Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - rješenje o ograničavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu za Proplin d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 29.05.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2006-01/41, urbroj: 580-02-08-69-136 od 30. prosinca 2008. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1425

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 16.L448298, 17.L448299 i 34.L448300 te članka 57.L448301 točke 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnoj stvari utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, po zahtjevu poduzetnika Sedam-plin d.o.o., sa sjedištem u Virovitici, Bilogorska 24 (dalje: Sedam-plin d.o.o.) i poduzetnika Brala trade d.o.o., sa sjedištem u Islamu Latinskom, Nova baštica b.b. (dalje: Brala trade d.o.o.), oba podnositelja zahtjeva zastupana po odvjetničkom uredu iz Zadra, protiv poduzetnika Proplin d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41/II, zastupanog po predsjedniku Uprave Dariu Karlovčanu i članovima Uprave Zrinki Pintar i Đuri Poldrugaču (dalje: Proplin d.o.o.), temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 5. sjednice, održane 30. prosinca 2008., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da je poduzetnik Proplin d.o.o., u razdoblju od 1. listopada 2003. godine do dana donošenja ovoga rješenja ograničio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu prodaje ukapljenog naftnog plina na teritoriju Republike Hrvatske, netransparentnom i nejednakom primjenom rabatne politike prema njegovim kupcima, određenom važećim Odlukama o rabatnoj politici tog poduzetnika u navedenom razdoblju, pa je na taj način primijenio nejednake uvjete na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, dovodeći pritom pojedine poduzetnike u neravnopravan položaj u odnosu na njihovu konkurenciju.

II. Utvrđuje se da je poduzetnik Proplin d.o.o., u razdoblju od 8. svibnja 2006. do 31. prosinca 2006., ograničio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu prodaje ukapljenog naftnog plina na teritoriju Republike Hrvatske, nametanjem nepravednih trgovinskih uvjeta pri sklapanju Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006 s poduzetnikom Adria Oil d.o.o., Kastav, u kojem je bila sadržana dodatna obveza poduzetnika Adria Oil d.o.o. na isključivu kupnju ukapljenog naftnog plina od poduzetnika Proplin d.o.o.

III. Nalaže se poduzetniku Proplin d.o.o. da u važećoj Odluci o rabatnoj politici briše odredbu članka 4. koja u bitnome glasi:

»Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani uz godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima:

a) položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o.,

b) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene u članku 3. rabatne politike«

Rok izvršenja: dva (2) mjeseca od dana dostave ovoga rješenja.

IV. Nalaže se poduzetniku Proplin d.o.o. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi na uvid aneks važeće Odluke o rabatnoj politici tog poduzetnika ili novu Odluku o rabatnoj politici kao dokaz izvršenja naloga iz točke III. izreke ovoga rješenja.

Rok izvršenja: petnaest (15) dana od isteka roka iz točke III. izreke ovoga rješenja.

V. Zabranjuje se poduzetniku Proplin d.o.o. svako buduće postupanje kojim bi mogao narušiti tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na način opisan u točki I. i II. izreke ovoga rješenja.

VI. Odbija se dio zahtjeva poduzetnika Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. za utvrđivanjem sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Proplin d.o.o., koji se odnosi na smanjenu isporuku ukapljenog naftnog plina poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., kao na zakonu neosnovan.

VII. Poduzetnik Proplin d.o.o. obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.050,00 kuna. Upravna pristojba uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.

VIII. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za utvrđivanjem sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 25. kolovoza 2006. zahtjev poduzetnika Sedam-plin d.o.o., sa sjedištem u Virovitici, Bilogorska 24, (dalje: Sedam-plin d.o.o.) i poduzetnika Brala trade d.o.o., sa sjedištem u Islamu Latinskom, Nova baštica b.b. (dalje: Brala trade d.o.o.), oba podnositelja zahtjeva zastupana po odvjetničkom uredu iz Zadra za pokretanjem postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, protiv poduzetnika Proplin d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41/II, zastupanog po predsjedniku Uprave Dariu Karlovčanu i članovima Uprave Zrinki Pintar i Đuri Poldrugaču (dalje: Proplin d.o.o.), u smislu odredaba članka 16.L448303 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).

U navedenom zahtjevu, podnositelji su u bitnome naveli kako je poduzetnik Proplin d.o.o. smanjio isporuku ukapljenog naftnog plina (dalje: UNP) poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., bez opravdanog razloga, te da navedeni poduzetnik nije odobravao uobičajeni rabat kojeg odobrava drugim kupcima UNP-a, posljedica čega je, kako smatraju podnositelji, zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. zbog primjene nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima.

2. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom

Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL448305 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL448306 (»Narodne novine«, broj 51/2004) te Zakon o općem upravnom postupkuL448307 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.

Agencija je izvršila uvid i u posebne propise koji uređuju djelatnost trgovine i uporabe UNP-a, a riječ je o sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

• Zakon o energijiL448308 (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04 i 76/07, dalje: Zakon o energiji) kojim su uređeni opći uvjeti za obavljanje energetske djelatnosti;

• Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), uređuje uspostavu i provođenje sustava regulacije energetskih djelatnosti, uređuje postupak osnivanja tijela za regulaciju energetskih djelatnosti;

• Pravilnik o uvjetima za obavljanje energetske djelatnostiL448309 (»Narodne novine«, broj 6/03 i NN 94/05) je prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetske djelatnosti;

• Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetske djelatnostiL448310 (»Narodne novine«, broj 118/07) uređuje uvjete za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti;

• Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 116/02 i 71/05) kojom se uređuje razdoblje izdavanja dozvola;

• Zakon o tržištu nafte i naftnih derivataL448311 (»Narodne novine«, broj 68/01 i 57/06, dalje: Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata), koji pobliže uređuje obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo naftnim derivatima;

• Uredba o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 27/03 i 151/05) utvrđuje obveznike osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, način osiguranja te nadzor nad skladištenjem obveznih zaliha nafte i naftnih derivata;

• Pravilnik o općim uvjetima i tarifi za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 68/03) uređuje opće uvjete skladištenja nafte i naftnih derivata;

• Pravilnik o ukapljenom naftnom plinuL448312 (»Narodne novine« broj 117/07, dalje: Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu) propisuje uvjete i mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija pri izgradnji građevina i postrojenja te skladištenju, držanju i prometu ukapljenog naftnog plina;

• Zakon o trgoviniL448313 (»Narodne novine«, broj 49/03, 96/03, 103/03, 170/03, 55/04, dalje: Zakon o trgovini) uređuje uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem i stranom tržištu;

• Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robuL448314 (»Narodne novine«, broj 16/02, i 129/04, dalje: Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu) uređuje prostorne uvjete za skladištenje i prodaju UNP-a;

• Uredba o izravnim mjerama kontrole cijenaL448315 (»Narodne novine«, broj 2/2001, 156/2002, 110/2004, 112/07, dalje: Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena) uređuje način i poduzimanje mjera izravne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga;•

Pored navedenog, Agencija je pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o zlouporabi vladajućeg položaja, podredno, na odgovarajući način, primjenjivala kriterije poredbenog prava Europskih zajednica (dalje: EZ). Naime, člankom 35. stavkom 3. ZZTN propisano je da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i EZ, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EZ i njihovih država članica i Republike Hrvatske («Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP), primjenjuje na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ.

Člankom 70. stavkom 2. SSP, sklopljenog 29. listopada 2001., koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju EZ i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije. Do stupanja na snagu SSP na snazi je bio Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske Zajednice (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/01), sklopljen 29. listopada 2001., koji se privremeno primjenjivao od 1. siječnja 2002, a stupio je na snagu 1. ožujka 2002., te se primjenjivao sve do stupanja na snagu SSP, odnosno do 1. veljače 2005.

Naime, cjelokupna pravna stečevina EZ (acquis communautaire) koju čine primarno i sekundarno zakonodavstvo EZ, ali i sudska praksa, prvenstveno Suda pravde EZ je važan interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa, u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa.

Stoga je Agencija izvršila uvid i u Dokument za raspravu Opće uprave za tržišno natjecanje o primjeni članka 82. Ugovora o EZ-u na postupanja poduzetnika u vladajućem položaju koja za posljedicu mogu imati isključivanje konkurenata s tržišta, objavljen u prosincu 2005. godine na internetskim stranicama Europske komisije http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/article_82_review.html, kao i u pojedine odluke Europske komisije: TotalFina/Elf COMP/M.1628 od 9. veljače 2000., Flaga/Progas JV COMP/M.3028 od 26. siječnja 2004., Repsol Butano/Shell gass (LPG) COMP/M.3664 od 2. ožujka 2005, dostupne na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/competition. Agencija je izvršila uvid i u dokument Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD pod nazivom »Policy roundtables: Fidelity and bundled rebates and discounts 2008« objavljen na internetskim stranicama OECD-a http://www.oecd.org/dataoecd/41/22/41772877.pdf te u Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja (tekst značajan za EEA – Europski gospodarski prostor), Službeni list C 291, 13/10/2000 str. 0001. – 0044. dostupan u prijevodu na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama Agencije http://www.aztn.hr.

3. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu

Agencija je, po primitku zahtjeva poduzetnika Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., temeljem članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske kako bi utvrdila postoje li dostatni uvjeti za donošenje zaključka o pokretanju postupka radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu članka 41. stavka 1. i članka 46., vezano uz članak 16. ZZTN.

U postupku je bilo potrebno polazno utvrditi je li poduzetnik Proplin u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 15. ZZTN, te je li i u kojoj mjeri, poduzetnik Proplin d.o.o. svojom rabatnom politikom ograničio tržišno natjecanje zlouporabom svog vladajućeg položaja, a posebice zbog primjene nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima čime su isti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

Shodno navedenome, Agencija je tijekom postupka prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovlastima iz članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, prikupljala podatke i obavijesti od poduzetnika na tržištu prodaje UNP-a.

U konkretnom predmetu podnositelji su u zahtjevu u bitnome naveli kako je poduzetnik Proplin d.o.o. smanjio isporuku UNP-a poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., bez opravdanog razloga, te da navedeni poduzetnik podnositeljima zahtjeva nije odobravao uobičajeni rabat kojeg odobrava drugim kupcima UNP-a.

Agencija je 11. rujna 2006. uputila dopise podnositeljima zahtjeva, poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., te poduzetnicima Jadran plin d.o.o., sa sjedišem u Drnišu, Kralja Zvonimira 6 (dalje: Jadranplin d.o.o.), Butan plin d.o.o., sa sjedištem u Novigradu, Sv. Vidal 34 (dalje: Butan plin d.o.o.), Eurotherm d.o.o., sa sjedištem u Novigradu, Sv. Vidal 34 (dalje: Eurotherm d.o.o.), INA – Industrija nafte d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10 (dalje: INA d.d.), Radnik d.d., sa sjedištem u Križevcima, Ulica kralja Tomislava 45 (dalje: Radnik d.d.), Crobenz d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 228 (dalje: Crobenz d.d.), Ina – Osijek Petrol d.d., sa sjedištem u Osijeku, Ivana Gundulića 5 (dalje: Ina – Osijek petrol d.d.), Plinara Mario d.o.o., sa sjedištem u Poreču, Ročka 37 A (dalje: Plinara Mario d.o.o.) i Pahljina grupa d.o.o., sa sjedištem u Rabu, Mundanije 73 (dalje: Pahljina grupa d.o.o.), kojima je navedene poduzetnike zatražila da Agenciji, između ostalog, dostave očitovanje o tome koje tehničke uvjete, u kojem obliku i obimu, potrebne za postupanje s UNP-om zadovoljavaju, očitovanje o tome je li moguće nabaviti UNP i od drugih poduzetnika na tržištu ili iz nekih drugih izvora te očitovanje o tome bave li se trgovinom na veliko i/ili malo UNP-om te na koji način koriste nabavljeni UNP.

Agencija je dopise uputila navedenim poduzetnicima jer su isti, s izuzetkom poduzetnika Plinara Mario d.o.o. i Pahljina Grupa d.o.o., prema podacima objavljenima na internetskim stranicama Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA), imali dozvolu na trgovinu na veliko i malo UNP-om, te je namjera bila steći bolju sliku mjerodavnog tržišta, odnosno uvidjeti kolika je zapravo važnost, odnosno tržišna snaga poduzetnika Proplin d.o.o. na mjerodavnom tržištu.

Poduzetnik […]* je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 21. rujna 2006. naveo kako se bavi trgovinom na malo UNP-om, koristi malu i veliku plinsku bocu, pumpu za auto plin i cisternu za dostavu domaćinstvima i ugostiteljskim objektima. Istaknuo je kako je UNP moguće nabavljati i od drugih poduzetnika na tržištu, ali da […] već petnaest (15) godina koristi usluge poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 22. rujna 2006. naveo kako posjeduje potrebne dozvole za kupnju, prodaju i skladištenje plina u bocama i autoplina te da je UNP moguće nabaviti od svih osoba koje se bave trgovinom na veliko u Republici Hrvatskoj i u trgovini s inozemstvom, primjerice od poduzetnika Sedam-plin d.o.o. i Eurotherm d.o.o. Poduzetnik […], prema vlastitim tvrdnjama, bavi se trgovinom na malo UNP-om kojeg nabavlja isključivo od poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 25. rujna 2006. naveo kako je svoje spremnike i ostala postrojenja za UNP dao u zakup poduzetniku […] te da […], dok traje zakup, ne obavlja djelatnost nabave i prodaje UNP-a.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 25. rujna 2006. naveo kako nabavljeni UNP koristi isključivo za punjenje boca od 2 kg, 3 kg, 5 kg te za auto plin, dok je UNP moguće nabaviti od svih poduzetnika koji se bave trgovinom na veliko UNP-om. Međutim, poduzetnik […], sve svoje potrebe zadovoljava isključivo nabavkom od poduzetnika Proplin d.o.o. te isti, prema vlastitim navodima, obavlja djelatnost trgovine na malo UNP-om.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 25. rujna 2006. naveo da je član INA grupe te da nabavljeni UNP isključivo koristi za trgovinu na malo na vlastitim benzinskim postajama. Istaknuo je kako je UNP moguće nabaviti od svih poduzetnika koji se bave trgovinom na veliko u Republici Hrvatskoj, ali i preko trgovine s inozemstvom te da UNP nabavlja isključivo od poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 25. rujna 2006. naveo kako svoje potrebe za UNP-om zadovoljava nabavkom od poduzetnika Proplin d.o.o., iako postoji mogućnost nabavke UNP-a i od drugih poduzetnika koji se bave trgovinom na veliko u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je kako obavlja djelatnost trgovine na malo UNP-om.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 26. rujna 2006. naveo kako se bavi trgovinom na veliko i malo UNP-om, a zbog vlastite proizvodnje nema potrebu kupovati UNP, no da se isti može kupiti u RH od uvoznika te na stranom tržištu od drugih poduzetnika.

Podnositelj zahtjeva, poduzetnik Brala trade d.o.o. je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 28. rujna 2006. naveo kako posjeduje pretakalište i punionicu UNP-a te da je gotovo nemoguće nabaviti UNP od drugih poduzetnika, jer isti ovise o isporuci UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o. Poduzetnik Brala trade d.o.o. prema vlastitim tvrdnjama, obavlja djelatnost trgovine na malo UNP-om.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 29. rujna 2006. naveo kako obavlja djelatnost trgovine na malo UNP-om te da je UNP moguće nabaviti od svih poduzetnika koji imaju dozvolu za uvoz i trgovinu na veliko UNP-om.

Poduzetnik […] je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 2. listopada 2006. naveo kako obavlja djelatnost trgovine na veliko i malo UNP-om te da je UNP na domaćem tržištu moguće nabaviti samo od poduzetnika Proplin d.o.o., ali i iz uvoza.

Podnositelj zahtjeva, poduzetnik Sedam-plin d.o.o. je u podnesku zaprimljenim u Agenciji 9. listopada 2006. naveo kako ispunjava sve uvjete za kupnju i prodaju UNP-a, na veliko i malo i to: potrebne dozvole i suglasnosti, punionice UNP-a, skladišta, vozni park, boce i spremnike. Navedeni poduzetnik je naglasio kako je UNP moguće nabaviti samo putem uvoza, po znatno višim cijenama te od poduzetnika Proplin d.o.o., koji je poduzetniku Sedam-plin d.o.o. konkurent u trgovini na veliko i malo UNP-om i koji mu ne odobrava rabat, iako poduzetnik Sedam-plin d.o.o. kupuje najveće količine UNP-a. Posebno je istaknuo kako je prisiljen uvoziti UNP čija veleprodajna cijena je veća od maloprodajne cijene na domaćem tržištu, pa se postavlja pitanje konkurentnosti poduzetnika Sedam-plin d.o.o. u odnosu na poduzetnika Proplin d.o.o. U istom podnesku poduzetnik Sedam-plin d.o.o. je naveo kako je poduzetnik Proplin d.o.o. isporučivao UNP nekim poduzetnicima koji su se bavili trgovinom na veliko, iako ovi nisu imali potrebne dozvole za trgovinu na veliko pritom poimence navodeći poduzetnike[…], […] i […].

Agencija je dana 11. rujna 2006. uputila dopis poduzetniku Proplin d.o.o. kojim je od istog, između ostalog, zatraženo pisano očitovanje na podnesak podnositelja zahtjeva, očitovanje o tome koje tehničke uvjete moraju zadovoljavati kupci UNP-a, očitovanje o tome koji su uvjeti prodaje proizvoda poduzetnika Proplin d.o.o. i postoji li mogućnost ostvarivanja rabata te kakva je bila poslovna suradnja s podnositeljima zahtjeva. Istim dopisom zatražene su ovjerene preslike ugovora sklopljenih s pojedinim poduzetnicima, cjenici UNP-a u 2004., 2005. i 2006. godini te preslike izlaznih računa izdanih pojedinim poduzetnicima u tom razdoblju.

Poduzetnik Proplin d.o.o. se podneskom zaprimljenim u Agenciji 4. listopada 2006. očitovao na zahtjev podnositelja zahtjeva te u tu svrhu dostavio traženu dokumentaciju. U istom podnesku, poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je da zahtjev za pokretanjem postupka smatra neosnovanim te se očitovao u odnosu na tvrdnje podnositelja zahtjeva koje se tiču navodnog zlouporabnog postupanja poduzetnika Proplin d.o.o.

U odnosu na navode podnositelja zahtjeva kako je poduzetnik Proplin d.o.o. smanjio isporuku UNP-a podnositeljima zahtjeva bez opravdanog razloga, poduzetnik Proplin d.o.o. je u bitnome naveo kako su tvrdnje podnositelja zahtjeva neistinite jer su u spornom razdoblju podnositelji zahtjeva dobivali i veće količine UNP-a od ugovorenih.

Isto tako, prema tvrdnjama poduzetnika Proplin d.o.o., podnositelji zahtjeva nisu koristili vlastite skladišne kapacitete za skladištenje i isporuku UNP-a svojim potrošačima, imajući uvijek određenu zalihu za premoštenje razdoblja smanjenje isporuke UNP-a zbog smanjene proizvodnje uzrokovane zastojem u radu rafinerija.

Poduzetnik Proplin d.o.o. također je istaknuo kako i sam ovisi o isporukama proizvođača UNP-a, tj. poduzetnika INA d.d., koje ovise o obvezama toga poduzetnika prema izvozu i eventualnom zastoju u radu rafinerija, o čemu se kupci poduzetnika Proplin d.o.o. uredno obavještavaju, sukladno dobrim poslovnim običajima i sklopljenim ugovorima. Naglasio je da isti može isporučiti veće količine UNP-a od planiranih samo u slučaju kada se ne realiziraju neke od obveza poduzetnika INA d.d. prema izvozu.

Pored navedenog, poduzetnik Proplin d.o.o. u rečenom podnesku od 4. listopada 2006. naveo je da su podnositelji zahtjeva trgovinu na veliko UNP-om i uvoz obavljali bez dozvola koje su kao trgovci na veliko morali imati te da su isti svojim radnjama povrijedili dobre poslovne običaje jer su nezakonito punili i upotrebljavali plinske boce s žigom poduzetnika Proplin d.o.o., prodavali robu na veliko iz neadekvatnih prostora te se bavili tzv. »tranzitnom« prodajom plina koja je zabranjena.

U odnosu na navode podnositelja zahtjeva koji se tiču navodnog neodobravanja rabata, poduzetnik Proplin d.o.o. se očitovao da je rabatna politika poduzetnika Proplin d.o.o. transparentna te da su kupci podijeljeni u kategorije i sukladno kategoriji ostvaruju količinski rabat. Kupci UNP-a su mogli ostvariti rabat u skladu sa sklopljenim ugovorom, dok je visina rabata ovisila o vrsti i načinu potrošnje, potrošnji prema razdobljima u godini, obliku prodaje tržišnom segmentu i dr.

Nadalje, poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako su podnositelji zahtjeva, poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., sukladno utvrđenoj kategorizaciji pripadali kategoriji »Kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama«. Navedena kategorija je uvedena kako bi se kupce stimuliralo na kupnju UNP-a u Republici Hrvatskoj, odnosno kako bi se zaustavio uvoz UNP-a. Međutim, nakon 14. travnja 2005. ta kategorija kupaca ukinuta je novom Odlukom o rabatnoj politici od 15. travnja 2005., zbog čega podnositelji zahtjeva više nisu bili u mogućnosti ostvarivati pravo na rabat.

Nastavno na izneseno, poduzetnik Proplin d.o.o. istaknuo je kako je poduzetnik Sedam-plin d.o.o., do trenutka ukidanja navedene kategorije kupaca, ostvario rabat za ugovorno razdoblje od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. jer je u navedenom razdoblju važila rabatna politika po kojoj je imao pravo na rabat, dok je poduzetnik Brala trade d.o.o. preuzeo premale količine da bi ostvario pravo na rabat sukladno tada važećoj Odluci o rabatnoj politici.

Navedeni poduzetnik očitovao se i o razlozima zbog kojih poduzetnik Jadranplin d.o.o. nije ostvario pravo na rabat. Naime, prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., poduzetnik Jadranplin d.o.o., iako je pripadao istoj kategoriji kao podnositelji zahtjeva, nije ostvario pravo na rabat jer navedeno pravo nije posebno ugovorio.

Isto tako, poduzetnik Proplin d.o.o. pojasnio je da je poduzetnik Butan plin d.o.o. pripadao kategoriji »Kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima«, a bitna je razlika, u odnosu na kategoriju kupaca kojoj su pripadali podnositelji zahtjeva, u tome što prodajom UNP-a u male spremnike, zbog kontrolirane cijene i male marže nema mogućnosti ostvarivanja ekstra profita kao na prodaji UNP-a u bocama, a to je segment prodaje koji poduzetnik Proplin d.o.o., prema zahtjevima tržišta, nije mogao zadovoljiti svojom logistikom.

Poduzetnik Proplin d.o.o. je na kraju svog očitovanja zaključio kako je bez rabatne politike nezamislivo voditi poslovanje s UNP-om u situaciji kada je cijena na okolnim tržištima promjenjiva, kada ostali trgovci imaju mogućnost uvoza, te kada se neki veletrgovci bave radnjama protivno Zakonu o trgovini i drugim propisima.

Na traženje Agencije, poduzetnik Proplin d.o.o. je podneskom zaprimljenim 23. listopada 2006. Agenciji dostavio Odluku o rabatnoj politici za 2004. i 2005. godinu te podatke o količinama isporučenih pojedinim kupcima u 2004. i 2005. godini, pregled ostvarenih rabata po pojedinim kupcima, kao i Ugovore o prodaji UNP-a sklopljenim s INA d.d. kao prodavateljem.

Agencija je 5. listopada 2006. uputila dopis HERA-i te tražila očitovanje na podneseni zahtjev podnositelja zahtjeva, podatak o tome koji poduzetnici i u kojem obliku sudjeluju na tržištu prodaje UNP-a, podatak o tome na koji način funkcionira tržište prodaje UNP-a, te podatak o godišnjoj količini potrošnje UNP-a u RH i način zadovoljavanja potreba za UNP-om.

HERA je u svom podnesku, zaprimljenim u Agenciji 17. studenoga 2006., u bitnome navela kako je podnositeljima zahtjeva izdala, sukladno zakonskim propisima, dozvole za obavljanje trgovine UNP-om na veliko i malo, koje dozvole su upisane u Zbirni registar dozvola dostupan na internetskim stranicama HERA-e. U istom podnesku navedeni su svi poduzetnici koji se bave trgovinom na veliko i malo UNP-om.

HERA je opisala način na koji funkcionira tržište prodaje UNP-om, navodeći pritom kako jedini domaći proizvođač UNP-a, INA d.d. distribuira UNP na teritoriju Republike Hrvatske putem poduzetnika Proplin d.o.o. koji na teritoriju Republike Hrvatske ima osam (8) distributivnih centara. Osim poduzetnika Proplin d.o.o., po dva (2) distributivna centra imaju i poduzetnici Jadranplin d.o.o. i Sedam-plin d.o.o., dok po jedan (1) distributivni centar imaju poduzetnici Eurotherm d.o.o. i Butan plin d.o.o. HERA je dostavila Agenciji i podatke o godišnjoj proizvodnji i potrošnji UNP-a u 2005. godini.

Agencija je 5. listopada 2006. uputila dopis Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva (dalje: MINGORP) te tražila podatke o količinama uvezenog i izvezenog UNP-a, podatke o potrošenoj količini UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske u 2004. i 2005. godini, odnosno očitovanje o tome jesu li podnositelji zahtjeva bili ovlašteni za postupanje s UNP-om.

MINGORP se očitovao podneskom zaprimljenim u Agenciji 27. prosinca 2006. u kojem navodi kako je podnositeljima zahtjeva izdalo suglasnosti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom i to poduzetniku Sedam-plin d.o.o. dana 21. rujna 2006. i poduzetniku Brala trade d.o.o. dana 15. rujna 2006. Dostavljeni su i podaci o količinama uvezenog i izvezenog UNP-a i podaci o ukupnoj potrošnji UNP-a u 2004. i 2005. godini.

Agencija je 5. listopada 2006. uputila dopis Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (dalje: Državni inspektorat) te tražila podatke o tome je li poduzetnik Proplin d.o.o. podnio prijave i/ili pritužbe protiv podnositelja zahtjeva, podatak o tome jesu li podnositelji zahtjeva ovlašteni na postupanje s UNP-om, te je li poduzetnik Proplin d.o.o. ovlašten ne isporučiti UNP ukoliko podnositelji zahtjeva ne ispunjavaju tehničke uvjete.

Državni inspektorat očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 24. studenoga 2006. u kojem je u bitnome naveo kako je poduzetnik Proplin d.o.o. podnio prijavu protiv poduzetnika Sedam-plin, dok je protiv poduzetnika Brala trade d.o.o. podnesena anonimna prijava. Po prijavama je proveden inspekcijski nadzor i zbog utvrđenih nepravilnosti u poslovanju poduzete su upravne i prekršajne mjere protiv oba poduzetnika.

Nadalje, Državni inspektorat je pojasnio kako se obavljanje djelatnosti trgovine na veliko UNP-om može obavljati samo u posebno uređenim i opremljenim skladištima, sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu, a takva skladišta moraju ispunjavati tehničko-tehnološke uvjete za skladištenje derivata prema posebnim propisima. Državni inspektorat utvrđuje volumen spremnika za skladištenje UNP-a koji ne može biti manji od 1000 m3 te daje mišljenje MINGORP-u u vezi izdavanja suglasnosti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom UNP-om.

Agencija je 13. listopada 2006. uputila dopis poduzetniku INA d.d. te tražila očitovanje o tome postoji li mogućnost da i drugi poduzetnici, osim od poduzetnika Proplin d.o.o., kupuju UNP izravno od poduzetnika INA d.d. radi daljnje prodaje i pod kojim uvjetima. Isto tako, zatražen je podatak pod kojim uvjetima i na koji način poduzetnik Proplin d.o.o. nabavlja UNP.

Poduzetnik INA d.d. podneskom zaprimljenim u Agenciji 26. listopada 2006. naveo je kako ne postoji mogućnost izravne prodaje UNP-a drugim poduzetnicima, jer je u tu svrhu poduzetnik INA d.d. osnovala poduzetnika Proplin d.o.o. na koga je prenijela djelatnost trgovine UNP-om. Temeljem postojećeg ugovornog odnosa, odnosno sukladno mjesečnim potrebama tržišta, INA d.d. isporučuje UNP poduzetniku Proplin d.o.o.

Agencija je, nakon provedenog prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, sukladno odluci Vijeća sa 73. sjednice, od 14. prosinca 2006., donijela temeljem članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN zaključak o pokretanju postupka, klase: UP/I 030-02/2006-01/41, urbroja: 580-02-06-27-46, od 14.12.2006., kojim je pokrenut postupak, po zahtjevu podnositelja, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Proplin d.o.o., i to zlouporabom vladajućeg položaja tog poduzetnika, u smislu članka 16. stavka 1. ZZTN, koja se posebice očituje kao primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, u smislu članka 16. stavka 2. točke 3. ZZTN.

Naime, člankom 16. stavkom 1. ZZTN propisano je da je zabranjena svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu, a koja se sukladno stavku 2. tog članka naročito očituje kao:

1. izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno drugih nepravednih trgovinskih uvjeta,

2. ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvitka na štetu potrošača

3. primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima čime ih se dovodi u nepovoljan položaju u odnosu na konkurenciju

4. uvjetovanje sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetnom tih ugovora.

Stoga je u posebnom ispitnom postupku bilo potrebno nedvojbeno utvrditi je li poduzetnik Proplin d.o.o., primjenom Odluke o rabatnoj politici, ograničio tržišno natjecanje zlouporabom svog vladajućeg položaja, osobito na način da je primjenjivao nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN, odnosno jesu li rabati odobreni sukladno navedenim odlukama imali ekonomsko opravdanje ili su imali svrhu vezivanja kupaca čime se posljedično ograničava tržišno natjecanje.

4. Posebni ispitni postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. na mjerodavnom tržištu

U svrhu utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezanih za ovaj postupak, Agencija je, u smislu članka 48. ZZTN, zatražila od stranaka, nadležnih državnih tijela kao i od drugih poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, podatke potrebne za izradu sveobuhvatne pravne i ekonomske analize čiji je cilj utvrditi postoji li zlouporaba vladajućeg položaja od strane poduzetnika Proplin d.o.o. čija je posljedica sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

Rečenim zaključkom o pokretanju postupka, od 14. prosinca 2006., Agencija je od poduzetnika Proplin d.o.o., između ostaloga, zatražila pisano očitovanje o tome temeljem kojeg akta / odluke internog ili regulatornog tijela su određene kategorije kupaca, te njihovi pripadajući rabati navedeni u Odluci o rabatnoj politici, očitovanje o temelju određivanja odredbe članka 4. Odluke o rabatnoj politici, očitovanje o razlozima dodjeljivanja različitih rabata, s obzirom na to o kojem distributivnom centru se radi te očitovanje o tome je li poduzetnika Brala trade d.o.o. i poduzetnika Sedam-plin d.o.o. moguće smjestiti jednim dijelom u skupinu 2, odnosno kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, a drugim dijelom u skupinu 4, odnosno kategoriju kupaca koji koriste UNP u bocama za daljnju prodaju.

Poduzetnik Proplin d.o.o. je podnescima zaprimljenim u Agenciji 28. prosinca 2006. i 24. siječnja 2007. dostavio traženu dokumentaciju te se očitovao na traženo u bitnome navodeći kako su kategorije kupaca određene Odlukom o rabatnoj politici, a razlog nastanka svake pojedine kategorije je način potrošnje, odnosno uporabe UNP-a, kao i troškovno opravdanje. Naime, razlozi zbog kojeg pojedini kupci koji pripadaju istoj kategoriji imaju različite rabate, ovisno o regiji u kojoj djeluju, sukladno očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o., su različiti troškovi prodaje što ovisi o veličini, razvijenosti, naseljenosti te kulturi trošenja UNP-a u pojedinoj regiji.

U odnosu na sporni članak 4. Odluke o rabatnoj politici, poduzetnik Proplin d.o.o. je naveo kako je temelj navedene odredbe odluka uprave društva, a cilj navedene odredbe je odgovor na »nelojalnu« konkurenciju koja, prema njegovom mišljenju, dampinškim cijenama te neovlaštenim korištenjem ambalaže sa zaštićenim žigom poduzetnika Proplin d.o.o. nanosi štetu tom poduzetniku. Dakle, naglasio je poduzetnik Proplin d.o.o., osnovna namjera bila mu je navedenom odredbom stimulirati svoje dotadašnje kupce da ne prijeđu kod konkurencije koja »nelojalno« postupa na tržištu.

Navedeni poduzetnik očitovao se i u odnosu na upit Agencije o tome je li poduzetnika Brala trade d.o.o. i poduzetnika Sedam-plin d.o.o. moguće smjestiti jednim dijelom u skupinu 2, odnosno kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, te drugim dijelom u skupinu 4, odnosno kategoriju kupaca koji koriste UNP u bocama za daljnju prodaju, s obzirom da jedinstvena kategorija »kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju« kojoj su navedeni poduzetnici pripadali više ne postoji. Istaknuo je kako navedeno nije moguće jer skupini 2 pripadaju samo oni kupci koji kupuju isključivo u malim spremnicima, a skupini 4 pripadaju samo oni kupci koji kupuju UNP isključivo u bocama za daljnju prodaju, a bitna je razlika u tome što u prodaji plina u male spremnike nema mogućnosti ostvarivanja ekstra profita kao na prodaji UNP-a u bocama. Naime, podnositelji zahtjeva, poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. od poduzetnika Proplin d.o.o. kupuju UNP u »rinfuzi«, te ga u vlastitim punionicama pune u boce i koriste za daljnju prodaju.

Nadalje, poduzetnik Proplin d.o.o. je naveo kako je u razdoblju od 2002. do 2006. godine ukupna prodaja UNP-a ostalim distributerima porasla za dvjesto pedeset dva (252) posto, dok je prodaja u UNP-a u bocama od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini trinaest (13) posto manja u odnosu na 2002. godinu, što govori da su ostali distributeri povećali svoj udio na tržištu UNP-a u bocama.

Agencija je 15. prosinca 2006. uputila dopise podnositeljima zahtjevima te poduzetnicima Jadran plin d.o.o., Butan plin d.o.o., Eurotherm d.o.o, INA d.d., Crobenz d.d. Ina – Osijek Petrol d.d., kojima je navedene poduzetnike zatražila dostavu podataka o količini UNP-a prodanog od strane svakog pojedinog poduzetnika na teritoriju RH u 2004. i 2005. godini. Navedeni podatak trebalo je dostaviti po kategorijama: UNP prodavan u bocama, UNP prodavan na veliko u industriji, UNP prodavan na veliko za domaćinstva i autoplin, kao i podatak u kojim županijama i u kojim količinama pojedini poduzetnik prodaje UNP. Navedeni poduzetnici dostavili su Agenciji tražene podatke.

Agencija je 5. veljače 2007. uputila dopis podnositeljima zahtjeva kojim je zatražila očitovanje o tome od koga nabavljaju prazne boce u koje pune UNP, te podatke o količinama praznih boca koje su nabavljene, odnosno prodane u 2004. i 2005., kao i količini boca koje su bile u opticaju u 2004. i 2005. godini. Podnositelji zahtjeva su se očitovali o traženome.

Agencija je 22. veljače 2007. uputila dopis poduzetniku Đuro Đaković Zavarene posude d.d., iz Slavonskog Broda, Dr. Mile Budaka 1 (dalje: Đuro Đaković Zavarene posude d.d.), kojim je zatražila podatke o ukupnom broju prodanih praznih boca po pojedinom poduzetniku u 2004. i 2005. godini te koji su najveći tržišni takmaci poduzetnika Đuro Đaković Zavarene posude d.d., odnosno podatak o tome je li moguće prazne boce nabaviti iz uvoza, a ako jeste od koga.

Poduzetnik Đuro Đaković Zavarene posude d.d. podneskom zaprimljenim u Agenciji 5. ožujka 2007. očitovao se na način da je dostavio tražene podatke o ukupnom broju prodanih praznih boca po pojedinom poduzetniku te izjavio da je jedini proizvođač plinskih boca u Republici Hrvatskoj.

Agencija je 3. listopada 2007. uputila dopis MINGORP-u kojim je zatražila podatak o načinu formiranja cijene UNP-a na teritoriju RH za razdoblje od 2004. godine do danas, te očitovanje o tome postoji li ograničenje u slobodnom tržišnom određivanju cijene UNP-a i na koju razinu distribucije se isto odnosi, za koje korisnike te za koji oblik spremnika.

MINGORP se podnescima zaprimljenim u Agenciji 6. studenoga 2007. i 30. studenoga 2007. očitovalo o traženome te je navelo kako je UNP jedan od proizvoda čija je cijena administrativno uređena Uredbom o izravnim mjerama kontrole cijena, temeljem koje su trgovci UNP-om dužni pri svakoj promjeni cijene svojih proizvoda i usluga prijaviti MINGORP-u svoje cjenike, odnosno tarife, te se iste ne mogu primijeniti bez suglasnosti MINGORP-a. Pored navedenoga, MINGORP je istaknulo kako je tijekom 2007. poduzetniku Proplin d.o.o., odobrena maloprodajna cijenu propana, a maloprodajna cijena za propan-butan odobrena je i podnositeljima zahtjeva.

Agencija je 19. listopada 2007. uputila dopis poduzetniku Proplin d.o.o. kojim je zatražila dostavu dodatne dokumentacije i očitovanja, i to, između ostaloga, preslike odluka o rabatnoj politici za 2006. i 2007. godinu, podatak o količini UNP-a nabavljenog od poduzetnika INA d.d. u 2006. godini, pregled ostvarenih rabata i kategorije kupaca po pojedinom kupcu u 2006. godini, podatak o količini UNP-a uvezenog od strane poduzetnika Proplin d.o.o. namijenjenog prodaji na domaćem tržištu, očitovanje je li u 2004., 2005. i 2006. godini bilo odmaka od godišnje specifikacije po mjesecima i utvrđenih rokova isporuke UNP-a od strane INA d.d. prema poduzetniku Proplin d.o.o. i kako se to očitovalo prema kupcima poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 5. studenoga 2007. te dostavio tražene podatke, pritom u bitnome navodeći da je u 2004., 2005. i 2006. godini bilo odmaka od godišnje specifikacije količina po mjesecima, od strane poduzetnika INA d.d. prema poduzetniku Proplin d.o.o., na način da je u nekim mjesecima poduzetnik INA d.d. isporučila više od planiranih količina, a u nekima manje od planiranih količina, no na godišnjoj razini, prema navodima rečenog poduzetnika, poduzetnik INA d.d. je isporučila poduzetniku Proplin d.o.o. više od planiranog. Naime, razlike u specifikacijama količina pojavljivale su se svaki mjesec, bilo da su isporučivane više ili manje količine od planirane, a to je ovisilo o opsegu rafinerijske prerade i izvoznim obvezama poduzetnika INA d.d.

Isto tako, smatra poduzetnik Proplin d.o.o., izmijenjena specifikacija količina i dinamika isporuka nije se značajno odrazila na količine i rokove isporuka UNP-a njegovim kupcima, jer poduzetnik Proplin d.o.o. u svojim skladišnim prostorima skladišti određenu količinu UNP-a za razdoblja smanjene isporuke od strane poduzetnika INA d.d. i na taj način sprječava oscilacije kontinuiteta isporuka za krajnje kupce.

Poduzetnik Proplin d.o.o., ponovno je istaknuo da je podnesiteljima zahtjeva isporučivana i veća količina UNP-a od ugovorene, pa su navodi podnositelja zahtjeva o drastičnom smanjenju količina UNP-a neistiniti.

U podnesku od 5. studenoga 2007. poduzetnik Proplin d.o.o. obavijestio je Agenciju da je poduzetnik INA d.d. donio odluku da od 27. kolovoza 2007., od poduzetnika Proplin d.o.o., preuzima poslove trgovine na veliko UNP-om.

Agencija je 18. prosinca 2007. uputila dopis poduzetniku Proplin d.o.o. kojim je, između ostaloga, od istoga zatražen popis svih njegovih kupaca za 2004., 2005. i 2006. godinu s popisom količine UNP-a kupljene na veliko, odnosno na malo, zatim usporedan prikaz količina po godišnjoj specifikaciji i stvarno isporučenih količina UNP-a od strane poduzetnika INA d.d. poduzetniku Proplin d.o.o. po mjesecima za 2004., 2005. i 2006. godinu.

Nadalje, Agencija je 6. ožujka 2008. uputila dopis poduzetniku Proplin d.o.o. kojim je, između ostalog, od istoga zatražen popis poduzetnika koje smatra svojim tržišnim takmacima na tržištu trgovine UNP-om na veliko, te popis poduzetnika na tržištu trgovine UNP-om na malo. Zatraženo je i očitovanje o razlozima slanja obavijesti poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. o smanjenoj isporuci plina u razdoblju od listopada 2005. do srpnja 2006., budući da je iz dostavljenih podataka razvidno kako je poduzetnik INA d.d. poduzetniku Proplin d.o.o. u mjesecu svibnju i lipnju 2006. godine isporučio manje količine, a u ostalim mjesecima isporučene količine premašivale su količine iz godišnje specifikacije, te su ukupno isporučene količine UNP-a poduzetniku Proplin d.o.o. na godišnjoj razini bile veće od godišnje specifikacije.

Poduzetnik Proplin d.o.o. je u podnesku zapimljenim u Agenciji 2. travnja 2008. naveo kako svojim tržišnim takmacima smatra sve poduzetnike koji imaju sve valjane dozvole za obavljanje trgovine UNP-om na veliko. Na pitanje o razlozima slanja obavijesti poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. o smanjenoj isporuci plina u razdoblju od listopada 2005. do srpnja 2006. godine, budući da je iz dostavljenih podataka razvidno kako je poduzetnik INA d.d. poduzetniku Proplin u mjesecu svibnju i lipnju 2006. godine isporučio manje količine, poduzetnik Proplin d.o.o. nije konkretno odgovorio, već je obrazložio da je obavješćivanje ugovorna obveza te ozbiljnost koju isti pridaje poslovnom odnosu sa svakim kupcem.

Agencija je 21. listopada 2008. uputila dopis poduzetniku Proplin d.o.o. kojim je, između ostaloga, zatražila očitovanje o načinu ostvarivanja trgovine na malo UNP-om, odnosno očitovanje o tome postoje li maloprodajna mjesta različita od distributivnih centara. Također, Agencija je istim dopisom zatražila očitovanje o razlozima odstupanja u količinama isporučenog UNP-a navedenih u podnescima poduzetnika Proplin d.o.o. i priloženim računima za pojedine kupce, zatim očitovanje o razlozima odstupanja u iznosu rabata u odnosu na poduzetnika Sedam-plin d.o.o. Pored navedenoga, Agencija je zatražila i popis kupaca koji nisu ostvarili niti ugovorili rabate, iako su pripadali jednoj od kategorija kupaca sukladno Odluci o rabatnoj politici, očitovanje o razlozima odobravanja rabata nekim kupcima koji nisu ugovorno uredili pitanje rabata te očitovanje o razlozima zbog kojih je poduzetniku Plinara Mario d.o.o. odobren rabat i za kupnju UNP-a u bocama za daljnju prodaju i za kupnju UNP-a i u malim spremnicima, iako su rabat mogli ostvariti samo kupci koji kupuju isključivo UNP u bocama za daljnju prodaju ili isključivo u malim spremnicima za daljnju prodaju.

Poduzetnik Proplin d.o.o na traženo se očitovao podneskom zaprimljenim u Agenciji 11. studenoga 2008. te je u istome u bitnome naveo kako je trgovina na malo organizirana na dvadeset jednom (21) maloprodajnom mjestu od čega se osam (8) maloprodajnih mjesta nalazi unutar distributivnih centara.

U odnosu na upit Agencije o razlozima odstupanja u iznosu odobrenog rabata za poduzetnika Sedam-plin d.o.o., poduzetnik Proplin d.o.o. je naveo kako je poduzetniku Sedam-plin d.o.o., temeljem preuzetih količina, odobren dodatni rabat od jedan (1) posto.

Dostavio je Agenciji i popis kupaca koji nisu ugovorili niti ostvarili rabate, iako su prema preuzetim količinama i kategorizaciji utvrđenoj Odlukama o rabatnoj politici na isti imali pravo. Prema njegovim navodima riječ je o poduzetnicima […], […], […], […], […].

Nadalje, poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se i o razlozima zbog kojih je poduzetniku […] odobren rabat i za kupnju UNP-a u bocama za daljnju prodaju i za kupnju UNP-a i u malim spremnicima, iako su rabat mogli ostvariti samo kupci koji kupuju isključivo UNP u bocama za daljnju prodaju ili isključivo u malim spremnicima za daljnju prodaju. Naime, poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako poduzetnik […] predstavlja izuzetak prema postojećim kategorijama kupaca u dijelu koji se odnosi na UNP za male spremnike jer se poduzetnik […] naknadno počeo baviti prodajom UNP-a u malim spremnicima. Istaknuo je kako se poduzetnik […] razlikuje od podnositelja zahtjeva u tome što navedeni poduzetnik nema vlastitu punionicu boca, nema status trgovca na veliko i mogućnost uvoza. Temelj za iznimno odobrenje rabata poduzetniku […] je članak 4. Odluke o rabatnoj politici zbog potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije i to poduzetnika […] i […], kao i zbog položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za poduzetnika Proplin d.o.o. Naime, poduzetnik Proplin d.o.o. je istaknuo kako je Istra, na čijem području djeluje poduzetnik […], zbog tradicije trošenja UNP-a, strateški značajna za poduzetnika Proplin d.o.o.

Agencija je 18. studenoga 2008. uputila dopise poduzetnicima Turisthotel d.d., sa sjedištem u Zadru, Obala Kneza Branimira 6 (dalje: Turisthotel Zaton), DINA Petrokemija d.d., sa sjedištem u Omišlju, Poje 1 (dalje: DINA Petrokemija d.d.), Plin-projekt d.o.o., sa sjedištem u Novoj Gradiški, Gajeva 89 (dalje: Plin-projekt d.o.o.), Bimont d.d., sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 19 (dalje: Bimont d.d.), TLM Tvornica lakih metala d.d., sa sjedištem u Šibeniku, Ulica narodnog preporoda 12 (dalje: TLM Tvornica lakih metala d.d.) kojima je zatražila očitovanje o tome jesu li navedeni poduzetnici, u kojem obliku i kojoj količini, u 2004., 2005. i 2006. godini kupovali UNP od poduzetnika Proplin d.o.o., jesu li u 2004., 2005. i 2006. godini postojali pisani sporazumi o kupovini UNP-a sklopljeni između navedenih poduzetnika i poduzetnika Proplin d.o.o., odnosno zatražen je i podatak o ukupnim količinama kupljenog UNP-a za vrijeme važenja pojedinog sporazuma. Pored navedenoga, Agencija je zatražila i očitovanje o tome jesu li navedeni poduzetnici imali saznanja o mogućnostima ostvarivanja rabata na kupljene količine UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o., u 2004., 2005. i 2006. godini, na koji način su došli do tih saznanja te zbog čega isti navedeno pravo nisu ugovorili, odnosno ostvarili.

Poduzetnik […] očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 28. studenoga 2008. u kojem je naveo kako je u 2004., 2005. i 2006. godini kupovao UNP od poduzetnika Proplin d.o.o. i to u cisternama tzv. »rinfuzi« za potrebe vlastite proizvodnje. Navedeni poduzetnik, prema vlastitim tvrdnjama, nije imao sklopljen pisani ugovor o prodaji UNP-a već je kupovao putem narudžbenica te nije imao saznanja o mogućnosti ostvarivanja rabata.

Poduzetnik […] očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 1. prosinca 2008. u kojem je naveo kako je u 2004., 2005. i 2006. godini kupovao UNP od poduzetnika Proplin d.o.o. i to u bocama i putem autocisterni tj. u »rinfuzi«. Nije imao sklopljen ugovor o prodaji UNP-a, već je kupovao putem narudžbenica isključivo za potrebe proizvodnje i nije imao nikakvih saznanja o mogućnosti ostvarivanja rabata.

Poduzetnik […] očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 10. prosinca 2008. u kojem navodi kako je od poduzetnika Proplin d.o.o. kupovao UNP isključivo u autocisternama i to za vlastite potrebe. Za 2004., 2005. i 2006. godinu nisu bili potpisani ugovori, a isporuke su se odvijale prema tjednim narudžbama i uvjetima iz nepotpisanih ugovora.

Nadalje, poduzetnik […]. u 2004. godini naveo je kako je ostvario rabat od […] posto prema skali iz nepotpisanog ugovora iz 2004. godine, dok 2005. ugovor nije potpisan, pa rabat nije ni odobren. U prijedlogu ugovora za 2006. godinu rabat nije bio ni predviđen, pa uslijed te činjenice ugovor nije niti potpisan.

Agencija je 20. listopada 2008. uputila dopis poduzetniku […] od kojeg je tražila očitovanje o tome je li poduzetnik […] imao saznanja o mogućnostima ostvarivanja rabata na kupljene količine, te ukoliko jest, zašto navedeno pravo nije ostvario.

Poduzetnik […] se očitovao dopisom zaprimljenim u Agenciji 22. prosinca 2008. putem telefaksa, u kojem je naveo kako nije bio upućen niti je znao za rabatnu politiku poduzetnika Proplin d.o.o. te nije ostvarivao rabat. Za rabate je, prema vlastitim tvrdnjama, poduzetnik […] saznao naknadno, nakon što je obaviješten o prekidu rabatne politike.

5. Usmena rasprava

Radi pružanja mogućnosti strankama u postupku da se očituju o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je temeljem odredbe članka 54. stavka 1. ZZTN, 25. studenoga 2008. održala usmenu raspravu.

Na usmenoj raspravi održanoj 25. studenoga 2008. godine podnositelji zahtjeva, poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. te poduzetnik Proplin d.o.o., protiv kojeg je pokrenut postupak u ovom predmetu, izjavili su da ostaju kod svih svojih navoda iznesenih tijekom postupka.

Zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva poduzetnika Brala trade d.o.o. Roko Brala, izjavio je da taj poduzetnik UNP trenutno nabavlja od poduzetnika INA d.d., što traje otprilike godinu dana. Međutim, posebno je istaknuo da ne postoji ugovor o godišnjoj isporuci UNP-a, niti ga poduzetnik INA d.d. želi sklopiti s poduzetnikom Brala trade d.o.o. Nadalje, izjavio je kako je poduzetnik Brala trade d.o.o. diskriminiran u odnosu na druge kupce UNP-a na tržištu, pri tom konkretno misleći na poduzetnike Jadranplin d.o.o., Plinara Mario d.o.o., Butan plin d.o.o., Pahljina grupa d.o.o., kako u odnosu na količinu UNP-a, tako i na mogućnost ostvarivanja rabata.

Zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva poduzetnika Sedam-plin d.o.o. Zdravko Tomeković izjavio je kako je taj poduzetnik UNP uvozio i prije početka poslovne suradnje s poduzetnikom Proplin d.o.o. i za vrijeme trajanja poslovne suradnje s tim poduzetnikom, i to zbog toga što je poduzetnik Proplin d.o.o. vršio umanjenu isporuku UNP-a, zbog čega je poduzetnik Sedam-plin d.o.o. uvozio UNP bez obzira na cijenu, i to zbog toga što je poduzetnik Sedam-plin d.o.o. morao održati normalno poslovanje. Nadalje, izjavio je da se ne sjeća je li cijena ukapljenog naftnog plina u 2002. i 2003. godini na inozemnom tržištu bila niža od cijene UNP-a u Republici Hrvatskoj.

Punomoćnici poduzetnika Proplin d.o.o. Vladimir Đurović, Zrinka Pintar, Duško Marinović izjavili su da su neki kupci na vlastitu inicijativu svrstavani u određene kategorije kupaca. Međutim, kupcima nije nikad predočavana Odluka o rabatnoj politici, ali su o mogućnosti ostvarivanja rabata isti usmeno obavještavani, ovisno o kategoriji kupca, te je sukladno tome sklapan ugovor kojim je uređeno pitanje rabata. Odluka o tome koji će kupci ostvariti rabat ovisila je o stanju na tržištu, vezano za kategorije kupaca i preuzete količine. U odnosu na skupinu kupaca koje punomoćnici poduzetnika Proplin d.o.o. svrstavaju u kategoriju »industrijski potrošači« tj. kupci koji koriste UNP za potrebe proizvodnje, a riječ je o poduzetnicima Turisthotel Zaton, DINA Petrokemija d.d., Plin-projekt d.o.o., Bimont d.d. i TLM Tvornica lakih metala d.d., spomenuti kupci nisu ostvarili pravo na rabat jer nitko od njih nije imao ugovore o prodaji UNP-a, te shodno tome nije ni mogao ostvariti rabat. Ovo iz razloga što navedeni poduzetnici nisu htjeli sklapati posebne ugovore o prodaji UNP-a, već su UNP naručivali isključivo putem narudžbenice. Zbog navedenog, istaknuli su punomoćnici poduzetnika Proplin d.o.o., nije bilo poznato koje će se količine ostvariti tijekom godine.

Punomoćnici poduzetnika Proplin d.o.o. su nadalje izjavili kako je moguće da su neki kupci koji su realno pripadali kategoriji »kupci UNP-a a za daljnju prodaju u malim bocama i spremnicima u mreži vlastitih benzinskih postaja« svrstani u kategoriju »kupci UNP-a za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama« te su zbog toga ostvarili različiti rabat od onog koji bi im sukladno kategorizaciji pripadao. Međutim, punomoćnici poduzetnika Proplin d.o.o. naglasili su da su svi rabati isplaćivani sukladno sklopljenim ugovorima.

U odnosu na razloge zbog kojih poduzetnik Proplin d.o.o. nije nudio sklapanje ugovora podnositeljima zahtjeva, punomoćnici poduzetnika Proplin d.o.o. izjavili su kako je razlog tome nemogućnost garantiranja kupaca da će isti biti u mogućnosti preuzeti i platiti ugovorene količine te su pritom posebno istakli kako je poduzetnik Proplin d.o.o. ponudio u 2006. godini poduzetniku Sedam-plin d.o.o. količine koje taj poduzetnik nije prihvatio. Riječ je o ponuđenih sto šezdeset (160) t, a prihvaćeno je osamdeset (80) t UNP-a. Isto tako, poduzetnik Proplin d.o.o. je jednostrano raskinuo ugovore o prodaji UNP-a sklopljene s poduzetnikom Brala trade d.o.o. zbog nepridržavanja odredbi ugovora, o čemu je poduzetnik Brala trade d.o.o. uredno obaviješten.

U nastavku se daje opis provedene ekonomske i pravne analize u ovom predmetu.

6. Stranke u postupku

6.1. SEDAM-PLIN d.o.o.

Poduzetnik Sedam-plin društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, sa sjedištem u Virovitici, Bilogorska 24, registriran je pri trgovačkom sudu u Bjelovaru, pod matičnim brojem 010034801.

Poduzetnik Sedam-plin d.o.o. kao osnovnu djelatnost obavlja trgovinu UNP-om na veliko i malo na području Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije s poslovnicama u Virovitici i Zaprešiću. U Virovitici je postaja za punjenje plina u automobile. U ponudi je plin za automobile, domaćinstva, industriju, za trgovinu na veliko, kao i prodaja i najam malih spremnika za UNP za domaćinstva i industriju do pet (5) m3.

Poduzetnik Sedam-plin d.o.o. od 29. siječnja 2004. posjeduje dozvolu za trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom za razdoblje od tri godine, izdanu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA), a od 15. rujna 2006. navedeni poduzetnik posjeduje suglasnost za trgovinu na veliko i trgovinu s inozemstvom UNP-om izdanu od strane MINGORP-a.

6.2. BRALA TRADE d.o.o.

Poduzetnik Brala trade društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, trgovinu i usluge sa sjedištem u Islamu Latinskom, Nova Baštica bb, registriran je pri trgovačkom sudu u Zadru, pod matičnim brojem 060028772.

Poduzetnik Brala trade d.o.o. kao osnovnu djelatnost obavlja trgovinu UNP-om na veliko i malo na području Zadarske županije. Navedeni poduzetnik, prema vlastitim navodima, posjeduje pretakalište i punionicu UNP-om.

Poduzetnik Brala trade d.o.o. posjeduje dozvolu za trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom izdanu od strane HERA-e, 25. listopada 2004. i to za razdoblje od tri godine, a od 15. rujna 2006. taj poduzetnik posjeduje suglasnost za trgovinu na veliko i trgovinu s inozemstvom UNP izdanu od strane MINGORP-a.

6.3. PROPLIN d.o.o.

Poduzetnik PROPLIN društvo s ograničenom odgovornošću, za proizvodnju i trgovinu ukapljenim naftnim plinom sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41/II registriran je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, pod matičnim brojem 080412853.

Poduzetnik PROPLIN d.o.o. obavlja djelatnosti proizvodnje naftnih derivata, proizvodnje plina i distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom, postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, punjenja plinskih boca i spremnika, skladištenje nafte i naftnih derivata, transport ukapljenog naftnog plina cjevovodima, pomorskim, obalnim i unutarnjim vodenim putevima. Navedeni poduzetnik posjeduje osam (8) distributivnih centara u Republici Hrvatskoj i to u Osijeku, Slavonskom Brodu, Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Kaštel Sućurcu i Metkoviću

Poduzetnik INA d.d. jedini je osnivač poduzetnika PROPLIN d.o.o. koji je osnovan s ciljem obavljanja djelatnosti trgovine na veliko i malo UNP-om na području Republike Hrvatske. Poduzetnik INA d.d. je odlukom uprave od 27. kolovoza 2007. godine, od poduzetnika Proplin d.o.o. preuzela poslove trgovine na veliko UNP-om.

Poduzetnik Proplin d.o.o. posjeduje dozvolu za trgovinu na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom od 3. studenoga 2003., izdanu od strane HERA-e, za razdoblje od petnaest (15) godina.

7. Mjerodavno tržište

Člankom 42. stavkom 2. točkom 5. ZZTN određeno je kako podnositelj zahtjeva u slučaju kada pred Agencijom sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, zahtjevu može osobito priložiti godišnje izvješće ili financijske izvještaje ili druge računovodstvene isprave podnositelja za financijsku godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva. Iz navedenog implicite proizlazi kako se kao mjerodavna godina u postupcima utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja utvrđuje godina koja prethodi podnošenju zahtjeva. Stoga je Agencija, uzimajući u obzir datum podnošenja zahtjeva podnositelja – poduzetnika Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. od 25. kolovoza 2006., kao mjerodavnu godinu odredila 2005. godinu.

Budući da su podnositelji zahtjeva u podnesku od 25. kolovoza 2006. naveli kako je poduzetnik Proplin d.o.o., u razdoblju ne kraćem od godinu i pol, bez opravdanog poslovnog razloga drastično smanjio isporuku već ranije ugovorenih količina UNP-a, Agencija je kako bi utvrdila stvarno činjenično stanje na mjerodavnom tržištu i učinak primjene rabatne politike poduzetnika Proplin d.o.o., u analizu uvrstila i 2004. te 2006. godinu u kojoj je podnijet zahtjev za pokretanjem postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja.

Nadalje, člankom 13.L448316 stavkom 3. Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) propisano je kako se razdoblje za koje se prikupljaju i utvrđuju podaci o tržišnim udjelima poduzetnika koji djeluju na nekom mjerodavnom tržištu utvrđuju u pravilu godišnje, a po potrebi se može utvrditi duže ili kraće razdoblje. Člankom 13. stavkom 4. navedene Uredbe propisano je kako ukupno trajanje razdoblja za koje se prikupljaju i utvrđuju podaci o tržišnim udjelima poduzetnika, u smislu stavka 3. članka 13. Uredbe o mjerodavnom tržištu, ne može biti duže od pet godina.

Uvrštavanjem tri godine u kontinuitetu u analizu (2004., 2005. i 2006. godinu), Agencija je, temeljem tako određenog analiziranog razdoblja, dobila mogućnost detaljnog pregleda stanja na mjerodavnom tržištu i analize trenda, pri tome analizirajući tržišni udjel poduzetnika Proplin d.o.o., odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o., ugovore o prodaji UNP-a koje je poduzetnik Proplin d.o.o. sklopio sa svojim kupcima, račune ispostavljene za UNP poduzetnicima na način da je provjeravala svaki pojedinačni račun ispostavljen poduzetnicima kako bi utvrdila kojim poduzetnicima je odobravan rabat, na koji način i u kojem razdoblju, te koje količine UNP-a su pojedini poduzetnici preuzeli od poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od 2004. do 2006. godine.

Iako je Agencija predmetni postupak vodila i tijekom 2007. i 2008. godine, zbog opsežnosti materije, nije bilo svrsishodno i ekonomično detaljno provoditi analizu na način na koji je provedena za razdoblje od 2004. do 2006. godine, budući da Odluka o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. od 1. lipnja 2007. koja je važeća u 2007. i 2008. godini, kao i sve prethodno važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. počevši od 1. srpnja 2002., od 1. ožujka 2004., od 1. siječnja 2005. i od 15. travnja 2005. sadrže odredbu članka 4. za koju je utvrđeno da je u suprotnosti s odredbama ZZTN, a koja se odnosi na dodjelu rabata poduzetnicima kupcima UNP-a od strane direktora društva poduzetnika Proplin d.o.o., i to neovisno o ostvarenim količinama kupaca, a čiji negativan učinak na tržište je Agencija neosporno utvrdila u 2004., 2005. i 2006. godini, a sasvim je izvjesno da spomenuta odredba sama po sebi ima mogući negativni učinak i u 2007. i 2008. godini.

Struktura mjerodavnog tržišta u 2007. i 2008. godini nije se značajno promijenila te je Agencija analizirajući imatelje dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo UNP-om, a koje izdaje regulatorno tijelo HERA, utvrdila kako su se tijekom 2007. i 2008. godine dogodile tek neznatne promjene na tržištu prodaje UNP-a, što je razvidno iz podatka kako je u razdoblju od 2004. do 2008. godine samo jedan novi poduzetnik u 2007. godini dobio dozvolu za obavljanje navedene djelatnosti.

Nadalje, podneskom od 5. studenoga 2007. poduzetnik Proplin d.o.o. obavijestio je Agenciju da je poduzetnik INA d.d. donio odluku da od 27. kolovoza 2007., od poduzetnika Proplin d.o.o., preuzima poslove trgovine na veliko UNP-om. Budući da je riječ o poduzetniku koji je vertikalno integriran s poduzetnikom Proplin d.o.o., odnosno koji ima sto posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Proplin d.o.o., navedena odluka nije značajno utjecala na samu strukturu tržišta prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, jer je i u razdoblju koje je prethodilo 27. kolovozu 2007. poduzetnik INA d.d. posredno putem poduzetnika pod svojom kontrolom u smislu članka 5. ZZTN, odnosno poduzetnika Proplin d.o.o., ostvarivao visok tržišni udjel od više od 90 posto na tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske. Naime, sve svoje proizvedene količine UNP-a namijenjene za prodaju na teritoriju Republike Hrvatske poduzetnik INA d.d. prodavao je isključivo putem poduzetnika Proplin d.o.o., a ujedno je jedini proizvođač UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske te jedini dobavljač UNP-a poduzetniku Proplin d.o.o.

U podnesku od 13. studenoga 2008. (iz predmeta koji se u Agenciji vodi pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2008-02/58) poduzetnik MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, sa sjedištem u Budimpešti, Oktober huszonharmadika utca 18 (dalje: MOL), dostavio je Agenciji podatke o prodanim količinama UNP-a poduzetnika INA d.d. na teritoriju Republike Hrvatske u 2007. godini, čijom je usporedbom s količinom potrošnje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, a koja iznosi [160.000.000,00–165.000.000,00] kg u 2007., utvrđeno kako temeljem prodane količine od [150.000.000,00–155.000.000,00] kg UNP-a, poduzetnik INA d.d. i njegovo povezano društvo, odnosno poduzetnik pod njegovom izravnom kontrolom – Proplin d.o.o. nedvojbeno ostvaruju visok tržišni udjel od [95-100] posto na tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske i u 2007. godini.

Sukladno članku 15. stavku 3. ZZTN pretpostavlja se da se u vladajućem položaju nalazi poduzetnik čiji tržišni udjel na mjerodavnom tržištu iznosi više od četrdeset (40) posto. Budući iscrpni podaci o stanju na mjerodavnom tržištu u 2008. godini nisu bili dostupni u trenutku donošenja ovoga rješenja jer je postupak okončan u prosincu iste godine, Agencija je neosporno utvrdila temeljem saznanja o stanju na mjerodavnom tržištu na kojem nije došlo do značajnih promjena u odnosu na ranije godine, kako se poduzetnik Proplin d.o.o., kao poduzetnik pod izravnom kontrolom drugog poduzetnika, poduzetnika INA d.d., nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu i u 2008. godini.

Agencija je mjerodavna tržišta u konkretnom slučaju utvrdila sukladno članku 7. ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o mjerodavnom tržištu.

Sukladno članku 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište utvrđuje se na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).

Podnositelji zahtjeva poduzetnici Brala trade d.o.o. i Sedam-plin d.o.o., kao i poduzetnik Proplin d.o.o. aktivni su na tržištu prodaje UNP-a.

Ukapljeni naftni plinovi su, sukladno članku 2. stavku 1. Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu, naftni ugljikovodici (propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri i drugi ugljikovodici) i njihove smjese u tekućem ili plinovitom stanju, čiji parni tlak prelazi 1,25 bar pri 40 °C, koji odgovaraju hrvatskim normama.

UNP je, sukladno članku 2. stavku 2. točki 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, naftni derivat, budući da isti članak uređuje naftne derivate kao proizvode dobivene iz nafte, odnosno, to su motorni benzin, benzini za zrakoplove, dizelska goriva, plinska ulja, loživa ulja, brodska goriva, gorivo za mlazne motore, petroleji, bitumeni, naftni koks i UNP.

Na tržištu Republike Hrvatske pod UNP-om najčešće se prodaje smjesa propana i butana, ali je jednako tako moguće nabaviti i pročišćeni propan i pročišćeni butan. Prodaja UNP-a odvija se u bocama i iz dostavnih cisterni za industriju i kućanstva. Iz cisterni UNP se pretače u spremnike za UNP, na koji su priključena trošila.

Podnositelji zahtjeva ne djeluju na tržištu proizvodnje UNP-a, jednako kao ni poduzetnik Proplin d.o.o. Međutim, poduzetnik Proplin d.o.o. predstavlja povezano društvo poduzetnika INA d.d., koji je jedini proizvođač UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske. Mjerodavno tržište u konkretnom predmetu odnosi se na silazno tržište u odnosu na tržište proizvodnje UNP-a, odnosno odnosi se na tržište prodaje UNP-a.

HERA je u svom podnesku, zaprimljenim u Agenciji 17. studenoga 2006., pojasnila funkcioniranje tržišta trgovine UNP-om. INA d.d., kao jedini domaći proizvođač UNP-a, distribuira UNP iz svojih rafinerija, putem poduzetnika Proplin d.o.o., člana INA grupe. U proteklim godinama zabilježen je uvoz u udjelima do dva (2) posto. Poduzetnik Proplin d.o.o. ima osam distributivnih centara: Osijek, Slavonski Brod, Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Kaštel Sućurac i Metković. Osim njih, postoje i distributivni centri drugih poduzetnika: Jadran plin d.o.o. ima dva (2) distributivna centra, Sedam-plin d.o.o. također ima dva (2) distributivna centra, a po jedan (1) distributivni centar imaju poduzetnici Eurotherm d.o.o. i Butan plin d.o.o. Pored navedenih, postoji još oko 50 trgovaca na malo i oko 100 auto punionica. UNP se, prema potrebama potrošača distribuira u plinskim bocama – četrdeset tri (43) posto, kao autoplin – dvanaest (12) posto« u malim spremnicima – četrnaest (14) posto i rinfuzno za potrebe industrije – trideset jedan (31) posto, što je prikazano u grafikonu 1.

Grafikon 1.: Struktura potrošnje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske

Izvor: podnesak HERA od 17. studenoga 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Europska komisija je u predmetu Flaga/Progas, broj predmeta M.4028/2006, tržište UNP-a podijelila temeljem razlika u načinima distribucije i različitim sastavima UNP proizvoda (propan, butan ili mješavina) na tri podtržišta: prodaja UNP-a u »rinfuzi«, prodaja UNP-a u bocama i autoplin.

U tablici 1. prikazana je prodaja poduzetnika Proplin d.o.o. u 2004., 2005. i 2006. godini temeljem tih kategorija UNP-a.

Tablica 1.: Prodaja UNP-a poduzetnika Proplin d.o.o. u 2004., 2005. i 2006. godini

Godina

UNP prodavan u bocama na veliko
kg

UNP prodavan u bocama na malo

kg

UNP prodavan na veliko za industriju

kg

Autoplin na veliko kg

Autoplin na malo kg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2004.

39.974.992,00

3.529.946,00

54.613.104,00

6.932.793,00

8.402.958,00

2005.

38.205.732,00

3.048.722,00

50.988.311,00

12.603.400,00

8.529.752,00

2006.

37.059.147,00

2.892.413,00

59.155.762,00

26.317.367,00

9.337.976,00

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 5. studenoga 2007. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Sama distribucija UNP-a do krajnjeg potrošača razvijena je na nekoliko razina od prodaje iz rafinerija do trgovine krajnjim potrošačima.

Poduzetnik Proplin d.o.o. jedini je imao izravan pristup proizvođaču UNP-a poduzetniku INA d.d., kojem poduzetnik INA d.d. prodaje proizvedeni UNP namijenjen za prodaju na tržištu Republike Hrvatske. Niti jedan drugi poduzetnik, osim poduzetnika Proplin d.o.o., nije imao mogućnost izravne kupnje UNP-a od poduzetnika INA d.d. u analiziranom razdoblju. Poduzetnik Proplin d.o.o. u promatranom razdoblju od 2004. do 2006. godine prodavao je UNP izravno iz rafinerija poduzetnika INA d.d. i putem svojih distributivnih centara, kojih ima ukupno osam (8) na teritoriju Republike Hrvatske. UNP je prodavao trgovcima na veliko, trgovcima na malo, te krajnjim potrošačima.

Struktura prodaje poduzetnika Proplin d.o.o. razvidna je iz njegovog podneska od 21. siječnja 2008. kojim se poduzetnik Proplin d.o.o., na upit Agencije, očitovao o načinima prodaje UNP-a. Iz očitovanja proizlazi kako je poduzetnik Proplin d.o.o. prodavao UNP putem trgovine na veliko poduzetnicima koji su povezani s poduzetnikom INA d.d., ugovornim preprodavateljima poduzetnika Proplin d.o.o., koji čine distributivnu mrežu za plasman UNP-a u bocama sa žigom poduzetnika Proplin d.o.o. i auto plina do krajnjih potrošača, te skupini kupaca koje je poduzetnik Proplin d.o.o. u svom očitovanju svrstao pod »ostale«, a u kojoj se nalaze i trgovci na veliko i trgovci na malo UNP-om te krajnji potrošači. U skupini »ostali«, između ostalih nalaze se i poduzetnici Brala trade d.o.o. i Sedam-plin d.o.o. Nadalje, pod trgovinom na malo poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je isporuke za svoja maloprodajna mjesta. Na zahtjev Agencije, poduzetnik Proplin d.o.o. u očitovanju zaprimljenim u Agenciji 11. studenoga 2008. naveo je kako je trgovina na malo poduzetnika Proplin d.o.o. organizirana putem dvadeset jednog (21) maloprodajnog mjesta. Od tog broja osam (8) maloprodajnih mjesta se nalazi u krugu distributivnih centara, a trinaest (13) maloprodajnih mjesta se nalazi izvan distributivnih centara, odnosno poslovnih jedinica poduzetnika Proplin d.o.o. Na navedenim maloprodajnim mjestima prodaje se UNP u bocama, camp plin, autoplin i dodatni asortiman vezan uz UNP u bocama. Nadalje, trgovina na malo obavlja se i putem distributivnih autocisterni, kojima se prodaje kontejnerski plin građanstvu za grijanje.

Tablica 2.: Prodaja UNP-a poduzetnika Proplin d.o.o. u 2004., 2005. i 2006. godini

Godina

Trgovina na veliko

Trgovina na malo kg

Ukupno kg

INA grupa* kg

Ugovorni preprodavatelji kg

Ostali

kg

Ukupno kg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2004.

25.449.634,00

20.205.236,00

66.238.829,00

111.893.699,00

14.609.715,00

126.503.414,00

2005.

24.793.315,00

24.184.898,00

70.683.347,00

119.661.560,00

15.077.569,00

134.739.129,00

2006.

25.634.988,00

34.403.527,00

84.267.391,00

144.305.906,00

16.203.059,00

160.508.965,00

*INA d.d., Hostin, Ina Osijek Petrol, STSI

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 21. siječnja 2008. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

UNP koji poduzetnik Proplin d.o.o. prodaje na teritoriju Republike Hrvatske razlikuje se ovisno o namjeni UNP-a, te je u cjeniku i na računima poduzetnika Proplin d.o.o. UNP šifriran i označen različito, ovisno o sastavu, vrsti pakiranja, načinu distribucije i namjeni. Prikaz vrsta UNP-a koje je u analiziranom razdoblju u svojoj ponudi imao poduzetnik Proplin d.o.o. nalazi se u tablici 3.

Tablica 3.: Vrste UNP proizvoda poduzetnika Proplin d.o.o.

[…]

Na upit Agencije o tome smatra li poduzetnik Proplin d.o.o. proizvode UNP-a koje prodaje na tržištu, a koje na računima vodi pod raznim šiframa, prikazanim u tablici 3., međusobno zamjenjivima, poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako proizvodi nisu međusobno zamjenjivi zbog samog načina komercijalne uporabe. Kao primjer izdvojio je boce UNP-a od 7,5 kg i 10 kg koje se koriste u domaćinstvu za kuhanje te se ne mogu upotrijebiti kao pogonsko gorivo u procesu proizvodnje, te propan koji nije zamjenjiv u procesima i/ili trošilima koja po proizvođačkoj specifikaciji rade isključivo na propan.

Kako bi utvrdila zamjenjivost ponude proizvoda, Agencija je zatražila od poduzetnika Proplin d.o.o. očitovanje o omjerima plinova sadržanih u smjesi UNP-a te podatak o tome mijenja li se omjer ovisno o kupcu ili namjeni proizvoda.

Poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se, podneskom zaprimljenim u Agenciji 4. travnja 2008., kako su omjeri plinova sadržanih u smjesi UNP-a sukladni proizvođačkoj normi »INA N 02-007«, te se omjer ne mijenja ovisno o kupcu i/ili namjeni proizvoda.

Iz navedenoga proizlazi kako proizvodi UNP-a nisu zamjenjivi sa stajališta potražnje, ali sa stajališta ponude kod smjese UNP-a riječ je istovjetnom proizvodu koji je samo pakiran ili distribuiran na drugi način.

Odluka o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o., koja je predmet analize odnosi se na razne vrste UNP-a i onog pakiranog u bocama i onog koji se dostavlja u cisternama i odnosi se na poduzetnike koji djeluju na nižim razinama distribucijskog lanca od poduzetnika Proplin d.o.o. Nadalje, rabati su kod nekih poduzetnika, primjerice poduzetnika Eurotherm d.o.o., odobravani i na UNP u formi propana i na smjesu propana i butana.

Iz navedenih razloga, Agencija je mjerodavnim tržištem, u smislu članka 7. ZZTN i članaka 4., 5., 6. i 7. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrdila tržište prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske.

Uzimajući u obzir sve ranije navedeno, a prvenstveno položaj poduzetnika Proplin d.o.o. na tržištu, uže definirano mjerodavno tržište u proizvodnoj i zemljopisnoj dimenziji, moguće je, ali nije nužno za analizu. Naime, iz analize proizlazi da bi poduzetnik Proplin d.o.o. i na uže utvrđenim tržištima imao vladajući položaj, jer je riječ o jedinom poduzetniku koji u analiziranom razdoblju ima izravan pristup jedinom domaćem izvoru nabave UNP-a, poduzetniku INA d.d., koji ima tržišni udjel od više od 94 posto u potrošnji UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, te je u slučaju UNP-a dostupnog na tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, izravno ili neizravno gotovo uvijek riječ o UNP-u poduzetnika Proplin d.o.o.

8. Utvrđivanje vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o.

Članak 15. stavak 1. točke 1. i 2. ZZTN utvrđuje da se poduzetnik nalazi u vladajućem položaju ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati na mjerodavnom tržištu u značajnoj mjeri neovisno od svojih stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača, a naročito ako nema konkurenata na mjerodavnom tržištu ili ima značajnu tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu u odnosu na stvarne ili moguće konkurente

Tržišna snaga poduzetnika se, sukladno članku 15. stavku 1. točki 2. ZZTN, određuje naročito s obzirom na rezultate utvrđivanja:

1. tržišnog udjela i položaja,

2. financijske snage,

3. pristupu izvorima nabave ili tržištu,

4. povezanosti s drugim poduzetnicima,

5. pravnih ili činjeničnih zapreka za ulazak drugih poduzetnika na tržište,

6. poduzetnikove sposobnosti diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu ili potražnju i

7. poduzetnikovu sposobnost isključivanja ostalih konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike.

Člankom 13. stavkom 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu propisano je kako ukupno trajanje razdoblja za koje se prikupljaju i utvrđuju podaci o tržišnim udjelima, u smislu stavka 3. članka 13. Uredbe o mjerodavnom tržištu, ne može biti duže od pet godina.

Tržišni udjel poduzetnika Proplin na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske izračunat je temeljem ukupne potrošnje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske i ukupne prodaje poduzetnika Proplin d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju od 2004. do 2006. godine.

Tablica 4.: Struktura tržišta prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske

Godina

Ukupna potrošnja

kg

Proplin d.o.o. kg

Udjel Proplin d.o.o. %

1.

2.

3.

4.

2004.

134.500.000,00

126.503.414,00

94,05

2005.

138.100.000,00

134.739.129,00

97,57

2006.

167.300.000,00

160.508.965,00

95,94

Izvor: Plinsko gospodarstvo Hrvatske 2004., Plinsko gospodarstvo Hrvatske 2006., podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 21. siječnja 2008.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz tablice 4. razvidno je kako je tržišni udjel poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od 2004. do 2006. godine izrazito visok, te se kreće u rasponu od 94 do gotovo 98 posto.

Uvoz UNP-a u Republiku Hrvatsku je malen u odnosu na ukupnu potrošnju, te ne može značajno utjecati na tržišnu poziciju poduzetnika Proplin d.o.o.

Povlašteni pristup opskrbi predstavlja oblik prepreke pristupa tržištu gdje je poduzetnik, koji je u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, vertikalno integriran s poduzetnikom koji predstavlja gotovo jedini izvor nabave proizvoda.

U konkretnom predmetu poduzetnik Proplin d.o.o. je društvo kćer poduzetnika INA d.d., odnosno isti je vertikalno integriran, stoga se navedeni poduzetnici ne nalaze na istoj razini proizvodno distribucijskog lanca. Naime, poduzetnik INA d.d. jedini je domaći proizvođač UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, koji svoje proizvedene količine UNP-a namijenjene za prodaju na teritoriju Republike Hrvatske prodaje isključivo putem poduzetnika Proplin d.o.o., u razdoblju od 2004. do 2006. godine.

Podneskom, zaprimljenim u Agenciji 26. listopada 2006., poduzetnik INA d.d. se na upit Agencije, očitovao o tome postoji li mogućnost da i drugi poduzetnici, osim poduzetnika Proplin d.o.o., od poduzetnika INA d.d. izravno kupuju UNP. U svom očitovanju, poduzetnik INA d.d. naveo je kako je INA d.d. osnivač trgovačkog društva Proplin d.o.o. za proizvodnju i trgovinu UNP-om, i njegovim osnivanjem iz poduzetnika INA d.d. je izdvojena i na Proplin d.o.o. prenesena djelatnost trgovine UNP-om, zajedno sa svim radnicima, objektima, postrojenjima, uređajima i opremom za obavljanje energetske djelatnosti za provođenje tehničkih i sigurnosnih propisa koje su do osnivanja poduzetnika Proplin d.o.o. bili u poduzetniku INA d.d. Sukladno navedenom, poduzetnik INA d.d. smatra da svi poduzetnici koji se bave kupoprodajom UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, mogu kupovati UNP od poduzetnika Proplin d.o.o.

Ulazak na tržište, gdje su iskustvo i reputacija nužni za učinkovito tržišno natjecanje, može biti otežan, jer je konkurentima pri ulasku na tržište teško dostignuti iskustvo i izgraditi reputaciju. Poduzetnik Proplin d.o.o. pri tome ostvaruje očiglednu prednost, budući da je poduzetnik INA d.d. poznato ime i marka na tržištu u Republici Hrvatskoj, koje je svoje iskustvo prenijelo i na poduzetnika Proplin d.o.o., kao povezano društvo poduzetnika INA d.d., odnosno poduzetnika pod izravnom kontrolom poduzetnika INA d.d., u smislu članka 5. ZZTN.

Imajući u vidu strukturu mjerodavnog tržišta prodaje UNP-a pravilno je zaključiti kako u ovome aspektu zapreka pristupa tržištu ekonomije razmjera i obujma funkcioniraju po principu velike distribucije.

Naime, poduzetnik Proplin d.o.o. kao jedini kupac UNP-a proizvedenog od strane poduzetnika INA d.d., ima mogućnosti ostvariti ekonomije razmjera i obujma po osnovi distribucije UNP-a, s obzirom da je riječ o velikim količinama. Istu tu mogućnost nemaju ostali, manji poduzetnici na mjerodavnom tržištu, kao niti poduzetnici koji bi voljeli ući na mjerodavno tržište prodaje UNP-a.

Visokorazvijena mreža distribucije i prodaje koju ima poduzetnik Proplin d.o.o. je jedna od zapreka pristupa tržištu. Naime, ukoliko je distributivna mreža, kao i mreža prodaje zemljopisno toliko razgranata i razvijena, novi tržišni takmaci mogu se naći u poziciji u kojoj jednostavno nisu u mogućnosti konkurirati sa svojim distributivnim centrima.

Poduzetnik Proplin d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske ima osam (8) distributivnih centara, dok primjerice, poduzetnik Jadranplin d.o.o. ima dva (2) distributivna centra, poduzetnik Sedam-plin d.o.o. ima također dva (2) distributivna centra, a poduzetnici Eurotherm d.o.o. i Butan plin d.o.o. imaju po jedan (1) distributivni centar.

Zakonski okvir poslovanja može ograničiti broj poduzetnika koji se tržišno natječu na nekom mjerodavnom tržištu dodjeljivanjem ekskluzivnih prava u obliku koncesija, licencija ili prava intelektualnog vlasništva.

Zakonske zapreke pristupa mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a su prisutne, međutim nisu koncipirane na način da ograničavaju broj poduzetnika koji se mogu tržišno natjecati, niti dolazi do zakonskih prepreka u smislu da se jednom poduzetniku odobrava ekskluzivno pravo bavljenja određenom djelatnošću.

MINGORP temeljem članka 11. i članka 31. Zakona o trgovini, te članka 5. Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu, po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog inspektorata, daje suglasnost poduzetnicima za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu vrstu naftnog derivata.

Poduzetnici koji se bave djelatnošću proizvodnje naftnih derivata, transporta nafte, naftnih derivata i biogoriva, trgovine naftnim derivatima i skladištenja nafte i naftnih derivata, sukladno članku 3. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, moraju imati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o energiji.

Člankom 15. točkom 24. Zakona o energiji propisano je da je trgovina na veliko i malo UNP-om energetska djelatnost za koju je, u smislu članka 16. navedenog zakona, potrebno ishoditi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.

HERA, sukladno članku 17. Zakona o energiji i sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti, izdaje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko i malo UNP-om.

Dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upisane su u Zbirni registar dozvola koji je javno dostupan na adresi: http://www.hera.hr/hrvatski/html/dozvole.html.

Dozvola za trgovinu na malo naftnim derivatima i skladištenje nafte i naftnih derivata koji se skladište isključivo za vlastite potrebe, sukladno članku 3. stavku 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, nije potrebna.

Uvidom u Zbirni registar dozvola koji vodi HERA, dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko nema niti jedan poduzetnik, a dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko i malo UNP-om na teritoriju Republike Hrvatske ima deset (10) poduzetnika, što je prikazano u tablici 5.

Tablica 5.: Popis poduzetnika – imatelja dozvole za trgovinu na veliko i malo UNP-om

Redni broj

Poduzetnik

Datum upisa u registar dozvola

Razdoblje dozvole

1.

2.

3.

4.

1.

Proplin d.o.o.

3. 11. 2003.

15

2.

Eurotherm d.o.o.

6. 11. 2003.

3

3.

INA d.d.

13. 12. 2003.

15

4.

Radnik d.o.o.

5. 1. 2004.

3

5.

Sedam-plin d.o.o.

29. 1. 2004.

3

6.

Crobenz d.d.

5. 7. 2004.

15

7.

Butan plin d.o.o.

28. 7. 2004.

3

8.

Jadran plin d.o.o.

30. 7. 2004.

3

9.

Brala trade d.o.o.

25. 10. 2004.

3

10.

INA – Osijek petrol d.d.

6. 12. 2004.

3

Izvor: podnesak Hrvatske energetske regulatorne agencije od 17. studenoga 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik […] se podneskom od 25. rujna 2006. očitovao kako je svoje spremnike za UNP i ostala postrojenja za UNP dao u zakup poduzetniku […]., te kako za vrijeme trajanja zakupa ne obavlja djelatnost nabave i prodaje UNP-a.

Nadalje, Crobenz d.d., INA – Industrija nafte d.d., INA – Osijek petrol d.d. i Proplin d.o.o. su povezana društva u smislu Zakona o trgovačkim društvimaL448318 (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 122/99, 118/03, 107/07, dalje: Zakon o trgovačkim društvima).

Iz navedenog proizlazi kako, osim poduzetnika povezanih s jedinim proizvođačem UNP-a u Republici Hrvatskoj, poduzetnika INA d.d., djelatnost trgovine na veliko UNP-om može obavljati pet (5) poduzetnika i to poduzetnici Brala trade d.o.o., Butan plin d.o.o., Eurotherm d.o.o., Jadran plin d.o.o. i Sedam-plin d.o.o.

Poduzetnik Crobenz d.d. očitovao se, na upit Agencije, o tome je li moguće nabaviti UNP i od drugih poduzetnika na tržištu, osim poduzetnika Proplin d.o.o., te istaknuo da se UNP može nabaviti na domaćem tržištu od svih pravnih osoba koje se bave trgovinom na veliko u Republici Hrvatskoj i trgovinom s inozemstvom UNP-om, primjerice Sedam-plin d.o.o. i Eurotherm d.o.o., kao i na stranom tržištu od drugih poduzetnika. S obzirom da je Crobenz d.d. dio sustava INA grupe, isti nabavlja UNP isključivo od poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik […] se podneskom zaprimljenim u Agenciji 25. rujna 2006. očitovao kako UNP nabavlja isključivo od poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik […], u podnesku zaprimljenim u Agenciji 21. rujna 2006., očitovao se kako je moguće nabavljati UNP i od drugih poduzetnika na tržištu, ali. rečeni poduzetnik već petnaest (15) godina koristi usluge poduzetnika Proplin d.o.o. i INA d.d.

Poduzetnik […] se podneskom zaprimljenim u Agenciji 25. rujna 2006., očitovao kako je izvor nabave za […] poduzetnik Proplin d.o.o. te kako je moguće UNP nabaviti od svih pravnih osoba koje se bave trgovinom na veliko UNP-om na teritoriju Republike Hrvatske. Nadalje, u podnesku objašnjava kako su potrebe poduzetnika […] determinirane kapacitetima rafinerije i njihovim mogućnostima isporuke te kako se količine koje su određene godišnjim planom mogu dobiti samo pod uvjetom da nema poteškoća u rafinerijama.

Poduzetnik Brala trade d.o.o. je u podnesku od 28. rujna 2006. naveo kako je na hrvatskom tržištu gotovo nemoguće UNP nabaviti od poduzetnika, različitih od poduzetnika Proplin d.o.o., i to poduzetnika Sedam-plin d.o.o. i Eurotherm d.o.o., budući da isti također ovise o isporuci poduzetnika Proplin d.o.o., dok manju količinu UNP-a nabavljaju iz uvoza i to po trideset posto većoj cijeni po kilogramu UNP-a od veleprodajne cijene na hrvatskom tržištu.

Poduzetnik […], podneskom zaprimljenim u Agenciji 29. rujna 2006., naveo je kako je UNP moguće nabaviti od svih distributera koji imaju dozvolu za uvoz i veleprodaju UNP-a, kao što su Sedam-plin d.o.o., Eurotherm d.o.o. i Proplin d.o.o.

Poduzetnik […] očitovao se podneskom od 24. rujna 2006. kako je UNP moguće u Hrvatskoj nabaviti samo od poduzetnika Proplin d.o.o., a jedina alternativa tome je uvoz iz inozemstva.

Slijedom navedenih podataka, razvidno je kako se ukoliko se UNP ne nabavi od poduzetnika Proplin d.o.o., isti je moguće kupiti od ostalih distributera prisutnih na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, s time da su ti distributeri ujedno i kupci poduzetnika Proplin d.o.o. UNP je moguće nabaviti i iz uvoza. Međutim, sukladno navodima poduzetnika Sedam-plin d.o.o. iz podneska od 9. listopada 2006., njegova cijena je tada nekonkurentna u odnosu na cijenu UNP-a na domaćem tržištu.

S obzirom na utvrđenu tržišnu snagu i visoki tržišni udjel na mjerodavnom tržištu, Agencija je utvrdila da se poduzetnik Proplin d.o.o. nalazi u vladajućem položaju na tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, u smislu članka 15. stavka 1. ZZTN.

9. Rabatna politika poduzetnika Proplin d.o.o.

9.1. 2004. GODINA

Poduzetnik Proplin d.o.o. je podneskom zaprimljenim u Agenciji 23. listopada 2006., a na zahtjev Agencije, dostavio Agenciji preslike Odluka o rabatnoj politici koje su bile važeće u 2004. godini.

U prva dva mjeseca 2004. godine bile su važeće Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. srpnja 2002. godine i Dodatak Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. siječnja 2003. godine. Navedena Odluka i Dodatak prestali su važiti donošenjem nove Odluke o rabatnoj politici od 1. ožujka 2004. godine.

Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. srpnja 2002. godine određeno je pet (5) kategorija kupaca kojima se odobrava rabat i količine koje kupci moraju ostvariti na godišnjoj razini kako bi ostvarili pravo na rabat.

Kategorije kupaca određene su člankom 2. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. srpnja 2002. godine i to kako slijedi:

1. Kupci koji koriste UNP za potrebe proizvodnje,

a) u tranzitu,

b) u malim spremnicima,

2. Kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama,

3. Plinare,

4. Kupci UNP-a u bocama za daljnju prodaju,

5. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.6.

Dodatkom Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. siječnja 2003. godine uvedena je nova potkategorija kupaca pod kupcima koji koriste UNP za potrebe proizvodnje i to za asfaltne baze. Iz tog razloga su u prva dva mjeseca 2004. godine kupci poduzetnika Proplin d.o.o. bili kategorizirani u pet osnovnih kategorija i tri potkategorije:

6. Kupci koji koriste UNP za potrebe proizvodnje,

a) u tranzitu,

b) u malim spremnicima,

c) za asfaltne baze – sezonska potrošnja,

7. Kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama,

8. Plinare,

9. Kupci UNP-a u bocama za daljnju prodaju,

10. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.

Pregled rabata važećih u razdoblju od 1. siječnja do 1. ožujka 2004. godine razvidan je iz tablica 6. – 16.

Tablica 6.: Rabati za kupce koji koriste UNP za potrebe proizvodnje u tranzitu

[…]

Tablica 7.: Rabati za kupce koji koriste UNP za potrebe proizvodnje u malim spremnicima

[…]

Tablica 8.: Rabati za kupce koji koriste UNP za potrebe proizvodnje asfaltne baze

[…]

Tablica 9.: Rabati za kupce koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama

[…]

Tablica 10.: Rabati za plinare

[…]

Tablica 11.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju PJ DC Zagreb i PJ DC Zadar

[…]

Tablica 12.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju PJ DC Slavonski Brod i PJ DC Osijek

[…]

Tablica 13.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju PJ DC Rijeka, PJ DC Pula i PJ DC Kaštel Sućurac

[…]

Tablica 14.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju PJ DC Metković

[…]

Tablica 15.: Rabati kupcima UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja – u bocama

[…]

Tablica 16.: Rabati kupcima UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja – u malim spremnicima

[…]

Dana 1. ožujka 2004. godine stupila je na snagu nova Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o., stupanjem na snagu koje prestaje važiti Odluka o rabatnoj politici Proplina od 1. srpnja 2002. sa dodacima.

Navedenom novom Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. također se određuju rabati kupcima sukladno kategoriji kojoj oni pripadaju i kupljenoj količini UNP-a tijekom razdoblja od godine dana.

U odnosu na raniju Odluku o rabatnoj politici Proplina, postoji više kategorija kupaca, odnosno ranija Odluka o rabatnoj politici izmijenjena je na način da je dosadašnja potkategorija kupci UNP-a koji koriste UNP za potrebe proizvodnje asfaltne baze, postala samostalna kategorija kupaca, a kategorija kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju dobila je dvije potkategorije i to kupce koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama i kupce koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima.

Nastavno na izneseno, sukladno članku 2. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine, rabati se odobravaju prema sljedećim kategorijama kupaca:

1. Kupci koji koriste UNP za potrebe proizvodnje

a) u tranzitu,

b) u malim spremnicima,

2. Kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju i to:

a) u malim spremnicima i bocama,

b) u malim spremnicima,

3. Plinare,

4. Kupci UNP-a u bocama za daljnju prodaju,

5. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja,

6. Kupci UNP-a za asfaltne baze.

Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine određivala je rabate na način kako je prikazano u tablicama 17.-28. koji su važili od 1. ožujka 2004. godine do stupanja na snagu nove Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine.

Tablica 17.: Rabati kupcima koji koriste UNP za potrebe proizvodnje u tranzitu

[…]

Tablica 18.: Rabati kupcima koji koriste UNP za potrebe proizvodnje u malim spremnicima

[…]

Tablica 19.: Rabati kupcima koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama

[…]

Tablica 20.: Rabati kupcima koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima

[…]

Tablica 21.: Rabati plinarama

[…]

Tablica 22.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju za područje PJ DC Zagreb i PJ DC Zadar

[…]

Tablica 23.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju za područje PJ DC Slavonski Brod i PJ DC Osijek

[…]

Tablica 24.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju za područje PJ DC Rijeka, PJ DC Pula i PJ DC Kaštel Sućurac

[…]

Tablica 25.: Rabati kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju za područje PJ DC Metković

[…]

Tablica 26.: Rabati kupcima UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja – u bocama

[…]

Tablica 27.: Rabati kupcima UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja – u malim spremnicima

[…]

Tablica 28.: Kupci UNP-a za asfaltne baze

[…]

Navedeni rabati utvrđeni Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine važili su od 1. ožujka 2004. godine do stupanja na snagu nove Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine.

Poduzetnik Proplin d.o.o., na zahtjev Agencije, podneskom zaprimljenim u Agenciji 28. prosinca 2006. očitovao se o temelju određivanja rabatnih kategorija i pripadajućih rabata te je naveo kako su kategorije kupaca određene samom Odlukom o rabatnoj politici koju je donijela uprava poduzetnika Proplin d.o.o. Temelj, odnosno razlog nastanka svake kategorije je način potrošnje/uporabe UNP-a kao i troškovno opravdanje. Istim podneskom, poduzetnik Proplin d.o.o., pojašnjava svaku kategoriju kupaca:

1. Kupci koji koriste UNP za potrebe proizvodnje su kupci koji koriste UNP kao pogonsko gorivo u procesu proizvodnje i UNP im predstavlja trošak sirovine, što znači da na njemu ne zarađuju

a) u tranzitu – u spremnicima većim od 5 m3, poduzetnici: TLM-Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, Željezara Split d.d., Split, Keramika-Vojnić d.d., Vojnić, KIO Keramika d.o.o., Orahovica (pogon Rujevac), Aluflexpack d.o.o., Umag, P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, Cenmar d.d., Nin

b) u malim spremnicima – u spremnicima manjim od 5 m3, poduzetnici: Koka d.d., Varaždin, Vindon d.o.o., Slavonski Brod, Puris d.d., Pazin, Solaris d.d., Šibenik, Schott Boral d.d., Pula;

2. Kupci koji koriste UNP za daljnju prodaju – kupci koji kupuju UNP u »rinfuzi« tj. u autocisternama od 20 t i željezničkim cisternama od 25 i 45 t; pune boce u vlastitim punionicama i distribuiraju na tržište te pune male spremnike kod potrošača. UNP je kod tih kupaca roba koju ova kategorija kupaca preprodaje te tako stječe dobit

a) u malim spremnicima i u bocama – kupci koji pune male spremnike kod potrošača i boce u vlastitim punionicama, poduzetnici: Sedam-plin d.o.o., Jadran plin d.o.o., Brala trade d.o.o., Eurotherm d.o.o.

b) u malim spremnicima – kupci koji pune isključivo male spremnike kod potrošača, poduzetnik: Butan plin d.o.o.;

3. Plinare – koriste UNP za opskrbu gradske toplinske mreže; Plinara Pula i Energo Rijeka. To je komunalna djelatnost i jedna vrsta socijalne kategorije;

4. Kupci UNP-a u bocama za daljnju prodaju – kupci koji kupuju UNP napunjen u boce u punionicama poduzetnika Proplin d.o.o.; to su ugovorni preprodavatelji poduzetnika Proplin d.o.o. koji čine distributivnu mrežu za plasman plina u bocama do krajnjih potrošača. Proplin d.o.o. ima oko 500 ugovornih preprodavatelja. Ova vrsta kupaca ostvaruje rabat po boci, a razlog zašto ih je poduzetnik Proplin d.o.o. svrstao po regijama ima troškovno opravdanje u razvedenosti obale i otoka, gustoći naseljenosti itd., budući da su troškovi manji ukoliko se vrši distribucija u gusto naseljenim urbanim sredinama u odnosu na dostavu plina na otoke i udaljenija naselja;

5. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja – kupci koji kupuju UNP napunjen u boce u punionicama poduzetnika Proplin d.o.o. te kupuju auto plin (UNP u malim spremnicima) i prodaju na svojim benzinskim postajama; poduzetnici: INA d.d. – sektor trgovine na malo, Zagreb, Tifon d.o.o., Zagreb, Petrol trgovina d.o.o., Zagreb, OMV Hrvatska d.o.o., Zagreb, Euro-petrol d.o.o., Rijeka, Zovko-Zagreb d.o.o., Zagreb. Ova vrsta kupaca želi imati sigurnost opskrbe svog maloprodajnog lanca i također su dio distributivne mreže poduzetnika Proplin d.o.o. na teritoriju cijele Republike Hrvatske;

6. Kupci UNP-a za asfaltne baze – kupci koji koriste UNP kao pogonsko gorivo u asfaltnih bazama i UNP im predstavlja trošak sirovine, što znači da na njemu ne zarađuju; poduzetnici GP Krk d.d., Krk, Bigrom d.o.o., Gospić. Riječ je o poduzetnicima koji rade sezonski i nalaze se na otocima i na nepristupačnim područjima Like koji su prešli sa loživog ulja na UNP što je rabatnom politikom dodatno stimulirano, a sam prelazak s loživog ulja na UNP iziskuje trošak investicije.

Podneskom od 28. prosinca 2006. poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je i razloge zbog kojih su Odlukom o rabatnoj politici utvrđeni različiti rabati za kategoriju kupaca UNP-a u bocama za daljnju prodaju, ovisno o različitom distributivnom centru poduzetnika Proplin d.o.o.

Prema očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o., obilježja tržišta prodaje UNP-a kroz prodaju UNP-a u bocama nisu ista na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Naime, kako navodi poduzetnik Proplin d.o.o., obim prodaje UNP-a u svim oblicima, pa tako i u bocama, na pojedinom području ne ovisi samo o teritorijalnoj veličini područja već i o razvoju, odnosno kulturi trošenja UNP-a, kao i o naseljenosti i razvijenosti područja općenito. Primjerice, područje Istre ima dugu tradiciju korištenja plina i razvijenu kulturu trošenja, dok je u Dalmaciji i dalmatinskom zaleđu potpuno suprotna situacija, ali je teritorij značajno veći, pa su količine koje se prodaju na taj način usporedive. Segmentacija tržišta, sukladno tvrdnjama poduzetnika Proplin d.o.o., nije napravljena u potpunosti u skladu s županijskim podjelama, budući da u nekim županijama postoje po dva distributivna centra. Teritorijalno najveće područje pokriva PJ DC Zagreb, a najmanje PJ DC Metković. Nadalje, broj ugovornih preprodavatelja nije isti kod svakog pojedinog distributivnog centra jer količina UNP-a u bocama koje svaki od ugovornih preprodavatelja može prodati, uzevši u obzir veličinu područja na kojem trguje i brojčanost ostalih preprodavatelja, ne može biti ista. Poduzetnik Proplin d.o.o. je također istaknuo da je i opskrba otoka specifična, budući da otoci s jedne strane nisu usporedivi ni s jednim drugim područjem zbog izuzetno visokih troškova dostave, a s druge strane niti jedan od konkurenata poduzetnika Proplin d.o.o. nije iskazao namjeru da bi se bavio opskrbom UNP-om u bocama na otocima. Temeljem svega navedenog, poduzetnik Proplin d.o.o. smatra kako troškovno nije opravdano formirati jedinstvenu rabatnu skalu.

Podneskom zaprimljenim u Agenciji 4. listopada 2006. poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se o razlozima uvođenja kategorije kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama, kojoj pripadaju i podnositelji zahtjeva, poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. Rabati za tu kategoriju kupaca, sukladno navodima poduzetnika Proplin d.o.o., postojali su u rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. isključivo u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 14. travnja 2005. godine kako bi se kupce stimuliralo na kupnju UNP-a u Republici Hrvatskoj, odnosno zaustavio uvoz UNP-a koji je bio evidentan u 2002., 2003. i na početku 2004. godine.

Agencija je uvidom u sve Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. važećim u razdoblju od 2004. do 2005. godine, utvrdila kako je i prije 1. ožujka 2004. godine, postojala kategorija kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama.

9.1.1. Cjenik

UNP je jedan od proizvoda čija je cijena administrativno regulirana temeljem Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena. Sukladno odredbama Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine UNP-om, dužne su pri svakoj promjeni cijene svojih proizvoda usluga, prijaviti cjenike, odnosno tarife, 15 dana prije primjene cijena proizvoda Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, te iste ne mogu primijeniti bez suglasnosti tog Ministarstva.

Tablica 29.: Cjenik UNP-a poduzetnika Proplin d.o.o. u 2004. godini

* cijene formirane na razini cijena iz cjenika INA d.d. od 31. prosinca 2001. sukladno suglasnosti MINGORP-a od 14. svibnja 2001.

** cijene formirane sukladno suglasnosti MINGORP-a od 19. prosinca 2003.

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

9.1.2. Ostvareni rabati

Agencija je prilikom analiziranja stanja na tržištu i rabatne politike poduzetnika Proplin d.o.o. uzela u obzir poduzetnike koji imaju dozvolu za trgovinu na veliko i malo UNP-om od regulatornog tijela HERA i poduzetnike Pahljina grupa d.o.o. i Plinara Mario d.o.o., s obzirom da su potonje u svojem inicijalnom podnesku Agenciji spomenuli podnositelji zahtjeva. Nadalje, tijekom postupka Agencija je uočila kako postoje određene nepravilnosti u mogućnostima ostvarivanja rabata za kategoriju kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja te je postupanje poduzetnike Proplin d.o.o. prema tim poduzetnicima također sastavni dio analize.

Podneskom zaprimljenim u Agenciji 23. listopada 2006. poduzetnik Proplin d.o.o. dostavio je Agenciji pregled poduzetnika koji su ostvarili pravo na rabat za svaku kategoriju kupaca.

9.1.2.1. Brala trade d.o.o.

Poduzetnik Brala trade d.o.o. ne nalazi se na popisu kupaca koji su ostvarili rabat u 2004. godini. Agencija je izvršila uvid u sve račune ispostavljene poduzetniku Brala trade d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u 2004. godini, a koje je Agenciji dostavio poduzetnik Brala trade d.o.o., počevši s računom broj 700054015212 od 30. travnja 2004., zaključno s računom broj 700054038654 od 23. kolovoza 2004. Agencija je utvrdila kako je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio ukupno sedam (7) računa poduzetniku Brala trade d.o.o. iz kojih proizlazi da je navedeni poduzetnik kupio od poduzetnika Proplin d.o.o. [15.000,00-20.000,00] kg UNP-a u 2004. godini te da nije ostvario rabat.

Poduzetnik Proplin d.o.o. se podneskom zaprimljenim u Agenciji 4. listopada 2006. očitovao kako poduzetnik Brala trade d.o.o. nije ostvario pravo na rabat, budući da je preuzeo premale količine plina da bi ostvario rabat sukladno Odluci o rabatnoj politici od 1. srpnja 2002. i Odluci o rabatnoj politici od 1. ožujka 2004. Agencija je usporedbom rabata propisanih u navedenim Odlukama o rabatnoj politici i preuzetih količina utvrdila kako su preuzete količine UNP-a u 2004. godini bile manje od najnižeg količinskog razreda za kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama, temeljem koje bi poduzetnik Brala trade d.o.o. mogao ostvariti rabat u 2004. godini u kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju, sukladno navedenim Odlukama o rabatnoj politici.

9.1.2.2. Sedam-plin d.o.o.

Agencija je uvidom u ugovore koje je poduzetnik Proplin d.o.o. sklopio s poduzetnicima kupcima UNP-a, utvrdila kako je poduzetnik Sedam-plin d.o.o. sklopio Ugovor o prodaji UNP-a broj 6/2004 s poduzetnikom Proplin d.o.o. dana 29. lipnja 2004. godine, a koji je, sukladno članku 16. navedenog ugovora, stupio na snagu danom potpisa, odnosno 29. lipnja 2004. s primjenom od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine.

Uz taj osnovni ugovor, ugovorne strane sklopile su 29. lipnja 2004. Aneks broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 6/2004, predmet kojeg aneksa su bili rabati te uvjeti pod kojima poduzetnik Sedam-plin d.o.o. ostvaruje pravo na rabat.

U razdoblju koje je prethodilo 1. ožujku 2004. godine, poduzetnici Proplin d.o.o. i Sedam-plin d.o.o., prema očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o. iz podneska zaprimljenog u Agenciji 11. studenoga 2008., nisu imali sklopljen ugovor za razdoblje od 1. siječnja 2003. do 28. veljače 2004. godine.

Člankom 2. Aneksa broj 1. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 6/2004 određeni su količinski razredi i pripadajući rabati za poduzetnika Sedam-plin d.o.o., koji u potpunosti odgovaraju količinskim razredima i rabatima navedenim u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine.

Nadalje, člankom 2. Aneksa navedenog Ugovora utvrđena je osnovica za odobrenje rabata i to kao prodajna cijena UNP-a bez poreza na dodanu vrijednost, a količinsku osnovicu za odobrenje rabata predstavlja zbroj stvarno isporučenih količina UNP-a poduzetniku Sedam-plin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine.

Poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Proplin d.o.o. suglasno su utvrdili kako će se rabat odobravati za svaku isporuku pojedinačno, odnosno na svakom ispostavljenom računu, kao […] postotni rabat do godišnjeg obračuna. Godišnji obračun tj. dodatno odobrenje ili dodatno terećenje napravit će se u skladu sa stvarno ukupno isporučenim količinama u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005.

Osnovicu za obračun dodatnog odobrenja, odnosno dodatnog terećenja predstavlja ukupna vrijednost isporučenog UNP-a u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005., izračunata po prodajnoj cijeni bez poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko se godišnjim obračunom utvrdi da Sedam-plin d.o.o. nije preuzeo količine temeljem kojih ostvaruje pravo na rabat od […] posto, Proplin d.o.o. će poduzetnika Sedam-plin d.o.o. financijski teretiti za razlike prema nižem rabatnom razredu, za ukupno isporučenu godišnju količinu. U protivnom, ukoliko se godišnjim obračunom utvrdi da je Sedam-plin d.o.o. preuzeo količine kojima ostvaruje pravo na rabat viši od […] posto, Proplin d.o.o. će poduzetniku Sedam-plin d.o.o. financijski odobriti razliku prema višem rabatnom razredu, za ukupno isporučenu godišnju količinu.

Privitkom Ugovora o prodaji UNP-a broj 6/2004 specificirane su stvarno isporučene količine za razdoblje od ožujka do svibnja 2004. godine te planirane količine za razdoblje od lipnja 2004. do zaključno veljače 2005. godine. Sukladno navedenoj specifikaciji, ukupna planirana količina za ugovoreno razdoblje od ožujka 2004. do veljače 2005. godine iznosila je [4.000,00-5.000,00] t UNP-a.

Navedena specifikacija isporuka UNP-a odgovara razredu u rasponu od 4.001,00 do 5.000,00 t UNP-a, utvrđenom Odlukom o rabatnoj politici od 1. ožujka 2004., a Aneksom ugovora određen je rabat od […] posto, što odgovara rabatu utvrđenom za taj količinski razred u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine za kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Sedam-plin d.o.o., u ugovornom razdoblju od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine, Agencija je analizirala sve ispostavljene račune, počevši s računom broj 400904000822 od 5. ožujka 2004. zaključno s računom broj 400905000931 od 28. veljače 2005. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno sto četrdest šest (146) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Sedam-plin d.o.o.

Iz analiziranih računa proizlazi da je poduzetniku Sedam-plin d.o.o. rabat odobravan, počevši s računom broj 400904002280 od 1. srpnja 2004., zaključno s računom broj 040905001362 od 9. lipnja 2005. Budući je Ugovor o prodaji UNP-a broj 6/2004 s poduzetnikom Proplin d.o.o. sklopljen 29. lipnja 2004. godine, rabat nije odobravan po svakom računu koji je ispostavljen prije tog datuma, a za vrijeme važenja navedenog Ugovora. Međutim, poduzetnik Proplin d.o.o. financijski je odobrio poduzetniku Sedam-plin d.o.o. iznose rabata temeljem stvarno preuzetih količina u razdoblju važenja Ugovora, a koje je prethodilo 29. lipnju 2004., što je razvidno iz Obavijesti o knjiženju broj 400734011837 od 7. srpnja 2004., a koju je Agenciji dostavio poduzetnik Proplin d.o.o.

Iz navedenih računa proizlazi da je u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine poduzetnik Sedam-plin d.o.o. kupio UNP-a u količini od [5.000.000,00-5.500.000,00] kg od poduzetnika Proplin d.o.o., čime je temeljem stvarno preuzetih količina u ugovornom razdoblju, a sukladno članku 2. Aneksa broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 6/2004 i članka 3. Odluke o rabatnoj politici Prolin-a d.o.o. od 1. ožujka 2004., poduzetnik Sedam-plin d.o.o. trebao ostvariti rabat u iznosu od […] posto.

Podneskom od 23. listopada 2006. poduzetnik Proplin d.o.o. dostavio je Agenciji pregled poduzetnika koji su ostvarili pravo na rabat za svaku kategoriju kupaca. U kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama u 2004. godini jedini poduzetnik koji je ostvario rabat je poduzetnik Sedam-plin d.o.o. Nadalje, poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako je poduzetniku Sedam-plin d.o.o. odobren rabat u iznosu od […] posto.

Agencija je zatražila od poduzetnika Proplin d.o.o. očitovanje i dokaze o stvarno odobrenom rabatu poduzetniku Sedam-plin d.o.o. Podneskom, zaprimljenim u Agenciji 11. studenoga 2008., poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako je poduzetniku Sedam-plin d.o.o. ispostavljeno financijsko odobrenje od dodatnih jedan (1) posto dana 3. ožujka 2005. godine, te je Agenciji dostavio dokaze o financijskom odobrenju.

9.1.2.3. Butan plin d.o.o.

Poduzetnik Butan plin d.o.o. pripadao je potkategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima te je, prema podnesku poduzetnika Proplin d.o.o. od 23. listopada 2006., ostvario rabat u 2004. godini i to u iznosu od […] posto.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Butan plin d.o.o. sklopili su 1. lipnja 2004. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 13/2004 na rok od godinu dana, za razdoblje od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005., s primjenom od 1. lipnja 2004. godine.

Aneksom broj 1 Ugovora o prodaji UNP-a broj 13/2004 od 1. lipnja 2004. godine, sklopljenim između poduzetnika Proplin d.o.o. i Butan plin d.o.o., utvrđeni su rabati te uvjeti pod kojima poduzetnik Butan plin d.o.o. može ostvariti pravo na rabat. Člankom 2. Aneksa broj 1. Ugovora o prodaji UNP-a broj 13/2004 utvrđeni su rabati koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku Butan plin d.o.o. u razdoblju od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005. godine.

Agencija je utvrdila kako su količinski rabati utvrđeni člankom 2. Aneksa broj 1 Ugovora o prodaji UNP-a broj 13/2004 istovjetni onima koji su navedeni u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine za kupce koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima.

Navedeni rabati, sukladno Aneksu broj 1 Ugovora o prodaji UNP-a, odobravaju se na prodajnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, a osnovicu za odobrenje rabata predstavlja zbroj stvarno isporučenih količina UNP-a u razdoblju od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005. godine. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se rabat odobravati za svaku isporuku pojedinačno, odnosno na svakom ispostavljenom računu, kao rabat od […] posto do godišnjeg obračuna. Godišnji obračun radi se u skladu sa stvarno ukupno isporučenim količinama u razdoblju od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005. godine. Ukoliko se godišnjim obračunom utvrdi da poduzetnik Butan plin d.o.o. nije preuzeo količine kojima ostvaruje pravo na rabat od […], Proplin d.o.o. će poduzetnika Butan plin d.o.o. financijski teretiti za razlike prema pripadajućem nižem rabatnom razredu, za ukupno isporučenu godišnju količinu.

U privitku Ugovora o prodaji UNP-a broj 13/2004 nalazi se specifikacija po mjesecima za isporuke UNP-a poduzetniku Butan plin d.o.o., sukladno kojoj utvrđena ukupna planirana količina za ugovorno razdoblje od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005. godine iznosi [2.500,00-3.500,00] t UNP-a.

Iz navedene specifikacije proizlazi kako predviđena preuzeta količina UNP-a od strane poduzetnika Butan plin d.o.o. pripada najvišem rabatnom razredu navedenom u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine, za kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, odnosno u članku 2. Aneksa broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 13/2004. te pripadajući rabat iznosi […] posto.

Podneskom poduzetnika Proplin d.o.o. od 4. listopada 2006. Agenciji su dostavljeni računi za UNP koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Butan plin d.o.o. u 2004. i 2005. godini.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Butan plin d.o.o., u ugovornom razdoblju od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005. godine, Agencija je analizirala sve ispostavljene račune poduzetniku Butan plin d.o.o., počevši s računom broj 300904001072 od 3. lipnja 2004. zaključno s računom broj 040905000668 od 25. svibnja 2005. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno dvjesto dva (202) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Butan plin d.o.o.

Iz analiziranih računa poduzetnika Butan plin d.o.o., za ugovoreno razdoblje od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005. godine, proizlazi kako je poduzetnik Butan plin d.o.o. kupio ukupno [3.500.000,00-4.000.000,00] kg UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o. u ugovornom razdoblju te je temeljem stvarno preuzetih količina ostvario pravo na rabat od […] posto, što je razvidno i iz navedenih računa.

Shodno navedenome, rabat se poduzetniku Butan plin odobravao po svakom računu te je usporedbom odobrenog rabata i rabata utvrđenih za kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, ustanovljeno je ostvareni rabat odgovara rabatu objavljenom u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine.

Podneskom zaprimljenim u Agenciji 27. rujna 2007. poduzetnik Sedam-plin d.o.o. naveo je kako je poduzetnik Proplin d.o.o., poduzetniku Butan plin d.o.o., odobravao gotovo pedeset (50) posto viši rabat, u pedeset (50) posto dužem razdoblju, za pedeset (50) posto manju količinu kupljenog UNP-a, u odnosu na poduzetnika Sedam-plin d.o.o.

Naime, u rečenom podnesku poduzetnik Sedam-plin d.o.o. naveo je kako su navedeni poduzetnici od srpnja do prosinca 2004. godine ostvarivali različite rabate i to Sedam-plin d.o.o. rabat od […]posto, a Butan plin d.o.o. rabat u iznosu od […] posto.

Iz provedene analize doista proizlazi kako je poduzetnik Sedam-plin d.o.o. preuzeo gotovo dvostruko više UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od srpnja do prosinca 2004. godine. Međutim, same preuzete količine UNP-a nisu jedini kriterij za ostvarivanje prava na rabat, budući da rabat ovisi i o kategoriji/potkategoriji kupaca u kojoj je temeljem njihove djelatnosti i Odluke o rabatnoj politici svrstan određeni poduzetnik.

U ovom konkretnom slučaju, Agencija je utvrdila kako su poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Butan plin d.o.o. pripadali različitim potkategorijama kupaca UNP-a sukladno tada važećoj Odluci o rabatnoj politici od 1. ožujka 2004., odnosno da su u razdoblju od srpnja do prosinca 2004. godine ostvarili rabat u iznosu koji im je i pripadao sukladno navedenoj Odluci o rabatnoj politici.

Slijedom svega navedenoga, Agencija je zaključila kako u slučaju rabata odobravanih poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Butan plin d.o.o. nije riječ o primjeni nejednakih uvjeta za istovrsne poslove, budući da je riječ o dvije različite potkategorije kupaca na koje se temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine primjenjuju različiti rabati, i to o potkategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, kojoj je pripadao poduzetnik Butan plin d.o.o., te o potkategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama, a kojoj je pripadao poduzetnik Sedam-plin d.o.o.

9.1.2.4. Eurotherm d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Eurotherm d.o.o. sklopili su 28. ožujka 2003. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 10/2002 za razdoblje od godinu dana, s primjenom od 1. travnja 2003. godine. U privitku I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 10/2002 nalazi se specifikacija po mjesecima za 2003. i 2004. godinu, temeljem koje je, za ugovoreno razdoblje od 1. travnja 2003. do 31. ožujka 2004. godine utvrđena ukupna planirana količina od [1.000,00-2.000,00] t UNP-a.

Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 10/2002 utvrđeni su rabati koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku Eurotherm d.o.o. za razdoblje trajanja Ugovora o prodaji UNP-a broj 10/2002. Osnovicu za odobrenje rabata predstavlja zbroj stvarno isporučenih količina UNP-a u razdoblju od 1. travnja 2003. do 31. ožujka 2004. godine. Ugovoreni rabati iznosili su za količine od 1.000,00 do 2.000,00 t godišnje […] posto, za količine od 2.001,00 do 3.000,00 t […] posto, a za 3.001,00 i više t […] posto.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Eurotherm d.o.o., u 2004. godini, Agencija analizirala sve ispostavljene račune poduzetniku Eurotherm d.o.o. u 2004. godini, počevši s računom broj 30090400084 od 12. siječnja 2004. zaključno s računom broj 300904000858 od 8. ožujka 2004, temeljem čega je Agencija utvrdila da je poduzetnik Eurotherm d.o.o. u ugovornom razdoblju preuzeo ukupno [0-500.000,00] kg UNP-a. U 2004. godini ispostavljeno je ukupno dvanaest (12) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Eurotherm d.o.o.

Agencija je utvrdila kako poduzetniku Eurotherm d.o.o. u 2004. godini nije odobravan rabat.

9.1.2.5. Jadranplin d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Jadranplin d.o.o. sklopili su 11. veljače 2003. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 9/2002 na razdoblje od godinu dana s primjenom od 1. siječnja 2003. godine. Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 9/2002 produljeno je trajanje navedenog Ugovora o prodaji UNP-a broj 9/2002 na godinu dana, počevši od 2. siječnja 2004. godine.

Agencija je uvidom u predmetni Ugovor i Aneks utvrdila kako ne sadrže odredbu kojom se uređuje pravo na ostvarivanje rabata temeljem preuzetih količina UNP-a, te kako ne postoji specifikacija po mjesecima za isporuke u 2004. godini.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina, Agencija je u obzir uzela sve račune ispostavljene poduzetniku Jadranplin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. i to počevši s računom broj 600904000014 od 7. siječnja 2004., zaključno s računom broj 600054096779 od 31. prosinca 2004. godine, što odgovara ugovornom razdoblju iz Ugovora o prodaji UNP-a broj 9/2002 i pripadajućeg Aneksa Ugovoru. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno sto dvadeset tri (123) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Jadranplin d.o.o.

Iz navedenih računa proizlazi da je u razdoblju od 2. siječnja 2004. do 31. prosinca 2004. godine poduzetnik Jadranplin d.o.o. kupio [2.000.000,00-2.500.000,00] kg UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o., čime bi, temeljem stvarno preuzetih količina i sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine, Jadranplin d.o.o. imao pravo na rabat u kategoriji kupaca kojima pripada i Sedamplin d.o.o., odnosno u kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama.

Ostvarena količina od [2.000.000,00-2.500.000,00] kg odgovarala je razredu od 2.001,00 do 3.000,00 t/god za koju je, sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004., bio propisan rabat od […] posto za kategoriju kupaca koji kupuju UNP za daljnju prodaju u bocama i malim spremnicima.

Pregledom svih računa izdanih poduzetniku Jadranplin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. razvidno je kako poduzetniku Jadranplin d.o.o. nije odobravan rabat te kako sve cijene UNP-a na računima odgovaraju cjeniku poduzetnika Proplin d.o.o., važećem u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine. Cjenik je prikazan tablicom 29.

Poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se, u podnesku zaprimljenim u Agenciji 4. listopada 2006., kako Jadranplin d.o.o. rabat nije dobivao jer u sklopljenom ugovoru nije bio uređen. Agencija je još jednom zatražila očitovanje o razlozima zbog kojeg poduzetnik Jadranplin d.o.o., iako je pripadao kategoriji kupaca UNP-a za daljnju prodaju u bocama i malim spremnicima određenu Odlukom od 1. ožujka 2004. godine, nije sklopio aneks Ugovoru o prodaji UNP-a kojim bi se utvrdilo pravo na ostvarivanje rabata, iako je u razdoblju u kojem je važila navedena Odluka ostvario potrebne količine UNP-a. Podneskom, zaprimljenim u Agenciji 11. studenoga 2008., poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 9/2002 nisu ugovorene ni specificirane količine.

Iz navedenog proizlazi kako pripadanje određenoj kategoriji/potkategoriji kupaca i ostvarivanje količina za koje u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a postoji količinski i rabatni razred nisu dovoljni za odobravanje rabata, ukoliko takvi rabati nisu uređeni ugovorom o prodaji UNP-a ili aneksima koji čine sastavni dio ugovora.

9.1.2.6. Plinara Mario d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Plinara Mario d.o.o. sklopili su 14. travnja 2004. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 3/2004, na razdoblje od godinu dana, koji se primjenjivao od 1. travnja 2004. godine.

Aneksom broj 2 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 3/2004 utvrđeni su rabati koji se odobravaju poduzetniku Plinara Mario d.o.o. i to na način da se rabat odobrava u apsolutnom iznosu na računu za isporučeni UNP na prodajnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i to za bocu od 7,5 kg odobrava se rabat u iznosu od […] kn, za bocu od 10 kg odobrava se rabat u iznosu od […] kn, te za bocu od 35 kg odobrava se rabat u iznosu od […] kn. Navedeni rabati odgovaraju količinskom razredu od 81-100 t/god kupljenog UNP-a u bocama, sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. ožujka 2004.

U privitku Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 3/2004 nalazi se specifikacija po mjesecima za isporuke u 2004. godini temeljem koje potrebne količine UNP-a u bocama u 2004. godini iznose [100-150] t UNP-a.

Agencija je utvrdila kako visina rabata utvrđena Aneksom broj 2 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 3/2004 ne odgovara specificiranoj količini iz osnovnog Ugovora, odnosno rabat utvrđen Aneksom je rabat koji odgovara manjem količinskom razredu, što znači da je iznos rabata bio niži od onoga koji se trebao ugovoriti s poduzetnikom Plinara Mario d.o.o. temeljem specifikacije isporuka i Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine.

Poduzetnik Plinara Mario d.o.o., prema podacima dostavljenim Agenciji podneskom poduzetnika Proplin d.o.o. od 23. listopada 2004., ostvario je rabat u kategoriji kupaca UNP-a u bocama za daljnju prodaju za PJ DC Pula. Taj rabat je u apsolutnim iznosima iznosio kako slijedi: za bocu od 7,5 kg – […] kn, za bocu od 10 kg – […] kn, za bocu od 35 kg – […] kn, što odgovara količinskom razredu od kupljenih 81 do 100 t/god UNP-a utvrđenim Odlukom o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina, Agencija je u obzir uzela sve račune ispostavljene poduzetniku Plinara Mario d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. i to počevši s računom broj 300054016530 od 7. travnja 2004., zaključno s računom broj 300055017336 od 30. ožujka 2005. godine, što odgovara ugovornom razdoblju iz Ugovora o prodaji UNP-a broj 3/2004. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno sto trideset jedan (131) račun od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Plinara Mario d.o.o.

Analizom navedenih računa, koje je poduzetnik Proplin d.o.o. dostavio Agenciji podneskom od 4. listopada 2006., Agencija je utvrdila kako je poduzetnik Plinara Mario d.o.o. od poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od 1. travnja 2004. do 31. ožujka 2005. godine kupio UNP-a u količini od [150.000,00-200.000,00] kg.

Od te ukupne količine, [100.000,00-150.000,00] kg UNP-a bilo je pakirano u boce od 7,5 kg, 10 kg i 35 kg, te se na tu količinu i odnosi realizacija prava na rabat. Ostatak od [50.000,00-100.000,00] kg UNP-a odnosi se na UNP koji je na računima iskazan pod šifrom 000008, što prema očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o. od 21. siječnja 2008., predstavlja kontejnerski plin koji se isporučuje iz skladišta poduzetnika Proplin d.o.o. u spremnike zapremine do 5 m3. Na kontejnerski plin nije obračunavan popust što je Agencija i utvrdila uvidom u račune poduzetnika Plinara Mario d.o.o.

Agencija je uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Plinara Mario d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. za isporučeni UNP, utvrdila kako su od 1. travnja 2004. godine svi rabati obračunavani poduzetniku Plinara Mario d.o.o., a koji su se odnosili na boce UNP-a od 7,5 kg, 10 kg i 35 kg, odgovarali količinskom razredu od 81 do 100 t/god objavljenom u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine. Slijedom navedenog, za bocu UNP-a od 7,5 kg cijena s rabatom bila je […] kn, za bocu od 10 kg cijena s rabatom iznosila je […] kn, a cijena boce od 35 kg umanjena za rabat iznosila je […] kn.

Nadalje, stvarno ostvarena količina u razdoblju od 1. travnja 2004. do 31. ožujka 2005. odgovara većem količinskom razredu, sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. ožujka 2004. godine, od onog temeljem kojeg je odobravan rabat.

Aneksom broj 2 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 3/2004 određeno je da će Proplin d.o.o. poduzetniku Plinara Mario d.o.o. odobriti rabat ovisno o ugovorenim i isporučenim količinama te da Proplin d.o.o. zadržava pravo izmjene rabata ukoliko dođe do bitnih promjena u isporučenim količinama, odnosno u slučaju bitno promijenjenih okolnosti poslovanja.

Za razliku od Aneksa osnovnih ugovora potpisanih s poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Butan plin d.o.o. u 2004. godini, u Aneksu osnovnog ugovora poduzetnika Plinara Mario d.o.o. nisu navedeni svi mogući količinski razredi i pripadajući rabati te odredbe kojima se uređuje financijsko terećenje ili financijsko odobrenje poduzetnika Plinara Mario d.o.o. za razlike prema nižem ili višem količinskom razredu za ukupno isporučene godišnje količine.

Iz svega navedenog proizlazi kako je poduzetnik Plinara Mario d.o.o. ostvario manji rabat od onog koji je utvrđen člankom 3. Odluke o rabatnoj politici Proplina od 1. ožujka 2004. godine, budući da je kupio količine veće od količina propisanih razredima temeljem kojih je ostvarivao rabat te je temeljem stvarno kupljenih količina u ugovornom razdoblju od 1. travnja 2004. do 31. ožujka 2005. godine trebao ostvarivati rabat predviđen za količinski razred 101-120 t/god koji je iznosio […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10 kg i […] kn za bocu od 35 kg.

Međutim, rečeni poduzetnik je sklopio Aneks osnovnog Ugovora u kojem je fiksno određen popust koji će mu se odobravati za preuzete količine UNP-a te je potpisivanjem Aneksa osnovnog Ugovora pristao na takav obračun cijene UNP-a.

9.1.2.7. Pahljina grupa d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Pahljina grupa d.o.o. sklopili su 26. svibnja 2004. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004, na razdoblje od godinu dana s primjenom od 26. svibnja 2004. godine.

Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 22/2004, koji sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke u 2004. godini, prazan je te tablica sa specificiranim količinama nije ispunjena, iako je člankom 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004 uređeno kako prodavatelj prodaje, a kupac od prodavatelja kupuje UNP u bocama á 7,5 kg, á 10 kg i á 35 kg, prema godišnjoj specifikaciji u kojoj je dinamika preuzimanja po mjesecima, a koja je sastavni dio Ugovora kao Privitak I.

Nadalje, i članak 4. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004 uređuje kako je kupac dužan u skladu s priloženom specifikacijom prodavatelju prijaviti svoje mjesečne potrebe uz naznaku preuzimanja, najkasnije 8 dana prije početka mjeseca.

Na upit Agencije o temelju isporuke UNP-a poduzetniku Pahljina grupa d.o.o., poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se, podneskom zaprimljenim u Agenciju 2. travnja 2008., da temelj isporuke predstavlja ugovor, a kupac, poduzetnik Pahljina grupa d.o.o., naručivao je UNP telefonom u poslovnoj jedinici Rijeka.

Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004, od 26. svibnja 2004. godine, utvrđeni su rabati koji su odobravani poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. u razdoblju trajanja osnovnog ugovora. Sukladno članku 2. Aneksa broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004, prodavatelj kupcu odobrava rabat ovisno o ugovorenim i isporučenim količinama UNP-a na cijenu iz članka 3. osnovnog ugovora, i to na prodajnu cijenu bez PDV-a u apsolutnom iznosu na računu za isporučeni UNP. Nadalje, Proplin d.o.o. zadržava pravo izmjene rabata ukoliko dođe do bitnih promjena u isporučenim količinama, odnosno u slučaju bitno promijenjenih okolnosti poslovanja.

Sukladno Aneksu broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 22/2004, za bocu od 7,5 kg odobrava se rabat u iznosu od […] kn, za bocu od 10 kg odobrava se rabat u iznosu od […] kn, te za bocu od 35 kg odobrava se rabat u iznosu od […] kn.

Usporedbom količinskih razreda i pripadajućih rabata utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine s rabatima ugovorenim Aneksom broj 1 Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004, razvidno je kako su rabati ugovoreni Aneksom viši od bilo kojeg rabata koji se odobrava kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju bez obzira na poslovnu jedinicu, sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine.

Iz navedenog proizlazi kako Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine nije predstavljala osnovu za određivanje visine rabata poduzetniku Pahljina grupa d.o.o.

Razdoblje na koje se odnosi odobravani rabat kraće je od godine dana, budući da su poduzetnici Proplin d.o.o. i Pahljina grupa d.o.o. prije isteka Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 22/2004, sklopili Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 28/2005 dana 10. svibnja 2005. godine, koji je sklopljen na godinu dana, a primjenjivao se od 10. svibnja 2005. godine.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina, te ostvarenih rabata, Agencija je u obzir uzela sve račune ispostavljene poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. i to počevši s računom broj 500054026810 od 26. svibnja 2004. zaključno s računom broj 500055025060 od 9. svibnja 2005. godine, što odgovara ugovornom razdoblju iz Ugovora o prodaji UNP-a broj 22/2004. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno osamdeset pet (85) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Pahljina grupa d.o.o.

Uvidom u navedene račune, Agencija je utvrdila kako je poduzetnik Pahljina grupa d.o.o. od poduzetnika Proplin d.o.o., u razdoblju od 26. svibnja 2004. do 9. svibnja 2005. godine, kupio ukupno [100.000,00-150.000,00] kg UNP-a, od čega [100.000,00-150.000,00] kg UNP-a u bocama, te mu je po svakom računu za kupljeni UNP u bocama obračunat ugovoreni rabat, koji je viši od rabata utvrđenog Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004.

U promatranom razdoblju od 26. svibnja 2004. do 9. svibnja 2005. godine, poduzetnik Pahljina grupa d.o.o. kupio je samo jednom UNP koji je na računima iskazan pod šifrom 000008, što prema očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o. od 21. siječnja 2008., predstavlja kontejnerski plin koji se isporučuje iz skladišta poduzetnika Proplin d.o.o. u spremnike zapremine do 5 m3. Na kontejnerski plin nije obračunavan popust što je Agencija i utvrdila uvidom u račun broj 500055014530 i usporedbom cijene na računu s važećim cjenikom poduzetnika Proplin d.o.o. u tom razdoblju.

9.1.2.8. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja

Uvidom u dokumente pod nazivom »Pregled ostvarenih rabata i kategorije kupaca« dostavljenih Agenciji od strane poduzetnika Proplin d.o.o., Agencija je utvrdila kako pojedinim poduzetnicima koji pripadaju kategoriji kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja poduzetnik Proplin d.o.o. nije isplaćivao rabat temeljem te kategorije, nego temeljem kategorije kupaca UNP-a u bocama za daljnju prodaju za područje pojedinih distributivnih centara.

Stoga je Agencija, dopisom od 20. listopada 2008. zatražila očitovanje od poduzetnika Proplina d.o.o. o razlozima uvrštavanja poduzetnika koji djeluju na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima, odnosno imaju mreže vlastitih benzinskih postaja, u kategoriju kupaca UNP-a u bocama za daljnju prodaju prema različitim distributivnim centrima poduzetnika Proplina d.o.o., a ne u kategoriju kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.

Poduzetnik Proplin d.o.o. se u podnesku zaprimljenim u Agenciji 11. studenoga 2008., očitovao kako je riječ o formalnoj pogrešci zbog načina evidentiranja podataka, jer se takvi poduzetnici pojavljuju u više poslovnih jedinica, budući da imaju maloprodajna mjesta na različitim područjima. Prema tvrdnjama poduzetnika Proplin d.o.o., u operativnoj evidenciji svaka poslovna jedinica evidentira takvog poduzetnika kao svog kupca, a kako su podaci pripremani na bazi prodaje i evidencija u poslovnim jedinicama, dogodilo se da se ti poduzetnici navode kao kupci poslovnih jedinica, iako su zapravo kupci UNP-a za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.

Nadalje, na usmenoj raspravi održanoj 25. studenoga 2008., poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako je moguće da je došlo do isplate različitog rabata od kategorizacije, međutim, istaknuo je kako su svi rabati isplaćivani sukladno sklopljenim ugovorima.

Poduzetnik Proplin d.o.o. je podneskom zaprimljenim u Agenciji 3. prosinca 2008. dostavio popis kupaca koji pripadaju kategoriji kupaca u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja, ugovore sklopljene s poduzetnikom Proplin d.o.o. u 2004., 2005. i 2006. godini, podatke o količinama ostvarenim u svakoj od tih godina, te ostvarene rabate.

Iz navedenog podneska proizlazi kako je u 2004. godini ukupno deset (10) poduzetnika pripadalo kategoriji kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.

Tablica 30.: Količine kupljenog UNP-a u bocama i odobreni rabati poduzetnicima s mrežom vlastitih benzinskih postaja u 2004. godini

Redni broj

Naziv poduzetnika

Kupljene količine UNP-a u bocama t

Iznosi rabata za bocu od 7,5 kg kn/boca

Iznos rabata za bocu od 10 kg kn/boca

Iznos rabata za bocu od 35 kg kn/boca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Ina SD Trgovina na malo

[20.000,00-25.000,00]

[…]

[…]

[…]

2.

INA-Osijek Petrol d.d.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

3.

INA-Cro Petrol d.d.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

4.

Europetrol d.o.o.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

5.

Petrol trgovina d.o.o.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

6.

OMV Istrabenz d.o.o.

[500,00-750,00]

[…]

[…]

[…]

7.

Europa mil d.o.o.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

8.

Zovko-Zagreb d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

9.

Sirovina Benz d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

10.

Auto plin, vl. Z. Malović

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 3. prosinca 2008. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Usporedbom tablice 26., kojom su određeni rabati za kategoriju kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja u 2004. godini, i tablice 30., razvidno je kako ostvareni rabati pojedinih poduzetnika ne odgovaraju utvrđenim rabatima u Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

Naime, budući je važećim Odlukama o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2004. godini određeno kako za kupljenu količinu UNP-a za količinski razred od 0-150 t godišnje pripadajući rabat iznosi za bocu od 7,5 kg […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, te za bocu od 35,00 kg […] kn, iz tablice 30. jasno proizlazi kako su poduzetnici Zovko-Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama, Slavonska avenija 63 (dalje: Zovko-Zagreb d.o.o.) Sirovina Benz d.o.o., sa sjedištem u Kninu, Drniška cesta 3 (dalje: Sirovina Benz d.o.o.), i Trgovački obrt Auto plin, sa sjedištem u Zagrebu, 1. Resnički gaj 18 (dalje: Trgovački obrt Auto plin) ostvarili manji rabat od onog utvrđenog Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. Rečeni poduzetnici u 2004. godini nisu imali sklopljen sporazum s poduzetnikom Proplin d.o.o. o prodaji UNP-a u bocama.

Nastavno na izneseno, poduzetnici Zovko-Zagreb d.o.o. i Trgovački obrt Auto plin su, umjesto odobrenih […] kn za bocu od 7,5 kg, trebali ostvarili rabat od […] kn, za bocu od 10,00 kg umjesto […] kn rabat je trebao iznositi […] kn, a za bocu od 35,00 kg umjesto odobrenih […] kn, rabat je trebao iznositi […] kn.

Isto tako, poduzetniku Sirovina Benz d.o.o. također je odobravan manji rabat od onog utvrđenog Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., te je taj poduzetnik za bocu od 7,5 kg ostvarivao rabat od […] kn umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg odobren rabat iznosio je […] kn umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg rabat je iznosio […] kn umjesto […] kn utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

Iako su poduzetnici INA-Osijek Petrol d.d. i INA-Cro Petrol d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 226 (dalje: INA-Cro Petrol d.d.) povezana društva poduzetnika INA d.d., u smislu Zakona o trgovačkim društvima, na njih se nije odnosio rabat utvrđen Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. za poduzetnika INA d.d.

Nadalje, iz analize dostavljenih podataka proizlazi da su poduzetnici Europa Mil d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, A. Fortisa 1 (dalje Europa Mil d.o.o.) i INA-Cro Petrol d.d. ostvarili viši rabat od onog utvrđenog važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2004. godini.

Poduzetnik Ina-Cro Petrol d.d. i Proplin d.o.o. sklopili su 28. veljače 2003. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 33/2002. Aneksom broj 2 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 33/2002 uređeni su rabati i to na način da se rabat odobrava na prodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Aneksom broj 4 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 33/2002 produljen je Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 33/2002 do 27. travnja 2005. godine.

Naime, analiza je pokazala da je poduzetniku INA-Cro Petrol d.d., iako je ostvario količinu od [100,00-250,00] t, koja odgovara manjem količinskom razredu, odobren rabat za veći količinski razred propisan za količine veće od 151 tone. Slijedom navedenog, rečenom poduzetniku odobren je rabat od […] kn za bocu od 7,5 kg, iako je realno trebao ostvariti rabat od […] kn, za bocu od 10,00 kg ostvario je rabat od […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg rabat od […] kn, iako je Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. određen rabat od […] kn.

Nadalje, poduzetnik Proplin d.o.o. i Europa Mil d.o.o. sklopili su 18. ožujka 2004. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2004, za razdoblje od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2004. godine. Člankom 2. Aneksa broj 2. Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2004 određeni su iznosi rabata koje Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku Europa Mil d.o.o., ovisno o ugovorenim i isporučenim količinama UNP-a, a koji iznose za bocu od 7,5 kg […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn i za bocu od 35 kg […] kn. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 4/2004 sadrži tablicu pod nazivom Specifikacija po mjesecima za isporuke u 2004. godini, ali koja je neispunjena, odnosno ne sadrži nikakve podatke.

Poduzetnik Europa Mil d.o.o. u 2004. godini, odnosno u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 31. prosinca 2004. godine, od poduzetnika Proplin d.o.o. kupio je [100,00-250,00] t UNP-a u bocama. Iako je temeljem te količine trebao ostvariti rabat određen Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a za količinski razred od 0-150 t, Proplin d.o.o. je poduzetniku Europa Mil d.o.o. odobravao rabate za viši količinski razred i to za bocu od 7,5 kg […] kn, umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto […] kn.

Analizom rabata odobrenih poduzetniku Europa Mil d.o.o. u 2004. godini utvrđeno je da je istom poduzetniku rabat odobravan temeljem članka 4. važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

9.1.4. Članak 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o.


Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. srpnja 2002. na snazi je bila od 1. srpnja 2002. do 29. veljače 2004. godine. Člankom 4. navedene Odluke utvrđeno je da:

»Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani uz godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima:

c) preuzimanja i/ili potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije,

d) položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o.,

e) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene rabatnom politikom i kad je položaj kupca na tržištu od strateškog značaja za Proplin d.o.o.«

Dana 1. ožujka 2004. na snagu je stupila nova Odluka o rabatnoj Politici Proplina d.o.o., koja, u članku 4., sadrži istovjetnu odredbu koja je navedena i u ranijoj Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. srpnja 2002. godine.

Agencija je zatražila očitovanje poduzetnika Proplin d.o.o. o temelju i razlozima određivanja odredbe članka 4. prema kojoj je u iznimnim slučajevima moguće ostvariti rabat koji nije vezan uz godišnje kupljene količine UNP-a.

Poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se Agenciji, podneskom od 28. prosinca 2006., te je pojasnio kako odluka Uprave društva predstavlja temelj, a određivanje odredbe navedenog članka je uslijedilo radi lakšeg i transparentnijeg reagiranja na tržištu i odgovora na notornu činjenicu da ostala trgovačka društva, koja se bave istovjetnim poslovima kao poduzetnik Proplin d.o.o., nelojalno konkuriraju »dampinškim« cijenama.

Naime, prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., to mogu iz razloga što krše zakonske propise Republike Hrvatske, ne poštuju cijenu propisanu od MINGORP-a gdje je dio iz cijene namijenjen za popravak i nabavku nove ambalaže, što masovno zlouporabljuju zaštićeni žig poduzetnika Proplin d.o.o. korištenjem ambalaže u njegovom vlasništvu i zaštićene njegovim zaštitnim žigom.

Nadalje, poduzetnik Proplin d.o.o. istaknuo je kako je poznato da svi poduzetnici koji prodaju UNP u Republici Hrvatskoj u manjoj ili većoj mjeri koriste plinske boce poduzetnika Proplin d.o.o., bez obzira što su iste zaštićene zaštitnim žigom i u vlasništvu su poduzetnika Proplin d.o.o., te na strani tih poduzetnika postoje elementi kaznene, upravne i građansko-pravne odgovornosti.

Poduzetnik Proplin d.o.o. također je naveo da su opisanom nelojalnom tržišnom utakmicom mnogi poduzetnici, a posebice podnositelji zahtjeva zadnjih godinu dana preuzeli u pojedinim područjima, primjerice na području distributivnih centara Zadar i Kaštel Sućurac, oko trideset (30) posto tržišta plinskih boca. Istodobno, Proplin d.o.o. je u obvezi, kao trgovačko društvo u čijem temeljnom kapitalu većinski udjel ima poduzetnik INA d.d., koje je u posredno u većinskom vlasništvu države, prodavati plin na otocima unatoč gubicima na istoj prodaji, što ostali poduzetnici ne rade.

Nadalje, obrazlažući odredbu članka 4. točke a) Odluke o rabatnoj Politici Proplina d.o.o., temeljem koje postoji mogućnost dodjele rabata zbog preuzimanja i/ili potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije, poduzetnik Proplin d.o.o. je naveo da je namjera navedenog članka 4. točke a) stimulirati dotadašnje kupce poduzetnika Proplin d.o.o. da ne prijeđu kod konkurentskih poduzetnika, koji nelojalnom tržišnom utakmicom pokušavaju preuzeti kupce poduzetnika Proplin d.o.o. Kao poduzetnike koji predstavljaju konkurente na tržištu prodaje UNP-a u bocama, poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je poduzetnike Sedam-plin d.o.o., Brala trade d.o.o., Eurotherm d.o.o. i Jadran plin d.o.o., koji su prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., ušli na tržište na način da su postojećim ugovornim preprodavateljima poduzetnika Proplin d.o.o ponudili UNP u bocama pod »dampinškim« cijenama, odnosno nisu stvarali vlastitu distributivnu mrežu, već su preuzeli dio postojeće distributivne mreže poduzetnika Proplin d.o.o. konkurirajući time poduzetniku Proplin d.o.o. na nelojalan način. Isto su, naglasio je poduzetnik Proplin d.o.o., navedeni poduzetnici učinili i na područjima koja su u blizini njihovih sjedišta/punionica, odnosno tamo gdje im je trošak logistike najniži. U navedenom očitovanju, poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako niti jedan od spomenutih poduzetnika nije krenuo u distribuciju UNP-a na otocima, na kojima Proplin d.o.o. ostvaruje gubitak od prosječno trideset (30) kn po svakoj prodanoj boci.

U 2004. godini rabate temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. ostvarilo je pet (5) poduzetnika i to: Elektroservis, Malinska, Montkemija, Bakar, Europa Mil d.o.o., Zagreb, Trus prom d.o.o., Zagreb i Školjić d.d., Rijeka.

Agencija je, uvidom u popis kupaca koji su u 2004. godini ostvarili rabat temeljem Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplina d.o.o., a koji je Agencija zaprimila podneskom poduzetnika Proplin d.o.o., od 23. listopada 2006., utvrdila kako navedenih pet poduzetnika nije ostvarilo rabat niti u jednoj drugoj kategoriji utvrđenoj Odlukom o rabatnoj politici poduzetnika Proplina d.o.o., osim temeljem članka 4. navedene Odluke. Iznosi rabata odobrenih temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. prikazani su u tablici 31.

Tablica 31.: Odobreni rabati sukladno članku 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. u 2004. godini

Naziv poduzetnika

Iznosi rabata za bocu
od 7,5 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu
od 10 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 35 kg kn/boca

Iznos
rabata %

1.

2.

3.

4.

5.

Obrt Elektro servis, Malinska

[…]

[…]

[…]

-

Montkemija d.o.o., Bakar

[…]

[…]

[…]

-

Europa Mil d.o.o., Zagreb

Trus prom d.o.o., Zagreb

[…]

[…]

[…]

-

Školjić d.d., Rijeka

[…]

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 23. listopada 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnik Proplin d.o.o. se podneskom od 28. prosinca 2006., očitovao da količina UNP-a prodanog putem kupaca koji su ostvarili rabat temeljem članka 4. točke a) navedene Odluke iznosi 0,6 posto ukupne prodaje u 2004. godini.

9.2. 2005. GODINA

Tijekom 2005. godine na snazi su bile dvije Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. i to prva koja je stupila na snagu 1. siječnja 2005. godine i druga od 15. travnja 2005. godine. Stupanjem na snagu Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 15. travnja 2005. godine prestaje važiti Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine.

Člankom 2. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine utvrđene su kategorije kupaca koji ostvaruju pravo na rabat. Te kategorije u potpunosti se podudaraju s kategorijama kupaca iz članka 2. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine.

Usporedbom količinskih razreda i pripadajućih rabata objavljenih u Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. ožujka 2004. godine i količinskih razreda i pripadajućih rabata iz Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine, Agencija je zaključila kako su isti jednaki za sve kategorije kupaca, osim za kupce koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama.

U tablici 32. navedeni su količinski razredi i rabati važeći za navedenu kategoriju kupaca u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 14. travnja 2005. godine.

Tablica 32.: Rabati za kupce koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i bocama

[…]

Usporedbom tablica 19. i 32., razvidno je kako se novom Odlukom o rabatnoj politici povećao rabat za količinski razred od 1.000 do 2000 t/god i to za […] postotni bod.

Podneskom od 5. studenoga 2007. poduzetnik Proplin d.o.o. dostavio je Agenciji preslike Odluka o rabatnoj politici za 2006. i 2007. godinu. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako je Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 15. travnja 2005. godine bila važeća za razdoblje od 15. travnja 2005. do 31. svibnja 2007. godine.

Člankom 1. Odluke o rabatnoj politici Proplina od 15. travnja 2005. godine utvrđeno je kako se kupcima UNP-a mogu odobravati rabati na bazi godišnje ugovorenih količina, ovisno o poslovnoj politici Proplin-a d.o.o. koji će se korigirati na bazi ukupnih stvarno preuzetih količina u godini dana, odnosno istekom godišnjeg ugovora.

Sukladno članku 2. navedene Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. rabati se odobravaju prema kategoriji kupaca i to:

1. kupcima koji koriste UNP za potrebe proizvodnje

a) u tranzitu,

b) u malim spremnicima,

2. kupcima koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima,

3. plinarama,

4. kupcima UNP-a u bocama za daljnju prodaju,

5. kupcima UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja te

6. kupcima UNP-a za asfaltne baze.

Odlukom o rabatnoj politici Proplina od 15. travnja 2005. godine ukida se potkategorija kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama, unutar kategorije kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju. To je ujedno i jedina razlika u odnosu na Odluku o rabatnoj politici Proplina od 1. siječnja 2005. godine. Ukidanjem te potkategorije pravo na mogućnost dobivanja rabata izgubili su poduzetnici Sedam-plin d.o.o., Jadran plin d.o.o., Eurotherm d.o.o. i Brala trade d.o.o.

Podneskom od 28. prosinca 2006. poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se, na upit Agencije, o tome je li moguće uvrstiti poduzetnike Brala trade d.o.o. i Sedam-plin d.o.o. jednim dijelom u skupinu 2., odnosno u kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, a drugim dijelom u skupinu 4., odnosno kategoriju kupaca koji koriste UNP u bocama za daljnju prodaju, s obzirom da jedinstvena kategorija kojoj su navedeni poduzetnici pripadali više ne postoji.

Poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako nije moguće na opisani način svrstati poduzetnike Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. i to iz razloga što kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima pripadaju poduzetnici koji isključivo pune male spremnike kod potrošača, a i u toj kategoriji nema mogućnosti ostvarivanja ekstra profita kao na prodaji UNP-a u bocama. Nadalje, poduzetnike Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. nije moguće smjestiti u skupinu 4. kategorije kupaca koji koriste UNP u bocama za daljnju prodaju, budući da u tu kategoriju ulaze poduzetnici koji kupuju UNP u bocama napunjen u punionicama poduzetnika Proplin d.o.o., odnosno kupuju finalni proizvod, a poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. kupuju UNP u »rinfuzi«, koji zatim pune u boce u svojim punionicama, te iste prodaju na tržištu.

9.2.1. Cjenik

U 2005. godini na snazi je bio jedan cjenik poduzetnika Proplin d.o.o. vezan uz UNP, a prikaz istog nalazi se u tablici 33.

Tablica 33.: Cjenik UNP-a poduzetnika Proplin d.o.o. u 2005. godini

UNP

Jedinica mjere

Cijena kn

Posebni porez

kn

Cijena s posebnim porezom
kn

PDV kn

Maloprodajna cijena

kn

1

2

3

4

5

6

7

AC FCA RAF*

kg

2,527

0,10

2,627

0,578

3,20

AC FCA DC*

kg

2,652

0,10

2,752

0,605

3,36

Boca 7,5 kg***

kom

42,690

0,75

43,440

9,557

53,00

Boca 10 kg**

kom

56,377

1,00

57,377

12,623

70,00

Boca 35 kg**

kom

197,321

3,50

200,821

44,181

245,00

Camp boca*

kg

5,367

0,10

5,467

1,203

6,67

Kontejneri*

kg

3,261

0,10

3,361

0,739

4,10

Autoplin*

kg

4,367

0,10

4,467

0,983

5,45

Autoplin*

l

2,444

0,056

2,500

0,550

3,05

*cijene formirane na razini cijena iz cjenika INA d.d. od 31. prosinca 2001. sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 14. svibnja 2001. godine

**cijene formirane sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 19. prosinca 2003. godine

***cijena formirana sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 23. prosinca 2004. godine.

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 4. listopada 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Usporedbom cjenika važećeg u 2004. godini s cjenikom iz 2005. godine, Agencija je utvrdila kako se isti razlikuju samo u cijeni UNP-a u boci od 7,5 kg. Naime, cijena u 2005. godini za taj proizvod manja je u odnosu na cijenu iz 2004. godine.

9.2.2. Ostvareni rabati

9.2.2.1. Brala trade d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Brala trade d.o.o. sklopili su 12. srpnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 33/2005, s primjenom od 1. srpnja 2005. do 30. lipnja 2006. godine.

Za razliku od ranije navedenih ugovora koje je poduzetnik Proplin d.o.o. sklopio s poduzetnicima Sedam-plin d.o.o., Butan plin d.o.o., Plinara Mario d.o.o., Pahljina grupa d.o.o., ugovor sklopljen s poduzetnikom Brala trade d.o.o. sadrži odredbe kojima se uređuju kanali distribucije kupljenog UNP-a na način da se utvrđuje obveza kupca, tj. poduzetnika Brala trade d.o.o., da od prodavatelja, tj. od poduzetnika Proplin d.o.o. kupuje UNP radi daljnje prodaje krajnjim potrošačima u Republici Hrvatskoj na svojim prodajnim mjestima (trgovina na malo) te se kupac obvezuje da se neće baviti trgovinom na veliko dok ne ishodi suglasnost MINGORP-a za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom. Ugovor broj 33/2005 važio je u razdoblju od 1. srpnja 2005. do 15. listopada 2005. godine. Poduzetnik Proplin d.o.o. raskinuo ga je zbog nepridržavanja odredbi navedenog ugovora od strane poduzetnika Brala trade d.o.o.

U privitku I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 33/2005 nalazi se specifikacija po mjesecima za isporuke za razdoblje inicijalne primjene Ugovora o prodaji UNP-a broj 33/2005, temeljem koje je, za ugovorno razdoblje od 1. srpnja 2005. do 30. lipnja 2006. godine utvrđena ukupna planirana količina UNP-a od [1.500,00-2.000,00] t.

Navedeni Ugovor ne sadrži odredbu kojom su uređeni rabati za poduzetnika Brala trade d.o.o. za vrijeme trajanja ugovora.

Agencija je izvršila uvid u sve račune ispostavljene poduzetniku Brala trade d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u ugovornom razdoblju, počevši s računom broj 040905002628 od 14. srpnja 2005., zaključno s računom broj 700056035180 od 30. lipnja 2006. te utvrdila kako poduzetniku Brala trade d.o.o. u navedenom razdoblju nije odobravan rabat. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno pedeset (50) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Brala trade d.o.o.

Isto tako, analiza dostavljenih računa je pokazala da je u 2005. godini poduzetnik Brala trade d.o.o. kupovao uvjetno rečeno tri vrste UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o., koje su iskazane na računima pod šiframa 000008, 000001 i 000013. Prema očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o., šifra 000008 odnosi se na kontejnerski plin koji se isporučuje iz skladišta poduzetnika Proplin d.o.o. u spremnike zapremine do 5 m3 i u cjeniku je naznačen kao kontejneri, 000001 odnosi se na UNP isporučivan autocisternama iz rafinerija i u cjeniku se vodi pod oznakom AC FCA RAF, 000013 odnosi se na UNP isporučivan autocisternama iz distributivnih centara koji se u cjeniku prikazanom u tablici 33. vodi kao AC FCA DC.

Usporedbom cijena iz cjenika i cijena naplaćivanih poduzetniku Brala trade d.o.o., Agencija je utvrdila kako su cijene u cjeniku i na računima istovjetne, te kako poduzetnik Proplin d.o.o. nije odobravao rabat poduzetniku Brala trade d.o.o. niti u razdoblju trajanja Ugovora o prodaji UNP-a broj 33/2005 niti izvan toga razdoblja.

U svrhu utvrđivanja stvarno isporučenih količina, Agencija je u obzir uzela sve račune ispostavljene poduzetniku Brala trade d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. i to počevši s računom broj 040905002628 od 14. srpnja 2005. zaključno s računom broj 700056035180 od 30. lipnja 2005. godine, što odgovara ugovornom razdoblju iz Ugovora o prodaji UNP-a broj 33/2005.

Uvidom u navedene račune, Agencija je utvrdila kako je poduzetnik Brala trade d.o.o., od poduzetnika Proplin d.o.o., u razdoblju od od 1. srpnja 2005. do 30. lipnja 2006. godine kupio ukupno [500.000,00-1.000.000,00] kg UNP-a.

Temeljem navedene količine poduzetnik Brala trade d.o.o. ne bi niti imao pravo na rabat u smislu Odluke o rabatnoj politici od 1. siječnja 2005. godine, pod pretpostavkom da ista nije zamijenjena novom Odlukom o rabatnoj politici od 15. travnja 2005. godine, kojom se ukida potkategorija kupaca kojoj pripada poduzetnik Brala trade d.o.o. i pod pretpostavkom da Ugovor broj 33/2005 nije raskinut 15. listopada 2005. godine, budući da je rečeni poduzetnik kupio od poduzetnika Proplin d.o.o. manje od 1.000,00 t UNP-a u ugovornom razdoblju od dvanaest mjeseci, a što je minimalna količina za ostvarivanje prava na rabat, sukladno rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

9.2.2.2. Sedam-plin d.o.o.

Prema podacima dostavljenim Agenciji podneskom poduzetnika Proplin d.o.o. od 23. listopada 2006., poduzetnici koji su ostvarili pravo na rabat u kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama su poduzetnici Eurotherm d.o.o. i Sedam-plin d.o.o., i to u razdoblju od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine. U navedenom podnesku poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako je poduzetnik Sedam-plin d.o.o., u razdoblju od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine, ostvario rabat u iznosu od […] posto.

Dana 1. srpnja 2005. poduzetnik Sedam-plin d.o.o. sklopio je s poduzetnikom Proplin d.o.o. Ugovor o prodaji UNP-a broj 19/2005, a koji se primjenjivao od 1. ožujka 2005. do 28. veljače 2006. godine. U privitku navedenog ugovora nalazi se specifikacija količina po mjesecima za isporuke UNP-a za razdoblje od ožujka 2005. do veljače 2006. godine, temeljem koje ukupna količina u ugovornom razdoblju iznosi [5.000,00-5.500,00] t UNP-a.

Iz spomenute specifikacije količina razvidno je kako su potrebne količine UNP-a kroz godinu dana veće od 5.000.000,00 kg, te bi temeljem količine i sukladno članku 2. Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine poduzetnik Sedam-plin d.o.o. ostvarivao pravo na rabat od […] posto.

Analizom svih računa ispostavljenih poduzetniku Sedam-plin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. za isporučeni UNP, koje je Agenciji dostavio poduzetnik Sedam-plin d.o.o. podneskom od 27. travnja 2007., Agencija je utvrdila kako je rabat obračunavan po svakom računu počevši s računom broj 4000905000958 od 1. ožujka 2005., zaključno s računom broj 040905001362 od 9. lipnja 2005. godine. Iznos rabata bio je jednak na svakom računu te je iznosio […] posto. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno sedamdeset tri (73) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Sedam-plin d.o.o.

Iznosi rabata navedenih u podnesku poduzetnika Proplin od 23. listopada 2006., kojim je isti Agenciji dostavio pregled ostvarenih rabata po pojedinačnom kupcu od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine i rabata iskazanih na računima poduzetniku Sedam-plin d.o.o. nisu istovjetni, odnosno Agencija je utvrdila kako je poduzetnik Proplin d.o.o. naveo kako je odobrio rabat u iznosu od […] posto, a iz dostavljenih računa proizlazi kako je rabat iznosio […] posto. Poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako je 3. ožujka 2005. godine poduzetniku Sedam-plin d.o.o. ispostavljeno financijsko odobrenje od dodatnih jedan (1) posto, te je Agenciji dostavio dokaze o financijskom odobrenju.

Nadalje, Agencija je utvrdila kako je rabat poduzetniku Sedam-plin d.o.o. odobravan i nakon 14. travnja 2005. godine, iako nakon tog datuma više nije postojala potkategorija kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama. U razdoblju od 15. travnja 2005. do 9. lipnja 2005. godine poduzetnik Sedam-plin d.o.o. kupio je 891.460,00 kg UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o. i po svakoj isporuci ostvario je rabat od […] posto. Počevši s računom broj 040905001427 od 10. lipnja 2005. godine poduzetnik Proplin d.o.o. za 2005. godinu više ne odobrava rabat poduzetniku Sedam-plin d.o.o., što je razvidno iz računa dostavljenih Agenciji podneskom poduzetnika Sedam-plin d.o.o. od 27. travnja 2007. U 2005. godini ispostavljeno je ukupno dvjesto osamdeset osam (288) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Sedam-plin d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Sedam-plin d.o.o. sklopili su 17. listopada 2005. godine Aneks broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 19/2005. Niti u Ugovoru o prodaji UNP-a broj 19/2005, niti u Aneksu broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 19/2005 nisu određeni rabati, niti količinski razredi temeljem kojih bi se rabat odobravao. Poduzetnik Sedam-plin d.o.o. pripadao je kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama, koja je ukinuta stupanjem na snagu Odluke o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine.

9.2.2.3. Butan plin d.o.o.

Poduzetnik Butan plin d.o.o. pripadao je potkategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima te je taj poduzetnik, u razdoblju od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine, jedini ostvario rabat u iznosu od […] posto u toj potkategoriji.

Budući da navedeno razdoblje čini sastavni dio ugovornog razdoblja od godine dana iz Ugovora o prodaji UNP-a broj 13/2004 i Aneksa broj 1 navedenog ugovora sklopljenog između poduzetnika Proplin d.o.o. i Butan plin d.o.o., ovdje se neće detaljno obrazlagati način obračuna rabata jer je isti već objašnjen pod točkom 9.1.2.3. obrazloženja ovoga rješenja prilikom analize rabata poduzetniku Butan plin d.o.o. za 2004. godinu.

Ukratko, odobreni rabat odgovara ukupno preuzetim količinama UNP-a i količinskim razredima određenim Odlukom o rabatnoj politici Proplina od 1. ožujka 2004. godine i Odlukom o rabatnoj politici Proplina od 1. siječnja 2005. te Aneksom broj 1 Ugovora o prodaji UNP-a broj 13/2004 za potkategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Butan plin d.o.o. su 1. lipnja 2005. godine sklopili Ugovor o prodaji UNP-a broj 27/2005 za razdoblje od 1. lipnja 2005. do 31. svibnja 2006. godine, s primjenom od 1. lipnja 2005. godine. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 27/2005 sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke UNP-a temeljem koje ukupna planirana količina u ugovornom razdoblju iznosi 3.970,00 t UNP-a.

Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 27/2005 određeni su rabati koji će se odobravati poduzetniku Butan plin d.o.o. na prodajnu cijenu bez PDV-a za svaku isporuku pojedinačno, odnosno po svakom ispostavljenom računu, kao […] postotni rabat do godišnjeg obračuna. Godišnji obračun napravit će se sukladno stvarno ukupno isporučenim količinama u razdoblju od 1. lipnja 2005. do 31. svibnja 2006. godine.

Agencija je usporedbom količinskih razreda i pripadajućih rabata utvrđenih Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 27/2005 i količinskih razreda i pripadajućih rabata utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici Proplina od 15. travnja 2005. godine, utvrdila kako su ugovoreni rabati istovjetni u oba dokumenta.

Shodno navedenome, u razdoblju trajanja Ugovora o prodaji UNP-a broj 27/2005 poduzetnik Butan plin d.o.o. ukupno je preuzeo [5.000.000,00-5.500.000,00] kg UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o., što je Agencija utvrdila uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Butan plin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 040905001079 od 1. lipnja 2005., zaključno s računom broj 300056028994 od 30. svibnja 2006. godine, te je tako i temeljem stvarno preuzetih količina ostvario pravo na rabat od […] posto, koji odgovara najvišem količinskom razredu. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno tristo dvadeset jedan (321) račun od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Butan plin d.o.o.

9.2.2.4. Eurotherm d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Eurotherm d.o.o. sklopili su 17. veljače 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 16/2005, za razdoblje od 1. veljače 2005. do 31. siječnja 2006. godine. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 16/2005 sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke UNP-a temeljem koje ukupna planirana količina u ugovornom razdoblju iznosi [1.500,00-2.000,00] t UNP-a.

Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 16/2005 ugovoreni su rabati koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku Eurotherm d.o.o. za kupljeni UNP. Osnovicu za odobrenje rabata predstavlja zbroj stvarno isporučenih količina UNP-a u razdoblju od 1. veljače 2005. do 31. siječnja 2006. godine. Aneksom je utvrđeno kako se rabat odobrava za svaku isporuku pojedinačno, odnosno na svakom isporučenom računu, kao rabat u iznosu od […] posto. Godišnji obračun, odnosno dodatno odobrenje ili terećenje, napravit će se u skladu sa stvarno ukupno isporučenim količinama u razdoblju od 1. veljače 2005. do 31. siječnja 2006. godine.

Agencija je utvrdila kako ugovoreni rabat od […] posto odgovara specificiranoj količini, te kako su ugovoreni količinski i rabatni razredi u skladu s Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. važećom u trenutku sklapanja Aneksa broj 1. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 16/2005.

Poduzetnik Proplin d.o.o. u svom očitovanju Agenciji, naveo je kako je poduzetnik Eurotherm d.o.o. ostvario rabat u iznosu […] posto u razdoblju od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine.

Agencija je uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Eurotherm d.o.o. u 2005. godini od strane poduzetnika Proplin d.o.o., utvrdila kako je poduzetniku Eurotherm d.o.o. poduzetnik Proplin d.o.o. odobravao rabat u 2005. godini, isključivo u razdoblju od 8. veljače 2005. do 14. travnja 2005. godine, počevši s računom broj 300905000576 od 8. veljače 2005., zaključno s računom broj 300905001572 od 14. travnja 2005. godine, bez obzira što je Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 16/2005 ugovorno razdoblje za odobravanje rabata određeno 1. veljače 2005. do 31. siječnja 2006. godine. Poduzetnici Proplin d.o.o. i Eurotherm d.o.o. sklopili su 15. travnja 2005. godine Aneks broj 2 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 16/2005, kojim je stavljen izvan snage Aneks broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 16/2005. U ugovornom razdoblju od 1. veljače 2005. do 31. siječnja 2006. godine ispostavljeno je ukupno stošezdeset (160) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Eurotherm d.o.o.

9.2.2.5. Jadranplin d.o.o.

Poduzetnici Jadranplin d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. srpnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 20/2005, na razdoblje od 1. srpnja 2005. do 30. lipnja 2006. godine. Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 20/2005 od 17. listopada 2005. godine, uređeno je kako se odredbe Ugovora s pripadajućim Aneksima primjenjuju do 31. prosinca 2005. godine.

Privitak Ugovoru o prodaji UNP-a broj 20/2005 sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke u 2005. i 2006. godini, temeljem koje ukupna planirana količina u ugovornom razdoblju iznosi [3.500,00-4.000,00] t UNP-a.

Pravo na rabat nije uređeno niti Ugovorom o prodaji UNP-a broj 20/2005, niti Aneksom broj 1 Ugovoru o prodaji UNP-a broj 20/2005. Kao što je u ranijem tekstu navedeno, poduzetnik Jadranplin d.o.o. pripadao je potkategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima i u bocama, koja je ukinuta Odlukom o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. od 15. travnja 2005. godine. S obzirom na navedeno, rabat niti nije bilo moguće ugovoriti, niti ostvariti u vremenu trajanja Ugovora o prodaji UNP-a broj 20/2005.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Jadranplin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u ugovornom razdoblju, počevši s računom broj 040905002229 od 1. srpnja 2005., zaključno s računom broj 400056141919 od 30. lipnja 2006. godine, utvrdila kako poduzetniku Jadranplin d.o.o. poduzetnik Proplin d.o.o. nije odobravao rabat u ugovornom razdoblju. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno dvjesto trideset (230) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Jadranplin d.o.o.

9.2.2.6. Plinara Mario d.o.o.

Poduzetnik Plinara Mario d.o.o. ostvario je rabat u kategoriji kupaca UNP-a u bocama za daljnju prodaju za područje PJ DC Pula. Poduzetnik Proplin d.o.o. je u podnesku od 23. listopada 2006. naveo kako je za razdoblje od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine, poduzetniku Plinara Mario d.o.o. odobravan rabat od […] kn po boci od 7,5 kg, […] kn po boci od 10 kg i […] kn po boci od 35 kg. Razdoblje od 1. siječnja do 14. travnja 2005. godine velikim dijelom ulazi u analizu koja je provedena za ugovorno razdoblje koje se odnosi na 2004. godinu, kao i na razdoblje od 1. travnja 2004. do 31. ožujka 2005. godine. Iz navedene analize je razvidno kako je poduzetnik Plinara Mario d.o.o., temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. ožujka 2004. i Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 1. siječnja 2005. godine, trebao ostvarivati viši rabat, ali budući da je isti poduzetnik potpisao Aneks broj 2 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama 3/2004 taj rabat je fiksiran za iznose navedene u Aneksu osnovnog ugovora.

Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 13/2005, sklopili su 27. travnja 2005. godine poduzetnici Proplin d.o.o. i Plinara Mario d.o.o., za razdoblje od 1. svibnja 2005. do 30. travnja 2006. godine. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 13/2005 sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke u 2005. i 2006. godini.

Aneksom broj 1. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 13/2005 od 27. travnja 2005. godine utvrđeni su rabati za isporuke UNP-a poduzetniku Plinara Mario d.o.o. Člankom 2. Aneksa broj 1. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 13/2005 određeni su količinski razredi i pripadajući rabati za UNP u bocama od 10 kg i 35 kg, s time da je suglasno utvrđeno kako će se rabat odobravati za svaku isporuku pojedinačno, odnosno na svakom ispostavljenom računu rabat će biti uključen u veleprodajnu cijenu i to za bocu od 10 kg – […] kn/boca, a za bocu od 35 kg – […] kn/boca do godišnjeg obračuna. Ukoliko se godišnjim obračunom utvrdi da poduzetnik Plinara Mario d.o.o. nije preuzeo količine kojima se ostvaruje pravo na rabat od […] kn/boca i […] kn/boca, poduzetnik Proplin d.o.o. će kupca financijski teretiti za ukupno isporučene količine prema pripadajućem nižem rabatnom razredu. Ukoliko se godišnjim obračunom utvrdi da je poduzetnik Plinara Mario d.o.o. preuzeo količine kojima ostvaruje pravo na rabat viši od […] kn/boca od 10 kg i […] kn/boca od 35 kg, poduzetnik Proplin d.o.o. će poduzetniku Plinara Mario d.o.o. odobriti razliku za ukupno isporučene količine prema pripadajućem višem rabatnom razredu.

U specifikaciji je navedeno ukupno [200,00-250,00] t UNP u bocama od 10 kg i 35 kg. Temeljem toga, s poduzetnikom Plinara Mario d.o.o. trebao je biti ugovoren viši rabat, koji odgovara količinskom razredu od 201 i više t. Međutim, budući da Aneks broj 1. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 13/2005, sadrži odredbu kojom se omogućuje financijsko odobrenje poduzetniku Plinara Mario d.o.o., ukoliko ostvari veće količine od količinskog razreda u rasponu od 161 do 180 t, tako određeni rabat nije fiksiran i omogućuje stvarnu isplatu ostvarenog rabata temeljem ostvarenih količina na kraju obračunskog razdoblja.

U razdoblju od 1. svibnja 2005 do 30. travnja 2006. godine poduzetnik Proplin d.o.o. isporučio je poduzetniku Plinara Mario d.o.o. [100.000,00-150.000,00] kg UNP-a u bocama od 7,5 kg, 10 i 35 kg, od čega [100.000,00-150.000,00] kg UNP-a u bocama od 10 i 35 kg. S obzirom na stvarno isporučene količine, poduzetniku Plinara Mario d.o.o. trebao je biti odobravan manji rabat i to u iznosima od […] kn za bocu od 10 kg i […] kn za bocu od 35 kg, a sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplin-a. Agencija je prilikom analize uzela u obzir sve račune isporučene poduzetniku Plinara Mario d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. za razdoblje od 1. svibnja 2005. do 30. travnja 2006. godine pri čemu su ukupno analizirana sto dvadeset i pet (125) računa.

Dana 25. srpnja 2005. godine, između poduzetnika Proplin d.o.o. i Plinara Mario d.o.o., potpisan je novi Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 15/2005, koji je sklopljen na razdoblje od 25. srpnja 2005. do 24. srpnja 2006. godine. U privitku I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 15/2005 nalazi se specifikacija po mjesecima za isporuke od kolovoza 2005. do srpnja 2006. godine.

Aneksom broj 1 Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 15/2005 utvrđeni su rabati i uvjeti pod kojima poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava rabat poduzetniku Plinara Mario d.o.o. Utvrđeni razredi i rabati istovjetni su onima utvrđenima u Aneksu broj 1. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 13/2005.

Poduzetnik Proplin d.o.o. u razdoblju od 25. srpnja 2005. do 24. srpnja 2006. godine isporučio je [150.000,00-200.000,00] kg UNP-a u bocama poduzetniku Plinara Mario d.o.o., od čega [150.000,00-200.000,00] kg UNP-a u bocama od 10 i 35 kg.

Agencija je usporedbom stvarno isporučenih količina UNP-a u bocama i utvrđenih količinskih razreda i rabata određenih važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a u tom razdoblju, kao i analizom svih pojedinačnih računa ispostavljenih za isporuke UNP-a u bocama od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Plinara Mario d.o.o., utvrdila kako odobreni rabati ne odgovaraju onima određenim Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a važećoj u analiziranom razdoblju, odnosno viši su od onih utvrđenih za tu ostvarenu količinu.

Aneksom broj 2 Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 15/2005 od 25. srpnja 2005. godine utvrđeni su rabati koji se odobravaju na UNP u kontejnerima. Rabat koji je utvrđen iznosi […] posto i odobrava se na važeću cijenu bez PDV-a za svaku isporuku pojedinačno. Poduzetnik Proplin d.o.o. zadržava pravo izmjene rabata ukoliko dođe do bitnih promjena u isporučenim količinama, odnosno u slučaju bitno promijenjenih okolnosti poslovanja.

Navedeni rabat od […] posto za kontejnerski UNP ne odgovara niti jednom rabatu koji se, temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine, dodjeljuje kupcima koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima. Agencija je uvidom u dokument pod nazivom »Pregled ostvarenih rabata i kategorije kupaca po pojedinačnom kupcu u 2005. i 2006. godini«, utvrdila kako je rabat za kontejnerski UNP odobravan temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine, a ne temeljem neke od kategorije kupaca navedenih u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine.

Proplin d.o.o., u svom očitovanju Agenciji, zaprimljenim 11. studenoga 2008., naveo je kako poduzetnik Plinara Mario d.o.o. predstavlja izuzetak prema postojećim kategorijama kupaca u dijelu koji se odnosi na UNP za male spremnike, te je temelj za odobrenje rabata za poduzetnika Plinara Mario d.o.o. za kupnju UNP-a u malim spremnicima odluka direktora društva sukladno članku 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina – iznimno odobravanje rabata zbog:

– potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije: Eurotherm d.o.o. i Butan plin d.o.o.,

– položaj kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o. – Istra sa svojom dugogodišnjom tradicijom trošenja i uporabe UNP-a strateški je značajna za Proplin d.o.o.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Plinara Mario d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 300055038716 od 25. srpnja 2005., zaključno s računom broj 300056040676 od 24. srpnja 2006. godine, utvrdila da je poduzetnik Plinara Mario d.o.o. u razdoblju trajanja Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 15/2005., od 25. srpnja 2005. do 24. srpnja 2006. godine, kupio od poduzetnika Proplin d.o.o. ukupno [500.000,00-1.000.000,00] kg UNP-a u kontejnerima za što mu je odobravan rabat od […] posto. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno sto devedeset osam (198) računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Plinara Mario d.o.o.

Nastavno na navedeno, ukoliko bi se navedenog poduzetnika svrstalo u kategoriju kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u malim spremnicima, tada bi isti trebao temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. ostvariti rabat od […] posto, budući da ostvarene količine odgovaraju razredu od 500 do 1000 t.

9.2.2.7. Pahljina grupa d.o.o.

Poduzetnici Proplin d.o.o. i Pahljina grupa d.o.o. sklopili su 10. svibnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 28/2005 na razdoblje od godinu dana, koji se primjenjivao od 10. svibnja 2005. godine. Specifikacija po mjesecima za isporuke u 2005. godini, koja je sastavni do Privitka I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 28/2005 prazna je i u njoj nisu naznačene planirane količine UNP-a za razdoblje trajanja ugovora.

Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 28/2005 utvrđeni su rabati koje će poduzetnik Proplin d.o.o. odobravati poduzetniku Paljina grupa d.o.o., a isti se odnose na UNP u bocama iz čega proizlazi da rabat nije odobravan za kontejnerski UNP, nego isključivo za UNP u bocama. Temeljem Aneksa broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a broj 28/2005 u bocama poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. utvrđeni su rabati u apsolutnom iznosu i to rabat za bocu od 7,5 kg – […] kn, za bocu od 10 kg – […] kn, za bocu od 35 kg – […] kn.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 500055027399 od 11. svibnja 2005., zaključno s računom broj 500056033937 od 8. svibnja 2006. godine, utvrdila kako je poduzetnik Pahljina grupa d.o.o. u razdoblju trajanja Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 28/2005, od 10. svibnja 2005. do 9. svibnja 2006. godine, stvarno preuzeo [100.000,00-150.000,00] kg UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin d.o.o. za što mu je odobravan rabat sukladno Aneksu broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 28/2005. Temeljem stvarno preuzetih količina poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. trebao je biti odobravan manji rabat, budući da je isti ostvario količine u količinskom razredu od 121 do 160 t, za koji je, temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 15. travnja 2005. godine, određen rabat za bocu od 7,5 kg – […], za bocu od 10 kg – […] kn, za bocu od 35 kg – […] kn. Agencija je prilikom analize stvarno isporučenih količina i odobrenih rabata uzela u obzir sve ispostavljene račune za UNP poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Pahljina grupa d.o.o., njih ukupno dvjesto pedeset šest (256).

Uvidom u dokument pod nazivom »Pregled ostvarenih rabata i kategorije kupaca po pojedinačnom kupcu u 2005. i 2006. godini«, a koji je Agenciji dostavio poduzetnik Proplin d.o.o., utvrđeno je kako je rabat odobravan poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine.

9.2.2.8. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja

U 2005. godini bile su važeće dvije Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. i to odluka od 1. siječnja 2005. godine i 15. travnja 2005. godine. Navedene odluke su u dijelu koji se odnosi na rabate kupcima UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja istovjetne, a jednako tako istovjetne su u tom dijelu i s Odlukama o rabatnoj politici važećima u 2004. godini.

Slijedom navedenog i iz tablice 26. nalazećoj pod točkom 9.1. obrazloženja ovoga rješenja proizlazi kako postoje tri razreda rabata i to jedan koji se odnosi na poduzetnika INA d.d., kod kojeg nije određen količinski raspon, nego samo rabat ovisno o pakiranju UNP-a u bocama, i dva razreda, koji se razlikuju ovisno o količinama i pripadajućim rabatima.

Tablica 34.: Količine kupljenog UNP-a u bocama i odobreni rabati poduzetnicima s mrežom vlastitih benzinskih postaja u 2005. godini

Redni broj

Naziv poduzetnika

Kupljene količine
UNP-a u bocama t

Iznosi rabata za bocu od 7,5 kg kn/boca

Iznos rabata za bocu od 10 kg kn/boca

Iznos rabata za bocu od 35 kg kn/boca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Ina SD Trgovina na malo

[20.000,00-25.000,00]

[…]

[…]

[…]

2.

INA-Osijek Petrol d.d.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

3.

Crobenz d.d.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

4.

Europetrol d.o.o.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

5.

Petrol trgovina d.o.o.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

6.

OMV Istrabenz d.o.o.

[500,00-750,00]

[…]

[…]

[…]

7.

Tifon d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

8.

Europa Mil d.o.o.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

9.

Zovko-Zagreb d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

10.

Sirovina Benz d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

11.

Moharić commerce d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

12.

Obrt Auto plin, vl. Z. Malović

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

13.

Etradex d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 3. prosinca 2008. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Usporedbom tablice 26., kojom su određeni rabati za kategoriju kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja u 2005. godini, i tablice 34., razvidno je kako ostvareni rabati pojedinih poduzetnika ne odgovaraju utvrđenim rabatima u Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

Shodno navedenome, Agencija je utvrdila da su poduzetnici Zovko-Zagreb d.o.o., Sirovina Benz d.o.o. i Etradex d.o.o., sa sjedištem u Pićanu, Benazići 99 (dalje: Etradex d.o.o.), ostvarili manji rabat od onog na kojeg bi imali pravo temeljem važećih Odluka o rabatnoj politici Proplina u 2005. godini.

Poduzetnik Zovko-Zagreb d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 10. svibnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 10/2005 za razdoblje od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2005. godine. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 10/2005 određeni su rabati koji za bocu od 7,5 kg iznose […] kn po boci, za bocu od 10,00 kg iznose […] kn po boci, a za bocu od 35,00 kg iznose […] kn po kupljenoj boci.

Agencija je usporedbom rabata utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., i ugovorenih rabata, utvrdila kako rabati ugovoreni Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 10/2005 ne odgovaraju niti jednom količinskom, odnosno rabatnom razredu utvrđenom Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., odnosno utvrđeno je kako su isti niži u odnosu na najniži količinski i rabatni razred u odnosu na sve kategorije utvrđene Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

Tako je poduzetniku Zovko-Zagreb d.o.o isplaćen rabat od […] kn za bocu od 7,5 kg umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn umjesto […] kn.

Poduzetnik Etradex d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 5. listopada 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 16/2005. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 16/2005 uređena je rabatna politika u odnosu na poduzetnika Etradex d.o.o., kojem se temeljem članka 2. navedenog Aneksa broj 2. rabat odobrava na veleprodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35 kg. Kao i kod poduzetnika Zovko-Zagreb d.o.o., utvrđeni rabati manji su od onih utvrđenih tada važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o.

Slijedom navedenog, poduzetniku Etradex d.o.o. za [0-100] t UNP-a u bocama odobren je za bocu od 7,5 kg rabat od […] kn umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn umjesto […] kn.

Poduzetnik Sirovina Benz d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 20/2005 Z na godinu dana s primjenom od 1. siječnja 2005. godine. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 20/2005 Z utvrđeni su rabati na način da se rabat odobrava na prodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg.

Poduzetnik Sirovina Benz d.o.o. je u 2005. godini preuzeo od poduzetnika Proplin d.o.o. [0-100] t UNP-a u bocama, te je temeljem te količine, sukladno važećim Odlukama o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., trebao za bocu od 7,5 kg dobivati rabat od kn, umjesto odobrenih i ugovorenih kn, za bocu od 10,00 kg dobivati rabat od kn, umjesto kn, a za bocu od 35,00 kg odobreni rabat trebao je iznositi kn, umjesto odobrenih kn.

Poduzetnicima Crobenz d.d., Petrol trgovina d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Otok Oreškovićeva 3D (dalje: Petrol trgovina d.o.o.) Europa Mil d.o.o., Moharić commerce d.o.o., sa sjedištem u Nedelišću, Čakovečka 119 (dalje: Moharić commerce d.o.o.) i Trgovački obrt Auto plin, poduzetnik Proplin d.o.o. odobravao je viši rabat od rabata utvrđenog za ostvarene količine temeljem važećih Odluka o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2005. godini.

Poduzetnik Crobenz d.d. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 39/2005 Z, na godinu dana s primjenom od 1. siječnja 2005. godine. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 39/2005 Z regulirani su rabati i to na način da se poduzetniku Crobenz d.d. odobrava rabat u iznosu od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg.

Agencija je uvidom u dostavljenu dokumentaciju od strane poduzetnika Proplin d.o.o., utvrdila kako je poduzetnik Proplin d.o.o. u 2005. godini poduzetniku Crobenz d.d. odobravao rabat sukladno Aneksu broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 39/2005 Z, te da je isti viši od rabata koji bi poduzetniku Crobenz d.d. pripao temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. Naime, poduzetniku Crobenz d.d. isplaćivan je rabat u iznosu od […] kn po boci od 7,5 kg umjesto […] kn, […] kn za bocu od 10,00 kg umjesto […] kn, te […] kn za bocu od 35,00 kg umjesto […] kn, koliko je određeno Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

Poduzetnik Petrol trgovina d.o.o. i poduzetnik Proplin d.o.o. sklopili su 11. svibnja 2004. godine Aneks broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 5/2003, kojim se produljuje Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 5/2003. Navedeni Aneks sklopljen je na godinu dana. Dana 8. ožujka 2005. godine sklopljen je novi Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 15/2005 za razdoblje od 8. ožujka 2005. do 31. prosinca 2005. godine, s primjenom od 8. ožujka 2005. godine. Člankom 6. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 15/2005 uređeni su rabati na način da se poduzetniku Petrol trgovina d.o.o. odobrava rabat od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10 kg, te rabat u iznosu od […] kn za bocu od 35,00 kg.

U 2005. godini poduzetnik Petrol trgovina d.o.o. preuzeo je ukupno [250,00-500,00] t UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin d.o.o., te je temeljem te količine, a sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. trebao ostvariti pravo na rabat od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto odobrenih […] kn. Analizom rabata odobrenih poduzetniku Petrol trgovina d.o.o. u 2005. godini utvrđeno je da je istom poduzetniku rabat odobravan temeljem članka 4. važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnici Europa Mil d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2005. godine Aneks broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2004 na razdoblje od godine dana, kojim se produljuje Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2004. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2004 ugovoreni su rabati koji se na prodajnu cijenu bez PDV-a odobravaju poduzetniku Europa Mil d.o.o. i to za bocu od 7,5 kg […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn i za bocu od 35,00 kg […] kn. U privitku II. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 4/2004 nalazi se ispunjena specifikacija po mjesecima za isporuke u 2005. godini, u kojoj je navedeno kako poduzetnik Europa Mil d.o.o. u 2005. godini planira kupiti od poduzetnika Proplin d.o.o. [100,00-250,00] t UNP-a. Temeljem te količine, ugovoreni rabat, sukladno važećim Odlukama o rabatnoj politici Proplina d.o.o., trebao je iznositi […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu UNP-a od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg.

Poduzetnik Europa Mil d.o.o. u 2005. godini kupio je od poduzetnika Proplin d.o.o. [100,00-250,00] t UNP-a u bocama. Temeljem te realno ostvarene količine, a sukladno važećim Odlukama o rabatnoj politici Proplina u 2005. godini, poduzetniku Europa Mil d.o.o. trebao je biti odobravan manji rabat i to na način da mu je za bocu od 7,5 kg trebalo biti odobreno […] kn, umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto […] kn.

Analizom rabata odobrenih poduzetniku Europa Mil d.o.o. u 2005. godini utvrđeno je da je istom poduzetniku rabat odobravan temeljem članka 4. važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik Moharić commerce d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 16. rujna 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 110/2005 Z, za razdoblje od 16. rujna 2005. do 31. prosinca 2005. godine. Privitkom I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 110/2005 Z specificirana je količina UNP-a za isporuke tijekom četiri mjeseca 2005. godine, temeljem kojeg je razvidno kako su potrebne količine poduzetnika Moharić commerce d.o.o. iznosile [0-100,00] t za UNP u bocama. Člankom 2. Aneksa broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 110/2005 Z od 16. rujna 2005. utvrđeni su rabati koji se poduzetniku Moharić commerce d.o.o. odobravaju na veleprodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu UNP-a od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Navedeni iznosi rabata odgovaraju količinskom razredu od 151 i više t, prema važećim Odlukama o rabatnoj politici Proplina d.o.o. u 2005. godini. Iz navedenog je razvidno kako poduzetniku Proplin d.o.o., prilikom ugovaranja rabata, specificirane količine UNP-a iz Ugovora o prodaji UNP-a nisu ključne za određivanje visine rabata za pojedinog poduzetnika.

U 2005. godini poduzetnik Moharić commerce d.o.o. kupio je [0-100,00] t UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin d.o.o. Temeljem stvarno kupljenih količina, ali i temeljem specifikacije, poduzetniku Moharić commerce d.o.o. poduzetnik Proplin d.o.o. trebao je isplaćivati manji rabat i to u iznosu od […] kn, umjesto […] kn, za bocu od 7,5 kg, zatim za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, te za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto ugovorenih […] kn.

Poduzetnici Trgovački obrt Auto plin i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 48/2005 Z na godinu dana, s primjenom od 1. siječnja 2005. godine. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 48/2005 Z sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke u 2005. godini, iz koje proizlazi kako godišnje potrebe poduzetnika trgovački obrt Auto plin iznose [0-100,00] t UNP-a u bocama. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 48/2005 Z ugovoreni su rabati koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku trgovački obrt Auto plin na kupljeni UNP u bocama i to […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Navedeni rabati odgovaraju količinskom razredu od 151 i više t, iz čega proizlazi kako je ugovoreni rabat previsok s obzirom na specificirane količine.

Poduzetnik trgovački obrt Auto plin u 2005. godini ukupno je kupio [0-100,00]16,32 t UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin d.o.o. Prema važećim Odlukama o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2005. godini, a temeljem stvarno preuzetih količina UNP-a u bocama, poduzetnik trgovački obrt Auto plin trebao je ostvariti manji rabat od onog kojeg mu je odobrio poduzetnik Proplin d.o.o., te je tako umjesto […] kn za bocu od 7,5 kg trebao dobiti rabat u iznosu od […] kn, za bocu od 10,00 kg umjesto […] kn, trebao je dobiti […] kn, a za bocu od 35,00 kg umjesto […] kn trebao je dobiti […] kn.

9.2.4. Članak 4. Odluke o rabatnoj politici

Članak 4. Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. istovjetan je i u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 1. siječnja 2005. i Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine.

Navedenim člankom određeno je kako direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani uz godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima:

a) preuzimanja i/ili potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije,

b) položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o.,

c) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene rabatnom politikom i kad je položaj kupca na tržištu od strateškog značaja za Proplin d.o.o.d)

Ostvareni rabati temeljem članka 4. odluka o rabatnoj politici prikazani su u tablicama 35. i 36.

Tablica 35.: Odobreni rabati sukladno članku 4. Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2005. do 14. travnja 2005. godine

Naziv poduzetnika

Iznosi rabata za bocu od 7,5 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 10 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 35 kg kn/boca

Iznos rabata %

1.

2.

3.

4.

5.

Zagorac d.o.o., Petrinja

[…]

[…]

[…]

Obrt D&M, Viškovo, Pahljina grupa d.o.o., Rab, Maris d.o.o., Zagreb, Kavazović d.o.o., Krk, Plinco, Škrljevo

[…]

[…]

[…]

Studenac d.o.o., Omiš

[…]

[…]

[…]

Montkemija d.o.o., Bakar, obrt Elektroservis, Malinska, obrt Didi promet, Sisak

[…]

[…]

[…]

Europa Mil d.o.o., Zagreb, Trus prom d.oo., Zagreb, Europlin d.o.o., Split, obrt Plinka, Zagreb, Petrol trgovina d.o.o., Zagreb, K.T.C. d.o.o., Križevci, obrt Kuna petrol, Pregrada, Kisikana d.o.o., Sisak

[…]

[…]

[…]

Školjić d.d., Rijeka

[…]

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 23. listopada 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 36: Rabati sukladno članku 4. Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. za razdoblje od 15. travnja do 31. prosinca 2005.

Naziv poduzetnika

Iznosi rabata za bocu od 7,5 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 10 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 35 kg kn/boca

Iznos
rabata %

1.

2.

3.

4.

5.

Zagorac d.o.o., Petrinja

[…]

[…]

[…]

-

Obrt D&M, Viškovo, Pahljina grupa d.o.o., Rab, Maris d.o.o., Zagreb, Kavazović d.o.o., Krk, obrt Plinco, Kukuljanovo

[…]

[…]

[…]

-

Studenac d.o.o., Omiš

[…]

[…]

[…]

-

Montkemija, Bakar, Elektroservis, Malinska, Didi promet, Sisak

[…]

[…]

[…]

-

Europa Mil d.o.o., Zagreb, Trus prom d.o.o., Zagreb, Europlin, Split, Plinka, Zagreb, Petrol trgovina, Zagreb, K.T.C., Križevci, Kuna petrol, Pregrada, Kisikana d.o.o., Sisak

[…]

[…]

[…]

-

Školjić d.d., Rijeka

-

-

-

[…]

Plinara Mario, Poreč

-

-

-

[…]

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 23. listopada 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

9.3. 2006. GODINA

Tijekom 2006. godine na snazi je bila Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 15. travnja 2005. godine.

9.3.1. Cjenici

U razdoblju od siječnja do prosinca 2006. godine izmijenila su se dva cjenika poduzetnika Proplin d.o.o., koji su prikazani u tablicama 37. i 38.

Usporedbom prikazanih cjenika, Agencija je utvrdila kako se izmjene odnose isključivo na pakiranje UNP– u boce od 7,5 kg, te da je cijena iste od 19. travnja 2006. godine manja u odnosu na razdoblje koje je prethodilo 19. travnju 2006. godine.

Tablica 37.: Cjenik poduzetnika Proplin d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 18. travnja 2006. godine

UNP

Jedinica mjere

Cijena kn

Posebni porez kn

Cijena s posebni porezom kn

PDV kn

Maloprodajna cijena kn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AC FCA RAF*

kg

2,527

0,10

2,63

0,578

3,20

AC FCA DC*

kg

2,652

0,10

2,75

0,605

3,36

Boca 7,5 kg***

kom

42,69

0,75

43,44

9,557

53,00

Boca 10 kg**

kom

56,377

1,00

57,38

12,623

70,00

Boca 35 kg**

kom

197,321

3,50

200,82

44,181

245,00

Camp boca*

kg

5,367

0,10

5,47

1,203

6,67

Kontejneri*

kg

3,261

0,10

3,36

0,739

4,10

Autoplin*

kg

4,367

0,10

4,47

0,983

5,45

Autoplin*

l

2,444

0,06

2,50

0,55

3,05

*cijene formirane na razini cijena iz cjenika INA d.d. od 31. prosinca 2001. sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 14. svibnja 2001. godine

**cijene formirane sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 19. prosinca 2003. godine

***cijena formirana sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 23. prosinca 2004. godine.

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 4. listopada 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 38.: Cjenik poduzetnika Proplin d.o.o. za razdoblje od 19. travnja 2006. do 31. prosinca 2006. godine

UNP

Jedinica mjere

Cijena kn

Posebni porez

kn

Cijena s posebni porezom

kn

PDV kn

Maloprodajna cijena

kn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AC FCA RAF*

kg

2,527

0,10

2,63

0,578

3,20

AC FCA DC*

kg

2,652

0,10

2,75

0,605

3,36

Boca 7,5 kg**

kom

36,955

0,75

37,71

8,295

46,00

Boca 10 kg**

kom

56,377

1,00

57,38

12,623

70,00

Boca 35 kg**

kom

197,321

3,50

200,82

44,181

245,00

Camp boca*

kg

5,367

0,10

5,47

1,203

6,67

Kontejneri*

kg

3,261

0,10

3,36

0,739

4,10

Autoplin*

kg

4,367

0,10

4,47

0,983

5,45

Autoplin*

l

2,444

0,06

2,50

0,55

3,05

*cijene formirane na razini cijena iz cjenika INA d.d. od 31. prosinca 2001. sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 14. svibnja 2001. godine

**cijene formirane sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 19. prosinca 2003. godine

***cijena formirana sukladno suglasnosti Ministarstva gospodarstva od 4. travnja 2006. godine.

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 4. listopada 2006. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

9.3.2. Ostvareni rabati

9.3.2.1. Brala trade d.o.o.

Poduzetnici Brala trade d.o.o. i Proplin d.o.o. nisu u 2006. godini imali sklopljen ugovor o prodaji UNP-a. Međutim, poduzetnik Proplin d.o.o. isporučivao je UNP poduzetniku Brala trade d.o.o. temeljem narudžbenica.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Brala trade d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini, počevši s računom broj 400056006507 od 4. siječnja 2006., zaključno s računom broj 040906013135 od 30. prosinca 2006. godine, utvrdila kako je poduzetnik Brala trade d.o.o. kupio ukupno [500.000,00-1.000.000,00] kg UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o. te kako poduzetnik Proplin d.o.o. nije odobravao rabat poduzetniku Brala trade d.o.o. U 2006. godini ispostavljeno je ukupno 49 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Brala trade d.o.o.

9.3.2.2. Sedam-plin d.o.o.

Poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 3. ožujka 2006. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 30/2006 za razdoblje od 1. ožujka 2006. do 31. prosinca 2006. godine. Ukupna planirana količina UNP-a u ugovornom razdoblju, sukladno specifikaciji koja je bila sastavni dio navedenog Ugovora, iznosila je [5.500,00-6.000,00] t.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Sedam-plin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 400056046428 od 1. ožujka 2006., zaključno s računom broj 040906013100 od 29. prosinca 2006. godine, utvrdila kako su stvarno isporučene količine UNP-a poduzetniku Sedam-plin d.o.o. veće od specificirane količine, te su u navedenom razdoblju od ožujka do prosinca 2006. godine iznosile [6.500,00-7.000,00] t UNP-a. U ugovornom razdoblju ispostavljeno je ukupno 296 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Sedam-plin d.o.o. Iz navedenih računa isto tako proizlazi da poduzetniku Sedam-plin d.o.o. u 2006. godini nije odobravan rabat.

9.3.2.3. Butan plin d.o.o.

Prema očitovanju poduzetnika Proplin, koje je Agencija zaprimila 11. studenoga 2008., poduzetnici Butan plin d.o.o. i Proplin d.o.o. nisu imali sklopljen ugovor za razdoblje nakon 31. svibnja 2006. godine. Do 31. svibnja 2006. godine na snazi je bio Ugovor o prodaji UNP-a broj 27/2005 temeljem kojeg je poduzetnik Proplin d.o.o., u ugovornom razdoblju poduzetniku Butan-plin d.o.o. isporučio ukupno [5.000.000,00-5.500.000,00] kg UNP-a.

Ukupna kupljena količina UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. iznosila je [6.500.000,00-7.000.000,00] kg UNP-a, što je Agencija utvrdila analizom svih računa ispostavljenih poduzetniku Butan plin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini, počevši s računom broj 300056000321 od 2. siječnja 2006., zaključno s računom broj 040906013127 od 30. prosinca 2006. godine. U 2006. godini ispostavljeno je ukupno 412 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Butan plin d.o.o.

Isto tako, za razliku od ugovornog razdoblja od lipnja 2005. do svibnja 2006. godine, u kojem je poduzetnik Butan plin d.o.o. ostvario rabat temeljem Ugovora o prodaji UNP-a broj 27/2005, uvidom u račune ispostavljene nakon završetka ugovornog razdoblja temeljem Ugovora o prodaji UNP-a broj 27/2005, počevši s računom broj 400056117635 od 1. lipnja 2006., zaključno s računom broj 040906013127 od 30. prosinca 2006. godine, Agencija je utvrdila kako poduzetnik Butan plin d.o.o. u navedenom razdoblju nije ostvario rabat.

9.3.2.4. Eurotherm d.o.o.

Poduzetnici Eurotherm d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 3. ožujka 2006. godine Ugovor o prodaji UNP-a broj 31/2006 za razdoblje od 1. ožujka 2006. do 31. prosinca 2006. godine.

U Privitku I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 31/2006 nalazi se specifikacija po mjesecima za isporuke u 2006. godini. U razdoblju od ukupno deset mjeseci, od ožujka do prosinca 2006. godine, poduzetnik Eurotherm d.o.o. naveo je kao potrebnu količinu [4.500,00-5.000,00] t, odnosno mjesečne potrebu za UNP-om od [450,00-500,00] t.

Agencija je, pregledom svakog pojedinačnog računa isporučenog poduzetniku Eurotherm d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 400056000878 od 2. siječnja 2006., zaključno s računom broj 400056221696 od 29. rujna 2006. godine, utvrdila kako poduzetniku Eurotherm d.o.o. u 2006. godini nije odobravan rabat. U 2006. godini ispostavljeno je ukupno 96 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Eurotherm d.o.o.

9.3.2.5. Jadranplin d.o.o.

Sukladno očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o., koje je Agencija zaprimila 11. studenoga 2008., poduzetnici Proplin d.o.o. i Jadranplin d.o.o. nisu imali sklopljen ugovor u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Jadranplin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 400056000894 od 2. siječnja 2006., zaključno s računom broj 040906013097 od 29. prosinca 2006. godine, utvrdila kako je poduzetniku Jadranplin d.o.o. u 2006. godini isporučeno ukupno [4.000.000,00-4.500.000,00] kg UNP-a te da istom poduzetniku nije odobravan rabat. U 2006. godini ispostavljeno je ukupno 221 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Jadranplin d.o.o.

9.3.2.6. Plinara Mario d.o.o.

Poduzetnici Plinara Mario d.o.o. i Proplin d.o.o. nakon 25. srpnja 2006. godine nisu imali sklopljen novi ugovor o prodaji UNP-a. U 2006. godini poduzetnik Plinara Mario d.o.o. ostvarivao je rabat tijekom cijele godine na UNP u bocama, što je Agencija utvrdila uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Plinara Mario d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 300056000089 od 2. siječnja 2006., zaključno s računom broj 300056074910 od 29. prosinca 2006. godine. U 2006. godini ispostavljeno je ukupno 413 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Plinara Mario d.o.o.

Iz navedenog proizlazi da je poduzetniku Plinara Mario d.o.o. odobravan rabat i nakon prestanka važenja Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 15/2005, pod uvjetima utvrđenim navedenim Ugovorom. Usporedbom rabata za kategoriju kupaca UNP-a u bocama za daljnju prodaju za PJ DC Rijeka, kojoj pripada poduzetnik Plinara Mario d.o.o., i odobrenih rabata, razvidno je kako su odobreni rabati viši od rabata utvrđenih u Odluci o rabatnoj politici Proplin-a od 15. travnja 2005. godine.

9.3.2.7. Pahljina grupa d.o.o.

Poduzetnici Pahljina grupa d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 10. svibnja 2006. godine Aneks broj 3 i broj 4 Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama broj 28/2005 kojim su uređeni komercijalni uvjeti i produljeno trajanje ugovora za razdoblje od 10. svibnja 2006. do 10. svibnja 2007. godine.

Agencija je, uvidom u sve račune ispostavljene poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o., počevši s računom broj 500056002977 od 3. siječnja 2006., zaključno s računom broj 500056112039 od 29. prosinca 2006. godine, utvrdila kako je poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. u 2006. godini isporučeno ukupno [250.000,00-300.000,00] kg UNP-a, te da je istom poduzetniku tijekom cijele godine odobravan rabat za kupnju UNP-a u bocama. U 2006. godini ispostavljeno je ukupno 325 računa od strane poduzetnika Proplin d.o.o. poduzetniku Pahljina grupa d.o.o.

Uvidom u dokument pod nazivom »Pregled ostvarenih rabata i kategorije kupaca po pojedinačnom kupcu u 2005. i 2006. godini«, a koji je Agenciji dostavio poduzetnik Proplin d.o.o., utvrđeno je kako je rabat odobravan poduzetniku Pahljina grupa d.o.o. temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina od 15. travnja 2005. godine.

9.3.2.8. Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja

Tablica 39.: Količine kupljenog UNP-a u bocama i odobreni rabati poduzetnicima s mrežom vlastitih benzinskih postaja u 2006. godini

Redni broj

Naziv poduzetnika

Kupljene količine UNP-a
u bocama t

Iznosi rabata za bocu od 7,5 kg kn/boca

Iznos rabata za bocu od 10 kg kn/boca

Iznos rabata za bocu od 35 kg kn/boca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Ina SD Trgovina na malo

[15.000,00-20.000,00]

[…]

[…]

[…]

2.

INA-Osijek Petrol d.d.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

3.

Crobenz d.d.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

4.

Europetrol d.o.o.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

5.

Petrol trgovina d.o.o.

[250,00-500,00]

[…]

[…]

[…]

6.

OMV Istrabenz d.o.o.

[500,00-750,00]

[…]

[…]

[…]

7.

Europa Mil d.o.o.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

8.

Zovko-Zagreb d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

9.

Sirovina Benz d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

10.

Moharić commerce d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

11.

Auto plin, vl. Z. Malović

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

12.

Etradex d.o.o.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

13.

Tifon d.o.o.

    

01.01.2006.-13.11.2006.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

14.11.2006.-31.12.2006.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

14.

Adria Oil d.o.o.

    

9. 5. 2006. – 19. 6. 2006.

[0-100,00]

[…]

[…]

[…]

20. 6. 2006. – 30. 9. 2006.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

1. 10. 2006. – 31. 12. 2006.

[100,00-250,00]

[…]

[…]

[…]

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 3. prosinca 2008. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Analiza u ovom predmetu utvrdila je kako su u 2006. godini poduzetnici Zovko-Zagreb d.o.o., Sirovina Benz d.o.o. i Etradex d.o.o. ostvarili manji rabat od onog utvrđenog važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. za tu godinu. Nadalje, i poduzetnik Adria Oil d.o.o. u razdoblju od 9. svibnja 2006. do 19. lipnja 2006. godine ostvarivao je manji rabat, od rabata propisanog Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. koja je važila u 2006. godini.

Poduzetnici Zovko-Zagreb d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 31. siječnja 2006. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 26/2006, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 26/2006 sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke u 2006. godini. Iz navedene specifikacije razvidno je kako mjesečne potrebe za UNP-om u bocama ne prelaze [0-100,00] t, odnosno godišnje potrebe iznose [0-100,00] t UNP-a u bocama. Predmet Aneksa broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 26/2006 od 31. siječnja 2006. godine bili su rabati, koji su člankom 2. navedenog Aneksa ugovoreni u iznosu od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Agencija je utvrdila kako ugovoreni rabati ne odgovaraju niti jednom rabatnom razredu za kupce UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja, sukladno važećoj Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2006. godini.

U 2006. godini poduzetnik Zovko-Zagreb d.o.o. kupio je ukupno [0-100,00] t UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin, što bi ga temeljem ostvarene količine, a prema Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 15. travnja 2005., svrstalo u količinski razred od 0-150 t, temeljem kojeg bi ostvario pravo na rabat od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto ugovorenih […] kn, […] kn za bocu od 10,00 kg, umjesto […] kn i […] kn za bocu od 35,00 kg, umjesto ugovorenih […] kn.

Poduzetnici Sirovina Benz d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2006. godine Aneks broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 20/2005 Z, kojim se na razdoblje od godinu dana produljuje Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 20/2005 Z. Navedenim Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 20/2005 Z utvrđeni su rabati na način da se rabat odobrava na prodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Usporedbom količinskih i rabatnih razreda određenih važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a u 2006. godini i rabata ugovorenih Aneksom broj 2., Agencija je utvrdila kako ugovoreni rabati ne odgovaraju niti jednom rabatnom razredu, odnosno niži su u odnosu na najniži rabatni razred u odnosu na sve kategorije iz važeće Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

Poduzetnik Sirovina Benz d.o.o. kupio je [0-100,00] t UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini. Temeljem te količine, a u skladu s važećom Odlukom o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini, poduzetniku Sirovina Benz d.o.o. trebao je biti odobren rabat od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto ugovorenih i odobrenih […] kn.

Poduzetnici Etradex d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 5. listopada 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 16/2005 za razdoblje od 1. listopada 2005. do 30. rujna 2006. godine. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 16/2005 utvrđena je rabatna politika u odnosu na poduzetnika Etradex d.o.o., kojem se temeljem članka 2. navedenog Aneksa broj 2. rabat odobrava na veleprodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35 kg. Agencija je utvrdila kako ugovoreni rabati ne odgovaraju niti jednom rabatnom razredu za kupce UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja, prema važećoj Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. od 15. travnja 2005.

Poduzetnik Etradex d.o.o. kupio je od poduzetnika Proplin d.o.o. [0-100,00] t UNP-a u bocama u 2006. godini. Prema stvarno preuzetoj i kupljenoj količini UNP-a u bocama, poduzetnik Proplin d.o.o. trebao je poduzetniku Etradex d.o.o., sukladno Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., odobravati rabat u iznosu od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto ugovorenih […] kn« za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto […] kn.

Poduzetnici Adria Oil d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 8. svibnja 2006. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006, sklopljenim 8. svibnja 2006. godine, utvrđeni su rabati koji se odobravaju poduzetniku Adria Oil d.o.o. na veleprodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Člankom 2. Aneksa broj 3. Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006 od 20. lipnja 2006. godine, izmijenjeni su iznosi rabata, odnosno isti su povećani u odnosu na prethodne iznose, te tako za bocu od 7,5 kg iznose […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn. Dana 1. listopada 2006. godine poduzetnici Adria Oil d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su Aneks broj 4. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006, kojim je izmijenjen članak 2. Aneksa broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006, te su ugovoreni rabati iznosili […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg.

Sukladno provedenoj analizi, Agencija je utvrdila da je poduzetnik Adria Oil d.o.o., u razdoblju od 8. svibnja 2006. do 19. lipnja 2006. godine, ugovorio rabate koji nisu bili u skladu s važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o., na način da su ugovoreni rabati bili niži i od najmanjeg rabatnog razreda u odnosu na sve kategorije kupaca prema Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. Nadalje, isti poduzetnik je, u razdoblju od 1. listopada 2006. do 31. prosinca 2006. godine ugovorio rabate koji su svojim iznosom viši od rabata predviđenih Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2006. godini, a Agencija je utvrdila kako su isti odobravani temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 15. travnja 2005.

Poduzetnici Petrol trgovina d.o.o., Europa Mil d.o.o., Moharić commerce d.o.o. i trgovački obrt Auto plin ostvarili su u 2006. godini viši rabat od rabata utvrđenog važećom Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o. u 2006. godini. Isto tako, i poduzetnici Tifon d.o.o. i Adria Oil d.o.o. ostvarili su više rabate od onih sadržanih u Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o., za kategoriju kupaca kojoj su isti pripadali, međutim, ne u cijeloj 2006. godini. Naime, poduzetnik Tifon d.o.o., ostvario je viši rabat u razdoblju od 14. studenoga 2006. do 31. prosinca 2006. godine, odnosno poduzetnik Adria Oil d.o.o. ostvario je viši rabat u razdoblju od 1. listopada 2006. do 31. prosinca 2006.

Poduzetnici Petrol trgovina d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 3. siječnja 2006. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 10/2006. Člankom 6. Ugovora utvrđeni su rabati koji su se poduzetniku Petrol trgovina d.o.o. odobravali na veleprodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Privitak I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 10/2006 sadrži specifikaciju po mjesecima za isporuke u 2006. godini, prema kojoj je poduzetnik Petrol trgovina d.o.o. u 2006. godini imao potrebu za [250-500] t UNP-a u bocama. Slijedom specificirane količine, poduzetnik Petrol trgovina d.o.o. ulazi u količinski razred od 151 i više t UNP-a, prema Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., važećoj u 2006. godini. Usporedbom ugovorenog rabata i rabata utvrđenog Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o., Agencija je utvrdila kako je utvrđeni rabat viši od onog predviđenog u važećoj Odluci o rabatnoj politici.

Poduzetnik Petrol trgovina d.o.o. u 2006. godini kupio je ukupno [250,00-500,00] t UNP-a u bocama od poduzetnika Proplin d.o.o., te je temeljem važeće Odluke o rabatnoj politici trebao ostvariti rabat u iznosu od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto ugovorenih […] kn, […] kn za bocu od 10,00 kg, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto ugovorenih […] kn. Analizom rabata odobrenih poduzetniku Petrol trgovina d.o.o. u 2006. godini utvrđeno je da je istom poduzetniku rabat odobravan temeljem članka 4. važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnici Europa Mil d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 27. prosinca 2005. godine Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2006 za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. godine. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 4/2006 uređeni su rabati koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku Europa Mil d.o.o. za UNP u bocama i to u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Specifikacija po mjesecima za isporuke u 2006. godini nalazi se u Privitku I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 4/2006, prema kojoj potrebe poduzetnika Europa Mil d.o.o. za UNP-om u bocama iznose [0-100,00] t na godišnjoj razini. Uzimajući u obzir specificiranu količinu i ugovoreni rabat, Agencija je utvrdila kako je ugovoreni rabat viši od rabata određenog Odlukom o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. za tu količinu za kupce koji pripadaju kategoriji kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.

Poduzetnik Europa Mil d.o.o. je u 2006. godini kupio od poduzetnika Proplin d.o.o. [100,00-250,00] t UNP-a u bocama. Temeljem te količine, a sukladno važećoj Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2006. godini, poduzetnik Europa Mil d.o.o. trebao je ostvariti rabat u iznosu od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto ugovorenih […] kn, zatim […] kn za bocu od 10,00 kg, umjesto […] kn i […] kn za bocu od 35,00 kg, umjesto odobrenih […] kn.

Analizom rabata odobrenih poduzetniku Europa Mil d.o.o. u 2006. godini utvrđeno je da je istom poduzetniku rabat odobravan temeljem članka 4. važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnici Moharić commerce d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2006. godine Aneks broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 110/2005 Z, kojim se produljuje Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 110/2005 Z. Člankom 2. Aneksa broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 110/2005 Z uređeni su rabati koji se poduzetniku Moharić commerce d.o.o. odobravaju na veleprodajnu cijenu bez PDV-a u iznosima od […] kn za bocu UNP-a od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Ugovoreni rabati odgovaraju količinskom razredu od 151 i više t UNP-a u bocama preuzetih u razdoblju od godine dana, prema Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o.

U 2006. godini poduzetnik Moharić commerce d.o.o. kupio je od poduzetnika Proplin d.o.o. [0-100,00] t UNP-a u bocama. Temeljem ostvarene količine, a prema važećoj Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2006. godini, poduzetniku Moharić commerce d.o.o. trebao je biti odobravan rabat u iznosu od […] kn za bocu od 7,5 kg, umjesto ugovorenih […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto odobrenih […] kn.

Poduzetnici Trgovački obrt Auto plin d.o.o. i Proplin d.o.o. sklopili su 1. siječnja 2006. godine Aneks broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 48/2005 Z, kojim se produljuje Ugovor o prodaji UNP-a u bocama broj 48/2005 Z. Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 48/2005 Z ugovoreni su rabati koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava poduzetniku trgovački obrt Auto plin na kupljeni UNP u bocama i to […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg.

Poduzetnik Trgovački obrt Auto plin d.o.o. kupio je od poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini [0-100,00] t UNP-a u bocama. Odobreni rabati ugovoreni Aneksom broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama broj 48/2005 Z ne odgovaraju rabatima određenima za ostvarene količine manje od 151 tone UNP-a u bocama prema važećoj Odluci o rabatnoj politici Proplin-a d.o.o. u 2006. godini. Naime, poduzetniku trgovački obrt Auto plin d.o.o. odobravan je viši rabat od onog na koji bi imao pravo temeljem stvarno kupljenih količina UNP-a u bocama, a temeljem Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. Poduzetniku trgovački obrt Auto plin d.o.o. za bocu od 7,5 kg odobravan je rabat od […] kn, umjesto […] kn, za bocu od 10,00 kg […] kn, umjesto […] kn, a za bocu od 35,00 kg […] kn, umjesto […] kn.

Poduzetnik Proplin d.o.o. odobravao je poduzetniku Tifon d.o.o., u razdoblju od 14. studenoga 2006. do 31. prosinca 2006. godine, rabat u iznosima od […] kn za bocu od 7,5 kg, […] kn za bocu od 10,00 kg i […] kn za bocu od 35,00 kg. Obavijest o navedenim iznosima rabata poduzetnik Proplin d.o.o. poslao je telefaksom poduzetniku Tifon d.o.o. dana 14. studenoga 2006. godine. Navedeni iznosi rabata ne odgovaraju niti jednom rabatnom razredu predviđenom za kupce UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja u važećoj Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. u 2006. godini.

9.3.3. Članak 4. Odluke o rabatnoj politici

Budući da je Odluka o rabatnoj politici Proplina od 15. travnja 2005. godine bila važeća i u cijeloj 2006. godini, i u 2006. godini određeni broj poduzetnika ostvarivao je rabate temeljem odredbe sadržane u članku 4. navedene Odluke.

Tablica 40.: Rabati sukladno članku 4. Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. u 2006. godini

Naziv poduzetnika

Iznosi rabata za bocu od 7,5 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 10 kg kn/boca

Iznosi rabata za bocu od 35 kg kn/boca

Iznos rabata
%

1.

2.

3.

4.

5.

Zagorac d.o.o., Petrinja

[…]

[…]

[…]

-

D&M, Viškovo, Pahljina grupa d.o.o., Rab, Adria Oil d.o.o., Kastav, Centroplin d.o.o., Nerezine

[…]

[…]

[…]

-

Studenac d.o.o., Omiš

[…]

[…]

[…]

-

Obrt Elektroservis, Malinska, obrt Didi promet, Sisak

[…]

[…]

[…]

-

Modibit d.o.o., Ozalj

[…]

[…]

[…]

-

Europa Mil d.o.o., Zagreb, Trus prom d.o.o., Zagreb, Europlin, Split, obrt Adria plin, Kaštel Sućurac, obrt Plinka, Zagreb, Petrol trgovina d.o.o., Zagreb, K.T.C. d.o.o., Križevci, obrt Kuna petrol, Pregrada, Kisikana d.o.o., Sisak, Mikol d.o.o., Čakovec

[…]

[…]

[…]

-

Plinara Mario d.o.o., Poreč

12,20

Izvor: podnesak poduzetnika Proplin d.o.o. od 5. studenog 2007. godine

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

10. Neodobreni rabati

Agencija je, u prethodnom ispitivanju stanja na mjerodavnom tržištu, na temelju očitovanja poduzetnika Proplin d.o.o. iz podneska od 4. listopada 2006. te analizom svih ispostavljenih računa poduzetniku Jadranplin d.o.o. od strane poduzetnika Proplin d.o.o. za UNP u 2004., 2005. i 2006. godini, utvrdila kako poduzetnik Jadranplin d.o.o. nije ugovorio, odnosno ostvario pravo na rabat, iako je pripadao kategoriji kupaca koji koriste UNP za daljnju prodaju u bocama i malim spremnicima te je ostvario količine potrebne za ostvarivanje rabata, sukladno Odluci o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o.

Pored navedenog poduzetnika, poduzetnik Proplin d.o.o., podneskom zaprimljenim u Agenciji 11. studenoga 2008., naveo je i druge poduzetnike koji nisu ugovorili, niti ostvarili pravo na rabat, iako su pripadali jednoj od kategorija kupaca određenoj Odlukom o rabatnoj politici Proplina d.o.o., a ostvarili su količine UNP-a potrebne za ostvarivanje rabata. Prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., riječ je o sljedećim poduzetnicima:

– Turisthotel d.d., Zadar,

– Dina-Petrokemija d.d., Omišalj,

– Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška,

– Bimont d.o.o., Rijeka

– TLM-Tvornica lakih metala d.d. Šibenik.

Agencija je zatražila očitovanje o razlozima neugovaranja, odnosno neodobravanja rabata, i od poduzetnika Proplin d.o.o. i od navedenih poduzetnika.

Ujedno je od poduzetnika Proplin d.o.o. zatraženo i očitovanje o tome na koji način su kupci UNP-a imali saznanja o mogućnostima ostvarenja prava na rabat, te jesu li imali uvid u važeće Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. Na usmenoj raspravi, održanoj 25. studenoga 2008. godine, poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se kako su neki kupci na vlastitu inicijativu svrstavani u određene kategorije kupaca, međutim, istima nije nikada predočavana Odluka o rabatnoj politici Proplina d.o.o., ali su o istoj usmeno obavještavani ovisno o kategoriji kupaca, te je sukladno tome sklapan ugovor kojim je uređeno pitanje rabata. Odluka o tome koji će kupci ostvariti pravo na rabat ovisila je o stanju na tržištu, vezano uz kategorije kupaca i preuzete količine.

Za navedenih pet poduzetnika, Proplin d.o.o. očitovao se kako je riječ o industrijskim potrošačima, odnosno kupcima koji koriste UNP za potrebe proizvodnje, koji nisu ostvarili pravo na rabat budući da nitko od navedenih nije imao sklopljene ugovore o prodaji UNP-a, te shodno tome nije niti mogao ostvariti rabat. Prema očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o., ti poduzetnici nisu htjeli sklopiti posebne ugovore o prodaji UNP-a, već su UNP naručivali isključivo putem narudžbenica, te stoga nije bilo poznato koje će količine ostvariti tijekom godine.

Poduzetnik […], očitovao se Agenciji podneskom zaprimljenim u Agenciji 1. prosinca 2008., u kojem je naveo kako u 2004., 2005. i 2006. godini nije imao sklopljen pisani sporazum s poduzetnikom Proplin d.o.o., te kako poduzetnik […] nije imala apsolutno nikakvih saznanja o mogućnostima ostvarivanja rabata na kupljene količine UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. Nadalje, poduzetnik […] naveo je kako je svaka narudžba plasirana temeljem ponude poduzetnika Proplin d.o.o., na kojima nije bio iskazan rabat, te kako rabat nije nuđen niti u jednoj opciji.

Poduzetnik […] očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 28. studenoga 2008. u kojem je naveo kako nisu postojali pisani sporazumi o kupovini UNP-a sklopljeni između poduzetnika […] i Proplin d.o.o., a UNP se naručivao isključivo putem pisanih narudžbenica. Poduzetnik […]., prema vlastitim tvrdnjama, nije imao nikakvih saznanja o mogućnostima ostvarivanja rabata na kupljene količine UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o.

Poduzetnik […] očitovao se podneskom zaprimljenim u Agenciji 10. prosinca 2008. u kojem je naveo kako u 2004., 2005. i 2006. godini nisu bili potpisani ugovori između poduzetnika […] i poduzetnika Proplin d.o.o., a isporuke su se odvijale prema tjednim narudžbama i uvjetima iz nepotpisanih ugovora. […] je imao saznanja o mogućnostima ostvarivanja prava na rabat, te mu je poduzetnik Proplin d.o.o. u 2004. godini odobrio rabat u iznosu od […] posto prema skali iz nepotpisanog ugovora iz 2004. godine, za 2005. godinu bio je predviđen rabat u iznosu od […] posto. Međutim, ugovor nije potpisan, pa rabat nije odobren, a u prijedlogu ugovora za 2006. godinu rabat nije niti bio predviđen, pa uslijed te činjenice ugovor nije bio niti potpisan.

Poduzetnik […] u podnesku zaprimljenim u Agenciji 22. prosinca 2008., očitovao se kako isti nije imao saznanja o dodatnim rabatima koje poduzetnik Proplin d.o.o. odobrava daljnjim prodavačima te da nisu bili upućeni, odnosno da isti nije znao za rabatnu politiku poduzetnika Proplin d.o.o., jer rabati poduzetniku […] nisu odobravani. Za rabate je poduzetnik […] saznao naknadno, nakon što je poduzetnik Proplin d.o.o. odaslao obavijest o prestanku važenja odluka o rabatnoj politici.

11. Isporučene količine

U podnesku od 25. kolovoza 2006. podnositelji zahtjeva naveli su kako je poduzetnik Proplin d.o.o., u razdoblju ne kraćem od godinu i pol, bez opravdanog poslovnog razloga drastično smanjio isporuku već ranije ugovorenih količina UNP-a.

Agencija je zatražila očitovanje poduzetnika Proplin d.o.o., a ujedno je i analizirala isporučene količine i specifikacije za određena razdoblja, kako bi utvrdila činjenično stanje vezano uz navedene tvrdnje podnositelja zahtjeva.

Poduzetnik Proplin d.o.o., u podnesku koji je Agencija zaprimila 4. listopada 2006., naveo je kako su podnositelji zahtjeva dobivali veće količine UNP-a od ugovorenih. Tako je, prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., poduzetniku Sedam-plin d.o.o. isporučeno [5.000,00-5.500,00] t iako je Ugovorom broj 6/2004 za ugovorno razdoblje od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine ugovorena količina iznosila [4.500,00-5.000,00] t, što je [500,00-750] t više od ugovorene količine. Nadalje, prema Ugovoru broj 19/2005, za ugovorno razdoblje od 1. srpnja 2005. do 31. prosinca 2005. godine ugovoreno je [2.500,00-3.000,00] t, a isporučeno je [3.000,00-3.500,00] t, što je [250-500] t više, dok je Ugovorom broj 30/2006, za ugovoreno razdoblje od 1. ožujka 2006. do 30. rujna 2006. godine ugovoreno [3.500,00-4.000,00] t, a isporučeno je [4.000,00-4.500,00] t, što je [500,00-700,00] t više.

Agencija je, uvidom u svih sto četrdeset šest (146) računa koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Sedam-plin d.o.o., počevši s računom broj 400904000822 od 5. ožujka 2004., zaključno s računom broj 400905000931 od 28. veljače 2005. godine, te ugovore sklopljene s poduzetnikom Proplin d.o.o., utvrdila kako je za vrijeme trajanja Ugovora broj 6/2004 u razdoblju od 1. ožujka 2004. do 28. veljače 2005. godine, isporučena količina veća od količine ugovorene specifikacijom koja je sastavni dio navedenog ugovora, odnosno po specifikaciji Sedam-plin d.o.o. ugovorio je [4.500,00-5.000,00] t UNP-a, a isporučeno mu je [5.000,00-5.500,00] t UNP-a.

Nadalje, Ugovorom broj 19/2005 za razdoblje od ožujka 2005. do veljače 2006. godine, ugovoreno je [5.000,00-5.500,00] t UNP-a, a analizom svih dvjesto devedeset pet (295) računa koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Sedam-plin d.o.o. u ugovornom razdoblju, počevši s računom broj 4000905000958 od 1. ožujka 2005., zaključno s računom broj 400056046169 od 28. veljače 2006. godine, utvrđeno je kako je poduzetnik Proplin d.o.o. poduzetniku Sedam-plin d.o.o. isporučio [6.000,00-6.500,00] t.

Privitkom I. Ugovoru o prodaji UNP-a broj 30/2006, sklopljenom između poduzetnika Sedam-plin d.o.o. i Proplin d.o.o., specificirane su potrebne količine za razdoblje od ožujka do prosinca 2006. godine, te iste iznose [5.500,00-6.000,00] t UNP-a. Agencija je, uvidom u svih dvjesto devedeset šest (296) računa koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Sedam-plin d.o.o., počevši s računom broj 400056046428 od 1. ožujka 2006., zaključno s računom broj 040906013100 od 29. prosinca 2006. godine, utvrdila kako su stvarno isporučene količine UNP-a poduzetniku Sedam-plin d.o.o. veće od specificirane količine, te su u navedenom razdoblju od ožujka do prosinca 2006. godine iznosile [6.500,00-7.000,00] t UNP-a.

Podneskom od 4. listopada 2006. poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je da je poduzetniku Brala trade d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja 2004. do 30. lipnja 2005. godine isporučio [0-100,00] t UNP-a, iako nije bilo potpisanog ugovora, a nakon sklapanja Ugovora broj 33/2005 u razdoblju važenja tog ugovora od 1. srpnja 2005. do 15. listopada 2005. isporučili su [250,00-500,00] t koliko je poduzetnik Brala trade d.o.o. i tražio, a nakon prestanka važenja navedenog Ugovora zbog ne pridržavanja odredbi Ugovora, poštujući dobre poslovne običaje, isporučili su, zaključno s 30. rujnom 2006. godine, poduzetniku Brala trade d.o.o. [250,00-500,00] t UNP-a.

Kako bi provjerila navode podnositelja zahtjeva i poduzetnika Proplin d.o.o., Agencija je i u ovom slučaju izvršila uvid u svih sedam (7) računa koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Brala trade d.o.o., kao i ugovore o prodaji UNP-a sklopljene s poduzetnikom Proplin d.o.o. Uvidom u dostavljene račune, počevši s računom broj 700054015212 od 30. travnja 2004., zaključno s računom broj 700054038654 od 23. kolovoza 2004. godine, utvrđeno je kako je poduzetnik Proplin d.o.o. poduzetniku Brala trade d.o.o. isporučio [0-100,00] t UNP-a u 2004. godini, iako nisu imali sklopljen ugovor o prodaji UNP-a.

Nadalje, u Ugovoru o prodaji UNP-a 33/2005 koji je važio u razdoblju od 1. srpnja 2005. do 15. listopada 2005. godine, u specifikaciji je navedena ugovorena količina za razdoblje od srpnja do listopada 2005. godine iznosila [500,00-750,00] t. Uvidom u isporučene količine u tom razdoblju, Agencija je utvrdila kako iste jesu manje od ugovorenih, odnosno iznose [250-500,00] t, ali je poduzetniku Brala trade d.o.o. i nakon prestanka važenja ugovora isporučivan UNP, što je Agencija utvrdila uvidom u svih trideset tri (33) računa koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Brala trade d.o.o. u 2005. godini, počevši s računom broj 700055000430 od 7. siječnja 2005., zaključno s računom broj 400055229065 od 29. prosinca 2005. godine, te je shodno navedenome, ukupna isporučena količina u 2005. godini iznosila [500,00-750,00] t.

U 2006. godini poduzetniku Brala trade d.o.o. isporučeno je [500,00-750,00] t UNP-a, što je Agencija utvrdila analizom svih četrdeset devet (49) računa koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Brala trade d.o.o., počevši s računom broj 400056006507 od 4. siječnja 2006., zaključno s računom broj 040906013135 od 30. prosinca 2006.

Poduzetnik Proplin d.o.o. također je naveo kako poduzetnik Sedam-plin d.o.o., koji ima dozvolu i uvjete za bavljenje trgovinom na veliko, nije koristio vlastite skladišne kapacitete za skladištenje i isporuku UNP-a kako bi uvijek imao određenu zalihu UNP-a za premošćivanje razdoblja nedovoljne nabave UNP-a, u slučajevima kada iz objektivnih razloga, poput zastoja u radu rafinerija, poduzetnik Proplin d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti tražene količine. Ponekad je poduzetnik Proplin d.o.o., prema vlastitim tvrdnjama, podnositeljima zahtjeva nudio i isporuku većih količina, koje isti nisu prihvatili, primjerice 24. veljače 2006. poduzetniku Sedam-plin d.o.o. ponuđena je količina od [100,00-250,00] t, od čega je [0-100,00] t bio zaostatak iz prethodnog mjeseca, a poduzetnik Sedam-plin d.o.o. prihvatio je samo [0-100,00] t UNP-a.

Podneskom, zaprimljenim u Agenciji 4. listopada 2006., poduzetnik Proplin d.o.o. naglasio je kako su podnositelji zahtjeva uvozili UNP iz inozemstva kad im je to odgovaralo s obzirom na cijenu na vanjskom tržištu i to bez obzira što su ugovorili planirane količine. Naime, prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., kada je UNP na vanjskom tržištu skuplji od UNP-a na domaćem tržištu, podnositeljima zahtjeva ne odgovara uvoz već svoje zahtjeve za UNP-om povećavaju prema poduzetniku Proplin d.o.o., iako mogu uvesti UNP. Poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako je isti rijetko mogao isporučiti veće količine nego što su planirane od poduzetnika INA d.d. i to samo u slučajevima kada se ne bi realizirala neka od drugih planiranih obveza poduzetnika INA d.d. prema izvozu.

Agencija je, u cilju utvrđivanja osnovanosti navoda podnositelja zahtjeva, zatražila od poduzetnika Proplin d.o.o. očitovanje o tome je li u 2004., 2005. i 2006. godini bilo odmaka od godišnje specifikacije količina po mjesecima i utvrđenih rokova isporuke UNP-a od strane poduzetnika INA d.d. prema poduzetniku Proplin d.o.o.

Poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se dopisom koji je Agencija zaprimila 5. studenoga 2007. u kojem je naglasio kako je u navedenim godinama bilo odmaka od godišnje specifikacije količina po mjesecima, od strane poduzetnika INA d.d., prema poduzetniku Proplin d.o.o., na način da je u nekim mjesecima INA d.d isporučila više od planiranih količina, a u nekim mjesecima manje od planiranih količina. Međutim, sukladno tvrdnjama poduzetnika Proplin d.o.o., svake godine INA d.d. isporučila je poduzetniku Proplin d.o.o. veće količine od planiranih.

Nadalje, na upit Agencije u kojim razdobljima kroz navedene godine je bilo odmaka od godišnje specifikacije i iz kojih razloga, te kako se izmijenjena specifikacija količina i dinamika isporuka između poduzetnika INA d.d. i Proplin d.o.o. odražavala na količine i rokove isporuka UNP-a kupcima poduzetnika Proplin d.o.o., poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je da su se razlike pojavljivale svaki mjesec, a razlog koji Proplin d.o.o. može navesti je stanje raspoloživih količina UNP-a u rafinerijama koje ovise o opsegu rafinerijske prerade i ukupnim obvezama poduzetnika INA d.d. koje uključuju i izvozne obveze.

Pored navedenoga, u svom očitovanju od 20. listopada 2006. godine poduzetnik Proplin d.o.o. naveo je kako o opsegu rafinerijske prerade ne odlučuje Proplin d.o.o., nego poduzetnik INA d.d. Temeljem tih odluka, INA d.d. izvješćuje Proplin d.o.o. o događajima koji uzrokuju smanjenje prerade. Primjerice, remont rafinerija, tzv. swing u proizvodnji tj. obustava proizvodnje na pojedinim rafinerijskim postrojenjima zbog potreba rafinerije, pri čemu se uvijek smanjuje količina proizvedenog plina i najčešće kvaliteta ne odgovara standardu, kvar na rafinerijskim postrojenjima i slično, kako i o raspoloživim količinama UNP-a za domaće tržište.

Isto tako, sukladno navodima poduzetnika Proplin d.o.o., u slučajevima kada INA d.d. isporuči više UNP-a od planiranog, Proplin d.o.o. skladišti zalihu na 13.000,00 m3 svoga skladišnog prostora upravo za razdoblja kada se može dogoditi da INA d.d. isporuči manje količine od planiranih, odnosno time blagovremeno sprječava oscilacije kontinuiteta isporuka za kupce.

O teškoćama i zastojima u radu rafinerija i smanjenju isporuka kupci Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. su obavještavani faks porukama od 26. listopada 2005., 20. prosinca 2005., 25. siječnja 2006., 27. siječnja 2006., 14. lipnja 2006., 19. lipnja 2006., 21. lipnja 2006., 26. lipnja 2006., 26. lipnja 2006., 28. lipnja 2006., 4. srpnja 2006., 5. srpnja 2006., 11. srpnja 2006., 12. srpnja 2006. i 17. srpnja 2006. godine.

Agencija je od poduzetnika Proplin d.o.o. zatražila očitovanje o razlozima slanja obavijesti poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. u razdoblju od listopada 2005. do srpnja 2006. godine o smanjenoj isporuci plina, budući da je iz podataka dostavljenih Agenciji podneskom poduzetnika Proplin d.o.o., od 21. siječnja 2008., razvidno kako je poduzetnik INA d.d. poduzetniku Proplin d.o.o. u mjesecima svibnju i srpnju 2005., te svibnju i lipnju 2006. godine isporučio količinu UNP-a manju od godišnje specifikacije, a u ostalim mjesecima navedenih godina isporučene količine premašivale su količine iz godišnje specifikacije, te su ukupno isporučene količine UNP-a poduzetniku Proplin d.o.o. na godišnjoj razini bile veće od godišnje specifikacije.

Podneskom, koji je Agencija zaprimila 2. travnja 2008., poduzetnik Proplin d.o.o. kao razlog slanja obavijesti naveo je ozbiljnost koju Proplin d.o.o pridaje poslovnom odnosu sa svakim kupcem, te u konkretnom slučaju Proplin d.o.o. smatra da je ozbiljno i poslovno izvješćivati kupca, čije isporuke ovise izravno o rafinerijskom preradi poduzetnika INA d.d., upravo o događajima u rafinerijskoj preradi, odnosno prenijeti mu informacije koje Proplin d.o.o. dobiva od poduzetnika INA d.d. Nadalje, međusobno izvješćivanje predstavlja ugovornu obvezu obje ugovorne strane, što je sadržano u člancima 14. i 15. ugovora o prodaji UNP-a, kojima je uređeno kako se prodavatelj oslobađa obveze isporuke, a kupac obveze prijema UNP po ovom Ugovoru, ako su u tome bili spriječeni okolnostima koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, odnosno ako je odlukom državnih organa privremeno ograničeno obavljanje trgovine ili je odlukom nadležnih organa propisana distribucija robe po prioritetu, a naročito zbog jednomjesečnih remonta rafinerija te tehničko-tehnoloških mogućnosti rafinerija. Ugovorne strane imaju obvezu uzajamnog izvještavanja o činjenicama koje utječu na njihov poslovni odnos iz ovog Ugovora, s ciljem sprječavanja nastanka eventualne štete.

Iz analiziranih podataka i dostavljenih očitovanja, razvidno je kako poduzetnik Proplin d.o.o. nije isporučivao količine manje od ugovorenih poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. te kako nije bez opravdanih razloga drastično smanjio isporuke UNP-a, koje su ranije ugovorene s podnositeljima zahtjeva.

12. Obveza isključive kupnje

Na zahtjev Agencije, poduzetnik Proplin d.o.o. dostavio je podneskom zaprimljenim u Agenciji 3. prosinca 2008. ugovore koje je imao sklopljene s poduzetnicima koji su pripadali kategoriji kupaca UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja.

Uvidom u sadržaj navedenih ugovora, Agencija je utvrdila kako se među istima nalazi i ugovor koji sadrži odredbu kojom je uređena obveza kupca na isključivu kupnju UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o.

Naime, poduzetnici Adria Oil d.o.o. i poduzetnik Proplin d.o.o. sklopili su 8. svibnja 2006. godine Aneks broj 2. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006, predmet kojeg Aneksa su rabati. Člankom 2. stavkom 1. navedenog Aneksa uređeni su iznosi rabata za UNP u bocama. Navedeni članak sadrži odredbu koja se odnosi na isključivu kupnju, a ista odredba sadržana je u stavku 5. članka 2. koji glasi, cit:

»Ovim Aneksom Ugovora Prodavatelj obvezuje Kupca da nabavlja UNP isključivo od Proplina. Ukoliko će nabavljati UNP od drugih dobavljača suradnja se prekida odmah.«

Aneks broj 3. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006 od 20. lipnja 2006. i Aneks broj 4. Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006 od 1. listopada 2006. godine sklopljeni između poduzetnika Adria Oil d.o.o. i Proplin d.o.o. sadrže istovjetnu odredbu koja uređuje obvezu isključive kupnje.

13. Način zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. na mjerodavnom tržištu

Podnositelji zahtjeva poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. u podnesenom zahtjevu su u bitnome naveli kako im je poduzetnik Proplin d.o.o. smanjio isporuku ukapljenog naftnog plina, bez opravdanog razloga, te da navedeni poduzetnik podnositeljima zahtjeva nije odobravao uobičajeni rabat kojeg odobrava drugim kupcima UNP-a, posljedica čega je, po njihovom mišljenju zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. koja se posebice očituje kroz primjenu nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima.

Naime, člankom 16. stavkom 1. ZZTN zabranjena je svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na mjerodavnom tržištu. Kao naročito zabranjene zlouporabe, u smislu članka 16. stavka 2. točke 1., 3. i 4. ZZTN, primjerice je utvrđeno izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno drugih nepravednih trgovinskih uvjeta, primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, te uvjetovanje sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora..

Nastavno na navode podnositelja zahtjeva koji se tiču zlouporabnog postupanja poduzetnika Proplin d.o.o. na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, nakon provedene ekonomske i pravne analize, u ovom postupku utvrđeno je sljedeće:

13.1. U ODNOSU NA NEISPORUKU UNP-a U UGOVORENOJ KOLIČINI 1.2.

Poduzetnici Sedamplin d.o.o. i Brala trade d.o.o. u bitnome su naveli da je poduzetnik Proplin d.o.o. u točno neutvrđenom razdoblju, a ne kraćem od godinu i pol drastično smanjio isporuku UNP-a prema podnositeljima zahtjeva, bez opravdanog poslovnog razloga. Prema podacima u spisu, navodna smanjena isporuka UNP-a bila je u razdoblju od mjeseca listopada 2005. do srpnja 2006. godine.

O navedenim tvrdnjama podnositelja zahtjeva očitovao se poduzetnik Proplin d.o.o. u više navrata tijekom postupka. U svim dostavljenim očitovanjima naveo je kako je istinita tvrdnja da je u određenim razdobljima isporuka UNP-a bila smanjena, međutim, istaknuo je da je tome razlog bila smanjena proizvodnja UNP-a zbog remonta, odnosno zastoja rada u rafinerijama, o čemu je poduzetnik Proplin d.o.o. uredno izvješćivao podnositelje zahtjeva, a na što se obvezao i ugovorima o prodaji UNP-a koji su sklopljeni s podnositeljima zahtjeva.

Usprkos navedenoj smanjenoj proizvodnji UNP-a u pojedinim razdobljima, na godišnjoj razini i to u 2004. i 2005. i 2006. godini poduzetnik Proplin d.o.o. isporučio je podnositeljima zahtjeva i više UNP-a od ugovorene količine, sukladno sklopljenim ugovorima o prodaji UNP-a i godišnjim specifikacijama.

Osim isporuke UNP-a temeljenim na sklopljenim ugovorima o prodaji UNP-a, prodaja UNP-a je vršena i u razdobljima kada ugovori o prodaji UNP-a nisu bili na snazi, tj. temeljem narudžbenica. Prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., veće količine od ugovorene isporučivale su se kada nije bila realizirana količina predviđena za izvoz.

Agencija je izvršila uvid u članak 14. i 15. Ugovora o prodaji UNP-a sklopljenim između poduzetnika Proplin d.o.o. i podnositeljima zahtjeva u kojima je uređeno da se Prodavatelj oslobađa obveze isporuke, a kupac obveze prijema UNP-a po ovom Ugovoru, ako su u tome bili spriječeni okolnostima koji se nisu mogli predvidjeti izbjeći ili otkloniti, a naročito zbog jednomjesečnih remonta rafinerija te tehničko-tehnoloških mogućnosti rafinerija.

Agencija je, u svrhu utvrđivanja osnovanosti navoda podnositelja zahtjeva, dostavljene račune koje je poduzetnik Proplin d.o.o. izdao podnositeljima zahtjeva u 2004., 2005. i 2006. godini usporedila s ugovorenim godišnjim specifikacijama količina po pojedinom Ugovoru o prodaji UNP-a, sklopljenim s podnositeljima zahtjeva.

Nakon provedene analize navedenih računa i godišnjih specifikacija količina, Agencija je zaključila da je točna tvrdnja poduzetnika Proplin d.o.o., odnosno poduzetnik Proplin d.o.o. je podnositeljima zahtjeva uistinu isporučio veće količine od ugovorenih u navedenim razdobljima.

Shodno navedenome, nesporno je da je, zbog utvrđenih zastoja u proizvodnji UNP-a zbog remonta u rafinerijama, u određenim kratkim vremenskim razdobljima uistinu došlo do smanjene isporuke UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. podnositeljima zahtjeva. Naime, usporedbom ugovorenih i isporučenih količina UNP-a, utvrđeno je da su u lipnju 2004. i kolovozu 2005. godine poduzetniku Sedam-plin d.o.o. isporučene manje količine od ugovorenih, dok su poduzetniku Brala trade d.o.o. isporučene manje količine od ugovorenih u kolovozu i listopadu 2005. godine. Međutim, poduzetnik Proplin d.o.o. je na godišnjoj razini, odnosno u razdoblju važenja predmetnih Ugovora o prodaji UNP-a s podnositeljima zahtjeva, isporučio istima i veće količine UNP-a od ugovorenih.

U prilog navedenome govore i tvrdnje poduzetnika Proplin d.o.o. iznesene na usmenoj raspravi održanoj 25. studenoga 2008. iz kojih proizlazi da je poduzetnik Proplin d.o.o. ponudio u 2006. godini poduzetniku Sedam-plin d.o.o. količine UNP-a koje isti nije prihvatio. Riječ je o ponuđenih [100,00-250,00] t, a poduzetnik Sedam-plin d.o.o. prihvatio je svega [0-100,00] t UNP-a.

Dakle, iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da podnositelji zahtjeva neosnovano navode kako je postojao neopravdan poslovni razlog za smanjenu isporuku UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. podnositeljima zahtjeva, ponajprije uzimajući u obzir činjenicu da do smanjene isporuke UNP-a od strane poduzetnika Proplin d.o.o. na godišnjoj razini, odnosno za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, nije niti došlo.

Čak i da tome nije tako, zastoj rada tj. remont u rafinerijama čija je posljedica smanjena isporuka UNP-a od strane poduzetnika INA d.d., kao proizvođača UNP-a, poduzetniku Proplin d.o.o. ipak bi, stajalište je ove Agencije, predstavljao opravdani poslovni razlog za smanjenu isporuku UNP-a kupcima, tim više što je takva mogućnost i predviđena Ugovorima o prodaji UNP-a.

Dakle, sukladno provedenoj analizi, može se zaključiti da nije došlo do ograničavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja od strane poduzetnika Proplin d.o.o. drastičnim smanjenjem isporuke UNP-a poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o., bez opravdanog poslovnog razloga, te shodno tome podnositelji zahtjeva nisu time bili dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN.

13.2. U ODNOSU NA NEODOBRAVANJE RABATA

Poduzetnici Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. u bitnome su naveli da poduzetnik Proplin d.o.o. podnositeljima zahtjeva nije odobravao uobičajeni rabat koji je odobravao drugim kupcima, iz čega proizlazi da je poduzetnik Proplin d.o.o. ograničio tržišno natjecanje zlouporabom njegovog vladajućeg položaja, osobito na način da je primjenjivao nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima čime ih dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

Poduzetnik Proplin d.o.o. je u Odlukama o rabatnoj politici podijelio svoje kupce u kategorije koje služe kao osnova za utvrđivanje visine rabata. Rabati koji su se odobravali bili su isključivo vezani uz količinu kupljenog UNP-a na godišnjoj razini. Međutim, iznos rabata utemeljen na istoj količini kupljenog UNP-a razlikovao se, ovisno o pojedinoj kategoriji kupaca, kao i o pojedinom distributivnom centru poduzetnika Proplin d.o.o. na čijem području se obavljala trgovina UNP-om.

Prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., ovakva kategorizacija imala je svoje opravdanje ovisno o načinu potrošnje, odnosno uporabe, kao i ovisno o troškovima koje su kupci imali. Razlozi zbog kojeg su pojedini kupci-trgovci UNP-om, koji su pripadali istoj kategoriji, ostvarivali različite rabate ovisno o regiji u kojoj djeluju su, prema navodima poduzetnika Proplin d.o.o., različiti troškovi prodaje što ovisi o veličini, razvijenosti, naseljenosti te kulturi trošenja UNP-a u pojedinoj regiji.

Nadalje, u predmetnom postupku potrebno je bilo utvrditi smisao odredbe članka 4. Odluke o rabatnoj politici temeljem koje direktor društva može odobriti rabate neovisno o kupljenoj količini.

Odredba članka 4. nalazila se u Odlukama o rabatnoj politici Proplina d.o.o. važećim od 1. srpnja 2002., od 1. ožujka 2004., od 1. siječnja 2005., od 15. travnja 2005. i od 1. lipnja 2007. nadalje.

U Odlukama o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. srpnja 2002., od 1. ožujka 2004., od 1. siječnja 2005.i od 15. travnja 2005. navedena odredba glasi kako slijedi:

»Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani za godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima:

a) preuzimanja i/ili potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije

b) položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značenja za poduzetnika Proplin d.o.o.

c) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene rabatnom politikom i kad

je položaj kupca na tržištu od strateškog značaja za poduzetnika Proplin d.o.o. »

U Odluci o rabatnoj politici Proplina d.o.o. koja je na snazi od 1. lipnja 2007. nadalje, navedena odredba članka 4. je izmijenjena te glasi:

»Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani za godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima:

a) položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značenja za poduzetnika Proplin d.o.o.

b) kada količine značajno premašuju količine utvrđene u članku 3. rabatne politike»

U odnosu na navedeno poduzetnik Proplin d.o.o. očitovao se podneskom od 28. prosinca 2006. u kojem je izričito naveo, cit: …»namjera Proplina ovom točkom a) članka 4. je da stimulira svoje kupce da ne prijeđu kod konkurentskih tvrtki pod navedenim uvjetima« završetak citata… a navedeni uvjeti su, cit:…»Sedam-plin, Brala trade, Eurotherm i Jadran plin ušle su na tržište na način da su postojećim tržišnim preprodavateljima Proplin-a nudile UNP u bocama po dampinškim cijenama, odobravajući im rabate iz sredstava namijenjenih za kupovinu novih boca; drugim riječima nisu stvarale vlastitu distributivnu mrežu već su preuzele dio postojeće Proplinove distributivne mreže konkurirajući Proplinu na nelojalan način.«, završetak citata.

Sukladno zaključku Agencije o pokretanju postupka od 14. prosinca 2006., u ovom postupku bilo je potrebno utvrditi je li smisao te odredbe vezivanje kupaca što bi moglo za posljedicu imati sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

Dakle, u navedenom očitovanju poduzetnik Proplin d.o.o. izričito priznaje da je cilj članka 4. točke a) sprječavanje kupaca da prijeđu kod konkurencije koja nelojalno postupa na tržištu. Pritom je isti poduzetnik poimence naveo konkurente o kojima je riječ.

Ova odredba je u Odluci o rabatnoj politici od 1. lipnja 2007. koja je i danas važeća djelomično izmijenjena tj. izbrisana je točka a) »… preuzimanja i/ili potencijalne mogućnosti da kupac prijeđe kod konkurencije…

S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poduzetniku u vladajućem položaju osobito nije dopušteno odobravati rabate kojima je osnovni cilj sprječavanje prelaska kupaca kod konkurencije, bez obzira što je kako je obrazložio poduzetnik Proplin d.o.o. isključivi razlog za takvu odredbu eventualno nelojalno ili protupravno postupanje konkurencije.

U odnosu na navedeno nelojalno postupanje konkurencije, a koje se prvenstveno odnosi na nezakonito punjenje i uporabu plinskih boca sa žigom poduzetnika Proplin d.o.o., Agencija nije ovlaštena za utvrđivanje postoji li takvo postupanje konkurencije na koje upućuje poduzetnik Proplin d.o.o., već je za to u ovom konkretnom slučaju nadležan Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Dakle, poduzetniku Proplin d.o.o. u tom smislu bila je dostupna pravna zaštita od strane drugog ovlaštenog tijela različitog od Agencije. Stoga, u cilju zaštite poslovnih i drugih interesa poduzetnika Proplin d.o.o., odobravanje posebnih rabata kupcima nevezanih za isporučene količine, čiji je cilj sprječavanje prelaska kupaca kod određenih konkurenata, nije objektivno bilo nužno ni opravdano, jer su poduzetniku Proplin d.o.o. na raspolaganju stajala druga legalna sredstva za zaštitu svojih interesa.

Pored navedenoga, i preostale dvije alineje članka 4. navedenih Odluka o rabatnoj politici nedvojbeno doprinose netransparentnosti i nejadnakosti rabatne politike poduzetnika Proplin d.o.o. Naime, Agencija je stajališta da je iznimno odobravanje rabata od strane direktora društva zbog »položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o.« preširoko određeno, odnosno nedovoljno jasno definirano, što ostavlja otvorenu mogućnost poduzetniku Proplin d.o.o. da, bez jasno određenih i transparentnih kriterija o tome koji kupci su od »strateškog značaja« za tog poduzetnika, odobrava izvanredne rabate pojedinim kupcima, nevezano za kupljene količine UNP-a.

Isto tako, ni dio odredbe članka 4. koji se odnosi na iznimno odobravanje rabata »kada količine značajno premašuju količine utvrđene u članku 3. rabatne politike« nije jasan niti dovoljno precizno određen jer se tumačenjem istoga ne može sa sigurnošću utvrditi koje su to količine »značajne« za ostvarivanje izvanrednih rabata, sukladno članku 4. Odluke o rabatnoj politici. Naime, člankom 3. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o. od 1. lipnja 2007.. količinski razredi pokrivaju sve moguće količine iz razloga što prvi količinski razred započinje s rasponom od 0 do određene vrijednosti u tonama, a posljednji razred temeljem kojeg se odobravaju rabati započinje s određenom konkretnom vrijednošću u tonama, a završava s bilo kojom vrijednošću većom od početne za taj razred. Iz toga jasno proizlazi kako količinski i rabatni razredi određeni navedenom Odlukom o rabatnoj politici pokrivaju sve količine koje pojedini poduzetnik može nabaviti od poduzetnika Proplin d.o.o.

Nadalje, visina iznimno odobrenih rabata, također, nije utvrđena člankom 4. Odluke o rabatnoj politici Proplina d.o.o., ali bez obzira na tu činjenicu, kao i na prethodno izneseno, Agencija smatra kako bilo koja dodjela rabata od strane poduzetnika koji ostvaruje tako visoki udjel na mjerodavnom tržištu, a koja nije temeljena na stvarno preuzetim količinama prema jasnim kriterijima, može imati negativan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu te kao takva predstavlja oblik zlouporabe vladajućeg položaja primjenom nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima čime se pojedine poduzetnike dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na njihovu konkurenciju, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN.

Agencija je u svrhu utvrđivanja navedene zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. primjenom nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima analizirala primjenu rabatne politike poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od 2004. do 2006. godine na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske.

U odnosu na analizirano razdoblje, Agencija je uvrštavanjem tri godine u kontinuitetu u ekonomsku analizu dobila mogućnost detaljnog pregleda stanja na mjerodavnom tržištu, što je u skladu s člankom 13. stavkom 3. i 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu kojima je propisano kako se trajanje razdoblja za koje se prikupljaju i utvrđuju podaci o tržišnim udjelima poduzetnika utvrđuje u pravilu godišnje, a po potrebi se može utvrditi duže ili kraće razdoblje, ali ukupno razdoblje ne može biti duže od pet (5) godina. Naime, uzimajući u obzir strukturu mjerodavnog tržišta, visoki vladajući položaj i tržišnu snagu poduzetnika Proplin d.o.o. u razdoblju od 2004. do 2006. godine, te činjenicu da Odluka o rabatnoj politici koja je na snazi od 1. lipnja 2007. nadalje sadrži odredbu koja je u suprotnosti sa ZZTN, zbog razloga ekonomičnosti i svrsishodnosti nije analizirana 2007. i 2008. godina. Navedeno je detaljnije pojašnjeno pod točkom 7. obrazloženja ovoga rješenja pod nazivom Mjerodavno tržište.

Agencija je pri tom posebno uzela u obzir činjenicu kako je u razdoblju od 2004. do 2008., sukladno podacima pribavljenima od HERA-e, samo jedan novi poduzetnik dobio dozvolu za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko UNP-om. Pored toga ni činjenica da je poduzetnik INA d.d. preuzeo od poduzetnika Proplin d.o.o. trgovinu na veliko UNP-om u kolovozu 2007. godine nije od značaja za strukturu mjerodavnog tržišta, jer je ovdje riječ o vertikalno povezanim društvima. Naime poduzetnik INA d.d. ima sto (100) posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Proplin d.o.o., odnosno izravnu kontrolu nad tim poduzetnikom u smislu članka 5. ZZTN.

Pri tome je Agencija kao polazište uzela načelo da poduzetnik u vladajućem položaju, kada odobrava rabate svojim kupcima, ima zadatak na jednak način i pod jednakim uvjetima odobravati rabate svojim kupcima, što je u skladu s kriterijima koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim zajednicama, sukladno članku 35. stavka 3. ZZTN.

U svrhu utvrđivanja činjenice jednakosti primjene rabatne politike poduzetnika Proplin d.o.o. prikupljeni su podaci na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske te je analizom istih utvrđeno da je poduzetnik Proplin d.o.o. u odobravanju rabata imao selektivan pristup, odnosno nije odobravao rabate svojim kupcima pod jednakim uvjetima.

Navedena nejednakost u primjeni rabatne politike očitovala se na dva načina: prvi se sastojao u tome da neki kupci koji su na godišnjoj razini kupili potrebne količine UNP-a, a pripadali su jednoj od kategorija utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici, nisu ostvarili nikakav rabat, dok neki kupci, koji su ostvarili rabat u određenoj visini, taj rabat nisu ostvarili u onoj visini koja bi im sukladno važećoj Odluci o rabatnoj politici pripadala, s ozbirom na stvarno kupljene količine UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o.

Agencija je utvrdila kako Odluka o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o., kao pravni temelj za odobravanje, odnosno ostvarivanje rabata, nije bila dostupna svim kupcima pod jednakim uvjetima. Naime, sukladno prikupljenim i obrađenim podacima, samo neki kupci koji su ostvarili rabat su imali uvid u navedenu Odluku o rabatnoj politici, odnosno navedena Odluka je tim kupcima dostavljana izravno od strane poduzetnika Proplin d.o.o.

Dakle, može se zaključiti da je Odluka o rabatnoj politici bila interni akt poduzetnika Proplin d.o.o. te kao takva nije bila dostupna svim kupcima na jednak način, bilo da je bila javno objavljena ili da je svakom kupcu posebno dostavljana tijekom poslovnog odnosa. Posljedica navedenoga je da su samo neki kupci znali za mogućnost ostvarivanja rabata, odnosno koji su kriteriji i uvjeti za ostvarivanje rabata te koja je visina istih.

Navedeno proizlazi iz očitovanja poduzetnika koji su pripadali kategoriji »kupci koji koriste UNP za potrebe proizvodnje« te očitovanja poduzetnika Jadranplin d.o.o. koji je pripadao kategoriji »kupci UNP-a u malim spremnicima i bocama za daljnju prodaju«. Naime, navedeni poduzetnici nisu imali saznanja o mogućnosti ostvarenja rabata premda su sukladno ostvarenim količinama i važećoj Odluci o rabatnoj politici isto pravo trebali ostvariti.

U svrhu pojašnjavanja primjene rabatne politike, poduzetnik Proplin d.o.o. je u svojim očitovanjima istaknuo kako je, pored Odluke o rabatnoj politici, stvarni pravni temelj ostvarivanja rabata bio ugovor sklopljen s pojedinim kupcima kojim je uređen rabat.

Analizom pojedinih ugovora o prodaji UNP-a sklopljenih s nekim kupcima, Agencija je utvrdila da je rabat s nekim kupcima bio odmah ugovorno uređen, dok su neki kupci naknadno sklapali aneks važećim ugovorima o prodaji UNP-a koji čine njihov sastavni dio kojima su posebno uređivali pitanje rabata.

Pored toga, sukladno tvrdnjama poduzetnika Proplin d.o.o. iznesenih na usmenoj raspravi održanoj 25. studenoga 2008., bilo je potrebno ugovoriti godišnju specifikaciju količina kako bi se temeljem predviđene količine mogla utvrditi i visina rabata, s obzirom da je kupljena količina UNP-a bila osnovni kriterij za odobravanje rabata.

Shodno navedenome, iz navoda poduzetnika Proplin d.o.o. poizlazi da je pravo na rabat mogao ostvariti samo onaj kupac koji je kumulativno ispunio sljedeće uvjete: da je riječ o kupcu koji je pripadao jednoj od kategorija utvrđenih rabatnom politikom, da je kupac na godišnjoj razini ostvario količine određene Odlukom o rabatnoj politici, te da je kupac pitanje rabata uredio pisanim ugovorom uz koji je utvrđena godišnja specifikacija količina.

Navedeno proizlazi iz podneska poduzetnika Proplin d.o.o. od 4. listopada 2006. u kojem je naveo da poduzetnik Jadranplin d.o.o., iako je imao pravo na rabat isti nije ostvario jer u sklopljenom ugovoru nije bio uređen. Isto je vrijedilo i za spomenute kupce koji su pripadali kategoriji kupaca koji koriste UNP za potrebe proizvodnje, tj. poduzetnicima Turisthotel d.d. Zaton, Dina-petrokemija d.d., Plin-projekt d.o.o., Bimont d.d. i TLM Tvornica lakih metala d.d., koji nisu imali sklopljene ugovore kojim je uređeno pitanje rabata, pa shodno tome nisu niti mogli ostvariti rabat.

Međutim, analiza u ovom predmetu utvrdila je određene nedosljednosti u primjeni rabatne politike koje ne odgovaraju navodima poduzetnika Proplin d.o.o. Naime, iz prikupljene dokumentacije proizlazi da je rabat ipak odobravan nekim kupcima u vrijeme kada ti kupci nisu imali sklopljen ugovor o prodaji UNP-a. Navedeno se odnosi na poduzetnika Plinara Mario d.o.o. te na poduzetnika TLM Tvornica lakih metala d.d.

Pored toga, uvidom u dostavljene ugovore o prodaji UNP-a Agencija je utvrdila da je nekim kupcima odobravan rabat, iako ti kupci nisu imali utvrđenu godišnju specifikaciju količina, primjerice poduzetniku Pahljina grupa d.o.o.

Iz navedenog postupanja proizlazi da postojanje formalnog ugovora nije bio odlučujući uvjet ni u odnosu na prodaju UNP-a, niti u odnosu na odobravanje rabata. Stoga, Agencija nije mogla prihvatiti argumente poduzetnika Proplin d.o.o. kako je razlog neodobravanja rabata to što isti nije posebno ugovoren jer je razvidno da je na nejednak način primjenjivana rabatna politika od strane poduzetnika Proplin d.o.o.

S obzirom da poduzetnik u vladajućem položaju ima obvezu postupati s povećanom pažnjom na tržištu te rabatnu politiku pod istim uvjetima primjenjivati jednako na sve, poduzetnik Proplin d.o.o. je sa svakim kupcem koji ostvari potrebnu količinu UNP-a trebao posebno ugovoriti rabate pa tako i s poduzetnikom Jadranplin d.o.o. koji je pripadao jednoj od kategorija utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici tj. kupcima UNP-a u malim bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju, a isto je trebao učiniti i sa svim drugim poduzetnicima koji su ispunili navedene uvjete.

Pored toga, Agencija je utvrdila da se nejednaka primjena rabatne politike očitovala i u odnosu na visinu odobrenih rabata što znači da su neki kupci ostvarili rabat različit od onoga koji bi im pripadao sukladno Odluci o rabatnoj politici. To se prvenstveno odnosi na kupce koji su pripadali kategoriji kupaca »Kupci UNP-a u bocama i malim spremnicima za daljnju prodaju u mreži vlastitih benzinskih postaja« te na neke druge poduzetnike kao što je primjerice, poduzetnik Plinara Mario d.o.o.

Naime, analiza u ovom predmetu je pokazala da su neki kupci, primjerice poduzetnici Moharić commerce d.o.o., Petrol trgovina d.o.o. i Europa Mil d.o.o., ugovorili, odnosno ostvarili viši rabat od onoga na kojeg bi imali pravo sukladno Odluci o rabatnoj politici. S druge strane, neki kupci su u 2004., 2005. i 2006. godini ugovorili, odnosno ostvarili manji rabat od onoga na kojeg bi imali pravo sukladno važećoj Odluci o rabatnoj politici, primjerice poduzetnici Zovko-Zagreb d.o.o., Sirovina Benz d.o.o. i Etradex d.o.o..

Pored navedenoga, Agencija je, analizirajući sadržaj pojedinih ugovora o prodaji UNP-a s pojedinim kupcima utvrdila da je u Ugovoru o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/06, od 8. svibnja 2006., sklopljenim s poduzetnikom Adria Oil d.o.o. tj. u aneksu broj 2. istom ugovoru, utvrđena obveza kupca Adria Oil d.o.o. da UNP nabavlja isključivo od poduzetnika Proplin d.o.o., u protivnom će poslovna suradnja između rečenih poduzetnika biti prekinuta.

Poduzetniku u vladajućem položaju, u smislu odredaba ZZTN, osobito nije dopušteno sklapati ugovore koji imaju elemente ekskluzivnosti, odnosno obvezati kupca da kupuje isključivo od tog poduzetnika te mu pri tom odobravati rabate kao financijsku korist odnosno nagradu za takvo ekskluzivno ponašanje. Takvim postupanjem poduzetnici u vladajućem položaju, u konkretnom slučaju poduzetnik Proplin d.o.o., zlorabe taj položaj izravnim nametanjem nepravednih trgovinskih uvjeta, odnosno uvjetuju sklapanje ugovora nametanjem drugoj ugovornoj strani dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 1. i 4. ZZTN.

Opisanim postupanjem narušava se tržišno natjecanje jer kupac, u ovom slučaju Adria Oil d.o.o., zbog navedene ograničavajuće odredbe, nije u mogućnosti kupovati UNP od konkurenata poduzetnika Proplin d.o.o. na mjerodavnom tržištu, već je prisiljen sve svoje potrebe za UNP-om zadovoljavati isključivo kod poduzetnika Proplin d.o.o. Na taj način, poduzetniku Adria Oil d.o.o. je kao kupcu sužen izbor izvora nabave UNP-a te je spriječen pristup tržištu tržišnim takmacima poduzetnika Proplin d.o.o.

14. Odluka Vijeća

Temeljem detaljne ekonomske i pravne analize u ovom predmetu Vijeće je na 5. sjednici, održanoj 30. prosinca 2008. godine, sukladno ovlastima iz članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN, ocijenilo da je poduzetnik Proplin d.o.o., u razdoblju od 1. listopada 2003. godine do dana donošenja ovoga rješenja ograničio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu prodaje ukapljenog naftnog plina na teritoriju Republike Hrvatske, netransparentnom i nejednakom primjenom rabatne politike prema njegovim kupcima, određenom važećim Odlukama o rabatnoj politici tog poduzetnika u navedenom razdoblju, pa je na taj način primijenio nejednake uvjete na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, dovodeći pritom pojedine poduzetnike u neravnopravan položaj u odnosu na njihovu konkurenciju, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN.

Nadalje, Vijeće je utvrdilo da je poduzetnik Proplin d.o.o., u razdoblju od 8. svibnja 2006. do 31. prosinca 2006., ograničio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu prodaje ukapljenog naftnog plina na teritoriju Republike Hrvatske, izravnim nametanjem nepravednih trgovinskih uvjeta pri sklapanju Ugovora o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/2006 s poduzetnikom Adria Oil d.o.o., Kastav, u kojem je bila sadržana dodatna obveza poduzetnika Adria Oil d.o.o. na isključivu kupnju ukapljenog naftnog plina od poduzetnika Proplin d.o.o, pa je time poduzetnik Proplin d.o.o. povrijedio odredbe članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 1. ZZTN.

Svoju odluku Vijeće obrazlaže kako slijedi.

14.1. Iako je Poduzetnik Proplin d.o.o. Odluku o rabatnoj politici od 1. srpnja 2002. primjenjivao i tijekom 2002. godine, Vijeće je 1. listopada 2003. utvrdilo danom koji označava početak vremenskog razdoblja u kojem je poduzetnik Proplin d.o.o. zlouporabio vladajući položaj na utvrđenom mjerodavnom tržištu, s obzirom da se važeći ZZTN koji je Agencija primjenjivala u predmetnom postupku počeo primjenjivati, u smislu članka 70. ZZTN, počevši od 1. listopada 2003.

Poduzetnik Proplin d.o.o. se u promatranom razdoblju nedvojbeno nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu prodaje UNP-a na teritoriju Republike Hrvatske, u smislu članka 15. stavaka 1. i 3. ZZTN, a naročito s obzirom na njegov tržišni udjel i položaj, te pristup izvorima nabave ili tržištu, što je detaljno pojašnjeno pod točkom 7. obrazloženja ovoga rješenja.

Vijeće je uvidom u utvrđeno činjenično stanje u ovom postupku, odnosno uvidom u rezultate ekonomske i pravne analize, trebalo ocijeniti je li poduzetnik Proplin d.o.o. u primjeni rabatne politike ograničio tržišno natjecanje, posebno stavljajući naglasak na transparentnost rabatne politike, te jednakost i dosljednost u primjeni važećih Odluka o rabatnoj politici u razdoblju od 1. listopada 2003. na dalje kao i značaj i učinak pojedinih odredbi navedenih Odluka tog poduzetnika.

Naime, u ovom postupku nesporno je utvrđeno da je poduzetnik Proplin d.o.o., kao poduzetnik u vladajućem položaju na tržištu prodaje UNP-om u provođenju svoje poslovne politike pojedinim svojim kupcima odobravao rabate na kupljeni UNP. Isto tako, analiza u ovom predmetu je potvrdila da je glavni kriterij odobravanja rabata bila preuzeta količina UNP-a na godišnjoj razini.

Temelj odobravanja rabata pojedinim poduzetnicima koji djeluju na tržištu UNP-om počevši od 1. listopada 2003. nadalje bile su Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o. od 1. srpnja 2002., od 1. ožujka 2004., od 1. siječnja 2005., od 15. travnja 2005. i od 1. lipnja 2007.

Dakle, navedena Odluka mijenjana je u nekoliko navrata na način da su ukinute pojedine kategorije kupaca koji su ostvarivali pravo na rabat.

Vijeće je ocijenilo da je navedena Odluka o rabatnoj politici imala karakter internog akta poduzetnika Proplin d.o.o., te sukladno tome nije bila na uobičajen način dostupna svim kupcima poduzetnika Proplin d.o.o., odnosno poduzetnik Proplin d.o.o. važeću Odluku o rabatnoj politici nije dostavljao svim kupcima prilikom sklapanja ugovora o prodaji UNP-a, niti je ista bila javno objavljena.

Naime, sukladno navodima punomoćnika poduzetnika Proplin d.o.o. iznesenih na usmenoj raspravi, poduzetnik Proplin d.o.o. je pojedine svoje kupce usmeno obavještavao o mogućnosti ostvarivanja rabata. Koji će kupci biti obaviješteni o mogućnosti ugovaranja i ostvarivanja rabata ovisilo je o stanju na tržištu i preuzetim količinama te o tome jesu li ti kupci pripadali jednoj od kategorija utvrđenih važećom Odlukom o rabatnoj politici.

Pojedini kupci o mogućnosti ostvarivanja rabata nisu imali nikakvih saznanja. Riječ je o kupcima koji su, sukladno očitovanju poduzetnika Proplin d.o.o. i kategorizaciji, pripadali kategoriji kupaca »industrijski potrošači«, tj. kupcima koji koriste UNP za potrebe proizvodnje i koji su ostvarili količine UNP-a potrebne za ostvarivanje rabata, ali nisu imali sklopljen ugovor o prodaji UNP-a, već su UNP kupovali putem narudžbenica.

Pored navedenoga, zbog opisane netransparentnosti rabatne politike, pojedini kupci koji su ugovorno uredili rabate, zbog nemogućnosti uvida u sadržaj važeće Odluke o rabatnoj politici, nisu mogli usporediti jesu li rabati koji su ugovoreni u skladu s rabatima utvrđenim u navedenoj Odluci. Naime, u postupku je nesporno utvrđeno da su neki poduzetnici, odnosno kupci poduzetnika Proplin d.o.o., u promatranom razdoblju ugovorili, odnosno ostvarili manje rabate, dok su neki poduzetnici ugovorili i ostvarili veće rabate od onih rabata koji bi im inače pripadali sukladno važećoj Odluci o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o., što je imalo za posljedicu primjenu nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima.

Osim netransparentnosti rabatne politike poduzetnika Proplin d.o.o., Vijeće je utvrdilo i određene nedosljednosti u provođenju rabatne politike, posljedica čega je nejednaka primjena rabatne politike na različite kupce.

Naime, osim važeće Odluke o rabatnoj politici, sukladno očitovanjima poduzetnika Proplin d.o.o., stvarni pravni temelj ostvarivanja rabata bio je ugovor sklopljen s pojedinim kupcima kojim je uređeno pitanje rabata, te je shodno tome, pravo na rabat mogao ostvariti samo onaj kupac koji je kumulativno ispunio sljedeće uvjete: da je riječ o kupcu koji je pripadao jednoj od kategorija utvrđenih rabatnom politikom, da je kupac na godišnjoj razini ostvario količine određene Odlukom o rabatnoj politici, te da je kupac pitanje rabata uredio pisanim ugovorom s poduzetnikom Proplin d.o.o.

Međutim, iz prikupljenih podataka u ovom postupku Vijeće je utvrdilo da neki kupci, iako su pripadali jednoj od kategorija utvrđenih Odlukom o rabatnoj politici, i ostvarili su potrebne količine UNP-a, nisu ni ugovorili niti ostvarili rabat. Primjerice, poduzetnik Jadranplin d.o.o. imao je sklopljen Ugovor o prodaji UNP-a, pripadao je kategoriji »kupci UNP-a u malim spremnicima i bocama za daljnju prodaju«, međutim isti nije, poput nekih drugih kupaca, potpisao aneks ugovoru kojim bi se uredilo pitanje rabata.

Također, Vijeće je utvrdilo da jedan od uvjeta za ostvarivanje rabata, a to je sklapanje pisanog ugovora s godišnjom specifikacijom količina, nije bio ispunjen kod svih kupaca koji su ostvarili rabat. Primjerice, uvidom u račune koje je poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio poduzetniku Plinara Mario d.o.o., utvrđeno je da je poduzetnik Plinara Mario d.o.o. ostvario rabat u razdoblju za koje nije imao sklopljen ugovor s poduzetnikom Proplin d.o.o.

Isto tako, poduzetnik […], prema vlastitom očitovanju, ostvario je rabat iako nije sklopio Ugovor o prodaji UNP-a s poduzetnikom Proplin d.o.o., već je rečeni poduzetnik poslovao putem narudžbenica.

Nadalje, Vijeće je utvrdilo da postojanje godišnje specifikacije količina, koja je kod većine kupaca bila sastavni dio Ugovora o prodaji UNP-a, nije bio odlučujući uvjet za utvrđivanje i ostvarivanje rabata. Tome u prilog govori podatak da je poduzetnik Pahljina grupa d.o.o. ostvario rabat iako taj poduzetnik nije imao utvrđenu godišnju specifikaciju količina.

Stoga Vijeće pri donošenju svoje odluke u konkretnom predmetu nije moglo uzeti u obzir argumente poduzetnika Proplin d.o.o. da razlozi neodobravanja rabata leže u neispunjavanju svih formalnih uvjeta za odobravanje rabata, a to su u konkretnom slučaju postojanje sklopljenog ugovora o prodaji UNP-a s utvrđenim rabatima te godišnjih specifikacija količina.

Naime, nesporno je utvrđeno da su rabati nekom kupcima odobravani bez obzira na navedene formalne pretpostavke za ostvarivanje rabata, što nedvojbeno ukazuje na činjenicu da nije postojala jedinstvena primjena rabatne politike od strane poduzetnika Proplin d.o.o. prema svim njegovim kupcima.

Vijeće je ocijenilo odredbu članka 4. Odluke o rabatnoj politici, kojom direktor društva može odobriti poseban rabat pojedinim kupcima i to neovisno o kupljenim količinama UNP-a, diskriminirajućom.

Naime, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poduzetniku u vladajućem položaju posebice nije dopušteno odobravati rabate kojima je osnovni cilj sprječavanje prelaska kupaca kod konkurencije, koju odredbu su sadržavale sve važeće Odluke o rabatnoj politici poduzetnika Proplin d.o.o., u članku 4., osim posljednje koje je stupila na snagu 1. lipnja 2007., i to bez obzira što je, kako je to obrazložio poduzetnik Proplin d.o.o., isključivi razlog za takvu odredbu eventualno nelojalno ili protupravno postupanje konkurencije.

Za utvrđivanje postoji li takvo postupanje konkurencije na koje upućuje poduzetnik Proplin d.o.o., u konkretnom slučaju nadležan je Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Stoga, u cilju zaštite poslovnih i drugih interesa poduzetnika Proplin d.o.o., odobravanje posebnih rabata kupcima nevezanih za isporučene količine UNP-a, čiji je cilj sprječavanje prelaska kupaca kod određenih konkurenata, nije objektivno bilo opravdano, jer su poduzetniku Proplin d.o.o. na raspolaganju stajala druga legalna sredstva za zaštitu svojih interesa.

Dakle, može se zaključiti da je osnovna svrha navedene odredbe članka 4. Odluke o rabatnoj politici bila spriječiti neke kupce da prijeđu kod konkurencije, što znači da je navedena odredba za svrhu imala vezivanje tih kupaca što je imalo ograničavajući učinak na tržišno natjecanje te kao takvo nije dopušteno.

Pored navedenoga, Vijeće je utvrdilo da članak 4. Odluke o rabatnoj politici, u dijelu u kojem se određuje da se rabat može iznimno odobriti kupcima od strateškog značaja za poduzetnika Proplin d.o.o., odnosno da se rabat može odobriti kada kupljene količine UNP-a značajno premašuju količine utvrđene Odlukom o rabatnoj politici, također doprinosi netransparentnosti rabatne politike navedenog poduzetnika.

Naime, Vijeće je ocijenilo da poduzetnik Proplin d.o.o. nije utvrdio jasne i precizne kriterije iz kojih bi se moglo sa sigurnošću zaključiti koji kupci imaju »strateški značaj« za poduzetnika Proplin d.o.o., te shodno tome i pravo na ostvarivanje izvanrednih rabata, a jasni i precizni kriteriji izostali su i u odnosu na kupljene količine koje značajno premašuju količine utvrđene Odlukom o rabatnoj politici, kao i u odnosu na visinu rabata odobrenih temeljem članka 4. Odluke o rabatnoj politici.

Pravo je svakog poduzetnika koji djeluje na nekom mjerodavnom tržištu da svojim postupcima nastoji pridobiti što više kupaca, kao i zadržati postojeće kupce. Jednako kao i poduzetnici koji nisu u vladajućem položaju, tako i poduzetnik koji se nalazi u vladajućem položaju imaju pravo štititi svoj položaj. Međutim, s obzirom na položaj na tržištu i s obzirom na svoju ekonomsku snagu, poduzetnik koji je u vladajućem položaju ima posebnu obvezu da svojim ponašanjem ne dovede do narušavanja, sprječavanja ili ograničavanja tržišnog natjecanja.

Tako i poduzetnik Proplin d.o.o. u provođenju svoje poslovne politike ima pravo svojim kupcima odobravati količinske rabate ili popuste. Međutim, Vijeće je stajališta da ti rabati i popusti moraju biti transparentni i pod jednakim uvjetima dostupni svim kupcima, odnosno poduzetnicima koji djeluju na mjerodavnom tržištu.

Takva obveza poduzetnika Proplin d.o.o. proizlazi iz njegovog vladajućeg položaja na tržištu prodaje UNP-om jer što je jači vladajući položaj i ekonomska snaga poduzetnika na određenom tržištu to je veća opasnost da će isti svojim postupanjem spriječiti, ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje na tom tržištu.

Međutim, temeljem ekonomske i pravne analize provedene u ovom postupku, nedvojbeno je utvrđeno da je poduzetnik Proplin d.o.o. svojim postupanjem u provođenju rabatne politike ograničio tržišno natjecanje primjenjujući nejednake uvjete na istovrsne poslove sa svojim kupcima, stavljajući tako neke svoje kupce u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju, zbog čega su ispunjeni uvjeti za primjenu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ZZTN.

Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, utvrdila zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. kao u točki I. izreke ovoga rješenja.

14.2. Nadalje, Vijeće je posebno razmotrilo i Ugovor o prodaji UNP-a u bocama i kontejnerima broj 32/06, od 8. svibnja 2006., koji je poduzetnik Proplin d.o.o. sklopio s poduzetnikom Adria Oil d.o.o. tj. spornu odredbu Aneksa broj 2 tog ugovora, kojim je utvrđena obveza kupca Adria Oil d.o.o. da u razdoblju trajanja ugovora UNP nabavlja isključivo od poduzetnika Proplin d.o.o., jer će u protivnom poslovna suradnja između narečenih poduzetnika biti prekinuta.

Vijeće je ocijenilo navedenu odredbu teškim ograničenjem tržišnog natjecanja jer poduzetniku u vladajućem položaju osobito nije dopušteno sklapati ugovore koji imaju elemente ekskluzivnosti, odnosno obvezati kupca da kupuje isključivo od tog poduzetnika te mu pri tom odobravati rabate kao financijsku korist, odnosno nagradu za takvo ekskluzivno ponašanje.

Navedenim postupanjem nedvojbeno se narušava tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu u razdoblju od 8. svibnja 2006. do 31. prosinca 2006., jer kupac, u ovom slučaju Adria Oil d.o.o., zbog navedene ograničavajuće odredbe nije u mogućnosti kupovati UNP od konkurenata poduzetnika Proplin d.o.o. na tom tržištu, već je prisiljen sve svoje potrebe za UNP-om zadovoljavati kod navedenog poduzetnika. Na taj način navedenom kupcu je sužen izbor izvora nabave UNP-a, a istovremeno je i spriječen pristup tržištu tržišnim takmacima poduzetnika Proplin d.o.o.

Kako je već ranije istaknuto, na opisani način, tj. nametanjem dodatne obveze poduzetniku Adria Oil d.o.o. na isključivu kupnju UNP-a od poduzetnika Proplin d.o.o., poduzetnik Proplin d.o.o. zlouporabio je vladajući položaj na mjerodavnom tržištu izravno nametnuvši poduzetniku Adria Oil d.o.o. nepravedne trgovinske uvjete pri sklapanju rečenog ugovora, odnosno uvjetovanjem sklapanja i trajanja ugovora pristankom poduzetnika Adria Oil d.o.o. na dodatne obveze, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 1. i 4. ZZTN.

Sukladno navedenoj odluci Vijeća, Agencija je odlučila kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

14.3. S obzirom da je sadržaj odredbe članka 4. u predmetnim Odlukama o rabatnoj politici ocijenjen ograničavajućim s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a odnosi se na mogućnost odobravanja posebnog rabata od strane direktora društva poduzetnika Proplin d.o.o. i to neovisno o kupčevim ostvarenim godišnjim količinama UNP-a, Vijeće je odlučilo poduzetniku Proplin d.o.o. naložiti u roku od dva (2) mjeseca od dana dostave ovoga rješenja brisanje navedene ograničavajuće odredbe u važećoj Odluci o rabatnoj politici od 1. lipnja 2007., a koja u bitnome glasi:

»Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani uz godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima:

f) položaja kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o.,

g) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene u članku 3. rabatne politike« j)

Vijeće je također odlučilo da poduzetniku Proplin d.o.o. naloži da Agenciji dostavi na uvid aneks važeće Odluke o rabatnoj politici tog poduzetnika ili novu Odluku o rabatnoj politici kao dokaz izvršenja naloga iz točke III. izreke ovoga rješenja.

Sukladno navedenoj odluci Vijeća, Agencija je temeljem članka 17. točke 3. ZZTN odlučila kao u točki III i IV. izreke ovoga rješenja.

14.4. Temeljem članka 17. točke 2. ZZTN, Agencija je ovlaštena zabraniti svako daljnje postupanje poduzetnika kojim isti zloupotrebljava taj položaj, odnosno sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje.

Stoga je Vijeće odlučilo zabraniti poduzetniku Proplin d.o.o. svako buduće postupanje kojime bi mogli spriječiti, ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na način opisan u točki I. i II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno navedenoj odluci Vijeća, Agencija je odlučila kao u točki V. izreke ovoga rješenja.

14.5. Agencija je utvrđivala činjenično stanje i u odnosu na dio zahtjeva podnositelja zahtjeva koji se odnosi na smanjenu isporuku UNP-a. Naime, prema tvrdnjama podnositelja zahtjeva, poduzetnik Proplin d.o.o. bez opravdanih razloga smanjio je isporuku UNP-a u razdoblju ne kraćem od godinu i pol.

U provedenom postupku nedvojbeno je utvrđeno da je u razdoblju od 2004. do 2006. godine poduzetnik Proplin d.o.o. isporučio podnositeljima zahtjeva i veće količine UNP-a od ugovorenih. Navedeno proizlazi iz dostavljenih ugovora o prodaji UNP-a koje je poduzetnik Proplin d.o.o. sklopio s podnositeljima zahtjeva poduzetnicima Sedam-plin d.o.o. i Brala trade d.o.o. i dostavljenih računa koje je za navedeno razdoblje poduzetnik Proplin d.o.o. ispostavio navedenim poduzetnicima.

Stoga je Vijeće ocijenilo da ne postoji osnova za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika Proplin d.o.o. u odnosu na navedeni dio zahtjeva podnositelja.

Slijedom navedenoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki VI. Izreke ovoga rješenja.

15. Troškovi postupka

Izdavanje rješenja kojim se okončava postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika pred Agencijom podliježe naplati upravnih pristojbi sukladno odredbi članka 2.L448319 stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L448321 točka 1d. Uredbe o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama).

Upravna pristojba u iznosu od 5.000,00 kuna za zahtjev za pokretanjem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, u smislu članka 42. ZZTN, a naročito za zahtjev za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu, naplaćuje se sukladno članku 2 točki 1d., odnosno tarifnom broju 106. točki 1d. Uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama.

Sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Zakona o upravnim pristojbama te tarifnom broju 2 Tarife upravnih pristojbi, plaća se upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

Navedeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od osam (8) dana od dana dostave rješenja na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002– (navesti matični broj subjekta).

Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznici uplate dužni su presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I 030-02/2006-01/41.

Ukoliko obveznici uplate upravne pristojbe ne izvrše uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.

Stoga je odlučeno kao u točki VII. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 3. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno članku 58. ZZTN, pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2006-01/41

Urbroj: 580-02-08-69-136

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

Napomena:

Budući da podaci označeni […]* te podaci u rasponima predstavljaju službenu tajnu u smislu članka 51. ZZTN, isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se skraćenice naziva i iznosi u rasponima.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - rješenje o ograničavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu za Proplin d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !