Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - rješenje o zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu Adris grupe d.d.i Ronhilla d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 14.2.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2000-01/04 od 28. prosinca 2006.

HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

735

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34.L325704, članka 35.L325705 stavka 1. točka 2. i članka 66.L325706 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), članka 7.L325708 i članka 20.L325709 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98) i članka 202.L325711 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.), sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1 i s njime povezanog poduzetnika Ronhill d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru, Burići bb, zastupanih po opunomoćenicima, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva iz Zagreba, pokrenutog po zahtjevu Tvornice duhana Zadar d.d. u stečaju, sa sjedištem u Zadru, Gaženički put 5 i poduzetnika BAT Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova ves 17, zastupanih po opunomoćenicima, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva iz Zagreba, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 74. sjednice, održane 28. prosinca 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da su poduzetnik Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.) i s njime povezani poduzetnik Ronhill d.o.o., donošenjem Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999.; Aneksa br. 1 Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 25. studenoga 1999.; Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 6. studenoga 2001. i Općih uvjeta prodaje duhanskih prerađevina, od 16. svibnja 2003., te sklapanjem Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina i Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, s različitim poduzetnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 23. lipnja 1999. do 1. listopada 2003., spriječili i ograničili slobodno tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske, u smislu članka 20. točke 3., 4., 8. i 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.
II. Ocjenjuje se da su u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te su stoga, ex lege, u cijelosti ništavi, u smislu članka 7. stavka 2. tog Zakona:
a) Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999.,
b) Aneks br. 1. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 25. studenoga 1999.,
c) Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 6. studenoga 2001.,
d) Opći uvjeti prodaje duhanskih prerađevina, od 16. svibnja 2003.
III. Ocjenjuju se kao djelomično sukladni odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja:
a) Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju,
b) Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina (trgovci na veliko/trgovci na malo).
IV. Ništave su, ex lege, u smislu članka 7. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odredbe Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, iz točke III.a izreke ovog rješenja, i to:
1) Članak 2. djelomično, koji glasi: »Utvrđuje se da:
– je kupac u prethodnom tromjesječju ostvario relativni udio prodaje duhanskih proizvoda (članak 4.3. Općih uvjeta) u visini od ____%,
– kupac vrši prodaju duhanskih proizvoda putem
________________ kupaca,
 (za trgovinu na veliko)
______________ prodajnih mjesta
(za trgovinu na malo)
(Popis adresa kupaca i prodajnih mjesta prilaže se ovom Ugovoru).
Kupac je dužan dostavljati Ronhillu svaku promjenu koja se odnosi na određivanje nagrade.«
2) Članak 2. u dijelu, koji glasi: »Definirani cilj relativnih udjela prodaje za naredno razdoblje u trajanju od jednog kvartala temeljem članka 4.3. Općih uvjeta je ______ %.
(Popis relativnih udjela prodaje s adresama kupaca i prodajnih mjesta prilaže se ovom Ugovoru).
Ukoliko kupac u zadanom kvartalu postigne udjel koji je viši ili niži od ciljnog udjela, na osnovnu tablicu primijenjuje se koeficijent uspješnosti – nagrade iz Općih uvjeta.
Ugovorne strane su suglasne da za svako naredno razdoblje (kvartal) Ronhill odredi novi ciljni udio kupca na temelju dostavljenih podataka.«
3) Članak 4. u cijelosti, koji glasi: »Ronhill i kupac suglasno će temeljem odredbi Općih uvjeta odrediti 50% prioritetnih prodajnih mjesta koja kupac snabdijeva odnosno kojima isti raspolaže u cilju provođenja programa pospješivanja prodaje duhanskih proizvoda koji su predmet Općih uvjeta.«
4) Članak 5. u cijelosti, koji glasi: »Sklapanjem Ugovora kupac stavlja Ronhillu na raspolaganje prostor na mjestima i sredstvima prodaje iz članka 2. i 3. Ugovora u svrhu izlaganja duhanskih proizvoda koji su predmet ovih Općih uvjeta te izlaganje obavijesti potrošačima o svojstvima proizvoda (putem POP materijala) na način da njihova vidljivost i dostupnost od strane potrošača odgovora ciljnom udjelu prodaje duhanskih prozvoda putem ovih Općih uvjeta (članak 4.3. Općih uvjeta) u posljednjem tromjesječju prethodne godine za razdoblje naredne godine dana.
Za razdoblje od naredne godine dana ugovorne strane utvrdit će veličinu prostora s obzirom na ciljni udjel prodaje (članak 4.3. Općih uvjeta) u prethodnoj godini.«
5) Članak 6. u cijelosti, koji glasi: »Ugovorne strane suglasne su da u svrhu uspješnog provođenja ovog Ugovora međusobno razmjenjuju iskustva i saznanja koja su bitna za unapređenje distribucije i prodaje duhanskih proizvoda predmet Općih uvjeta i temeljem kojih se poboljšava opskrba predmetnih proizvoda, čime se stvaraju uvjeti za povećanje zarade i ostvaruje nagrada za izvršene posebne usluge.«
V. Ništave su, ex lege, u smislu članka 7. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odredbe Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina (trgovci na veliko/trgovci na malo) iz točke III.b izreke ovog rješenja, i to:
1) Članak 4.5. stavak 1. i 2., koji glase: »Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Kupac preuzima obvezu da će posebno voditi brigu o interesima Ronhilla, a posebno obvezu zadržavanja zatečene razine i udjela kupnje duhanskih proizvoda, te udjele kupnje duhanskih prerađevina od Ronhilla.
Kupac preuzima također i obvezu da će zadržati udjel prodaje Ronhillovih duhanskih prerađevina u odnosu na zatečeni udjel.«
2) Članak 5. u cijelosti, koji glasi: »Ugovorne strane suglasno utvrđuju da kršenje odredbi ovog Ugovora, Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, Općih uvjeta za sklapanje ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanju u natječaju sa pripadajućim aneksima uključujući i Pravila za nagrađivanje prilikom obavljanja posebnih usluga za izlaganje duhanskih proizvoda i isticanje POP i POS materijala, a posebice nepridržavanje Aneksa broj 1. Općih uvjeta i kupnja duhanskih prerađevina od Ronhilla u količini manjoj od zatečene razine (u %) ili kupnja duhanskih proizvoda u količini manjoj od ciljnog udjela prodaje, ili smanjenog udjela prodaje Ronhillovih duhanskih prerađevina u odnosu na zatečeni udjel sukladno Aneksu br. 1 Općih uvjeta, predstavlja za drugu-oštećenu stranu štetu.«
3) Članak 5.1. u cijelosti, koji glasi: »U opisanom slučaju kupnje, a i prodaje duhanskih prerađevina od Ronhilla u količini manjoj od zatečenog udjela (u %) kupnje i prodaje, ili kupnja i prodaja duhanskih proizvoda od Ronhilla u količini manjoj od ciljnog udjela, Ronhill ima pravo primijeniti model negativne nagrade (malus) za trgovce na veliko duhanskim proizvodima sukladno Aneksu br. 1 Općih uvjeta.«
4) Članak 5.2. u cijelosti, koji glasi: »U cilju izbjegavanja bilo kakvih troškova za utvrđivanje štete, ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu štete koja bi nastala temeljem kršenja odredbi ovog ugovora.
Utvrđeni malus-šteta sa danom utvrđivanja istog predstavlja dospjelu obvezu.«
5) Članak 5.4., koji glasi: »Ukoliko Kupac prekrši odredbe Ugovora, poglavito u dijelu smanjenja zatečene razine i udjela kupnje duhanskih prerađevina ili smanjenja ciljnog udjela prodaje-kupnje duhanskih proizvoda, bit će dužan naknaditi Ronhillu štetu-malus koja se utvrđuje primjenom odredbi Općih uvjeta.«
6) Članak 5.5., koji glasi: »Obračun negativne nagrade (malusa) vršit će se temeljem pravila iz Aneksa broj 1. Općih uvjeta.«
VI. Zabranjuje se poduzetniku Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.) i s njime povezanim poduzetnicima, odnosno poduzetnicima pod kontrolom poduzetnika Adris grupa d.d., svako buduće postupanje kojime bi mogli narušiti tržišno natjecanje monopolističkim djelovanjem, odnosno zlouporabom vladajućeg položaja sklapanjem zabranjenih sporazuma na način opisan u točkama I. do V. izreke ovog rješenja.
VII. Poduzetnik Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.), sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.000,00 kuna, u smislu članka 14.L325713 tarifni broj 108. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 131/97). Upravna pristojba uplaćuje se korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
VIII. Nalaže se poduzetniku Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, obveza plaćanja troškova postupka Tvornici duhana Zadar d.d. u stečaju, sa sjedištem u Zadru, Gaženička cesta 5 i poduzetniku BAT Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 17, u ukupnom iznosu od 131.150,00, u smislu članka 117. Zakona o općem upravnom postupku.
Rok izvršenja: trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.
IX. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 10. siječnja 2000. zahtjev poduzetnika Tvornica duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, Gaženica bb (dalje: TD Zadar), zastupanog po tadašnjem opunomoćeniku, Borisu Šavoriću, odvjetniku iz Odvjetničkog društva iz Zagreba, za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Tvornica duhana Rovinj d.d., sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1 (dalje: TD Rovinj) i s njime povezanog poduzetnika Ronhill d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru, Burići bb (dalje: Ronhill d.o.o.) i donošenje rješenja o privremenoj mjeri.
Predmetni zahtjev za pokretanje postupka pred Agencijom podnesen je sukladno odredbi članka 33.L325715 stavka 1. točka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), u svrhu utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od strane spomenutih poduzetnika i to zlouporabom monopolističkog odnosno vladajućeg položaja, u smislu odredbe članka 6., članka 7. stavka 1. točke 3., 4. i 6., članka 14. i 15., te članka 20. točke 3., 4., 8. i 9. ZZTN.
U navedenom zahtjevu za pokretanje postupka je poduzetnik TD Zadar u bitnome naveo da je poduzetnik TD Rovinj stjecanjem većinskog paketa dionica Tvornice duhana Zagreb d.d. (dalje: TD Zagreb) preuzeo potpunu kontrolu hrvatskog tržišta proizvodnje cigareta zato što nijedna druga tvornica u Republici Hrvatskoj u tom trenutku nije proizvodila cigarete.
Također, u navedenom je zahtjevu podnositelj istaknuo da poduzetnik TD Rovinj ima vladajući položaj, u smislu horizontalne koncentracije (između proizvođača), kao i u smislu vertikalne integracije djelatnosti u području uzgoja, obrade i proizvodnje duhana, odnosno kako TD Zadar smatra da se duhanska industrija u Republici Hrvatskoj razvija pod znatnim utjecajem poduzetnika TD Rovinj.
Poduzetnik TD Zadar je nadalje naveo da je, iako u većinskom vlasništvu poduzetnika iz inozemstva, isti u potpunosti pravna osoba Republike Hrvatske koja se smatra domaćim proizvođačem, te da stoga, prema Ustavu Republike Hrvatske i svim ostalim zakonima, očekuje opće i temeljno, pravno i gospodarsko načelo jednakog postupanja i odnosa prema svim poduzetnicima.
U zahtjevu je podnositelj također naveo da je poduzetnik TD Rovinj, nakon što je preuzeo TD Zagreb osnovao i novog poduzetnika Ronhill d.o.o. isključivo u svrhu distribucije cigareta, kako onih proizvedenih u samom TD Rovinj, tako i onih proizvedenih u TD Zagreb. S tim u svezi, podnositelj zahtjeva smatra da se poduzetnici TD Rovinj i Ronhill d.o.o., iako različite pravne osobe, moraju smatrati jedinstvenom gospodarskom cjelinom, posebice jer se njima upravlja iz jednog centra.
Nadalje, podnositelj zahtjeva smatra da su položaj i postupci poduzetnika Ronhill d.o.o. u području marketinga, distribucije i prodaje u izravnoj i nedjeljivoj vezi s vladajućim položajem koji TD Rovinj ima na tržištu proizvodnje (horizontalna koncentracija) i na područjima gospodarske djelatnosti koje su uključene u vertikalnoj integraciji na drugi način. Poduzetnik TD Rovinj, smatra poduzetnik TD Zadar, kao vladajući poduzetnik snosi posebnu odgovornost za pravilno i slobodno tržišno natjecanje, te mora biti izložen posebnom nadzoru s područja prava zaštite tržišnog natjecanja, osobito u pogledu svog ponašanja na tržištu (uključujući distribuciju, uvjete prodaje, marketing itd.).
S tim u svezi podnositelj zahtjeva smatra da su poduzetnici TD Rovinj i Ronhill d.o.o. Općim uvjetima za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju (dalje: Opći uvjeti); Aneksom br. 1. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju (dalje: Aneks br. 1. Općih uvjeta); Ugovorom o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju i Ugovorom o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama (dalje: Ugovor o posredovanju u prodaji), zlouporabili vladajući položaj na tržištu prodaje duhanskih prerađevina, te su time narušili slobodno tržišno natjecanje.
Prema mišljenju podnositelja zahtjeva, riječ je o ekskluzivnim sporazumima sklopljenim s trgovcima na veliko i trgovcima na malo, čije sklapanje ima za posljedicu onemogućavanje poduzetnika TD Zadar i ostalih poduzetnika, potencijalnih proizvođača cigareta u budućnosti, kao i uvoznika (sadašnjih i budućih), u pristupu distribucijskim kanalima veletrgovaca, što u konačnici dovodi do onemogućavanja pristupa stvarnih i potencijalnih konkurenata krajnjim potrošačima.
Podnositelj zahtjeva smatra da je rezultat takvog ponašanja ograničavanje potrošača u slobodnom izboru i odlučivanju jer oni, u maloprodajnom lancu koji je posredno ugovorno vezan s poduzetnikom Ronhill d.o.o., odnosno TD Rovinj, ne mogu dobiti informaciju o konkurentnim markama cigareta.
Na kraju, podnositelj zahtjeva je posebno istaknuo kako smatra da je stvarna namjera TD Rovinj (Ronhill d.o.o.) bila stvoriti mrežu ekskluzivnih sporazuma s trgovcima na veliko i trgovcima na malo, zatvoriti hrvatsko tržište cigareta ostalim poduzetnicima, a posebno zatvoriti postojeće distribucijske kanale poduzetniku TD Zadar, postavljajući iznimno visoke granice i ograničenja za bilo kojeg novog konkurenta na hrvatskom tržištu cigareta.
Sukladno navedenom, poduzetnik TD Zadar predložio je Agenciji da, zbog izravnog štetnog utjecaja za sve sudionike u tržišnom natjecanju, donese privremeno rješenje, sukladno članku 217.L325717 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP), te članku 36.a ZZTN, kojim će odredbe koje je TD Zadar označio spornima poništiti, te obustaviti od primjene i izvršenja spomenute pravne akte koje je Ronhill d.o.o. sklopio s trgovcima na veliko, odnosno trgovcima na malo.
Povodom podnesenog zahtjeva za donošenje privremene mjere, Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, tadašnje savjetodavno tijelo pri Agenciji, na 34. sjednici, održanoj 31. siječnja 2000., ocijenio je da, s obzirom na činjenicu da je u zahtjevu izričito navedeno da TD Zadar namjerava početi s proizvodnjom cigareta tek sredinom 2000. godine, u tom trenutku, nema uvjeta za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, sukladno članku 36.a ZZTN, već da je potrebno provesti posebni ispitni postupak u ovom predmetu, zatražiti pisano očitovanje od TD Rovinj o navodima podnositelja zahtjeva, te popis svih veletrgovaca i trgovaca na malo koji su s Ronhillom d.o.o. sklopili spomenute sporazume, uz dostavu svih sklopljenih sporazuma na ocjenu Agenciji, sukladno člancima 10., 11. i 12. ZZTN.

1. Posebni ispitni postupak koji je, vezano uz predmetnu upravnu stvar, provela Agencija
Agencija je, temeljem zahtjeva TD Zadar, u smislu članka 142. ZoUP, dopisom od 2. veljače 2000., pokrenula posebni ispitni postupak u ovom predmetu protiv poduzetnika TD Rovinj i s njime povezanog poduzetnika Ronhill d.o.o., radi utvrđivanja jesu li opravdane tvrdnje podnositelja predmetnog zahtjeva o povredi odredaba propisanih člankom 7. stavkom 1. točke 3., 4. i 6., člankom 20. točke 3., 4., 8. i 9., a u svezi s člankom 13., člankom 14. i člankom 15. ZZTN.
Prema odredbi članka 142. stavka 1. ZoUP posebni ispitni postupak provodi se kad je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razjašnjenje stvari ili radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.
Naime, sukladno odredbi članka 7. stavka 1. točke 3., 4. i 6. ZZTN zabranjeni su sporazumi kojima je cilj, posljedica ili mogući učinak ograničavanje ili sprječavanje slobodnog tržišnog natjecanja, a osobito sporazumi kojima se uvjetuje sklapanje ugovora kupnjom robe i usluga ili preuzimanjem drugih obveza koje po svojoj prirodi ili prema običajima u trgovini nemaju neposredne veze s predmetom ugovora, kojima se ograničava ili nadzire obujam proizvodnje, prodaje ili kupnje robe i pružanje ili korištenje usluga, te kojima se ograničava pristup tržištu ili isključuje s tržišta poduzetnike koji nisu sudionici sporazuma.
Također, u smislu članka 20. točke 3., 4., 8. i 9. ZZTN, zlouporabe monopolističkog i vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu ili dijelu tržišta nastaju primjenom različitih uvjeta za istu ili odgovarajuću vrstu poslova s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljan natjecateljski položaj na tržištu ili dijelu tržišta, nametanjem neuobičajenih uvjeta kompenzacije i plaćanja robe i usluga, kojima se ostvaruju pogodnosti i povlašteni položaj samo za jednog poduzetnika, sklapanjem ugovora pod uvjetom da drugi sudionik prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkim običajima nisu u svezi s predmetom ugovora, te sprječavanjem slobodnog tržišnog natjecanja na tržištu, koristeći vladajući položaj ili druge bespravne načine.
U svezi s navedenim, Agencija je u privitku dopisa od 2. veljače 2000. poduzetniku TD Rovinj dostavila zahtjev poduzetnika TD Zadar, te sukladno članku 34. stavku 1. točki 1. i stavku 2. ZZTN, zatražila dostavu pisanog očitovanja o navodima podnositelja zahtjeva, s posebnim osvrtom i objašnjenjem razloga koji su bili odlučni za ugovaranje odredbi koje je podnositelj zahtjeva označio spornima.
Podneskom od 12. veljače 2000., dostavljenog Agenciji 21. veljače 2000., pisano se očitovao poduzetnik Ronhill d.o.o. na navode podnositelja zahtjeva. Isti je, u bitnome naveo kako smatra da je TD Rovinj izvršio nalog iz točke VI. izreke rješenja Agencije, poslovni broj, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998. (»Narodne novine«, broj 155/98), kojim se TD Rovinj obvezuje Agenciji dostaviti obavijest o svakoj namjeravanoj promjeni distribucijskih tijekova.
Naime, dopisom broj: I-17431798, od 27. studenoga 1998., poduzetnik TD Rovinj je obavijestio Agenciju o namjeri da taj poduzetnik i TD Zagreb putem Ronhilla d.o.o. objedine poslove prodaje, skladištenja, prijevoza i marketinga duhanskih prerađevina, počevši od 1. siječnja 1999. godine.
Poduzetnik TD Rovinj je spomenutim dopisom, od 27. studenoga 1998., dostavio akte o registraciji poduzetnika Ronhill d.o.o., koji je registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci br. Fi-4224/91, broj reg. ul. 1-7450-00, od 12. studenoga 1991. godine, a usklađen s odredbama Zakona o trgovačkim društvima rješenjem istog suda broj Tt-95/3184-2, od 1. ožujka 1996. godine, od kada aktivno posluje.
Ronhill d.o.o. je, u navedenom očitovanju od 12. veljače 2000., naveo da je s kupcima kojima prodaje duhanske prerađevine zaključio Ugovor o prodaji duhanskih prerađevina, te da smatra da, usmjeravanjem prodaje cigareta TD Rovinj i TD Zagreb putem Ronhilla d.o.o. uz uvjete prodaje koji su postojali i prije spomenutog rješenja Agencije od 6. listopada 1998., nije došlo ni do povrede izvršenja obveze predviđene točkom VI. izreke spomenutog rješenja Agencije, niti do zlouporabe položaja u odnosu na kupce.
Ronhill d.o.o. je pri tome posebno istaknuo da je, u namjeri da poboljša raspoloživost i dostupnost duhanskih proizvoda potrošačima, da unaprjeđenjem poslovanja i distribucije omogući ostvarivanje dodatnih ušteda u poslovanju, kako za njega samog, tako i za njegove kupce, donio Opće uvjete za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju (Opći uvjeti) i Aneks br. 1. Općih uvjeta.
Temeljem spomenutih Općih uvjeta zainteresirani kupci su sklopili s Ronhillom d.o.o. Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, te Ugovor o posredovanju u prodaji, koji su, smatra Ronhill d.o.o., po vlastitom izboru, slobodnom voljom mogli sklopiti samo jedan od spomenutih ugovora ili oba.
Također, tom je prilikom poduzetnik Ronhill d.o.o. istaknuo da je pravni temelj za donošenje predmetnih Općih uvjeta odredba članka 49. i članka 50. Ustava Republike Hrvatske, zatim odredbe članka 142. do 144. Zakona o obveznim odnosima, koje se odnose na opće uvjete ugovora, te odredbe Zakona o trgovini, i to posebice članci 4., 6., 16., i 58. tog zakona.
U predmetnom očitovanju poduzetnik Ronhill d.o.o. je istaknuo da je predmet Općih uvjeta pružanje posebnih usluga uređenih člankom 4. Općih uvjeta, a za pružene posebne usluge i kao poklon za međusobno natjecanje između onih kupaca koji su prihvatili Opće uvjete, istima pripada nagrada-naknada koja je uređena u člancima 5. Općih uvjeta. Rečeni poduzetnik je naveo da smatra kako je Agencija propustila uočiti razinu povezanosti Ugovora o prodaji duhanskih prerađevina te Općih uvjeta i s njima pripadajućih Ugovora o pružanju posebnih usluga i Ugovora o posredovanju u prodaji.
Prema navodima poduzetnika Ronhill d.o.o. Opći uvjeti se odnose na one kupce koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: (i) s Ronhillom d.o.o. imaju sklopljen Ugovor o prodaji, (ii) održavaju minimalnu razinu mjesečnih narudžbi od Ronhilla d.o.o. u visini 100 kartona, (iii) koji se uredno pridržavaju Ugovora o prodaji, te (iv) koji s Ronhillom d.o.o. sklope Ugovor o pružanju posebnih usluga ili Ugovor o posredovanju u prodaji ili oba spomenuta ugovora.
Posebne usluge na području pospješivanja distribucije, nadalje je pojasnio poduzetnik Ronhill d.o.o., uređene su na način da kupac kod prodaje, distribucije i promocije duhanskih proizvoda potpomaže prodaju, distribuciju i promociju cigareta, omogućava upoznavanje Ronhilla d.o.o. sa istorodnim programom drugih dobavljača, podržava i razvija prodaju cigareta. Prilikom stavljanja na tržište novih marki proizvoda koje distribuira poduzetnik Ronhill d.o.o. kupac je obvezan iste prihvatiti i za prvo vrijeme održavati minimalne količine narudžbi, a u okviru promotivnih napora kupac isporučuje daljnjim kupcima promotivne materijale koje mu isporuči Ronhill d.o.o. te preuzima na sebe i organizaciju povrata robe koju zbog nepredviđenih razloga nije u mogućnosti prodati (zbog greške, isteka roka trajanja itd.).
Također, kako je to naveo poduzetnik Ronhill d.o.o., posebne su obveze na području pospješivanja prodaje uređene na način da kupac izvješćuje Ronhill d.o.o. o stanju prodaje proizvoda koje mu Ronhill d.o.o. isporučuje i to skupno i pojedinačno za svaki proizvod posebno. Kako je prodajno mjesto jedino mjesto na kojem se može reklamirati duhanski proizvod, limit prostora za oglašavanje vezan je uz količinu prodanih cigareta, odnosno reklamne poruke za pojedini proizvod koje prodaje kupac mogu biti izložene na prodajnom mjestu, tj. zauzeti u postotku onoliko slobodnog prostora na prodajnom mjestu koliko iznosi ciljni udio prodaje pojedinog proizvoda.
Iz navedenih razloga, kako je to naveo poduzetnik Ronhill d.o.o., isplaćuje se kupcima naknada za pružene navedene usluge, jer su za njihovo ostvarenje potrebna određena sredstva samih kupaca te je rezultat takvih usluga neizvjestan. Ta naknada vrijednosno se izražava u vidu nagrade koja za osnovicu ima stanje prodaje cigareta u prethodnom razdoblju (kvartalu), a visina iste ovisi o prodaji u narednom razdoblju (kvartalu).
Također, poduzetnik Ronhill d.o.o. se očitovao na potrebu razlikovanja sadržaja Ugovora o prodaji i Ugovora sklopljenih prihvaćanjem Općih uvjeta. Naime, naveo je da je predmet Ugovora o prodaji, prodaja duhanskih prerađevina, dok je predmet Ugovora o pružanju posebnih usluga i Ugovora o posredovanju u prodaji, pružanje posebnih usluga (primjerice: potpomaganje prodaje, distribucija proizvoda, prihvat novih marki, promotivni napori, pospješivanje prodaje) sa pravom na naknadu i uz pravo na nagradu u odnosu na količinu/udjel prodaje duhanskih proizvoda. Međutim, uspješna ili neuspješna primjena Ugovora o pružanju posebnih usluga i Ugovora o posredovanju u prodaji prema očitovanju Ronhilla d.o.o. nemaju za posljedicu prestanak primjene Ugovora o prodaji.
Nadalje, poduzetnik Ronhill d.o.o. je naveo da je netočna tvrdnja podnositelja zahtjeva da se spomenutim Ugovorima, koji proizlaze iz Općih uvjeta, obvezuju veletrgovci da kupuju samo od Ronhilla d.o.o., što se, po mišljenju tog poduzetnika, očituje u činjenici da se temeljem članka 5.3 Općih uvjeta pravo na nagradu obračunava kupcu s obzirom na broj prodanih kartona u obračunskom razdoblju. To pravo na nagradu kupcu pripada neovisno o pripadajućem jedinstvenom rabatu od [10-15] posto koji je uređen Ugovorom o prodaji, a ako kupac ostvari i ciljni udjel kupnje odnosno prodaje tada ima pravo i na nagradu u visini od najviše [1-5] posto prometa ostvarenog u poslovanju duhanskim prerađevinama u prethodnom razdoblju (kvartalu).
Ronhill d.o.o. je naveo da je navedene Opće uvjete donio kako bi spreman dočekao promijenjene tržišne prilike do kojih je došlo ulaskom Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju (dalje: WTO). Posebno je istaknuo kako predviđa da će se stoga uvesti najniža carinska stopa za uvoz cigareta iz zemalja Europske unije, da će uvozne cigarete iz zemalja članica WTO imati isti porezni tretman u odnosu na domaće cigarete, što će neminovno povećati uvoz. Imajući u vidu pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske, poglavito u području oglašavanja i reklamiranja duhanskih proizvoda, odlučio je izvršiti ulaganja koja neposrednu dodatnu dobit donose upravo trgovcima na veliko i trgovcima na malo tih proizvoda.
Ronhill d.o.o. je naveo kako smatra da su trgovci na veliko koji su pristali slobodnom voljom s njime ugovoriti dodatne usluge svjesni da je to ulaganje koje obje strane čine za budućnost, te da negativna nagrada-naknada štete (malus) uređena člankom 5. a) II. pod c) i d) Aneksa br. 1. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 25. studenoga 1999., ustvari predstavlja naknadu za gubitak one izmakle koristi koju bi svaka strana očekivala iz međusobnog poslovanja s uračunatom koristi koja je iz tog međusobnog poslovanja proistekla u prethodnom razdoblju.
Također, stav je poduzetnika Ronhill d.o.o., da su trgovci na malo koji su pristupili Općim uvjetima, a kojima ciljni udio kupnje odnosno prodaje padne više od tri (3) posto u odnosu na udjel iz četvrtog razdoblja (kvartala) 1999. godine, dužni nadoknaditi Ronhillu d.o.o. štetu u visini odobrene dodatne nagrade iz prethodnog tromjesečja. Ronhill d.o.o. drži da je na taj način ugovoren povrat uloženih sredstava u ostvarivanje ciljeva iz Općih uvjeta. Ukoliko Ronhill d.o.o. prekrši odredbe Općih uvjeta u odnosu na kupce koji su pristupili Općim uvjetima isti je obvezan nadoknaditi im štetu u istovjetnoj visini kao što je prethodno navedeno.
Slijedom navedenog, Ronhill d.o.o. smatra da se predmetni Opći uvjeti i njima pripadajući ugovori ne mogu smatrati sporazumima o ekskluzivnoj prodaji ili sporazumima o isključivoj distribuciji, jer se isti odnose na pružanje posebnih usluga, sudjelovanja u natječaju, posredovanja u prodaji, te da ni jednom odredbom ugovora nije dano niti jednom kupcu pravo na ekskluzivnu prodaju, niti je bilo kojom odredbom tih ugovora prodaja ograničena na određenom području. Stoga, na ove sporazume, stav je poduzetnika Ronhill d.o.o., kao lex specialis treba primijeniti odredbe članka 16. a. do e. Zakona o trgovini.
Na kraju svog pisanog očitovanja od 12. veljače 2000., Ronhill d.o.o. je ponovno posebno istaknuo da je u konkretnoj upravnoj stvari riječ o pružanju posebnih usluga i sudjelovanju u natječaju te posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina, te da sklapanjem Ugovora o pružanju posebnih usluga i Ugovora o posredovanju u prometu temeljenih na Općim uvjetima Ronhill d.o.o. nije ni jednom odredbom primijenio za ugovorne strane različite uvjete. Kao dokaz tome naveo je formu ugovora koja proizlazi iz Općih uvjeta, koja je za sve sudionike istovjetna. Također, naveo je da se plaćanje posebnih usluga i nagrade obavlja u novcu te da takva naknada nije neuobičajena i ista je za sve sudionike, potpisnike Ugovora o sudjelovanju u natječaju i pružanju posebnih usluga.
Osim toga, u predmetnom očitovanju Ronhill d.o.o. je istaknuo da navedeni sporazumi potiču prodaju, odnosno da se istima ne obustavlja ili smanjuje prodaja na štetu potrošača, te da se sklapanjem ugovora utemeljenih na Općim uvjetima ne uvjetuju dodatne obveze, osim onih navedenih u Općim uvjetima i pripadajućim ugovorima.
Na kraju je, poduzetnik Ronhill d.o.o. istaknuo da je svaka ugovorna strana slobodna u svom djelovanju, te da niti jedna odredba Općih uvjeta ili Ugovora o pružanju posebnih usluga ili Ugovora o posredovanju u prodaji ne zabranjuje drugoj strani da iste, slične ili posve treće ugovore sklopi s drugim poduzetnicima, osobito s onim poduzetnicima koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost.
Slijedom iznijetoga, Ronhill d.o.o. je predložio Agenciji da odbaci zahtjev podnositelja protiv Ronhilla d.o.o. i TD Rovinj kao neosnovan.
Budući da Ronhill d.o.o. i TD Rovinj uz dostavu pisanog očitovanja od 12. veljače 2000. nisu postupili u cijelosti po zahtjevu Agencije od 2. veljače 2000., za dostavom potrebne dokumentacije, Agencija je dopisom od 29. ožujka 2000., sukladno članku 34. stavku 1. točki 1. i stavku 2. ZZTN, a vezano uz članak 10. 11. i 12. ZZTN, od navedenih poduzetnika ponovno zatražila dostavu dodatnih podataka i dokumentacije vezano uz broj i naziv svih veletrgovaca koji su prihvatili Opće uvjete za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju i Aneks broj 1. Općih uvjeta te koji su s poduzetnikom Ronhill d.o.o. sklopili Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju ili Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama ili oba ugovora.
Također je zatražena i dostava podataka i dokumentacije vezano uz broj i naziv poduzetnika koji se bave trgovinom cigareta na razini trgovine na malo, a koji su izravno s poduzetnikom Ronhill d.o.o. ugovorno vezani.
Podneskom od 22. ožujka 2000. Agenciji se pisano dodatno očitovao poduzetnik TD Zadar na dopis Agencije od 2. veljače 2000. kojim je Agencija, sukladno članku 142. ZoUP, pokrenula posebni ispitni postupak u ovom predmetu, a koji je dostavljen TD Zadru na znanje. Tom je prilikom TD Zadar dostavio Agenciji popis devetnaest (19) veletrgovaca s kojima je, prema njegovom saznanju, TD Rovinj, odnosno s njime povezani poduzetnik Ronhill d.o.o., sklopio spomenute sporazume.
TD Zadar se tom prilikom očitovao kako smatra da navedeni popis veletrgovaca obuhvaća 80 do 90 posto tržišta prodaje cigareta na teritoriju Republike Hrvatske, te da vjeruje da su i ostali veletrgovci sklopili navedene sporazume.
Na kraju svog očitovanja od 22. ožujka 2000. TD Zadar je predložio Agenciji da postupi sukladno članku 36a. ZZTN, te članku 217. ZoUP, te donese privremeno rješenje u ovom predmetu. Svoj zahtjev je obrazložio navodima da su trgovci bili prisiljeni potpisati spomenute sporazume s Ronhillom d.o.o. i prihvatiti Opće uvjete i Aneks br. 1. Općih uvjeta, te da postupci TD Rovinj d.d. značajno nanose štetu slobodnom tržišnom natjecanju.
Stoga je Agencija, po službenoj dužnosti, u predmetu klase:UP/I 030-02/99-01/40, dopisima od 23. ožujka 2000., sukladno članku 34. stavku 1. točki 1. i stavku 2. ZZTN, za potrebe ovog postupka, zatražila od 31 poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dostavu pisane obavijesti o tome jesu li prihvatili spomenute Opće uvjete i temeljem istih s Ronhillom d.o.o. sklopili Ugovor o pružanju posebnih usluga ili Ugovor o posredovanju u prodaji ili oba navedena ugovora, te dostavu preslika istih.
Pri odabiru poduzetnika Agencija je obuhvatila poduzetnike iz svih osnovnih kategorija kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o., i to:
a) specijalizirani poduzetnici za poslovanje duhanskim prerađevinama i novinama, koji u pravilu obavljaju maloprodaju putem svojih maloprodajnih mjesta (kiosci, čvrsti objekti; primjerice: Tisak Zagreb, Duhan Zagreb itd.),
b) trgovačko-turistički poduzetnici koji baziraju prodaju cigareta u svojim trgovinama ili ugostiteljskim objektima (ne bave se veleprodajom; primjerice: Konzum Zagreb, Diona Zagreb, Jadranturist Rovinj),
c) posebni poduzetnici, u pravilu u javnom vlasništvu (primjerice: INA Zagreb, Ministarstvo obrane)
d) te poduzetnici koji, uz ostale djelatnosti, obavljaju i djelatnost trgovine na veliko cigaretama.
Poduzetnici su postupili po zahtjevu Agencije, te su u naznačenom roku dostavili traženu dokumentaciju.
Budući da poduzetnici TD Rovinj i Ronhill d.o.o. nisi postupili niti po opetovanom zahtjevu Agencije od 29. ožujka 2000. i dostavili tražene podatke i dokumentaciju u potpunosti, Agencija je, u narednom razdoblju, bila primorana po službenoj dužnosti prikupljati podatke i dokumentaciju potrebne za izradu svobuhvatne pravne i ekonomske analize u predmetnom upravnom postupku, kontaktirati tijela državne vlasti Republike Hrvatske, primjerice Zavod za platni promet i Državni zavod za statistiku.
Nadalje Agencija je, radi utvrđivanja pravnog činjeničnog stanja i svih okolnosti potrebnih za donošenje predmetnog rješenja, ponovno zatražila dostavu podataka i dokumentacije od poduzetnika iz svih osnovnih kategorija kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o. Tom su prilikom zatraženi, između ostalog, podaci o strukturi poslovnih prihoda te podaci o udjelu prihoda ostvarenih samo podajom duhanskih prerađevina navedenih poduzetnika-kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o. Poduzetnici su Agenciji dostavili tražene podatke i dokumentaciju.
Nadalje, tijekom posebnog ispitnog postupka u ovom predmetu, podnositelj zahtjeva je nadopunjavao svoj zahtjev za pokretanje postupka, od 10. siječnja 2000., te je sukladno rečenom Agenciji dostavio i Opće uvjete za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju od 6. studenoga 2001., te Opće uvjete prodaje duhanskih prerađevina od 26. svibnja 2003.
Uvidom u sadržaj navedenih Općih uvjeta Agencija je utvrdila da sadrže odredbe koje na bitno jednak način upućuju na ograničavanje tržišnog natjecanja, kao i odredbe Općih uvjeta za pružanje posebnih usluga iz 1999. godine i Aneksa br. 1 Općih uvjeta.
Stoga je u navedenom posebnom ispitnom postupku bilo potrebno utvrditi imaju li sporne odredbe svih zaprimljenih ugovora obilježja zabranjenih sporazuma u smislu članka 7. točke 3. i točke 6. ZZTN.
Po izvršenom uvidu i analizi zaprimljenih podataka i dokumentacije od poduzetnika-kupaca Ronhilla d.o.o., te uslijed činjenice da je poduzetnik Ronhill d.o.o. u međuvremenu, kako je to već bilo navedeno, donio Opće uvjete za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju od 6. studenoga 2001., te Opće uvjete prodaje duhanskih prerađevina od 26. svibnja 2003., Agencija je, u daljnjem tijeku posebnog ispitnog postupka u ovom predmetu, dopisom od 13. travnja 2005., ponovno zatražila dostavu podataka i dokumentacije o kupcima duhanskih prerađevina poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb u razdoblju od 2000. do zaključno 2004. godine, kao i pisano očitovanje predstavljaju li Opći uvjeti, Aneks br. 1. istih, te Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina i dalje pravni temelj poslovne suradnje s kupcima duhanskih prerađevina.
U svojem očitovanju od 19. svibnja 2005., zaprimljenog u Agenciji 25. svibnja 2005., poduzetnik TDR d.o.o., koji je nastavio obavljati djelatnost proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, s obzirom da poduzetnik Ronhill d.o.o. više ne obavlja istu, izjavio je da jedini kupac duhanskih prerađevina TD Rovinj i TD Zagreb u razdoblju od 2000. do 2004. godine bio poduzetnik Ronhill d.o.o.
Također, naveo je da Opći uvjeti, Aneks br. 1. Općih uvjeta te Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina više nisu na snazi, i to od 1. srpnja 2003., kada su isti izmijenjeni.
Međutim, spomenuti poduzetnik nije se očitovao jesu li spomenuti pravni akti bili pravni temelj poslovne suradnje s kupcima duhanskih prerađevina poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb.
Nadalje, u svrhu pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je, sukladno odredbi članka 149. ZoUP, 11. travnja 2000., održala usmenu raspravu, te 14. ožujka 2006., 11. travnja 2006., 30. svibnja 2006. i 1. lipnja 2006. nastavak iste.

1. a) Na usmenoj raspravi održanoj 11. travnja 2000. opunomoćenik TD Rovinj i Ronhill d.o.o. očitovao se, u bitnome o sljedećem:
(i) Istaknuo je prigovor promašene pasivne legitimacije u odnosu na TD Rovinj s obrazloženjem da TD Rovinj ne obavlja djelatnost distribucije duhanskih proizvoda i prerađevina, već tu djelatnost obavlja poduzetnik Ronhill d.o.o., te predlaže odbacivanje zahtjeva u odnosu na TD Rovinj;
(ii) Istaknuo je također da nije donio dokumentaciju zatraženu dopisom Agencije od 29. ožujka 2000., budući da poduzetnik Ronhill d.o.o. smatra da u ovom postupku nije riječ o ugovorima iz članka 7., 10. i 11. ZZTN;
(iii) Obrazlažući Opće uvjete, Aneks br. 1. Općih uvjeta i ugovore sklopljene temeljem tih Općih uvjeta, i to Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju i Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama punomoćnik TD Rovinj i Ronhill d.o.o. je istaknuo da je osnovna namjera donošenja tih akata bila unaprjeđenje distribucije duhanskih proizvoda koje distribuira Ronhill d.o.o., a riječ je o duhanskim proizvodima isključivo u vlasništvu žigova TD Rovinj i TD Zagreb (istaknuo je da tu nisu uključeni duhanski proizvodi proizvedeni po licenci), te unapređenja marketinga vezano uz odredbe novog Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda koji omogućuje reklamiranje duhanskih proizvoda samo na prodajnom mjestu i sada već sasvim izvjesnog ulaska Hrvatske u WTO.
(iv) Ronhill d.o.o. je nastojao ponudom Općih uvjeta trgovcima na veliko i trgovcima na malo omogućiti sklapanje ugovora sa svrhom pružanja posebnih usluga od strane trgovaca na malo i trgovaca na veliko, pod uvjetom da isti imaju već prethodno sklopljen Ugovor o prodaji duhanskih prerađevina s Ronhillom d.o.o., odnosno TD Rovinj i minimalnu mjesečnu nabavu duhanskih proizvoda od 100 kartona (1 karton = 10 kg = 50 šteka). Za pružene posebne usluge Ronhill d.o.o. isplaćuje trgovcima na veliko i trgovcima na malo nagrade.
(v) Osnovna nagrada odnosi se na količinu kupljenih proizvoda i isplaćuje se za svaki kupljeni karton iznad 100 kartona, u rasponu od 3.5 kuna do 6.5 kuna, sukladno članku 5.3 i 5.6 Općih uvjeta koji je izmijenjen Aneksom br. 1. Općih uvjeta, te se može korigirati sukladno članku 5.7. Općih uvjeta, a ovisno o ciljnom udjelu prodaje duhanskih proizvoda u praćenom razdoblju, a to je jedan kvartal.
(vi) Ukoliko trgovci prihvate Opće uvjete, po vlastitoj želji, mogu sklopiti Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, a dodatno mogu sklopiti još jedan ugovor pod nazivom Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama. Ukoliko sklope oba navedena ugovora Ronhill d.o.o., osim osnovne nagrade za trgovce, uvodi i tzv. dodatnu nagradu koja je uređena Aneksom br. 1. Općih uvjeta člankom 1. II. pod 2., a ovisi o ostvarenom ciljnom udjelu prodaje kupca.
Također je istaknuo da su tzv. osnovne naknade i dodatne naknade koje Ronhill d.o.o. isplaćuje kupcima, a koji se, ovisno o ciljnom udjelu prodaje duhanskih proizvoda od Ronhilla d.o.o., određuje kvartalno, samo način na koji TD Rovinj, odnosno TD Zagreb, troše svoja sredstva predviđena za marketing.
(vii) Tumačeći članak 5. Ugovora o pružanju posebnih usluga koji uređuje da sklapanjem tog ugovora kupac stavlja Ronhillu d.o.o. na raspolaganje prostor na mjestima i sredstvima prodaje, u svrhu izlaganja duhanskih proizvoda te izlaganja obavijesti potrošačima o svojstvima proizvoda (putem POP materijala), na način da njihova vidljivost i dostupnost od strane potrošača odgovara ciljnom udjelu prodaje duhanskih proizvoda u posljednjem tromjesječju prethodne godine za razdoblje naredne godine dana, te da će za razdoblje od naredne godine dana ugovorne strane utvrditi veličinu prostora s obzirom na ciljni udjel prodaje u prethodnoj godini, punomoćnik TD Rovinj i Ronhill d.o.o. je istaknuo da je to zaista tako uređeno, ali da će se primjerice za nove kupce koji uopće nisu prodavali duhanske proizvode u prethodnoj godini ciljni udio prodaje određivati u mogućem usporednom razdoblju.
(viii) Tumačeći članak 5. f. Aneksa br. 1. Općih uvjeta koji uređuje da je nastup štete (malus) osnov za raskid svih ugovora sklopljenih između Ronhilla d.o.o. i kupca, punomoćnik TD Rovinj i Ronhill d.o.o. je istaknuo da nastupom štete-malusa može doći do raskida svih ugovora s Ronhillom d.o.o., pa tako i Ugovora o prodaji duhanskih prerađevina koji je temelj, pod uvjetom zadržavanja minimalne količine kupnje od 100 kartona mjesečno i za sklapanje novih ugovora utemeljenih na Općim uvjetima i Aneksu br. 1. Općih uvjeta. O tome hoće li doista i doći do raskida ugovora ovisit će o procjeni svakog konkretnog slučaja.

1. b) Očitovanje opunomoćenika TD Zadar, s usmene rasprave održane 11. travnja 2000. i iz podneska od 11. travnja 2000. dostavljenog u spis na navedenoj usmenoj raspravi.

Opunomoćenik podnositelja zahtjeva očitovao se u bitnome o sljedećem:
(i) TD Rovinj i Ronhill d.o.o. su jedna ekonomska cjelina i predstavljaju jednog poduzetnika, te iako su odvojene pravne osobe u odnosu na pravo zaštite tržišnog natjecanja moraju se smatrati jednom cjelinom i osobom jer se njima upravlja iz istog centra.
(ii) Smatra da TD Rovinj i Ronhill d.o.o. imaju vladajući (čak monopolistički) položaj na tržištu Republike Hrvatske u području proizvodnje i distribucije duhanskih proizvoda. TD Rovinj je vladajući poduzetnik i u smislu vodoravne integracije tržišta (zbog preuzimanja TD Zagreb) i u smislu okomite integracije tržišta (područje uzgoja i obrade duhana).
(iii) Osnova za nagrade je ciljni udio u postocima kupnje, a ne u apsolutnim količinama (i u odnosu na kupnju duhanskih proizvoda i u odnosu na obveze promocije istih), što podnositelj zahtjeva smatra izrazito protivnim slobodnom tržišnom natjecanju. Cijeli sustav Općih uvjeta TD Zadar drži savršenim za TD Rovinj (Ronhill d.o.o.), budući da TD Rovinj (Ronhill d.o.o.) ima sve koristi od »sudjelovanja u natječaju od strane veletrgovaca«. Namećući takvu igru veletrgovci se moraju međusobno natjecati (određivanje zadanog cilja, ciljni udio, vremensko vezivanje, prosjek županije, tablice) te što se veletrgovci više natječu, to bolje za TD Rovinj (Ronhill d.o.o.). Ako se veletrgovci ne žele međusobno natjecati ili ako ne mogu zadržati ciljni udio kupnje Ronhillovih proizvoda, nastupa šteta – malus koja je opravdani razlog Ronhillu d.o.o. da raskine sve ugovore koje ima s veletrgovcima.
(iv) Kao skriven i jednako tako opasan način nagrađivanja koji je protivan slobodnom tržišnom natjecanju podnositelj zahtjeva ističe sustav uređen člankom 5.3 Općih uvjeta (Aneksa br. 1. Općih uvjeta), za kojeg se na prvi pogled čini da je temeljen na apsolutnim količinama kupnje, no nakon detaljne analize, TD Zadar smatra da je vidljivo da je isti temeljen na »vremenskom vezivanju« kupaca i da nagrada dospijeva nakon tromjesečnog obračuna. To znači, smatra punomoćnik TD Zadar, da je kupac motiviran kupovati od Ronhilla d.o.o. za razdoblje od tri mjeseca, a obračun i plaćanje osnovne nagrade se izrađuje nakon proteka tromjesječja kao dar za kupovanje od Ronhilla d.o.o., što se vidi iz cijelog sustava nagrađivanja uređenim člancima 5.1, 5.2, 5.4, i 5.5.
(v) Nadalje, podnositelj zahtjeva je naveo da rabat ili popust dospijeva samo iz razloga što kupac kupuje od vladajućeg ili monopolističkog dobavljača tijekom određenog razdoblja (to razdoblje određuje samostalno i isključivo dobavljač). Nagrada se obračunava naknadno i iznos nagrade se plaća kupcu isključivo nakon proteka propisanog razdoblja, (sve navedeno uređeno je odredbom članka 5.3 Općih uvjeta), a to predstavlja tzv. rabate za vjernost ili nagrade za lojalnost što je protivno slobodnom tržišnom natjecanju, ako se primjenjuje od strane vladajućeg ili monopolističkog poduzetnika. TD Zadar smatra da je cilj članka 5.3 Općih uvjeta isključiti stvarnu mogućnost da drugi poduzetnici pristupe tržištu, a sve po mišljenju TD Zadra, u cilju očuvanja vladajućeg položaja, što je protivno odredbi članka 20. posebice točki 9. ZZTN.
(vi) TD Zadar također drži da su veletrgovci odnosno trgovci na malo bili prisiljeni prihvatiti Opće uvjete i temeljem njih sklopiti Ugovor o pružanju posebnih usluga odnosno Ugovor o posredovanju u prodaji jer nisu imali drugog izbora. Naime, TD Zadar smatra da je normalna reakcija veletrgovaca i trgovaca na malo da žele poslovati s TD Rovinj (Ronhill d.o.o.) kao jedinim proizvođačem cigareta i jedinim dobavljačem cigareta u Republici Hrvatskoj na najbolji mogući način i pod najboljim uvjetima, jer između njih samih (trgovaca na veliko odnosno trgovaca na malo) postoji slobodno tržišno natjecanje, pa će ako samo jedan prihvati Opće uvjete biti poželjno da svi ostali iste prihvate jer će samo na taj način moći ostvariti osnovne i dodatne nagrade, tj. neće kupovati duhanske proizvode i prerađevine po znatno višoj cijeni.
(vii) Ključna radnja koju TD Zadar osporava TD Rovinju je da u situaciji kad na tržište dolazi novi poduzetnik TD Zadar, TD Rovinj širi vladajući (monopolistički) položaj s proizvodnje na druga tržišta (tržište veletrgovine i trgovine na malo, tržište marketinga, promocije i oglašavanja). Dakle, bez postojećeg vladajućeg položaja u proizvodnji takva se ekskluzivna struktura Općih uvjeta ne bi mogla primijeniti od strane TD Rovinja (Ronhilla d.o.o.).
(viii) TD Zadar tvrdi da, kao stvar principa i pravnog načela, svako poboljšanje distribucije mora imati protutežu svog restriktivnog cilja i učinka, a posebno, mora se strogo procijeniti kako ugovorne odredbe vladajućeg poduzetnika ograničavaju pristup ostalih poduzetnika na relevantnom tržištu, kako na razini veletrgovine, tako i trgovine na malo, pa konačno do krajnjih potrošača. Smatra da je u konkretnom slučaju odlučujući upravo ovaj restriktivni učinak, a ne navodna poboljšanja u distribuciji.
(ix) TD Zadar ističe da je dužnost Agencije da štiti i potencijalno tržišno natjecanje isto kao i stvarno tržišno natjecanje. Ako se potencijalno tržišno natjecanje ne bi štitilo od zatvaranja i posljedica stvorenih ekskluzivnim sporazumima i praksom TD Rovinja (Ronhilla d.o.o.), do stvarnog tržišnog natjecanja ne bi nikada ni došlo, te bi pravo zaštite slobodnog tržišnog natjecanja izgubilo svoj smisao. Upravo zato smatra da je svaka radnja vladajućeg poduzetnika kojom on štiti svoj vladajući položaj suprotna slobodnom tržišnom natjecanju.
(x) Također je onemogućeno i tržišno natjecanje između proizvoda/brandova različitih proizvođača, budući da veletrgovci i trgovci na malo ne mogu ne prihvatiti Opće uvjete ili odbiti potpisati dodatne Ugovore s vladajućim poduzetnikom. Kao posljedica toga, tržišno natjecanje među brandovima isključeno je na prodajnim mjestima, i to očito na štetu potrošača. Podnositelj zahtjeva, naime smatra da je bit ovog postupka da Ronhill d.o.o. želi zadržati zatečeni udio kupnje odnosno prodaje brandova proizvedenih u TD Zagreb odnosno TD Rovinj, želeći zadržati svoj položaj sada dok je to još u mogućnosti, odnosno veletrgovci će i u budućnosti morati zadržati udio prodaje duhanskih proizvoda i prerađevina TD Rovinja odnosno TD Zagreba.
(xi) TD Zadar je također istaknuo da je neosporno da su u Općim uvjetima u članku 1. definirani duhanski proizvodi u vlasništvu žigova TD Rovinj i TD Zagreb, ali se kroz druge dokumente koji se osporavaju npr. Aneks br. 1. Općih uvjeta spominju i duhanske prerađevine.
(xi) Kao dodatnu zlouporabu TD Zadar ističe odredbu članka 4.1. Općih uvjeta koja među ostalim uređuje obvezu kupca (trgovca na veliko i trgovca na malo) da omogući predstavniku Ronhilla d.o.o. upoznavanje s programom drugih društava koji prodaju istorodan program duhanskih proizvoda, odnosno da je trgovac na veliko odnosno trgovac na malo dužan prihvatiti nove marke duhanskih proizvoda TD Zagreb, odnosno TD Rovinj.
(xii) TD Zadar smatra da je ne samo prodaja i kupnja vezana uz Ronhill d.o.o., već i izlaganje duhanskih proizvoda i duhanskih prerađevina mora odgovarati u postotku udjela prodaje i kupnje duhanskih proizvoda odnosno duhanskih prerađevina. Ukoliko trgovci na veliko i trgovci na malo ne ostvare ciljne udjele prodaje odnosno kupnje, Ronhill d.o.o. je u mogućnosti raskinuti sve ugovore između Ronhilla d.o.o. i kupca, a obrazloženje da je nastup štete osnova za raskid ugovora podnositelj zahtjeva smatra pravno netočnim, jer je raskid ugovora osnova za naknadu štete.
(xiii) Na kraju je TD Zadar istaknuo da smatra kako je Agencija odobrenjem koncentracije TD Rovinj i TD Zagreb, odnosno stvaranjem jake strukture i nacionalne vodeće tvrtke, imala u vidu tržišnu utakmicu koju TD Rovinj mora očekivati od strane drugih proizvođača preuzetih od multinacionalnih kompanija, te stoga TD Zadar zahtijeva od Agencije da štiti tržišno natjecanje koje je narušeno Općim uvjetima, Ugovorima o posredovanju u prodaji i Ugovorima o pružanju posebnih usluga koje je osmislio TD Rovinj (Ronhill d.o.o.) kao vladajući poduzetnik, te traži da se ovaj postupak okonča rješenjem kojim će Agencija obustaviti primjenu i izvršenje navedenih ugovora i sljedeće odredbe ocijeniti suprotnim odredbama ZZTN i to:
– u Općim uvjetima odredbe članaka: 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 8.1. i 8.2.;
– u Aneksu br. 1. Općih uvjeta članak 1.I. i II. (kojima se mijenja članak 5.3 Općih uvjeta), članak 2. (kojima se mijenja članak 5.6 Općih uvjeta, članak 3, članak 4.I.,II.,III.,IV.,V. i VI., članak 5. a.I, II. (a, b, c, d, e, f), članak 5. b. I.,II.,III. i članak 6.
– u Ugovoru o pružanju posebnih usluga te sudjelovanjua u natječaju: članci 2., 3., 4., 5. i 7.
– u Ugovoru o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama: članci: 2., 3., 4.4., 4.5., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2. i 7.

1. c) Očitovanje s nastavka usmene rasprave održane 14. ožujka 2006.
Opunomoćenik podnositelja zahtjeva je na zapisnik s nastavka usmene rasprave, od 14. ožujka 2006., ukratko naveo da su predmet ovog postupka Opći uvjeti i svi sporazumi vezani uz distribuciju cigareta koje su sklapali tadašnja TD Rovinj odnosno Ronhill d.o.o. (sada Adris grupa d.d., odnosno TDR d.o.o.), jer iz rečenih sporazuma proizlazi mogućnost da distributeri protivne stranke ne mogu distribuirati proizvode konkurentnih dobavljača.
Navedeno, prema mišljenju opunomoćenika podnositelja zahtjeva, proizlazi iz ciljnih udjela određenih od strane dobavljača kao i iz zatečenog udjela distributera u trenutku sklapanja tog sporazuma, budući da je isti morao zadržati i zatečeni udjel kako bi ostvario popust po tim ugovorima. Nadalje je navedeno da je posljedica neispunjenja ciljnog udjela iz ugovora gubitak svih beneficija, plaćanje štete dobavljaču, te da je to ujedno i razlog za raskid svih ugovora sklopljenih između distributera i dobavljača.
Na tvrdnju protustranke da predmetni ugovori predstavljaju, odnosno izražavaju slobodnu volju stranaka koje su ih sklopile, punomoćnik je izjavio da se istima ometaju redovni tijekovi distribucije cigareta, ograničava prava kupaca na izbor, te da isti u svojoj suštini narušavaju tržišno natjecanje i nisu u skladu s odredbama ZZTN.
Opunomoćenik poduzetnika TDR d.o.o. i Adris grupe d.d. je izjavio da je potrebno prethodno riješiti pitanje valjanosti punomoći za zastupanje Tvornice duhana Zadar d.d. pred Agencijom i pitanje stranačke legitimacije spomenutog poduzetnika u predmetnom postupku.
Očitujući se na spomenute prigovore opunomoćenik poduzetnika TD Zadar i BAT Hrvatska d.o.o. istaknuo je da rješenje o obustavi stečajnog postupak nad poduzetnikom TD Zadar nije pravomoćno te da je rečeni poduzetnik i dalje upisan u sudski registar.

1. d) Očitovanje s nastavka usmene rasprave održane 11. travnja 2006.
Odgovarajući na upit glede načina distribucije proizvoda podnositelja zahtjeva na teritoriju Republike Hrvatske, opunomoćenik podnositelja zahtjeva je iskazao da osnivač poduzetnika BAT Hrvatska d.o.o. nije nikada distribuirao svoje proizvode putem poduzetnika Ronhill d.o.o., odnosno nikada nije imao sklopljen ugovor o licenci s TD Rovinj.
Također je naveo da je poduzetnik BAT Hrvatska d.o.o. osnovan tijekom 2004. godine, te da je svoje proizvode na području Republike Hrvaske distribuirao isključivo putem poduzetnika Orbico d.o.o. iz Zagreba.
Glede navoda iznijetih u podnesku opunomoćenika Adris grupe d.d. i TDR d.o.o., od 4. travnja 2006., opunomoćenik podnositelja zahtjeva se obvezao dostaviti detaljno pisano očitovanje, budući da se ova usmena rasprava odgodila, a čemu se isti usprotivio.

1. e) Očitovanje s nastavka usmene rasprave održane 30. svibnja 2006.
Opunomoćenik poduzetnika Adris grupe d.d. i poduzetnika TDR d.o.o. na nastavku usmene rasprave zatražio je kraću odgodu zbog odsutnosti pravnog savjetnika Adris grupe d.d., čemu se usprotivio opunomoćenik TD Zadar i BAT Hrvatska d.o.o., te zatražio da troškovi ove usmene rasprave padnu na teret isključivo stranke koja traži odgodu.
Ova usmena rasprava je odgođena, a obje stranke su se obvezale na dostavu dodatnih podataka neophodnih za detaljnju izradu ekonomske analize u ovom predmetu.

1. f) Očitovanje s nastavka usmene rasprave održane 1. lipnja 2006.
Na predmetnom nastavku usmene rasprave opunomoćenici poduzetnika TD Zadar i BAT Hrvatska d.o.o. u bitnome su izjavili da ostaju pri svim dosadašnjim navodima iznijetim tijekom ovog postupka, te da nemaju ništa novo za dodati.
Iskazujući u bitnome, direktor pravnih poslova Adris grupe d.d. izjavio je da Agencija treba izvršiti uvid u ugovor kojeg je TD Zadar imala sklopljen s poduzetnikom Orbico d.o.o. jer je isti po svom sadržaju sporazum o isključivoj distribuciji cigareta, a iz čega proizlazi namjera TD Zadar da po pitanju distribucije surađuje isključivo s tim poduzetnikom. Također je naveo da je TD Zadar tek od rujna 2003. godine upisan u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, te da je do tada isti poslovao kao uvoznik.
Opunomoćenik poduzetnika TD Zadar je potvrdio postojanje spomenutog ugovora budući da se rečeni poduzetnik jedini usudio distribuirati proizvode TD Zadar, ali da se o namjeri distribucije cigareta isključivo putem tog poduzetnika ne može uopće govoriti. Također je izjavio da ne vidi značaj prigovora na poslovanje TD Zadar do rujna 2003. te da pristaje da se ova činjenica ocjenjuje kod donošenja konačne odluke pred Agencijom.
Ovime je usmena rasprava u ovom predmetu dovršena i dokazni postupak okončan.
Temeljem prikupljenih podataka Agencija je izradila sveobuhvatnu ekonomsku i pravnu analizu mjerodavnog tržišta trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.
Provedenom ekonomskom i pravnom analizom utvrđeno je sljedeće:

2. Propisi primijenjeni tijekom postupka pred Agencijom
Agencija je u provedbi predmetnog postupka primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), te podredno odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 106/93; dalje: ZoUP), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.
Budući da je postupak u ovom predmetu pokrenut prije 1. listopada 2003. godine, odnosno prije dana početka primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN iz 2003.), u konkretnom slučaju, sukladno članku 66. ZZTN iz 2003., primjenjivane su odredbe do tada važećeg ZZTN. Predmet ovog postupka bili su samo ugovori koje je rečeni poduzetnik sklapao u razdoblju od 23. lipnja 1999. godine do 1. listopada 2003. godine, jer se na ugovore koji su sklopljeni nakon 1. listopada 2003., odnosno nakon početka primjene važećeg ZZTN iz 2003. ne mogu primijeniti odredbe ZZTN, koji je, sukladno članku 69. i 70. ZZTN iz 2003. bio važeći do 1. listopada 2003.
Tržište proizvodnje, otkupa, obrade i prometa duhana te proizvodnje duhanskih proizvoda je specifično tržište koje karakteriziraju značajne zakonske prepreke za ulazak na to tržište. Naime, ta su tržišta regulirana nizom propisa, bilo da je, pri tome riječ o gospodarskom ili pak, primjerice, zdravstvenom aspektu proizvodnje, prometa i uporabe duhanskih prerađevina.
Odnosi u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99).
Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 128/99; 14/00; 55/00) utvrđene su mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetni sastojci cigareta i obvezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda, preventivne mjere protiv pušenja, te nadzor nad provedbom tog zakona.
Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevineL325720 (»Narodne novine«, broj 51/94; 56/95; 67/99), koji 1999. godine mijenja naziv u Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 105/99; 55/00; 107/01; 136/02), uređuje plaćanje posebnog poreza na duhanske proizvode koji se proizvode i prodaju na carinskom teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze na taj teritorij, kao i uvjete za obavljanje trgovine duhanskim proizvodima na teritoriju Republike Hrvatske.
Temeljem Zakona o duhanu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva je tijelo državne uprave koje je ovlašteno voditi: Upisnik o obrađivačima duhana, Upisnik o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda, Upisnik o markama duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Republici Hrvatskoj i Upisnik o proizvođačima duhanskih proizvoda. Naime, djelatnost obrade duhana, proizvodnje duhanskih proizvoda te prometa duhana i duhanskih proizvoda mogu obavljati samo pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i koje su na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o duhanu upisane u neki od navedenih upisnika pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Navedeno je Ministarsvo 2. svibnja 2000. godine donijelo Pravilnik o ukidanju pravilnika o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 47/00).
Ministarstvo financija Republike Hrvatske je, temeljem članka 27. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode, Pravilnikom o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanje markicama za njihovo obilježavanje (»Narodne novine«, broj 112/99, 50/00, 119/01 i 59/03) propisalo uvjete i način tiskanja nadzornih i identifikacijskih markica za obilježavanje duhanskih proizvoda, njihovo preuzimanje, čuvanje, isporuku, otpremu i uporabu te način izvješćivanja o proizvodnji, prometu i zalihama duhana i duhanskih proizvoda.
Također, brojni su i propisi iz područja zdravstvene zaštite i obrazovanja kojima se nameću određena ograničenja uporabe duhanskih proizvoda, primjerice Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 60/92), te Pravilnik o uvjetima i načinu obavješćivanja potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina (»Narodne novine«, broj 62/96 i 40/98).

3. Stranke u postupku
3.a) Podnositelj zahtjeva, poduzetnik TD Zadar u trenutku pokretanja ovog postupka pred Agencijom bio je, između ostalog, registriran za proizvodnju duhanskih proizvoda, trgovinu na veliko sirovim duhanom, trgovinu na veliko i trgovinu na malo duhanskim proizvodima.
Nad spomenutim poduzetnikom je otvoren stečajni postupak i to rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj: IV St-20/05, od 13. listopada 2005. Nadalje, rješenjem istog suda, poslovni broj: IV ST-20/05, od 23. prosinca 2005. obustavljen je i zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, TD Zadar, zbog nedostatnosti stečajne mase.
Međutim, predmetni poduzetnik i dalje postoji kao pravni subjekt u sudskom registru i stoga može biti stranka u ovom postupku. Naime, prema odredbi članka 196.L325722 stavka 3. Stečajnog zakonaL325721 (»Narodne novine« broj: 44/96, 129/00, 123/03), stečajni dužnik prestaje postojati tek brisanjem iz sudskog registra.
Navedeno je važno zbog obveze Agencije da, sukladno članku 54. stavku 1. ZoUP, po službenoj dužnosti pazi može li osoba koja se pojavljuje kao stranka u postupku pred Agencijom biti stranka u postupku i zastupa li stranku njezin zakonski zastupnik.
3.b) BAT Hrvatska d.o.o. osnovan je 6. srpnja 2004. godine, od strane poduzetnika British American Tobacco Investments Limited (dalje: BAT Investments). Spomenuti poduzetnik registriran je za uvoz i distribuciju duhanskih proizvoda. Međutim, rečeni poduzetnik je stranka u postupku, iako je osnovan nakon razdoblja na koje se ovo rješenje odnosi zato što su poduzetnici TD Zadar i BAT Hrvatska d.o.o. povezana društva u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvimaL325719 (»Narodne novine« broj: 111/93, 34/99, 118/03). Navedeno proizlazi iz činjenice što su oba poduzetnika pod kontrolom poduzetnika BAT Investments. Naime, poduzetnik BAT Investments je jedini osnivač i imatelj 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika BAT Hrvatska d.o.o. U trenutku pokretanja ovog postupka poduzetnik BAT Investments imao je, prema podacima dostavljenim od strane samog poduzetnika BAT Hrvatska d.o.o., 82,05 posto udjela u temeljnom kapitalu TD Zadar. Navedeni podaci se odnose na stanje udjela u temeljnom kapitalu tog poduzetnika na dan 31. prosinca 1999. i nisu se mijenjali do 1. listopada 2003., odnosno do okončanja predmetnog upravnog postupka.
Budući da iz navedenog nedvojbeno proizlazi da je riječ o povezanim društvima u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima, koji s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja predstavljaju jedan gospodarski subjekt, te stoga BAT Hrvatska d.o.o. ima pravni interes sudjelovati u ovom postupku na strani podnositelja zahtjeva, poduzetnika TD Zadar, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 44. sjednici, održanoj 1. rujna 2005., donijelo odluku kojom se poduzetniku BAT Hrvatska d.o.o. priznaje svojstvo stranke u postupku pred Agencijom.
3.c) TD Rovinj d.d. je u trenutku pokretanja predmetnog postupka bila registrirana za proizvodnju duhanskih prerađevina, te je prodaju istih obavljala putem povezanog društva, poduzetnika Ronhill d.o.o., koji je, kao komisionar, obavljao prodaju duhanskih prerađevina u ime i za račun TD Rovinj i TD Zagreb.
Međutim, tijekom postupka izvršeno je restrukturiranje unutar TD Rovinj, te je ista 2003. godine promijenila tvrtku i sada posluje kao Adris grupa d.d.
Stoga je, radi lakšeg razumijevanja na slici 1. prikazana organizacijska struktura TD Rovinj grupe u razdoblju od 1999. do 2003., dakle u vremenskom razdoblju na koje se odnosi predmetno rješenje.
Slika 1.: Organizacijska struktura TD Rovinj grupe za razdoblje 1999 – 2003.
[u cijelosti ispušteno kao poslovna tajna]

4. Mjerodavno tržište
Mjerodavno tržište se, kao tržište na kojem djeluje poduzetnikova tržišna snaga, sukladno članku 19. ZZTN, utvrđuje na osnovi:
– zemljovidnog područja poslovanja poduzetnika na kojem je došlo do ograničavanja slobodnog tržišnog natjecanja
– vrste robe i usluga koje nudi poduzetnik, te prisutnosti druge robe i usluga na području djelovanja tržišne snage poduzetnika, što svojom namjenom i cijenom mogu poslužiti kao zamjena robe i usluga, kojima posluje poduzetnik
– razdoblja trajanja vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu ili dijelu tržišta, te položaja potrošača u tom razdoblju
– drugih odgovarajućih uvjeta na tržištu ili dijelu tržišta.

4.a) Zemljopisna dimenzija mjerodavnog tržišta
Sporazumi koje je poduzetnik Ronhill d.o.o. sklapao s poduzetnicima koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama, odnose se na trgovinu cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.
Iz tog razloga Agencija je mjerodavnim tržištem u zemljopisnom smislu utvrdila teritorij Republike Hrvatske.

4.b) Proizvodna dimenzija mjerodavnog tržišta
Pri određivanju proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta potrebno je uzeti u obzir da proizvod uključuje funkcionalna svojstva proizvoda, pakiranje, te zaštitni znak.
Funkcionalna svojstva određuju uporabnu vrijednost proizvoda i način njegova korištenja.
Pakiranje se odnosi na čuvanje supstance proizvoda, radi biološke, transportne zaštite, te je namijenjeno povećanju atraktivnosti proizvoda.
Prema odredbama Zakona o žigu (»Narodne novine«, broj 78/99) znak je prikladan za razlikovanje ako određenim proizvodima ili uslugama u usporedbi s istovjetnim ili sličnim proizvodima i uslugama daje poseban, razlikovni karakter. Žigom se štiti znak koji se može grafički prikazati i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog sudionika u gospodarskom prometu od proizvoda ili usluga drugoga sudionika u gospodarskom prometu.
Poduzetnik TD Rovinj je u promatranom razdoblju u svom asortimanu imao cigarete i duhanske prerađevine – cigare i rezani duhan, dok je istovremeno poduzetnik TD Zadar u svom asortimanu imao samo cigarete.

Tablica 1.: Vrijednosni udjeli pojedinih duhanskih proizvoda u asortimanu poduzetnika Ronhill d.o.o. namijenjenih prodaji na hrvatskom tržištu u razdoblju 1999. – 2003.Izvor: podnesak poduzetnika TDR d.o.o. od 24. ožujka 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Kao što je razvidno iz tablice 1., udjeli cigara i rezanog duhana u asortimanu poduzetnika Ronhill d.o.o. su izrazito mali, s najvećim pojedinačnim udjelom od [<1] posto.
S obzirom na distribuirani asortiman proizvoda poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, te poduzetnika TD Zadar, kao i na različitost funkcionalnih svojstava, pakiranje, dizajn i zaštitne znakove cigareta i duhanskih prerađevina, pod kojima se sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 51/94), podrazumijevaju cigare i cigarilosi, duhan za lulu i duhan za pušenje, duhan za šmrkanje, žvakanje i drugi duhanski proizvodi, duhanske prerađevine različite od cigareta, nisu bile predmetom ekonomske i pravne analize u ovom upravnom postupku.
Slijedom rečenog, cigarete se smatraju nezamjenjivima u odnosu na ostale duhanske prerađevine.
Agencija je utvrdila da cigarete koje su uspješno diferencirane, promatrano sa stajališta kupaca, nemaju supstituta. Naime, zamjenski proizvodi ili supstituti ispunjavaju istu ili sličnu funkciju kao i proizvodi tržišnog takmaca. Međutim, u uvjetima kada na tržištu postoji zamjenski proizvod važan čimbenik za prelazak kupaca na kupnju tog zamjenskog proizvoda je mogućnost odnosno vjerojatnost promjene navike kupaca. Uspješna diferencijacija proizvoda vodi lojalnosti potrošača određenoj marki cigareta, te oni stoga nisu skloni mijenjati svoje kupovne i potrošačke navike.
Postojanje konkurentskog odnosa između dva proizvoda ne pretpostavlja potpunu međusobnu zamjenjivost tih proizvoda ukoliko je riječ o proizvodu koji je uspješno diferenciran, te koji nosi prepoznatljivu marku. Potrošači uobičajeno imaju naviku kupovati određene marke cigareta. Stoga su zamjenske marke cigareta, u pravilu, djelomično i privremeno zamjenjive, ovisno o njihovoj ponudi na određenom prodajnom mjestu.
Zaštitni znak pobuđuje asocijacije kojima je cilj identifikacija i diferencijacija proizvoda. Proizvođači cigareta određenu marku proizvoda ne moraju diferencirati samo od proizvoda tržišnih takmaca, nego i od ostalih vlastitih proizvoda.
Nadalje, odredbe sporazuma, koje je poduzetnik Ronhill d.o.o. sklapao s trgovcima na malo i trgovcima na veliko i učinci istih koji su u predmetnom postupku analizirani odnose se na postupanje prema svim kategorijama trgovaca cigaretama, bez obzira na njihovu osnovnu djelatnost.
Za tržište trgovine cigaretama karakteristično je da se krajnjim potrošačima cigarete prodaju posredno putem poduzetnika, koji nabavljaju proizvode radi njihove daljnje prodaje.
Obilježja tog tržišta su:
– manji broj kupaca,
– veći kupci,
– bliski odnos između dobavljača i kupca,
– izvedena potražnja – potražnja za cigaretama na razini trgovine na veliko i trgovine na malo potaknuta je potražnjom krajnjih potrošača za tim proizvodom.
Poduzetnici koji se bave trgovinom cigaretama obavljaju tu djelatnost kao trgovci na malo, trgovci na veliko, a određeni broj njih kupuje cigarete radi daljnje prodaje drugim poduzetnicima, ali i za prodaju krajnjim potrošačima unutar vlastitih prodavaonica, odnosno djeluju na tržištu i kao trgovci na veliko i kao trgovci na malo cigaretama.
TD Zagreb i TD Rovinj plasiraju svoje proizvode putem poduzetnika Ronhill d.o.o. do 31. prosinca 2003. godine. Poduzetnik Ronhill d.o.o. dijeli svoje kupce u kategorije trgovaca na malo duhanskim proizvodima i trgovaca na veliko duhanskim proizvodima, a temeljem pretežite djelatnosti istih.
TD Zadar plasira cigarete na hrvatsko tržište cigareta putem poduzetnika Orbico d.o.o. Podneskom zaprimljenim u Agenciji 26. svibnja 2006. godine, poduzetnik Orbico d.o.o. se očitovao kako nije u mogućnosti razvrstati kupce kojima prodaje cigarete ovisno o tome bave li se trgovinom na malo ili trgovinom na veliko, jer ne klasificiraju kupce na taj način, te da je za većinu njih nemoguće utvrditi bave li se trgovinom na malo ili trgovinom na veliko.
Stoga je Agencija mjerodavnim tržištem u proizvodnom smislu utvrdila tržište trgovine cigaretama.

4.c) Prepreke za ulazak konkurenata na mjerodavno tržište
Iz Agenciji dostupnih i analiziranih podataka proizlazi da su cigarete izrazito dostupne krajnjim potrošačima.
Naime, za obavljanje djelatnosti trgovine cigaretama u Republici Hrvatskoj, za razliku od nekih drugih zemalja te pravila WTO, koja to dopuštaju, zakonom nisu propisani posebni uvjeti ili pravila za obavljanje trgovine na veliko i trgovine na malo duhanskim proizvodima pa se stoga svi poduzetnici, upisani u trgovački registar, kojima je predmet poslovanja trgovina, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja mogu baviti i trgovinom cigaretama. Istodobno, prodaja cigareta dopuštena je u svim maloprodajnim objektima, bez obzira je li riječ o specijaliziranim prodavaonicama ili prodavaonicama koje obavljaju prodaju pretežito prehrambenih proizvoda.
Određena ograničenja u pogledu dostupnosti proizlaze iz zabrane prodaje duhanskih proizvoda, pa tako i cigareta, osobama mlađim od 18 godina, sukladno članku 7.L325730 stavku 1. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvodaL325729 (»Narodne novine«, broj 128/99), te od 1. srpnja 1999. godine, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevineL325727 (»Narodne novine«, broj 67/99) zabranjena je prodaja cigareta na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim drugim otvorenim prostorima, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje iz automata, u skladu s odgovarajućim zakonima.
Također, od 1. siječnja 2001. na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 55/00) kojima je uvedena zabrana prodaje cigareta i ostalih duhanskih proizvoda iz automatskih naprava (automata).
Nadalje, sukladno članku 8. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda i članku 15.L325732 stavku 1. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvodeL325731 (»Narodne novine«, broj 136/02) u Republici Hrvatskoj zabranjena je prodaja pojedinačnih cigareta izvan originalnog pakiranja proizvođača.
Proizvođači cigareta, za razliku od proizvođača većine drugih proizvoda za krajnju potrošnju, ograničeni su u svojim promotivnim aktivnostima zakonskim odredbama, koje onemogućavaju oglašavanje u javnim medijima i na javnim mjestima. Tako, sukladno članku 9. stavku 1. i 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda zabranjena je promidžba duhanskih proizvoda putem sredstava javnog priopćavanja, svi oblici promidžbe na javnim mjestima, objektima i sredstvima prometa, preko knjiga, časopisa, kalendara, odjevnih predmeta i preko naljepnica, plakata i letaka, ako su te naljepnice, plakati i leci odvojeni od originalnog pakiranja duhana i duhanskih proizvoda.
Promidžbom se smatraju svi oblici izravnog i neizravnog reklamiranja uključujući i isticanje logotipa i drugih oznaka za označavanje duhana i duhanskih proizvoda na predmetima koji prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda nisu duhanskih proizvodi, kao i dijeljenje duhana i duhanskih prerađevina u reklamne svrhe.
S obzirom na spomenutu zabranu promidžbe cigareta i drugih duhanskih proizvoda u javnim medijima i na javnim mjestima prodavaonice, odnosno trgovine na malo, te specijalizirani objekti (kiosci) predstavljaju najbolja preostala mjesta i način za oglašavanje i promoviranje marki cigareta, budući da se zabrana promidžbe, sukladno članku 9. stavku 5. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, ne odnosi na obavješćivanje potrošača o svojstvima duhana, odnosno duhanskih proizvoda u objektima u kojima se ti proizvodi prodaju.
Slijedom navedenoga, može se zaključiti da je to bio razlog zbog kojeg je poduzetnik Ronhill d.o.o. zahtijevao od trgovaca zakup mjesta na polici u postotku koji je odgovarao ciljnom udjelu kupca u određenom razdoblju (kvartalu). To je predstavljalo ili je moglo predstavljati problem za dobavljače konkurentnih proizvoda budući da je poduzetnik Ronhill d.o.o., sukladno sporazumima s kupcima zahtijevao izlaganje svojih proizvoda na tzv. magnetnim mjestima.
Naime, određena mjesta u prodajnom prostoru svojim položajem osobito su zanimljiva potrošačima. Obično se nazivaju magnetna mjesta, a nalaze se:
– pored blagajne,
– ispred blagajne,
– iznad blagajne,
– u položaju na dohvat ruke prilikom plaćanja,
– u položaju u vidnom polju prilikom plaćanja,
– na policama okrenutim potrošačima.
Stoga se postavljanjem i ponudom proizvoda na magnetnim mjestima osigurava njihova najveća uočljivost, te se stvaraju uvjeti za bolju prodaju i unaprjeđenje prodaje.
Kao što je već spomenuto, unaprjeđenje prodaje, odnosno promotivne aktivnosti na maloprodajnom mjestu predstavljaju gotovo jedinu mogućnost koja proizvođačima i distributerima cigareta ostaje na raspolaganju kako bi povećali svijest potrošača o svojim proizvodima, budući da su uobičajene promotivne aktivnosti svojstvene robi široke potrošnje zakonski ograničene.

5. Obilježja potražnje za cigaretama
Elementi koji utječu na potražnju za određenim proizvodom jesu: cijena proizvoda, prosječni dohodak, broj stanovnika, ukusi potrošača i posebni uvjeti. Posebne uvjete, koji mogu utjecati na potražnju za cigaretama, u konkretnom slučaju predstavljaju napori države koje ona poduzima radi osiguranja zdravlja građana, a kojima se ograničava uporaba cigareta i duhanskih prerađevina, te smanjuje broj konzumenata tih proizvoda.
Analizirajući stanje potražnje za cigaretama u Republici Hrvatskoj, Agencija je utvrdila kako je potražnja za cigaretama u 2000. i 2001. godini u padu u odnosu na prethodne godine, dok je u laganom porastu u 2002. i 2003. Jednako tako tržište cigaretama ima obilježja štetne potražnje. Štetni proizvodi, kao što su cigarete, privlače pažnju institucija i države koja ograničenjima, koje se odnose na oglašavanje i prodaju, pokušavaju obeshrabriti njihovu potrošnju.
Potražnja za cigaretama ima značajke neelastične potražnje, budući da nema odgovarajućeg supstituta tom proizvodu. Prema nalazima stručnjaka čestim ili redovitim pušenjem cigareta stvara se ovisnost krajnjih kupaca (potrošača) u većini slučajeva, te oni stoga ne mogu brzo promijeniti svoje navike.
Iz istraživanja znanstvenika S. Gallus, A. Schiaffino, C. La Vecchia, J. Townsend i E. Fernandez (engl. «Price and cigarette consumption in Europe»), provedenog u 52 europske zemlje proizlazi kako se radi 10-postotnog povećanja maloprodajne cijene cigareta, prosječno smanjuje potrošnja cigareta za 5 do 7 posto. Taj podatak potvrđuje činjenicu da je potražnja za cigaretama neelastična, jer promjena cijene od 10 posto uzrokuje promjenu tražene količine za manje od 10 posto.
U slučajevima kada je potražnja za proizvodom elastičnija, moguće je da će takva elastičnost potražnje dovesti do sniženja cijene proizvoda. Profitno maksimizirajuća cijena za određeni proizvod veća je što je manja cjenovna elastičnost za tim proizvodom.
Prema podacima iz Eurostat yearbook iz 2005. godine broj pušača u Republici Hrvatskoj kao krajnjih potrošača duhanskih prerađevina, koji predstavljaju stranu potražnje za cigaretama, u laganom je padu u promatranom razdoblju. S obzirom na ukupan broj stanovnika, promatrana je dobna skupina stanovništva od 15 do 64 godina, koja u ukupnom broju stanovnika čini oko 67 posto. U apsolutnom iznosu riječ je o broju od oko tri milijuna (3.000.000) potencijalnih konzumenata cigareta u Republici Hrvatskoj.
Iz navedenih podataka proizlazi da je, u promatranim razdobljima, i to 1994. – 1998., 1999. – 2001., 2002. – 2005., s obzirom na učestalost pušenja u promatranoj dobnoj skupini u Republici Hrvatskoj, svaki treći stanovnik dobne skupine od 18 do 64 godine pušač. Sva tri navedena razdoblja su promatrana za potrebe ove ekonomske i pravne analize zbog ustanovljavanja trenda kretanja potražnje za cigaretama, iako se na ovaj konkretni upravni postupak odnose samo podaci od 1999. do 1. listopada 2003. godine.
S obzirom na navedeno, na hrvatskom tržištu ima oko milijun (1.000.000) krajnjih kupaca cigareta, koji predstavljaju uvjetno raspoloživo tržište – skup potrošača koji pokazuje interes, raspolažu dohotkom i ispunjavaju uvjete za tržišnu ponudu, pod čime se podrazumijeva donja dopuštena granica za konzumaciju cigareta, a koja je propisana zakonom i iznosi 18 godina. U broj od oko milijun pušača uključeni su samo stanovnici Republike Hrvatske, ne i državljani ostalih zemalja koji na teritoriju Republike Hrvatske u objektima trgovine na malo kupuju cigarete.

Tablica 2.: Učestalost pušenja odraslih osoba (18 – 64 godine) u Republici Hrvatskoj po spoluIzvor: Svjetska zdrastvena organizacija, http://data.euro.who.int posjećene 10. svibnja 2006. godine.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 3.: Učestalost pušenja mladih osoba (15 – 16 godina) u Republici Hrvatskoj po spolu u 1999. godiniIzvor: www.cancer.org posjećene 10. svibnja 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


S obzirom na navedene podatke, razvidno je kako tržište krajnje potrošnje stagnira jer sve ukazuje da broj pušača, kao krajnjih korisnika cigareta neće rasti. Stoga poduzetnici koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama mogu računati na povećanje svojih tržišnih udjela samo preuzimanjem dijela tržišnog udjela svojih tržišnih takmaca.
U tablici 4. navedena je prosječna godišnja vrijednost osobne potrošnje duhanskih proizvoda po kućanstvu i iz nje je vidljivo kako su izdaci za duhanske proizvode relativno stabilni u vremenu, te da nema većih oscilacija u promatrane tri godine.

Tablica 4.: Prosječna godišnja osobna potrošnja duhanskih proizvoda po kućanstvu u Republici Hrvatskoj u kunama i udjel u ukupnoj osobnoj potrošnji* za razdoblje 2000. – 2002.

* osobna potrošnja obuhvaća izdatke za hranu i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan, odjeću i obuću, stanovanje, pokućsvo, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju i kulturu, obrazovanje, ugostiteljske usluge, ostala dobra i usluge
Izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2003., DZS
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


6. Cijena cigareta
Određivanje cijene cigareta razlikuje se od uobičajenog formiranja maloprodajne cijene za potrošna dobra, budući da proizvođač ili uvoznik cigareta na teritoriju Republike Hrvatske utvrđuje te cijene kao fiksne, te ih je dužan prijaviti Ministarstvu financija.
Sukladno članku 16. stavku 3. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode prodaja duhanskih proizvoda po cijenama nižim ili višim od prijavljenih Ministarstvu financija smatra se protuzakonitom.
Maloprodajna cijena cigareta u sebi obavezno sadrži pored troškova potrebnih za njenu proizvodnju, skladištenje i distribuciju, profit proizvođača, poseban porez na duhanske proizvode (trošarina) i porez na dodanu vrijednost.
Kada je riječ o cigaretama proizvedenim izvan teritorija Republike Hrvatske koje se uvoze na hrvatsko tržište, tada se pri uvozu plaća i carina koja se po određenoj carinskoj stopi mora platiti za uvezene proizvode, ukoliko u konkretnom slučaju nije riječ o povlaštenom uvozu sukladno trgovinskim ugovorima kojima je predviđen slobodan, odnosno bescarinski uvoz cigareta u cijelosti ili u okviru određene kvote.

6.a) Carina – ako je riječ o uvozu cigareta
Prilikom uvoza proizvoda u Republiku Hrvatsku, proizvodi koja se uvoze moraju proći postupak carinjenja. Stoga se i na cigarete koje se uvoze u Republiku Hrvatsku mora platiti carina prema visini vrijednosti proizvoda iz računa i carinskoj stopi propisanoj u Uredbi o carinskoj tarifi za tu vrstu proizvoda.
Republika Hrvatska se članstvom u WTO obvezala na određenu visinu carina za sve proizvode, pa tako i za cigarete. Naime, Republika Hrvatska je preuzela obvezu da carine neće povećavati, već da će ih postupno snižavati, i to s 53 posto, koliki je bio iznos carine na cigarete na dan prijama Republike Hrvatske u WTO, do 38 posto u 2004. godini. Istovremeno, potpisivanjem niza ugovora o slobodnoj trgovini, za uvoz cigareta dogovorene su posebne carinske stope. Primjerice s Bosnom i Hercegovinom carina iznosi 0 posto, dok se s EU i Makedonijom snižene carine primjenjuju unutar carinske kvote, odnosno na uvoz određene količine cigareta s podrijetlom iz zemalja članica EU i Makedonije plaća se snižena carina.
Poduzetnik TD Zadar u stečaju uvozio je cigarete u Republiku Hrvatsku tijekom razdoblja 2000. – 2003. U tom razdoblju uvezli su ukupno […] kutijica cigareta, što iznosi […] pojedinačnih cigareta.
Na sve cigarete koje su plasirane na hrvatskom tržištu, a uvozio ih je TD Zadar, plaćena je carina u cijelosti. Taj se poduzetnik, na upit Agencije, pisano očitovao kako nikad nije koristio preferencijalne uvozne carinske stope (kvote) prilikom uvoza cigareta iz zemalja Europske unije.
S druge strane, poduzetnik TDR d.o.o. se, na upit Agencije, očitovao kako u razdoblju 1999. – 2003. nije bilo uvoza cigareta namijenjenih prodaji na hrvatskom tržištu od strane poduzetnika TD Zagreb i TD Rovinj. Uvoz naznačen u podnesku Središnjeg ureda, Carinske uprave, za to razdoblje, odnosio se na tzv. interduhansku razmjenu cigareta u svrhu analiza istih.

6.b) Poseban porez na duhanske prerađevine
Poseban porez na duhanske prerađevine uređen je Zakonom o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, broj 51/94) i izmjenama i dopunama tog zakona (»Narodne novine«, broj 56/95, 67/99, 105/99, 55/00, 107/01).
Zakonom o posebnom porezu na duhanske prerađevine određene su vrste cigareta na koje se plaća ta vrsta poreza i koliko ona iznosi. Posebnim porezom na duhanske proizvode oporezuju se cigarete i ostali duhanski proizvodi. Pod ostalim duhanskim proizvodima, sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode, podrazumijevaju se cigare i cigarilosi, duhan za lulu i duhan za pušenje, duhan za šmrkanje, žvakanje i drugi duhanski proizvodi, međutim oni za potrebe ovog postupka nisu posebno analizirani.
Izmjenom Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine iz 1999. godine propisano je da se cigarete razvrstavaju u skupine u skladu sa Zakonom o duhanu.
Cigarete se sukladno Zakonu o duhanuL325728 (»Narodne novine«, broj 69/99) i Pravilniku o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 106/00) razvrstavaju u tri skupine, i to:
– skupina A (popularna skupina),
– skupina B (standardna skupina),
– skupina C (ekstra skupina).
U skupinu A upisuju se cigarete koje sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana ili duhana podrijetlom iz zemalja članica WTO, od čega je najmanje 25 posto donjih branja ili na njima temeljenih surogata u vidu tehnološki obrađenog rebra i duhanske folije, s filtrom ili bez filtra, koje su pakirane u mekom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj.
U skupinu B upisuju se cigarete koje sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana ili duhana podrijetlom iz zemalja članica WTO ili na njima temeljenih surogata u vidu tehnološki obrađenog rebra i duhanske folije, s filtrom, koje su pakirane u tvrdom omotu, te su prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj.
U skupinu C upisuju se sve ostale vrste cigareta koje ne ispunjavaju uvjete za cigarete iz skupine A ili B.

Tablica 5.: Visina posebnog poreza na duhanske proizvode u kunama s datumom primjene za razdoblje 1999. – 2003. s obzirom na skupinu cigareta

Izvor: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 67/99, 105/99, 55/00)
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Sukladno članku 7. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode, porezni obveznik posebnog poreza na duhanske proizvode jest proizvođač, odnosno uvoznik.
Poseban porez na duhanske proizvode uveden je u hrvatski porezni sustav 1994. godine.
U 2003. godini iznos posebnog poreza na cigarete u Republici Hrvatskoj izražen postotkom od maloprodajne cijene za standardnu skupinu cigareta, koja je najzastupljenija u Republici Hrvatskoj, iznosi 49,09 posto.

Tablica 6.: Kretanje maloprodajne cijene i posebnog poreza na duhanske proizvode najpopularnije marke cigareta u Hrvatskoj – Ronhill (skupina B) za razdoblje 1995. – 2003.

Izvor: podnesak poduzetnika TDR d.o.o. od 17. ožujka 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 7.: Maloprodajna cijena, poseban porez na duhanske proizvode i pdv najprodavanije marke cigareta poduzetnika Tvornica duhana Zadar d.d. – Lucky Strike (skupina C) za razdoblje 2000. – 2003.

Izvor: podnesak poduzetnika BAT Hrvatska d.o.o. od 22. prosinca 2005. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


5.c) Porez na dodanu vrijednost
Porez na dodanu vrijednost tijekom cijelog promatranog razdoblja iznosi 22 posto i sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj: 47/95) osnovica tog poreza je naknada za isporučena dobra. Pri tome se pod naknadom podrazumijeva sve ono što primatelj dobara treba platiti za isporučena dobra, osim poreza na dodanu vrijednost.

7. Povezano tržište proizvodnje cigareta
Tržište trgovine cigaretama i tržište proizvodnje cigareta međusobno su povezana na način da postupci jednog poduzetnika prema drugom na jednom tržištu utječu na njihov ili s njima povezanih poduzetnika konkurentni položaj na drugom tržištu.
Posebnosti tržišta proizvodnje cigaretama, kako svjetskog, tako i
hrvatskog, u smislu članka 19. točke 4. ZZTN, su:
a) stagnantnost,
b) oligopolnost i koncentriranost,
c) visoke zapreke pristupa tržištu.
Stagnantnost tržišta se očituje u tome što se tržišni udjel nekog proizvođača i prodavatelja cigareta na tržištu, gotovo u pravilu, povećava preuzimanjem dijela tržišta od njegovih tržišnih takmaca. Ovo prvenstveno iz razloga što se broj novih potrošača (pušača), na većini tržišta cigareta, povećava sasvim neznatno ili se čak smanjuje. Osim toga, veliku ulogu imaju navike potrošača (pušača), koji su najčešće vjerni određenoj marki cigareta.
Time se tržišno natjecanje proizvođača i prodavatelja cigareta ne ostvaruje kroz smanjivanje cijena i porast kakvoće proizvoda (cigareta), već se nastoji preuzeti udjele u drugim poduzetnicima – proizvođačima cigareta.
Zapreke pristupa tržištu proizlaze iz okolnosti koje vrijede na tržištu proizvodnje i prodaje cigareta u Republici Hrvatskoj, i to:
– zabrana oglašavanja cigareta kao proizvoda postojećih ali i novih prodavatelja cigareta,
– vjernost i ovisnost potrošača (pušača) domaćim robnim markama cigareta
– relativno visoka ulaganja u proizvodnju i zakonitosti ekonomije obujma, prema kojima je u cigaretnoj industriji potrebna serija od najmanje 15.000 do 20.000 tona cigareta da bi se ostvarila dobit.
Tržište proizvodnje i uvoza cigareta predstavlja tržište na kojem je tržišno natjecanje izrazito ograničeno s obzirom na odredbe posebnih zakona i propisa koji uređuju uvjete za proizvodnju i stavljanje u promet ovih proizvoda. Sukladno odredbama Zakona o duhanu, koji je bio na snazi do 25. lipnja 1999., do toga je dana postojala obveza ugradnje najmanje 60 posto domaćih nearomatičnih duhana, tipa virginija (sušenog toplim zrakom) i berlej (sušenog u hladu), da bi se cigareta mogla smatrati domaćim proizvodom. Iz tog propisa proizlazi da se na kutiju cigareta koje sadrže najmanje 60 posto domaćeg duhana, dakle na cigarete iz skupine A, plaća poseban porez od 4,50 kune, a na one razvrstane u skupinu B, plaća poseban porez od 4,90 kuna. Međutim, poseban porez na cigarete iz skupine C, dakle na cigarete u koje je ugrađeno 40 posto ili više stranog duhana, ili su proizvedene na temelju licence, viši je u odnosu na poseban porez cigareta iz skupine A i B, te iznosi 8,10 kuna.
Iz ovoga proizlazi da je mogućnost nabavljanja domaćeg duhana i njegova ugradnja u cigaretu koja se proizvodila u hrvatskim tvornicama, a vezano uz druge uvjete proizvodnje i prodaje cigareta (zakonska zabrana oglašavanja, navika i lojalnost potrošača domaćoj robnoj marki cigarete, ekonomija obujma), značajno utjecala i na pristup tržištu proizvodnje i trgovine cigaretama u Republici Hrvatskoj. Sukladno, članku 44. Zakona o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99), koji se počeo primjenjivati od 25. lipnja 1999., ulaskom Republike Hrvatske u WTO, za proizvođače cigareta u Republici Hrvatskoj prestaje obveza ugradnje 60 posto domaćih duhana.
U razdoblju 1999. – 2002. cigarete su proizvodili na teritoriju Republike Hrvatske povezani poduzetnici TD Rovinj i TD Zagreb. Do tog datuma poduzetnik TD Zadar plasira putem poduzetnika Orbico d.o.o. isključivo cigarete iz uvoza, čiji žigovi su u vlasništvu poduzetnika British American Tobacco. Poduzetnik TD Zadar započinje vlastitu proizvodnju 15. prosinca 2003. godine.
Značajke svjetskog tržišta cigareta su oligopolnost i koncentriranost tržišta proizvodnje cigareta jer i na svjetskom tržištu cigareta djeluje relativno mali broj vrlo velikih poduzetnika, dok su nacionalni proizvođači sve veća rijetkost i teško se održavaju u konkurentskoj utakmici s najvećim proizvođačima. Istovremeno, među najvećim proizvođačima prisutan je vrlo izražen trend preuzimanja i konsolidacije tog tržišta.

Tablica 8.: Struktura svjetskog tržišta proizvodnje cigareta u 2003. godiniIzvor: www.ash.org.uk posjećene 28. travnja 2006. godine.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Proučavajući stanje na svjetskom tržištu proizvodnje duhana Agencija je utvrdila da je najveći proizvođač duhana na svijetu kineski državni monopol – China National Tobacco, koji u svjetskoj proizvodnji sudjeluje s trećinom ukupne količine, kako neprerađenog duhana, tako i cigareta. U Kini je proizvedena trećina ukupne svjetske prodaje cigareta.
Proizvodnja i uporaba duhana se premješta iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju. Poduzetnici koji se bave proizvodnjom i preradom duhana proširuju svoje međunarodno poslovanje na Istočnu Europu, Azijsko-pacifičku regiju, Latinsku Ameriku, Arapske zemlje i Afriku. Ulazak na ta tržišta omogućio je proces privatizacije nekadašnjih državnih poduzeća u tim zemljama koja su se bavila proizvodnjom duhana i duhanskih prerađevina. Porast potražnje na svjetskoj razini uzrokovan je porastom potražnje u zemljama u razvoju.

8. Vladajući položaj poduzetnika Ronhill d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske
Člankom 15. stavkom 2. ZZTN propisano je da poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili na dijelu tržišta ako je kao ponuditelj ili kupac pojedine robe ili usluga, s obzirom na svoju tržištu snagu, u nadmoćnom položaju u odnosu na svoje tržišne takmace na tom tržištu.
Tržišna snaga poduzetnika Ronhill d.o.o. ocijenjena je utvrđivanjem udjela poduzetnika u ukupno ostvarenom prometu robe i usluga na tržištu ili dijelu tržišta, gospodarskog i financijskog stanja poduzetnika, osobito njegove financijske snage, sukladno članku 18. stavku 1. točki 1. i 2. ZZTN.
Naime, tržišna snaga poduzetnika se, sukladno članku 18. ZZTN, određuje utvrđivanjem:
1. udjela poduzetnika u ukupno ostvarenom prometu robe i usluga na tržištu ili dijelu tržišta,
2. gospodarskog i financijskog stanja poduzetnika, osobito njegove financijske snage
3. razvijenosti prodajne mreže poduzetnika i dostupnosti izvora nabave robe i usluga,
4. povezanosti poduzetnika sa drugim poduzetnicima,
5. mogućnosti prilagodbe i izmjene ponude poduzetnika i njegove potražnje za drugom robom i uslugama,
6. poduzetnikove sposobnosti uklanjanja takmaca na tržištu ili dijelu tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike i stvaranjem prepreka drugim poduzetnicima da pristupe na to tržište.
Trajanje vladajućeg položaja na tržištu utvrđeno je u vremenskom razdoblju od 23. lipnja 1999. do 1. listopada 2003.
Navedeno je razdoblje trajanja vladajućeg položaja na tržištu Agencija utvrdila, sukladno odredbi članka 66. ZZTN iz 2003., odnosno predmet ovog postupka bili su samo sporazumi koje je poduzetnik Ronhill d.o.o. sklapao od 23. lipnja 1999. do zaključno 1. listopada 2003., jer se na sporazume koji su sklopljeni nakon 1. listopada 2003., odnosno dana početka primjene važećeg ZZTN iz 2003. ne mogu primijeniti odredbe ZZTN, koji je bio važeći do dana 1. listopada 2003., sukladno članku 69. i članku 70. ZZTN iz 2003.
Poduzetnici TD Rovinj i Ronhill d.o.o. predstavljaju vrlo značajne gospodarske subjekte na hrvatskom tržištu. Naime, 2002. godine poduzetnik Ronhill d.o.o. se, prema podacima Privrednog vjesnika, temeljem kriterija udjela dobiti u ukupnom prihodu, koji je iznosio 61,7 posto, nalazio na 2. mjestu od 400 najvećih hrvatskih poduzetnika, dok se prema kriteriju dobiti nakon oporezivanja nalazio na 9. mjestu. Prema kriteriju ukupnog prihoda ostvarenog u 2002. godini TD Rovinj svrstao se na 10. mjesto u Republici Hrvatskoj.
Sukladno članku 15. stavku 2. i članku 16. ZZTN poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili na dijelu tržišta ako je njegov udjel na tom tržištu veći od 30 posto.
Iz prikupljenih podataka proizlazi da mjerodavnim tržištem dominira poduzetnik – Ronhill d.o.o. koji distribuira cigarete proizvođača TD Rovinj i TD Zagreb, te koji, u ime proizvođača, određuje uvjete prodaje cigareta daljnjim sudionicima u distribucijskom lancu, kako trgovcima na malo, tako i trgovcima na veliko.
Rečeno je razvidno iz tablica 9. i 10., a iz kojih nedvojbeno proizlazi da poduzetnik Ronhill d.o.o. na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama, u promatranom razdoblju od 1999. do 2003. na području Republike Hrvatske ostvaruje visoki vladajući položaj s udjelom većim od 95 posto u svakoj od analiziranih godina. Kako poduzetnici TD Rovinj i TD Zagreb, putem poduzetnika Ronhill d.o.o., imaju na tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske gotovo 100 posto udjela, tim je veća odgovornost tih poduzetnika, s obzirom na njihov vladajući položaj za ponašanje istih u tržišnom natjecanju u odnosu na druge poduzetnike koji nisu u takvom položaju, osobito u odnosu na poduzetnike koji tek pristupaju tom tržištu.

Tablica 9.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine cigaretama (količinski u komadima) na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje 1999. – 2003.
*uvoz se odnosi na poduzetnike različite od poduzetnika Tvornica duhana Zagreb d.d., Tvornica duhana Rovinj d.d., Adris grupa d.d., Tvornica duhana Zadar d.d.
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 17. ožujka 2006. godine, Orbico d.o.o. od 26. svibnja 2006. godine i podnesak Carinske uprave, Središnji ured od 8. veljače 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 10.: Struktura mjerodavnog tržišta trgovine cigaretama (vrijednosno u kunama, temeljem maloprodajne cijene cigareta) na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje 1999. – 2003.


 

*mpc – maloprodajna cijena cigareta
** uvoz se odnosi na poduzetnike različite od poduzetnika Tvornica duhana Zagreb d.d., Tvornica duhana Rovinj d.d., Adris grupa d.d., Tvornica duhana Zadar d.d.; vrijednost uvezenih cigareta po maloprodajnoj cijeni nije moguće utvrditi na temelju prikupljenih podataka
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 24. ožujka 2006. i podnesak poduzetnika Orbico d.o.o. od 26. svibnja 2006. godine.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 11.: Ukupni prihodi i ostvarena dobit/gubitak poduzetnika Ronhill d.o.o., Tvornica duhana Rovinj d.d., Adris grupa d.d., Tvornica duhana Zagreb d.d., za razdoblje 1999. – 2003.Izvor: Računi dobiti i gubitka (za srednje i velike poduzetnike) poduzetnika Ronhill d.o.o., Tvornica duhana Rovinj d.d., Adris grupa d.d., Tvornica duhana Zagreb d.d. dostavljeni podneskom poduzetnika TDR d.o.o. od 26. listopada 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Prihodi od distribucije cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. ostvarivani su zaračunavanjem komisione naknade TD Rovinju i TD Zagreb. Navedeni prihodi od komisione naknade predstavljaju istovremeno troškove TD Rovinj i TD Zagreb.
Poduzetnik Ronhill d.o.o. u analiziranom razdoblju nije ostvarivao izravne prihode od kupaca koji djeluju kao trgovci na veliko i trgovci na malo cigaretama proizvođača TD Rovinj i TD Zagreb na teritoriju Republike Hrvatske.
Poduzetnik Ronhill d.o.o. u svom asortimanu u razdoblju 1999. – 2003. imao je 13 robnih marki cigareta, čiji žigovi su bili u vlasništvu poduzetnika TD Rovinj ili povezanog društva, poduzetnika TD Zagreb. Nadalje, Ronhill d.o.o. je u tom razdoblju distribuirao i marke cigareta koje su bile u vlasništvu inozemnih poduzetnika.

Tablica 12.: Pregled prodanih količina poduzetnika Ronhill d.o.o. razvrstanih po markama cigareta za razdoblje 1999. – 2003.Izvor: podnesak poduzetnika TDR d.o.o. od 24. ožujka 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


U 2003. godini od cigareta čija robna marka nije bila vlasništvo poduzetnika Ronhill d.o.o., rečeni poduzetnik je distribuirao samo cigarete marke Marlboro, čiji je udjel prodaje u odnosu na ukupnu prodaju poduzetnika Ronhill d.o.o. iznosio oko [10-15] posto.
Međutim, najprodavanija marka cigareta na mjerodavnom tržištu bila je marka Ronhill i to u svih pet promatranih godina. Unutar te marke razvijeni su pojedini artikli, koji predstavljaju varijante proizvoda pod markom Ronhill. Najprodavanija među njima bila je cigareta pod imenom Ronhill lights, koja je ujedno bila i najprodavanija cigareta u cjelokupnom asortimanu poduzetnika Ronhill d.o.o.

Tablica 13.: Udjeli pojedinih marki cigareta u ukupnoj prodaji cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. za razdoblje 1999. – 2003.Izvor: podnesak poduzetnika TDR d.o.o. od 24. ožujka 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Agencija je utvrdila da marke cigareta uživaju najveću vjernost potrošača u usporedbi s ostalim proizvodima, s manje od 10 posto promjena na godišnjoj razini. Do promjene, odnosno prelaska potrošača s jedne marke na drugu marku dolazi uglavnom na početku konzumiranja cigareta. Jednom kada se potrošač odluči za određenu marku cigareta, ostaje joj vjeran gotovo cijelo vrijeme.

Tablica 14.: Najprodavanije marke cigareta u svijetu u 1999. godini
Izvor: Atlas Svjetske zdrastvene organizacije
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ukoliko se isključe marke cigareta namjenjene samo regionalnom tržištu, odnosno marka Prima i one u vlasništu poduzetnika China National Tobacco, najprodavanije cigarete u svijetu su Marlboro, Mild Seven, Camel, L&M, Winston u vlasništvu velikih svjetskih korporacija.
Posjedovanje snažne marke cigareta, jasno prepoznatljive potrošačima, smatra se jednim od najvažnijih činitelja tržišne vrijednosti poduzetnika.
Kako bi postigli veću vrijednost marke proizvođači/uvoznici cigareta moraju stvoriti prepoznatljivost i preferenciju marke putem promotivnih aktivnosti, ali kako je promocija cigareta zakonski ograničena, odnosno postoji potpuna zabrana promidžbe cigareta od 1999. godine, osim na samim prodajnim mjestima, zadatak izgradnje novostvorene marke Silver, ali i ostalih maraka u asortimanu poduzetnika Orbico d.o.o. bio je težak te zahtjevao kompleksnu strategiju i politiku osvajanja tržišta.

Tablica 15.: Pregled prodanih količina cigareta poduzetnika Orbico d.o.o. razvrstanih po markama cigareta za razdoblje 2000. – 2003.Izvor: podnesak poduzetnika Orbico d.o.o. od 26. svibnja 2006. godine. Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Prema udjelu u prodaji, uočava se prepoznatljivost i preferencije potrošača u odnosu na određene marke cigareta.
Budući da se poduzetnik Ronhill d.o.o. nalazi na mjerodavnom tržištu u visoko vladajućem položaju, te da je u promatranom razdoblju imao u svom asortimanu najjače marke cigareta – kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini, u vidu marki Ronhill i Marlboro, Agencija je ocijenila da je on predstavljao neizbježnog trgovačkog partnera svim sudionicima na mjerodavnom tržištu na nižim razinama distribucijskog lanca.
Nadalje, Agencija je utvrdila da na mjerodavnom tržištu postoji nekoliko načina distribucije putem kojih cigarete dolaze do krajnjih potrošača.
Na mjerodavnom tržištu proizvođač/uvoznik prodaje ili ustupa cigarete trgovcu na veliko, te zatim taj trgovac na veliko prodaje cigarete u svoje ili u ime proizvođača trgovcima na veliko i trgovcima na malo. U slučaju TD Rovinj i TD Zagreb ulogu trgovca na veliko koji jedini ima izravan pristup proizvođaču/uvozniku ima poduzetnik Ronhill d.o.o., a u slučaju TD Zadar poduzetnik Orbico d.o.o.
Poduzetnik TD Zadar, kao proizvođač cigareta nije razvijao izravne kanale distribucije – vlastitu distribuciju cigareta do krajnjeg kupca. Za razliku od njega poduzetnici TD Rovinj i TD Zagreb su, putem vlasničkih udjela u temeljnom kapitalu, povezani s trgovinom na veliko u vidu poduzetnika Ronhill d.o.o., te s maloprodajnom mrežom poduzetnika Duhan d.d., Rijeka i Tisak d.d., Zagreb. Rečeno je osobito važno jer se razumno može pretpostaviti da se stjecanjem udjela u temeljenom kapitalu poduzetnika prisutnih na razini trgovine na malo i kontrolom tih poduzetnika osigurava bolja distribucija cigareta.
Neizravan kanal distribucije putem poduzetnika koji djeluju na različitim razinama distribucijskog lanca koriste i TD Rovinj, TD Zagreb i TD Zadar, na način da prodaju ili ustupaju cigarete trgovcu na veliko koji jedini ima izravan pristup proizvođaču/uvozniku cigareta, te zatim taj trgovac na veliko prodaje cigarete u svoje ili u ime proizvođača trgovcima na malo, koji ih krajnjem potrošaču prodaju u svojim maloprodajnim objektima.

Tablica 16.: Broj kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o. i ostvarena vrijednost prodaje temeljem maloprodajne cijene cigareta za razdoblje 1999. – 2003.
Izvor: podnesak poduzetnika TDR d.o.o. od 8.studenog 2005. i 24. ožujka 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Agencija je utvrdila, kao što je vidljivo iz tablice 16., da je poduzetnik Ronhill d.o.o. tijekom analiziranog razdoblja smanjivao broj kupaca koje izravno opskrbljuje, i to s [650-750] na [150-250] kupca, te da se taj poduzetnik sve više usmjerava na prodaju cigareta trgovcima na veliko, koji dalje distribuiraju cigarete trgovcima na malo.

Tablica 17.: Broj kupaca poduzetnika Orbico d.o.o., ostvarena vrijednost prodaje temeljem maloprodajne cijene cigareta, broj kupaca s vrijednošću kupnje manje od 1.000,00 kn na godišnjoj razini i njihov udjel u ukupnom broju kupaca za razdoblje 2000. – 2003.

Izvor: podnesak poduzetnika Orbico d.o.o. zaprimljen u Agenciju 26. svibnja 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Analizirajući podatke o broju kupaca poduzetnika Orbico d.o.o. Agencija je utvrdila da njegov broj kupaca oscilira tijekom vremena. Ono što je posebno važno istaknuti je činjenica da se većina kupaca cigareta tog poduzetnika ubraja u kategoriju trgovačkih obrta – odnosno malih poduzetnika koji djeluju na razini trgovine na malo.
Slijedom navedenog, jasna je tako velika razlika u broju kupaca poduzetnika Orbico d.o.o. u odnosu na broj kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o.
Agencija je utvrdila kako zbog visokog udjela kupaca s vrijednošću kupnje cigareta manjom od 1.000,00 kn na godišnjoj razini, poduzetnik Orbico d.o.o. ima znatno nepovoljniju strukturu kupaca u odnosu na poduzetnika Ronhill d.o.o. Naime, kao što je već rečeno, većina kupaca poduzetnika Orbico d.o.o. su mali poduzetnici koji djeluju na razini trgovine na malo.

Tablica 18.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 1999. godinu
* vrijednost se odnosi, uz cigarete, i na cigare koje imaju udjel od [<1] posto u ukupnoj vrijednosti
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 28. listopada i 10. studenoga 2005. g.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 19.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2000. godinu
* vrijednost se odnosi, uz cigarete, i na cigare i rezani duhan, čiji udjel iznosi [<1] posto u ukupnoj vrijednosti
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 28. listopada i 10. studenog 2005. g.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 20.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2001. godinu
*vrijednost se odnosi, uz cigarete, i na cigare i rezani duhan, čiji udjel iznosi [<1] posto u ukupnoj vrijednosti
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 28. listopada i 10. studenog 2005. g.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 21.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2002. godinu* vrijednost se odnosi, uz cigarete, i na rezani duhan, čiji udjel iznosi [<1] posto u ukupnoj vrijednosti
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 28. listopada i 10. studenog 2005. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 22.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2003. godinu

* vrijednost se odnosi, uz cigarete, i na rezani duhan, čiji udjel iznosi [<1] posto u ukupnoj vrijednosti
Izvor: podnesci poduzetnika TDR d.o.o. od 28. listopada i 10. studenog 2005. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Najveći kupac cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. je poduzetnik Tisak d.d., Zagreb (dalje: Tisak d.d.) i to za svaku od godina u razdoblju 1999. – 2003.
Udjel poduzetnika Tisak d.d. raste u svakoj od analiziranih godina.
Rečeni poduzetnik obavlja djelatnost prodaje tiska i duhanskih proizvoda na veliko, prodaje tiska i duhanskih proizvoda na malo na vlastitim specijaliziranim prodajnim mjestima, kojih je u 2002. godini bilo […], te snabdijeva još oko […] prodajnih mjesta na teritoriju Republike Hrvatske.

Tablica 23.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Orbico d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Orbico d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2000. godinu
Izvor: podnesak poduzetnika Orbico od 26. svibnja 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 24.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Orbico d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Orbico d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2001. godinuIzvor: podnesak poduzetnika Orbico od 26. svibnja 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 25.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Orbico d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Orbico d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2002. godinu
Izvor: podnesak poduzetnika Orbico od 26. svibnja 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Tablica 26.: Popis kupaca cigareta poduzetnika Orbico d.o.o. čiji je udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Orbico d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od 1 posto za 2003. godinu

Izvor: podnesak poduzetnika Orbico od 26. svibnja 2006. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Analizirajući kupce cigareta poduzetnika Orbico d.o.o., Agencija je utvrdila kako je poduzetnik Tisak d.d. i kod poduzetnika Orbico d.o.o., kao i kod poduzetnika Ronhill d.o.o. najveći pojedinačni kupac i to u godinama 2001., 2002. i 2003.
Usporedbom vrijednost kupljenih cigareta poduzetnika Tisak d.d. od poduzetnika Ronhill d.o.o. i Orbico d.o.o., Agencija je utvrdila kako poduzetnik Tisak d.d. izrazito malen postotak svojih potreba podmiruje kupnjom cigareta od poduzetnika Orbico d.o.o.
U 2001. godini taj postotak iznosi [<2] posto, u 2002. raste na svega [<2] posto, a u 2003. godini se smanjuje na [<2] posto.
Poduzetnik Orbico d.o.o. povećavao je prodaju cigareta u svakoj od analiziranih godina. U 2000. godini vrijednost prodanih cigareta iznosila je […] kn, a u 2003. gotovo deset puta više, odnosno […] kn. Iako je rast značajan, Agencija je utvrdila kako je njegov utjecaj na mjerodavno tržište izrazito malen, budući da se vrijednosni udjel na mjerodavnom tržištu poduzetnika Orbico d.o.o. sa svega [<1] posto u 2000. godini povećao na svega [<1] posto u 2003. godini. Dakle, riječ je zaista o neznatnim udjelima tog poduzetnika na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.
S obzirom na utvrđenu tržišnu snagu, asortiman proizvoda, visok udjel na mjerodavnom tržištu poduzetnika Ronhill d.o.o., Agencija je utvrdila da su TD Rovinj i Ronhill d.o.o. u analiziranom razdoblju u visoko vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.

9. Povezanost poduzetnika u sastavu Adris grupa d.d. (prije: TD Rovinj d.d.)
Poduzetnik Ronhill d.o.o. djeluje unutar koncerna čije je poslovanje vertikalno povezano, i to od proizvodnje duhana i komercijalne ambalaže do proizvodnje cigareta i trgovine duhanskim proizvodima, kako na razini veleprodaje, tako i na razini maloprodaje.
Agencija je nastanak tog koncerna, za potrebe ovog postupka, a radi prikaza njegovog okrupnjavanja odnosno potpune vertikalne integracije, podijelila u nekoliko faza, i to:
9.a) razdoblje do 6. listopada 1998.:
1. TD Rovinj, sa sjedištem u Rovinju bavi se proizvodnjom cigareta
2. TD Rovinj ima većinski udjel u poduzetniku Istragrafika d.d., sa sjedištem u Rovinju, koji se bavi proizvodnjom ambalaže za cigarete
3. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Duhan d.d., sa sjedištem u Rijeci, koji se bavi distribucijom i maloprodajom cigareta
4. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Plavi 92 d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, koji se bavi poslovima savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
5. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Rovita d.o.o., sa sjedištem u Kutjevu, koji se bavi otkupom i primarnom preradom duhana
9.b) razdoblje od 6. listopada 1998. do 4. lipnja 1999.:
6. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Tvornica duhana Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, od čega je TD Zagreb imatelj većinskog udjela, a manjinski udjel drži putem s njime povezanog poduzetnika Plavi 92 d.o.o.
7. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Ronhill d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru, koji se bavi prodajom duhanskih prerađevina TD Rovinj i TD Zagreb, na domaćem i inozemnom tržištu
9.c) razdoblje nakon 4. lipnja 1999. do 1. listopada 2003.:
8. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Duhanprodukt d.d., sa sjedištem u Pitomači koji se bavi otkupom i primarnom preradom duhana
9. TD Rovinj je imatelj većinskog udjela (podatak iz 1998.) u poduzetniku Viržinija d.d., sa sjedištem u Virovitici koji se bavi otkupom i primarnom preradom duhana
10. TD Rovinj stječe prevladavajući utjecaj u poduzetniku Duhanski Institut d.d.
11. TD Rovinj putem s njime povezanog poduzetnika Hrvatski duhani d.d. stječe prevladavajući utjecaj u poduzetniku Duhan d.d. Slatina
12. Spajaju se s njime povezani poduzetnici Viržinija d.d., Duhanprodukt d.d. i Rovita d.o.o. s poduzetnikom GIU »Hrvatski duhani«.
U usporedbi s Adris grupom d.d. (prije: TD Rovinj d.d.), poduzetnik TD Zadar i poduzetnik Orbico d.o.o., koji obavlja distribuciju cigareta proizvođača i uvoznika TD Zadar, nisu vlasnički povezani, a jednako tako TD Zadar nije vlasnički povezan s proizvođačima duhana na teritoriju Republike Hrvatske niti s maloprodajnom mrežom.

10. Zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika Adris grupa d.d. (prije: TD Rovinj d.d.) i s njime povezanog poduzetnika Ronhill d.o.o. sklapanjem zabranjenih sporazuma
Uvidom u sadržaj privitka zahtjeva poduzetnika TD Zadar za pokretanje postupka od 10. siječnja 2000., odnosno u preslike Općih uvjeta, Aneksa br. 1. Općih uvjeta, Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju i tipskog Ugovora o posredovanju u prodaji, Agencija je utvrdila da isti, bez obzira na nazive pod kojima ih je sklapao poduzetnik Ronhill d.o.o., sadrže niz odredbi koje su po svom sadržaju značajka sporazuma o isključivoj kupnji, a koje su, s obzirom na činjenicu da ih je sklapao poduzetnik u visoko vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, ograničavajuće, odnosno suprotne odredbama članka 7. stavka 1. točke 3. i 6. ZZTN.
Agencija je utvrdila da se, sklapanjem Ugovora temeljem Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999. i 6. studenoga 2001. godine, kupac poduzetnika Ronhill d.o.o. obvezuje, u bitnome:
– prihvatiti nove marke duhanskih proizvoda koje nudi Ronhill d.o.o. za prodaju vlastitim kupcima ili na vlastitim prodajnim mjestima
– održavati minimalne zalihe novih duhanskih proizvoda minimalno 3 mjeseca od inicijalne isporuke
– tijekom inicijalne faze lansiranja novog duhanskog proizvoda priopćavati raspoloživost novog duhanskog proizvoda i promotivne akcije vezane uz novi proizvod svojim kupcima na način da takvu informaciju uključi u svoje ponude, materijale vezane uz prodaju, putem svojih trgovačkih predstavnika i isticanjem na svojim komunikacijskim materijalima
– omogućiti upoznavanje poduzetnika Ronhill d.o.o. sa istorodnim programom drugih dobavljača, te podržavati i razvijati prodaju cigareta poduzetnika u sastavu Adris grupe d.d. (prije: TD Rovinj d.d.)
Zauzvrat, kako je to naveo i sam poduzetnk Ronhill d.o.o. u svom očitovanju od 12. veljače 2000., navedeni poduzetnik isplaćuje kupcima financijsku nagradu-naknadu za obavljene navedene usluge, koja za osnovicu ima stanje prodaje cigareta u prethodnom razdoblju (kvartalu), a visina joj ovisi o prodaji u narednom razdoblju (kvartalu).
Naime, značajka sporazuma o isključivoj kupnji je da proizvođač izravno ili neizravno obvezuje trgovca da posluje isključivo s njegovom robom te sprječava drugim proizvođačima/dobavljačima distribuciju robe putem trgovaca, sudionika tog sporazuma. Time se ograničava tržišno natjecanje s obzirom na iste proizvode različitih proizvođača. Sporazumi o isključivoj kupnji omogućuju strankama da s većom sigurnošću kroz duže vremensko razdoblje planiraju prodaju odnosno kupnju robe, čime im se umanjuju rizici koji proizlaze iz promijenjivih uvjeta na tržištu. Osnovne obveze koje trgovac uobičajeno preuzima sklapanjem sporazuma o isključivoj kupnji su sljedeće:
– kupovati cjelokupni asortiman proizvođača/dobavljača
– kupovati minimalne količine robe koja je predmet isključive kupnje
– prodavati robu na koju se odnosi ugovor sa žigom dobavljača, ili ju pakirati i prezentirati na način koji je odredio proizvođač/dobavljač
– poduzimati mjere unaprijeđenja prodaje, naročito reklamirati robu, održavati prodajnu mrežu i zalihe roba, te davati kupcima uslugu u skladu s garancijom, te zapošljavati osoblje koje ima potrebno stručno ili tehničko znanje.
Za uzvrat dobavljač, temeljem sporazuma o isključivoj kupnji, trgovcima daje značajne financijske poticaje.
U pravu tržišnog natjecanja sklapanje sporazuma o isključivoj kupnji od strane poduzetnika u vladajućem položaju, a posebice onih u visoko vladajućem, gotovo monopolističkom položaju na mjerodavnom tržištu, u pravilu nije dopušteno, jer se time sprječava rast tržišnih udjela postojećih konkurenata i zatvara ulazak na tržište novim, potencijalnim konkurentima.
Stoga je Agencija:

10.A.) U Općim uvjetima za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999., sljedeće odredbe ocijenila ograničavajućim, odnosno suprotnim odredbama članka 7. stavka 1. točka 3. i 6. ZZTN:

aa) Članak 4.1. u dijelu, koji glasi: »Sklapanjem Ugovora temeljem ovih Općih uvjeta kupac će kod:
– prodaje, distribucije i promocije duhanskih proizvoda
– omogućiti predstavniku Ronhilla da ga upozna s programom drugih društava koji prodaju istorodan program duhanskih proizvoda,
– prihvata nove marke duhanskih proizvoda iz članka 1. Općih uvjeta koje kupi od Ronhilla
– prihvatiti nove marke duhanskih proizvoda iz članka 1. Općih uvjeta koje nudi Ronhill za prodaju vlastitim kupcima ili na vlastitim prodajnim mjestima
– održavati minimalne zalihe novih duhanskih proizvoda minimalno 3 mjeseca od inicijalne isporuke.«
bb) Članak 4.2. u dijelu, koji glasi: »Sklapanjem Ugovora temeljem ovih Općih uvjeta kupac će:
– izvješćima prodaje iskazivati prodaju svakog pojedinačnog duhanskog proizvoda u mjernoj jedinici kutijice, po svakom prodajnom mjestu vlastitog kupca odnosno po svakom vlastitom prodajnom mjestu, u razdoblju od 1. do posljednjeg dana u mjesecu.
– na vlastitim maloprodajnim mjestima voditi računa o izloženosti asortimana duhanskih proizvoda iz članka 1. Općih uvjeta koje kupuje od Ronhilla na način koji je sukladan definiranom ciljnom udjelu iz članka 4.3. Općih uvjeta vodeći pri tome računa da izloženost odgovora postotku ciljnog udjela iz članka 4.3. Općih uvjeta na prostoru na kojem se duhanskih proizvodi nalaze na prodajnom mjestu.
– izlagati Ronhillove POP materijale poštujući pravilo ciljnog udjela iz članka 4.3. Općih uvjeta.«
cc) Članak 4.3., pod nazivom Ciljni udjel, u cijelosti, a glasi:
»Županijski udjel prodaje definiran je temeljem analize relativnih udjela prodaje cigareta na referentnim prodajnim mjestima unutar pojedine Županije u prošlom kvartalu tekuće godine.
Udjel prodaje kupca definiran je temeljem analize prodaje Ronhilla pojedinačnom kupcu na mjesečnoj osnovi u prošlom kvartalu.
Ciljni udio kupca za naredni kvartal definiran je kao srednja vrijednost između Županijskog udjela prodaje i udjela prodaje kupca vodeći računa o području Županije koju kupac snabdijeva. Izuzetno, za kupce koji obavljaju djelatnost prodaje duhanskih prizvoda na području više županija, županijski udjel prodaje i ciljni udio kupca za naredno razdoblje utvrđivat će se temeljem udjela referentnih prodajnih mjesta (najmanje deset) po svakoj županiji na kojoj kupac vrši predmetnu djelatnost i udjela prodaje kupca.
Zemljovid Republike Hrvatske sa županijskom podjelom i tabelom relativnih udjela prodaje po županijama za drugi kvartal 1999.g. sastavni je dio Općih uvjeta.
Ronhill će za naredna razdoblja sačinjavati županijski udjel prodaje i o tome će pravovremeno obavijestiti kupce.«
dd) Članak 5.7. u cijelosti, a koji glasi: »Praćenjm relativnih trendova na tržištu osnovna nagrada za kupca može doživjeti pomak na više ili na niže i to zavisno od odstupanja od ciljnog relativnog udjela prodaje duhanskih proizvoda predmet ovih Općih uvjeta.«
ee) Članak 5.8. u dijelu koji glasi: »…te ukoliko uredno izvrše (i) ostale usluge predmet ovih Općih uvjeta.«
ff) Članak 5.9. u cijelosti, a koji glasi: »Kupac će ostvarenu nagradu raspodjeljivati na pokriće vlastitih troškova te troškova trećih (njihovih kupaca) koji su doprinijeli u ostvarenju nagrade.«
gg) Članak 6.1. u cijelosti, koji glasi: »Kupac će posebno voditi računa da se na prodajnim mjestima kao i pri prodaji (i) putem sredstava prodaje izvrši izloženost duhanskih proizvoda predmet ovih Općih uvjeta na način da njihova vidljivost i dostupnost od strane potrošača odgovara najmanje ciljnom udjelu prodaje duhanskih proizvoda predmet ovih Općih uvjeta (članak 4.3. Općih uvjeta),«
hh) Članak 6.2. u cijelosti, koji glasi: »Isto tako, kupci će osigurati za čitavo vrijeme trajanja Ugovora o posebnim uslugama, prostor za izlaganje obavijesti potrošačima o svojstvima proizvoda (putem POP materijala) na mjestima i u veličini koja odgovara najmanje ciljnom udjelu prodaje duhanskih proizvoda ovih Općih uvjeta (članak 4.3. Općih uvjeta).«
ii) Članak 8.2. u dijelu koji glasi: »… istekom tekućeg kvartala (u kojem je nastala povreda Općih uvjeta ili ugovora) Ronhill može bez obveze naknade štete jednostrano raskinuti Ugovor o posebnim uslugama.«
Nadalje, Agencija je:

10.B.) U Aneksu br.1. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 25. studenog 1999., Agencija je sljedeće odredbe ocijenila ograničavajućim, odnosno suprotnim odredbama članka 7. stavka 1. točka 3. i 6. ZZTN.

aa) Članak 2. kojim se mijenja članak 5.6. Općih uvjeta, u cijelosti, a glasi:
»Kupci duhanskih proizvoda koji se pretežito bave trgovinom na malo duhanskim proizvodima
Izmijenjen članak 5.6. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju glasi:
Osnovna tablica nagrade za kvartalnu prodaju duhanskih proizvoda iz članka 1. Općih uvjeta-izmijenjene vrijednosti tablica nagrade
Predstavnik Ronhilla zadužen za kupca i kupac zajednički prate ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje nagrade kao i dinamiku prodaje.
Pravo na dodatnu nagradu i naknadu (bonus nagrada-naknada) troškova za pružanje posebnih usluga u visini od [1-5] posto od vrijednosti prometa ostvarenog u poslovanju duhanskim proizvodima ostvaruju trgovci na malo duhanskim proizvodima, kupci koji uspješno izvršavaju Ugovor o prodaji duhanskih prerađevina, Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanje u natječaju, te Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina.«
bb) Članak 3. u cijelosti, a glasi: »Pravo na nagrade-naknade sukladno Tablicama nagrade za kupce a) i b) iz Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, kupci duhanskih prerađevina koji se bave pretežito trgovinom na veliko duhanskim proizvodima ostvarivat će ukoliko se pored posebnih usluga iz članka 4., te ostvarenog prometa sukladno članku 5.1.-5.3. Općih uvjeta, budu uspješno pridržavali Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina i sljedećih pravila poslovanja prema svojim daljnjim kupcima.«
cc) Članak 4.II. u cijelosti, koji glasi: »Kupci će trgovcima na malo odrediti ciljne udjele prodaje duhanskih proizvoda predmet Općih uvjeta, te obvezati iste da na prodajnim mjestima kao i pri prodaji putem sredstava prodaje osiguraju izloženost duhanskih proizvoda predmet Općih uvjeta na način da njihova vidljivost i dostupnost od strane potrošača odgovara utvrđenom ciljnom udjelu prodaje uz istovremeno osiguravanje prostora za izlaganje obavijesti potrošačima o svojstvima proizvoda (putem POP materijala) na rasploživim mjestima i u veličini (u%) koji odgovara ciljnom udjelu prodaje.«
dd) Članak 4.IV. u cijelosti, koji glasi: »U cilju stvaranja veće poslovne povezanosti između Kupca i trgovaca na malo, Kupci će trgovcima na malo ugovoriti obračunavanje elemenata bonusa ili malusa u duhu, koji proizlazi iz njihovog odnosa s Ronhillom, na način da se naknada za izloženost skladno točki II ovih Uvjeta smatra od Ronhilla u potpunosti izvršenom izvršenjem obveza Ronhilla prema kupcima temeljem sklopljenog Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju.«
ee) Članak 4.V. u cijelosti, koji glasi: »Kupac će trgovcima na malo koji krše odredbe međusobnog poslovanja iz točke I. ovih Uvjeta na ime kazne – štete zaračunavati malus u visini trostrukog rabata ostvarenog u prethodnom mjesecu od strane trgovca na malo na ime kupljenih duhanskih proizvoda od Kupca.«
ff) Članak 4.VI. u cijelosti, koji glasi: »Ronhill će trgovcu na malo koji krši odredbe Ugovora sklopljenog sa Kupcem, pri eventualnoj neposrednoj prodaji duhanskih prerađevina ustegnuti od rabata iznos dospjele i neisplaćene kazne – štete koju duguje Kupcu i usmjeriti je na Kupca.
Isto tako, pri eventualnoj neposrednoj prodaji duhanskih prerađevina trgovcu na malo, koji kupuje robu od drugih Ronhillovih kupaca na veliko, takvi Kupci u obvezi su po uputi Ronhilla, a temeljem prijave oštećenog Kupca, izvršiti radnje u ime i za račun oštećenog Kupca navedene u stavku 1. ovog članka.«
gg) Članak 5. pod nazivom Naknada štete-negativna nagrada (malus), u cijelosti, a koja glasi:

a) »Trgovci na veliko duhanskim proizvodima
I. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da kršenje odredbi Općih uvjeta, Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, Pravila za nagrađivanje prilikom obavljanja posebnih usluga za izlaganje duhanskih proizvoda i isticanja POP i POS materijala ili Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina, te smanjenje udjela prodaje Ronhillovih duhanskih prerađevina u odnosu na zatečeni udjel predstavlja za drugu-oštećenu stranu štetu.
II. U slučaju nastupa štete, oštećena strana ima pravo primijeniti negativnu nagradu-malus.
U slučaju izbjegavanja bilo kakovih troškova za utvrđenje štete (negativne nagrade-malusa), Ronhill i Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta suglasni su da se visina štete (malusa) koja bi nastala temeljem kršenja akata iz točke I. ovog članka smatra ona utvrđena primjenom ovih Općih uvjeta. Utvrđeni malus-šteta sa danom utvrđenja istog predstavlja dospjelu obvezu. Malus-šteta, obračunava se u sljedećim slučajevima i na sljedeći način:
a) Ukoliko kupac ostvari pad ciljnog udjela u prodaji duhanskih proizvoda:
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini više od […] posto – dodatna nagrada-naknada(bonus) umanjuje se da […] posto na […] posto.
b) Kupac koji obrađuje prodajna mjesta (ambulantna prodaja), a ostvari pad ciljnog udjela u prodaji duhanskih proizvoda:
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini više od […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto.
c) Ukoliko kod Kupca u obračunskom kvartalu (tromjesečju) dođe do smanjenja udjela duhanskih prerađevina kupljenih od Ronhilla u ukupnoj prodaji duhanskih prerađevina Kupca u odnosu na četvrti kvartal (tromjesečje) 1999. godine, šteta – malus koji nadoknađuje Kupac Ronhillu jednaka je vrijednosti tromjesečnog rabata stečenog od strane Kupca temeljem kupnje duhanskih prerađevina od Ronhilla u tromjesečju koji je prethodio smanjenju udjela.
d) Ukoliko Ronhill prekrši odredbe Općih uvjeta ili sklopljenih Ugovora s Kupcem u djelu isplate nagrade-naknade, šteta-malus koji naknađuje Ronhill Kupcu jednak je vrijednosti tromjesečnog rabata stečenog od strane Kupca temeljem kupnje duhanskih prerađevina od Ronhilla u tromjesječju koji je prethodio kršenju odredbi glede isplate nagrade-naknade.
e) Utvrđivanje bonusa i malusa iz Općih uvjeta vršit će se na temelju dokumentacije kojom raspolaže Ronhill uključujući i zapisnik o izvršenom očevidu na prodajnim mjestima i skladištima Kupca.
f) Nastup štete-malusa osnov je za raskid svih Ugovora između Ronhilla i Kupca.

b) Trgovci na malo duhanskim proizvodima
I. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da kršenje odredbi Općih uvjeta, Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, Pravila za nagrađivanje prilikom obavljanja posebnih usluga za izlaganje duhanskih proizvoda i isticanja POP i POS materijala ili Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina predstavlja za drugu-oštećenu stranu štetu.
II. U slučaju nastupa štete, oštećena strana ima pravo primijeniti negativnu nagradu-malus.
U slučaju izbjegavanja bilo kakvih troškova za utvrđenje štete (negativne nagrade-malusa), Ronhill i Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta suglasni su da se visina štete (malusa) koja bi nastala temeljem kršenja akata iz točke I. ovog članka smatra ona utvrđena primjenom ovih Općih uvjeta. Utvrđeni malus-šteta sa danom utvrđenja istog predstavlja dospjelu obvezu.
Utvrđeni malus-šteta sa danom utvrđivanja istog predstavlja dospjelu obvezu.
Malus-šteta, obračunava se u sljedećim slučajevima i na sljedeći način:
a) Ukoliko Kupac ostvari pad ciljnog udjela u prodaji duhanskih proizvoda:
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini više od […] posto – dodatna nagrada-naknada (bonus) umanjuje se sa […] posto na […] posto.
Kada u obračunskom kvartalu pad udjela (u %) duhanskih proizvoda u ukupnoj prodaji duhanskih prerađevina Kupca, u odnosu na isti udjel (u %) iz četvrtog kvartala 1999. godine padne za više od [1-5] posto poena, Ronhill ostvaruje pravo na naknadu štete-malus koji je jednak visini odobrene dodatne nagrade-naknade temeljem Općih uvjeta iz prethodnog tromjesečja-kvartala koji prethodi tromjesečju-kvartalu za koji je utvrđena šteta-malus.
III. Nadnada štete-malusa za Kupca-trgovca na malo duhanskim proizvodima provodi se temeljem istih načela koja vrijede i za Kupce trgovce na veliko duhanskim proizvodima.«
Agencija je uvidom u:

10.C.) Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama (trgovci na veliko i malo duhanskih proizvoda) utvrdila da je riječ o tipskom ugovoru koji je sklopljen s različitim poduzetnicima, trgovcima na veliko, kao i trgovcima na malo, koji prodaju duhanske proizvode poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske, a koji sadrži ograničavajuće odredbe, koje su suprotne odredbama članka 7. stavka 1. točka 3. i 6. ZZTN, te su stoga ex lege ništave u smislu članka 7. stavka 2. ZZTN.

Riječ je o sljedećim odredbama:
aa) Članak 4.5. stavak 1. i 2., koji glase: »Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Kupac preuzima obvezu da će posebno voditi brigu o interesima Ronhilla, a posebno obvezu zadržavanja zatečene razine i udjela kupnje duhanskih proizvoda, te udjele kupnje duhanskih prerađevina od Ronhilla.
Kupac preuzima također i obvezu da će zadržati udjel prodaje Ronhillovih duhanskih prerađevina u odnosu na zatečeni udjel.«
bb) Članak 5. u cijelosti, koji glasi: »Ugovorne strane suglasno utvrđuju da kršenje odredbi ovog Ugovora, Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, Općih uvjeta za sklapanje ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanju u natječaju sa pripadajućim aneksima uključujući i Pravila za nagrađivanje prilikom obavljanja posebnih usluga za izlaganje duhanskih proizvoda i isticanje POP i POS materijala, a posebice nepridržavanje Aneksa broj 1. Općih uvjeta i kupnja duhanskih prerađevina od Ronhilla u količini manjoj od zatečene razine (u %) ili kupnja duhanskih proizvoda u količini manjoj od ciljnog udjela prodaje, ili smanjenog udjela prodaje Ronhillovih duhanskih prerađevina u odnosu na zatečeni udjel sukladno Aneksu br. 1 Općih uvjeta, predstavlja za drugu-oštećenu stranu štetu.«
cc) Članak 5.1. u cijelosti, koji glasi: »U opisanom slučaju kupnje, a i prodaje duhanskih prerađevina od Ronhilla u količini manjoj od zatečenog udjela (u %) kupnje i prodaje, ili kupnja i prodaja duhanskih proizvoda od Ronhilla u količini manjoj od cilnog udjela, Ronhill ima pravo primijeniti model negativne nagrade (malus) za trgovce na veliko duhanskim proizvodima sukladno Aneksu br. 1 Općih uvjeta.«
dd) Članak 5.2. u cijelosti, koji glasi: »U cilju izbjegavanja bilo kakvih troškova za utvrđivanje štete, ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu štete koja bi nastala temeljem kršenja odredbi ovog ugovora.
Utvrđeni malus-šteta sa danom utvrđivanja istog predstavlja dospjelu obvezu.«
ee) Članak 5.4. u cijelosti, koji glasi: »Ukoliko Kupac prekrši odredbe Ugovora, poglavito u dijelu smanjenja zatečene razine i udjela kupnje duhanskih prerađevina ili smanjenja ciljnog udjela prodaje-kupnje duhanskih proizvoda, bit će dužan nadoknaditi Ronhillu štetu-malus koja se utvrđuje primjenom odredbi Općih uvjeta.«
ff) Članak 5.5. u cijelosti, koji glasi: »Obračun negativne nagrade (malusa) vršit će se temeljem pravila iz Aneksa broj 1. Općih uvjeta.«
Također, Agencija je uvidom u:

10.D.) Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, utvrdila postojanje ograničavajućih odredbi koje su u suprotnosti s odredbama članka 7. stavka 1. točka 3. i 6. ZZTN, a čija posljedica je ništavost ex lege, u smislu članka 7. stavka 2. ZZTN.

Riječ je o sljedećim odredbama:
aa) Članak 2. djelomično, koji glasi: »Utvrđuje se da:
– je kupac u prethodnom tromjesječju ostvario relativni udio prodaje duhanskih proizvoda (članak 4.3. Općih uvjeta) u visini od ____%,
– kupac vrši prodaju duhanskih proizvoda putem
________________ kupaca,
   (za trgovinu na veliko)
______________ prodajnih mjesta
(za trgovinu na malo)
(Popis adresa kupaca i prodajnih mjesta prilaže se ovom Ugovoru).
Kupac je dužan dostavljati Ronhillu svaku promjenu koja se odnosi na određivanje nagrade.«
bb) Članak 2. u cijelosti, koji glasi: »Definirani cilj relativnih udjela prodaje za naredno razdoblje u trajanju od jednog kvartala temeljem članka 4.3. Općih uvjeta je ______ %.
(Popis relativnih udjela prodaje s adresama kupaca i prodajnih mjesta prilaže se ovom Ugovoru).
Ukoliko kupac u zadanom kvartalu postigne udjel koji je viši ili niži od ciljnog udjela, na osnovnu tablicu primijenjuje se koeficijent uspješnosti – nagrade iz Općih uvjeta.
Ugovorne strane su suglasne da za svako naredno razdoblje (kvartal) Ronhill odredi novi ciljni udio kupca na temelju dostavljenih podataka.«
cc) Članak 4. u cjelosti, koji glasi: »Ronhill i kupac suglasno će temeljem odredbi Općih uvjeta odrediti 50% prioritetnih prodajnih mjesta koja kupac snabdijeva odnosno kojima isti raspolaže u cilju provođenja programa pospješivanja prodaje duhanskih proizvoda koji su predmet Općih uvjeta.«
dd) Članak 5. u cijelosti, koji glasi: »Sklapanjem Ugovora kupac stavlja Ronhillu na raspolaganje prostor na mjestima i sredstvima prodaje iz članka 2. i 3. Ugovora u svrhu izlaganja duhanskih proizvoda koji su predmet ovih Općih uvjeta te izlaganje obavijesti potrošačima o svojstvima proizvoda (putem POP materijala) na način da njihova vidljivost i dostupnost od strane potrošača odgovara ciljnom udjelu prodaje duhanskih prozvoda putem ovih Općih uvjeta (članak 4.3. Općih uvjeta) u posljednjem tromjesečju prethodne godine za razdoblje naredne godine dana.
Za razdoblje od naredne godine dana ugovorne strane utvrdit će veličinu prostora s obzirom na ciljni udjel prodaje (članak 4.3. Općih uvjeta) u prethodnoj godini.«
ee) Članak 6. u cijelosti, koji glasi: »Ugovorne strane suglasne su da u svrhu uspješnog provođenja ovog Ugovora međusobno razmjenjuju iskustva i saznanja koja su bitna za unapređenje distribucije i prodaje duhanskih proizvoda predmet Općih uvjeta i temeljem kojih se poboljšava opskrba predmetnih proizvoda, čime se stvaraju uvjeti za povećanje zarade i ostvaruje nagrada za izvršene posebne usluge.«

11. Agencija je, detaljno analizirajući navedene sporazume, svoju ocjenu o ograničavajućim učincima citiranih odredaba sporazuma utemeljila na sljedećim činjenicama:


11.a) Ciljni udjeli kupaca, u predmetnom slučaju, odnose se na kupnju cigareta iz vlastitog proizvodnog asortimana, a ne licencnog asortimana poduzetnika Ronhill d.o.o.

Sam poduzetnik TDR d.o.o. navodi da razlog za to proizlazi iz činjenice što je u ugovorima o licenci predviđeno da poduzetnik TD Rovinj i s njime povezani poduzetnici proizvode, prodaju i distribuiraju cigarete prema utvrđenim cijenama, dok je obavljanje poslova u svezi pospješenja prodaje bilo u potpunosti u nadležnosti davatelja licence.
Ugovorom o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju određena je vrijednost ciljnog udjela za poduzetnika kupca koji s Ronhillom d.o.o. sklopi taj ugovor.
Stoga je Agencija dopisima od 2. veljače 2000. i 29. ožujka 2000. godine zatražila od poduzetnika TD Rovinj i Ronhill d.o.o. dostavu popisa veletrgovaca i trgovaca na malo koji su prihvatili Opće uvjete za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju od 23. lipnja 1999. i Aneks broj 1. Općih uvjeta i koji su s poduzetnikom Ronhill d.o.o. sklopili Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju ili Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama ili oba ugovora.
S obzirom da poduzetnici TD Rovinj i Ronhill d.o.o. nisu dostavili popis trgovaca na veliko i trgovaca na malo s kojima su sklopili ugovore, Agencija je po službenoj dužnosti od tridesetjednog (31) poduzetnika iz osnovnih kategorija kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o. zatražila dostavu istih. Poduzetnici su postupili po zahtjevu Agencije, te su u naznačenom roku dostavili traženu dokumentaciju.
Uvidom u ukupnost sadržaja ugovora, koji su dostavljeni Agenciji, razvidno je kako je riječ o tipskim ugovorima, te kako se postoci ciljnog udjela, utvrđeni tim ugovorima, kreću u rasponu od [75-80] do [85-90] posto.
Navedeni podaci odnose se na ugovore dvanaest (12) poduzetnika od ukupno njih dvadeset (20), koji predstavljaju najveće kupce Ronhilla d.o.o. u 1999. godini. i čiji je pojedinačni udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske jednak ili veći od jedan (1) posto za 1999. godinu.
Zajednički količinski udjel najvećih dvadeset (20) kupaca iznosi [45-50] posto, a udjel temeljem vrijednosti kupljenih cigareta [45-50] posto.
Dvanaest (12) poduzetnika, u sadržaj čijih je ugovora sklopljenih s Ronhillom d.o.o. Agencija izvršila uvid, ostvarili su 1999. godine zajednički količinski udjel u ukupnoj prodaji poduzetnika Ronhill d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske od čak [25-30] posto, a vrijednosni [25-30] posto. Navedeni podatak nesporno ukazuje na činjenicu da je poduzetnik Ronhill d.o.o., sklapanjem ugovora sa samo ovih dvanaest (12) poduzetnika, odabranih za potrebe ekonomske i pravne analize u predmetnom upravnom postupku iz skupine od dvadeset (20) najvećih kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o. u 1999. godini navedenih u tablici 18. ovoga obrazoženja, uspio zatvoriti najmanje četvrtinu tržišta trgovine cigareta na teritoriju Republike Hrvatske.
Kao primjer izdvaja se poduzetnik Tisak d.d., koji je najveći kupac cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. u svakoj od analiziranih godina za razdoblje 1999. – 2003. Naime isti je sklopio 31. prosinca 1999. godine Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju s poduzetnikom Ronhill d.o.o. U tom ugovoru definirani ciljni udjel za poduzetnika Tisak d.d. iznosio je [85-90] posto.
Nadalje, uvidom u dostavljene ugovore od strane kupaca poduzetnika Ronhill d.o.o., vidljivo je kako su poduzetnici, koji prvenstveno djeluju kao trgovci na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, poput poduzetnika Sloboda d.d., Osijek, Konzum d.d. Zagreb, Diona d.d. u stečaju, Zagreb, Trgocentar d.d., Čakovec i K.T.C., Križevci, Ugovorom o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, sklopljenim 1999. godine, imali definirane ciljne udjele u rasponu od [85-95] posto, odnosno prosječan ciljni udjel tih poduzetnika iznosio je [90-95] posto.
Kupci poduzetnika Ronhill d.o.o. moraju postići unaprijed određen i zadan ciljni udjel kako bi ostvarili pravo na bonuse, nagrade. Ciljni udjeli određeni su individualno za svakog kupca.
Pri tome, potrebno je naglasiti da u slučaju negativne razlike, odnosno neostvarenja zadanog ciljnog udjela kupci mogu izgubiti pravo na neki od popusta ili im se popust umanjuje.
Agencija je uvidom u predmetne sporazume utvrdila da iz odredaba Općih uvjeta proizlazi da se kupcima koji se bave trgovinom na malo i trgovinom na veliko duhanskim proizvodima, s obzirom na veličinu prometa duhanskim proizvodima u kartonima, obračunava osnovna nagrada. Nagrade su jednake i za trgovce na veliko i za trgovce na malo duhanskim proizvodima, a ista se isplaćuje kvartalno, u roku od 30 dana od dana obračuna.
Pravo na nagradu kupci stječu ukoliko u zadanom razdoblju ostvare ciljni udjel. Ciljni udjel određen je u postotku i definiran je kao srednja vrijednost između županijskog udjela prodaje i udjela prodaje kupca, vodeći računa o području županije koju kupac snabdijeva. Kroz ciljni udjel određuje se ujedno i količina kartona koju kupac mora kupiti od poduzetnika Ronhill d.o.o. kako bi ostvario pravo na osnovnu nagradu za kvartalnu prodaju duhanskih proizvoda.
Ukoliko kupac u određenom razoblju (kvartalu) ostvari manji ili veći udjel od onog koji je određen kao ciljni udjel za određeno razdoblje (kvartal), tada se osnovna nagrada korigira koeficijentima prikazanim u tablici 28. ovisno od postotka promjene.
Aneksom br. 1 Općih uvjeta dopunjena je osnovna tablica nagrade za kvartalnu prodaju duhanskih proizvoda na način da je uvrštena nagrada i za prodaju u kartonima do […] komada, uz naknadu od […] kn po kartonu, te je dodan razred za prodaju od […]-[…] kartona, te razred od […] kartona na više.

Tablica 27.: Osnovna tablica nagrade za kvartalnu prodaju duhanskih proizvoda

Izvor: Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanje u natječaju poduzetnika Ronhill d.o.o. od 23. lipnja 1999. godine, Aneks br. 1 Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Osnovna nagrada za kupca može doživjeti pomak na više ili na niže u zavisnosti od odstupanja od ciljnog relativnog udjela prodaje duhanskih proizvoda.

Tablica 28.: Koeficijenti uspješnosti u odnosu na postignuće ciljnog udjela

Izvor: Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanje u natječaju poduzetnika Ronhill d.o.o. od 23. lipnja 1999. godine
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poduzetnici mogu ostvariti pravo na nagradu ovisno o ciljnom udjelu, koji pretvoren u kartone svrstava poduzetnika u određeni razred. Ukoliko poduzetnik ostvari niži udjel u kvartalnom razdoblju od zadanog ciljnog udjela za to razdoblje (kvartal) za više od [1-5] postotna boda, gubi pravo na osnovnu nagradu bez obzira na količinu kupljenih kartona duhanskih proizvoda od poduzetnika Ronhill d.o.o.
Na taj način, poduzetnici koji realno kupuju manju količinu kartona duhanskih proizvoda, ali pri tome ostvare zadani ciljni udjel, ostvaruju pravo na osnovnu nagradu, dok oni poduzetnici koji realno kupuju veću količinu kartona duhanskih proizvoda, ali pri tome ne ostvare zadani ciljni udjel, ostvaruju pravo na smanjenu osnovnu nagradu ili gube pravo na nju.
Za istu količinu kupljenih proizvoda dva poduzetnika-kupca poduzetnika Ronhill d.o.o. dobivaju različitu nagradu, ovisno o tome nabavljaju li cigarete od poduzetnika Ronhill d.o.o. u postotku koji je određen kao njihov ciljni udjel, a koji predstavlja ciljni rabat.
Iz spomenutog sustava razvidno je da ciljni popusti koje dodjeljuje poduzetnik Ronhill d.o.o. za učinak i posljedicu imaju zatvaranje mjerodavnog tržišta tržišnim takmacima na raznim razinama distribucijskog lanca, a i učinak diskriminacije kupaca trgovaca na veliko i trgovaca na malo jer rezultiraju različitim cijenama za kupce koji kupuju iste količine proizvoda na koje se popust odnosi.
Takvi popusti (ciljni rabati) imaju za svrhu vezivanje kupca i poticanje istog na isključivu ili skoro isključivu suradnju s poduzetnikom koji uvodi takve popuste. Kod ciljnih rabata niža je cijena uvjetovana smanjenjem kupnje od tržišnih takmaca jer se pravo na rabat ostvaruje tek nakon što kupac u određenom razdoblju, u konkretnom slučaju kvartalu, ostvari ciljni udjel. Stoga je Agencija utvrdila da ciljni popusti, u konkretnom slučaju predstavljaju dio strategije obrane visokog udjela na tržištu poduzetnika TD Rovinj i Ronhill d.o.o.

11.b) Agencija je utvrdila da se malus u navedenim sporazumima ne zaračunava radi neizvršenja ugovorne obveze, već radi neostvarenog ciljnog udjela u određenom iznosu i u određenom razdoblju, a koji je unaprijed utvrđen od strane poduzetnika Ronhill d.o.o., koji se nalazi u visoko vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.

Posljedica ovakvog postupanja je vezivanje kupaca, koji su motivirani ostvarivanjem nagrade jer u protivnom gube vrijednost tromjesečnog rabata stečenog temeljem kupnje duhanskih prerađevina od Ronhilla d.o.o. u tromjesečju koji je prethodio smanjenju udjela.
U konkretnom slučaju riječ je praksi koja ima značajke prisile jer se ispunjenje jedne obveze iz sporazuma uvjetuje prihvaćanjem od druge ugovorne strane obveze da prihvati primanje ispunjenja druge nepovezane obveze
Vezani poslovi ograničavaju tržišno natjecanje ako ih sustavno primjenjuje poduzetnik u vladajućem položaju na tržištu.
Naime, ugovaranjem obveze zadržavanja, pa čak i povećanja postojećeg udjela kupnje duhanskih proizvoda te određivanjem dodatnih nagrada i naknada, odnosno malusa u protivnom slučaju, dolazi do zatvaranja pristupa distributivnim kanalima trgovine na malo i veliko za druge poduzetnike, potencijalne konkurente na tržištu trgovine cigaretama. To osobito dolazi do izražaja ako se ima na umu da je ovakav ugovor sklopio i primjerice poduzetnik Tisak d.d., vodeći distributer cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske, koji ima oko […] vlastitih maloprodajnih mjesta, te koji je obvezan zadržati postojeću razinu prodaje, a što pak u konačnici dovodi do kupnje neznatnih količina cigareta izvan asortimana poduzetnika Ronhill d.o.o. Ovo zato što bi opadanje razine kupnje cigareta iz asortimana spomenutog poduzetnika za posljedicu imalo obvezu plaćanja malusa kao i mogućnost jednostranog raskida svih sklopljenih ugovora od strane poduzetnika Ronhill d.o.o.
Stoga je Agencija utvrdila kako je u konkretnom slučaju riječ o zlouporabi vladajućeg položaja sklapanjem zabranjenih sporazuma, u smislu odredbi članka 20. i članka 7. ZZTN, budući da poduzetnik Ronhill d.o.o., koji ima visoko vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, uvjetuje sklapanje navedenog sporazuma prihvaćanjem uvjeta koji nemaju veze s njegovim predmetom. Riječ je o odredbama sporazuma koje se odnose na obvezu zadržavanja, odnosno povećanja postojećeg udjela kupnje duhanskih proizvoda od strane kupca koji djeluje na razini veletrgovine (ovakav ugovor sklapali su i trgovci koji djeluju na razini maloprodaje), te odredbama kojima se ugovara nagrada i naknada (bonus) i šteta (malus) za slučaj nepoštivanja odredbi ovog ugovora, Općih uvjeta poslovanja, Aneksa br. 1 Općih uvjeta, Ugovora o sudjelovanju u natječaju, te Pravila za nagrađivanje prilikom obavljanja posebnih usluga za izlaganje duhanskih proizvoda i isticanje POP i POS materijala.
11.a. Nadalje, Agencija je, tijekom posebnog ispitnog postupka, analizirala i Opće uvjete za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju od 6. studenog 2001. godine
S tim u svezi Agencija osobito naglašava činjenicu da su navedeni Opći uvjeti iz 2001. u bitnome, sadržajno istovjetni onima od 23. lipnja 1999. i Aneksu br. 1. Općih uvjeta iz 1999., odnosno da na bitno jednak način narušavaju slobodno tržišno natjecanje kao i ranije citirane odredbe Općih uvjeta od 23. lipnja 1999. i Aneksa br. 1. Općih uvjeta iz 1999. godine. Stoga ih je Agencija, jednako kao i Opće uvjete od 23. lipnja 1999. i Aneks br. 1. Općih uvjeta iz 1999., u cijelosti ocijenila kao ograničavajuće, odnosno suprotnim odredbama članka 7. stavka 1. točke 3. i 6. ZZTN.
Međutim, u navedenim Općim uvjetima iz 2001. postoje i »nove« odredbe, odnosno odredbe koje se po prvi puta pojavljuju, a kojima je cilj dodatno sprječavanje i narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga je Agencija sljedeće odredbe ocijenila ograničavajućim, odnosno suprotnim odredbama članka 7. stavka 1. točke 3. i 6. ZZTN:
aa) Članak 4.3., u dijelu koji glasi: »Županijski udjel prodaje definiran je temeljem analize relativnih udjela prodaje cigareta na referentnim prodajnim mjestima unutar pojedine županije na mjesečnoj osnovi.
Udjel prodaje Kupca definiran je temeljem analize prodaje Ronhilla pojedinačnom kupcu na mjesečnoj osnovi.
Ciljni udio kupca za naredni kvartal za Kupce se, koji su u prethodnoj godini poslovali na temelju Ugovora sklopljenog po ovim Općim uvjetima, definira kao ostvareni udio u prodaji kupca u odgovarajućem kvartalu prethodne godine. U slučaju da u tekućoj godini bude uočeno da udjel iz prethodne godine ne odgovara realnim potrebama, udio Kupca će se odrediti korištenjem podataka o odgovarajućem županijskom udjelu.
Ciljni udio Kupca za Kupce koji počevši od 2002. godine sklapaju ugovore temeljem ovih Općih uvjeta, a u 2001. godini nisu imali sklopljen Ugovor temeljem Općih uvjeta, ciljni udio utvrđuje se na temelju podataka o županijskom udjelu prodaje i podataka koji se sporazumno utvrde s Kupcem.
Za Kupce koji posluju na područjima na kojima turistička sezona uzrokuje značajne oscilacije u obim i asortimanu prodaje, Ronhill može odrediti ciljni udjel primjeren procjeni stvarnih potreba.
Zemljovid Republike Hrvatske sa županijskom podjelom i tabelom relativnih udjela prodaje po županijama za treći kvartal 2001. sastavni je dio ovih Općih uvjeta.
Ronhill će za naredna razdoblja sačinjavati županijski udjel prodaje i o tome će pravovremeno obavijestiti Kupce.«
bb) Članak 8.4., u dijelu koji glasi: »Kupci ostvaruju pravo na nagradu i naknadu troškova (bonus nagrada-naknada):
– za uspješno pružanje posebnih usluga i izvršavanje sklopljenih Ugovora u visini od […] posto
– za uspješno pružanje posebnih usluga i izvršavanje sklopljenih Ugovora te obradu prodajnih mjesta pri prodaji trgovcima na malo (ambulantna prodaja) u visini od […] posto (odnosno kumulativno s prvom alinejom od […] posto) od vrijednosti prometa ostvarenog u poslovanju duhanskih proizvoda.«
cc) Članak 8.4.1., u cijelosti, koji glasi: »Obračun pripadajuće naknade vršit će se kvartalno – unatrag na osnovi dostavljenih i od strane Ronhilla analiziranih podataka Kupca o kupnji i prodaji, uz pretpostavku da je Kupac u potpunosti ispunio sve obveze sukladno odredbama Općih uvjeta i svih Ugovora potpisanih s Ronhillom.
U slučaju nepotpunog ili djelomičnog ispunjavanja obveza Kupca Ronhill može, temeljem vlastite ocjene, odobriti dio naknade za obračunski kvartal.
Tijekom obračunskog kvartala Kupac će zaračunavati naknade za predmetne usluge mjesečno u vidu predračuna. Obveza plaćanja (temeljem ispunjenih uvjeta iz stavka 1. ili 2. ovog članka po predračunima iskazanim tijekom obračunskog kvartala dospijeva, u visini iznosa poreza na dodanu vrijednost iskazanog na predračunu, u roku od 15 dana od dana primitka predračuna, dok preostali iznos dospijeva u roku od 15 dana od dana primitka računa ispostavljenog temeljem obračuna na naknade za pripadajući kvartal koji se odnosi na zadnji mjesec obračunskog kvartala«.
dd) Članak 8.4.2., u cijelosti, koji glasi: »Ronhill može temeljem vlastite ocjene, po isteku godine, nagraditi Kupce koji su u realizaciji ciljeva zacrtanih Općim uvjetima i Ugovorima postigli značajnije uspjehe u protekloj poslovnoj godini.
Nagrada – naknada može iznositi najviše u vrijednosti do […] posto od prometa kojeg Kupac ostvari prodajom duhanskih proizvoda temeljem ovih Općih uvjeta u protekloj godini.
Pravo na nagradu – naknadu iz ovog članka mogu ostvariti Kupci koji su u sva četiri kvartala prethodne godine:
– ostvarili pozitivnu naknadu
– ostvarili uspjeh u razvijanju poslovnih odnosa sa svojim kupcima u duhu odnosa koji su zacrtani kao ciljevi Općih uvjeta i Ugovora sklopljenih s Ronhillom
Za ocjenu uspješnosti u razvijanju poslovnih odnosa s Kupcem posebno će se cijeniti međusobni poslovni odnos Kupca i njegovih kupaca.«
ee) Članak 11.3.c, koji glasi: »Ukoliko kod Kupca u obračunskom kvartalu (tromjesečju) dođe do smanjenja udjela duhanskih prerađevina kupljenih od Ronhilla u ukupnoj prodaji duhanskih prerađevina Kupca, u odnosu na razdoblje od I do IX mjeseca 2001. godine, šteta-malus koji nadoknađuje Kupac Ronhillu jednaka je vrijednosti tromjesečnog rabata stečenog od strane Kupca temeljem kupnje duhanskih prerađevina od Ronhilla u tromjesečju koji je prethodio smanjenju udjela.«
Naime, Agencija je svoju ocjenu o ograničavajućim učincima citiranih odredbi, osobito utemeljila na sljedećim činjenicama:
Poduzetnik Ronhill d.o.o. svojim kupcima i nadalje određuje obvezu održavanja ciljnog udjela, odnosno točno određenog postotka od ukupne količine duhanskih proizvoda koje navedeni poduzetnik plasira na području određene županije. Isto se odnosi i na obvezu održavanja zatečenog udjela
Za razliku od Općih uvjeta od 23. lipnja 1999. i Aneksa br. 1. Općih uvjeta iz 1999. poduzetnik Ronhill d.o.o. dodatno pooštrava uvjete za definiranje visine ciljnog udjela kupaca budući da ih sa kvartalnog načina obračuna mijenja u mjesečni. Na taj način poduzetnik Ronhill d.o.o. uvodi još restriktivniji oblik kontrole nad ostvarivanjem visoko postavljenih ciljnih udjela od strane njegovih kupaca.
Općim uvjetima iz 2001. poduzetnik Ronhill d.o.o. nastavlja s bonus/malus sustavom, odnosno sustavom financijskog nagrađivanja i motiviranja te kažnjavanja svojih kupaca, pored sustava osnovnog nagrađivanja. Naime, pravo na bonus nagradu – naknadu kupci stječu ukoliko u zadanom kvartalu ostvare ciljni udjel, te ukoliko uredno izvrše i ostale obveze koje su predmet Općih uvjeta iz 2001.
Kupci koji se pretežito bave trgovinom duhanskih proizvoda na veliko ostvaruju pravo na nagradu i naknadu troškova:
– za uspješno pružanje posebnih usluga i izvršavanje sklopljenih Ugovora u visini od […] posto
– za uspješno pružanje posebnih usluga i izvršavanje sklopljenih Ugovora te obradu prodajnih mjesta pri prodaji trgovcima na malo (ambulantna prodaja) u visini od […] posto od vrijednosti prometa ostvarenog u poslovanju duhanskim proizvodima
Obračun bonus nagrade – naknade vrši se kvartalno.
Pravo na bonus nagradu – naknadu stječu kupci koji su u sva četiri razdoblja (kvartala) prethodne godine osvarili pozitivnu naknadu, odnosno nije im obračunat malus niti u jednom razdoblju (kvartalu) prethodne godine.
Ronhill d.o.o. može temeljem vlastite ocjene, po isteku godine, nagraditi kupce koji su u realizaciji ciljeva zacrtanih Općim uvjetima i Ugovorima postigli značajnije uspjehe u protekloj godini. Nagrada-naknada može iznositi najviše u vrijednosti do […] posto od prometa kojeg kupac ostvari prodajom duhanskih proizvoda.
Kupci koji se pretežito bave trgovinom duhanskih proizvoda na malo ostvaruju pravo na nagradu i naknadu troškova u visini od […] posto od vrijednosti prometa ostvarenog u poslovanju duhanskim proizvodima.
S druge strane, naknada štete – negativna nagrada (malus), odnosno umanjenje bonus naknade – nagrade obračunava se na sljedeći način:
a) Ukoliko kupac ostvari pad ciljnog udjela u prodaji duhanskih proizvoda:
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada umanjuje se sa […] na […] posto
– u visini više od […] posto dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
b) Kupac koji obrađuje prodajna mjesta (ambulatna prodaja), a ostvari pad ciljnog udjela u prodaji duhanskih proizvoda:
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini od […] do […] posto – dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini za više od […] posto dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
Malus – šteta kupcu trgovcu na malo obračunava se na sljedeći način:
a) Ukoliko kupac ostvari pad ciljnog udjela u prodaji duhanskih proizvoda:
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
– u visini od […] posto do […] posto – dodatna nagrada umanjuje se sa […] na […] posto
– u visini više od […] posto dodatna nagrada umanjuje se sa […] posto na […] posto
Ukoliko u obračunskom razdoblju (kvartalu) dođe do smanjenja udjela duhanskih prerađevina kupljenih od poduzetnika Ronhill d.o.o. u ukupnoj prodaji duhanskih prerađevina kupca, u odnosu na razdoblje od siječnja do rujna 2001. godine, kupac je dužan nadoknaditi štetu – malus poduzetniku Ronhill d.o.o. u vrijednosti kvartalnog rabata stečenog u razdoblju (kvartalu) koji je prethodio smanjenju udjela.
Dakle, kontrolno razdoblje ostvarenja udjela kupaca u kupovini duhanskih prerađevina poduzetnika Ronhill d.o.o. obuhvaća razdoblje od dvije trećine tekuće godine, odnosno kupac koji tijekom tog, izuzetno dugačkog kontrolnog razdoblja kontinuirano ne ostvaruje zadani ciljni udio financijski će se kazniti.
Ukoliko u obračunskom razdoblju (kvartalu) dođe do smanjenja udjela duhanskih prerađevina poduzetnika Ronhill d.o.o. za više od [1 – 5] posto u ukupnoj prodaji duhanskih prerađevina kupca u odnosu na ciljni udjel, kupac je dužan nadoknaditi štetu – malus poduzetniku Ronhill d.o.o. u vrijednosti odobrene bonus nagrade – naknade stečene u kvartalu koji je prethodio kvartalu za koji je utvrđena šteta – malus.
11.b. Analizom Općih uvjeta prodaje duhanskih prerađevina od 26. svibnja 2003. godine Agencija je utvrdila da isti sadrže odredbe koje, kao i odredbe Općih uvjeta od 23. lipnja 1999. i Aneksa br. 1. Općih uvjeta iz 1999. godine., narušavaju i sprječavaju slobodno tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.
Stoga je i ove Opće uvjete iz 2003. Agencija, jednako kao i Opće uvjete od 23. lipnja 1999. i Aneksa br. 1. Općih uvjeta iz 1999., u cijelosti ocijenila kao ograničavajuće, odnosno suprotnim odredbama članka 7. stavka 1. točke 3. i 6. ZZTN.
Naime, prema Općim uvjetima od 26. svibnja 2003. godine kupac prilikom sklapanja Ugovora o prodaji duhanskih prerađevina mora, između ostaloga, ostvariti i minimalni obujam kupovine, koji sada iznosi [5 – 10] kartona duhanskih prerađevina po pojedinoj narudžbi.
To, u odnosu na Ugovore o prodaji duhanskih prerađevina koje je poduzetnik Ronhill d.o.o. sklapao sa svakim pojedinačnim kupcem tijekom 1999. godine, predstavlja dvostruko povećanje postavljenog minimalnog obujma kupnje za svakog kupca. Naime, predmetnim ugovorima o prodaji duhanskih prerađevina iz 1999. godine minimalni obujam kupovine prilikom sklapanja ugovora je iznosio [1 – 5]kartona duhanskih prerađevina po pojedinoj narudžbi.
Nadalje, Općim uvjetima prodaje duhanskih prerađevina iz 2003., dosadašnji se jedinstven rabat od [10 – 15] posto, kojim se svakom kupcu umanjivala cijena prilikom svake kupnje, razdjeljuje na dva dijela kod trgovaca na malo, a kod trgovaca na veliko na tri dijela. Rabat od [5 – 10] posto se odobrava odmah, a preostali rabat ukoliko se steknu uvjeti za njegovo odobrenje u roku od 30 dana.
Člankom 11. Općih uvjeta iz 2003. godine poduzetnik Ronhill d.o.o., pored jedinstvenog rabata od [5-10] posto koji se odobrava odmah svakom kupcu, utvrđuje i način zaračunavanja naknade-nagrade za rad i unaprjeđenje prodaje kupcima u visini do [1 – 5] posto, i to za promet koji ostvare na vlastitom prodajnom mjestu (za trgovinu duhanskih prerađevina na malo) uz ispunjenje posebnog uvjeta, a to je sklapanje s Ronhillom d.o.o. Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju sukladno važećim Općim uvjetima.
Za trgovinu duhanskih prerađevina na veliko na sličan način utvrđuju se naknade-nagrade za rad i unaprjeđenje prodaje, no uz uvjet sklapanja s Ronhillom d.o.o. Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju sukladno važećim Općim uvjetima za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga. Iz tih rabata, koji se isplaćuju kao naknada za rad, razvidno je kako je poduzetnik Ronhill d.o.o. orijentiran na prodaju trgovcima na veliko i stimuliranje istih na ambulantnu prodaju, kroz koju povećava dostupnost cigareta u većem broju maloprodajnih objekata.
Članak 17. Općih uvjeta iz 2003. godine predviđa i ispunjenje dodatnih posebnih uvjeta za kupce na veliko cigareta tog poduzetnika, a koji se odnose na način prodaje. Naime, sukladno navedenom članku prodaja se treba obavljati tako da se minimalno [75 – 80] posto ukupnog prometa obavlja prodajom duhanskih prerađevina na veliko što utvrđuju predstavnici Ronhilla d.o.o. uz dostavu obavijesti o duhanskim prozvodima i prodajnim mjestima sukladno Općim uvjetima iz 1999. godine.
Analizirane odredbe navedenih Općih uvjeta upućuju na diskriminacije u cijenama u obliku popusta vjernosti vezivanjem kupaca uz poduzetnika u vladajućem položaju s ciljem sprječavanja tržišnim takmacima pristupa mjerodavnom tržištu.
Naime, uvidom u dostavljenu dokumentaciju Agencija je utvrdila postojanje obveze kupaca duhanskih prerađevina da prihvate obvezu sklapanja Ugovora o pružanju posebnih usluga kako bi ostvarili pravo na naknadu za rad i unapređenje prodaje.
Uz popust lojalnosti odredbe Općih uvjeta upućuju i na primjenu ciljnog popusta, uslijed kojeg se nagrada-bonus kupcima ostvaruje tek nakon prodane određene količine, uz naplatu malusa-kazne u slučaju neostvarivanja ciljnog udjela utvrđenog od strane poduzetnika Ronhill d.o.o.
Sporazumi i uvjeti poslovanja koji su predstavljeni i sklapani s kupcima, od strane poduzetnika Ronhill d.o.o. predstavljaju stratešku ulaznu barijeru, jer onemogućavaju pristup tržišnih takmaca kanalima prodaje. Njima se postojeći poduzetnici na tržištu brane od ulaska »pridošlica«, tržišnih takmaca, koji na tržište donose nove proizvode, želju za ostvarenjem tržišnog udjela i povećanje izbora za potrošače, što na drugoj strani smanjuje ukupnu profitabilnosti mjerodavnog tržišta.
Slijedom navedenog, Agencija je utvrdila da su navedene odredbe Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju iz 1999. godine, Aneksa br. 1. Općih uvjeta, Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju iz 2001. godine, te Općih uvjeta prodaje duhanskih prerađevina iz 2003. godine, kao i odredbe tipskih Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju i Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskim prerađevinama, suprotne odrebama članka 7. i 20. ZZTN, jer iste omogućavaju da poduzetnik u visoko vladajućem položaju postavlja ograničenja za pristup drugih poduzetnika na mjerodavno tržište trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske i u isto vrijeme uvjetuje poslovanje na način da kupce vezuje uz sebe.

12. Temeljem detaljno provedene ekonomske i pravne analize u ovom predmetu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je, sukladno ovlastima iz članka 34. i članka 35. stavak 1. točke 2. ZZTN iz 2003., na 74. sjednici, održanoj 28. prosinca 2006., ocijenilo da je, u konkretnom slučaju, nesporno dokazano da su poduzetnici TD Rovinj d.d. i s njime povezani poduzetnik Ronhill d.o.o., temeljem Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999.; Aneksa br.1. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 25. studenoga 1999.; Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 6. studenoga 2001. i Općih uvjeta prodaje duhanskih prerađevina, od 26. svibnja 2003., te sklapanjem Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina i Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, s različitim poduzetnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 23. lipnja 1999. do 1. listopada 2003., spriječili i ograničili slobodno tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske sklapanjem zabranjenog sporazuma, čime su ostvarili biće djela iz članka 7. stavak 1. točka 3. i 6. te članka 20. točke 3., 4., 8. i 9. ZZTN. Stoga su sporazumi i to:
a) Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999.,
b) Aneks br. 1. Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 25. studenoga 1999.,
c) Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 6. studenoga 2001.,
d) Opći uvjeti prodaje duhanskih prerađevina, od 16. svibnja 2003., u suprotnosti s odredbama ZZTN, te stoga, ex lege, u cijelosti ništavi, u smislu članka 7. stavka 2. ZZTN.
Vijeće je, također, slijedom navedenoga, ništavim, ex lege, u smislu članka 7. stavka 2. ZZTN, ocijenilo pojedine odredbe:
a) Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, te
b) Ugovora o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina (trgovci na veliko/trgovci na malo).
Ovakvu odluku Vijeće osobito temelji na sljedećim, tijekom ovog upravnog postupka, utvrđenim činjenicama:
Poduzetnik Ronhill d.o.o., sa više od 95 posto udjela na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske, u svakoj od analiziranih godina, počev od 1999. godine, kada su doneseni Opći uvjeti za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, pa do 1. listopada 2003., ostvaruje visoko vladajući položaj.
Poduzetnik Ronhill d.o.o. može se okarakterizirati kao tržišni pionir, budući da ostvaruje izrazito visoki udjel na mjerodavnom tržištu, što je svakako neraskidivo povezano s prednosti imena marke cigareta koje distribuira na teritoriju Republike Hrvatske i njegove tradicije, što je važno kod proizvoda kao što su cigarete, kod kojih je lojalnost krajnjih potrošača određenoj marki proizvoda velika.
Naime, najprodavanija marka cigareta na mjerodavnom tržištu, odnosno marka koja uživa najveću lojalnost potrošača je cigareta robne marke Ronhill i to tijekom svih pet analiziranih godina. Unutar navedene robne marke cigarete Ronhill razvijene su dodatne varijante tog proizvoda, a najprodavanija među njima je cigareta pod imenom Ronhill lights.
Osim toga, izuzetno važno je naglasiti da je poduzetnik Ronhill d.o.o., u navedenom razdoblju, distribuirao i cigaretu zaštitnog znaka Marlboro, koja je najprodavanija cigareta na svijetu. Naime, TD Rovinj je imao licencu za proizvodnju iste na teritoriju Republike Hrvatske, a udjel cigarete Marlboro u ukupnoj prodaji cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. iznosio je oko [5 – 15] posto.
Prije donošenja Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, od 23. lipnja 1999., poduzetnik Ronhill d.o.o je poslovao sa svojim kupcima temeljem Ugovora o prodaji duhanskih prerađevina. U navedenim ugovorima je poduzetnik Ronhill d.o.o. obvezivao kuce na minimalnu količinu prodaje duhanskih prerađevina iz njegovog asortimana, koja je iznosila [1 – 5] kartona. Nadalje, za prodaju svih vrsta njegovih proizvoda navedeni je poduzetnik svojim kupcima odobravao jedinstveni rabat u visini od [10 – 15] posto. Osnovica za obračun navedenog rabata bila je maloprodajna cijena duhanskih prerađevina.
Međutim, potom je poduzetnik Ronhill d.o.o. 23. lipnja 1999., po prvi puta, donio predmetne Opće uvjete, koji su bili temelj za sklapanje Ugovora o posredovanju u prodaji i Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju što se dogodilo upravo u trenutku, a na to ukazuju konkretni podaci i okolnosti, kada je na tržište proizvodnje ulazio tržišni takmac, odnosno poduzetnik TD Zadar.
Stoga je, kako je nesporno dokazano tijekom ovog upravnog postupka, TD Rovinj ali i s njime povezani poduzetnik Ronhill d.o.o., svojim postupanjem, nastojao proširiti svoj monopolistički, odnosno visoko vladajući položaj na tržištu proizvodnje duhanskih prerađevina i tržišta primarne prerade duhana, na druga tržišta, osobito na tržište trgovine cigaretama, te tržište promocije i oglašavanja navedenih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. Rečeno proizlazi iz same činjenice da je, nakon provedbe koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998. godine (sukladno rješenju Agencije pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/98-01/42; urbroj: 580-02/98-26, »Narodne novine«, broj 155/98), poduzetnik TD Rovinj stekao vladajući položaj na tržištu proizvodnje duhanskih prerađevina na teritoriju Republike Hrvatske.
Također, nakon donošenja rješenja Agencije o koncentraciji poduzetnika GIU »Hrvatski duhani«, od 4. lipnja 1999. godine (klasa: UP/I 030-02/99-01/64, urbroj: 580-02/98-3, »Narodne novine«, broj 88/99)., su se poduzetnici Duhanprodukt i Viržinija, zajedno s poduzetnikom Rovita d.o.o., koji se od ranije nalazi u sustavu TD Rovinj, spojili i djeluju u sklopu GIU »Hrvatski duhani«. Dakle, preuzimanje većinskog udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Duhanprodukt i Viržinija, te njihovo spajanje s poduzetnikom Rovita i provođenje koncentracije GIU »Hrvatski duhani«, dovelo je do jačanja postojećeg vladajućeg položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana.
Slijedom navedenog, logičan je zaključak Agencije o tome da je svrha donošenja spomenutih Općih uvjeta i Aneksa br. 1. Općih uvjeta, od strane poduzetnika Ronhill d.o.o., kao pravnog temelja za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju s trgovcima na veliko i trgovcima na malo, bila upravo ograničiti pristup mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama tržišnom takmacu, poduzetniku TD Zadar, i to na način da se, ugovaranjem izuzetno visokog ciljnog udjela kupnje, koji se kreće u rasponu od 75 posto na više, te istovremenim ugovoranjem nagrada/bonusa za slučaj ispunjenja ciljnog udjela i kazne/malusa u iznosu tromjesečnog rabata, za slučaj neispunjenja utvrđenog ciljnog udjela, trgovci na veliko i trgovci na malo vežu uz poduzetnika Ronhill d.o.o. kao glavnog i neizbježnog dobavljača cigareta.
Na taj se način, te kroz poznati i široko rasprostranjeni asortiman proizvoda i njihovu visoku zastupljenost na ograničenom mjestu na polici prodajnog mjesta, odnosno kroz promidžbu i proizvodnu diferencijaciju, troškovne prednosti, te ciljne popuste, ali i ugovorne maluse, pored postojećih zakonskih, stvaraju dodatne, jake ulazne prepreke za sve tržišne takmace. Pri tome je potrebno naglasiti činjenicu da poduzetnik Ronhill d.o.o., putem razgranate mreže trgovaca na malo koje opskrbljuje cigaretama iz svojeg asortimana ili izravno ili putem trgovaca na veliko, pokriva maloprodajne objekte na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.
Uvidom u sadržaj Općih uvjeta iz 1999. i Aneks br. 1. Općih uvjeta iz 1999. godine, te Ugovor o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju i Ugovor o posredovanju u prodaji duhanskih prerađevina, proizlazi da se kupcima koji se bave trgovinom na malo i trgovinom na veliko duhanskim proizvodima, s obzirom na ostvareni promet duhanskim proizvodima u kartonima, obračunava osnovna nagrada.
Pravo na nagradu kupci stječu ukoliko u zadanom razdoblju (kvartalu) ostvare ciljni udjel.
Ciljni udjel određen je u postotku i definiran je kao srednja vrijednost između županijskog udjela prodaje i udjela prodaje kupca, vodeći računa o području županije koju kupac snabdijeva. Ukoliko kupac u određenom razdoblju (kvartalu) ostvari manji ili veći udjel od onog koji mu je određen kao ciljni udjel za određeno razdoblje (kvartal), tada se osnovna nagrada korigira koeficijentima ovisno od postotka promjene.
Osnovna nagrada za kupca mijenja se na više ili na niže, sve ovisno o odstupanju kupca od utvrđenog ciljnog relativnog udjela prodaje duhanskih proizvoda.
Ukoliko poduzetnik ostvari niži udjel u obračunskom (kvartalnom) razdoblju od zadanog mu ciljnog udjela za više od [1 – 5] postotna boda, on gubi pravo na osnovnu nagradu bez obzira na količinu kupljenih kartona duhanskih proizvoda od poduzetnika Ronhill d.o.o.
Na taj način, utvrđeno je da, za istu količinu kupljenih proizvoda, dva poduzetnika-kupca ostvaruju pravo na različitu nagradu, ovisno o tome nabavljaju li cigarete od poduzetnika Ronhill d.o.o. u postotku koji im je određen kao ciljni udjel.
Stoga je utvrđeno da se na taj način, u konkretnom slučaju, kazna/malus ne zaračunava radi neizvršenja ugovorne obveze, već radi neostvarenog ciljnog udjela kupca u određenom iznosu i u određenom razdoblju, unaprijed utvrđenog od strane poduzetnika Ronhill d.o.o., koji je u visoko vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu. Posljedica ovakvog postupanja je vezivanje kupaca, budući su oni, uslijed opisanog načina zaračunavanja kazne/malusa, motivirani ostvarivanjem nagrade, jer u protivnom gube vrijednost tromjesečnog rabata stečenog temeljem ostvarene kupnje duhanskih prerađevina od poduzetnika Ronhill d.o.o., u tromjesečju koje je prethodilo smanjenju njihovog udjela u kupnji.
Naime, ugovaranje obveze zadržavanja, pa čak i povećanja postojećeg udjela kupnje duhanskih proizvoda, te određivanje dodatnih nagrada i naknada, odnosno malusa u protivnom, dovodi do zatvaranja pristupa distributivnim kanalima trgovine na malo i veliko za druge poduzetnike, potencijalne konkurente na tržištu trgovine cigaretama. To osobito dokazuje i činjenica da je ovakav ugovor sklopio i primjerice, poduzetnik Tisak d.d., koji je vodeći distributer cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske i koji ima oko […] vlastitih maloprodajnih mjesta. I taj je poduzetnik obvezan, temeljem navedenih ugovora, zadržati postojeću razinu prodaje, a što u konačnici, dokazano je u predmetnom upravnom postupku, dovelo do kupnje neznatnih količina cigareta drugih poduzetnika, konkurenata poduzetnika Ronhill d.o.o.
Spomenuto iz razloga što bi smanjenje kupnje cigareta iz asortimana poduzetnika Ronhill d.o.o. za kupce imalo za posljedicu obvezu plaćanja kazne/malusa, kao i mogućnost jednostranog raskida svih sklopljenih ugovora od strane poduzetnika Ronhill d.o.o.
Sve navedeno ukazuje da je poduzetnik Ronhill d.o.o. za poduzetnike koji djeluju na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama bio neizbježni trgovački partner. Rečeno dodatno iz razloga što su, primjerice, trgovci na malo, kako bi bili prihvaćeni od strane krajnjih kupaca, odnosno potrošača, morali imati u svojem prodajnom asortimanu cigarete TD Rovinj i TD Zagreb,
Temeljem takvog položaja na mjerodavnom tržištu poduzetnik TD Rovinj i s njime povezani poduzetnik Ronhill d.o.o. imali su mogućnost uvjetovati trgovcima na malo i trgovcima na veliko prihvaćanje Općih uvjeta kao temelja za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, odnosno Ugovor o posredovanju u prodaji.
Naime, u potpunosti je razumljiva činjenica da trgovci na veliko i trgovci na malo žele poslovati s TD Rovinj, jedinim proizvođačem cigareta na području Republike Hrvatske, odnosno s njime povezanim poduzetnikom Ronhill d.o.o. Ovo zato što između njih samih (trgovaca na veliko, odnosno trgovaca na malo) postoji slobodno tržišno natjecanje, pa će, stoga ako samo jedan prihvati Opće uvjete navedenog poduzetnika biti poželjno da svi ostali iste prihvate, jer će samo na taj način moći ostvariti osnovne i dodatne nagrade, odnosno neće kupovati duhanske proizvode i prerađevine po znatno višoj cijeni, odnosno po bitno nepovoljnijim uvjetima, što će umanjiti njihovu konkurentnost u odnosu na druge tržišne takmace.
Također, donošenjem Općih uvjeta za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju od 6. studenoga 2001. godine poduzetnik Ronhill d.o.o. svojim kupcima i nadalje određuje obvezu održavanja visokog ciljnog udjela, odnosno obvezu održavanja zatečenog udjela.
Za razliku od Općih uvjeta od 23. lipnja 1999. i Aneksa br. 1. Općih uvjeta iz 1999. poduzetnik Ronhill d.o.o. dodatno pooštrava uvjete za definiranje visine ciljnog udjela kupaca budući da ih sa kvartalnog načina obračuna mijenja u mjesečni. Na taj način poduzetnik Ronhill d.o.o. uvodi još restriktivniji oblik kontrole nad ostvarivanjem visoko postavljenih ciljnih udjela od strane njegovih kupaca.
Općim uvjetima iz 2001. poduzetnik Ronhill d.o.o. nastavlja s bonus/malus sustavom, odnosno sustavom financijskog nagrađivanja i motiviranja te kažnjavanja svojih kupaca, pored sustava osnovnog nagrađivanja. Naime, pravo na bonus nagradu – naknadu kupci stječu ukoliko u zadanom razdoblju (kvartalu) ostvare ciljni udjel, te ukoliko uredno izvrše i ostale usluge koje su predmet Općih uvjeta iz 2001.
Međutim, dodatno pooštravnje sustava predstavlja i činjenica da, ukoliko u obračunskom razdoblju (kvartalu) dođe do smanjenja udjela duhanskih prerađevina kupljenih od poduzetnika Ronhill d.o.o. u ukupnoj prodaji duhanskih prerađevina kupca u odnosu na razdoblje od siječnja do rujna 2001. godine, kupac je dužan nadoknaditi štetu – malus poduzetniku Ronhill d.o.o. u vrijednosti kvartalnog rabata stečenog u razdoblju (kvartalu) koji je prethodio smanjenju udjela.
Dakle, kontrolno razdoblje ostvarenja udjela kupaca u kupovini duhanskih prerađevina poduzetnika Ronhill d.o.o. obuhvaća razdoblje od dvije trećine tekuće godine, odnosno kupac koji tijekom tog, izuzetno dugačkog kontrolnog razdoblja kontinuirano ne ostvaruje zadani ciljni udio financijski će se kazniti.
Opći uvjeti prodaje duhanskih prerađevina od 26. svibnja 2003. godine također sadrže odredbe ograničavajućeg karaktera, odnosno odredbe koje imaju za cilj sprječavanje i ograničavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske uz, ponovno, dodatno pooštravanje pojedinih uvjeta.
Općim uvjetima prodaje duhanskih prerađevina iz 2003., dosadašnji se jedinstveni rabat od [10 – 15] posto, kojim se svakom kupcu umanjivala cijena prilikom svake kupnje, razdjeljuje na dva dijela kod trgovaca na malo, a kod trgovaca na veliko na tri dijela.
Rabat od [5 – 10] posto odobrava se odmah, a preostali rabat u visini do [1 – 5] posto, odobrava se kao naknada-nagrada za rad i unaprjeđenje prodaje kupcima, ukoliko se steknu uvjeti za njegovo odobrenje i uz ispunjenje posebnog uvjeta, a to je sklapanje s Ronhillom d.o.o. Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju, sukladno važećim Općim uvjetima.
Za trgovinu duhanskih prerađevina na veliko na sličan način utvrđuju se naknade – nagrade za rad i unaprjeđenje prodaje, no, ponovno, uz uvjet sklapanja s Ronhillom d.o.o. Ugovora o pružanju posebnih usluga te sudjelovanja u natječaju sukladno važećim Općim uvjetima za sklapanje Ugovora o pružanju posebnih usluga.
Dodatno, navedenim Općim uvjetima prodaje duhanskih prerađevina iz 2003., pooštrava se obveza ostvarenja minimalnog obujma kupovine duhanskih prerađevina poduzetnika Ronhill d.o.o. od strane njegovih kupaca prilikom sklapanja ugovora o prodaji duhanskih prerađevina. Naime, navedeni kriterij je prema uvjetima iz Općih uvjeta iz 2003. dvostruko povećan, i to sa prijašnjih [1-5] kartona utvrđenih u svakom pojedinačnom ugovoru o prodaji koji je poduzetnik Ronhill d.o.o., sklapao s kupcem duhanskih prerađevina, na [5-10] kartona.
Također, posebnost cigareta kao proizvoda je u tome što se iste ne mogu promovirati na način koji je uobičajen za robu široke potrošnje. Zakonom je zabranjeno oglašavanje putem medija, te maloprodajna mjesta, odnosno police na kojima su cigarete smještene, predstavljaju jedini medij oglašavanja za njihove proizvođače, odnosno distributere.
Iz tog razloga poduzetnik Ronhill d.o.o., odredbama analiziranih sporazuma, veže kupce svojih proizvoda na način da uvjetuje zastupljenost proizvoda poduzetnika Ronhill d.o.o. na njihovim prodajnim policama koja mora biti jednaka ili veća od zadanog im ciljnog udjela, koji se kreće u rasponu od visokih 75 posto na više. Time se prostor za marke cigareta njegovih tržišnih takmaca smanjuje, što dovodi do smanjenja vidljivosti istih, odnosno do njihove marginalizacije.
Iz navedenog razumno je za zaključiti kako marke cigareta predstavljene na hrvatskom tržištu prije primjene Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, odnosno prije 1999. godine, ostvaruju značajnu prednost u odnosu na marke, koje su stavljene u promet nakon početka primjene tog zakona. Najprodavanije marke cigareta poduzetnika Ronhill d.o.o. afirmirane su na tržištu prije donošenja Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.
Poduzetnik Adris grupa d.d. (prije: TD Rovinj d.d.) i s njime povezani poduzetnici imaju zakonsko pravo svojim kupcima odobravati količinske popuste. Međutim, ti popusti moraju biti transparentno određeni i primjenjivi na sve poduzetnike, a ne javljati se kao posljedica bilo izravnog ili neizravnog obvezivanja od strane dobavljača, kao što je postupao poduzetnik Ronhill d.o.o. u razdoblju od 23. lipnja 1999. do 1. listopada 2003., financijski motivirajući odnosno kažnjavajući svoje kupce zbog njihovog neispunjenja unaprijed utvrđenih ciljnih udjela.
Istodobno, potrebno je naglasiti kako je kupcima na tržištu trgovine cigaretama dopušteno svoje ukupne potrebe ostvarivati od samo jednog dobavljača, primjerice poduzetnika TDR d.o.o., koji je nakon reorganizacije unutar Adris grupe d.d., od 2003. godine, preuzeo djelatnost poduzetnika Ronhill d.o.o. ali samo ukoliko je to izraz njihove slobodne volje.
Agencija u ovom upravnom postupku, s obzirom na činjenicu da ne postoje posebni uvjeti prodaje cigareta odnosno obavljanja trgovine cigaretama u Republici Hrvatskoj, što dopuštaju čak i WTO pravila, nije detaljno ulazila u razloge zbog kojih poduzetnici TD Zadar i BAT Hrvatska d.o.o. nisu u analiziranom razdoblju povećavali svoj tržišni udjel na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske, već se koncentrirala na analizu svih činjenica i okolnosti zbog kojih je postupanje poduzetnika u sastavu Adris grupe d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.) ocijenjeno protivnim odredbama ZZTN.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točkama I., II., III., IV. i V. izrjeke ovoga rješenja.
S obzirom na utvrđeno, Vijeće je donijelo odluku da se poduzetniku Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.) i s njime povezanim poduzetnicima, odnosno poduzetnicima pod kontrolom poduzetnika Adris grupa d.d., zabrani svako buduće postupanje kojime bi mogli narušiti tržišno natjecanje monopolističkim djelovanjem odnosno zlouporabom vladajućeg položaja sklapanjem zabranjenih sporazuma na način opisan u točkama I. do V. izreke ovog rješenja.
Drugim riječima, navedeni poduzetnici ne smiju sklapati sporazume koji imaju obilježja sporazuma o isključivoj kupnji. Osobito im se zabranjuje da navedenim sporazumima kupcima nameću obvezu ostvarivanja ciljnog udjela, odnosno obvezu zadržavanja zatečenog udjela kupovine njihovih duhanskih proizvoda, te da na bilo koji drugi način kupcima nameću obvezu kupnje unaprijed određene količine duhanskih prerađevina tih poduzetnika. Nadalje, zabranjuje se poduzetniku Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.) i s njime povezanim poduzetnicima, odnosno poduzetnicima pod kontrolom poduzetnika Adris grupa d.d., u budućim sporazumima nametati kupcima omjer u kojem njihove duhanske prerađevine moraju sudjelovati u ukupnoj prodaji svakog pojedinog kupca kao i na odgovarajući način financijski motivirati odnosno kažnjavati kupce da isključivo distribuiraju duhanske proizvode poduzetnika u sastavu Adris grupe, kao i određivati poticaje, nagrade, popuste ili rabate koji nisu određeni objektivnim, količinskim mjerilima kupnje duhanskih proizvoda navedenih poduzetnika.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki VI. izreke ovoga rješenja.
13. S obzirom da su poduzetnik Adris grupa d.d. (prije: Tvornica duhana Rovinj d.d.) i s njime povezani poduzetnik Ronhill d.o.o. i odgovorna osoba tog poduzetnika opisanim postupanjem ostvarili biće djela iz članka 39. stavka 1. točke 1. i točke 2. i stavka 2. ZZTN, Agencija će protiv poduzetnika Adris grupa d.d. i njegove odgovorne osobe podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, sukladno članku 36b. ZZTN.
14. Vezano uz postupanje poduzetnika Adris grupa d.d. i Ronhilla d.o.o. u razdoblju nakon 1. listopada 2003. godine, Agencija će postupke rečenih poduzetnika na mjerodavnom tržištu ocjenjivati sukladno odredbama ZZTN iz 2003., budući da se na sporazume sklopljene nakon rečenog razdoblja mogu primijenjivati samo odredbe zakona koji je tada bio na snazi.
S tim u svezi, Agencija je izvršila izdvajanje dijela spisa, koji se odnosi na razdoblje nakon 1. listopada 2003. godine, te je temeljem odredbi važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, sukladno odluci Vijeća sa 74. sjednice donijela 28. prosinca 2006., zaključak o pokretanju postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja sklapanjem zabranjenih sporazuma poduzetnika u sastavu Adris grupe d.d. i s njime povezanih poduzetnika u kojem će donijeti konačno rješenje, kojim će meritorno odlučiti o zakonitosti postupanja navedenih poduzetnika, na mjerodavnom tržištu trgovine cigaretama na teritoriju Republike Hrvatske.
II. Prema članku 14. tarifni broj 108.L325726 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbamaL325725 (»Narodne novine«, broj 131/97), za rješenje ili zaključak kojim se okončava postupak pred Agencijom po članku 35. i 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja plaća se upravna pristojba u iznosu od 5.000,00 kuna.
Budući da su poduzetnici podnositelji zahtjeva za pokretanje postupka pred Agencijom u cijelosti uspjeli u svojem zahtjevu, poduzetnik Adris grupa d.d. (prije Tvornica duhana Rovinj d.d.) obveznik je plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.000,00 kuna. Ovo zato što su poduzetnici Adris grupa d.d. i Ronhill d.o.o. povezana društva u smislu odredba Zakona o trgovačkim društvima, te iako zasebne pravne osobe s aspekta prava tržišnog natjecanja predstavljaju jedan gospodarski subjekt.
Obveznik plaćanja upravne prostojbe dužan je navedeni iznos upravne pristojbe uplatiti u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja i to u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj« upisati predpolje model »24», a u polje podatak: 5002-(navesti matični broj društva).
Sukladno članku 16. stavku 4. Zakona o upravnim pristojbama, poduzetnik Adris grupa d.d. dužan je Agenciji, nakon izvršene uplate, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana uplate, dostaviti preslik posebne uplatnice kao dokaz izvršenja rečenog naloga, i to pozivom na gornju klasu.
Slijedom rečenog, odlučeno je kao u točki VII. izreke ovog rješenja.
III. Poduzetnici TD Zadar u stečaju i BAT Hrvatska d.o.o. su putem opunomoćenika pravovremeno podnijeli zahtjev za naknadu troškova postupka u iznosu od 131.150,00 kuna, i to podneskom od 7. lipnja 2006., kojime su opunomoćenici podnositelja Agenciji dostavili troškovnik s detaljnom specifikacijom troškova zastupanja. Iz navedenog troškovnika je razvidno kako je riječ o troškovima podnošenja podnesaka i zastupanja na usmenim raspravama u postupku pred Agencijom. Ove troškove Agencija je ocijenila nužnima i opravdanima u smislu članka 114. stavka 2. i 3. ZoUP, jer su u postupku sudjelovale stranke sa suprotnim interesima te jer je bila riječ o troškovima pravnog zastupanja u postupku pred Agencijom.
Agencija je opravdanost troškova utvrdila na temelju zahtjeva troškovnika podnositelja, te mišljenja Hrvatske odvjetničke komore, od 27. lipnja 2002., zaprimljenog u svrhu tumačenja primjene Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika (dalje: Tarifa), u svezi upravnog postupka koji se vodi pred Agencijom, a iz kojeg proizlazi da se u procjenjivim predmetima podnesci iz tarifnog broja 20. točka 2. kao i zastupanje na ročištima iz tarifnog broja 21. rečene Tarife, tarifiraju sukladno tarifnom broju 7. točka 1. Tarife, odnosno tarifiraju se prema vrijednosti predmeta.
Budući da su Adris grupa d.d. i Ronhill d.o.o. povezana društva, te da s aspekta prava tržišnog natjecanja predstavljaju jedan gospodarski subjekt, a iz izravnog pisanog očitovanja poduzetnika TDR d.o.o. proizlazi da Ronhill d.o.o. više ne obavlja djelatnost prodaje duhanskih proizvoda, odlučeno je da je poduzetnik Adris grupa d.d. obveznik plaćanja troškova postupka, te je u smislu članka 117. ZoUP odlučeno kao u točki VIII. izreke ovog rješenja.
IV. Ovo će rješenje, u skladu odredbi članka 37.a ZZTN, biti objavljeno u »Narodnim novinama«, kao što je odlučeno u točki IX. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvaske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/2000-01/04
Urbroj: 580-02-06-10-187
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

Napomena:
Budući da podaci označeni […] predstavljaju poslovnu tajnu u smislu članka 19.L325724 Zakona o zaštiti tajnosti podatakaL325723 (»Narodne novine«, broj 108/96), isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta,, odnosno koriste se skraćenice naziva i postoci u rasponu, sukladno članku 22., 23. i 24. Zakona o zaštiti tajnosti podataka.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - rješenje o zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu Adris grupe d.d.i Ronhilla d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !