Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Presečki grupa d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
142 28.12.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2006-02/5 od 19. prosinca 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3237

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 34.L322261, članka 16.L322262, i članka 57.L322263 točke 3. i 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), i članka 202.L322265 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, po zahtjevu Branka Kunšteka, vlasnika obrta Autotransporti, trgovina, ugostiteljstvo i usluge, sa sjedištem u Krapini, Ante Starčevića 3, zastupanog po punomoćniku D. R., odvjetniku iz Zagreba, i Fanike Vešligaj, iz Đurmanca, Đurmanec 88, protiv poduzetnika Presečki grupa d.o.o. za prijevoz, usluge, trgovinu i putnički agenciju, sa sjedištem u Krapini, Frana Galovića 15, zastupanog po J. Đ., dipl. iur. i M. Š., odvjetniku, sa sjedištem u Zagrebu, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 73. sjednice, održane 14. prosinca 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Odbijaju se zahtjevi Branka Kunšteka, vlasnika obrta Autotransporti, trgovina, ugostiteljstvo i usluge, sa sjedištem u Krapini i Fanike Vešligaj, iz Đurmanca, za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Presečki grupa d.o.o., kao na zakonu neosnovani.
II. Poduzetnik Autotransporti, trgovina, ugostiteljstvo i usluge Kunštek, sa sjedištem u Krapini, dužan je platiti upravnu pristojbu u iznosu od 5.050,00 kuna u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.
III. Fanika Vešligaj iz Đurmanca oslobađa se plaćanja upravne pristojbe.
IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 1. veljače 2006. zahtjev Branka Kunšteka, vlasnika obrta Autotransporti, trgovina, ugostiteljstvo i usluge, sa sjedištem u Krapini, Ante Starčevića 3, zastupanog po opunomoćeniku D. R., (dalje: Autotransporti Kunštek Krapina), a dana 2. veljače 2006. zahtjev Fanike Vešligaj, iz Đurmanca, Đurmanec 88 (dalje: Fanika Vešligaj). Oba zahtjeva su podnesena Agenciji protiv poduzetnika Presečki grupa d.o.o. za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, sa sjedištem u Krapini, Frana Galovića 15 (dalje: Presečki grupa d.o.o.) zastupanog po J. Đ., dipl. iur. i M. Š., odvjetniku, sa sjedištem u Zagrebu, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja tog poduzetnika, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL322267 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).
Agencija je, 30. ožujka 2006., temeljem članaka 16., 34. i 35. stavka 1. točke 2., te članaka 46. i 48. ZZTN, sukladno odluci Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) sa 58. sjednice, održane 30. ožujka 2006., donijela zaključak o pokretanju postupka u predmetu pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2006-02/05, Kunštek Branko protiv Presečki grupa d.o.o., Krapina, kao i zaključak o pokretanju postupka u predmetu pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2006-02/06 Fanika Vešligaj, Đurmanec protiv Presečki grupa d.o.o., Krapina.
Budući da je u predmetima Autotransporti Kunštek Krapina i Fanika Vešligaj protiv Presečki grupa d.o.o., riječ o pravima i obvezama stranaka koja se temelje na istome ili sličnome činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, te da je u pogledu tih predmeta stvarno nadležna ova Agencija, primjenom odredbe članka 127.L322268 stavka 1. i 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZoUP), Agencija je 10. travnja 2006. donijela zaključak (klasa: UP/I 030-02/2006-02/05; urbroj: 580-02-06-27-5) o spajanju navedenih postupaka u jedinstveni postupak pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2006-02/05, Kunštek Branko (Autotransporti Kunštek Krapina) i Fanika Vešligaj protiv Presečki grupa d.o.o.
Iz zaprimljenih je zahtjeva podnositelja, u bitnome proizlazilo da poduzetnik Presečki grupa d.o.o., od 1. prosinca 2005., više ne koristi usluge Autobusnog kolodvora Krapina u vlasništvu poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina, već novoizgrađenog kolodvora (Krapina Nova), koji je u vlasništvu poduzetnika Presečki grupa d.o.o., te da podnositelji smatraju da time poduzetnik Presečki grupa d.o.o. krši odredbe članka 89.L322270 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 151/05; dalje: ZPCP), kojim je propisano da je u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor, prijevoznik koji obavlja linijski prijevoz, dužan koristiti se tim autobusnim kolodvorom. Podnositelji su u zahtjevu također istaknuli da je kolodvor poduzetnika Presečki grupa d.o.o. udaljeniji od kolodvora poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina te time i nepristupačniji za krajnjeg korisnika usluga javnog prijevoza u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Nadalje, prema navodima podnositelja, takvo ponašanje poduzetnika Presečki grupa d.o.o. može dovesti do zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu usluge prijevoza putnika u javnom linijskom prijevozu na području Krapinsko-zagorske županije, u svrhu stjecanja vladajućeg položaja poduzetnika Presečki grupa d.o.o. i na susjednom tržištu – tržištu pružanja kolodvorskih usluga na području Grada Krapine, a time i do ograničavanja tržišta na štetu potrošača (putnika). Opisano ponašanje je, prema navodima podnositelja, dovelo do negativnih financijskih učinaka na poslovanje poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina.
Iz zahtjeva je podnositelja također u bitnome proizlazilo da je otvaranjem kolodvora Krapina Nova, poduzetnik Presečki grupa d.o.o. koristi svoju tržišnu snagu, odnosno visok vladajući položaj na tržištu usluge prijevoza putnika u javnom linijskom prijevozu u Krapinsko-zagorskoj županiji i prenosi je i na tržište kolodvorskih usluga u Gradu Krapini.
Slijedom navedenog, Agencija je sukladno ovlastima iz članka 48. ZZTN, prikupila podatke o stanju na mjerodavnom tržištu pružanja kolodvorskih usluga na području Grada Krapine i tržištu usluge prijevoza putnika u javnom linijskom prijevozu na području Krapinsko-zagorske županije od poduzetnika Potočki promet d.o.o., Radoboj, Autobusni promet d.o.o., Varaždin, Croatia bus d.d., Zagreb, Čazmatras prijevoz d.o.o., Čazma, Domi prijevoz, Verlej d.o.o., Klanjec, Stubaki tours, Puma tours kao tržišnih takmaca poduzetnika Presečki grupa d.o.o., kao i mišljenja i dokumentaciju nadležnih državnih tijela, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave cestovnog prometa i Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Ispitivanje mjerodavnog tržišta Agencija je provela u svrhu utvrđivanja je li poduzetnik Presečki grupa d.o.o. koji ima vladajući položaj na tržištu usluge prijevoza putnika u javnom linijskom prijevozu na teritoriju Krapinsko-zagorske županije, u smislu članka 15. ZZTN, koristi svoju tržišnu snagu s rečenog tržišta i prenosi li istu i na tržište kolodvorskih usluga u Gradu Krapini, odnosno bilo je potrebno utvrditi je li navedeni poduzetnik zlouporabio vladajući položaj ograničavanjem proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvitka na štetu potrošača, u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 2. ZZTN, čime bi došlo do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja.

I. 1. Mjerodavno tržište

Mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Sukladno članku 4.L322272 Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), mjerodavno tržište određuje se na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).
Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu, temeljem članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe (zamjenski proizvodi odnosno supstituti).
Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu, temeljem članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.
Agencija je u konkretnom postupku mjerodavnim tržištima u proizvodnoj dimenziji odredila slijedeća tržišta:
– kolodvorske usluge,
– javni linijski prijevoz putnika.
Mjerodavnim tržištem u zemljopisnoj dimenziji Agencija je odredila teritorij Grada Krapine (za kolodvorske usluge), odnosno teritorij Krapinsko-zagorske županije (za usluge javnog linijskog prijevoza putnika).
S obzirom da je zahtjev za utvrđivanjem sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja podnesen 1. veljače 2006., temeljem članka 13. stavaka 1. i 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu, Agencija je kao mjerodavnu godinu u konkretnom predmetu utvrdila 2005. godinu, tj. godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva.

I. 2. Utvrđivanje vladajućeg položaja

a) Tržište kolodvorskih usluga

Poduzetnik Presečki grupa d.o.o. posjeduje Licenciju za obavljanje kolodvorskih usluga izdanu 30. rujna 2005. od Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, klasa: UP/I 340-04/05-01, urbroj: 2140-03-01/4-05-7.
Poduzetnik Autotransporti Kunštek Krapina posjeduje Odobrenje za obavljanje kolodvorskih usluga izdanu 21. listopada 2003. od Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Budući da na području Grada Krapine postoje dva kolodvora svaki posjeduje 50 posto udjela na mjerodavnom tržištu kolodvorskih usluga.
b) Tržište javnog linijskog prijevoza putnika
Ostvarena tržišna snaga utvrđena je na osnovu:
– broja autobusnih linija na temelju izdanih dozvola od strane nadležnog županijskog ureda,
– ostvarenog ukupnog prihoda u 2005. godini.
Poduzetnik Presečki grupa d.o.o. i nadalje ima visoki vladajući položaj, što je razvidno iz slijedećih tablica:

Tablica 1.

Prikaz tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije u 2005. godini prema broju autobusnih linija na osnovu dobivenih dozvola (stanje na dan 4. srpnja 2006. godine)
 

Ostvareni udjel poduzetnika PRESEČKI GRUPA prema broju linija (na temelju dozvola)

 

Naziv prijevoznika koji posjeduje dozvolu za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika

Broj linija

Udjel u %

1

Presečki grupa d.o.o., Krapina

60-70

60-70%

2

TM Croatiatrans d.o.o., Zlatar

20-30

20-30%

 

Ukupno Presečki Grupa

80-90

90-100%

3

Potočki promet d.o.o., Radoboj

1-5

0-5%

4

Domi prijevoz

1-5

0-5%

5

Vrelej d.o.o., Klanjec

1-5

0-5%

6

Stubaki tours

1-5

0-5%

Izvor: podnesak Krapinsko-zagorske županije; Upravnog odjela za gospodarstvo; Služba za promet i komunalne djelatnosti, klasa 340-05/06-01/06; Urbroj: 2140/1-05-06-02, od 4. srpnja 2006.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za pravni i ekonomski sustav


Poduzetnik je u vladajućem položaju, sukladno članku 15. stavku 3. ZZTN, kada njegov tržišni udjel na mjerodavnom tržištu iznosi više od 40 posto. U predmetnom slučaju poduzetnik Presečki grupa (Presečki grupa d.o.o. i TM Croatiatrans d.d., Zlatar) ostvario je udjel od 90-100%, te se na njega primjenjuje odredba članka 15. stavak 3. ZZTN.
Slijedom rečenoga, poduzetnik Presečki grupa d.o.o. se nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na teritoriju Krapinsko-zagorske županije.

Tablica 2.

Prikaz tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije prema ostvarenom ukupnom prihodu u djelatnosti Redovitog prijevoza putnika u međugradskom cestovnom prijevozu u 2005. godini

Naziv
poduzetnika

Šifra
djelatnosti

Naziv
djelatnosti

Ukupan
prihod

Udjel
u %

Presečki grupa d.o.o., Krapina

60211

Redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prijevozu

(****)

100,00%

Izvor: Registra godišnjih financijskih izvještaja Financijske Agencije za 2005.
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Sektor za pravni i ekonomski sustav


Budući da je poduzetnik Presečki grupa d.o.o. jedini registriran u navedenoj osnovnoj djelatnosti na području Krapinsko-zagorske županije, ostvario je udio od 100 posto prema kriteriju ostvarenog ukupnog prihoda.
Ostali poduzetnici iz tablice 1. su registrirani u ostalim djelatnostima, iako se bave djelatnošću javnog linijskog prijevoza putnika. Primjerice, poduzetnik Vrelej d.o.o., Klanjec, je registriran u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) 45211 Podizanje zgrada (visokogradnja), dok su ostali poduzetnici iz tablice 1. registrirani za srodne djelatnosti s prijevoz putnika.

I. 3. Cijene kolodvorskih usluga na području Grada Krapine

Agencija je, sukladno ovlastima iz članka 48. ZZTN, dopisima od 16. lipnja 2006. zatražila od tržišnih takmaca podatke o stanju na mjerodavnom tržištu pružanja kolodvorskih usluga na području Grada Krapine. Zapisniku s usmene rasprave, održane 21. rujna 2006., priložen je cjenik kolodvorskih usluga poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina, dok je na navedenoj raspravi Agencija zatražila dostavu cjenika kolodvorskih usluga poduzetnika Presečki grupa d.o.o., koji je uredno i u roku dostavljen Agenciji 28. rujna 2006.

Tablica 3.

Usporedba cijena kolodvorskih usluga poduzetnika Presečki grupa d.o.o. (kolodvor Krapina Nova) i poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina (Stari kolodvor) vrsta usluge: pristajanje i otprema autobusa u unutarnjem linijskom prometu

Opis

Presečki grupa d.o.o.

Autotransporti Krapina

(Krapina Nova)

(Stari kolodvor)

cjenik od
1. prosinca 2005.

prosinac 2002.
na dalje

KATEGORIJA KOLODVORA:

D

B

za autobusne linije u
dolasku/odlasku

8,25

13,50

za tranzitne autobusne linije

13,20

21,60

Izvor: cjenici poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina i Presečki Grupa d.o.o.
obrada: AZTN, Sektor za pravni i ekonomski sustav


Kako je prikazano u tablici 4., cijene kolodvorskih usluga poduzetnika Presečki grupa d.o.o. i Autotransporti Kunštek Krapina se razlikuju. Agencija nije uspoređivala rečene cijene budući da su kolodvori različite kategorije, za koje poduzetnici posjeduju valjane dozvole, što uključuje različite usluge i sadržaje te je razumno za pretpostaviti da kolodvor niže kategorije (u konkretnom slučaju kolodvor poduzetnika Presečki grupa d.o.o.) ima i niže cijene pružanja usluga. Navedeno potvrđuju i cijene navedene u tablici broj 3.

I. 4. Zakonodavni okvir i mišljenje Ministarstva mora turizma, prometa i razvitka, Uprave cestovnog prometa

Člankom 89.L322274 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 151/05; dalje: ZPCP), propisano je, da je u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor, prijevoznik koji obavlja linijski prijevoz, dužan koristiti se tim autobusnim kolodvorom.
Budući da su postojale nedoumice u tumačenju navedenog članka ZPCP, Agencija je 16. lipnja 2006. zatražila i mišljenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka; Uprave cestovnog prometa, kao nadležnog tijela. Mišljenjem Ministarstva, zaprimljenog 27. srpnja 2006., kao i dopunom istog od 5. listopada 2006., rečeno Ministarstvo dalo je tumačenje članka 89. ZPCP, te je istaknulo da navedenim zakonom, kao niti podzakonskim aktima, nije propisano koliko autobusnih kolodvora može biti izgrađeno u jednom mjestu (gradu), jer kao i u ostalim djelatnostima, pa tako i u prijevozničkoj djelatnosti, vrijedi ustavno načelo jednakih uvjeta na tržištu za sve subjekte te sloboda tržišnog natjecanja. Navedeni zakon nije zabranio izgradnju više od jednog kolodvora u istom gradu, kao i pravo ostalih gospodarskih subjekata da pod jednakim uvjetima, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, obavljaju neku djelatnost.
U mišljenju Ministarstvo je navelo da je slična situacija zabilježena na području Grada Pule početkom 2000. godine, kada su u dvogodišnjem razdoblju u funkciji bila dva autobusna kolodvora, međusobno udaljena 1.000 metara, sve do zatvaranja jednog od njih u 2003. godini. No, za razliku od predmetnog slučaja, niti jedan od prijevoznika nije zatražio izmjene voznih redova, već su, sukladno vlastitom odabiru, koristili jedan ili oba kolodvora.
Također, Ministarstvo je u navedenoj dopuni mišljenja istaknulo da odredbe ZPCP koje se odnose na autobusni kolodvor i njegovo obvezno korištenje ne propisuju i obvezu prijevozniku na pristajanje na određenom autobusnom kolodvoru. Međusobnim sporazumom između prijevoznika i ovlaštene osobe autobusnog kolodvora dogovaraju se uvjeti korištenja autobusnog kolodvora te poduzetnik Presečki grupa d.o.o., po mišljenju Ministarstva, nije dužan stati na oba kolodvora, već ima samo, kao i ostali prijevoznici, obvezu stajanja na kolodvoru.
Slijedom navedenoga, Ministarstvo smatra da prijevoznici, korisnici kolodvorskih usluga, imaju pravo izbora korištenja jednog od kolodvora u skladu s vlastitom poslovnom politikom.

I. 5. Uviđaj i usmena rasprava

Budući da su postojale kontradiktorne obavijesti o udaljenosti navedenih kolodvora od centra Grada Krapine, kao i jedan od drugoga, kao i moguće nepristupačnosti za krajnjeg korisnika koje su bitna okolnosti za utvrđivanje činjeničnog stanja, Agencija je 14. srpnja 2006., u smislu članka 194.L322276 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), izvršila uviđaj u Gradu Krapini, kako bi se utvrdila stvarna udaljenost između kolodvora poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina i kolodvora poduzetnika Presečki grupa d.o.o.
Agencija je utvrdila da je kolodvor poduzetnika Presečki grupa d.o.o. udaljen oko 800 metara od kolodvora poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina te time za istu dužinu i od centra grada, što međutim, ne predstavlja značajniju udaljenost te time i gotovo jednaku pristupačnost za krajnjeg korisnika.
U prostorijama Agencije, u skladu s člankom 54. ZZTN, održana je 21. rujna 2006. usmena rasprava, pri čemu su stranke izjavile da ostaju kod svojih zahtjeva i dosadašnjih iskaza i dokaza.

I.6. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je na 73. sjednici, održanoj 14. prosinca 2006., sukladno ovlasti iz članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. i članka 57. točke 3. i 8. ZZTN te članka 202. ZoUP, razmatralo predmetni zahtjev te je analizom prikupljenih podatka i obavijesti donijelo odluku da poduzetnik Presečki grupa d.o.o. nije spriječio, ograničio ili narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja ograničavanjem tržišta na štetu potrošača, odnosno da taj poduzetnik nije koristio tržišnu snagu s tržišta javnog linijskog prijevoza putnika na teritoriju Krapinsko-zagorske županije prenoseći je i na tržište pružanja kolodvorskih usluga u Gradu Krapini, te se slijedom navedenog, zahtjevi za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina i Fanike Vešligaj, smatraju kao na zakonu neosnovani.
Agencija je, tijekom postupka ispitivanja mjerodavnog tržišta, u smislu članka 48. ZZTN, utvrdila da je poduzetnik Presečki grupa d.o.o. u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu pružanja kolodvorskih usluga na području Grada Krapine i na mjerodavnom tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije, u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN.
Poduzetnik Presečki grupa d.o.o. na mjerodavnom tržištu pružanja kolodvorskih usluga na teritoriju Grada Krapine ostvaruje tržišni udio od 50 posto, dok na mjerodavnom tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na teritoriju Krapinsko-zagorske županije ostvaruje tržišni udio od 90 do 100 posto.
Izgradnjom kolodvora poduzetnik Presečki grupa d.o.o. vertikalno se integrirao te je pored pružanja usluga javnog linijskog prijevoza stupio i na uzlazno tržište pružanja kolodvorskih usluga. Prije izgradnje navedenog kolodvora poduzetnik Autotransporti Kunštek Krapina je pružanjem kolodvorskih usluga ostvarivao je udio od 100 posto na uzlaznom tržištu pružanja kolodvorskih usluga na teritoriju Grada Krapine, dok je poduzetnik Presečki grupa d.o.o. na silaznom tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na teritoriju Krapinsko-zagorske županije u 2005. godini ostvarivao udio od 90 do 100 posto.
Općenito se smatra da je vertikalna integracija (postupci jednog poduzetnika koji objedinjuje više vrsta usluga u lancu), iako u svakom konkretnom slučaju nije uvijek i poželjno postupanje poduzetnika, ipak dopušteno postupanje poduzetnika, pa čak i onog u vladajućem položaju.
Vertikalna integracija u pravilu ne dovodi do značajnog sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, sve dok je pristup autobusnim kolodvorima omogućen svim poduzetnicima koji obavljaju usluge javnog linijskog prijevoza pod jednakim uvjetima.
Vijeće je, temeljem uvida u mišljenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave cestovnog prometa, kojim se daje tumačenje članka 89. ZPCP, utvrdilo da ne postoje zakonske prepreke za izgradnju kolodvora pored postojećeg, kao u konkretnom slučaju u Gradu Krapini, te da poduzetnici-autoprijevoznici koji obavljaju usluge javnog linijskog prijevoza, imaju mogućnost jednakog pristupa, kako kolodvoru poduzetnika Presečki grupa d.o.o., tako i kolodvoru poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina te je poslovna odluka poduzetnika koji obavljaju usluge javnog prijevoza, usluge kojeg kolodvora će koristiti.
Posljedice vertikalne integracije mogu se povoljno odraziti za krajnje potrošače, budući da se može očekivati da vertikalno integriran poduzetnik može izbjeći dvostruke troškove i time smanjiti ili zadržati postojeće cijene. Naime, poduzetnik Presečki grupa d.o.o. bi stajanjem na oba kolodvora, vlastitom i kolodvoru poduzetnika Autotransporti Kunštek Krapina, morao uvrstiti troškove usluga navedenog kolodvora u cijenu prijevoza što bi vodilo do povećanja cijene prijevoza.
Agencija je utvrdila da je poduzetnik Presečki grupa d.o.o. ishodio sve potrebne dozvole nadležnih tijela, Ureda države uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave cestovnog prometa, za obavljanje usluge javnog linijskog prijevoza putnika i obavljanja kolodvorskih usluga. Međutim, Vijeće je stava da bi nadležna tijela uprave trebala, prije dodjeljivanja dozvola poduzetnicima koji se nalaze u visokom vladajućem položaju na oba tržišta, kao što je to u konkretnom slučaju poduzetnik Presečki grupa d.o.o. na tržištu javnog linijskog prijevoza putnika u Krapinsko-zagorskoj županiji i tržištu obavljanja kolodvorskih usluga u Gradu Krapini, prvenstveno imati u vidu je li navedenim dodjeljivanjem dozvole za otvaranje drugog autobusnog kolodvora zaista ostvaren i javni interes. Odgovor na to pitanje nije u nadležnosti ove Agencije, već isključivo u nadležnosti tijela koja izdaju rečene dozvole. Međutim, po mišljenju Vijeća, osnovni kriterij za otvaranje i drugog kolodvora u nekom mjestu, pa tako i u Gradu Krapini (s obzirom na broj stanovnika toga Grada, odnosno broj korisnika javnog linijskog prijevoza i kolodvorskih usluga u tom Gradu, a osobito ako dozvolu za otvaranje kolodvora dobiva poduzetnik koji ima vladajući položaj na tržištu javnog linijskog prijevoza putnika na tom području), za nadležna tijela uprave koji daju dozvole trebao bi biti značajno unaprjeđivanje kvalitete usluga pružanja kolodvorskih usluga u tom gradu ili niže cijene tih usluga, a tek posljedično i tržišno natjecanje između poduzetnika koji obavljaju te usluge, jer je u konkretnom slučaju riječ o javnoj usluzi od općeg interesa.
S tim u svezi, Vijeće je utvrdilo da poduzetnik Presečki grupa d.o.o. nije zlouporabio vladajući položaj na mjerodavnom tržištu javnog linijskog prijevoza na teritoriju Krapinsko-zagorske županije u svrhu stjecanja vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu pružanja kolodvorskih usluga na teritoriju Grada Krapine, odnosno nije značajno ograničio tržište pružanja kolodvorskih usluga na teritoriju Grada Krapine na štetu potrošača ili drugih poduzetnika, te navedenim ponašanjem nije došlo do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu u smislu članka 16. stavka 1. i stavka 2. točke 2. ZZTN.
Međutim, budući da je poduzetnik Presečki grupa d.o.o. vertikalno integriran, odnosno poduzetnik koji pored pružanja kolodvorskih usluga u Gradu Krapini ostvaruje i udio od čak 90-100 posto na mjerodavnom tržištu pružanja usluga u javnom linijskom prijevozu na teritoriju Krapinsko-zagorske županije, Agencija će i nadalje pratiti ponašanje poduzetnika Presečki grupa d.o.o. i sve moguće promjene u politici cijena njegovih usluga zbog mogućeg sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja.
Slijedom navedenoga, Agencija je odlučila kao u točki I. izreke ovoga rješenja.
II. Poduzetnik Autotransporti Kunštek Krapina dužan je platiti troškove upravnog postupka, kako je to odlučeno u točki II. izreke ovoga rješenja.
Sukladno članku 3.L322278 stavcima 2. i 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 163/03 i 110/04) te tarifnom broju 2, Tarife upravnih pristojbi, plaća se upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.
Upravna pristojba u iznosu od 5.000,00 kuna za zahtjev za pokretanjem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima u smislu članka 42. ZZTN, pa tako i zahtjev za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu, naplaćuje se sukladno članku 2.L322280, Tarifnom broju 106., točka 1d, Uredbe o izmjeni tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 141/04).
S obzirom da podnositelj zahtjeva u nije uspio u svojem zahtjevu, poduzetnik Autotransporti Kunštek Krapina obveznik je plaćanja upravne pristojbe.
Navedeni iznos poduzetnik Autotransporti Kunštek Krapina dužan je platiti u roku od osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja posebnom uplatnicom, u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u predpolje model »24«, a u polje podatak: 5002-(navesti matični broj).
Poziva se poduzetnik Autotransporti Kunštek Krapina, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, da nakon izvršene uplate, presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostavi Agenciji s pozivom na gornju klasu.
Ukoliko Autotransporti Kunštek Krapina ne izvrši uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu.
III. Podnositeljica zahtjeva, Fanika Vešligaj, podnijela je zahtjev za oslobođenje od plaćanja troškova u privitku kojeg je i preslik Obračunske liste – plaće za vremenski period od 1. studenog do 30. studenoga 2006. Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Postaje prometne policije Krapina, kao poslodavca podnositeljice zahtjeva.
Agencija je u cijelosti oslobodila podnositeljicu zahtjeva, Faniku Vešligaj, od snošenja troškova plaćanja upravne pristojbe, temeljem članka 120. ZoUP, budući da ona ne bi mogla podnijeti snošenje troškova bez štete za njeno nužno uzdržavanje ili uzdržavanje njezine obitelji. Slijedom iznijetoga, odlučeno je kao u točki III. izreke ovoga rješenja.
IV. Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 3. i 8. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«, kako je to odlučeno u točki IV. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2006-02/5
Urbroj: 580-02-06-27-35
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Presečki grupa d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !