Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - sredstva predviđena u Prijedlogu Programa kreditiranja seoskog turizma – Razvoj turizma na selu, ne odnose se na državnu potporu ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 26.9.2008 Rješenje Agencije za štitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-02/2008-04/15, urbroj: 580-03-08-43-4 od 15. rujna 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3244

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L415532 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u upravnom postupku pokrenutom na zahtjev Ministarstva turizma Republike Hrvatske, za donošenje odobrenja na Prijedlog Programa kreditiranja seoskog turizma – Razvoj turizma na selu, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 113. sjednice održane 15. rujna 2008., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se sredstva predviđena u Prijedlogu Programa kreditiranja seoskog turizma – Razvoj turizma na selu, ne odnose na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 25. srpnja 2008. zahtjev Ministarstva turizma Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo), klasa: UP/I 403-02/08-01/49, urbroj: 529-06-08-3, od 24. srpnja 2008., kojim je zatraženo očitovanje u svezi sukladnosti Prijedloga Programa kreditiranja seoskog turizma – Razvoj turizma na selu (dalje: Prijedlog Programa) s odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti kojom je usvojena Uredba Komisije Europskih zajednica, broj 1998/2006, od 15. prosinca 2006., o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici na potpore male vrijednosti, ((Službeni list Europske unije, serija L, broj 379, od 28. prosinca 2006., str. 5 do 10, dalje: Odluka o državnim potporama male vrijednosti).
Odluka o državnim potporama male vrijednosti odnosno rečena Uredba Komisije objavljena je 3. svibnja 2007. uL415534 »Narodnim novinama«, broj 45/07.
U privitku navedenog zahtjeva, dostavljena je sljedeća dokumentacija: postojeći Program kreditiranja seoskog turizma (dalje: Program), Ugovor o poslovnoj suradnji po kreditnom programu – Razvoj turizma na selu (dalje: Ugovor), Prijedlog Programa, Aneks Ugovora, mišljenje Ministarstva financija od 12. lipnja 2008., Obrazac standardne metodologije za procjenu financijskog učinka te Projekcija otplatnog plana za kredit u iznosu od 300.000,00 eura s rokom otplate od 15 godina i uz poček od jedne godine (dalje: Projekcija otplatnog plana za kredit).
S obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o programu koji se odnosi na dodjelu državne potpore male vrijednosti, a koji nije bio u potpunosti sukladan s odredbama iz Odluke o državnim potporama male vrijednosti, Agencija je u svojoj obavijesti od 31. srpnja 2008., klasa: UP/I 430-02/2008-04/15, urbroj: 580-03-08-43-2, Ministarstvu dostavila naputke o načinu usklađenja Prijedloga Programa s rečenom Odlukom.
Dana 5. rujna 2008. Agencija je od Ministarstva zaprimila dopunjen Prijedlog Programa i obrazac Izjave korisnika kredita.
II. Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:
Dana 11. srpnja 2007. Ministarstvo je započelo s provedbom Programa, subvencioniranjem kamatne stope na kredite u iznosu do 6 posto godišnje, a čiju diskontiranu vrijednost jednokratno isplaćuje banci za svakog pojedinog korisnika kredita. Ugovoreni iznos kredita može biti od 10.000,00 do 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
S obzirom da je interes za navedenu kreditnu liniju velik, a da su proračunska sredstva u 2008. nedostatna za jednokratne isplate subvencije kamate, Ministarstvo je predložilo sklapanje Aneksa Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i ostalim bankama, u dijelu koji se odnosi na način i dinamiku isplate subvencije, kao i na najveći iznos kredita.
U konkretnom slučaju, Ministarstvo predlaže da se subvencije kamata na kredite isplaćuju u otplatnim ratama sukladno dinamici otplate kredita iz ugovora s korisnicima kredita, čime Ministarstvo preuzima financijske obveze za vrijeme trajanja cijelog roka otplate kredita, umjesto dosadašnje jednokratne isplate kamatne stope za svakog korisnika nakon iskorištenja kredita.
U točki 2. Prijedloga Pravilnika, navedeno je da predmetna subvencija kamatne stope, predstavlja državnu potporu male vrijednosti sukladno Odluci o državnim potporama male vrijednosti. Također, navedeno je da će Ministarstvo, kao davatelj državne potpore postupati sukladno točki IV. Odluke o državnim potporama male vrijednosti, odnosno da će: izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti, kako bi isto poduzetnik proveo i u svojim poslovnim knjigama, odnosno kako bi i sam poduzetnik mogao voditi vlastitu evidenciju o primljenim potporama male vrijednosti; izvijestiti Agenciju o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dana dodjele; voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima potpore; te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
Sukladno točki 5. Prijedloga Programa, najviši iznos kredita bio bi 300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, za koji subvencija kamatne stope ne bi prelazila iznos od 150.000,00 eura u razdoblju od 15 godina, uz poček od jedne godine, a što i proizlazi iz Projekcije otplatnog plana za kredit. Sukladno navedenoj projekciji, ukupan iznos subvencije kamate, po pojedinom korisniku, od strane Ministarstva iznosio bi 146.232,15 eura u razdoblju od 15 godina.
Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti), koji između ostalog, ispunjavaju sljedeće uvjete: da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; da imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu; da nemaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu Republike Hrvatske; da ne spadaju u kategoriju poduzetnika u teškoćama sukladno točki 9. do 11. Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranjeL415535 (»Narodne novine«, broj 20/07); te da se kreditna sredstva namjeravaju uložiti u smještajne i ugostiteljske kapacitete.
U Prijedlogu Programa predviđeni su sljedeći instrumenti osiguranja povrata kredita: mjenice i zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovinu uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist banke, bankarska jamstva, jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i slično.
Prilikom pokretanja postupka odobravanja kredita, korisnik kredita u obvezi je dostaviti i izjavu o (ne)dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti u protekle tri fiskalne godine.
Konačno, iz mišljenja Ministarstva financija od 12. lipnja 2008., proizlazi da Ministarstvo financija nema primjedbi na Prijedlog Programa.
III. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na svojoj 113. sjednici održanoj 15. rujna 2008. utvrdilo da je u konkretnom slučaju riječ o programu koji se odnosi na dodjelu državne potpore male vrijednosti, sukladno članku 2. stavku 2. Odluke o državnim potporama male vrijednosti.
Sukladno navedenom članku, državna potpora male vrijednosti, može se dodijeliti poduzetniku u iznosu do 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
Za dodjelu državne potpore male vrijednosti nije potrebno odobrenje Agencije. Naime, kada mjere potpore ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2. do 5. članka 2. Odluke o potporama male vrijednosti, smatra se da ne ispunjavaju sve elemente sadržane u pojmu državne potpore kako je utvrđeno člankom 3. Zakona o državnim potporama, što je u ovom predmetu utvrđeno.
Iz Prijedloga Programa, razvidno je da ukupan iznos državne potpore za pojedinog korisnika u razdoblju od 3 fiskalne godine ne smije prelaziti iznos od 1.500.000,00 kuna, a koji predstavlja kunsku protuvrijednost od 200.000,00 eura, na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke.
Nadalje, iz Prijedloga Programa, utvrđeno je da će Ministarstvo postupati sukladno točki IV. Odluke o pravilima državne potpore male vrijednosti, odnosno da će izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti, kako bi isto poduzetnik proveo i u svojim poslovnim knjigama, odnosno kako bi i sam poduzetnik mogao voditi vlastitu evidenciju o primljenim potporama male vrijednosti; izvijestiti Agenciju o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori male vrijednosti u roku od 15 dana od dana dodjele; voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima potpore, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
Također, Ministarstvo će prije raspodjele predmetnih sredstava, pisanim putem zahtijevati od poduzetnika očitovanje koliko je poduzetniku u tekućoj i u prethodne dvije fiskalne godine dodijeljeno državnih potpora male vrijednosti, sukladno članku 3. točki c) Odluke o državnim potporama male vrijednosti.
Sukladno članku 3. točki 1. Odluke o državnim potporama male vrijednosti prilikom dodjele državnih potpora male vrijednosti nije dozvoljena kumulacija s ostalim vrstama državnih potpora, a prema istim opravdanim troškovima, ukoliko takva kumulacija vodi do većeg intenziteta potpore nego to dozvoljavaju pravila sadržana u drugim kategorijama državnih potpora (istraživanje i razvoj, mali i srednji poduzetnici, zapošljavanje, regionalne državne potpore, zaštita okoliša i usluge od općeg gospodarskog interesa).
Ukoliko Agencija na temelju dostavljenih podataka utvrdi da se potpore male vrijednosti dodjeljuju suprotno Odluci o državnim potporama male vrijednosti koja se primjenjuje na potpore male vrijednosti, odnosno suprotno ovom rješenju, bit će naložen njihov povrat.
Slijedom iznijetog, primjenjujući odredbu iz članka 13. stavka 4. ZDP-a, Agencija je na temelju odluke Vijeća, odlučila kao u točki I. izreke ovoga rješenja.
Temeljem članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a, objavljuju se u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-02/2008-04/15
Urbroj: 580-03-08-43-4
Zagreb, 15. rujna 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.
 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - sredstva predviđena u Prijedlogu Programa kreditiranja seoskog turizma – Razvoj turizma na selu, ne odnose se na državnu potporu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !