utvrdila da nije razvidno zašto i ostali nakladnici općeinformativnih dnevnika, s visokom remitendom, čija je prodajna cijena 6,00 kn, ne plaćaju dodatnu naknadu za distribuciju. Primjerice, općeinformativni dnevnik »Karlovački list« ostvaruje remitendu od 50 – 60 posto, »La voce del popolo« ostvaruje remitendu od 50 – 60 posto, »Poslovni dnevnik« ostvaruje remitendu od 70 – 80 posto, te »Vjesnik« ostvaruje remitendu od 70 – 80 posto. Niti jednoj od tih tiskovina, unatoč znatno višoj remitendi od remitende općeinformativnog dnevnika »24 sata«, ne naplaćuje se dodatna naknada za distribuciju, već se samo primjenjuje rabat od 27 posto.

Tablica 16. NAPLAĆENA NAKNADA ZA DISTRIBUCIJU I PRODAJU DNEVNIKA U LISTOPADU 2005., BEZ IZVOZA

Tisak

Primljeno

Prodano

Remitenda

% remitenda

Bruto prodano

Bruto rabat

Otprema bruto

Tiražiranje

bruto

Naknada/prodani primjerak

Naknada /distrib. primjerak

24 sata

(***)

(***)

(***)

40 – 50

(***)

(***)

(***)

(***)

1,50 – 1,60

(***)

Glas Istre

(***)

(***)

(***)

10 – 20

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Glas Slavonije

(***)

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Jutarnji list

(***)

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Karlovački list

(***)

(***)

(***)

50 – 60

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

La voce del popolo

(***)

(***)

(***)

50 – 60

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Novi list

(***)

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Poslovni dnevnik

(***)

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Slobodna Dalmacija

(***)

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Sportske novosti

(***)

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Večernji list

(***)

(***)

(***)

20 – 30

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Vjesnik

(***)

(***)

(***)

70 – 80

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Zadarski list

(***)

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

-

-

1,60 – 1,70

(***)

Sveukupno

(***)

(***)

(***)

30 – 40

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 23. prosinca 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik Tisak d.d. je u podnesku od 12. svibnja 2006. naveo primjere naknade po distribuiranim primjercima za općeinformativne dnevnike »Jutarnji list«, »24 sata« i »Večernji list«, navodeći kako općeinformativni dnevnik »24 sata« plaća naknadu po distribuiranom primjerku u iznosu od 0,70 – 0,90 kn, općeinformativni dnevnik »Jutarnji list« plaća naknadu od 0,90 – 1,10 kn po distribuiranom primjerku, dok općeinformativni dnevnik »Večernji list« plaća naknadu po distribuiranom primjerku od 0,90 – 1,10 kn. Poduzetnik Tisak d.d. je naveo kako smatra da je time pokazao kako količina remitende utječe na visinu naknade koju poduzetniku Tisak d.d. plaćaju nakladnici za uslugu distribucije.
Međutim, provedenom ekonomskom analizom Agencija je dokazala kako to nije slučaj. Naime, bilo je ponovno potrebno krenuti od različitih sustava obračuna, jer se sukladno Općim uvjetima poslovanja tog poduzetnika, prilikom obračuna naknade za općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn, obračunava samo rabat od 27 posto na neto prodanu vrijednost tiskovine, dok se u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom manjom od prosječne cijene koja iznosi 6,00 kn, primjenjuje rabat od 18 posto, fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku, te fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku. Iz navedenog je potpuno jasno da će fiksna naknada od 0,35 kn, a time posredno i remitenda imati utjecaj na ukupnu naknadu za tiskovine s cijenom od 3,00 kn, dok to, u slučaju tiskovine s cijenom od 6,00 kn, nije slučaj.
Jednako kao i u slučaju poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnik Distri-Press d.o.o., zbog njihove ujednačene poslovne politike koja proizlazi iz njihovog položaja simetričnih duopolista na mjerodavnom tržištu, veže fiksnu naknadu uz jedinicu distribuiranog primjerka za ona izdanja čija je cijena za više od 20 posto niža od jedinstvene cijene dnevnih izdanja od 6,00 kn. U takvim slučajevima ponovno odlučujući utjecaj na visinu naknade ima remitenda tog dnevnika, dok primjerice u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn remitenda nema nikakvog utjecaja na visinu naknade.
Vezano za remitendu poduzetnik Distri-Press d.o.o. je također, u više navrata tijekom postupka, naveo kako je nakladnik taj koji donosi odluku o nakladi koju će predati u distribuciju. Međutim, ovdje je bitno istaknuti kako, iako je točno da nakladnici sami donose odluku o nakladi, Agencija je nespornim utvrdila da remitenda ima utjecaj na cijenu usluge distribucije općeinformativnih dnevnika s cijenom od 3,00 kn, dok u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn remitenda nema utjecaj. Kako bi se jasno prikazalo da na dnevnike s cijenom od 6,00 kn, bez obzira na visinu njihove remitende, remitenda nema nikakav utjecaj na visinu naknade za njihovu distribuciju, u tablici 17. prikazan je odnos visine remitende i naknade koju je poduzetnik Distri-Press d.o.o. obračunao za distribuciju općeinformativnih dnevnika »Večernji list«, »Vjesnik« i »24 sata«.

Tablica 17. PRIKAZ ODNOSA VISINE REMITENDE I NAKNADE OBRAČUNATE TISKOVINAMA »VEČERNJI LIST«, »VJESNIK« I »24 SATA« U 2005. GODINI

»Večernji list«

Remitenda

Naknada u kn po
prodanom primjerku

Ožujak

20 – 30 %

1,33

Travanj

20 – 30 %

1,33

Svibanj

20 – 30 %

1,33

Lipanj

20 – 30 %

1,33

Srpanj

20 – 30 %

1,33

Kolovoz

20 – 30 %

1,33

Rujan

20 – 30 %

1,33

Listopad

20 – 30 %

1,33

Studeni

20 – 30 %

1,33

Prosinac

20 – 30 %

1,33

»Vjesnik«

Remitenda

Naknada u kn po
prodanom primjerku

Ožujak

60 – 70 %

1,33

Travanj

70 – 80 %

1,33

Svibanj

60 – 70 %

1,33

Lipanj

60 – 70 %

1,33

Srpanj

60 – 70 %

1,33

Kolovoz

50 – 60 %

1,33

Rujan

50 – 60 %

1,33

Listopad

50 – 60 %

1,33

Studeni

50 – 60 %

1,33

Prosinac

50 – 60 %

1,33

»24 sata«

Remitenda

Naknada u kn po
prodanom primjerku

Ožujak

40 – 50 %

1,40

Travanj

30 – 40 %

1,28

Svibanj

30 – 40 %

1,32

Lipanj

30 – 40 %

1,26

Srpanj

30 – 40 %

1,24

Kolovoz

30 – 40 %

1,25

Rujan

30 – 40 %

1,26

Listopad

30 – 40 %

1,27

Studeni

30 – 40 %

1,25

Prosinac

30 – 40 %

1,26

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o. od 8. veljače 2006.; Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u podatke iskazane u tablici 17. razvidno je kako u slučaju općeinformativnog dnevnika »24 sata« remitenda ima utjecaj na visinu naknade koju nakladniku tog dnevnika zaračunava poduzetnik Distri-Press d.o.o. po prodanom primjerku, dok u slučaju općeinformativnih dnevnika »Večernji list« i »Vjesnik« njihova remitenda nema utjecaj na visinu naknade. Navedeno potvrđuje činjenica da općeinformativni dnevnik »Vjesnik«, iako ima značajno veću remitendu od općeinformativnog dnevnika »24 sata«, radi same činjenice da ima cijenu od 6,00 kn, spada u drugu obračunsku kategoriju i nije obvezan plaćati dodatnu naknadu za distribuciju.
S druge strane, iako općeinformativni dnevnik »Vjesnik« ima značajno veću remitendu od općeinformativnog dnevnika »Večernji list«, nakladnik dnevnika »Vjesnik«, zbog istog načina obračuna naknade, odnosno činjenice da ti dnevnici zbog svoje cijene spadaju u istu obračunsku kategoriju, plaća jednaku naknadu po prodanom primjerku.
Jednako kao i u slučaju poduzetnika Tisak d.d., način obračuna naknade za uslugu distribucije, sukladno Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., dovodi do toga da općeinformativni dnevnici s cijenom od 6,00 kn, bez obzira na visinu remitende koju ostvaruju, neće biti opterećeni dodatnom naknadom za uslugu distribucije, dok u slučaju općeinformativnog dnevnika 24 sata, remitenda ima izravan utjecaj na visinu naknade.

9.5. Veće financijsko opterećenje poduzetnika
Media-Ideja d.o.o.

Agencija je analizirajući prikupljene podatke i dokumentaciju, polazeći od odnosa prodajne vrijednosti i naknade za uslugu distribucije, utvrdila kako će poduzetnik Media-Ideja d.o.o. uvijek trpjeti veće financijsko opterećenje zbog niže cijene općeinformativnog dnevnika »24 sata«.
Čak i kada bi se naknada za uslugu distribucije obračunavala u fiksnom iznosu, i u tom bi slučaju poduzetnik Media-Ideja d.o.o., zbog navedenog trpio veće financijsko opterećenje. Navedeno će biti prikazano u tablici 18.

Tablica 18. USPOREDNI PRIKAZ IZRAČUNA NAKNADE ZA »24 SATA« I »VEČERNJI LIST« TEMELJEM KOLIČINA PRODAJE I DISTRIBUCIJE ZA SRPANJ 2005. GODINE

»24 sata«

primljeno

(***)

remitenda

(***)

prodano

(***)

fiksna naknada 0,24 kn po prodanom primjerku

(***)

fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

(***)

Naknada po prodanom primjerku

(***)

Naknada po distribuiranom primjerku

(***)

Udio naknade u ukupnoj neto prodaji

30 – 40 %

»Večernji list«

primljeno

(***)

remitenda

(***)

prodano

(***)

fiksna naknada 0,24 kn po prodanom primjerku

(***)

fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

(***)

Naknada po prodanom primjerku

(***)

Naknada po distribuiranom primjerku

(***)

Udio naknade u ukupnoj neto-prodaji

10 – 20 %

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U tablici 18. je primjera radi uzet mjesec srpanj 2005. godine, te su kao fiksne naknade uzete fiksna naknada po prodanom primjerku od 0,24 kn, te fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku.
Jednako vrijedi i na primjeru obračuna naknade koju primjenjuje poduzetnik Distri-Press d.o.o. U tom će slučaju poduzetnik Media-Ideja d.o.o. uvijek trpjeti veće financijsko opterećenje od nakladnika čiji općeinformativni dnevnici imaju veću prodajnu cijenu.
Navedeno je u tablici 19. prikazano na način da je na općeinformativne dnevnike »24 sata« i »Večernji list« primijenjen isti obračun naknade, i to kombinacija fiksne naknade i rabata od 27 posto.

Tablica 19. PRIKAZ OBRAČUNA NAKNADE ZA OPĆEINFORMATIVNE DNEVNIKE »24 SATA«, »VEČERNJI LIST« U 2005.

»Večernji list«

Iznos

Primljeno

(***)

Prodano

(***)

Rabat 27%

(***)

Fiksna naknada od 0,40 kn po distribuiranom primjerku

(***)

Udio naknade u ukupnoj neto prodaji

30 – 40 %

»24 sata«

Iznos

Primljeno

(***)

Prodano

(***)

Rabat 27%

(***)

Fiksna naknada od 0,40 kn po distribuiranom primjerku

(***)

Udio naknade u ukupnoj neto prodaji

50 – 60 %

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o. od 8. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Uvidom u podatke iskazane u tablici 19. razvidno je kako poduzetnik Media-Ideja d.o.o. uvijek trpi veće financijsko opterećenje jer ima nižu prodajnu cijenu.
Jednako financijsko opterećenje, promatrano u postotnom iznosu, bi se za sve općeinformativne dnevnike, neovisno o njihovoj cijeni, prema postojećim Općim uvjetima poslovanja oba poduzetnika, moglo postići jedino kada bi se na sve općeinformativne dnevnike primjenjivao jednaki rabat od 27 posto. Međutim, Agencija smatra da to ne bi bilo ispravno, jer bi tada nakladnik Media-Ideja d.o.o. za općeinformativni dnevnik »24 sata« plaćao naknadu od 0,66 kn neto po prodanom primjerku, dok bi primjerice »Večernji list«, plaćao cijenu od 1,33 kn po prodanom primjerku.
S druge strane, ukoliko bi se Opći uvjeti poslovanja promijenili na način da se uvede samo fiksna naknada koja bi pokrivala troškove distribucije i tada bi općeinformativni dnevnik »24 sata«, u odnosu na svoju prodajnu cijenu, trpio veće financijsko opterećenje. Međutim, Agencija je utvrdila da to nikako ne bi bila odgovornost distributera, u ovom slučaju poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., jer je isključiva poslovna odluka nakladnika po kojoj će cijeni prodavati svoju tiskovinu na tržištu.
U podnesku od 19. listopada 2005. poduzetnik Distri-Press d.o.o. je naveo kako smatra da nije ekonomski opravdano financijsko opterećenje jednog poduzetnika, u vezi s jednom uslugom, vezanom uz jedan od izvora prihoda, sagledavati isključivo u odnosu na taj izvor prihoda. Naime, navedeni poduzetnik smatra da u konkretnom predmetu financijsko opterećenje nakladnika u vezi s uslugom distribucije treba sagledavati u kontekstu svih prihoda, a ne samo u kontekstu prihoda od prodaje, budući da poslovna politika nakladnika može biti povećanje prodaje, temeljem niske cijene i maksimiziranje prihoda od prodaje oglasa.
Promatrajući u kontekstu cjelokupnog poslovanja, Agencija smatra da je tvrdnja poduzetnika Distri-Press d.o.o. ispravna. Točno je kako je potrebno sagledati sve prihode koje je pojedini poduzetnik ostvario kako bi se moglo izračunati koliki udio u cjelokupnom poslovanju poduzetnika čini naknada za uslugu distributera. Međutim, u konkretnom predmetu riječ je o naknadi za uslugu distribucije, te o njenom utjecaju na prihod od prodaje tiskovina, budući je i sam rabat iz Općih uvjeta poslovanja vezan uz prodajnu cijenu tiskovine. Tada je pravilno i ispravno sagledati financijsko opterećenje ukupne prodajne vrijednosti od strane naknade za distribucijske usluge.

9.6. Pretrpljena gospodarska šteta

Budući da je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u više navrata, pa čak i kao osnovicu za obračun svojih troškova u ovom upravnom postupku, naveo kako je, uslijed spornog obračuna naknade za distribuciju, temeljem Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., pretrpio ekonomski gubitak u rasponu od 20 do 25 milijuna kuna, isti je podneskom od 26. srpnja 2006. dostavio Agenciji točan iznos, po njegovom obračunu, kojim je, kao vrijednost predmeta postupka postavio iznos od 18.914.781,00 kn.

Tablica 20. PRIKAZ OBRAČUNA PRETRPLJENE GOSPODARSKE ŠTETE ZA PODUZETNIKA MEDIA-IDEJA d.o.o. U RAZDOBLJU OD OŽUJKA 2005. DO LIPNJA 2006.
 

Ožujak 2005. – prosinac 2005.

Poduzetnik

Distribuirano primjeraka

Prodano primjeraka

Rabat 27%

Rabat

Tisak: 18%

Distri-press: 27%

Fiksna naknada po prodanom primjerku: 0,24 kn

Fiksna naknada po distribuiranom primjerku

Tisak: 0,35 kn

Dustru-press: 0,40 kn

Ukupno obračunati troškovi

Šteta nastala za poduzetnika Media-Ideja d.o.o.

Tisak d.d.

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Distri-Press d.o.o.

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

Siječanj 2006. – Lipanj 2006.

Tisak d.d.

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Distri-Press d.o.o.

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

Ukupno

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

Ožujak 2005. – Lipanj 2006.

Tisak d.d.

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Distri-Press d.o.o.

(***)

(***)

(***)

(***)

 

(***)

(***)

(***)

Sveukupno

(***)

(***)

(***)

 

 

 

(***)

18.914.781,00

Izvor: podnesak poduzetnika Media-Ideja d.o.o. od 26. srpnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je gospodarsku štetu za razdoblje od ožujka 2005. do lipnja 2006. godine obračunao na način da je izračunao razliku između stvarno obračunate naknade za uslugu distribucije i naknade koja bi bila obračunata kada bi se na prodajnu vrijednost općeinformativnog dnevnika »24 sata« obračunavao samo rabat od 27 posto.
Temeljem gore navedenog načina izračuna gospodarske štete poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je izračunao kako je u razdoblju od ožujka 2005. do lipnja 2006. pretrpio gospodarsku štetu u iznosu od 18.914.781,00 kn, specificirajući da je od navedenog ukupnog iznosa postupanjem poduzetnika Tisak d.d. pretrpio gospodarsku štetu u iznosu od (***) kn, dok je zbog postupanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. pretrpio gospodarsku štetu u iznosu od (***) kn.
Tijekom cjelokupnog postupka, u konkretnom predmetu, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. nije mijenjao vrijednost predmeta postupka, koju je navodio u svakom podnesku od 26. srpnja 2006. na dalje u iznosu od 18.914.781,00 kn.
Analizom navedenog obračuna pretrpljene gospodarske štete Agencija je utvrdila da taj obračun, u obliku kako ga je izradio poduzetnik Media-Ideja d.o.o., ne predstavlja objektivni izračun gospodarske štete sa svim potrebnim elementima. Činjenica da postoji razlika u iznosu obračunate naknade prema načinu obračuna za poduzetnika Media-Ideja d.o.o. i načina obračuna prema nakladnicima općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn, ne znači istovremeno da ista razlika u iznosu predstavlja iznos gospodarske štete poduzetnika Media-Ideja d.o.o., odnosno ista može biti manja ili veća.
Međutim, Agencija je dužna posebno istaknuti kako, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nije nadležna za procjenu gospodarske štete koju je pretrpio poduzetnik Meida-Ideja d.o.o., već isto sukladno posebnim propisima može biti predmet dokazivanja u sporu pred nadležnim sudom.

9.7. Analiza knjigovodstveno-financijskog vještačenja na okolnost usporednih izračuna naknada za usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiska od strane stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., te očitovanja poduzetnika Tisak d.d. i njegovog stručnog pomagača i očitovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. na knjigovodstveno-financijsko vještačenje navedenog stručnog pomagača

9.7.1. U odnosu na Tisak d.d.

Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je podneskom od 30. studenoga 2006. Agenciji dostavio knjigovodstveno-financijsko vještačenje svojeg stručnog pomagača na okolnosti usporednih izračuna naknada za usluge distribucije, prijevoza i prodaje tiska u kojem je navedeno da u Općim uvjetima distribucije poduzetnika Tisak d.d. postoje sljedeće nejasnoće i nedosljednosti:
– niti na jednom mjestu u Općim uvjetima distribucije poduzetnika Tisak d.d. nije jasno navedeno u kojem slučaju se primjenjuje pojedini način obračuna naknade,
– dva načina obračuna naknade su bitno različita, budući je jedan ovisan samo o neto prodanoj vrijednosti tiskovina, dok se kod drugog u obzir uzima i fiksna naknada za tiražiranje, te fiksna naknada za distribuciju,
– pojam izdanja koja ulaze u prodaju u Općim uvjetima distribucije nigdje nije uređen,
– način obračuna uređen u članku 16. Općih uvjeta distribucije implicitno uređuje minimalne troškove poduzetnika Tisak d.d. iznosom od 0,35 kn po distribuiranom primjerku, budući se teoretski može pretpostaviti distribucija tiskovine koja ima vrlo malu ili nikakvu prodaju, u kojem slučaju preostaje samo naknada u fiksnom iznosu po distribuiranom primjerku,
– dio obračuna naknade koji je fiksan i ovisi o distribuciji, a ne o prodaji, posredno može destimulirati samog distributera da se na adekvatan način brine o prodaji, jer dio naknade prima bez obzira na ostvarenu prodaju.
U navedenom knjigovodstveno-financijskom vještačenju sačinjeno je nekoliko izračuna temeljenih na podacima o prodaji i remitendi poduzetnika Media-Ideja d.o.o. iz kolovoza 2006. godine.
Kolovoz 2006. godine
– distribuirano       (***)
– prodano             (***)
– neto prodajna cijena 2,46 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 18 %

 < 970.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 550.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 1.100.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 2.600.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,00 do 1,20 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

 40,00 do 50,00 %

Obračun temeljem članka 15. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27%

 < 1.500.000,00 kn

Sveukupna naknada

< 1.500.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

0,60 do 0,70 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

20,00 do 30,00 %

Obračun temeljem fiksne naknade od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 1.100.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 1.100.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

 0,40 do 0,50 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

10,00 do 20,00 %

Iz gornjih izračuna stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je zaključio kako:
        1. obračun primjenom kriterija iz članka 16. Općih uvjeta distribucije daje opterećenje veće za 74 posto, nego li je to slučaj u obračunu primjenom kriterija iz članka 15. Općih uvjeta distribucije,
        2. obračun primjenom kriterija iz članka 15. Općih uvjeta distribucije daje naknadu koja je za više od 40 posto veća od minimalnog troška implicitno uređenog člankom 16. Općih uvjeta distribucije.
Provedenom analizom predstavljenih izračuna, kao i tvrdnji stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., Agencija je utvrdila da se ne mogu sve tvrdnje uzeti točnima.
Naime, Agencija je utvrdila da nisu u potpunosti točni navodi kako obračun primjenom kriterija iz članka 16. Općih uvjeta poslovanja daje 74 posto veće opterećenje prodajne cijene, troškovima prodaje i distribucije, nego li je to slučaj primjenom članka 15. Točno je da je naknada po prodanom primjerku primjenom članka 16. Općih uvjeta poslovanja za 4,07 posto veća od naknade primjenom članka 15. Općih uvjeta poslovanja. Međutim, nije točna tvrdnja da je time i financijsko opterećenje veće za 74 posto, jer financijsko opterećenje primjenom članka 16. Općih uvjeta distribucije iznosi 40 do 50 posto, a financijsko opterećenje primjenom članka 15. Općih uvjeta distribucije iznosi 20 do 30 posto.
Nadalje, Agencija je utvrdila kako nisu u potpunosti točni navodi kako se minimalnim troškovima distribucije imaju smatrati, na implicitan način, naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku, jer se teoretski može pretpostaviti distribucija tiskovine koja ima nikakvu ili vrlo malu prodaju, pri čemu ostaje naplata naknade u fiksnom iznosu. Budući se poduzetnik Tisak d.d. podneskom od 23. prosinca 2005. očitovao kako u poslove koji su obuhvaćeni rabatom od 27 posto, ulazi i usluga tiražiranja, tada bi se u minimalne troškove distribucije, postavljene na implicitan način, trebala uključiti i naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku, jer ista predstavlja naknadu za tiražiranje.
Time bi obračun naknade temeljem fiksnih troškova iz članka 16. bio postavljen na sljedeći način:

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 550.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 1.100.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 1.600.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

0,65 do 0,75 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

 20,00 do 30,00 %

Bitno je istaknuti kako se u navedenim izračunima nije vodilo računa o tome pokriva li izračunata naknada minimalne troškove distribucije, već se isključivo vodilo računa o tome koliko financijsko opterećenje trpi općeinformativni dnevnik »24 sata« pri primjeni pojedinih načina obračuna naknade.
Uzme li se točnom pretpostavka stručnog pomagača da na implicitan način utvrđeni minimalni troškovi distribucije čine fiksnu naknadu iz članka 16. Općih uvjeta poslovanja, na primjeru prodanih količina za općeinformativne dnevnike »24 sata« i »Večernji list«, vidljivo je da bi općeinformativni dnevnik »24 sata« i u slučaju primjene identičnih fiksnih naknada, uvijek trpio veće financijsko opterećenje jer je njegova prodajna cijena niža.
Smanjenje, odnosno izjednačavanje financijskog opterećenja moguće je postići povećanjem cijene općeinformativnog dnevnika »24 sata«, smanjenjem njegove remitende i povećanjem prodane količine tiskovina.
S druge strane, kada bi se isto financijsko opterećenje postiglo tako da se na sve općeinformativne dnevnike, bez obzira na njihovu cijenu, primjenjuje rabat od 27 posto, to ne bi bilo ispravno, budući da bi tada jedinična naknada plaćena po prodanom primjerku ili po distribuiranom primjerku bila različita, odnosno ona bi u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn bila veća.
Uvidom u podatke prikazane u tablici 21. razvidno je kako bi primjenom rabata od 27 posto, pri tome ne vodeći računa o tome pokrivaju li se tada minimalni troškovi distribucije, bilo moguće postići isto financijsko opterećenje. Međutim, tim bi načinom obračuna naknade bili oštećeni općeinformativni dnevnici s većom cijenom tiskovine, jer bi oni tada plaćali veću jediničnu cijenu naknade.

Tablica 21. PRIKAZ IZRAČUNA NAKNADA ZA »24 SATA« I »VEČERNJI LIST« TEMELJEM KOLIČINA PRODAJE I DISTRIBUCIJE ZA SRPANJ 2005.

»24 sata«

primljeno

(***)

remitenda

(***)

prodano

(***)

Rabat 27 %

(***)

Naknada po prodanom primjerku

(***)

Naknada po distribuiranom primjerku

(***)

Udio naknade u ukupnoj neto prodaji

25 – 35 %

»Večernji list«

primljeno

(***)

remitenda

(***)

prodano

(***)

Rabat 27%

(***)

Naknada po prodanom primjerku

(***)

Naknada po distribuiranom primjerku

(***)

Udio naknade u ukupnoj neto prodaji

25 – 35 %

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U nastavku je stručni pomagač izveo projekciju izračuna naknade za tiskovinu s maloprodajnom cijenom od 5,00 kn, u odnosu na tiskovinu s maloprodajnom cijenom od 6,00 kn:

Kolovoz 2006.
– distribuirano         (***)
– prodano               (***)
– neto prodajna cijena 4,10 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 18 %

 < 1.650.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 550.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 1.100.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 3.150.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,40 do 1,50 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

 30,00 do 40,00 %

Obračun temeljem članka 15. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27%

 < 2.500.000,00 kn

Sveukupna naknada

< 2.500.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,00 do 1,20 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

20,00 do 30,00 %

Stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je naveo kako iz prikazanog primjera proizlazi daljnja nedosljednost i nesigurnost u predmetnim sustavima obračuna troškova prodaje i distribucije. Navedeno ne samo stoga što i u slučaju tiskovine koja bi imala maloprodajnu cijenu 5,00 kn dolazi do velike razlike u nominalnom iznosu troškova po prodanom primjerku, nego i stoga što u tom slučaju obračun sukladno odredbama članka 16. Općih uvjeta poslovanja za tiskovinu s cijenom 5,00 kn daje veći trošak po prodanom primjerku no što je trošak obračunat primjenom članka 15. Općih uvjeta poslovanja za tiskovinu s cijenom od 6,00 kn.
Kolovoz 2006.
– distribuirano         (***)
– prodano              (***)
– neto prodajna cijena 4,92 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 18 %

 < 2.000.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 550.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 1.100.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 3.500.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,55 do 1,65 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

 35,00 do 45,00 %

Obračun temeljem članka 15. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27%

 < 3.000.000,00 kn

Sveukupna naknada

< 3.000.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,30 do 1,40 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

25,00 do 35,00 %

Na kraju navedenog knjigovodstveno-financijskog vještačenja navedeno je kako svi primjeri izračuna jasno pokazuju da predmetni Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. nisu transparentni u pogledu obračuna naknada za dnevne tiskovine različitih nakladnika i to stoga što:
• nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji od načina obračuna će distributer primijeniti prema nekom izdavaču,
• nije moguće usporediti obračune, jer jedan od njih se temelji samo na proporciji od prodane vrijednosti, dok se drugi (između ostalog) temelji i na fiksnom iznosu na sve distribuirane primjerke (što je neovisno o prodaji),
• nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji je to minimalni trošak koji distributer ima prilikom distribucije dnevnih listova,
• uopće nema utvrđenog kriterija prelaska s jednog sustava obračuna na drugi,
• izračuni prema istim elementima (naklada, broj prodanih primjeraka) daju nelogične rezultate (moguće je da jeftinije novine plaćaju nominalno veći trošak po prodanom primjerku od skupljih novina),
• izdavačima dnevnih listova s maloprodajnom cijenom 6,00 kn obračun se određuje primjenom jedinstvene stope rabata od 27 posto, iako je sam distributer odredio koji je to minimalno trošak koji mu se treba nadoknaditi; nije jasno zbog čega se onda navedeni popust u obračunu ne primjenjuje na sve dnevne listove.
Analiza koju je provela Agencija pokazala je da se izračuni koje je stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. izradio temeljem relevantnih odredbi Općih uvjeta poslovanja, teško mogu usporediti, ukoliko je namjera usporediti elemente obračuna, jer su elementi obračuna različiti.
Međutim, krajnji rezultat, odnosno naknada za uslugu distribucije koju pojedini nakladnik mora platiti može se usporediti na način da se krajnja naknada stavi u odnos s količinom prodane tiskovine i količinom distribuirane tiskovine.
Stoga je Agencija dopisom od 22. prosinca 2006. zatražila od poduzetnika Tisak d.d. da, između ostalog, dostavi pisano očitovanje na knjigovodstveno-financijsko vještačenje stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o.
Poduzetnik Tisak d.d. je podneskom od 7. veljače 2007. dostavio očitovanje na činjenično stanje potvrđeno nalazom i mišljenjem svojeg stručnog pomagača.
Poduzetnik Tisak d.d. je u navedenom podnesku naveo kako stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u svome nalazu nije naveo na temelju koje je knjigovodstvene dokumentacije izradio svoj nalaz, te da nije naveo je li ta dokumentacija relevantna i knjigovodstveno vjerodostojna.
Nadalje, poduzetnik Tisak d.d. je istaknuo kako smatra da je pogrešno bilo u analizi uzeti u obzir samo jedan mjesec, odnosno kolovoz 2006. Naime, prema navodima poduzetnika Tisak d.d., riječ je o kratkoročnim troškovima koji se sasvim drugačije ponašaju na dugi rok. Prema mišljenju poduzetnika Tisak d.d., na dugi rok su svi troškovi varijabilni, a ne fiksni, te da navedeno nije uzeto u obzir u nalazu, već je iz članka 16. Općih uvjeta poslovanja, izveden implicitan trošak od 0,35 kn. Također, poduzetnik Tisak d.d. je naveo da smatra kako se u nalazu ne razlikuju eksplicitni i implicitni troškovi, budući da su eksplicitni troškovi oni iskazani u knjigovodstvu, dok implicitni troškovi predstavljaju oportunitetne troškove. Stoga, smatra kako su u nalazu pogrešno zanemareni oportunitetni troškovi distributera, te da se primjenjuju alternativne mogućnosti obračuna troškova, prema članku 15. Općih uvjeta poslovanja, utvrđujući minimalni trošak od 0,35 kn kao »implicitni« trošak, što bi trebao biti oportunitetni trošak distributera.
U svrhu dokazivanja svojih prethodnih tvrdnji poduzetnik Tisak d.d. je u podnesku izradio nekoliko vlastitih izračuna naknada.
Lipanj 2005.
– distribuirano         (***)
– prodano               (***)
– neto cijena 2,46 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja, lipanj 2005.

Rabat 18 %

  < 430.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

< 230.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 550.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 1.200.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,20 do 1,30 kn

Ožujak – Lipanj 2005.
– distribuirano           (***)
– prodano                 (***)
– neto cijena              2,46 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja, ožujak – lipanj 2005.

Rabat 18 %

 < 2.100.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 1.500.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 2.900.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 6.050.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,25 do 1,35 kn

Nadalje, poduzetnik Tisak d.d. je naveo kako smatra da bi najlogičnije i najpravilnije bilo uzeti podatke za čitavu prethodnu poslovnu 2005. godinu, te je poduzetnik Tisak d.d. izradio izračun naknade za cijelu poslovnu 2005. godinu.
2005.
– distribuirano         (***)
– prodano               (***)
– neto cijena            2,46 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja u 2005.

Rabat 18 %

< 5.200.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 2.820.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 6.810.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 14.800.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,20 do 1,30 kn

Agencija je, analizom dostavljenog očitovanja, utvrdila da je poduzetnik Tisak d.d. prikazanim izračunima htio naglasiti kako se jedinične vrijednosti naknade po prodanom primjerku mijenjaju, s obzirom na promatrano razdoblje. Međutim, pri tome je poduzetnik Tisak d.d. propustio napomenuti kako se naknada po prodanom primjerku za općeinformativne dnevnike, s cijenom od 6,00 kn, ne mijenja bez obzira koje se razdoblje uzme u razmatranje.

Grafikon 3. GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA NAKNADE PO PRODANOM PRIMJERKU ZA OPĆEINFORMATIVNI DNEVNIK »VEČERNJI LIST« I »24 SATA« U RAZDOBLJU OD OŽUJKA DO PROSINCA 2005.

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvidom u podatke prikazane u grafikonu 3. razvidno je kako je naknada po prodanom primjerku za općeinformativni dnevnik »Večernji list« konstantna, dok naknada po prodanom primjerku za općeinformativni dnevnik »24 sata« konstantno varira.
2005.
– distribuirano          (***)
– prodano                (***)
– neto cijena             2,46 kn

Obračun temeljem članka 16. Općih uvjeta poslovanja u 2005.

Rabat 18 %

 < 8.610.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,24 kn po prodanom primjerku

 < 4.700.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,35 kn po distribuiranom primjerku

 < 6.810.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 20.100.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,00 do 1,10 kn

Poduzetnik Tisak d.d. je prethodnu tablicu istaknuo, jer je iz nje, prema njegovom mišljenju, razvidno kako se ukupna naknada za uslugu distribucije i prodaje smanjuje, kako se remitenda smanjuje.
U nastavku očitovanja poduzetnik Tisak d.d. je naveo kako remitenda bitno utječe na cijenu usluge poduzetnika Tisak d.d., po distribuiranom primjerku. Primjerice, općeinformativni dnevnici »Jutarnji list« i »Večernji list«, koji imaju istovjetne ugovorene uvjete u konačnici plaćaju različite cijene po distribuiranom primjerku jer imaju različite remitende. Remitenda, prema navodima poduzetnika Tisak d.d., izaziva dodatne poslove i zauzima radne i poslovne kapacitete, pa je logično da izaziva i dodatne troškove distributeru.
Agencija je, analizirajući navode poduzetnika Tisak d.d., utvrdila točnim da bi se naknada po prodanom primjerku za općeinformativni dnevnik »24 sata« smanjila kada bi se smanjila remitenda, odnosno kada bi se povećala njegova prodaja.
Međutim, Agencija je također, analizom svih dostavljenih podataka i dokumentacije, utvrdila kako ta ista remitenda, suprotno navodima poduzetnika Tisak d.d., nema utjecaj na naknadu po prodanom primjerku kod općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn, budući se kod njih naknada ne određuje po distribuiranom primjerku, već samo u postotku od neto prodane vrijednosti.
Općeinformativni dnevnici »Jutarnji list« i »Večernji list« su u 2005. godini ostvarili približno istovjetnu remitendu. »Večernji list« je imao u 2005. godini prosječnu remitendu od 20 – 30 posto, dok je »Jutarnji list« u 2005. godini imao prosječnu remitendu od 20 – 30 posto.
S druge strane, općeinformativni dnevnik »Vjesnik« imao je u 2005. godini remitendu od 70 – 80 posto.
U tablici 22. prikazani su usporedni izračuni obračuna naknade za općeinformativne dnevnike »Jutarnji list«, »Večernji list« i »Vjesnik«.

Tablica 22. PRIKAZ USPOREDNOG IZRAČUNA OBRAČUNA NAKNADE ZA OPĆEINFORMATIVNE DNEVNIKE »VEČERNJI LIST«, »JUTARNJI LIST« I »VJESNIK« U 2005. GODINI

»Večernji list«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

remitenda (kom.)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

% remitende

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

20 – 30

Ukupna neto prodana vrijednost

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

rabat 27 %

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

naknada po distribuiranom primjerku

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

»Jutarnji list«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

Primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

remitenda (kom.)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

% remitende

30 – 40

30 – 40

25 – 35

25 – 35

25 – 35

25 – 35

25 – 35

25 – 35

25 – 35

25 -35

Ukupna neto prodana vrijednost

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

rabat 27 %

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

naknada po distribuiranom primjerku

0,90 – 1,00

0,90 – 1,00

0,90 – 1,00

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

0,95 – 1,05

»Vjesnik«

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

Primljeno

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

remitenda (kom.)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

Prodano

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

% remitende

70 – 80

70 – 80

70 – 80

70 – 80

70 – 80

60 – 70

60 – 70

60 – 70

60 – 70

50 – 60

Ukupna neto prodana vrijednost

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

rabat 27 %

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

naknada po distribuiranom primjerku

0,30 – 0,40

0,30 – 0,40

0,30 – 0,40

0,30 – 0,40

0,30 – 0,40

0,41 – 0,51

0,41 – 0,51

0,41 – 0,51

0,41 – 0,51

0,52 – 0,62

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 9. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Budući je poduzetnik Tisak d.d. uzeo za primjer općeinformativne dnevnike »Jutarnji list« i »Večernji list«, uvidom u podatke iz tablice 22., koju je Agencija izradila radi utvrđivanja objektivnog činjeničnog stanja, jasno proizlazi kako su remitende navedenih tiskovina vrlo slične, te je i naknada po distribuiranom primjerku vrlo slična. Općeinformativni dnevnik »Večernji list« je u 2005. godini platio prosječnu naknadu po distribuiranom primjerku u iznosu od 0,95 – 1,05 kn, dok je općeinformativni dnevnik »Jutarnji list« u 2005. platio prosječnu naknadu u iznosu od od 0,95 – 1,05 kn.
Nadalje, budući je poduzetnik Tisak d.d. naglasio kako remitenda izaziva dodatne poslove i zauzima radne i poslovne kapacitete, te izaziva dodatne troškove distributeru, nije razvidno kako je moguće da općeinformativni dnevnik »Vjesnik« s remitendom od 70 – 80 posto (na godišnjoj razini) plaća manju naknadu po distribuiranom primjerku od općeinformativnih dnevnika »Jutarnji list« ili »Večernji list«.
Također, poduzetnik Tisak d.d. je naveo kako smatra da je pogrešan zaključak da su predmetni Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. netransparentni u svezi s obračunom naknade za dnevne tiskovine različitih nakladnika. Isti smatra da je jasno kako se obračun prema članku 15. Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na etablirana izdanja kod kojih se primjenom članka 15. Općih uvjeta poslovanja podmiruju troškovi distribucije, za razliku od novouvedenih izdanja kod kojih se primjenom članka 15. ne može naplatiti trošak distribucije.
Agencija je, analizirajući te navode, ponovno krenula od Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d.

Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d.

Članak 15. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d., cit:
»Komitent za izvršenu uslugu prema ovom ugovor Komisionaru odobrava rabat od neto-vrijednosti prodaje do sljedećih iznosa:
– dnevna izdanja                      27%
– tjednici i polumjesečnici         30%
– mjesečnici                             32%
– periodična izdanja                 40%.«
Članak 16. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d., cit:
»Najniža cijena prodaje i distribucije za izdanja koja ulaze u prodaju iznose:
 

Vrsta izdanja

Maloprodajni rabat

%

Tiražiranje u kn po prodanom primjerku, PDV nije uračunat u cijenu

Distribucija u kn (otprema i loko prijevoz) po otpremljenom i lokalno prevezenom primjerku, PDV nije uračunat u cijenu

Dnevnici

18

0,24

0,35

Tjednici i polumjesečnici

18

0,43

0,35

Mjesečnici

18

0,79

0,35

Periodika

18

0,79

0,35

Članak 17. Općih uvjeta distribucije i prodaje poduzetnika Tisak d.d., cit:
»Komitent odobrava komisionaru rabat koji se utvrđuje u postotku prema članku 15. i 16. ovih Općih uvjeta, od prodajne cijene na prodanu nakladu umanjenu za PDV.
Rabat se odobrava i obračunava na ukupnu vrijednost prodaje pojedinog izdanja. Visina rabata za svako pojedino izdanje navedena je u popisu izdanja koji je sastavni dio Ugovora o komisionoj prodaji tiska.«
Uvidom u citirane članke Općih uvjeta poslovanja koji uređuju način obračuna naknade, Agencija je, u odnosu na tvrdnju poduzetnika Tisak d.d. kako su isti članci jasni i transparentni, utvrdila kako su isti nejasni, dvojbeni za tumačenje, odnosno netransparentni.
Poduzetnik Tisak d.d. je tvrdio kako je jasno da se članak 15. Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na etablirana izdanja kod kojih se primjenom navedenog članka mogu pokriti troškovi distribucije. Međutim, isto nije razvidno iz postojećih Općih uvjeta poslovanja, jer članak 15. uređuje samo kako će komitent za izvršenu uslugu prema ovom ugovoru komisionaru odobriti rabat od neto vrijednosti prodaje.
Stoga je Agencija utvrdila da, suprotno navodima poduzetnika Tisak d.d., iz navedenog ne proizlazi kako će se članak 15. Općih uvjeta poslovanja primjenjivati na etablirana izdanja kod kojih je moguće člankom 15. pokriti trošak distribucije, već samo da će se rabat odobravati od neto vrijednosti prodaje.
Nadalje, ukoliko se uzme točnom tvrdnja kako se članak 16. Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na novouvedena izdanja kod kojih se primjenom članka 15. ne može pokriti trošak distribucije, isto treba biti uređeno Općim uvjetima poslovanja, što nije slučaj.
Također, ukoliko se člankom 16. Općih uvjeta poslovanja obračunava naknada za novouvedene tiskovine kod kojih se troškovi distribucije ne mogu pokriti člankom 15. Općih uvjeta, tada nije razvidno je li riječ o novouvedenoj tiskovini, bez obzira na prodajnu cijenu ili je riječ o tiskovinama s nižom cijenom. Jednako tako, nije navedeno može li i u kojem trenutku novouvedeno izdanje prijeći iz jedne kategorije u drugu kategoriju.
Zaključno, Agencija je utvrdila da, iako je možda poduzetniku Tisak d.d. savršeno jasno na koji će način i na kojeg nakladnika primijeniti njegove Opće uvjete poslovanja, navedeno nije razvidno iz njegovih javno objavljenih Općih uvjeta poslovanja.
Poduzetnik Tisak d.d. u podnesku od 7. veljače 2007. navodi kako je ispravan zaključak stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. o neusporedivosti obračuna. Stoga, nije mu jasno zašto navedeni stručni pomagač iste uspoređuje, kada su oni neusporedivi.
Agencija je utvrdila da problematika Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i jest u tome što za istu uslugu primjenjuju dva, i prema riječima samog poduzetnika Tisak d.d., neusporediva obračuna. S obzirom da je riječ o istoj usluzi, istoj tiskovini (ne vodeći računa o cjenovnoj razlici), Agencija je utvrdila da bi u konkretnom slučaju trebali biti primijenjeni istovjetni obračuni, ili usporedivi obračuni naknada za uslugu distribucije.
Vezano uz minimalne troškove distribucije, poduzetnik Tisak d.d. navodi kako je pogrešan zaključak stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. kako nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji su minimalni troškovi distribucije, budući da je poduzetnik Tisak d.d. u podnescima dokazao, prema vjerodostojnoj dokumentaciji u 2005. godini, kako su ukupni troškovi mikrodistribucije, tiražiranja i opreme iznosili (***) kn, dok je broj prodanih primjeraka iznosio (***) komada, te da je slijedom toga prosječan trošak po prodanom primjerku iznosio od 1,40 do 1,80 kn.
Naime, Agencija je utvrdila da je činjenično točno kako je poduzetnik Tisak d.d. u podnesku od 7. veljače 2007. naveo kako su njegovi prosječni troškovi distribucije od 1,40 do 1,80 kn po prodanom primjerku. Međutim, Agencija je utvrdila da nije razvidno temeljem kojih vrijednosti je izračunat prosječni trošak distribucije, odnosno temelji li se on na prodanim količinama općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn, ili se odnosi i na druge općeinformativne dnevnike. Nadalje, Agencija je utvrdila kako nije razvidno na koje se tiskovine odnose troškovi mikrodistribucije, tiražiranja i otpreme koje je naveo poduzetnik Tisak d.d.
Zaključno, poduzetnik Tisak d.d. je naveo kako je vještačenje stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. neupotrebljivo iz sljedećih razloga:
1. utemeljeno je na knjigovodstveno nevjerodostojnoj dokumentaciji i nepoznatim izvorima dokumentacije,
2. opredjeljenju da se dokažu već unaprijed utvrđeni zaključci i kao zadaci dani vještaku,
3. promatranom vremenskom razdoblju od svega jednog mjeseca (kolovoz 2006.),
4. potpunom nedostatku analize strukture prodajnih cijena dnevnih listova,
5. bez uzimanja u obzir specifičnosti izdanja koja tek ulaze na tržište i iz čije se cijene ne može podmiriti trošak distribucije,
6. usporednih obračuna po člancima 15. i 16. Općih uvjeta poslovanja,
7. dokazivanju neusporedivih i netočnih činjenica da su troškovi prema članku 15. niži od troškova obračunatih prema članku 16. Općih uvjeta poslovanja,
8. potpunom nedostatku marginalne analize i optimalizacije troškova,
9. pretpostavci da je proizvod sa 50 posto nižom cijenom konkurentski proizvod na tržištu,
10. netransparentnom cilju i svrsi vještačenja bez sagledavanja koje posljedice ovo vještačenje može imati,
11. potpunom nedostatku tržišne analize dnevnika čije je troškove distribucije i prodaje analizirao, koja je trebala prethoditi analizi troškova neovisno od dobivenih zadataka naručitelja vještačenja.
Agencija je, vezano uz navedenu tvrdnju poduzetnika Tisak d.d., kako je vještačenje navedenog stručnog pomagača utemeljeno na knjigovodstveno nevjerodostojnoj dokumentaciji i nepoznatim izvorima dokumentacije, utvrdila da se ista tvrdnja ne može smatrati u potpunosti točnom.
Naime, na stranici pet (5) navedenog vještačenja navedeno je kako će se svi izračuni sačiniti temeljem referentnih podatka o ostvarenoj distribuciji i prodaji za mjesec kolovoz 2006., te da su to podaci s računa i obračuna koje je poduzetnik Tisak d.d. ispostavio poduzetniku Media-Ideja d.o.o.
Stoga se ne može smatrati točnom tvrdnja da se to vještačenje, kada su u pitanju podaci o broju prodanih i distribuiranih primjeraka, temeljeni na nepoznatim i nevjerodostojnim izvorima dokumentacije, jer bi to značilo da su računi i obračuni poduzetnika Tisak d.d. nevjerodostojni.
Jedini nedostatak upotrijebljene dokumentacije jest taj što ista nije prezentirana u vještačenju ili stavljena kao privitak, kako bi se moglo provjeriti jesu li ti iznosi količina točni.
Agencija je utvrdila da iz prikazanog zadatka kojeg je stručni pomagač dobio od poduzetnika Media-Ideja d.o.o., kako je to prikazano na stranici tri (3) vještačenja, ne proizlazi kako se vještačenje izrađivalo s opredjeljenjem da se dokažu unaprijed utvrđeni zaključci.
U vještačenju je radi analize uzeto vremensko razdoblje od svega jednog mjeseca, i to mjeseca kolovoza 2006. Stoga je poduzetnik Tisak d.d. mišljenja kako je to vremensko razdoblje prekratko, te da je najbolje u obzir uzeti cijelu poslovnu godinu jer je tada razvidno kako je cijena usluge distribucije po prodanom primjerku manja.
Međutim, Agencija je provedenom analizom utvrdila da, ukoliko je riječ o naknadi za uslugu distribucije po prodanom primjerku, u analizi nije, odnosno ne bi trebalo biti, od presudne važnosti koje je vremensko razdoblje uzeto u analizu. Naime, činjenica je da se naknada po prodanom primjerku za općeinformativne dnevnike s cijenom do 6,00 kn ne mijenja, bez obzira analizira li se vremensko razdoblje od jednog mjeseca, pola godine, ili je pak riječ o podacima za cijelu poslovnu godinu, dok kod općeinformativnih dnevnika s cijenom od 3,00 kn, to nije slučaj.
Nadalje, Agencija je utvrdila da struktura prodajne cijene tiskovina, koja nije prikazana u vještačenju stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., nije bitna za dokazivanje jesu li Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. uređeni na takav način da diskriminiraju općeinformativne dnevnike s cijenom od 3,00 kn. Sam poduzetnik Tisak d.d. se u podnesku od 25. srpnja 2006. očitovao kako, prema članku 16. Općih uvjeta poslovanja, ima pravo naplatiti najnižu cijenu distribucije i prodaje za izdanja kod kojih, primjenom članka 15. Općih uvjeta, ne ostvaruje minimalni trošak distribucije, odnosno da za sva izdanja koja ulaze u prodaju primjenjuje isti princip, ako se primjenom članka 15. Općih uvjeta ne može ostvariti minimalni trošak distribucije, tada se primjenjuje članak 16. Općih uvjeta poslovanja.
Općeinformativni dnevnik »24 sata« nije nova tiskovina koja tek ulazi na tržište. Naime, prvi broj tog dnevnika izašao je u ožujku 2005., a način obračuna naknade za navedenu tiskovinu nije se mijenjao.
Iako je općeinformativni dnevnik »24 sata« tiskovina s cijenom koja je 50 posto niža od prosječne cijene tiskovina, isto ne znači kako dnevnik »24 sata« ne može biti konkurentan općeinformativnim dnevnicima »Jutarnji list« ili »Večernji list«.
Poduzetnik Tisak d.d. je u podnesku od 7. veljače 2007. kao privitak dostavio i vještačenje svog stručnog pomagača.
Stručni pomagač poduzetnika Tisak d.d. u očitovanju na činjenično stanje utvrđeno nalazom i mišljenjem stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., ne iznosi nikakve matematičke izračune niti brojčane podatke kojima bi pobio njegove nalaze, već iznosi svoje mišljenje o provedenom vještačenju.
Naime, stručni pomagač poduzetnika Tisak d.d. u vještačenju ukratko navodi sljedeće:
1. izračun troškova izrađen na temelju raspoložive (nenavedene) dokumentacije je, uvažavajući računovodstvene propise i pravila struke, potpuno neutemeljen,
2. dani nalaz i mišljenje ne odnosi se na utvrđivanje stvarnog činjeničnog stanja nego se može smatrati internom kalkulacijom za potrebe podnositelja zahtjeva,
3. nije razvidno temeljem čega su podaci za mjesec kolovoz 2006. referentni podaci za cjelokupno poslovanje poduzetnika Tisak d.d. i Media-Ideja d.o.o.,
4. nije razvidno kolika je bila ukupna naklada u tom razdoblju, koliko je primjeraka prodano, te koliko je iznosila remitenda,
5. nije razvidno je li jedino poduzetnik Tisak d.d. obavljao distribuciju općeinformativnog dnevnika 24 sata, odnosno tko je sve distribuirao tiskovinu 24 sata,
6. nije razvidno zbog čega izračun naknade ne bi trebao uvažavati realno ostvarene rezultate prodaje, ako i nakladnik i distributer upravo i samo iz tog dijela poslovanja mogu naplatiti svoj prihod, uz dužnu naznaku da distributer ima troškove i za onaj dio naklade koji ostaje kao remitenda, dok je veličinu naklade određivao upravo nakladnik.
Budući da su neke od točaka iz ovih navoda već prije pojašnjene, ovdje će samo biti pojašnjene točke o kojima prije nije bila riječ.
Agencija je, pored svega navedenog, utvrdila da iz vještačenja stručnog pomagača Media-Ideja d.o.o. sasvim jasno proizlazi da nije jedino poduzetnik Tisak d.d. obavljao uslugu distribucije općeinformativnog dnevnika »24 sata«, već da je to radio i poduzetnik Distri-Press d.o.o.
U odnosu na navode stručnog pomagača poduzetnika Tisak d.d. o tome kako nije razvidno kolika je bila ukupna naklada u analiziranom razdoblju, koliko je primjeraka prodano, te koliko je iznosila remitenda, Agencija je utvrdila da, ukoliko stručni pomagač poduzetnika Tisak d.d. pod razdobljem smatra mjesec kolovoz 2006., tada je iz podataka izloženih u vještačenju stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. razvidno kako je u tom mjesecu u distribuciju poduzetnika Tisak d.d. ušlo ukupno (***) primjeraka, prodano je (***) primjeraka, te je ostvarena remitenda od (***) primjerka.
Budući su poduzetnik Tisak d.d. i njegov stručni pomagač naveli kako smatraju da vremensko razdoblje koje je uzeto u obzir u analizi stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. nije referentno, na usmenoj raspravi održanoj 18. lipnja 2007., stručnom pomagaču poduzetnika Tisak d.d. postavljeno je pitanje od strane Agencije o tome koje je vremensko razdoblje trebalo uzeti u obzir kako bi analizirani podaci predstavljali referentne podatke.
Na navedeno je pitanje navedeni stručni pomagač odgovorio kako je za adekvatnu analizu bilo potrebno uzeti u obzir poslovnu godinu, jer je posao koji se odvija kontinuirani posao koji se odvija kroz dulje vremensko razdoblje, te da su mjesečni izvještaji najkraća razdoblja koja se mogu odrediti kao referentna razdoblja. Također, naglasio je kako je u konkretnom predmetu riječ o dinamičkom, a ne statičkom poslovanju.
Budući da je pri tome naveo kako smatra da se nalaz i mišljenje stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. ne odnose na utvrđivanje stvarnog činjeničnog stanja, već da se isto može smatrati internom kalkulacijom za potrebe podnositelja zahtjeva, stručnom pomagaču poduzetnika Tisak d.d. je od strane Agencije bilo postavljeno pitanje o tome što je, prema njegovom mišljenju, bilo potrebno učiniti kako bi se vještačenje stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. moglo smatrati utvrđivanjem stvarnog činjeničnog stanja.
Na postavljeno pitanje isti je odgovorio kako smatra da u predmetnom vještačenju nedostaje financijska dokumentacija.

9.7.2. Distri-Press d.o.o.

Jednako kao i u slučaju poduzetnika Tisak d.d., i nakon analize Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. naveo je nejasnoće i nedosljednosti, kako slijedi:
1. člankom 12. stavkom 2. određeno je kako se isti primjenjuje u slučaju odstupanja cijene lista za više od 20 posto od prosječne cijene iste grupe izdanja, što znači da se radi o granici od 4,80 kn, a skale utvrđene u tom stavku imaju raspon sve do 4,99 kn,
2. navedena dva sustava obračuna naknade bitno su različita jedan od drugoga, i u biti neusporediva; naime, jedan sustav je u cijelosti proporcionalan i ovisan o ostvarenoj prodaji, dok je drugi djelomično proporcionalan i ovisan o ostvarenoj prodaji te fiksan i ovisan o ostvarenoj distribuciji,
3. nigdje u Općim uvjetima distribucije nije uređen pojam iz članka 12. stavka 2. »naplatom iz rabata nije moguće pokriti minimalne troškove distribucije«,
4. način obračuna uređen u članku 12. stavku 2. Općih uvjeta distribucije u biti implicitno uređuje minimalne troškove poduzetnika Distri-Press d.o.o. na dva načina, jedno je cijena od 4,80 kn (koja je naznačena kao minimalna za primjenu kriterija iz članka 12. stavka 1.), a drugo je iznos od 0,40 kn po distribuiranom primjerku jer se teoretski može pretpostaviti distribucija tiskovine koja ima vrlo malu ili nikakvu prodaju, u kojem slučaju preostaje samo naknada u fiksnom iznosu po distribuiranom primjerku,
5. konačno dio obračuna naknade koji je fiksan i ovisi o distribuciji, a ne o prodaji, posredno može destimulirati samog distributera da se na adekvatan način brine o prodaji, jer dio naknade prima, bez obzira na ostvarenu prodaju.
Provedenom analizom vještačenja stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. Agencija je utvrdila ispravnim mišljenje tog stručnog pomagača da nije razvidno zašto raspon za dnevne tiskovine iz čije se cijene ne može pokriti minimalni trošak distribucije počinje s cijenom od 4,99 kn, budući da je člankom 12. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. uređeno kako će se dodatna fiksna naknada primjenjivati za tiskovine čija je cijena više od 20 posto niža od prosječne cijene.
Naime, Agencija je utvrdila da je prosječna cijena općeinformativnih dnevnika 6,00 kn. Imajući u vidu kako umanjenje iznosa od 6,00 kn za 20 posto iznosi 4,80 kn, Agencija je utvrdila da nije razvidno zašto raspon počinje već s 4,99 kn.
Agencija je utvrdila da Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., baš kao i Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d., nigdje ne uređuju pojam minimalnih troškova distribucije iako je u članku 12. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. izričito uređeno kako će se uz rabat primjenjivati i fiksna naknada za tiskovine kod kojih se primjenom rabata ne mogu pokriti minimalni troškovi distribucije.
Temeljem podataka o prodaji i distribuciji općeinformativnog dnevnika »24« sata putem distributivne mreže poduzetnika Distri-Press d.o.o. za mjesec kolovoz 2006., stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je izradio tri načina izračuna naknade za uslugu distribucije.

Kolovoz 2006.
– distribuirano               (***)
– prodano                     (***)
– neto prodajna cijena   2,46 kn

Obračun temeljem članka 12. stavka 2. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27 %

 < 590.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,40 kn po distribuiranom primjerku

 < 490.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 1.100.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

1,15 do 1,25 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

 40,00 do 50,00 %

Obračun temeljem članka 12. stavka 1. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27%

 < 590.000,00 kn

Sveukupna naknada

< 590.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

0,60 do 0,70 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

20,00 do 30,00 %

Obračun temeljem fiksne naknade od 0,40 kn po distribuiranom primjerku

Fiksna naknada od 0,40 kn po distribuiranom primjerku

 < 490.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 490.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

 0,50 do 0,60 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

20,00 do 30,00 %

Naime, Agencija je analizirajući dostavljene izračune, utvrdila da obračun naknade primjenom članka 12. stavka 2. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. daje naknadu koja je za 82,11 posto viša od naknade dobivene izračunom naknade iz članka 12. stavka 1. rečenih Općih uvjeta. Financijsko opterećenje, odnosno udio naknade u neto prodanoj vrijednosti dobiven izračunom temeljem članka 12. stavka 2. rečenih Općih uvjeta nije za 85 posto veći, kako to navodi stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o., budući da udio naknade u neto prodanoj vrijednosti, temeljem članka 12. stavka 2., iznosi 40,00 do 50,00 posto, dok udio naknade u neto prodanoj vrijednosti temeljem članka 12. stavka 1., iznosi 20,00 do 30,00 posto.
Agencija je točnim utvrdila navode stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. kako obračun primjenom članka 12. stavka 1. Općih uvjeta poslovanja daje naknadu koja je za više od 17 posto veća od minimalnog troška u iznosu od 0,40 kn po distribuiranom primjerku, implicitno uređenog člankom 12. stavkom 2. Općih uvjeta poslovanja.
Nadalje, u istom vještačenju navodi se da, ukoliko se obračun temeljem članka 12. stavka 1. Općih uvjeta poslovanja primijeni na tiskovinu čija je maloprodajna cijena 4,80 kn, naknada za uslugu distribucije iznosila bi 1,06 kn, dok poduzetnik Media-Ideja d.o.o. plaća naknadu koja je za 16,13 posto veća.
Osim navedenih izračuna prikazan je i obračun za tiskovinu s cijenom od 3,99 kn.
Kolovoz 2006.
– distribuirano                 (***)
– prodano                       (***)
– neto prodajna cijena     3,27 kn

Obračun temeljem članka 12. stavka 2. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27 %

 < 790.000,00 kn

Fiksna naknada od 0,40 kn po distribuiranom primjerku

 < 490.000,00 kn

Sveukupna naknada

 < 1.270.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku 1,40 do 1,50 kn

 

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

 40,00 do 50,00 %

Obračun temeljem članka 12. stavka 1. Općih uvjeta poslovanja

Rabat 27%

 < 790.000,00 kn

Sveukupna naknada

< 790.000,00 kn

Naknada po prodanom primjerku

0,80 do 0,90 kn

Udio naknade u neto prodajnoj cijeni

20,00 do 30,00 %

Iz prikazanog primjera razvidna je, prema mišljenju stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., daljnja nedosljednost i nesigurnost u predmetnim sustavima obračuna troškova prodaje i distribucije jer:
– dolazi do velike razlike u nominalnom iznosu troška po prodanom primjerku,
– naknada po primjerku za tiskovinu s cijenom od 3,99 kn iznosi 1,40 do 1,50 kn, dok naknada za tiskovinu s cijenom od 6,00 kn iznosi 1,33 kn,
– troškovi distribucije jednog te istog proizvoda, s različitim prodajnim cijenama, veći su za jeftiniji proizvod.
Budući je problematiku većeg financijskog opterećenja, kako to prikazuje analiza stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., Agencija već detaljno analizirala i objasnila na primjeru načina obračuna naknade distribucije poduzetnika Tisak d.d., te se prethodni zaključci Agencije odnose na odgovarajući način i na poduzetnika Distri-Press d.o.o., u ovome će se dijelu voditi računa o naknadama koje obračunava poduzetnik Distri-Press d.o.o. po prodanom primjerku za općeinformativne dnevnike »24 sata« i »Večernji list«.

Grafikon 4. GRAFIČKI PRIKAZ KRETANJA NAKNADE PO PRODANOM PRIMJERKU ZA OPĆEINFORMATIVNI DNEVNIK »VEČERNJI LIST« I »24 SATA« U RAZDOBLJU OD OŽUJKA DO PROSINCA 2005.

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o. od 8. veljače 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Uvidom u podatke prikazane u grafikonu 4. razvidno je kako je poduzetniku Media-Ideja d.o.o. teško predvidjeti kolika će mu biti naknada za uslugu distribucije dnevnika »24 sata« jer ista fluktuira, za razliku od općeinformativnog dnevnika »Večernji list«, čija je naknada ista tijekom cijele godine.
Zaključno je stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. naveo kako svi izračuni koje je načinio jasno pokazuju da su Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. netransparentni u pogledu obračuna naknada za dnevne tiskovine različitih nakladnika i to stoga što:
1. nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji od načina obračuna će poduzetnik Distri-Press d.o.o. primijeniti prema nekom izdavaču,
2. nije moguće usporediti obračune, jer jedan od njih se temelji samo na proporciji od prodane vrijednosti, dok se drugi temelji i na fiksnom iznosu na sve distribuirane primjerke,
3. nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji je to minimalni trošak koji poduzetnik Distri-Press d.o.o. ima prilikom distribucije dnevnih listova,
4. uopće nema uređenog kriterija prelaska s jednog sustava obračuna na drugi,
5. izračuni prema istim elementima daju nelogične rezultate.
S druge strane, poduzetnik Distri-Press d.o.o. je u podnesku od 7. veljače 2007. izrazio mišljenje da je neosnovan zaključak stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. o tome da nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji od načina obračuna će poduzetnik Distri-Press d.o.o. primijeniti prema nekom izdavaču. Poduzetnik Distri-Press d.o.o. smatra da je jasno i nedvosmisleno da rabat po stopi od 27 posto plaćaju nakladnici čija se izdanja prodaju po prosječnoj cijeni iste grupe izdanja, odnosno po cijeni koja je za najviše 20 posto niža od prosječne. Ukoliko izdavač odredi cijenu koja je za više od 20 posto niža od prosječne cijene iste grupe izdanja i kod kojih naplatom iz rabata nije moguće pokriti minimalne troškove distribucije, uz rabat primjenjivat će se fiksna naknada po distribuiranom primjerku.
U odnosu na tvrdnju stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o. kako nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji od načina obračuna će poduzetnik Distri-Press d.o.o. primijeniti prema nekom izdavaču, Agencija je utvrdila da je ista djelomično točna. Naime, nije jasno zašto raspon cijena počinje već s cijenom od 4,99 kn, budući da je prosječna cijena općeinformativnih dnevnika 6,00 kn, te je 20 posto niža cijena od toga 4,80 kn.
O tome se poduzetnik Distri-Press d.o.o. očitovao podneskom od 7. veljače 2007. objašnjavajući da je stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. propustio primijetiti kako su Opći uvjeti poslovanja tog poduzetnika predviđeni i za situaciju kad prosječna cijena općeinformativnih dnevnika neće biti 6,00 kn, te da je donja granica cijene dnevnika nakon koje se primjenjuje sustav obračuna kumulacijom rabata i fiksne naknade promjenjiva varijabla u pogledu nominalnog iznosa, ali stalna u pogledu odnosa prema prosječnoj cijeni dnevnika.
Međutim, Agencija je provedenom analizom utvrdila da je trenutna situacija na tržištu takva da je prosječna cijena općeinformativnih dnevnika na tržištu 6,00 kn, te ukoliko se na tržištu pojavi općeinformativni dnevnik s cijenom od 4,90 kn, isti neće moći predvidjeti koji će se način obračuna naknade na njega primijeniti, budući da, prema formulaciji u Općim uvjetima poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o., to mogu biti oba načina obračuna.
Kako bi se prikazala moguća nedoumica općeinformativnih dnevnika s cijenom od 4,90 kn, u tablici 23. su prikazana oba načina obračuna naknade za uslugu distribucije, a za izračun su uzete fiktivne veličine kako bi se prikazala razlika u izračunu naknade.

Tablica 23. PRIKAZ OBRAČUNA ZA OPĆEINFORMATIVNI DNEVNIK OD 4,90 KN NA OBA NAČINA OBRAČUNA

primljeno

1.000.000

prodano

650.000

rabat 27%

704.877,05

naknada po prodanom primjerku

1,08

primljeno

1.000.000

prodano

650.000

rabat 27%

704.877,05

fiksna naknada 0,20 kn po distribuiranom primjerku

200.000,00

naknada po prodanom primjerku

1,39

Izvor: Opći uvjeti distribucije poduzetnika Distri-press d.o.o., primljene i prodane količine su proizvoljne
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Uvidom u podatke iz tablice 23. razvidno je kako netransparentnost, odnosno nejasnoća Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. može djelovati na poslovne odluke nakladnika koji se mogu pojaviti na tržištu s prodajnom cijenom od 4,90 kn. Naime, nakladnik koji bi izdavao dnevnik s cijenom od 4,90 kn, radi načina na koji su uređeni navedeni Opći uvjeti, ne bi mogao predvidjeti svoje poslovne troškove, jer uopće ne bi mogao odrediti koji će se način obračuna na njega primijeniti.
Nadalje, poduzetnik Distri-Press d.o.o. je u podnesku od 7. veljače 2007. naveo kako je stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. propustio uzeti u obzir kako poduzetnik Media-Ideja d.o.o. ima mogućnost samostalno smanjiti svoju naknadu ukoliko smanji distribuiranu nakladu, a time smanji i remitendu.
Također, poduzetnik Distri-Press d.o.o. je naveo kako bi naknada za uslugu distribucije koju plaća poduzetnik Media-Ideja d.o.o. bila za 10,00 do 20,00 posto manja od one koju plaćaju općeinformativni dnevnici »Večernji list« i »Jutarnji list«, kada bi svoju remitendu općeinformativni dnevnik »24 sata« smanjio na razinu remitende tih općeinformativnih dnevnika.
Agencija je, analizirajući prethodne navode, utvrdila da, uzme li se izjava poduzetnika Distri-Press d.o.o. točnom, odnosno da je moguće da poduzetnik Media-Ideja d.o.o. smanji svoju naknadu na način da smanji distribuiranu naknadu a time i remitendu, tada nije razvidno zašto remitenda nema utjecaj na općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn. Naime, općeinformativni dnevnik »Slobodna Dalmacija«, s prosječnom remitendom u 2005. od 40 – 50 posto, ili općeinformativni dnevnik »Vjesnik«, s prosječnom remitendom od 60 – 70 posto, uopće ne moraju voditi računa o tome kolika im je remitenda kako bi smanjili svoju naknadu.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. se podneskom od 7. veljače 2007. očitovao kako je u protekloj poslovnoj godini ostvario akumulaciju od 5 – 15 posto, a ako je prihod od distribucije nekog izdanja manji za više od 5 – 15 posto od prihoda od distribucije iste grupe izdanja, tada poduzetnik Distri-Press d.o.o. na distribuciji takvih izdanja ostvaruje gubitke, odnosno troškovi tada postaju veći od prihoda. Na usmenoj raspravi održanoj 18. lipnja 2007. poduzetnik Distri-Press d.o.o. je, na zahtjev Agencije, pojasnio kako se pod pojmom akumulacije od 5 – 15 posto smatra odnos između realizacije i dobiti u 2006. Minimalna cijena distribucije se, smatra poduzetnik Distri-Press d.o.o., ne može unaprijed odrediti, odnosno ona se može odrediti za proteklu poslovnu godinu, što u konkretnom slučaju znači da je minimalna cijena distribucije prosječno obračunata cijena izdavačima umanjena za 5 – 15 posto.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. je istaknuo da primjenom Općih uvjeta poslovanja od distribucije općeinformativnog dnevnika »24 sata« ostvaruje prihod koji je za 5 – 15 posto manji od prihoda ostvarenog po prodanom primjerku općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn. Stoga, poduzetnik Distri-Press d.o.o. na distribuciji općeinformativnog dnevnika »24 sata« ostvaruje gubitke, odnosno riječ je o smanjenju prihoda za više od 5 – 15 posto.

10. ANALIZA POSLOVANJA PODUZETNIKA TISAK d.d. I DISTRI-PRESS d.o.o. NA POVEZANOM TRŽIŠTU MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA (MAKRODISTRIBUCIJE) OPĆEINFORMATIVNIH DNEVNIKA

Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je u podnesku od 30. studenoga 2006. naveo kako je pregledom računa ispostavljenih za mjesece srpanj i kolovoz 2006. godine razvidno da je poduzetnik Tisak d.d. obračunom za prijevoz tiskovina naplaćivao različite cijene po prevezenom kilogramu.
Poduzetniku Media-Ideja d.o.o. poduzetnik Tisak d.d. naplaćuje naknadu od 1,70 – 1,80 kn/kg, a drugim nakladnicima prijevoz naplaćuje po cijeni od 1,15 – 1,25 kn/kg. Prema mišljenju poduzetnika Media-Ideja d.o.o., takvim određivanjem cijene prijevoza rečeni poduzetnik ga dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge sudionike na tržištu. Usluga makrodistribucije je, kako to navodi stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o., u Općim uvjetima poslovanja navedena kao dodatni trošak koji se obračunava za uslugu prijevoza od mjesta preuzimanja naklade pa do područnih distribucijskih centara.
Budući da kriteriji obračuna usluge prijevoza u makrodistribuciji nisu uređeni Općim uvjetima poduzetnika Tisak d.d., te ne postoji ugovor potpisan između poduzetnika Media-Ideja d.o.o. i poduzetnika Tisak d.d., stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. upotrijebio je kao relevantnu dokumentaciju račune ispostavljene od strane poduzetnika Tisak d.d. za mjesece srpanj 2006. i kolovoz 2006.

Srpanj 2006.

Kolovoz 2006.

Ukupno prevezeno =
Neto cijena =
Ukupan iznos =

< 330.000,00 kg
1,65 do 1,75 kn/kg
< 570.000,00 kn

Ukupno prevezeno = Neto cijena = Ukupan iznos =

< 340.000,00 kg
1,65 do 1,75 kn/kg
< 580.000,00 kn

Poduzetnik Tisak d.d. je za istu uslugu, poduzetniku »Večernji list d.d.«, prema navodima stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., obračunavao bitno drugačiju cijenu.

Kolovoz 2006.

Rujan 2006.

Ukupno prevezeno =
Neto cijena =
Ukupan iznos =

< 380.000,00 kg
1,15 do 1,25 kn/kg
< 450.000,00 kn

Ukupno prevezeno =
Neto cijena =
Ukupan iznos =

< 300.000,00 kg
1,15 do 1,25 kn/kg
< 360.000,00 kg
 

Listopad 2006.

Ukupno prevezeno =

< 275.000,00 kg

Neto cijena =

1,15 do 1,25 kn/kg

Ukupan iznos =

< 330.000,00 kn

Stav je stručnog pomagača poduzetnika Media-Ideja d.o.o., kako je poduzetnik Tisak d.d. poduzetniku Media-Ideja d.o.o. za jednaku uslugu prijevoza obračunatu po jednakoj obračunskoj jedinici, obračunao neto cijenu veću za 0,45 do 0,55 kn.
Agencija je, analizom svih podataka i dokumentacije, utvrdila sljedeće:
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. se u podnesku od 12. siječnja 2007. očitovao kako, osim poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., uslugu prijevoza obavljaju i poduzetnici obrt Matija, sa sjedištem u (***), te poduzetnik N.D.B. d.o.o., sa sjedištem u (***). Međutim, obrt Matija i N.D.B. d.o.o. prevoze male količine tiskovine, odnosno poduzetnik obrt Matija prevozi svega (***) primjeraka dnevno na ograničenom području (***) za prodaju putem koloportaže, dok poduzetnik N.D.B. d.o.o. prevozi dnevno (***) primjeraka tiskovine »24 sata« namijenjene za korištenje unutar poduzetnika Media-Ideja d.o.o.
Vezano za cijene prijevoza tiskovina drugih poduzetnika u odnosu na obračun troškova poduzetnika Tisak d.d., poduzetnik Media-Ideja d.o.o. se u podnesku od 12. siječnja 2007. očitovao kako poduzetnik Tisak d.d. ne naplaćuje prijevoz novina na području grada Zagreba, dok za prijevoz do vanjskih poslovnica naplaćuje cijenu u rasponu od 1,67 kn/kg do 1,72 kn/kg, ovisno o cijeni goriva.
Obrt Matija obračunava naknadu za prijevoz novina po cijeni od 0,95 do 1,05 kn/kg, neovisno o tome gdje se obavlja usluga prijevoza, dok poduzetnik N.D.B. d.o.o. prevozi primjerke općeinformativnog dnevnika »24 sata« do sjedišta poduzetnika Media-Ideja d.o.o., tzv. kućni blok, za što naplaćuje cijenu od 0,15 do 0,25 kn po primjerku prevezene tiskovine.
U očitovanju od 7. veljače 2007. poduzetnik Tisak d.d., u bitnome je, na navode poduzetnika Media-Ideja d.o.o., istaknuo kako je pogrešan zaključak da poduzetnik Tisak d.d., poduzetniku Media-Ideja d.o.o., za jednaku uslugu prijevoza po jednakoj obračunskoj jedinici obračunao neto-cijenu veću za 0,45 do 0,55 kn po kilogramu, odnosno neto cijenu veću za 45 do 55 posto. Naime, poduzetnik Tisak d.d. smatra kako je stručni pomagač poduzetnika Media-Ideja d.o.o. zanemario činjenicu da veća količina u kilogramima smanjuje cijenu po kilogramu, odnosno da su cijene prijevoza izračunate u različitim vremenskim razdobljima neusporedive, te da prikazane cijene u tako kratkom vremenskom razdoblju nisu dovoljne za donošenje zaključaka.

Tablica 24. PRIKAZ TRANSPORTNE USLUGE ZA DNEVNIKE – PREVEZENI KILOGRAMI I OBRAČUNSKE CIJENE U 2005. ZA PODUZETNIKA TISAK d.d.

Opće
informativni
dnevnik

Izdavač

 

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Sveukupno

24 sata

Media-Ideja d.o.o.

kn/kg

 

 

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

 

prevezeni kg

 

 

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

1.500.000

do

2.500.000

Glas Slavonije

Glas slavonij

kn/kg

1,65 do 1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

< 20.000

Jutarnji list

EPH d.o.o.

kn/kg

1,05 do 1,15

1,05

do

1,15

1,16

do

1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

5.500.000 do 6.000.000

Novi list

Novi list d.d.

kn/dan

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

500,00 do 600,00

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

25.000

do

35.000

Glas Istre

Glas Istre d.o.o.

kn/dan

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do 450,00

350,00 do

450,00

(***)

(***)

(***)

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

-

Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o.

kn/kg

0,75 do 0,85

0,75 do

0,85

0,85 do

0,95

0,85 do 0,95

0,85 do 0,95

0,85 do 0,95

0,85 do 0,95

0,85 do 0,95

0,85 do 0,95

0,85 do 0,95

0,65 do 0,75

0,65 do 0,75

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

25.000 do

35.000

Večernji list

Distri-Press d.o.o.

kn/kg

1,05 do 1,15

-

1,15 do

1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

5.000 do

15.000

Večernji list

Večernji list d.d.

kn/kg

1,05 do 1,15

1,05 do

1,15

1,15 do

1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

4.000.000 do 4.500.000

Vjesnik

Vjesnik d.d.

kn/kg

1,65 do 1,75

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

 

prevezeni kg

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

750.000 do 850.000

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 7. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Budući da je jedinična cijena usluge makrodistribucije, odnosno cijena usluge međugradskog prijevoza tiskovina izražena u jedinici kuna po kilogramu, Agencija je utvrdila kako je nebitno transportira li nakladnik 10kg ili 100kg, jer jedinična cijena uvijek ostaje ista, odnosno količina kilograma ne može smanjivati cijenu koja izražena jedinično, u kunama po kilogramu.
Međutim, ukoliko se izjava poduzetnika Tisak d.d. o tome da veća količina u kilogramima smanjuje cijenu po kilogramu, uzme točnom tada iz podataka iskazanih u tablici 24. proizlazi nekoliko nelogičnosti. Naime, nije razvidno zašto dnevnik »Glas Slavonije«, plaća cijenu prijevoza u iznosu od 1,65 do 1,75 kn/kg, a u 2005. godini je prevezao manje od 20.000 kg te tiskovine, dok je općeinformativni dnevnik »24 sata« prevezao od 1.500.000 do 2.000.000 kg i plaća istu naknadu od 1,65 do 1,75 kn/kg.
Nadalje, poduzetnik Tisak d.d., je u 2005. prevezao manje od 30.000 kg tiskovine »Slobodna Dalmacija«, a cijena usluge izražena u kunama po kilogramu iznosi svega od 0,60 do 0,95 kn/kg.

Tablica 25. USPOREDNI PRIKAZ TRANSPORTNE USLUGE ZA DNEVNIKE – PREVEZENI KILOGRAMI I OBRAČUNSKE CIJENE U 2005. I 2006. ZA PODUZETNIKA TISAK d.d.

Općeinformativni dnevnik

Izdavač

2005./2006.

2005.

2006.

24 sata

Media-Ideja d.o.o.

kn/kg

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

prevezeni kg

1.500.000 do
2.500.000

3.000.000 do

4.000.000

Glas Slavonije

Glas Slavonije

kn/kg

1,65 do

1,75

1,65 do

1,75

prevezeni kg

< 20.000

< 20.000

Jutarnji list

EPH d.o.o.

kn/kg

1,16 do 1,26

1,16 do 1,26

prevezeni kg

5.500.000 do
6.000.000

4.500.000 do
5.500.000

Novi list

Novi list d.d.

kn/dan

500,00 do
600,00

500,00 do
600,00

prevezeni kg

25.000 do
35.000

25.000 do
35.000

Glas Istre

Glas Istre d.o.o.

kn/dan

350,00 do
450,00

350,00 do
450,00

prevezeni kg

-

-

Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija –
trgovina d.o.o.

kn/kg

0,75 do 0,85

0,55 do 0,65

prevezeni kg

25.000 do
35.000

15.000 do
25.000

Večernji list

Distri-Press d.o.o.

kn/kg

1,05 do 1,15

1,15 do 1,25

prevezeni kg

5.000 do
15.000

5.000 do
15.000

Večernji list

Večernji list d.d.

kn/kg

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

prevezeni kg

4.000.000 do
4.500.000

3.500.000 do
4.500.000

Vjesnik

Vjesnik d.d.

kn/kg

1,65 do
1,75

1,65 do
1,75

prevezeni kg

750.000 do
850.000

400.000 do
500.000

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 7. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Uvidom u tablicu 25. razvidno je kako se usporedbom podataka za 2005. i 2006. godinu potvrđuju daljnje nelogičnosti tvrdnje poduzetnika Tisak d.d. kako veća količina u kilogramima smanjuje cijenu po kilogramu. Naime, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je u 2006. godini povećao prevezenu količinu kilograma za 80 – 90 posto. Međutim, cijena koju plaća po kilogramu nije se promijenila, ostala je ista.
Nadalje, općeinformativni dnevnici »Večernji list« i »Jutarnji list« su u 2006. godini, u odnosu na 2005. godinu prevezli manju količinu u kilogramima, a cijena usluge je ostala ista. »Večernji list« je u 2006. godini prevezao 10 – 20 posto manju količinu te tiskovine, a »Jutarnji list« je u 2006. godini prevezao 10 – 20 posto manju količinu te tiskovine.
Nadalje, suprotno svojoj izjavi kako povećana količina kilograma smanjuje cijenu usluge, poduzetnik Tisak d.d. u podnesku od 7. veljače 2007. navodi kako cijena prijevoza za općeinformativni dnevnik »24 sata« iznosi od 1,65 do 1,75 kn/kg, te da ista varira ovisno o povećanju ili smanjenju troškova.
Slijedom navedenoga, nisu razvidni razlozi različite cijene koštanja usluge prijevoza, budući da je riječ je o prijevozu iste stvari, odnosno o transportu tiskovine. Kilogram tiskovine jednako teži i istog je sastava, bez obzira je li riječ o općeinformativnom dnevniku »Večernji list« ili »24 sata«.
Ugovorenu cijenu od 1,15 do 1,25 kn/kg imaju samo veliki korisnici usluga kao što su poduzetnici Europapress holding d.o.o. i Večernji list d.d., i to zato što je poduzetnik Europapress holding d.o.o. u 2005. godini imao udio od 40 – 50 posto od ukupno prevezenih kg, dok je u 2006. godini imao udio od 30 – 40 posto od ukupno prevezenih kg. Poduzetnik Večernji list d.d. je u 2005. godini imao udio od 20 – 30 posto od ukupno prevezenih kg, te je u 2006. godini imao udio od 10 – 20 posto od ukupno prevezenih kg.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je u 2006. godini imao udio od 15,00 do 25,00 posto ukupno prevezenih kg. Stoga nisu jasni razlozi naknade od 1,65 do 1,75 kn/kg za tog poduzetnika, odnosno zašto se naknada nije smanjila proporcionalno povećanju njegovog udjela u ukupno prevezenim kilogramima tiskovina.
Poduzetnik Tisak d.d. se očitovao kako je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u rujnu 2006. dostavio podatak o vlasničkoj povezanosti s grupom Večernji list, te da se vode pregovori da se na poduzetnika Media-Ideja d.o.o. primjeni ista cijena transporta kao i na grupu izdanja Večernjeg lista. Međutim, isto još nije učinjeno jer poduzetnik Media-Ideja d.o.o. inzistira na retroaktivnoj primjeni, a poduzetnik Tisak d.d. navodi da to nije moguće izvršiti.

Tablica 26. TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN CIJENE PRIJEVOZA ZA SVE NAKLADNIKE

Troškovi

Napomena

Radna snaga

Plaće, troškovi službenog puta (dnevnice, putni nalozi), prijevoz, ugovori o djelu, student servis, regres, otpremnine, pomoći pokloni djeci, jubilarne nagrade, uskrsnica, božićnica, i dr.

Gorivo

 

Usluge prijevoza

Troškovi usluge prijevoza trećih osoba

Leasing + amortizacija

 

Naknade

Naknade za ceste, naknade za korištenje luka, aerodroma, skladišta

Održavanje

 

Osiguranja

 

Zakup

 

Zajednički troškovi

Troškovi zajedničkih službi društva

Izvor: podnesak poduzetnika Tisak d.d. od 7. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci prikazani u tablici 26. prikazuju troškove koji ulaze u obračun cijene prijevoza tiskovina. Iako u tablici nisu prikazani brojčani podaci, analizom navedenih podataka Agencija je izvela nekoliko zaključaka. Naime, prema podacima iskazanim u tablici 26., protivno navodima poduzetnika Tisak d.d. da na cijenu utječe količina prevezenih kilograma tiskovina, utvrđeno je da isti ne razlikuju tiskovine s obzirom na njihovu prevezenu količinu u kilogramima. Nadalje, Agencija je utvrdila da ti podaci ukazuju kako obračun cijene prijevoza za sve nakladnike uopće ne razlikuje vrste tiskovina. Stoga, nisu razvidni razlozi razlike u cijeni prijevoza različitih vrsta tiskovina.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u podnesku od 30. studenoga 2006. nije posebno istaknuo poduzetnika Distri-Press d.o.o. u kontekstu usluge makrodistribucije, odnosno međugradskog prijevoza tiskovina. Stoga, njegov stručni pomagač u analiziranju usluge makrodistribucije nije analizirao poslovni odnos poduzetnika Media-Ideja d.o.o. i poduzetnika Distri-Press d.o.o. Međutim, poduzetnik Distri-Press d.o.o. se 7. veljače 2007. očitovao na navode poduzetnika Media-Ideja d.o.o.
U bitnome je istaknuo kako usluga prijevoza nije sadržana u usluzi distribucije, već je to samostalna usluga koju nakladnici ne moraju prihvatiti. Naveo je kako usluge prijevoza obavlja za dnevnike »Jutarnji list«, »Večernji list« i »24 sata«, dok nakladnici drugih dnevnika prijevoz vrše ili vlastitim vozilima ili putem drugih prijevoznika.
Agencija je utvrdila kako tvrdnja poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da plaća višu cijenu po kilogramu nije točna, budući da poduzetnik Distri-Press d.o.o. zaračunava poduzetniku Media-Ideja d.o.o. cijenu manju od od 1,10 kn/kg, dok primjerice »Jutarnji list« plaća cijenu manju od 1,25 kn/kg.
Za razliku od poduzetnika Tisak d.d., poduzetnik Distri-Press d.o.o. je naveo kako cijena usluge prijevoza ovisi o nizu elemenata, kao što su primjerice, težina tiskovine koja se prevozi, količina, broj istovarnih mjesta, broj paketa i slično. Cijena se ugovara sa svakim nakladnikom pojedinačno.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je član grupe Večernjeg lista, pa je poduzetnik Distri-Press d.o.o. smatrao kako je korektno da mu uslugu prijevoza za tiskovinu »24 sata« zaračunava po cijeni prijevoza tiskovine »Večernji list«, odnosno po cijeni manjoj od 1,10 kn/kg.
Suprotno navedenom, poduzetnik Večernji list d.d. je u podnesku od 20. veljače 2007. naveo kako je prije više godina usmenim dogovorom utvrđena cijena od 1,00 do 1,10 kn/kg, no da je ista preračunata na osnovu prosjeka tadašnje gramature na 0,15 do 0,25 kn/kom. Ista cijena se naplaćuje i danas.
Iz navedenog je razvidno kako se poduzetnicima Večernji list d.d. i Media-Ideja d.o.o. cijena za istu uslugu zaračunava po različitoj osnovi.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. je također naglasio kako je težina tiska koji se prevozi jedan od elemenata koji utječe na cijenu prijevoza, odnosno pravilo je da je riječ o upravo proporcionalnim veličinama. Cijena raste s težinom prevezenog tiska.
U tablici 27. prikazani su podaci o prevezenim količinama dnevnog tiska u međugradskom prijevozu s pripadajućim cijenama.

Tablica 27. USPOREDNI PRIKAZ TRANSPORTNE USLUGE ZA DNEVNIKE – PREVEZENI KILOGRAMI I OBRAČUNSKE CIJENE U 2004., 2005. I 2006. ZA PODUZETNIKA DISTRI-PRESS d.o.o.

Općeinformativni dnevnik

Izdavač

2004./2005./2006.

2004.

2005.

2006.

24 sata

Media-Ideja d.o.o.

kn/kg

0

0,95 do 1,00

0,95 do 1,00

 

 

prevezeni kg

0

300.000 do

400.000

800.000 do

900.000

Jutarnji list

EPH d.o.o.

kn/kg

1,05 do 1,15

1,15 do 1,25

1,15 do 1,25

 

 

prevezeni kg

700.000 do

600.000

> 1.000.000

> 1.000.000

Novi list

Novi list d.d.

kn/kg

1,50 do 1,60

1,65 do 1,75

1,65 do 1,75

 

 

prevezeni kg

300 do 400

300 do 400

300 do 400

Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija – trgovina d.o.o.

kn/kg

1,50 do 1,60

1,65 do 1,75

1,70 do 1,80

 

 

prevezeni kg

600 do 700

700 do 800

700 do 800

Večernji list

Večernji list d.d.

kn/kg

1,00 do 1,15

1,00 do 1,15

1,00 do 1,15

 

 

prevezeni kg

> 1.000.000

< 1.000.000

< 1.000.000

Vjesnik

Vjesnik d.d.

kn/kg

1,50 do 1,60

1,60 do 1,70

1,70 do 1,75

 

 

prevezeni kg

< 25.000

< 100.000

< 55.000

Izvor: podnesak poduzetnika Distri-Press d.o.o. od 23. veljače 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz podataka iskazanih u tablici 27. razvidno je kako poduzetnik Media-Ideja d.o.o., zajedno s poduzetnikom Večernji list d.d., ostvaruje najnižu cijenu prijevoza u odnosu na ostale nakladnike.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. ne obavlja prijevoz svih nakladnika općeinformativnih dnevnika. Primjerice, nakladnici Novi list d.d., Slobodna Dalmacija d.d., Glas Istre d.o.o., Glas Slavonije d.d., Zadarski list i Karlovački list d.o.o. koriste vozila poduzetnika Distri-Press d.o.o. samo na relacijama gdje nemaju organiziran vlastiti prijevoz.
Poduzetnik Distri-Press d.o.o. također ne naplaćuje prijevoz novina na području centra Zagreba, a za prijevoz do vanjskih poslovnica naplaćuje cijenu od 1,00 do 1,15 kn/kg.
Poduzetnik Tisak d.d. je u privitku podneska od 28. lipnja 2007. dostavio pisano očitovanje svojeg stručnog pomagača na pisano očitovanje poduzetnika Media-Ideja d.o.o. od 18. lipnja 2007. Isti se očitovao kako je obračun makrodistribucije za poduzetnika Večernji list d.d. sastavni dio obračuna prema Općim uvjetima poslovanja, koji se primjenjuje na etablirane dnevne listove i izdavače, što ima utjecaja i na visinu posebno ugovorene cijene makrodistribucije.
Navedena je izjava u suprotnosti s činjenicom kako usluga makrodistribucije nije uređena Općim uvjetima poslovanja. Sukladno članku 10. Općih uvjeta je navedeno kako će troškove prijevoza tiskovina od mjesta preuzimanja tiskovina do poslovnice, distributivnih središta ili ispostava snositi komitent, a troškove mikrodistribucije snosi komisionar. Navedeni trošak se podmiruje iz rabata.

Tablica 28. PRIKAZ PLAĆENIH CIJENA PO KILOGRAMU PREVEZENE TISKOVINE U 2005. I 2006. ZA PODUZETNIKA MEDIA-IDEJA d.o.o.

 

Tisak d.d.

Distri-Press d.o.o.

Svibanj 2005.

> 1,65

> 1,65

Lipanj 2005.

> 1,65

> 1,65

Srpanj 2005.

> 1,65

> 1,65

Kolovoz 2005.

> 1,65

> 1,65

Rujan 2005.

> 1,70

> 1,70

Listopad 2005.

> 1,70

> 1,70

Studeni 2005.

> 1,65

> 1,65

Prosinac 2005.

> 1,65

> 1,65

Siječanj 2006.

> 1,70

> 1,70

Veljača 2006.

> 1,70

> 1,70

Ožujak 2006.

> 1,70

> 1,70

Travanj 2006.

> 1,70

> 1,70

Svibanj 2006.

> 1,70

> 1,70

Lipanj 2006.

> 1,70

> 1,70

Srpanj 2006.

> 1,70

> 1,70

Kolovoz 2006.

> 1,70

> 1,70

Rujan 2006.

> 1,65

> 1,65

Listopad 2006.

> 1,65

> 1,65

Studeni 2006.

> 1,65

> 1,65

Prosinac 2006.

> 1,65

> 1,65

Izvor: podnesak poduzetnika Media-Ideja d.o.o. od 2. svibnja 2007.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz podataka prikazanih u tablici 27. (koje je dostavio poduzetnik Media-Ideja d.o.o.) proizlazi kako cijena koju je poduzetnik Distri-Press d.o.o. zaračunavao poduzetniku Media-Ideja d.o.o. nije od 1,00 do 1,10 kn/kg, već se kreće u rasponu od 1,67 kn/kg do 1,72 kn/kg.
Agencija je analizirajući sve podatke i dokumentaciju vezanu uz tržište makrodistribucije utvrdila da sama činjenica da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u zajedničkom vladajućem položaju na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, ne znači da će taj zajednički vladajući položaj biti zlouporabljen na povezanom tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnim dnevnicima (makrodistribuciji).
Navedeno potvrđuje činjenica da nakladnici općeinformativnih dnevnika, pa tako i poduzetnik Media-Ideja d.o.o., koji koriste usluge distributera u međumjesnom prijevozu, imaju mogućnost izbora, odnosno nakladnici mogu samostalno organizirati međumjesni prijevoz, mogu izabrati bilo kojeg drugog prijevoznika za prijevoz svojeg općeinformativnog dnevnika, ukoliko im je ponuda poduzetnika Tisak d.d. ekonomski nepovoljna i stoga neprihvatljiva. Neki od nakladnika navedeno već i čine.

11. ODLUKA VIJEĆA

Temeljem detaljno provedene ekonomske i pravne analize u ovom predmetu Vijeće je na 91. sjednici, održanoj 15. listopada 2007., sukladno ovlastima iz članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN, ocijenilo da je u konkretnom postupku nesporno dokazano kako poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., ograničavaju tržišno natjecanje od 2. ožujka 2005. na dalje, zlouporabom zajedničkog vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske, primjenom Općih uvjeta poslovanja, jer dnevniku »24 sata«, nakladnika Media-Ideja d.o.o., obračunavaju cijenu usluge distribucije na način da mu pored jedinstvene naknade zaračunavaju i naknadu koja je ovisna o ukupno distribuiranim primjercima tog dnevnika što uključuje remitendu, za razliku od drugih dnevnika kojima, za istovrsne poslove, zaračunavaju samo jedinstvenu naknadu na koju remitenda nema utjecaja, te na taj način primjenjuju nejednake uvjete na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, dovodeći poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u neravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj.
Na taj način su navedeni poduzetnici povrijedili odredbu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN.
Svoju odluku Vijeće je osobito temeljilo na sljedećim činjenicama:
11.1. Zajednički vladajući položaj poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko u Republici Hrvatskoj jasno proizlazi iz njihovog visokog tržišnog udjela te strukture, značajki i specifičnosti tog mjerodavnog tržišta.
Naime, temeljno obilježje navedenog mjerodavnog tržišta je njegov oligopolni karakter, odnosno na njemu djeluje mali broj poduzetnika-tržišnih takmaca. To je ekonomski stabilno tržište jer je potražnja za uslugama distributera stabilna. Ukoliko nakladnik nema vlastitu distributivnu mrežu, on mora koristiti usluge distributera kako bi njegove tiskovine mogle doći do krajnjih potrošača. To je osobito važno ukoliko je riječ o nakladnicima općeinformativnih dnevnika nacionalnog karaktera, kada njihova tiskovina mora dnevno, pravovremeno biti dostupna u svim dijelovima Republike Hrvatske. Tada je sasvim sigurno da će nakladnici koristiti usluge onih distributera koji imaju razgranatu distributivnu mrežu na nacionalnoj razini, a to su jedino poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. Upravo se o tome radi u slučaju općeinformativnog dnevnika nakladnika Media-Ideja d.o.o.
Nadalje, sljedeće izuzetno bitno obilježje mjerodavnog tržišta je relativno stabilan broj poduzetnika-nakladnika na tržištu naklade općeinformativnih dnevnika. Stoga, iako na tržište povremeno ulaze novi nakladnici ili češće nova izdanja već postojećih nakladnika, taj ulazak nije intenzivan.
Poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko na teritoriju Republike Hrvatske u mjerodavnoj 2004. godini ostvaruju zajednički tržišni udjel od 60 – 70 posto. Trend u 2005. i 2006. godini pokazuje stalni rast udjela ta dva poduzetnika. Naime, u 2005. godini navedeni poduzetnici ostvaruju zajednički tržišni udjel od 70 – 80 posto. U 2006. godini zajednički tržišni udjel i dalje raste i iznosi 80 – 90 posto. Podaci za prvih šest mjeseci 2007. pokazuju da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. već u prvih šest mjeseci 2007. godine ostvarili tržišni udjel koji je na razini tržišnog udjela ostvarenog u 2006. godini. Prvi tržišni takmac poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. je poduzetnik Novi list d.d. koji u mjerodavnoj 2004. godini ostvaruje tržišni udjel od svega 10 – 20 posto, dok mu tržišni udjel u 2005. godini pokazuje pad, da bi u 2006. i 2007. godini isti prestao obavljati uslugu distribucije općeinformativnim dnevnicima na veliko za druge poduzetnike. Posebno važno za istaknuti je činjenica kako je poduzetnik Novi list d.d., za razliku od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., distributer regionalnog karaktera.
Na takvom, oligopolnom tržištu na kojem djeluje mali broj prodavatelja neke robe ili usluge koji se mogu ponašati neovisno glede utvrđivanja cijena i obujma proizvodnje, čest je slučaj da su oligopolisti u određenoj uzajamnoj međuovisnosti glede donošenja strateških odluka.
U konkretnom slučaju, riječ je o simetričnom duopolu poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnih dnevnika na veliko u Republici Hrvatskoj, budući da na tom tržištu navedeni poduzetnici djeluju kao dva glavna prodavatelja istih usluga koji, manje ili više, imaju jednake troškove u obavljanju tih usluga, pa stoga i jednake interese na mjerodavnom tržištu. Budući da uz navedene poduzetnike koji se nalaze u zajedničkom vladajućem položaju na tom tržištu djeluje i određeni broj poduzetnika s neznatnom tržišnom snagom i regionalnim karakterom, ti mali tržišni takmaci moraju svoje tržišno ponašanje neprekidno usklađivati s poduzetnicima u vladajućem položaju.
Priroda mjerodavnog tržišta je takva da poduzetnici mogu voditi jednaku ili približno jednaku cjenovnu politiku i druge uvjete distribucije na tržištu bez da se izričito dogovore. Naime, uvidom u Opće uvjete poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. utvrđeno je da oba poduzetnika imaju sadržajno istovjetne Opće uvjete poslovanja. U dijelu koji se odnosi na općeinformativne dnevnike, utvrđeno je kako navedeni poduzetnici za općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn primjenjuju istovjetan način obračuna naknade. Oba poduzetnika na općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn obračunavaju isti rabat od 27 posto. Nadalje, u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 3,00 kn oba poduzetnika primjenjuju istovjetan način obračuna naknade, odnosno poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. kombiniraju primjenu rabata na neto prodajnu vrijednost, te fiksnu naknadu.
Slijedom navedenog, nedvojbeno je da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko u Republici Hrvatskoj u zajedničkom vladajućem položaju, u smislu članka 15. stavaka 1., 2. i 4. ZZTN, jer su, s obzirom na svoj položaj na tržištu i financijsku snagu, te specifičnosti samog tržišta u mogućnosti ponašati se neovisno od svojih tržišnih takmaca na tom mjerodavnom tržištu.
Međutim, činjenica da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u zajedničkom vladajućem položaju na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko, ne znači da se taj zajednički vladajući položaj manifestira i na njegovom povezanom tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnim dnevnicima samo zbog toga što je ta usluga dio usluge distribucije općeinformativnih dnevnika na veliko. Naime, Agencija je utvrdila, upravo suprotno navodima poduzetnika Media-Ideja d.o.o., da nakladnici mogu, a neki to i čine, samostalno organizirati međumjesni prijevoz svojih tiskovina, te jednako tako mogu koristiti usluge drugih prijevoznika. Navedenu uslugu mogu obavljati prijevoznici koji obavljaju usluge prijevoza bez obzira na vrstu robe koja se prevozi. Vijeće je uvažilo okolnost da je sa stajališta nakladnika, primjerice poduzetnika Media-Ideja d.o.o., organizacijski jednostavnije i ekonomičnije, a možda i financijski isplativije, uslugu makrodistribucije ugovoriti s poduzetnikom koji obavlja i uslugu mikrodistribucije.
Nadalje, utvrđeno je kako se cijene usluga međumjesnog prijevoza općeinformativnih dnevnika u određenoj mjeri zaista kreću u istome smjeru, ali ne za sve općeinformativne dnevnike. Sama činjenica istog smjera kretanja cijena, ne mora značiti kako je isto posljedica usklađenog djelovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., budući da je za simetrične dupoliste značajan vrlo sličan ili gotovo jednak način poslovanja.
Slijedom navedenoga, Vijeće je utvrdilo kako poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Pres d.o.o. ne ostvaruju zajednički vladajući položaj na povezanom tržištu međumjesnog prijevoza općeinformativnim dnevnicima u Republici Hrvatskoj, u smislu odredbe članka 15. stavaka 1., 2. i 4. ZZTN.
11.2. Zlouporaba zajedničkog vladajućeg položaja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko u Republici Hrvatskoj očituje se, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN, u primjeni nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Temeljem provedene analize svih podataka i dokumentacije Vijeće je utvrdilo da poduzetnik Media-Ideja d.o.o., nakladnik općeinformativnog dnevnika »24 sata« s cijenom od 3,00 kn, zbog primjene spornog načina obračuna naknade za uslugu mikrodistribucije uređenog Općim uvjetima poslovanja, vrlo teško može predvidjeti svoje troškove distribucije jer naknada za uslugu distribucije koju plaća ne ovisi samo o neto prodanoj vrijednosti njegovog izdanja, već ovisi i o ostvarenoj remitendi. Na taj se način, poduzetnika Media-Ideja d.o.o. dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj.
Za razliku od njega, nakladnici općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn mogu točno predvidjeti svoje troškove distribucije, jer se u slučaju distribucije njihovih općeinformativnih dnevnika primjenjuje jedino rabat od 27 posto na neto prodanu vrijednost, odnosno naknada po prodanom primjerku iznosi 27 posto od neto prodajne cijene općeinformativnog dnevnika. Remitenda kod tih općeinformativnih dnevnika ne utječe na visinu naknade za njihovu distribuciju.
S obzirom na način njezinog obračuna, mjesečna naknada po prodanom primjerku poduzetnika Media-Ideja d.o.o. je promjenjiva ovisno o prodanoj količini tiskovina i ostvarenoj remitendi, dok nakladnici općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn uvijek plaćaju istu naknadu po prodanom primjerku za uslugu distribucije po prodanoj tiskovini, neovisno o prodanoj količini te tiskovine i ostvarenoj remitendi.
Primjerice, primjenom Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d., općeinformativni dnevnik »Večernji list«, koji je u ožujku 2005. ostvario remitendu od 20 – 30 posto, plaća jednaku naknadu za uslugu distribucije od 1,33 kn neto po prodanom primjerku kao i općeinformativni dnevnik »Vjesnik«, koji je u ožujku 2005. ostvario remitendu od 70 – 80 posto. Daljnja nelogičnost je da je pri tome naknada po distribuiranom primjerku za »Vjesnik« manja, iako isti ima veću remitendu od dnevnika »Večernji list«.
Nadalje, općeinformativni dnevnik »Karlovački list« ostvaruje remitendu od 50 – 60 posto, »La voce del popolo« ostvaruje remitendu od 50 – 60 posto, »Poslovni dnevnik« ostvaruje remitendu od70 – 80 posto, a »Vjesnik« ostvaruje remitendu od 70 – 80 posto. Niti jednoj od tih tiskovina, unatoč znatno višoj remitendi od remitende općeinformativnog dnevnika »24 sata« od oko 40 posto, ne naplaćuje se dodatna naknada za distribuciju, već se samo primjenjuje rabat od 27 posto.
I u slučaju obračuna naknade za distribuciju koju nakladniku općeinformativnih dnevnika zaračunava poduzetnik Distri-Press d.o.o. primjenom svojih Općih uvjeta poslovanja, pri obračunu te naknade za općeinformativni dnevnik »24 sata« remitenda ima utjecaj na visinu te naknade po prodanom primjerku, dok u slučaju općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kuna, njihova remitenda nema utjecaj na visinu naknade. Primjerice, općeinformativni dnevnik »Vjesnik«, iako ima značajno veću remitendu od općeinformativnog dnevnika »24 sata«, radi same činjenice da ima cijenu od 6,00 kn, te stoga spada u drugu obračunsku kategoriju, nije obvezan plaćati dodatnu naknadu za distribuciju.
Navedeno je potvrđeno i prema podacima iz podneska nakladnika dostavljenih Agenciji u okončanom predmetu pod poslovnim brojem klase: UP/I-030-02/2004-01/70, Sporazumi distributera tiska; ocjena sporazuma između poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. od 18. travnja 2000.
U navedenim podnescima nakladnici Vjesnik d.d., Slobodna Dalmacija d.d., Europapress holding d.o.o. i Glas Istre d.d. očitovali su se da se količina remitende ne uzima u obzir kod obračuna visine rabata. Iz očitovanja poduzetnika Novi List d.d., nakladnika dnevnika »Novi list« i lokalnog distributera, proizlazi da su, od poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., rečenom nakladniku prilikom sklapanja ugovora o komisionoj prodaji tiska, dostavljeni samo tipski ugovori bez utvrđenih rabata za pojedine tiskovine. Rabati su s obzirom na troškove distributera, dinamiku izlaženja i vrstu izdanja fiksno ugovoreni. Poduzetnik Novi list d.d. naglasio je kako je nepovoljno za nakladnike da se količina remitende ne uzima u obzir kao jedan od elemenata za obračun rabata.
Slijedom navedenoga, Vijeće je nedvojbeno utvrdilo da u slučaju poduzetnika Media-Ideja d.o.o. remitenda ima izravan utjecaj na visinu naknade koju plaća taj poduzetnik, dok kod ostalih tiskovina s cijenom od 6,00 kn to nije slučaj. Na taj se način rečeni poduzetnik i svi ostali poduzetnici koji bi željeli prodavati dnevna općeinformativna izdanja po cijeni nižoj od prosječne, stavljaju u neravnopravni položaj u odnosu na konkurenciju.
Na otežavanje planiranja poslovanja, odnosno planiranja prodaje nakladnika općeinformativnih dnevnika s nižom cijenom od 6,00 kn znatno utječe činjenica da su Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. prije svega nejasni, dvojbeni za tumačenje, odnosno nisu transparentni.
Iako se poduzetnik Tisak d.d. tijekom predmetnog upravnog postupka u više navrata očitovao kako se članak 16. njegovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na one tiskovine na kojima distributer, primjenom članka 15. Općih uvjeta poslovanja, nije u mogućnosti pokriti minimalne troškove distribucije, navedeni poduzetnik niti u jednom članku svojih Općih uvjeta ne uređuje koji su to minimalni troškovi distribucije koji se moraju pokriti naknadom za uslugu distribucije.
Temeljem podataka o ukupnim troškovima distribucije poduzetnika Tisak d.d. u 2005. godini Agencija je utvrdila kako ukupan trošak poduzetnika Tisak d.d., preračunato po prodanom primjerku tiskovine u 2005. godini iznosi od 1,40 do 1,80 kn, od čega je fiksni trošak (***) kn, a varijabilni trošak (***) kn. Stoga je Agencija utvrdila kako nije točna tvrdnja poduzetnika Tisak d.d. da se članak 16. Općih uvjeta poslovanja primjenjuje na one tiskovine kod kojih se primjenom članka 15. navedenih Općih uvjeta ne mogu pokriti minimalni troškovi distribucije. Naime, niti tiskovina s prodajnom cijenom od 6,00 kn ne pokriva troškove distribucije od 1,40 do 1,80 kn po prodanom primjerku.
Iz navedenog jasno proizlazi nejasnoća, odnosno netransparentnost navedenih Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d.
Primjerice, člankom 15. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. uređeno je da komitent za izvršenu uslugu komisionaru odobrava rabat od neto vrijednosti prodaje, a koji za dnevna izdanja iznosi 27 posto. Iz navedene formulacije ne može se sa sigurnošću utvrditi je li riječ o tome da se isti postotak rabata primjenjuje samo na općeinformativne dnevnike s cijenom od 6,00 kn, odnosno smatra li se iznos od 6,00 kn za općeinformativne dnevnike prosječnom cijenom iste grupe izdanja, jer nije navedeno koja je to prosječna cijena općeinformativnih dnevnika.
Jednako tako, na netransparentan i nejasan način u članku 12. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. uređen je način obračuna naknade usluge distribucije. Naime, poduzetnik Distri-Press d.o.o., u svojim Općim uvjetima poslovanja, nigdje ne određuje koji je to točno iznos minimalnih troškova distribucije koje je potrebno pokriti primjenom rabata od 27 posto, iako je člankom 12. Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Distri-Press d.o.o. uređeno kako će se uz rabat primjenjivati i fiksna naknada za tiskovine kod kojih se primjenom rabata ne mogu pokriti minimalni troškovi distribucije. Pri tome nije razvidno zašto raspon za dnevne tiskovine iz čije se cijene ne može pokriti minimalni trošak distribucije počinje s cijenom od 4,99 kn, kada je u članku 12. Općih uvjeta jasno uređeno kako će se dodatna fiksna naknada primjenjivati za tiskovine čija je cijena za više od 20 posto niža od prosječne cijene. Naime, prosječna cijena općeinformativnih dnevnika je 6,00 kn, te imajući u vidu kako umanjenje iznosa od 6,00 kn za 20 posto iznosi 4,80 kn, nije razvidno zašto raspon počinje već s 4,99 kn.
Budući da je poduzetnik Distri-Press d.o.o. tijekom predmetnog postupka u više navrata isticao kako nije točna tvrdnja poduzetnika Media-Ideja d.o.o. da Opći uvjeti poslovanja ne određuju minimalne troškove distribucije, jer da novčani iznos utvrđen primjenom sustava rabata na prodanu nakladu odgovara iznosu minimalnih troškova distribucije, Agencija je izvela zaključak kako je poduzetnik Distri-Press d.o.o. odredio takve Opće uvjete poslovanja kojima ne ostvaruje nikakve prihode, već samo pokriva troškove.
Međutim, osim rečenog o načinu određivanja iznosa minimalnih troškova distribucije, poduzetnik Distri-Press d.o.o. je tijekom predmetnog postupka mijenjao svoj iskaz o tome koji je iznos minimalnih troškova distribucije. Naime, naknadno je naveo kako ne postoji formula za izračunavanje troškova distribucije po primjerku, te da je jedini način izračuna cijene koštanja po distribuiranom primjerku taj da se cijena koštanja računa za proteklo razdoblje. Stoga je dostavio zatraženi obračun minimalnog troška distribucije, koji u 2005. godini, prema njegovom izračunu, iznosi od 1,40 do 1,60 kn.
Budući da je u slučaju materijalnih troškova i prihoda komisionarima riječ o neto-iznosima, tada je Agencija nespornim utvrdila kako je naknada u iznosu od 1,40 do 1,60 kn po distribuiranom primjerku neto naknada, te da tada bruto-iznos troškova distribucije iznosi od 1,71 do 1,90 kn po primjerku. Pri tome je poduzetnik Distri-Press d.o.o., suprotno svojim prethodnim navodima iz kojih proizlazi da su njegovi Opći uvjeti poslovanja u odnosu na naknadu koju naplaćuje nakladnicima za uslugu distribucije uređeni tako da se njima samo pokrivaju troškovi distribucije, naveo da, s osnova naknade za distribuciju, od svih poduzetnika ostvaruje prihode, osim u odnosu na poduzetnika Media-Ideja d.o.o.
Analizom podataka, radi provjere istinitosti tih navoda, Agencija je utvrdila kako nije točna tvrdnja poduzetnika Distri-Press d.o.o. da zarađuje na svim izdanjima, osim na izdanju »24 sata«. Naime, naknada odnosno prihod poduzetnika Distri-Press d.o.o. iz rabata za dnevne tiskovine s cijenom od 6,00 kn iznosi > 1,61 kn po prodanom primjerku, što je bruto-iznos. Stoga je utvrđeno da se s iznosom naknade od 1,62 kn po prodanom primjerku ne može pokriti iznos troška distribucije od 1,71 do 1,90 kn po primjerku. Nedvojbeno je kako niti jedan općeinformativni dnevnik, bez obzira na svoju prodajnu cijenu, u tom slučaju ne pokriva minimalne troškove distribucije po distribuiranom primjerku.
Pored navedenih dokaza, u prilog ispravnom stavu Vijeća o nelogičnosti i netransparentnosti Općih uvjeta poslovanja, odnosno da navedena zlouporaba vladajućeg položaja proizlazi iz sadržaja Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., govori i jedna logična činjenica, a to je da su i sami poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. tijekom postupka analizirajući svoje Opće uvjete poslovanja u dijelu koji se odnosi na obračun naknade usluge distribucije, iznosili različite, više puta u potpunosti kontradiktorne podatke i stavove.
Stoga, Vijeće je utvrdilo da zlouporaba zajedničkog vladajućeg položaja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., primjenom njihovih Općih uvjeta poslovanja, proizlazi iz netransparentnog i nejasnog sadržaja odredbi koje uređuju obračun cijene usluge distribucije i remitendu, temeljem čega su moguće različite interpretacije koje dovode do stavljanja u neravnopravan položaj poduzetnika Media-Ideja d.o.o.
Negativan učinak ovakvog postupanja na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko odražava se na susjednom tržištu općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj stavljanjem u neravnopravan položaj jednog nakladnika, poduzetnika Media-Ideja d.o.o. u odnosu na druge nakladnike općeinformativnih dnevnika. Primjenom važećih Općih uvjeta poslovanja i vezivanjem cijene usluge distribucije uz maloprodajnu cijenu novina, bez određivanja troškova distribucije, što dovodi do toga da kod općeinformativnih dnevnika s cijenom različitom od 6,00 kn, njihova remitenda utječe na visinu naknade za uslugu distribucije koju ti nakladnici plaćaju distributerima, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. održavaju svoj zajednički vladajući položaj na mjerodavnom tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko i postojeće stanje na povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika koje distribuiraju, te smanjuju rizike u poslovanju.
Navedeni negativan učinak može dovesti do zatvaranja tržišta i mogućeg otežanog pristupa tržištu za nove sudionike koji pristupaju povezanom tržištu naklade općeinformativnih dnevnika i koji žele prodavati općeinformativne dnevnike po nižoj cijeni. To je vidljivo iz činjenice da u posljednjih nekoliko godina, točnije od 2000. godine, nije ovom tržištu pristupio niti jedan novi tržišni sudionik sa cijenom općeinformativnog dnevnika nižom od 6,00 kn (izuzev dnevnika »Republika« koji je vrlo kratko izlazio u 2000. godini).
Ovakva praksa za posljedicu može imati i štetu za potrošače koji ne mogu proizvod dobiti po nižoj cijeni.
Postupak je u ovom predmetu pokrenut i radi utvrđivanja nameću li poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. nepravedne kupovne i prodajne cijene odnosno druge nepravedne trgovinske uvjete poduzetniku Media-Ideja d.o.o., u smislu članka 16. stavka 2. točke 1. ZZTN, vezivanjem cijene usluge distribucije uz cijenu dnevnih novina i utjecajem na maloprodaju.
Vijeće je u predmetnom postupku utvrdilo da je navedeni utjecaj na maloprodajnu cijenu općeinformativnih dnevnika samo neizravan. Posljedica utvrđene primjene netransparentnih i nejasnih Općih uvjeta poslovanja i vezivanje cijene usluge distribucije uz maloprodajnu cijenu općeinformativnih dnevnika po kriteriju cijene od 6,00 kn, te naplaćivanje naknade na koju utječe remitenda, ima za posljedicu utjecaj distributera koji se nalaze u zajedničkom vladajućem položaju na tržištu trgovine općeinformativnim dnevnicima na veliko. Međutim, nakladnici su slobodni određivati cijenu svojih dnevnika, te stoga u predmetnom postupku nije nesporno dokazano da isključivo distributeri imaju jedinstven utjecaj na navedenu odluku nakladnika, odnosno nije dokazana zlouporaba vladajućeg položaja neizravnim nametanjem nepravednih prodajnih ili kupovnih cijena, u smislu članka 16. stavka 2. točke 1. ZZTN.
Vijeće je utvrdilo da i Europska komisija iznimno dopušta izuzeće od primjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u odnosu na cijenu knjiga, jedinstvenu cijenu novina te u odnosu na cijenu nekih medicinskih pomagala, uz uvjet da se time ne smije utjecati odnosno narušavati trgovina između država članica EU.
U odnosu na dio predmetnog postupka u kojem je Agencija utvrđivala je li za poduzetnika Media-Ideja d.o.o. nastalo dodatno financijsko opterećenje kao rezultat postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u zajedničkom vladajućem položaju pri obračunu cijene naknade za uslugu distribucije, Vijeće je utvrdilo da u apsolutnom iznosu poduzetnik Media-Ideja d.o.o. plaća nižu cijenu distribucije po primjerku u odnosu na druge nakladnike. Primjerice, kod poduzetnika Tisak d.d. cijena je 1,20 do 1,30 kn, a za ostale nakladnike dnevnika od 1,30 do 1,40 kn, dok je kod distributera Distri-Press d.o.o. cijena 1,20 do 1,30 kn, a za ostale nakladnike dnevnika od 1,60 do 1,70 kn.
S druge strane, polazeći od odnosa prodajne vrijednosti i naknade za uslugu distribucije, Vijeće je utvrdilo kako će poduzetnik Media-Ideja d.o.o. uvijek trpjeti veće financijsko opterećenje zbog niže cijene općeinformativnog dnevnika »24 sata«. Čak i kada bi se naknada za uslugu distribucije obračunavala u fiksnom iznosu i u tom bi slučaju poduzetnik Media-Ideja d.o.o., u odnosu na svoju prodajnu cijenu, trpio veće financijsko opterećenje. Međutim, Vijeće je stava da to nikako ne može biti odgovornost distributera, u ovom slučaju poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., budući da je na samom nakladniku isključiva poslovna odluka po kojoj će cijeni prodavati svoju tiskovinu na tržištu, a samim time i koje će poslovne rizike pri tome snositi.
Vijeće je pri donošenju odluke uvažilo značajke i specifičnosti na mjerodavnom tržištu, te nužnost pokrivanja troškova distributera, ali smatra da navedene okolnosti ne isključuju negativne efekte koji proizlaze iz prakse nejednakog postupanja pri zaračunavanju naknade za uslugu distribucije nakladnicima. Vijeće je posebno cijenilo činjenicu da se na mjerodavnom tržištu poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u promatranom razdoblju nalaze u zajedničkom vladajućem položaju, da nemaju značajnijih tržišnih takmaca koji bi mogli obavljati iste usluge, te da stoga postoji učinak na susjedno, povezano tržište naklade općeinformativnih dnevnika u Republici Hrvatskoj na kojem je poduzetnik Media Ideja d.o.o. jedini nakladnik čiji se općeinformativni dnevnik »24 sata« prodaje po cijeni nižoj od ostalih dnevnika.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, utvrdila zlouporabu zajedničkog vladajućeg položaja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. kao u točki I. izreke ovog rješenja.
11.3. Temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. ZZTN, Agencija je ovlaštena zabraniti svako daljnje postupanje poduzetnika kojim isti, zloupotrebljava taj položaj, odnosno sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje.
Stoga je Vijeće odlučilo da Agencija zabrani poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. svako buduće postupanje kojime bi mogli spriječiti, ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje zlouporabom zajedničkog vladajućeg položaja na način opisan u točki I. izreke ovog rješenja.
Sukladno navedenoj odluci Vijeća, Agencija je odlučila kao u točki II. izreke ovog rješenja.
11.4. Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. točke 3. i točke 4. ZZTN, Agencija je ovlaštena odrediti odgovarajuće mjere za uklanjanje štetnih učinaka zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu te rokove za njihovo izvršenje. Navedene mjere pridonose osiguravanju tržišnog natjecanja među poduzetnicima na mjerodavnom tržištu.
Važeći Opći uvjeti poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. odredili su način obračuna cijene usluge u ovisnosti od maloprodajne cijene novina polazeći od cijene od 6,00 kn.
Kako bi se izbjegle nejasnoće i netransparentnost, te osiguralo jednako postupanje prema svim poduzetnicima-nakladnicima, nužna je promjena sadržaja Općih uvjeta poslovanja i distribucije tiskovina u dijelu koji se odnosi na obračunavanje cijene usluge distribucije, remitendu i troškove distribucije. Pri tom nije bitno da cijena usluge bude jednaka ili približno jednaka već da se jednaki, transparentni kriteriji primjenjuju na sve nakladnike, neovisno o njihovom položaju na tržištu ili izvoru njihovih prihoda, te utvrđenoj nakladi.
Prilikom samog određivanja cijene usluge distribucije potrebno je u obzir uzeti uobičajene elemente koji čine njen izračun, odnosno troškove distribucije, elemente koji čine tu uslugu, ovisnost naknade od rizika remitende, te ovisnost naknade o samoj remitendi i to u odnosu na sve općeinformativne dnevnike, bez obzira na njihovu prodajnu cijenu.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, naložila poduzetnicima Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. donošenje novih Općih uvjeta poslovanja u roku od tri (3) mjeseca od dana dostave ovog rješenja, kojima će na jasan, transparentan i nediskriminirajući način odrediti cijenu svojih usluga distribucije dnevnika, a neovisno o prodajnoj cijeni dnevnika koje distribuiraju, kako je to utvrđeno u točki III. izreke ovog rješenja.
Također, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, kako je to utvrđeno u točki IV. izreke ovog rješenja, navedenim poduzetnicima naložila da u roku od osam (8) dana od dana donošenja novih Općih uvjeta poslovanja, Agenciji dostave na uvid nove Opće uvjete poslovanja kao dokaz o izvršenju naloga iz točke III. izreke ovoga rješenja.
11.5. Osnove odgovornosti za uzrokovanje štete kao i vrste i sama naknada štete uređene su posebnim propisima i u nadležnosti su sudova u Republici Hrvatskoj.
Agencija je u predmetnom postupku tvrdnju poduzetnika Media-Ideja d.o.o. o pretrpljenoj gospodarskoj šteti analizirala isključivo s aspekta osnovice za obračun troškova tog poduzetnika u ovom upravnom postupku. Naime, poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je naveo kako je, uslijed spornog obračuna naknade za distribuciju temeljem Općih uvjeta poslovanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., pretrpio ekonomski gubitak u rasponu od 20 do 25 milijuna kuna.
U podnesku od 26. srpnja 2006. poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je dostavio obračun pretrpljene gospodarske štete pa je stoga tada ali i na dalje kao vrijednost predmeta postupka označio iznos od 18.914.781,00 kn.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. je gospodarsku štetu za razdoblje od ožujka 2005. do lipnja 2006. godine obračunao na način da je izračunao razliku između stvarno obračunate naknade za uslugu distribucije i naknade koja bi bila obračunata kada bi se na prodajnu vrijednost općeinformativnog dnevnika »24 sata« obračunavao samo rabat od 27 posto.
Činjenica da postoji razlika u iznosu obračunate naknade prema načinu obračuna za poduzetnika Media-Ideja d.o.o. i načina obračuna prema nakladnicima općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn ne znači da ista razlika u iznosu predstavlja iznos gospodarske štete poduzetnika Media-Ideja d.o.o., odnosno ista može biti manja ili veća.
Stoga je Vijeće utvrdilo da taj obračun, u obliku kako ga je izradio poduzetnik Media-Ideja d.o.o., ne predstavlja objektivni izračun gospodarske štete sa svim potrebnim elementima. Naime, za objektivni obračun potrebno je u posebnom, sudskom postupku, imajući u vidu sve činjenične i pravne okolnosti vezane uz pitanje odgovornosti za štetu, utvrditi je li, te ukoliko jest, u kojem je iznosu poduzetnik Media-Ideja d.o.o. pretrpio štetu u svom poslovanju.
Slijedom navedenog, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki V. izreke ovog rješenja.
11.6. U dijelu ZZTN pod brojem VIII. pod naslovom »Kaznene odredbe«, u članku 60., jasno je propisano da Agencija, temeljem svojeg rješenja kojim je utvrđena povreda odredaba ZZTN, podnosi prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki VI. izreke ovog rješenja.
Naime, temeljem članka 60. ZZTN, a u svezi s člankom 61. stavkom 1. točkom 2. i stavkom 2. ZZTN, zbog povrede odredbi članka 16. ZZTN, Agencija će podnijeti nadležnom prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika Tisak d.d. i poduzetnika Distri-Press d.o.o., odnosno njihovih odgovornih osoba. Agencija nema ovlast za izricanje novčanih kazni, već tu ovlast, sukladno odredbama ZZTN, imaju isključivo prekršajni sudovi.

12. UPRAVNA PRISTOJBA I TROŠKOVI POSTUPKA

12.1. Upravna pristojba

Izdavanje rješenja kojim se okončava postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika pred Agencijom podliježe naplati upravnih pristojbi sukladno odredbi članka 2.L368219 stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L368221 točka 1d. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).
Upravna pristojba u iznosu od 5.000,00 kuna za zahtjev za pokretanjem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, u smislu članka 42. ZZTN, a naročito za zahtjev za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu, naplaćuje se sukladno članku 2. točki 1d., odnosno tarifnom broju 106. točki 1d. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Sukladno članku 3.L368223 stavcima 2. i 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 163/03 i 110/04) te tarifnom broju 2, Tarife upravnih pristojbi, za predmetno rješenje plaća se upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.
Budući da je poduzetnik podnositelj zahtjeva za pokretanje postupka pred Agencijom uspio u svojem zahtjevu poduzetnik Tisak d.d. i poduzetnik Distri-Press d.o.o. obveznici su plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.050,00 kuna i to 2.525,00 kuna, svaki.
Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002-(navesti matični broj subjekta).
Navedeni iznos upravne pristojbe (ukoliko se uplaćuje u devizama) pristojbeni obveznici, poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., dužni su uplatiti u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog dopisa, na devizni račun broj: 702000-VAL-132344-091, kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (napomena: val – oznaka valute, npr. 978 za EUR) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za valutu kojom se vrši plaćanje. U svrsi doznake obvezno navesti broj žiro računa za uplatu pristojbe tj. 1001005-1863000160.
Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznici uplate dužni su presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I 030-02/2005-01/43.
Ukoliko obveznici uplate upravne pristojbe ne izvrše uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća odlučila kao u točki VII. izreke ovog rješenja.

12.2. Troškovi postupka

Punomoćnik poduzetnika Media-Ideja d.o.o. pravovremeno je podnio zahtjev za naknadu troškova postupka te ga je nekoliko puta nadopunjavao. Posljednji zahtjev za naknadu troškova podnio je 26. lipnja 2007.
U svom je zahtjevu punomoćnik poduzetnika Media-Ideja d.o.o. postavio kao vrijednost predmeta postupka iznos od 18.914.781,00 kuna, budući da je to iznos gospodarske štete koju je, prema izračunima poduzetnika Media-Ideja d.o.o., isti pretrpio zbog postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. Stoga je, uzevši navedeni iznos kao osnovicu za obračun nagrade i naknade za zastupanje u predmetnoj upravnoj stvari, pozivajući se na tarifni broj 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnikaL368225 (»Narodne novine«, broj 91/04, 37/05 i 59/07), za ukupno 12 radnji u postupku zatražio iznos od 1.150.000,00 kuna. Tarifnim brojem 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika propisano je da vrijednost boda iznosi 10,00 kuna.
Agencija je navedenom punomoćniku priznala pravo na nagradu i naknadu za zastupanje u predmetnoj upravnoj stvari za svih 12 radnji budući su iste bile nužne i opravdane u smislu članka 114. stavka 2. i 3. ZoUP, jer su u postupku sudjelovale stranke sa suprotnim interesima te jer je bila riječ o troškovima pravnog zastupanja u postupku pred Agencijom.
Međutim, Agencija punomoćniku poduzetnika Media-Ideja d.o.o. nije priznala visinu tih troškova, budući da je Agencija, analizom obračuna pretrpljene gospodarske štete u iznosu od 18.914.781,00 kuna, koji je punomoćnik poduzetnika Media-Ideja d.o.o. postavio kao vrijednost predmeta postupka i osnovicu za obračun svojih troškova, utvrdila da taj obračun, u obliku kako ga je izradio poduzetnik Media-Ideja d.o.o., ne predstavlja objektivni izračun gospodarske štete sa svim potrebnim elementima. Naime, činjenica da postoji razlika u iznosu obračunate naknade prema načinu obračuna za poduzetnika Media-Ideja d.o.o. i načina obračuna prema nakladnicima općeinformativnih dnevnika s cijenom od 6,00 kn ne znači da ista razlika u iznosu predstavlja iznos gospodarske štete poduzetnika Media-Ideja d.o.o., odnosno ista može biti manja ili veća.
Stoga je Vijeće utvrdilo da taj obračun, u obliku kako ga je izradio poduzetnik Media-Ideja d.o.o., ne predstavlja objektivni izračun gospodarske štete sa svim potrebnim elementima. Naime, za objektivni obračun potrebno je u posebnom, sudskom postupku, imajući u vidu sve činjenične i pravne okolnosti vezane uz pitanje odgovornosti za štetu, utvrditi je li, te ukoliko jest, u kojem je iznosu poduzetnik Media-Ideja d.o.o. pretrpio štetu u svom poslovanju. Osnove odgovornosti za uzrokovanje štete kao i vrste i sama naknada štete uređene su posebnim propisima i u nadležnosti su sudova u Republici Hrvatskoj.
Slijedom navedenog, Agencija je u točki V. izreke ovog rješenja, temeljem odluke Vijeća, odbila dio zahtjeva poduzetnika Media-Ideja d.o.o. koji se odnosi na utvrđivanje nastanka financijske štete za tog poduzetnika zbog postupanja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o., kao na zakonu neosnovan.
Kako je Agencija odbila navedeni dio zahtjeva poduzetnika Media-Ideja d.o.o. koji se odnosi na utvrđivanje gospodarske štete, a koji je punomoćnik navedenog poduzetnika označio i kao vrijednost predmeta ovog postupka, Agencija je primjenom tarifnog broja 20. stavka 1. i tarifnog broja 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, temeljem detaljnog troškovnika punomoćnika poduzetnika Media-Ideja d.o.o., istome priznala pravo na nagradu i naknadu troškova za rad u iznosu od 6.000,00 kuna.
Sukladno tarifnom broju 20. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika propisano da se u upravnom postupku podnesci kojima se pokreće upravni postupak, te podnesci s činjeničnim navodima i obrazloženi prijedlozi u neprocjenjivim predmetima obračunavaju 50 bodova.
Naime, sukladno stavku 2. istog tarifnog broja Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, procjenjivima se smatraju porezne prijave na osnovi podataka iz poslovnih knjiga koje je obveznik dužan voditi, obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku izvlaštenja, u postupku pribavljanja lokacijske i građevinske dozvole, u postupcima iz stambenih odnosa, u postupku naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine i drugim upravnim postupcima u kojima osnovicu čini ukupan prihod odnosno vrijednost imovine, odnosno jednogodišnje najamnine ili zakupnine. Dakle, predmetni stavak nije moguće primijeniti u ovoj upravnoj stvari, budući da je nije riječ o upravnom postupku koji je taksativno naveden u citiranom stavku 2. tarifnog broja 20. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
Stoga je u smislu članka 117. ZoUP odlučeno kao u točki VIII. izreke ovog rješenja, odnosno da su poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. dužni nadoknaditi troškove postupka poduzetniku Media-Ideja d.o.o., u ukupnom iznosu 6.000,00 kuna i to 3.000,00 kuna svaki.
Agencija je 20. srpnja 2007. zaprimila troškovnik punomoćnika poduzetnika Distri-Press d.o.o. za zastupanje navedenog poduzetnika u predmetnoj upravnoj stvari, u iznosu od 933.361,00 kuna.
Budući je predmetni postupak poduzetnik Distri-Press d.o.o. izazvao svojim postupanjem ne može se primijeniti članak 114. ZoUP kojim je propisano kada stranka ima prava na naknadu troškova postupka.
Poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u cijelosti je uspio sa zahtjevom u ovom postupku. Činjenica da Agencija nije utvrdila zlouporabu zajedničkog vladajućeg položaja poduzetnika Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. u obliku koji uređuje članak 16. stavak 2. točka 1. ZZTN, a kako je to zatražio poduzetnik Media-Ideja d.o.o., ne znači da navedeni poduzetnik nije uspio u svojem zahtjevu za pokretanje postupka u cijelosti. Naime, navedeni oblik zlouporabe samo je jedan od primjerice navedenih oblika zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu kako je to propisano u članku 16. stavku 2. ZZTN i ne utječe na činjenicu da su navedeni poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. zlouporabili zajednički vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, u smislu odredbe članka 16. stavka 1. ZZTN. Članak 16. stavak 1. ZZTN propisuje da je zabranjena svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu.
Također, na činjenicu da je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u cijelosti uspio u svojem zahtjevu ne utječe niti to što je isti odbijen u dijelu zahtjeva koji se ne odnosi na materiju koju uređuje ZZTN i koja nije u nadležnosti Agencije. Budući da je Agencija utvrdila osnovanim njegov zahtjev za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu, u smislu odredbe članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN, smatra se da je poduzetnik Media-Ideja d.o.o. u cijelosti uspio sa zahtjevom u ovom postupku.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća odlučila kao u točki VIII. izreke ovog rješenja.

13. OBJAVA RJEŠENJA U »NARODNIM NOVINAMA«

Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 3. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki IX. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može sukladno članku 58. ZZTN pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2005-01/43
Urbroj: 580-02-07-41-221
Zagreb, 15. listopada 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

Napomena:
Budući da podaci označeni (***), te podaci u rasponima predstavljaju službenu tajnu u smislu članka 51. ZZTN, isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se skraćenice naziva i postoci odnosno iznosi cijena u rasponu.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - rješenje da poduzetnici Tisak d.d. i Distri-Press d.o.o. zlouporabom zajedničkog vladajućeg položaja ograničavaju tržišno natjecanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !