Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zabranjeni sporazumi ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 03.04.2009 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/06-01/18 od 30. prosinca 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

944

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9.L445754, 34.L445755 i 35.L445756 stavka 1. točke 2. i 8. te članka 57.L445757 točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku ocjene ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, koje je poduzetnik VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1, zastupan po odvjetniku I.G. iz odvjetničkog društva iz Z., sklapao s više različitih poduzetnika, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 5. sjednice, održane 30. prosinca 2008., po službenoj dužnosti donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Zabranjenim sporazumima u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđuju se odredbe iz Dodatka 3., odnosno Dodatka 4. pod nazivom »Uvjeti prodaje – Vip proizvoda i usluga« i Dodatka 7. pod nazivom »Uvjeti prodaje – Tomato proizvoda i usluga«, koji čine sastavni dio ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao s više različitih poduzetnika označenih kao »Partnera« i »Velikih kupaca«, svi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, određujući navedenim odredbama svojim »Partnerima« i »Velikim kupcima« najveći rabat za daljnju prodaju ugovorenih proizvoda, odnosno minimalnu prodajnu cijenu za daljnju prodaju ugovorenih proizvoda, a riječ je o stranama iz ugovora navedenim u točki 1.1. i 1.2. izreke ovoga rješenja.

1.1. Ugovori s dodatcima iz točke 1. izreke ovoga rješenja sklopljeni između poduzetnika VIPnet d.o.o. i poduzetnika – distributera u statusu »Partnera«: (...)

1.2. Ugovori s dodatcima iz točke 1. izreke ovoga rješenja sklopljeni između poduzetnika VIPnet d.o.o. i poduzetnika – distributera u statusu »Velikog kupca«: (...)

2. Zabranjenim sporazumima u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđuju se odredbe koje uređuju dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao s više različitih poduzetnika, označenih kao »Velikih kupaca«, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, navedenih u točki 1.2. izreke ovoga rješenja i s ostalim poduzetnicima – »Velikim kupcima« kako slijedi: (...)

a riječ je o odredbama u bitnome sljedećeg sadržaja:

a) odredba članka 3.2. navedenih sporazuma, pod nazivom »Popis vlastitih prodajnih mjesta«, koja uređuje kako

VIPnet ima isključivo pravo samostalno odrediti kriterije koje svako prodajno mjesto mora zadovoljavati da bi bilo uključeno ili isključeno iz lanca VIPnetove trgovačke ponude. VIPnet također ima isključivo pravo odrediti koji se dio VIPnetove ponude može ponuditi na određenom prodajnom mjestu te pravo odabrati prodajna mjesta koja namjerava isključiti s Popisa vlastitih prodajnih mjesta.

b) odredba članka 3.3. navedenih sporazuma, pod nazivom »Popis vlastitih prodajnih mjesta«, koja u dijelu glasi:

»Na postupak eventualnog uključenja novostečenog prodajnog mjesta u lanac VIPnetove trgovačke ponude analogno će se primijeniti odredbe članka 3.2.«

c) odredba članku 10.1., odnosno 9.1. navedenih sporazuma, pod nazivom »Marketinške aktivnosti«, koja u bitnome uređuje kako

Svako prodajno mjesto u sastavu Velikog kupca obvezno je držati se uputa VIPneta u pogledu isticanja reklamnog materijala na vidljivom mjestu u prostoru svakog prodajnog mjesta, odnosno s njegove vanjske strane – prvenstveno izlozima, kao i reklamnim panoima postavljenim s vanjske strane objekata u kojima se prodajna mjesta nalaze.

3. Zabranjenim sporazumom u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđuju se odredbe koje uređuju dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, sadržane u članku 1., članku 4. vezano uz članak 3. i članku 6. Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta VIP Partnera, od 23. ožujka 2004., i to samo u dijelu koji se odnosi na Velikog kupca.

4. Ništave su ex lege odredbe iz točke 1., 2. i 3. izreke ovoga rješenja.

5. Utvrđuje se kako je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapanjem zabranjenih sporazuma navedenim u točkama 1., 2. i 3. izreke ovoga rješenja ograničio tržišno natjecanje u razdoblju od 18. veljače 2004. do dana donošenja ovoga rješenja.

6. Nalaže se poduzetniku VIPnet d.o.o. brisanje odredbi u važećim ugovorima, odnosno brisanje odredbi Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta VIP Partnera, od 23. ožujka 2004., koje su utvrđene zabranjenim sporazumom u točkama 1., 2. i 3. izreke ovoga rješenja.

Rok izvršenja: 3 (tri) mjeseca od dana dostave ovoga rješenja.

7. Nalaže se poduzetniku VIPnet d.o.o. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi dokaz (anekse ili nove ugovore, odnosno novi Pravilnik) o ispunjenju naloga iz točke 6. izreke ovoga rješenja.

Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana isteka roka iz točke 6. izreke ovoga rješenja.

8. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. NAČIN POKRETANJA POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 21. veljače 2006. i 13. lipnja 2006. zahtjev i dopunu zahtjeva poduzetnika Iredal d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Kopilica 5 (dalje: Iredal d.o.o.), za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 (dalje: VIPnet d.o.o.), u smislu članka 41.L445759 stavka 1. i članka 42.L445760 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).

U odnosu na zahtjev poduzetnika Iredal d.o.o., a koji se odnosio na utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika VIPnet d.o.o., u smislu članka 16. ZZTN, Agencija je otvorila poseban upravni predmet pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2007-01/18., u koji je prenijela cjelokupnu dokumentaciju koja je bila vezana uz taj zahtjev. S obzirom da je podnositelj zahtjeva 22. studenoga 2007., u tijeku prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu od strane Agencije, u smislu članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, odnosno prije pokretanja postupka, u smislu članka 46. ZZTN, odustao od svog zahtjeva za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika VIPnet d.o.o., Agencija je zaključkom klase: UP/I 030-02/2007-01/18, urbroja: 580-07-05-26-7, od 12. prosinca 2007., odbacila zahtjev poduzetnika Iredal d.o.o. za pokretanje postupka, u smislu članka 41.L445762 stavka 2. ZZTN i članka 125.L445763 stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj: 53/91 i 103/06; dalje: ZUP), jer nije bilo uvjeta za njegovo pokretanje. Naime, podnositelj je sam izričito pisanim putem odustao od svog zahtjeva prije formalnog pokretanja postupka, a na temelju podataka kojima je Agencija raspolagala u prethodnom ispitivanju stanja na mjerodavnom tržištu, u tom predmetu nije bilo niti dostatnih indicija, odnosno javnog interesa za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika VIPnet d.o.o. po službenoj dužnosti, u smislu članka 16. ZZTN.

Međutim, predmetni zahtjev poduzetnika Iredal d.o.o. sadržavao je indicije kako bi Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga koje je sklopio poduzetnik Iredal d.o.o. s poduzetnikom VIPnet d.o.o. mogao biti ocijenjen zabranjenim sporazumom, u smislu članka 9. stavka 1. ZZTN. Stoga je Agencija, u predmetu pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/06-01/18, podnesak poduzetnika Iredal d.o.o., od 21. veljače 2006. i dopunu tog podneska, od 13. lipnja 2006., u smislu članka 124. stavka 2. ZUP-a, prihvatila kao inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja po službenoj dužnosti, jer je zbog indicija koje su predmetni podnesci sadržavali bilo potrebno utvrditi jesu li, u konkretnom slučaju, sporazumi koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao sa svojim kupcima u veleprodaji i maloprodaji, među ostalima i s poduzetnikom Iredal d.o.o., počevši od 2004. godine na dalje, zabranjeni sporazumi iz članka 9. ZZTN, odnosno je li riječ o sporazumima iz članka 10. ZZTN, koji ispunjavaju uvjete za skupno ili pojedinačno izuzeće od primjene članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume.

Nakon zaprimanja navedene inicijative poduzetnika Iredal d.o.o., Agencija je temeljem članka 37. točke 8. i 9. ZZTN, prikupljala podatke i obavijesti od poduzetnika radi utvrđivanja stanja na tržištu, a u svrhu utvrđivanja postoje li dostatni uvjeti za pokretanje postupka ocjene sporazuma po službenoj dužnosti, u smislu članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, a primjenom članka 9. ZZTN.

Također, Agencija je radi utvrđivanja stanja na tržištu u ovom konkretnom slučaju koristila i podatke prikupljene u prethodno opisanom predmetu utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika VIPnet d.o.o. koji je Agencija vodila pod klasom UP/I 030-02/2007-01/18.

Dana 7. travnja 2006. i 31. svibnja 2006. Agencija je od poduzetnika VIPnet d.o.o. zaprimila ugovore o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta.

Nakon dostave zatraženih očitovanja i dostave predmetnih ugovora, Agencija je zaključkom klase: UP/I-030-02/2006-01/18, urbroja: 580-02-03-10-11, od 3. srpnja 2006., temeljem članka 127. stavaka 1. i 3. ZUP-a, spojila upravne stvari i to:

– ocjenu svih ugovora o prodaji VIPnet proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, kojima poduzetnici stječu status »Partnera«, i

– ocjenu svih ugovora o prodaji VIPnet proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, kojima poduzetnici stječu status »Velikog kupca«.

Nadalje, Agencija je po službenoj dužnosti zaključkom klase: UP/I-030-02/2006-01/18, urbroja: 580-02-06-10-12, od 3. srpnja 2006., pokrenula postupak ocjene sukladnosti s odredbama ZZTN ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, sklopljenih s različitim poduzetnicima, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u smislu članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, a temeljem članka 9. i 10. ZZTN.

Naime, sukladno članku 9. stavku 1. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, ograničava ili nadzire proizvodnja, tržišta tehnološki razvoj ili ulaganje, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, te uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

Odredbom članka 9. stavka 2. ZZTN propisano je da su sporazumi iz stavka 1. tog članka, koji se ne mogu izuzeti u smislu članka 10. ZZTN, ništavi.

Sporazumi mogu biti izuzeti od zabrane iz članka 9. ZZTN pod uvjetima propisanim člankom 10. tog zakona. Izuzeće od zabrane može biti utvrđeno za sporazum koji kumulativno i to za cjelokupno vrijeme njegova trajanja ispunjava dva pozitivna i dva negativna kriterija iz članka 10. ZZTN.

Pozitivni kriteriji iz članka 10. stavka 1. ZZTN su:

– sporazum mora pridonositi unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja, te

– pružati potrošačima razmjernu korist.

Negativni kriteriji iz članka 10. stavka 2. ZZTN su:

– ne mogu se poduzetnicima nametati ograničenja koja nisu neophodna za postizanje navedenih ciljeva (podrazumijevaju se ciljevi navedeni pod pozitivnim kriterijima iz članka 10. stavka 1. ZZTN) i

– ne može se poduzetnicima omogućiti isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta za robe i ili usluge koje su predmet sporazuma.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka primijenila odredbe ZZTN, Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucijeL445765 (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o vertikalnim sporazumima), Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL445766 (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredbe o mjerodavnom tržištu), te Zakona o općem upravnom postupkuL445767 (»Narodne novine«, broj: 53/91 i 103/06; dalje: ZUP), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN, kao posebnog zakona.

Nadalje, Agencija je pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o zabranjenim sporazumima, u smislu odredaba ZZTN, podredno, na odgovarajući način, primjenjivala kriterije poredbenog prava Europskih zajednica. Naime, cjelokupna pravna stečevina EZ-a (acquis communautaire) služi kao interpretativni instrument i za primjenu odredbi ZZTN, a osobito u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tog zakona.

Člankom 35. stavkom 3. ZZTN propisano je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01; dalje: SSP), na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim zajednicama. Člankom 70. stavkom 2. SSP, koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije. Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europskih zajednica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/01), sklopljen 29. listopada 2001., sadržavao je sadržajno istovjetne odredbe o tržišnom natjecanju kao i SSP i privremeno se primjenjivao počevši od 1. siječnja 2002., a stupio je na snagu 1. ožujka 2002., te je bio u primjeni sve do stupanja na snagu SSP, odnosno do 1. veljače 2005.

Stoga je Agencija izvršila uvid i u odredbe Uredbe Europske komisije br. 2790/1999 od 22. prosinca 1999. o primjeni članka 81(3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađeno djelovanje (Službeni list L 336, 29/12/1999), Obavijesti Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja, [tekst značajan za EEA – Europski gospodarski prostor], (Službeni list Europske komisije, C 291, 13/10/2000; dalje: Smjernice za vertikalna ograničenja), odnosno u odredbe Obavijesti Komisije – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora, [tekst značajan za EEA – Europski gospodarski prostor], (Službeni list Europske komisije, 2004/C 101/08). Svi navedeni dokumenti objavljeni su u prijevodu na hrvatskom jeziku na službenim Internet stranicama Agencije: www.aztn.hr.

3. POSTUPAK OCJENE SPORAZUMA

Predmet postupka ocjene sporazuma pred Agencijom, koji se vodi pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/06-01/18, su sporazumi pod nazivom »Ugovori o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta« (dalje: Ugovor) koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao s više poduzetnika, svi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predmetni sporazumi su tipski ugovori koji se razlikuju s obzirom na činjenicu da sklapanjem istih pojedini poduzetnici stječu status »Partnera«, odnosno »Velikog kupca«. Ovo iz razloga što poduzetnici koji imaju status »Velikog kupca«, prema navodima poduzetnika VIPnet d.o.o., imaju samo pravo prodavati VIPme CD boxove i VIPme bonove, i to ne putem vlastitih maloprodajnih mjesta, već je rečena roba u pravilu namijenjena daljnjoj prodaji, dok poduzetnici koji imaju status »Partnera« imaju razvijen sustav vlastitih prodajnih mjesta na kojima prodaju robu i isti prodaju veći broj različitih proizvoda i usluga. To znači da Partneri prodaju VIPme CD boxove, VIPme komplete, VIPme bonove, mobilne uređaje, te obavljaju i aktivaciju pretplatnika. Partneri imaju pravo pružati sve usluge kao što ih pruža i poduzetnik VIPnet d.o.o. na vlastitim prodajnim mjestima.

Uvidom u sadržaj svih dostavljenih predmetnih sporazuma, Agencija je utvrdila kako je potrebno izvršiti pravnu analizu u odnosu na pravnu prirodu predmetnih sporazuma jer je temeljem sadržaja pojedinih odredaba ugovora proizlazilo kako je djelomično riječ o agencijskim, odnosno komisionim ugovorima, a pojedini ugovori imaju i naziv »ugovori o komisionoj prodaji«.

Ovo je bilo posebno važno utvrditi u ovome postupku, budući da se komisioni ugovori, odnosno u pravu i politici tržišnog natjecanja, agencijski ugovori ne smatraju zabranjenim sporazumima, u smislu članka 9. ZZTN (odgovarajući članak 81. stavak 1. i 2. Ugovora osnivanju EZ).

Osnovna smjernica pri utvrđivanju pravne prirode ugovora, odnosno je li u konkretnom slučaju riječ o vertikalnom sporazumu, u smislu članka 9. ZZTN ili je riječ o agencijskom ugovoru, je u činjenici tko snosi komercijalni i financijski rizik poslovanja, a s obzirom na predmet ugovora. Karakteristike agencijskog ugovora nisu određene, već se oblici rizika utvrđuju posebno za svaki slučaj.

Stoga je Agencija izvršila uvid i u kriterije iz pravne stečevine EZ, odnosno u kriterije iz Obavijesti Europske komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja te je utvrdila kako se ugovori o zastupanju odnose na slučajeve u kojima je pravna ili fizička osoba (zastupnik) ovlaštena pregovarati i/ili sklapati ugovore u korist druge osobe (nalogodavca), bilo u ime zastupnika ili u ime nalogodavca za:

– kupnju robe ili usluga od strane nalogodavca, ili

– prodaju robe ili usluga koje dobavlja nalogodavac.

U slučaju tzv. »pravih« ugovora o zastupanju, obveze zastupnika koje se tiču pregovaranja i/ili zaključivanja ugovora u ime nalogodavca ne spadaju u područje primjene odredbi članka 81. stavka 1. Ugovora o EZ. Odlučujući čimbenik u ocjeni je li članak 81. Ugovora o EZ primjenjiv financijski je ili komercijalni rizik koji snosi zastupnik u odnosu na aktivnosti za koje je imenovan zastupnikom od strane nalogodavca. Tzv. »nepravi« ugovori o zastupanju mogu biti obuhvaćeni člankom 81. stavkom 1. Ugovora o EZ i u tom se slučaju primjenjuje Uredba o skupnim izuzećima kao i drugi odjeljci Smjernica. Postoje dvije vrste financijskog ili komercijalnog rizika koje su bitne pri ocjeni prave prirode ugovora o zastupanju kako je to predviđeno člankom 81. stavkom 1. Ugovora o EZ. Prvo, to su rizici koji se direktno odnose na sklopljene ugovore i/ili pregovore o ugovorima zastupnika u korist nalogodavca, kao npr. financiranje skladišnih zaliha. Dalje, to su rizici koji se odnose na tržišno specifična ulaganja.

Na okolnost utvrđivanja pravne prirode predmetnih sporazuma, Agencija je zatražila pisano očitovanje slučajno odabranih pojedinih ugovornih strana i poduzetnika VIPnet d.o.o.

Na temelju zaprimljenih podataka, Agencija je utvrdila kako je, u odnosu na prodaju proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o., u konkretnom slučaju riječ o vertikalnim sporazumima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja koji podliježu ocjeni Agencije.

Nadalje, utvrđeno je kako su distributeri u statusu »Partnera«, temeljem ugovora imali i pravo obavljati različite usluge poput aktivacije pretplatnika, odnosno sklapanja pretplatničkih ugovora s krajnjim kupcima, mijenjanje tarifnih paketa i druge usluge, a koje su obavljali u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. Naime, dio predmetnih ugovora sklopljenih s »Partnerima«, a koji se odnose na pružanje gore navedenih usluga, a koje su distributeri obavljali u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o., predstavljaju komisione ugovore te se ne smatraju sporazumima, u smislu članka 9. ZZTN i ne podliježu ocjeni Agencije. Budući da predmetni sporazumi u dijelu koji se odnosi na pružanje usluga od strane distributera u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. ne predstavlja vertikalni sporazum, isti u tom dijelu nisu bili predmet ovog postupka pred Agencijom.

Također, uvidom u cjelokupan sadržaj rečenih ugovora koji podliježu ocjeni Agencije u predmetnom postupku utvrđeno je da ugovori, kojima poduzetnici stječu status »Partnera«, odnosno »Velikog kupca«, sadrže određena ograničenja karakteristična za ugovore o isključivoj kupnji odnosno ugovore o selektivnoj distribuciji. Stoga je u postupku bilo potrebno nesporno utvrditi je li riječ o dopuštenim odredbama predmetnih sporazuma u smislu ZZTN, odnosno odredbama kojima se ne ograničava tržišno natjecanje jer predmetni sporazumi ispunjavaju sve uvjete iz članka 10. ZZTN, koji se odnose na unaprjeđenje distribucije robe i/ili usluga i koji potrošačima pružaju razmjernu korist, a kojim se poduzetnicima ne nameću ograničenja koja nisu neophodna za postizanje navedenih ciljeva, te kojim se poduzetnicima ne omogućuje isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe i/ili usluge koje su predmetom sporazuma, pa mogu biti pojedinačno ili skupno izuzeti od primjene odredbi članka 9. ZZTN, odnosno ako tome nije tako je li riječ o zabranjenim sporazumima iz članka 9. ZZTN.

3.1. Agencija je zaključkom o pokretanju postupka označila spornima pojedine odredbe Ugovora, kojima poduzetnici stječu status »Partnera«, za koje je bilo potrebno u postupku nesporno utvrditi je li riječ o odredbama kojima je cilj ili posljedica sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, u smislu članka 9. ZZTN.

Riječ je o sljedećim odredbama:

1. ODREDBE UGOVORA:

Članak 3.2.

»VIPnet ima isključivo pravo samostalno odrediti kriterije koje svako prodajno mjesto mora zadovoljavati da bi bilo uključeno ili isključeno iz lanca VIPnetove trgovačke i pretplatničke ponude. VIPnet također ima isključivo pravo odrediti koji se dio VIPnetove ponude može ponuditi na određenom prodajnom mjestu, te pravo odabrati prodajna mjesta koja namjerava uključiti odnosno isključiti s Popisa vlastitih prodajnih mjesta i Popisa ostalih prodajnih mjesta.«

Članak 3.3.

»Ukoliko Partner za trajanja ovog Ugovora ne bilo koji način proširi i/ili promijeni postojeću mrežu prodajnih mjesta, obvezan je u roku od 8 dana od dana nastanka promjene predmetnog prodajnog mjesta o tome pismeno obavijestiti VIPnet. Na postupak eventualnog uključenja novostečenog prodajnog mjesta u lanac VIPnetove trgovačke ponude analogno će se primijeniti odredbe iz stavka 3.2. ovog članka.«

Članak 3.5.

»Partner je dužan u roku od 8 dana od primitka obavijesti VIPneta o isključenju odnosnog prodajnog mjesta, postupiti prema uputama VIPneta i izvršiti sve radnje radi povlačenja zatečenih proizvoda iz ponude VIPneta, propagandnih materijala i obrazaca iz odnosnog prodajnog mjesta i povučenu robu zajedno s popisom o vrsti i količinama vratiti VIPnetu, odnosno prema VIPnetovim uputama izvršiti raspodjelu robe zatečene na isključenom prodajnom mjestu ostalim prodajnim mjestima uključenima u lanac VIPnetove trgovačke i pretplatničke ponude.«

• Agencija je sporne odredbe ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Članak 3.2., 3.4. i 3.5. Ugovora, pod nazivom Popis vlastitih prodajnih mjesta, sadrže ograničenja karakteristična za ugovore o selektivnoj distribuciji te je u postupku pred Agencijom potrebno utvrditi jesu li isti objektivno ili subjektivno određeni. Rečeno je važno iz razloga utvrđivanja ispunjavanja pozitivnih i negativnih kriterija za pojedinačno ili skupno izuzeće, u smislu članka 10. ZZTN, odnosno iz razloga utvrđivanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 9. stavka 1. ZZTN.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na članak 3.2. i 3.3. i 3.5. predmetnih sporazuma

Poduzetnik VIPnet d.o.o. ima pravo samostalno odrediti kriterije za svako prodajno mjesto koji su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima koje moraju zadovoljiti prodajna mjesta. Riječ je, po mišljenju poduzetnika VIPnet d.o.o., o objektivno i transparentno određenim kriterijima.

2. ODREDBA UGOVORA:

Članak 16.

»Partner se obvezuje da za trajanja ovog Ugovora neće pružati usluge ili poduzimati bilo kakve druge aktivnosti slične uslugama iz ovog Ugovora bilo kojem VIPnetovu konkurentu na području telekomunikacija.«

• Agencija je spornu odredbu ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Članak 16. Ugovora, pod nazivom Zabrana konkurencije, gdje je potrebno utvrditi je li riječ o odredbi kojom se sudionicima unutar selektivnog distribucijskog sustava nameće obveze da ne distribuiraju pojedine zamjenske proizvode od dobavljača (tržišnih takmaca), a što bi za posljedicu mogli imati nemogućnost izuzeća predmetnog sporazuma, u smislu članka 10. ZZTN.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na članak 16. predmetnih sporazuma

Navedena odredba ne utječe na mogućnost »Partnera« da na prodajnim mjestima prodaje zamjenske proizvode tržišnim takmacima poduzetnika VIPnet d.o.o. ili da u svojim drugim prodajnim prostorima koji nisu uključeni u VIPnetov prodajni lanac prodaje zamjenske proizvode i pruža usluge tržišnim takmacima poduzetnika VIPnet d.o.o.

Odredbe sadržane u Dodatku 3., odnosno Dodatku 7. predmetnih sporazuma

U bitnome riječ je o odredbama kojima se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

• Agencija je spornu odredbu ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»U dijelu koji se odnosi na određivanje rabata i dodatnog rabata za daljnju prodaju (prodaja Partnera ostalim prodajnim mjestima i kupcima), potrebno je utvrditi je li riječ o odredbi koja predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja, pa se na takav ugovor, u pravilu, ne može primijeniti izuzeće, u smislu članka 10. ZZTN.«

»Nadalje, kod obje vrste ugovora potrebno je detaljno razjasniti kriterije za određivanje kvartalnog plana budući da iz priloženih ugovora proizlazi da ne postoji jedinstveni kvartalni plan, koji bi vrijedio za sve »Partnere«, odnosno »Velike kupce«, nego je isti određivan zasebno za svakog poduzetnika.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na Dodatak 3., odnosno Dodatak 7. predmetnih sporazuma

Ima za svrhu odrediti maksimalni rabat koji odobrava poduzetnik VIPnet d.o.o. U odnosu na kvartalne planove, ugovorne strane suglasno procjenjuju pretpostavljanu količinu proizvoda koja će se prodati u određenom kvartalu. Kvartal za prethodnu godinu određuje se neovisno s drugim kvartalnim planovima za tu ili prethodnu godinu.

3.2. Agencija je zaključkom o pokretanju postupka označila spornima pojedine odredbe Ugovora, kojima poduzetnici stječu status »Velikog kupca«, za koje je bilo potrebno u postupku nesporno utvrditi je li riječ o odredbama kojima je cilj ili posljedica sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, u smislu članka 9. ZZTN.

Riječ je o sljedećim odredbama:

1. ODREDBA UGOVORA:

Članak 3.2.

»VIPnet ima isključivo pravo samostalno odrediti kriterije koje svako prodajno mjesto mora zadovoljavati da bi bilo uključeno ili isključeno iz lanca VIPnetove trgovačke ponude. VIPnet također ima isključivo pravo odrediti koji se dio VIPnetove ponude može ponuditi na određenom prodajnom mjestu te pravo odabrati prodajna mjesta koja namjerava isključiti s Popisa vlastitih prodajnih mjesta.«

Članak 3.3.

»Ukoliko kupac za trajanja ovog ugovora na bilo koji način proširi i/ili promijeni postojeću mrežu prodajnih mjesta, obvezan je u roku od 8 dana od dana nastanka promjene predmetnog prodajnog mjesta o tome pismeno obavijestiti VIPnet. Na postupak eventualnog uključenja novostečenog prodajnog mjesta u lanac VIPnetove trgovačke ponude analogno će se primijeniti odredbe članka 3.2.«

• Agencija je spornu odredbu ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Članak 3.2. i članak 3.3. Ugovora, pod nazivom: »Popis vlastitih prodajnih mjesta«, sadrže ograničenja karakteristična za ugovore o selektivnoj distribuciji te je u postupku pred Agencijom bilo potrebno utvrditi jesu li kriteriji koje prodajna mjesta moraju ispuniti objektivno ili subjektivno određeni. Rečeno je važno iz razloga utvrđivanja ispunjavanja pozitivnih i negativnih kriterija za pojedinačno ili skupno izuzeće, u smislu članka 10. ZZTN, odnosno iz razloga utvrđivanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 9. stavka 1. ZZTN.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na članak 3.2. i 3.3. predmetnih sporazuma

Poduzetnik VIPnet d.o.o. ima pravo samostalno odrediti kriterije za svako prodajno mjesto koji su utvrđeni Pravilnikom o uvjetima koje moraju zadovoljiti prodajna mjesta. Riječ je, po mišljenju poduzetnika VIPnet d.o.o., o objektivno i transparentno određenim kriterijima.

2. ODREDBA UGOVORA:

Članak 5.4.

»Veliki kupac dužan je pridržavati se rokova u skladu sa stavkom 4.4. ovog Ugovora i proizvode na vrijeme naručiti kako bi VIPnet mogao osigurati isporuku naručenih proizvoda do mjesta isporuke. To se osobito odnosi na slučaj uvođenja novih proizvoda na tržište, objave periodičnih sniženja cijena kao i na sve druge promjene u VIPnetovoj ponudi.«

• Agencija je spornu odredbu ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Članak 5.4. Ugovora, pod nazivom Isporuka, u dijelu koji se odnosi na obveze »Velikog kupca« u slučaju uvođenja novih proizvoda na tržište, objave periodičnih sniženja cijena i drugih promjena u VIPnetovoj ponudi.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na članak 5.4. predmetnih sporazuma

Kod objave periodičnih sniženja cijena zbog pojačanog interesa za proizvodima, VIPnet se treba pravovremeno obavijestiti radi planiranja količina.

3. ODREDBA UGOVORA:

Članak 9.2.

»Veliki kupac se obvezuje putem prodajnih mjesta u svom sustavu kontinuirano pratiti stanje na tržištu i promptno izvijestiti VIPnet ukoliko uoči neovlašteno upotrebljavanje žiga, slogana imena i proizvoda i kojeg drugog prava industrijskog ili intelektualnog vlasništva, VIPnet, bez obzira na činjenicu da li je riječ o ponašanju, izobličavanju, podržavanju bitnih elemenata i drugim oblicima povrede.«

• Agencija je spornu odredbu ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Članak 9.2 Ugovora, pod nazivom Korištenje zaštićenih žigova, slogana, imena i/ili oznake marke i drugih prava industrijskog i intelektualnog vlasništva VIPneta.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na članak 9.2. predmetnih sporazuma

Odredba kojom VIPnet d.o.o. osigurava pravo intelektualnog vlasništva.

4. ODREDBA UGOVORA:

Članak 10.1.

»Veliki kupac, odnosno svako prodajno mjesto u njegovom sastavu obvezno je držati se uputa VIPneta u pogledu isticanja reklamnog materijala na vidljivom mjestu u prostoru svakog prodajnog mjesta, odnosno s njegove vanjske strane-prvenstveno izlozima, kao i reklamnim panoima postavljenim s vanjske strane objekata u kojima se prodajna mjesta nalaze.«

• Agencija je spornu odredbu ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Članak 10.1. Ugovora, pod nazivom Marketinške aktivnosti.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na članak 10.1. predmetnih sporazuma

Ova odredba je neprimjenjiva budući da Veliki kupci nemaju izloge, već obavljaju veleprodaju.

5. ODREDBA UGOVORA:

Dodatak 3.

U bitnome riječ je o odredbi kojom se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

• Agencija je spornu odredbu Dodatak 3. Ugovora zaključkom o pokretanju postupka obrazložila kako slijedi:

»Dodatak 3. Ugovora, pod nazivom Uvjeti prodaje, koji se odnose na određivanje najvećeg rabata za daljnju prodaju, jer je potrebno utvrditi je li riječ o odredbi koja predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja, pa se na takav ugovor, u pravilu, ne može primijeniti izuzeće, u smislu članka 10. ZZTN.«

• Obrazloženje poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006. u odnosu na Dodatak 3. predmetnih sporazuma

Ima za svrhu odrediti maksimalni rabat koji VIPnet odobrava Velikom kupcu za daljnju prodaju VIPme CD boxa. Veliki kupac koji god rabat veći od 25 kuna primijenio prema krajnjem kupcu neće moći od VIPneta ostvariti veći rabat od najvećeg rabata za daljnju prodaju utvrđenog u Dodatku 3. Ugovora.

U odnosu na kvartalne planove, stranke suglasno procjenjuju pretpostavljanu količinu proizvoda koja će se prodati u određenom kvartalu. Kvartal za prethodnu godinu određuje se neovisno s drugim kvartalnim planovima za tu ili prethodnu godinu.

Nakon što je Agencija utvrdila činjenice za koje je smatrala odlučujućim u ovom postupku, dostavila je poduzetniku VIPnet d.o.o., temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 2. sjednice, održane 13. studenoga 2008., Obavijest o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u predmetnom postupku, klase: UP/I 030-02/06-01/18, urbroja: 580-05-08-26-131, od 13. studenoga 2008., s pozivom na dostavu očitovanja poduzetnika VIPnet d.o.o. i s pozivom za usmenu raspravu.

Naime, prije donošenja konačne odluke u navedenom upravnom postupku, temeljem članka 135. stavka 1. i članka 143. stavka 3., u svezi s člankom 8. ZUP-a, odnosno temeljem članka 35. stavka 1. točke 8. i stavka 3. ZZTN, Agencija upoznaje stranku s rezultatima do sada provedenog postupka i učincima za koje je ocijenila kako bi mogli biti protutržišni (prema mjerodavnom poredbenom pravu Europske zajednice postupak poznat pod nazivom engl. »statement of objection«).

Kako bi nesporno utvrdila sve relevantne činjenice u konkretnom slučaju, Agencija je spomenutom Obaviješću između ostalog pozvala poduzetnika VIPnet d.o.o. i na očitovanje u svezi postojanja uvjeta za primjenu članka 10. ZZTN.

U svezi postojanja uvjeta iz članka 10. ZZTN, poduzetnik VIPnet d.o.o. samo načelno u očitovanju od 22. studenoga 2007. navodi kako predmetni ugovori pridonose unaprjeđenju distribucije robe i usluga, promiču tehnološki i gospodarski razvoj i potrošačima pružaju korist. Predmetnim ugovorima, prema navodima poduzetnika VIPnet d.o.o. utvrđeni su standardi koje mora zadovoljiti prodajno mjesto (pružanje informacija, stručno osposobljavanje, garancija proizvoda, korištenje žiga, marketinška djelatnost). Međutim, poduzetnik VIPnet d.o.o. nije detaljnije pojasnio na koji to način predmetni ugovori koji sadržavaju dodatne obveze za distributere koji vrše prodaju predmetnih proizvoda trećima za daljnju prodaju ispunjavaju kumulativno sve propisane uvjete iz članka 10. ZZTN, a osobito ne na način kako je to određeno kriterijima iz pravne stečevine EZ-a koja služi kao interpretativni instrument i za primjenu odredbi ZZTN, a osobito u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tog zakona. U konkretnom slučaju riječ je o kriterijima iz Obavijesti Komisije – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora (odgovarajući članak 10. ZZTN) koje su objavljene u prijevodu na hrvatskom jeziku na službenim internet stranicama Agencije: www.aztn.hr.

Dana 4. prosinca 2008. Agencija je zaprimila očitovanje na dostavljenu Obavijest od punomoćnika poduzetnika VIPnet d.o.o. u kojem se u bitnome navodi da u predmetnim sporazumima nisu utvrđene prodajne cijene. Najveći rabat za daljnju prodaju označavao je rabat koji je poduzetnik VIPnet d.o.o. preporučivao ugovornim stranama za daljnju prodaju predmetnih proizvoda. Poduzetnik VIPnet d.o.o. nije vršio kontrolu niti je na bilo koji način zahtijevao ispunjenje nespretno nazvanih odredbi o maksimalnom rabatu od ugovornih strana. Poduzetnik VIPnet d.o.o. nije od ugovornih strana zahtijevao izvršenje spornih odredbi niti su ih ugovorne strane izvršavale u praksi. Predmetne sporne odredbe nisu se provodile u praksi. U odnosu na predmetne ugovore sklopljene nakon 1. studenoga 2006., poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi kako uvjeti prodaje i cijene proizvoda i usluga predstavljaju maksimalnu prodajnu cijenu. U odnosu na predmetne ugovore koji su sklopljeni prije 1. studenoga 2006., riječ je o preporučenim cijenama. U odnosu na pravu prirodu predmetnih sporazuma, poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi kako se u konkretnom slučaju radi o neimenovanom i specifičnom vertikalnom sporazumu te kako nije riječ o isključivoj ili selektivnoj distribuciji, odnosno kako nije riječ o franchisingu, isključivoj kupnji ili opskrbi. Prema navodima poduzetnika VIPnet d.o.o., ugovorne strane – distributeri prodaju obavljaju isključivo putem vlastitih i ostalih prodajnih mjesta koja zadovoljavaju uvjete utvrđene između ugovornih strana. Ugovorne strane – distributeri prodavali su predmetne proizvode putem vlastitih prodajnih mjesta ili trećim osobama koje su imale prodajna mjesta koja su ispunjavala dogovorene uvjete. Poduzetnik VIPnet d.o.o. detaljnije je obrazložio način obavljanja prodaje predmetnih proizvoda utvrđenih u predmetnim ugovorima. Također, očitovao se kako se predmetni proizvodi prodaju isključivo putem prodajnih mjesta koja zadovoljavaju određene prodajne uvjete. Uvjeti koje moraju zadovoljiti prodajna mjesta jednaka su za vlastita i ostala prodajna mjesta. Način na koji ugovorne strane osiguravaju da drugi poduzetnici putem ostalih prodajnih mjesta ispunjavaju utvrđene uvjete ostavljen je u potpunosti ugovornim stranama (Partnerima i Velikim kupcima). U tom smislu, poduzetnik VIPnet d.o.o. nadalje navodi kako su predmetni ugovori sklapani s Partnerima i Velikim kupcima jer su oni mogli odgovarati za takve uvjete, odnosno u protivnom ne bi trećim poduzetnicima prodavali predmetne proizvode. Pravilnim ugovornim odnosom, Partneri i Veliki kupci mogli su osigurati da njihovi ugovorni partneri poštuju svoje obveze. U odnosu na odredbu o zabrani konkurencije, koja je sadržana u sporazumima sklopljenim u 2004. godini i to isključivo s Partnerima, poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi kako ista ni na koji način nije onemogućavala prodaju zamjenskih proizvoda tržišnim takmacima. Stoga je predmetnu odredbu poduzetnik VIPnet d.o.o. i brisao u predmetnim sporazumima koje je sklapao u 2006. godini.

Usmena rasprava

Radi pružanja mogućnosti poduzetniku VIPnet d.o.o. da se u postupku očituje o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je temeljem odredbe članka 54. stavka 2. ZZTN, 10. prosinca 2008., održala usmenu raspravu.

Na usmenoj raspravi, održanoj 10. prosinca 2008., punomoćnik poduzetnika VIPnet d.o.o. u bitnome se očitovao da se sankcije predviđene u predmetnim ugovorima nisu primjenjivale u praksi, a što pokazuje i ekonomska analiza Agencije iz njene Obavijesti od 13. studenoga 2008., iz koje proizlazi da su određeni poduzetnici s kojima je poduzetnik VIPnet d.o.o. bio u ugovornom odnosu vršili prodaju i pod drugim uvjetima u odnosu na one koji su utvrđeni kao navodno obvezujući u predmetnim ugovorima. U odnosu na odredbu Dodatka 3. predmetnog ugovora, može se smatrati kako je riječ o preporučenoj cijeni, a što pokazuje činjenica kako se ugovorne strane nisu toga pridržavale. U odnosu na uvjete koje mora ispunjavati prodajno mjesto, poduzetnik VIPnet d.o.o. nadalje izjavljuje kako većina utvrđenih kriterija proizlazi iz obveza iz propisa o trgovini koje se odnose na minimalne tehničke uvjete za djelatnost trgovine, a ostali uvjeti predstavljaju uobičajene zahtjeve za prodaju ovakve vrste proizvoda u Republici Hrvatskoj. Prema navodima poduzetnika VIPnet d.o.o., uvjeti, odnosno kriteriji koje su morala ispuniti prodajna mjesta istovjetni su, kako za vlastita, tako i za ostala prodajna mjesta. Smisao je bio da se prodaje isključivo putem prodajnih mjesta, bilo vlastitih, bilo ostalih, koja ispunjavaju tražene uvjete. Poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi kako su Partneri i Veliki kupci prodavali predmetne proizvode isključivo trgovcima na malo.

U odnosu na odredbu o zabrani konkurencije, poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi kako se odredba o zabrani konkurencije nije primjenjivala u praksi, navedena odredba omaškom je stavljena u navedene ugovore, a po pokretanju ovog postupka uklonjena je iz ugovora. Poduzetnik VIPnet d.o.o. nije primjenjivao sankcije predviđene predmetnim ugovorom te nije vršio kontrolu nad provedbom rečene odredbe, budući da nije smatrao predmetnu odredbu dijelom ugovora.

Na usmenoj raspravi poduzetnik VIPnet d.o.o. dostavio je u spis predmeta i obavijesti o raskidu određenih predmetnih ugovora.

Dana 19. prosinca 2008. Agencija je zaprimila očitovanje poduzetnika VIPnet d.o.o. u kojem se u bitnome dostavljaju obavijesti o predmetnim ugovorima koji su na snazi, odnosno koji su u međuvremenu stavljeni van snage.

4. STRANE PREDMETNIH UGOVORA

4.1. VIPnet d.o.o.

Poduzetnik VIPnet d.o.o. registriran je u Sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj pod matičnim brojem 080253268. Društvo je osnovano 18. listopada 1998. godine. Jedini osnivač društva VIPnet d.o.o. je poduzetnik Mobilkom Beteligungsgesellschaft mbH iz Austrije. Mobilkom Beteligungsgesellschaft mbH povezano je društvo poduzetnika Mobilkom Austria AG iz Austrije koje ima stopostotni udjel u temeljnom kapitalu istoga. Poduzetnik Telekom Austria AG iz Austrije je najveći telekomunikacijski operator u Austriji i ujedno stopostotni imatelj udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Mobilkom Austria AG.. Osnovna djelatnost poduzetnika Mobilkom Austria AG pružanje je javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, a tu djelatnost ili izravno ili putem povezanih društava obavlja na teritoriju Austrije, Slovenije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

Poduzetnik VIPnet d.o.o. jedini je osnivač poduzetnika VIPnet usluge d.o.o. koji je osnovan u ožujku 2005. godine. Poduzetnik VIPnet d.o.o. dobio je u rujnu 1998. godine koncesiju za GSM mrežu na teritoriju Republike Hrvatske i time postao drugi koncesionar GSM mreže na teritoriju Republike Hrvatske. S komercijalnim radom započeo je 1999. godine. Poduzetnik VIPnet d.o.o. dobio je koncesiju za WiMAX i dozvolu za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži.

Među ostalim djelatnostima, poduzetnik VIPnet d.o.o. pruža javnu govornu uslugu u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži privatnim i poslovnim korisnicima. S obzirom na pružanje usluga privatnim korisnicima, poduzetnik VIPnet d.o.o. među ostalim pruža i prepaid usluge. Ove usluge poduzetnik VIPnet d.o.o. u Republici Hrvatskoj pruža pod tržišnim imenima VIPme i Tomato.

4.2. Distributeri

Distributeri su različiti poduzetnici koji vrše distribuciju proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. Razlikuju se dvije vrste ugovora između poduzetnika VIPnet d.o.o. i distributera, s obzirom na status distributera kao strane ugovora. Tako se razlikuju distributeri u statusu »Partnera« i distributeri u statusu »Velikog kupca«. »Partneri«, osim distribucije proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o., pružaju i usluge korisnicima u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. Pri tome se misli na sastavljanje i preuzimanje zahtjeva za priključenje na VIPnetovu telekomunikacijsku mrežu kao i sve druge aktivnosti koje obavljaju u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. Oni te aktivnosti obavljaju putem sustava vlastitih prodajnih mjesta i ostalih prodajnih mjesta. Distributeri u statusu »Velikog kupca« distribuiraju proizvode iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. u svoje ime i za svoj račun. Iste prodaju putem sustava vlastitih prodajnih mjesta i ostalih prodajnih mjesta.

Za razlikovanje »Velikog kupca« i »Partnera« u nastavku se navode činjenice utvrđene u postupku ocjene sporazuma. Poduzetnik VIPnet d.o.o., u svom dopisu zaprimljenom u Agenciji 31. svibnja 2006. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-02-06-10-10, među ostalim navodi da cit. »Svi »veliki kupci« prodaju isključivo i samo VIPme boxove i bonove i to uglavnom ne preko vlastitih prodajnih mjesta, već je ta roba u pravilu namijenjena daljnjoj prodaji.« Nadalje, poduzetnik VIPnet d.o.o. u bitnome navodi da ostali poduzetnici tj. »Partneri« imaju razvijen sustav vlastitih prodajnih mjesta na kojima prodaju robu i prodaju veći broj različitih proizvoda i usluga. Pri tome navodi primjer poduzetnika u statusu »Partnera« obrazlažući kako isti vrši prodaju VIPme CD boxova, VIPme kompleta, VIPme bonova, kompletne ponude mobilnih uređaja te isto tako vrši i aktivaciju pretplatnika.

Na temelju utvrđenih činjenica nastavno se navode obilježja »Velikog kupca« i »Partnera« kao distributera.

Prvo obilježje odnosi se na postojanje vlastitih prodajnih mjesta distributera. Za »Partnera« kao kategoriju distributera podrazumijeva se postojanje vlastitog sustava prodajnih mjesta dok za »Velikog kupca« to nije dominantno obilježje. Pritom se napominje kako je kod ugovora s »Partnerima« u članku 2.2. utvrđeno kako cit. »da se prodaja Tomato proizvoda i usluga opisanih u Dodatku 7. ovom Ugovoru ne može provoditi putem sustava vlastitih prodajnih mjesta, već isključivo putem ostalih prodajnih mjesta.« Iz navedenog se zaključuje da su Tomato proizvodi i usluge namijenjeni za daljnju prodaju budući da se ne mogu prodavati putem vlastitih prodajnih mjesta »Partnera«.

Drugo obilježje odnosi se na širinu ponude proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. koju pojedini distributer nudi. »Partner« ima znatnu širu ponudu proizvoda i usluga kojom se cilja ka identičnoj ponudi koju ima poduzetnik VIPnet d.o.o. kroz svoja vlastita maloprodajna mjesta. Sljedeća važna činjenica koja razlikuje »Partnera« i »Velikog kupca« je u tome da »Partner« u pravilu vrši i aktivaciju pretplatnika u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. Dakle, radi se o cjelokupnoj ponudi i za prepaid i postpaid korisnike. Za razliku od »Partnera«, »Veliki kupac« kao distributer proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o., svoju ponudu temelji na proizvodima i uslugama za prepaid korisnike. Neki od »Velikih kupaca« vrše prodaju krajnjim potrošačima kroz svoja maloprodajna mjesta, a značajan dio proizvoda i usluga namijenjen je za daljnju prodaju.

5. EKONOMSKA POZADINA PREDMETNIH UGOVORA

Predmetnim sporazumima poduzetnik VIPnet d.o.o. dio svojih proizvoda i usluga krajnjim potrošačima distribuira putem različitih poduzetnika – distributera. Na taj način nastaje vertikalni lanac distribucije proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. na čijem se vrhu nalazi poduzetnik VIPnet d.o.o. Nadalje se u distribucijskom lancu nalaze trgovci na veliko (distributeri). Uobičajeni bi lanac išao na trgovce na malo te krajnje potrošače na kraju. Međutim, ovaj konkretni distribucijski lanac sastoji se od više razina putem kojih se prodaju proizvodi krajnjim potrošačima. Tako sam pojam daljnje prodaje određuje da postoje kupci od distributera koji su također trgovci na veliko, a radi razlikovanja od distributera, u ovom ih se obrazloženju naziva poddistributerima.

Pri tome se zaključuje da pojedini distributeri – trgovci na veliko (»Partneri« i »Veliki kupci«) imaju vlastita maloprodajna mjesta te distribuiraju proizvode i usluge putem svoje maloprodajne mreže krajnjem potrošaču. Jednako tako, i pojedini poddistributeri određeni dio proizvoda distribuiraju krajnjem potrošaču, a dio se odnosi za daljnju prodaju.

Slika 1. DISTRIBUCIJSKI LANAC PRODAJE PROIZVODA I USLUGA IZ TRGOVAČKE PONUDE PODUZETNIKA VIPNET D.O.O. KOJI SU DIO PREDMETNIH UGOVORA

Predmetni ugovori odnose se na utvrđivanje međusobnih prava i obveza u prodaji proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. i njegovih distributera (»Partnera« i »Velikih kupaca«) tj. odnose između poduzetnika prve i druge razine u distribucijskom lancu.

Slika 2. GRAFIČKI PRIKAZ STRANA U PREDMETNIM UGOVORIMA

6. PROIZVODI I USLUGE IZ TRGOVAČKE PONUDE PODUZETNIKA VIPNET D.O.O. ČIJA JE PRODAJA UTVRĐENA PREDMETNIM UGOVORIMA

Predmetni ugovori o prodaji proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. s njegovim distributerima utvrđuju nekoliko proizvoda i usluga. To su:

• VIPme (CD box),

• VIPme komplet,

• VIPme bon,

• mobilni uređaji,

• Tomato prepaid box,

• Tomato prepaid paket,

• Tomato prepaid bon, te

• niz usluga koje se odnose na postpaid korisnike uključujući aktivaciju pretplatnika, a koje distributeri vrše u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o.

VIPme CD box

VIPme CD box je proizvod poduzetnika VIPnet d.o.o. koji omogućava da se postane prepaid korisnik usluga iz ponude usluga poduzetnika VIPnet d.o.o. U samom CD boxu nalazi se VIPme SIM kartica. Umetanjem kartice u mobilni uređaj i unošenjem odgovarajućeg PIN broja postaje se korisnik. Aktiviranjem broja korisnik dobiva na račun vrijednost usluga od 100 kuna koje u definiranom vremenskom razdoblju može utrošiti za korištenje usluga, a prema tarifi usluga poduzetnika VIPnet d.o.o.

VIPme komplet

VIPme komplet je proizvod koji osim VIPme CD boxa sadrži i mobilni uređaj s pripadajućom opremom (punjač baterija). VIPme kompleti razlikuju se s obzirom na mobilni uređaj koji sadrže te se na temelju toga razlikuju i cijene pojedinih VIPme kompleta.

VIPme bon

Prema definiciji određenoj u predmetnim sporazumima, VIPme papirnati bon je unaprijed plaćena kartica koja predstavlja fizički medij putem kojeg se potrošačima omogućava telekomunikacijska usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Pri tome poduzetnik VIPnet d.o.o. napominje da je sam predmet kupnje usluga, a ne roba. VIPme bonovi prodaju se u vrijednostima od 35 kuna, 50 kuna, 100 kuna i 200 kuna. Aktiviranjem jednog od navedenih iznosa, korisnik može koristiti usluge prema odgovarajućoj tarifi poduzetnika VIPnet d.o.o. sve dok ne potroši iznos na računu koji se putem bona i ostalih načina nadoplaćuje.

VIPme račun moguće je obnoviti na tri načina, a prema očitovanju poduzetnika VIPnet d.o.o. od 20. studenoga 2007., klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-07-26-58, i to:

• putem papirnatih VIPme bonova (scratch voucher) u iznosima od 35, 50, 100 i 200 kuna,

• putem bankomata (E – voucher) u iznosima od 35, 50, 100, 150 i 200 kuna te

• putem SMS poruka (od 2007. godine).

Tomato prepaid box, Tomato prepaid paketi, Tomato prepaid bonovi

Tomato je tržišno ime (brand) za prepaid uslugu poduzetnika VIPnet d.o.o., a ponuda korisnicima temelji se na dvije osnovne usluge u pokretnoj telekomunikacijsko mreži, a to su govorna usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži i korištenje SMS usluge. Tomato kao tržišno ime koristi drugi pozivni broj (092). Međutim, kao i za VIPme korisnike, tako i za Tomato korisnike vrijede opći uvjeti poslovanja poduzetnika VIPnet d.o.o. Nakon uvođenja Tomato usluge na tržište, poduzetnik VIPnet d.o.o. je u ugovore sa svojim distributerima, uredio i uvjete za distribuciju proizvoda vezanih uz Tomato tržišno ime.

Tomato prepaid box je proizvod poduzetnika VIPnet d.o.o. koji sadrži SIM karticu s određenim novčanim iznosom na računu, a aktivacijom te SIM kartice postaje se prepaid korisnik usluga iz ponude usluga poduzetnika VIPnet d.o.o., a koji se odnose na Tomato ponudu.

Tomato prepaid paket je proizvod koji osim Tomato prepaid boxa sadrži i mobilni uređaj s pripadajućom opremom (punjač baterija). Tomato prepaid paketi razlikuju se s obzirom na mobilni uređaj koji sadrže.

Tomato bon je papirnati bon koji omogućuje nadoplatu Tomato računa. Sam Tomato bon krajnjem korisniku prodaje se u različitim novčanim iznosima (20 kuna, 50 kuna, 100 kuna).

Navedena tri proizvoda u svojoj biti predstavljaju identične proizvode, prije opisanim za VIPme korisnike, osim što se odnose na usluge koje se nude pod tržišnim imenom Tomato.

7. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Prema odredbi članka 7. ZZTN, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.

Mjerodavno tržište se, sukladno odredbi članka 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu, utvrđuje na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).

Prema odredbi članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe.

Prema odredbi članka 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.

Kako bi nesporno utvrdila mjerodavno tržište u konkretnom slučaju, Agencija je između ostalog pozvala poduzetnika VIPnet d.o.o. na očitovanje u svezi utvrđivanja mjerodavnog tržišta u konkretnom slučaju.

Dana 22. studenoga 2007. Agencija je zaprimila očitovanje poduzetnika VIPnet d.o.o. u kojem navodi kako je u konkretnom slučaju mjerodavno tržište u proizvodnom smislu:

a) proizvodi i usluge u poslovnom segmentu namijenjeni malim korisnicima,

b) proizvodi i usluge u poslovnom segmentu namijenjeni srednjim korisnicima,

c) proizvodi i usluge u poslovnom segmentu namijenjeni velikim korisnicima,

d) proizvodi i usluge namijenjeni privatnim korisnicima.

Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu je, prema navodima poduzetnika VIPnet d.o.o., Republika Hrvatska.

Sporazumi u ovom konkretnom slučaju su ugovori između poduzetnika VIPnet d.o.o. i većeg broja različitih poduzetnika koji su distributeri proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. Poduzetnik VIPnet d.o.o. prodaje distributerima VIPme CD boxove, VIPme komplete, VIPme bonove, mobilne uređaje, Tomato prepaid boxove, Tomato prepaid pakete, Tomato prepaid bonove. Uz navedeno, predmetnim ugovorima uređuje se pružanje niza usluga koje se odnose na postpaid korisnike uključujući aktivaciju pretplatnika, a koje distributeri obavljaju u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. Poduzetnik VIPnet d.o.o. kao temeljnu djelatnost pruža javnu govornu uslugu u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, a svi navedeni proizvodi predstavljaju nužne sastavnice koje su veza između poduzetnika VIPnet d.o.o. kao pružatelja usluga i krajnjeg potrošača.

Slijedom navedenoga, predmetni ugovori mogu imati učinke na tržištima trgovine na veliko i trgovine na malo proizvodima iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. koji su predmet tih sporazuma. Trgovinu na veliko Agencija je promatrala kao odvojeno tržište od trgovine na malo predmetnim proizvodima iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. I to iz razloga različitih razina u vertikalnom lancu distribucije gdje proizvodi koje prodaju trgovci na veliko predstavljaju ulaznu komponentu trgovcu na malo. Stanje na tržištu trgovine na malo određeno je uvjetima koji su utvrđeni na tržištu trgovine na veliko. S aspekta zamjenjivosti potražnje za proizvodom, trgovci na malo navedenim proizvodima mogu svoju potražnju supstituirati između pojedinih trgovaca na veliko. Jednako tako, svaki poduzetnik koji kupuje predmetne proizvode za daljnju prodaju, može ostvariti one uvjete koji su određene od strane trgovaca na veliko. U tom smislu, uvjete po kojima se prodaju predmetni proizvodi utvrđuje onaj poduzetnik koji se na određenoj razini u vertikalnom lancu nalazi na uzlaznom tržištu i taj poduzetnik ima snagu nametanja uvjeta za silazno tržište u vertikalnom lancu.

Nadalje, korisnici usluga operatora u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u pravilu plaćanje usluga vrše na dva načina i to putem pretplate (postpaid način obračuna) što predstavlja naknadno plaćanje potrošenog iznosa za korištenje usluga u proteklom razdoblju i putem unaprijed uplaćenog iznosa na računu korisnika (prepaid način obračuna) koji se prvenstveno vrši putem papirnatih bonova, a i putem drugih načina plaćanja na račun korisnika. S aspekta zamjenjivosti ponude i potražnje, Agencija smatra da ova dva različita obračuna naknada, ne čine odvojena, već da ih treba promatrati kao jedno mjerodavno tržište.

Kod promatranja pojedinih proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. koji su predmet ugovora, treba razlikovati grupe proizvoda.

VIPme papirnati bonovi i Tomato prepaid bonovi predstavljaju papirnate bonove koji ispod zaštićene površine sadrže odgovarajuću kombinaciju znamenaka čijim se odgovarajućim unošenjem u mobilni uređaj nadoplaćuje račun korisnika za onaj iznos koji je naveden na površini samog papirnatog bona.

Svaki postojeći prepaid korisnik za korištenje usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži poduzetnika VIPnet d.o.o., potrebno je da na računu ima unaprijed plaćeni iznos temeljem kojega može koristiti usluge dok ne potroši iznos sa svoga računa. Sam način nadoplate računa može se izvršiti na nekoliko načina, među kojima je najznačajniji nadoplata putem papirnatih bonova.

Naglašava se da, bez obzira o kojem načinu nadoplate se radi, ne postoji proizvod kojim VIPme i Tomato korisnici mogu supstituirati papirnate bonove sa sličnim proizvodom drugog operatora, odnosno konkurenta. U tom smislu, a s obzirom na specifičnost proizvoda, izvjesno je da nema zamjenskih proizvoda. Svaki prepaid korisnik u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži poduzetnika VIPnet d.o.o., a koji želi koristiti usluge iz mreže, mora obnoviti svoj račun na neki od načina obnove pri čemu je putem papirnatih bonova dominantan način obnove. Budući da su predmet ugovora VIPme bonovi i Tomato bonovi, treba zaključiti da s aspekta zamjenjivosti potražnje za proizvodom, hipotetski kupac ne može zamijeniti potražnju za VIPme bonovima i Tomato bonovima s prepaid bonovima drugih operatora.

VIPme CD boxovi i Tomato prepaid boxovi predstavljaju pakete koji sadrže SIM karticu, a koji omogućuju da se postane prepaid korisnik. Budući da kupnja VIPme CD boxa i Tomato prepaid boxa omogućuje da se postane prepaid korisnik u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži poduzetnika VIPnet d.o.o., Agencija je razmatrala zamjenjivost potražnje za ovim proizvodom. Hipotetsko povećanje cijena ovih proizvoda, od strane poduzetnika VIPnet d.o.o., može utjecati na povećanje potražnje za sličnim proizvodima drugih operatora na tržištu uz pretpostavku da sve druge varijable ostanu nepromijenjene. Pri tome se kao proizvodi supstituti drugih operatora, konkurenata poduzetnika VIPnet d.o.o., smatraju Start paket poduzetnika T-Mobile Hrvatska d.o.o. i Tele2 prepaid start paket bez mobilnog uređaja poduzetnika Tele2 d.o.o.

VIPme kompleti i Tomato prepaid paketi predstavljaju proizvode, koji osim VIPme CD boxa odnosno Tomato prepaid boxa sadrže i mobilne uređaje s punjačem baterija. VIPme kompleti i Tomato prepaid paketi razlikuju se s obzirom na mobilni uređaj koji sadrže te se na temelju toga razlikuju i cijene pojedinih VIPme kompleta i Tomato prepaid paketa. Sa strane potražnje, hipotetski korisnici koji žele postati prepaid korisnici nekog od operatora u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži i ne posjeduju mobilni uređaj, obično se odlučuju na kupnju ovakvog paketa. Na tržištu slične proizvode kojima se postaje prepaid korisnik nude i drugi operatori, konkurenti poduzetnika VIPnet d.o.o. Tako, hipotetski kupac VIPme kompleta svoju potražnju može supstituirati Simpa paketom koje prodaje poduzetnik T-Mobile Hrvatska d.o.o. i Start paketom s mobilnim uređajem koje prodaje poduzetnik Tele2 d.o.o. Pri tome se pretpostavlja da svi drugi uvjeti ostanu jednaki, a da se odluke korisnika za odabir pojedinog operatora obično temelje na tarifama usluga koje isti koriste i tarife usluga obično utječu na odluku potrošača za odabir pojedinih operatora.

Nadalje, s obzirom da poduzetnik VIPnet d.o.o. prodaje asortiman odnosno portfelj proizvoda i usluga u ovom konkretnom slučaju se, u skladu s kriterijima iz članka 91. Smjernica za vertikalna ograničenja, cijeli portfelj može odrediti kao mjerodavno tržište u proizvodnom smislu, s obzirom da kupci zamjenskim proizvodima promatraju cijeli portfelj proizvoda i usluga koje pojedini konkurenti nude i prodaju.

S obzirom na vrstu odredbi iz predmetnih ugovora, u ovom konkretnom slučaju pitanje mjerodavnog tržišta moglo je ostati otvoreno, a kao mjerodavno tržište promatralo se prodaja proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. u Republici Hrvatskoj. Nadalje, s obzirom na prirodu vertikalnih sporazuma, Agencija je promatrala sva silazna tržišta u odnosu na poduzetnika VIPnet d.o.o. putem kojih se predmetni proizvodi distribuiraju, a na koja ugovorne odredbe mogu imati učinak.

S obzirom na zemljopisnu dimenziju tržišta, Agencija je utvrdila da je, zbog pravnih i ekonomskih obilježja tržišta na kojem poduzetnik VIPnet d.o.o. obavlja svoju temeljnu djelatnost, tržište određeno na nacionalnoj razini, odnosno teritorij Republike Hrvatske. Svi proizvodi iz predmetnih ugovora služe za pružanje temeljne usluge poduzetnika VIPnet d.o.o. te je i prodaja tih proizvoda u zemljopisnoj dimenziji vezana uz obilježja uzlaznog tržišta.

8. ODREDBE KOJE SE SMATRAJU TEŠKIM OGRANIČENJIMA TRŽIŠNOG NATJECANJA UTVRĐENE U POSTUPKU OCJENE SPORAZUMA SKLOPLJENIH S »PARTNERIMA«

Agencija je u postupku ocjene sporazuma sklopljenih s Partnerima utvrdila odredbe kojima se utvrđuju minimalne prodajne cijene za daljnju prodaju, a koje predstavljaju teška ograničenja tržišnog natjecanja u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u nastavno navedenim sporazumima.

8.1. (...)

8.1.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Ugovor prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.1.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.2. (...)

8.2.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.2.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.3. (...)

8.3.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.3.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.4. (...)

8.4.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.4.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenog 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.5. (...)

8.5.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.5.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenog 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.6. (...)

8.6.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.6.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenog 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. lipnja 2007.

8.6.3. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. lipnja 2007. Trajanje ugovora je uređeno do 1. lipnja 2009.

Nema odredbi koje se mogu smatrati teškim ograničenjima tržišnog natjecanja.

8.7. (...)

8.7.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.7.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.8. (...)

8.8.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.8.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.9. (...)

8.9.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.9.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.10. (...)

8.10.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.10.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.11. (...)

8.11.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.11.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.12. (...)

8.12.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.12.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Prestao važiti 8. prosinca 2008.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.13. (...)

8.13.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 21. travnja 2008. Trajanje ugovora je uređeno do 21. travnja 2010.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.14. (...)

8.14.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.14.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.15. (...)

8.15.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.15.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.16. (...)

8.16.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.16.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.17. (...)

8.17.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.17.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.18. (...)

8.18.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.18.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora je uređeno do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.19. (...)

8.19.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora je uređeno do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.19.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.20. (...)

8.20.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.20.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.21. (...)

8.21.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.21.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.22. (...)

8.22.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.22.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.23. (...)

8.23.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.23.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.24. (...)

8.24.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.24.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.25. (...)

8.25.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je od 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.25.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.26. (...)

8.26.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.26.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 31. listopada 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.27. (...)

8.27.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.27.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.28. (...)

8.28.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.28.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Ugovor je raskinut 1. rujna 2007.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.29. (...)

8.29.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2007. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.29.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.30. (...)

8.30.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.30.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.31. (...)

8.31.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.31.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.32. (...)

8.32.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.32.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.33. (...)

8.33.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.34. (...)

8.34.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.34.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.35. (...)

8.35.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.35.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora urteđeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.36. (...)

8.36.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.36.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.37. (...)

8.37.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.37.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.38. (...)

8.38.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.38.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.39. (...)

8.39.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.39.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.40. (...)

8.40.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.40.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.41. (...)

8.41.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.41.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.42. (...)

8.42.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.42.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.43. (...)

8.43.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.43.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.44. (...)

8.44.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.44.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.45. (...)

8.45.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. prosinca 2005. Trajanje ugovora uređeno je do 1. prosinca 2007.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.45.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.46. (...)

8.46.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.46.2. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.47. (...)

8.47.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. ožujka 2006.

8.47.2. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. ožujka 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Prestao važiti stupanjem na snagu novog ugovora 1. studenoga 2006.

8.47.3. Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 1. studenoga 2008. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.48. (...)

Ugovor o prodaji proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 12. studenoga 2007. Trajanje ugovora uređeno je do 12. studenoga 2009. Međutim, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor, trajanje ugovora produžuje se za još jednu godinu.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

Dodatak 7. kojim se određuje rabat za daljnju prodaju.

8.49. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Prestao važiti 5. siječnja 2005.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.50. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Prestao važiti 28. lipnja 2005.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.51. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Prestao važiti 1. svibnja 2004.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.52. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Prestao važiti 15. srpnja 2004.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.53. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.54. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.55. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Prestao važiti 7. studenoga 2005.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.56. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Prestao važiti 2. siječnja 2006.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.57. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006.

Prestao važiti 13. lipnja 2005.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

8.58. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9. ODREDBE KOJE SE SMATRAJU TEŠKIM OGRANIČENJIMA TRŽIŠNOG NATJECANJA UTVRĐENE U POSTUPKU OCJENE SPORAZUMA SKLOPLJENIH S »VELIKIM KUPCIMA«

Agencija je u postupku ocjene sporazuma sklopljenih s »Velikim kupcima« utvrdila odredbe kojima se utvrđuju minimalne prodajne cijene za daljnju prodaju, a koje predstavljaju teška ograničenja tržišnog natjecanja u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, u nastavno navedenim sporazumima.

9.1. (...)

9.1.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.1.2. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 25. rujna 2006.

9.2. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.3. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.4. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još jednu godinu te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.5. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.6. (...)

9.6.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2005. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2007. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.6.2. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 21. lipnja 2006.

9.7. (...)

9.7.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. siječnja 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 31. prosinca 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još jednu godinu te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.7.2. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda-putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 16. lipnja 2006.

9.8. (...)

9.8.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. studenoga 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 31. prosinca 2005. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 4. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.8.2. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. siječnja 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 31. prosinca 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još jednu godinu te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.8.3. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda-putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 12. lipnja 2006.

9.9. (...)

9.9.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.9.2. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 12. lipnja 2006.

9.9.3. Aneks 2 Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 30. lipnja 2006.

9.10. (...)

9.10.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga- putem vlastitih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 18. veljače 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 31. prosinca 2004.

9.10.2. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda – putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. siječnja 2006. Trajanje ugovora uređeno je do 31. prosinca 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još jednu godinu te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

Dodatak 3. »Uvjeti prodaje«, kojim se određuje najveći rabat za daljnju prodaju.

9.10.3. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda-putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 24. siječnja 2007.

9.10.4. Aneks br. 2 Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda-putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 12. ožujka 2007.

9.10.5. Aneks br. 3 Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda-putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 9. studenoga 2007.

Agencija je u prethodno navedenim sporazumima sklopljenim s »Velikim kupcima«, pored označenih odredbi koje se smatraju teškim ograničenjima tržišnog natjecanja i za koje se predmnijeva da nemaju pozitivnih učinaka na tržišno natjecanje, utvrdila i ostale sporne odredbe, odnosno obveze koje poduzetnik VIPnet d.o.o. nameće drugoj ugovornoj strani. Ostale sporne obveze, Agencija je utvrdila i u dolje navedenim sporazumima sklopljenim s »Velikim kupcima«.

9.11. (...)

9.11.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. kolovoza 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

9.11.2. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 21. lipnja 2006.

9.12. (...)

Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

9.13. (...)

9.13.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

9.13.2. Aneks Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 16. listopada 2006.

9.14. (...)

9.14.1. Ugovor o prodaji VIPnetovih proizvoda sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 1. svibnja 2004. Trajanje ugovora uređeno je do 30. travnja 2006. Međutim, ukoliko niti jedna ugovorna strana ne obavijesti drugu o raskidu ugovora, ugovor će se produžiti za još dvije godine te za još jednu godinu, ukoliko jedna od ugovornih strana ne obavijesti drugu da ne želi produžiti ugovor.

9.14.2. Dodatak Ugovora o poslovnoj suradnji sklopljen između VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 i (...), od 15. veljače 2006.

10. UGOVORNE ODREDBE O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH PRODAJNIH CIJENA

Temeljem članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN, propisano je kako su zabranjeni sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.

Temeljem članka 9. stavka 1. točke a) Uredbe o vertikalnim sporazumima, propisana su teškim ograničenjima tržišnog natjecanja, vertikalna ograničenja koja imaju za cilj ograničavanje prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda, odnosno ukoliko cijena predstavlja fiksnu ili minimalnim prodajnu cijenu, koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne strane.

Svako izravno određivanje kupcu fiksnih ili minimalnih prodajnih cijena po kojima će on kupljene proizvode prodavati trećima od strane prodavatelja/proizvođača ili neizravno određivanje kupcu fiksnih ili minimalnih prodajnih cijena od strane prodavatelja (primjerice,. određivanje kupčeve marže, određivanje najviše razine popusta koju kupac može odobriti na cijenu proizvoda, uvjetovanje rabata ili povrata novca iz promotivnih troškova dobavljača pridržavanjem zadane razine cijene, vezanje propisane prodajne cijene za prodajne cijene konkurenata, prijetnje, zastrašivanje, upozorenja, kazne ili raskid ugovora u slučaju nepridržavanja zadane razine cijena, itd.), u skladu s člankom 47. Smjernica za vertikalna ograničenja, predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja koje je per se zabranjeno. Za takve odredbe u sporazumima, odnosno za ponašanja ili djelovanja koja se smatraju teškim ograničenjima tržišnog natjecanja nije uopće potrebna prethodna ekonomska analiza njihovih učinaka na tržišno natjecanje jer se presumira da nemaju pozitivnih učinaka.

Dodatkom 3. predmetnih ugovora utvrđuju se uvjeti prodaje za VIPme proizvode i usluge i to cijene, provizije, rabati i daljnja prodaja (prodaja »Partnera« ostalim prodajnim mjestima i kupcima). Iznimno u predmetnom ugovoru koji je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklopio s poduzetnikom (...), od 1. studenoga 2004. uvjeti prodaje za VIPme proizvode i usluge i to cijene, provizije, rabati i daljnja prodaja, sadržani su u Dodatku 4. Agencija je utvrdila kako je odredba sadržana u Dodatku 4. konkretnog ugovora identična odredbi Dodatka 3. sadržana u svim ostalim predmetnim ugovorima. Stoga, u nastavku obrazloženja ovog rješenja Agencija će sadržaj odredbe Dodatka 3., odnosno Dodatka 4. (u predmetnom ugovoru sklopljenom s poduzetnikom (...), od 1. studenoga 2004.), nastavno obrazlagati kroz pojam »Dodatak 3«.

Dodatkom 7. predmetnih ugovora utvrđuju se uvjeti prodaje Tomato proizvoda i usluge i to cijene, provizije, rabati i daljnja prodaja.

10.1. Specifičnosti u utvrđivanju cijena VIPme i Tomato proizvoda i usluga

U konkretnom slučaju maloprodajne cijene predmetnih proizvoda iz Dodataka 3. i 7. unaprijed su određene od strane poduzetnika VIPnet d.o.o. i jednake su za krajnjeg potrošača. Kod bonova to konkretno znači da krajnji potrošač plaća onu novčanu vrijednost bona koja je i otisnuta na samom papirnatom bonu.

Kod analize uvjeta prodaje papirnatih bonova razlikuju se papirnati bon kao roba kojom se trguje i koja ima svoju cijenu te novčana vrijednost usluge koja se njome dobiva, a koja predstavlja unaprijed plaćeni novčani iznos za korištenje usluga prema tarifi usluga poduzetnika VIPnet d.o.o. za prepaid korisnike. Temeljem navedenog, utvrđeno je da se papirnati bonovi prodaju krajnjem potrošaču po cijeni koja je identična onoj koja je otisnuta na samom bonu. Međutim, u samoj distribuciji, odnosno prodaji između različitih razina u distribucijskom lancu, papirnati bonovi i ostali proizvodi ne prodaju se po cijeni koja je otisnuta na samom papirnatom bonu i koja vrijedi za krajnjeg potrošača, već se prodaju uz diskont.

10.2. »Rabat« i »Dodatni rabat za avans«

Prilikom utvrđivanja činjenica vezanih uz »rabat« kao element određivanja cijene proizvoda i usluga, pojmovno se razlučuje »rabat« kao element u ovim konkretnim ugovorima i njegovo uobičajeno korištenje u trgovini, odnosno poslovanju. Rabat se kao pojam koristi za element u utvrđivanju cijene proizvoda i usluga u kojima prodavatelj kupcu odobrava popust na određeni količinski ili vrijednosni iznos prodaje. U tom se slučaju taj popust uobičajeno naziva rabat.

U konkretnom slučaju nije riječ o rabatu u tom uobičajenom smislu značenja već se ovdje radi o prodaji robe uz diskont. Visina diskonta za VIPme i Tomato bonove utvrđuje se u postotnom iznosu u odnosu na cijenu koja vrijedi za krajnjeg potrošača. Kada se cijena za krajnjeg kupca umanji za postotni iznos iz uvjeta za prodaju papirnatih VIPme i Tomato bonova, dobiva se iznos cijene po kojoj distributeri kupuju papirnate bonove od poduzetnika VIPnet d.o.o.

Kod ostalih proizvoda riječ je o novčanom iznosu koji se umanjuje od cijene proizvoda koja je utvrđena za krajnjeg potrošača. Za taj novčani iznos, koji se u ovim konkretnim uvjetima prodaje naziva »rabat«, umanjuje se cijena proizvoda od one vrijednosti koja vrijedi za krajnjeg potrošača i na taj način izračunava se cijena proizvoda po kojoj distributeri kupuju robu od poduzetnika VIPnet d.o.o. Takvi uvjeti prodaje vrijede za VIPme CD boxove, VIPme komplete, mobilne uređaje, Tomato prepaid boxove i Tomato prepaid pakete.

Kod uvjeta prodaje za VIPme komplete, rabati odnosno novčani iznosi koji se umanjuju od krajnje cijene proizvoda razlikuju se s obzirom na cjenovni razred i oni progresivno rastu.

»Dodatni rabat za avans« u uvjetima nabave predstavlja dodatan uvjet za ostvarivanje povoljnije cijene za distributera ukoliko se vrši avansno plaćanje naručene robe od strane distributera prema poduzetniku VIPnet d.o.o. Taj rabat je u uvjetima prodaje u Dodatku 3. i Dodatku 7. predmetnih ugovora utvrđen ili u apsolutnim vrijednostima za neke proizvode ili u postotnom iznosu za VIPme i Tomato bonove. Promatrano u praksi, ukoliko distributer naruči npr. VIPme bonove i izvrši avansno plaćanje, tada će mu, prema uvjetima iz Dodatka 3. predmetnih ugovora, VIPme bonovi biti prodani uz diskont od 8 posto. Ukoliko se ne radi o avansnom plaćanju, tada će mu VIPme bonovi biti prodani uz diskont od 7 posto. Ukoliko je »dodatni rabat za avans« određen u apsolutnim vrijednostima, to u praksi znači da će distributeru koji npr. naruči VIPme CD box i izvrši avansno plaćanje, isti biti obračunat uz diskont od 32,50 kuna. Ukoliko se ne vrši avansno plaćanje, poduzetnik VIPnet d.o.o. će distributeru obračunati cijenu uz diskont od 30,00 kuna, u odnosu na cijenu koja vrijedi za krajnjeg potrošača, a koja iznosi 100,00 kuna s uključenim PDV-om (podatak utvrđen uvidom na internet stranice poduzetnika VIPnet d.o.o. [http://www.vipnet.hr]; stranice posjećene 24. travnja 2008. godine).

U ovom dijelu izvršena je analiza pojmovnog značenja i provedbe u praksi elemenata »rabata« i »dodatnog rabata za avans« iz Uvjeta prodaje. Sam način određivanja cijena proizvoda kroz »rabat« i »dodatni rabat za avans«, a koji u svojoj biti predstavljaju iznos diskonta uz koji se obračunavaju cijene predmetnih proizvoda, s aspekta provedbe prava i politike tržišnog natjecanja, nije sporan.

10.3. »Najveći rabat za daljnju prodaju«, »Rabat za daljnju prodaju«, »Dodatni rabat za daljnju prodaju kod avansa %«

Odredbe predmetnih ugovora, koje su sadržane u elementima »Najveći rabat za daljnju prodaju«, »Rabat za daljnju prodaju«, »Dodatni rabat za daljnju prodaju kod avansa %« iz Uvjeta prodaje u Dodatku 3. i Dodatku 7., po svojem sadržaju i prema utvrđenim činjenicama u postupku, predstavljaju ograničavajuće odredbe, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN i članka 9. stavka 1. točke a. Uredbe o vertikalnim sporazumima.

U smislu članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN, zabranjenim sporazumima između poduzetnika određeni su oni koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito oni kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti. Teškim ograničenjima tržišnog natjecanja, smislu članka 9. stavka 1. točke a. Uredbe o vertikalnim sporazumima, određuje se ograničavanje prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda, što ne isključuje dobavljača da odredi maksimalnu prodajnu cijenu ili preporuči prodajnu cijenu, pod uvjetom da nije riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama, koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne strane.

Nadalje, temeljem članka 9. stavka 2. Uredbe o vertikalnim sporazumima, vertikalna ograničenja među kojima i prethodno navedena iz članka 9. stavka 1. točke a. Uredbe o vertikalnim sporazumima, određena se kao teška ograničenja tržišnog natjecanja u vertikalnim sporazumima koja su zabranjena.

Temeljem članka 9. stavka 3. Uredbe o vertikalnim sporazumima, za utvrđivanje vertikalnih ograničenja iz članka 9. stavka 1. Uredbe o vertikalnim sporazumima, nije potrebna prethodna analiza uvjeta na mjerodavnom tržištu jer takva ograničenja, neovisno o tržišnom udjelu sudionika sporazuma na mjerodavnom tržištu, ne mogu biti izuzeta tom Uredbom.

Prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja, Agencija je uzela u obzir i provedbene smjernice Europske komisije, a napose članak 47. Smjernica za vertikalna ograničenja u kojem među ostalim stoji cit. »U slučaju odredbi ugovora ili usklađenih djelovanja koja izravno utvrđuju prodajnu cijenu ograničenje je jasno određeno. Međutim, određivanje prodajne cijene može se također postići i neizravnim sredstvima. Primjeri takvog ponašanja su sporazum koji utvrđuje distribucijsku maržu, određuje maksimalnu razinu popusta koji distributer može odobriti na propisanu razinu cijene, uvjetovanje rabata ili povrata novca iz promotivnih troškova dobavljača pridržavanjem zadane razine cijene, vezanje propisane prodajne cijene za prodajne cijene konkurenata.«

Slijedom navedenih zakonskih odredbi i provedbenih smjernica, Agencija je utvrđivala sve relevantne činjenice i okolnosti vezane uz uvjete prodaje iz Dodatka 3. i Dodatka 7. predmetnih ugovora, a koji se odnose na »Najveći rabat za daljnju prodaju«, »Rabat za daljnju prodaju«, »Dodatni rabat za daljnju prodaju kod avansa %«, odnosno utvrđivala je predstavljaju li isti vertikalna ograničenja koja su, temeljem gore navedenih odredbi ZZTN i Uredbe o vertikalnim sporazumima, propisana teškim ograničenjima tržišnog natjecanja.

Stoga je Agencija, radi utvrđivanja cilja i stvarnog smisla odredbi u uvjetima prodaje iz predmetnih ugovora, tražila očitovanje o istima od poduzetnika VIPnet d.o.o. te utvrđivala i ostale okolnosti bitne za utvrđivanje stvarnog značenja navedenih odredbi predmetnih ugovora.

10.4. Cilj i/ili namjera ugovaranja odredbi kojima se utvrđuju minimalne prodajne cijene za daljnju prodaju iz Dodatka 3. i Dodatka 7. predmetnih ugovora

Radi utvrđivanja cilja i/ili namjere ugovaranja odredbi iz Dodatka 3. i Dodatka 7. predmetnih ugovora, Agencija je utvrđivala sve okolnosti i činjenice u cjelokupnoj dokumentaciji koja se odnosi na predmetne ugovore, pa tako i iz predmeta koji se u Agenciji vodio pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2006-01/18, a čija cjelokupna dokumentacija čini sastavni dio spisa ovog predmeta.

Poduzetnik Iredal d.o.o., u podnesku od 10. svibnja 2006. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 15-05-06-53-08, među ostalim navodi:

cit. »Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. zbog nepovoljnog ugovora koji mu je ponuđen, a da bi ipak koliko-toliko održao svoj prodajni asortiman i u tom segmentu poslovanja bio je prisiljen kupovati proizvode protustranke odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o. – telefonska kartica-bon umjesto neposredno od protustranke odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o. od drugih njegovih kupaca kojima su ponuđeni povoljniji ugovori i uvjeti poslovanja.«

Nadalje, poduzetnik Iredal d.o.o. navodi:

cit. »Svi su gore navedeni poslovni partneri, što se također može utvrditi uvidom u dokumentaciju koja se prilaže uz ovaj podnesak, predlagatelju odnosno poduzetniku Iredal d.o.o. odobrili za 1,5 do 2 % povoljnije uvjete kupovine nego što mu ih je odobrila protustranka odnosno poduzetnik VIPnet d.o.o. ugovorom sklopljenim dana 1. svibnja 2004. godine, a međusobno poslovanje nastavilo se i u 2005. godini. Svi su oni međutim naprasno i bez ikakve poslovne logike prekidali poslovnu suradnju sa predlagateljem odnosno poduzetnikom Iredal d.o.o., usprkos iznimno povoljnim financijskim rezultatima koji nedvojbeno proizlaze u smislu naprijed iznijetog, uz obrazloženje da im je to usmeno naloženo od strane protustranke VIPnet d.o.o. iz Zagreba, pod prijetnjom raskida njihovih vlastitih ugovora.«

U nastavku navedenog podneska, poduzetnik Iredal d.o.o. navodi:

cit. »Uslijed ovakvog postupanja protustranke, podnositelj zahtjeva kako bi i dalje održao svoj prodajni asortiman u tom segmentu poslovanja bio je prisiljen robu protustranke odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o. – telefonske kartice početi kupovati i od kupčevih kupaca, dakle ne više neposrednih distributera i kupaca proizvoda protustranke, odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o., već onih koji su tu robu kupovali od ovih prvih te je kao takvu prodavali podnositelju zahtjeva odnosno poduzetniku Iredal d.o.o.«

Poduzetnik VIPnet d.o.o., podneskom od 30. svibnja 2006. godine, klasa UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 580-02-06-10-9, očitovao se na navode poduzetnika Iredal d.o.o. Iz navedenog podneska u nastavku se navode oni dijelovi očitovanja koji su bitni za ocjenu elemenata iz uvjeta prodaje iz Dodatka 3. i Dodatka 7. predmetnih ugovora odnosno za njihovo pravilno tumačenje i određivanje cilja i/ili namjere ugovaranja istih.

Tako poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi:

cit. »Iz dodatka 3 ugovora dostavljenog u privitku (Uvjeti prodaje) – vidljivo je također da (...) za prodaju VIPme bonova doista ima veći rabat od Podnositelja zahtjeva odnosno poduzetnika Iredal d.o.o. ((...) u odnosu na (...)), ali samo za prodaju u sustavu vlastitih prodajnih mjesta. (...) je, ukoliko je Podnositelju zahtjeva odnosno poduzetniku Iredal d.o.o, davao robu za daljnju prodaju, imao pravo odobriti rabat od (...) %, dakle rabat identičan onome na koji je Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. imao pravo sukladno ugovoru sklopljenim sa Protustrankom odnosno poduzetnikom VIPnet d.o.o.

Prema tome, Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. je u svakom slučaju – bez obzira da li je kupovao VIPme bonove direktno od Protustranke odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o. ili od nekog od »partnera« – temeljem potpisanih ugovora, trebao biti u mogućnosti kupiti robu uz identičan popust.

Protustranci odnosno poduzetniku VIPnet d.o.o. s obzirom na navedeno, te imajući u vidu potpisane i Naslovu priložene ugovore, nije jasno na koji način je Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. ostvarivao »za (...) % povoljnije uvjete kupovine nego što mu ih je odobrila Protustranka odnosno poduzetnik VIPnet d.o.o.». Dodatak 3 svih potpisanih ugovora predviđa isti rabat za daljnju prodaju kod svih partnera i on iznosi (...), odnosno (...) ukoliko se plaćanje vrši avansno.

Još je nelogičnije da Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. povoljnije uvjete ostvaruje preko društava koja nemaju potpisan ugovor sa Protustrankom odnosno poduzetnikom VIPnet d.o.o. jer to znači da su i te tvrtke morale kupiti robu od nekog od »partnera« ili »velikih korisnika« uz gore opisani rabat i onda tu istu robu još jednom dalje prodati Podnositelju zahtjeva odnosno poduzetniku Iredal d.o.o., pri čemu logika stvari nalaže da i ta tvrtka treba nešto zaraditi daljnjom preprodajom.«

Nadalje, u nastavku tog istog dopisa poduzetnik VIPnet d.o.o. daje sljedeće očitovanje:

cit. »Tvrdnja da Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. nije u mogućnosti nabavljati bonove Protustranke odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o. je jednostavno netočna jer je Podnositelj zahtjeva odnosno poduzetnik Iredal d.o.o. u svakom trenutku mogao temeljem važećeg ugovora sa Protustrankom odnosno poduzetnikom VIPnet d.o.o. naručiti robu. Umjesto toga, on je naručivao proizvode i usluge od Protustrančinih odnosno poduzetnika VIPnet d.o.o. »partnera« (i očito njihovih partnera) iako je marža u oba slučaja, bar prema potpisanim dokumentima, trebala biti jednaka.«

Iz tog očitovanja poduzetnika VIPnet d.o.o., zaključuje se da je smisao odredbe o »rabatu za daljnju prodaju« nametanje obveze distributeru – »Partneru« maksimalnog rabata, odnosno diskonta kojeg distributer ima pravo odobriti svom kupcu u slučaju daljnje prodaje predmetnih proizvoda. Nametanje takve obveze, opisano je u članku 47. Smjernica za vertikalna ograničenja, a vezan uz pojašnjenje apsolutno zabranjenih ograničenja koji se odnose na sporazume o određivanju prodajne cijene proizvoda, tj. sporazume ili usklađena djelovanja kojima je izravni ili neizravni cilj utvrđivanje fiksne ili minimalne prodajne cijene ili fiksne ili minimalne razine cijene koje se kupac mora pridržavati. U tom smislu, članak 47. Smjernica za vertikalna ograničenja, među ostalim, kao određivanje prodajne cijene kupcu neizravnim sredstvima navodi sporazum kojim se određuje maksimalna razina popusta koji distributer može odobriti na propisanu razinu cijene.

Nadalje, Agencija je zaključkom o pokretanju postupka, klase: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroja: 580-02-06-10-12, od 3. srpnja 2006., tražila očitovanje od poduzetnika VIPnet d.o.o.

Poduzetnik VIPnet d.o.o., u podnesku od 19. srpnja 2006. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 580-02-06-10-12, u obrazloženju Dodatka 3. ugovora koji se odnose na distributere u statusu »Partnera«, navodi:

cit. »Odredba Dodatka 3, koja se odnosi na najveći rabat za daljnju prodaju ima za svrhu odrediti maksimalni rabat koji VIPnet odobrava Partneru za daljnju prodaju proizvoda. Drugim riječima, Partner, koji god rabat veći od najvišeg rabata primijenio prema krajnjem kupcu, neće moći od VIPneta ostvariti veći rabat od najvećeg rabata za daljnju prodaju utvrđenog u Dodatku 3. Ugovora.«

U nastavku tog istog podneska, u obrazloženju Dodatka 3. ugovora koji se odnose na distributere u statusu »Velikih kupaca«, poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi:

cit. »Odredba Dodatka 3, koja se odnosi na najveći rabat za daljnju prodaju ima za svrhu odrediti maksimalni rabat koji VIPnet odobrava Velikom kupcu za daljnju prodaju VIPme CD boxa. Drugim riječima, Veliki kupac, koji god rabat veći od najvišeg rabata primijenio prema krajnjem kupcu, neće moći od VIPneta ostvariti veći rabat od najvećeg rabata za daljnju prodaju utvrđenog u Dodatku 3. Ugovora.«

Sljedeće očitovanje, koje se odnosi na Dodatak 3. predmetnih ugovora, poduzetnik VIPnet d.o.o. dostavio je Agenciji u podnesku od 4. prosinca 2006. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-02-06-62-29, u kojem prilikom obavijesti Agenciji da su, zbog isteka roka na koji su predmetni ugovori sklopljeni izvršene izmjene Ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga, među ostalim navodi:

cit. »Izvršeno je izjednačavanje svih rabata reguliranih dodacima 3. i 4. kako bi uvjeti prodaje VIPnetovih proizvoda bili apsolutno isti za sve partnere i velike kupce, te je člankom 4. i dodatno utvrđeno da uvjeti prodaje i cijene proizvoda i usluga predstavljaju maksimalnu prodajnu cijenu.«

Agencija je, zbog prije navedenih očitovanja koji su bili djelomično nejasni, svojim dopisom od 15. veljače 2008., klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 580-05-08-26-59, među ostalim, tražila dodatno očitovanje o odredbama ugovora koji se odnose na »najveći rabat za daljnju prodaju« te očitovanje o tome na koji način poduzetnik VIPnet d.o.o. vrši kontrolu koji se iznos naručenih proizvoda i usluga, koje poduzetnik VIPnet d.o.o. dostavlja »Partneru«, odnosno »Velikom kupcu«, prodaje unutar prodajnog mjesta istih, a koji se dalje prodaje trećoj strani.

Poduzetnik VIPnet d.o.o., podneskom od 5. ožujka 2008. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-08-26-60, očitovao se na traženje Agencije i među ostalim navodi:

cit. »Podnositelj ne smatra da su njegovi navodi iz očitovanja od 30. svibnja 2006. godine i 19. srpnja 2006. godine u suprotnosti, već da su očito nedovoljno objašnjeni. U konkretnom slučaju radilo se o pritužbi IREDALA koji je unatoč ugovoru potpisanom sa Podnositeljem kupovao proizvode i usluge posredno preko druge tvrtke sa potpisanim identičnim ugovorom. Tvrtka IREDAL je u tom slučaju i po sadržaju ugovora od te druge tvrtke trebala ostvarivati identičan rabat kao i da je sama naručivala robu direktno od Podnositelja. No, očito je da je rabat ostvaren kupnjom robe i usluga od te druge tvrtke za IREDAL bio veći od maksimalnog rabata koji je ta druga tvrtka mogla ostvariti od Predlagatelja, odnosno da je IREDAL-u od strane te druge tvrtke roba prodavana uz gubitak ili da je bila deklarirana kao roba za krajnjeg korisnika na temelju koje je bilo moguće ostvariti veći rabat.«

Nadalje, u tom istom podnesku poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi:

cit. »Najveći rabat za daljnju prodaju iz Dodatka 3 Uvjeti prodaje VIP proizvoda i usluga predstavlja najveći rabat koji će partner ili kupac dobiti od Predlagatelja od prodaje osobama koji nisu krajnji korisnici. Taj rabat će biti uvećan u slučaju avansnog plaćanja naručene robe.«

Agencija je utvrdila kako jedino prvo dano objašnjenje od strane poduzetnika VIPnet d.o.o., iz podneska od 30. svibnja 2006. godine, klasa UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 580-02-06-10-9, daje mogućnost ispravnog i logičnog zaključivanja o cilju i/ili namjeri odredbi o »najvećem rabatu za daljnju prodaju«, a koji su u bitnome odnosi na obvezu distributera da temeljem potpisanih sporazuma može odobravati maksimalni rabat za daljnju prodaju upravo u onom iznosu koji je određen u ugovoru.

Ostala objašnjenja, u kojima poduzetnik VIPnet d.o.o. navodi kako određivanje tih rabata predstavlja način na koji poduzetnik VIPnet d.o.o. odobrava svojim kupcima jedan iznos rabata ukoliko kupljene proizvode prodaju unutar vlastitih prodajnih mjesta, a drugi iznos rabata ukoliko kupljene proizvode prodaju trećim stranama za daljnju prodaju, daju određene nelogičnosti. Naime, kao što je ranije naveden, pojam rabata u ovom konkretnom slučaju nije rabat u klasičnom smislu riječi, već diskont kojim se utvrđuje cijena proizvoda za distributera. Pri tome se uzimala u obzir uobičajena poslovna praksa u kojoj se računi uobičajeno ispostavljaju nakon isporuke robe, a sastavni element računa je cijena proizvoda koju u ovom konkretnom slučaju određuje »rabat«, odnosno diskont koji VIPnet d.o.o. odobrava na utvrđenu cijenu proizvoda. U tom smislu, nije logično da se već izdani računi kasnije storniraju nakon utvrđivanja kome se daljnje prodaju proizvodi, jer bi tada svi računi prema distributerima trebali biti stornirani i izrađeni novi što također nije izvjesno u praksi. Tome ide u prilog i očitovanje istoga da ne postoji direktna kontrola distributera u prodaji proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. Agencija je utvrdila da u ovom konkretnom slučaju ne postoji izravna kontrola distributera od strane poduzetnika VIPnet d.o.o., jer bi u suprotnom poduzetnik VIPnet d.o.o. izravno kontrolirao poslovanje drugih poduzetnika koji s njim nisu ni kapitalno niti vlasnički povezani. Navedeno potvrđuje i očitovanje poduzetnika VIPnet d.o.o. iz podneska od 5. ožujka 2008. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-08-26-60, u kojem se na upit Agencije o načinu vršenja kontrole, u smislu koliki se dio prodaje »Partnera« odnosno »Velikog kupca« odnosi na prodaju unutar prodajnog mjesta istih, a koji na daljnju prodaju trećim stranama, poduzetnik VIPnet d.o.o. očitovao:

cit. »Podnositelj ne vrši direktnu kontrolu koji se iznos naručenih proizvoda i usluga prodaje unutar prodajnog mjesta a koji se dalje prodaje trećim stranama.«

To očitovanje potvrdilo je činjenicu utvrđenu od strane Agencije da ne postoji kontrola daljnje prodaje distributera od strane poduzetnika VIPnet d.o.o., što i nije uobičajeno u poslovnoj praksi jer bi se time ograničilo pravo poduzetnika da samostalno određuju svoju poslovnu politiku ukoliko poduzetnici prodaju proizvode u svoje ime i za svoj račun.

Nadalje, promatrajući uvjete prodaje iz Dodatka 7. predmetnih ugovora koji se odnose na Tomato proizvode, utvrđeno je da i u tim uvjetima prodaje postoje elementi »rabat« i »rabat za daljnju prodaju«. Nadalje, pretpostavlja se da se dostavljena očitovanja poduzetnika VIPnet d.o.o. u odnosu na elemente »rabata« i »rabata za daljnju prodaju« jednako odnose i na uvjete prodaje Tomato proizvoda. Promatra se članak 2. stavak 2. predmetnih ugovora koji glasi:

cit. »Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se prodaja Tomato proizvoda i usluga opisanih u Dodatku 7 ovom Ugovoru ne može provoditi putem sustava vlastitih prodajnih mjesta, već isključivo putem ostalih prodajnih mjesta.«

Temeljem navedene odredbe, zaključuje se da distributer u statusu »Partnera«, u ovom konkretnom slučaju, nije niti mogao provoditi prodaju krajnjem korisniku, već isključivo putem trećih strana odnosno drugih pravnih osoba. Tako promatrano objašnjenje da »rabat« predstavlja iznos koji će distributer (Partner ili Veliki kupac) ostvariti od poduzetnika VIPnet d.o.o. ukoliko kupljene proizvode prodaje unutar vlastitih prodajnih mjesta krajnjem korisniku, a »rabat za daljnju prodaju« predstavlja iznos koji će distributer (Partner ili Veliki kupac) ostvariti od poduzetnika VIPnet d.o.o. ukoliko kupljene proizvode prodaje dalje trećim osobama, daje određene nelogičnosti. Naime, temeljem navedene odredbe članka 2. stavka 2. Ugovora »Partner« iste nije niti mogao prodavati krajnjem korisniku.

Temeljem navedenoga, izvjesno je da »rabat« predstavlja diskont koji, s obzirom na utvrđenu cijenu proizvoda krajnjim korisnicima, poduzetnik VIPnet d.o.o. odobrava distributerima i on de facto određuje cijenu proizvoda za distributere, a da »najveći rabat za daljnju prodaju« predstavlja maksimalnu razinu diskonta koji distributer može odobriti svojim kupcima. Tako promatrano, takvim se odredbama može ograničiti učinkovito intra-brand tržišno natjecanje između pojedinih distributera.

Nadalje, Agencija je u svojim dopisima od 23. srpnja 2008. godine upućenima slučajno odabranim distributerima i drugim kupcima poduzetnika VIPnet d.o.o., svi pod klasom UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 580-05-08-26-108, 580-05-08-26-109, 580-05-08-26-110, 580-05-08-26-111, 580-05-08-26-112, 580-05-08-26-113, 580-05-08-26-114, 580-05-08-26-115, 580-05-08-26-116, 580-05-08-26-117, 580-05-08-26-118, 580-05-08-26-119, 580-05-08-26-120 i 580-05-08-26-121, među ostalim tražila obrazloženje u svezi primjene »najvećeg rabata za daljnju prodaju« odnosno »rabata za daljnju prodaju« iz Dodatka 3. i Dodatka 7. predmetnih ugovora. Pri tome, jedan poduzetnik u svom očitovanju od 27. kolovoza 2008. godine, klasa UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-08-26-127 navodi da se primjena »najvećeg rabata za daljnju prodaju« odnosno »rabata za daljnju prodaju« iz Dodatka 3. i Dodatka 7. odnosi na dopušteni rabat za daljnju prodaju. Drugi poduzetnik u svom očitovanju od 29. kolovoza 2008. godine, klasa UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-08-26-128 navodi da primjena »najvećeg rabata za daljnju prodaju«, odnosno »rabata za daljnju prodaju« predstavlja najveći rabat koji jedna od drugih ugovornih strana može odobriti svojim veleprodajnim kupcima kada kupuju robu iz prodajne ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. Treći poduzetnik, u svom očitovanju od 29. kolovoza 2008. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-08-26-129, navodi da je u Dodatku 3. naveden najveći rabat za daljnju prodaju u iznosu 25,00 kuna odnosno osam posto te da se radi o maksimalnom iznosu koji se kupcima mogao odobriti. Četvrti poduzetnik, u svom očitovanju od 4. rujna 2008. godine, klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 383-05-08-26-130, navodi kako je Ugovorom rabat za daljnju prodaju bio određen u iznosu od pet posto. Ukoliko se plaćalo avansom, rabat je bio povećan za jedan posto.

Iz navedenih očitovanja, zaključuje se da je u konkretnom slučaju riječ o ugovornim odredbama, kojima se distributerima proizvoda i usluga poduzetnika VIPnet d.o.o., određuje maksimalni iznos rabata odnosno diskonta, koje isti mogu odrediti svojim kupcima tj. kada se radi o daljnjoj prodaji proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o.

10.5. Učinci odredbi iz Dodatka 3. i Dodatka 7. predmetnih ugovora na tržišno natjecanje

Vertikalni sporazum koji sadrži odredbe, kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti uključuje direktno dva tržišta budući da se radi o dvije razine tržišta u vertikalnom lancu. Ta dva tržišta predstavljaju uzlazno i silazno tržište. Međutim, odredbe sporazuma kojima se izravno ili neizravno utvrđuju prodajne cijene, mogu imati učinke i na sva silazna tržišta u odnosu na kupca iz predmetnih ugovora. U ovom konkretnom slučaju ta silazna tržišta uključuju i tržište trgovine na veliko proizvodima utvrđenim ugovorom i tržište trgovine na malo proizvodima utvrđenim ugovorom, budući da su kupci od distributera poduzetnici koji predmetne proizvode prodaju drugim pravnim osobama, a i oni koji predmetne proizvode prodaju krajnjim potrošačima.

Odredba o izravnom ili neizravnom utvrđivanju prodajne cijene između prodavatelja i distributera uobičajeno negativne učinke na kraju lanca pokazuje kroz maloprodajne cijene za krajnjeg potrošača. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, odredbe kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, ne prelijevaju učinke na krajnjeg potrošača. S aspekta prava i politike tržišnog natjecanja, nije sporno da krajnji potrošači plaćaju cijenu koja je unaprijed određena u fiksnom iznosu. I to zbog specifičnosti ovog konkretnog tržišta koje, zbog pravnih odnosno regulatornih razloga, ima za posljedicu da krajnji potrošači plaćaju istu cijenu na predmetne proizvode, a prije svega se pri tome misli na papirnate bonove. Zbog navedenoga, u ovom konkretnom slučaju nisu izvjesni niti očekivani negativni efekti na krajnje korisnike na koje se inače uobičajeno prenose negativni efekti spornih odredbi u ugovorima između poduzetnika.

Slijedom navedenoga, učinci određivanja odredbi kojima se neizravno utvrđuju minimalne prodajne cijene za daljnju prodaju, u ovom konkretnom slučaju mogu imati učinke na tržištima trgovine na veliko i trgovine na malo proizvodima iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. koji su predmet sporazuma. Takva odredba može kao učinak imati onemogućavanje efikasnog intra-brand tržišnog natjecanja između distributera i onemogućavanje postizanja povoljnijih cijena njihovim kupcima od onih propisanih odredbama ugovora.

Nadalje, u smislu članka 22. Smjernica za vertikalna ograničenja, a s obzirom da se radi o vertikalnim sporazumima, s ekonomskog stajališta vertikalni sporazumi nemaju samo efekte odnosno posljedice na tržištu između dobavljača i kupca, već i na silaznim tržištima kupca.. S obzirom da je u ovom konkretnom slučaju utvrđeno da je bilo više razina u distribucijskom lancu, Agencija je utvrđivala efekte, odnosno posljedice na tržištu kupaca predmetnih proizvoda, ali i na silaznim tržištima od kupaca.

Naglašava se da se pojmovi dobavljač i kupac, sukladno članku 2. Smjernica za vertikalna ograničenja, koriste za sve razine trgovine. Agencija u ovom konkretnom slučaju kao »dobavljača« promatra poduzetnika VIPnet d.o.o., a kao »kupce« distributere koji su u statusu »Partnera« i »Velikih kupaca«, kao i ostale kupce na silaznim tržištima u distribucijskom lancu.

Agencija je stoga, ciljano tražila očitovanja od distributera i kupaca od distributera odnosno poddistributera i trgovaca na malo. Prilikom traženja očitovanja polazilo od nekoliko pretpostavki. Kao prvo, pretpostavka je da odredbe ugovora iz Dodatka 3. i Dodatka 7. mogu utjecati na efikasno intra-brand tržišno natjecanje. Vezano uz navedeno, daljnja pretpostavka je bila da se distributeri o tim odredbama neće negativno očitovati jer ista osigurava izvjesnu profitnu maržu distributerima koja se nalazi u rasponu između »rabata« i »rabata za daljnju prodaju«. Ukoliko bi distributeri bili u otvorenom tržišnom natjecanju bez primjene odredbi »rabata za daljnju prodaju«, tada bi se oni međusobno natjecali za daljnje kupce odobravanjem što povoljnijeg diskonta što bi, s obzirom na odobrene uvjete njima od strane poduzetnika VIPnet d.o.o., imalo za posljedicu smanjivanje profitne marže.

S obzirom na navedeno, pretpostavka je bila da ove ugovorene odredbe »najvećeg rabata za daljnju prodaju« mogu imati negativne učinke na silazna tržišta tj. na poddistributere i trgovce na malo koji ne mogu ostvarivati povoljnije uvjete »rabata« s obzirom da je maksimalan iznos istih određen u ugovorima između poduzetnika VIPnet d.o.o. i njegovih distributera.

Agencija je u svojim dopisima od 27. ožujka 2008. godine upućenima slučajno odabranim distributerima poduzetnika VIPnet d.o.o., svi pod klasom UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 580-05-08-26-62, 580-05-08-26-63, 580-05-08-26-63a, 580-05-08-26-64, 580-05-08-26-65, 580-05-08-26-66 i 580-05-08-26-67, zatražila očitovanje o mogućim negativnim učincima određivanja odredbi o »najvećem rabatu za daljnju prodaju« na poslovanje tih poduzetnika. Svi ti slučajno odabrani distributeri očitovali su se u svojim podnescima, svi pod klasom UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 378-05-08-26-68, 378-05-08-26-69, 378-05-08-26-70, 378-05-08-26-71, 378-05-08-26-73, 383-05-08-26-86 i 378-05-08-26-89, da predmetna ugovorna odredba nije imala negativne učinke na njihovo poslovanje i da je ista bila dio ugovorne ponude poduzetnika VIPnet d.o.o.

Nadalje, Agencija je u svojim dopisima od 22. travnja 2008. godine upućenima slučajno odabranim poduzetnicima (uzorak poduzetnika kao iz dopisa od 27. ožujka 2008.), distributerima proizvoda poduzetnika VIPnet d.o.o., svi pod klasom UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 580-05-08-26-74, 580-05-08-26-75, 580-05-08-26-76, 580-05-08-26-77, 580-05-08-26-78, 580-05-08-26-79 i 580-05-08-26-80, zatražila očitovanje o popisu kupaca od distributera kao i preslike izlaznih računa prema kupcima tijekom 2007. godine, a radi utvrđivanja kupaca tih distributera i radi utvrđivanja najvišeg iznosa rabata, odnosno diskonta koji su ti poduzetnici – distributeri odobravali svojim kupcima. Svi poduzetnici – distributeri očitovali su se na traženje Agencije u svojim dopisima, svi pod klasom UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 378-05-08-26-81, 378-05-08-26-82, 378-05-08-26-83, 378-05-08-26-84, 378-05-08-26-85, 383-05-08-26-86 i 378-05-08-26-89. Iz očitovanja i dostavljene dokumentacije Agencija je utvrdila da su distributeri svojim kupcima odobravali iznose rabata do maksimalnih iznosa koji su određeni u Dodacima 3. i 7. predmetnih ugovora. Međutim, tri od pet poduzetnika, a koji su obavljali daljnju prodaju proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. (dva poduzetnika očitovala su se da su obavljala prodaju isključivo krajnjim potrošačima), očitovali su se i dostavili dokumentaciju tj. preslike računa iz kojih je vidljivo da su svojim kupcima odobravali i više iznose rabata od onih koji su utvrđeni najvišim iznosom rabata za daljnju prodaju u predmetnim ugovorima, a koji su za npr. VIPme bonove iznosili (...) posto uvećan za (...) posto ukoliko se radi o avansnom plaćanju ili (...) posto ukoliko se radi o daljnjoj prodaji Tomato bonova. Iz dostavljene dokumentacije odnosno računa, kod tri distributera utvrđeno je da su oni tijekom 2007. godine odobravali rabate, odnosno diskont na VIPme bonove u iznosu preko (...) posto. Taj viši rabat odnosno diskont obično je iznosio (...) posto, a jedan distributer odobravao je rabat, odnosno diskont u iznosu i od (...) posto na VIPme bonove. Također je utvrđeno da je odobravan i viši rabat odnosno diskont za kupnju Tomato bonova. Tako su dva distributera odobravali svojim kupcima rabat, odnosno diskont na Tomato bonove viši od (...) posto koji je utvrđen kao iznos rabata za daljnju prodaju i to obično od (...) posto, a najviši odobravani iznos utvrđen je kao (...) posto.

Treba naglasiti da su se ovi viši rabati odnosno diskonti u pravilu odobravali značajnim kupcima za distributere. Pod značajnim kupcima podrazumijevaju se oni od kojih su distributeri ostvarivali najveće iznose prihoda od prodaje proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o., što je vidljivo iz ranije navedenih očitovanja distributera u kojima su dostavili iznose prihoda koji su ostvarili prodajom pojedinim kupcima.

Agencija je, nadalje, u svojim dopisima od 21. svibnja 2008. godine upućenima slučajno odabranim kupcima od distributera proizvoda iz trgovačke ponude VIPnet d.o.o., svi pod klasom: UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 580-05-08-26-90, 580-05-08-26-91, 580-05-08-26-92, 580-05-08-26-93, 580-05-08-26-94, 580-05-08-26-95, 580-05-08-26-96, 580-05-08-26-97, 580-05-08-26-98, 580-05-08-26-99 i 580-05-08-26-100, zatražila očitovanje i dokumentaciju radi utvrđivanja uvjeta pod kojima su oni kupovali proizvode iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o.

Iz dostavljenih očitovanja kupaca od distributera, svi pod klasom: UP/I 030-02/2006-01/18, urbrojevi: 378-05-08-26-101, 378-05-08-28-102, 378-05-08-26-103, 378-05-08-28-104, 378-05-08-26-105, 383-05-08-28-106 i 378-05-08-26-107, utvrđeno je da su uvjeti prodaje predmetnih proizvoda iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. u pravilu određeni od strane distributera. Nadalje, u svezi financijskih uvjeta pod kojima su kupci od distributera kupovali predmetne proizvode, utvrđeno je da se financijski uvjeti razlikuju s obzirom na distributera. U pravilu su distributeri nudili uvjete svojim kupcima u skladu s odredbama o iznosu »rabata za daljnju prodaju«. Međutim, iz dostavljenih očitovanja i dokumentacije, Agencija je utvrdila da su pojedini distributeri nudili i obračunavali svojim kupcima viši iznos rabata u odnosu na onaj koji je određen u predmetnim ugovorima u odredbama uvjeta za daljnju prodaju. Pri tome se napominje da su se očitovanja kupaca u pravilu odnosila na uvjete koje su isti imali za kupnju VIPme i Tomato prepaid bonova, pa se utvrđene činjenice iz dostavljene dokumentacije mogu odnose na tu grupu proizvoda.

Agencija je utvrdila kako poduzetnik VIPnet d.o.o. ima pravo jednostrano raskinuti sporazum bez otkaznog roka ukoliko druga ugovorna strana ne izvršava, neuredno izvršava ili povrijedi odredbe sadržane u Dodatku 3., odnosno Dodatku 4. te Dodatku 7. predmetnih sporazuma. Također, pravnom analizom Agencija je utvrdila kako u bitnome druga ugovorna strana u slučaju povrede ili neizvršavanja obveze iz predmetnog sporazuma, pa tako i obveza uređenih spomenutim dodacima, je dužna nadoknaditi stvarno prouzročenu štetu.

11. OSTALE SPORNE ODREDBE PREDMETNIH UGOVORA O DODATNIM OBVEZAMA KOJE PO SVOJOJ PRIRODI ILI OBIČAJIMA U TRGOVINI NISU U VEZI S PREDMETOM TIH UGOVORA

Osnovne razlike između distributera u statusu »Partnera« i »Velikog kupca« već su detaljnije pojašnjene u točki 4.2. obrazloženja ovoga rješenja.

Odredba članka 1. predmetnih ugovora koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklopio s »Partnerom«, uređuje kako je svrha ugovora prodaja proizvoda, usluga i opreme iz VIPnetove trgovačke ponude na hrvatskom tržištu, te pružanje usluga informiranja i savjetovanja korisnika i potencijalnih korisnika od strane »Partnera« putem sustava vlastitih prodajnih mjesta i ostalih prodajnih mjesta. Vlastita prodajna mjesta su prodajna mjesta u sklopu tvrtke »Partnera«. Ostala prodajna mjesta su ona prodajna mjesta s kojima »Partner« poslovno surađuje, a koja nisu sastavni dio tvrtke »Partnera«.

Odredba članka 1. predmetnih ugovora koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklopio s većinom »Velikih kupaca«, uređeno je također, kao i kod predmetnih ugovora sklopljenih s Partnerima, kako je svrha ugovora prodaja proizvoda i usluga iz VIPnetove trgovačke ponude na hrvatskom tržištu, pružanje usluga informiranja i savjetovanja korisnika i potencijalnih korisnika od strane »Velikog kupca« putem njegovog sustava vlastitih prodajnih mjesta i ostalih prodajnih mjesta. Vlastita prodajna mjesta su dio pravne osobe »Velikog kupca«. Ostala prodajna mjesta su ona prodajna mjesta s kojima Veliki kupac poslovno surađuje, a koja nisu sastavni dio tvrtke »Velikog kupca«.

U članku 1. ugovora s »Partnerima« i s »Velikim kupcima« vlastita prodajna mjesta i ostala prodajna mjesta za potrebe skraćivanja u daljnjem tekstu nazivaju se prodajna mjesta. Iz navedenog se utvrđuje da se sve odredbe iz ugovora, a kod kojih se navode prodajna mjesta, odnose na prodajna mjesta distributera, odnosno poduzetnika koji su strane ugovora i na prodajna mjesta ostalih poduzetnika koje nisu strane ugovora.

Nadalje, Agencija je izvršila uvid i u odredbe Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta VIP Partnera, od 23. ožujka 2004. (dalje: Pravilnik) te je utvrdila kako su člankom 1. rečenog Pravilnika propisani uvjeti koje trebaju ispunjavati ne samo prodajna mjesta VIP Partnera, već i Velikih korisnika koji obavljaju prodaju VIPnetovih proizvoda i usluga.

U članku 3. Pravilnika utvrđeni su uvjeti koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta, i to sljedeći:

• Posjedovati Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine;

• Prodajni prostor u kojem se obavlja prodaja proizvoda i usluga sa najmanje 50 m2;

• Imati uredan izlog prodajnog mjesta u kojem se može istaknuti logo VIPneta;

• Imati mogućnost isticanja logo VIPneta na vidljivom mjestu ispred prodajnog prostora ili na fasadi iznad;

• Imati ostakljene police i vitrine u kojima će proizvodi VIPneta moći biti lako uočljivi;

• Imati dovoljno prostora, s obzirom na drugu opremu, da se može postaviti informativni stalak s cjenicima, lecima, brošurama, i ostalim promotivnim materijalom VIPneta;

• Imati informatičku opremu koja podržava nCIS – software.

U članku 4. Pravilnika, utvrđeno je kako prodajna mjesta VIP Velikih kupaca, ukoliko se u njima obavlja prodaja krajnjim kupcima, moraju udovoljavati istim uvjetima kao i prodajna mjesta Partnera.

Nadalje, uvidom u Dodatak 2. predmetnih sporazuma sklopljenih s Partnerima koji glasi: »Uvjeti koje mora ispunjavati prodajno mjesto«, Agencija je utvrdila kako isti utvrđuju uvjete koje moraju ispunjavati prodajna mjesta Partnera i ostala prodajna mjesta koja prodaju VIPnetove proizvode i usluge.

Riječ je o sljedećim uvjetima:

• Partner i/ili njegov poslovni suradnik mora imati u vlasništvu ili u najmu najmanje jedno prodajno mjesto površine najmanje 20 m2;

• Partner i/ili njegov poslovni suradnik za predmetno poslovno mjesto mora posjedovati Rješenje nadležnog organa o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine;

• Partner i/ili njegov poslovni suradnik mora imati zaposleno certificirano osoblje prodajnog mjesta za prodaju proizvoda i usluga iz asortimana VIPneta;

• Logo VIPneta mora biti istaknut na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru;

• Proizvodi i usluge VIPneta moraju biti istaknuti na pristupačnom i lako uočljivom mjestu u prodajnom prostoru;

• Na prodajnom mjestu mora biti postavljen informativni stalak na kojima su dostupni VIPnetove brošure, cjenici, letci, plakati i ostali promotivni materijali.

Uvidom u odredbe članka 1. članka 4. vezano uz članak 3. i članak 6. Pravilnika, utvrđeno je kako ne postoji razlika u određivanju prava i obveze Partnera i Velikih kupaca, a koji se odnose na uvjete koje moraju ispunjavati prodajna mjesta. Naime, Agencija je u točki 4.2. obrazloženja ovoga rješenja, a sukladno očitovanju poduzetnika VIPnet d.o.o.iz podneska od 31. svibnja 2006., utvrdila kako su u pravilu distributeri u statusu Partnera obavljali prodaju predmetnih proizvoda u svoje ime i za svoj račun i to u pravilu krajnjim korisnicima, ali su istovremeno pružali i određene usluge u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. i to na vlastitim i ostalim prodajnim mjestima. Distributeri u statusu Velikog kupca u pravilu su prodavali predmetne proizvode u svoje ime i za svoj račun i to u pravilu za daljnju prodaju. Međutim, utvrđeno je da su neki distributeri u statusu Velikog kupca prodavali predmetne proizvode isključivo na vlastitim prodajnim mjestima i to krajnjim korisnicima, primjerice (...)

S obzirom na širinu ponude proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. koju pojedini distributer nudi, »Partner« ima znatnu širu ponudu proizvoda i usluga kojom se cilja ka identičnoj ponudi koju ima poduzetnik VIPnet d.o.o. kroz svoja vlastita maloprodajna mjesta. Naime, distributeri koji imaju status »Velikog kupca«, prema navodima iz spomenutog očitovanja poduzetnika VIPnet d.o.o., imaju samo pravo prodavati VIPme CD boxove i VIPme bonove, i to ne putem vlastitih maloprodajnih mjesta, već je rečena roba u pravilu namijenjena daljnjoj prodaji, dok distributeri koji imaju status »Partnera« imaju razvijen sustav vlastitih prodajnih mjesta na kojima prodaju robu i isti prodaju veći broj različitih proizvoda i usluga, primjerice, VIPme CD boxove, VIPme komplete, VIPme bonove, mobilne uređaje, te obavljaju i aktivaciju pretplatnika. Partneri imaju pravo pružati sve usluge kao što ih pruža i poduzetnik VIPnet d.o.o. na vlastitim prodajnim mjestima. Jedino su Tomato proizvodi i usluge namijenjeni za daljnju prodaju budući da se ne mogu prodavati putem vlastitih prodajnih mjesta »Partnera«.

Slijedom navedenoga, Agencija je utvrđivala činjenice i okolnosti u odnosu na navedene odredbe predmetnih ugovora koje se odnose na nametanje dodatnih obveza distributerima (»Partnerima« i »Velikim kupcima«) i to uvjeta koje moraju zadovoljiti prodajna mjesta te marketinšku aktivnost, odnosno jesu li takve dodatne obveze po svojoj prirodi ili običajima u trgovini u svezi s predmetom tih ugovora.

U očitovanju od 20. studenoga 2007., klasa: UP/I 030-02/2006-01/18, urbroj: 378-05-07-26-58, poduzetnik VIPnet d.o.o. u točki III. navodi cit. »U tom smislu Ugovorima su definirani standardi koje mora zadovoljavati prodajno mjesto da bi bilo uključeno u lanac VIPnetove ponude, osiguravaju se uvjeti za kvalitetno pružanje informacija o proizvodima i uslugama, partneru se putem vlastitog informativnog servisa pružaju informacije o stanju mreže,…kontinuirano se provodi osposobljavanje, …korištenje znakova, slogana i žigova podnositelja, te im se isporučuje propagandni materijal za svako prodajno mjesto.«

S obzirom da je utvrđeno kako je u predmetnim ugovorima uređeno da »Partneri« i »Veliki kupci« proizvode iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. prodaju u vlastitim prodajnim mjestima krajnjim korisnicima, ali i trećima za daljnju prodaju, izvjesno je da se predmetni proizvodi dalje prodaju i različitim poduzetnicima, odnosno da poduzetnik VIPnet d.o.o. ne obvezuje druge strane ugovora da neće prodavati te proizvode neovlaštenim distributerima.

U prodaji proizvoda i usluga iz trgovačke ponude poduzetnika VIPnet d.o.o. utvrđeno je da distributeri prodaju vrše u svoje ime i za svoj račun. Također je utvrđeno da, u dijelu pružanja usluga aktiviranja novih korisnika i sklapanja pretplatničkih ugovora i drugim aktivnostima vezanima uz isto, distributeri rade u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. U onom dijelu aktivnosti u kojima poduzetnici rade u svoje ime i za svoj račun i gdje snose financijski i komercijalni rizik poslovanja, neopravdano je nametanje dodatnih uvjeta za ispunjavanje raznih kriterija određenih od poduzetnika VIPnet d.o.o., a koje mogu utjecati na učinkovito tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima. Ispunjavanje tih kriterija bilo bi opravdano u dijelu pružanja usluga koje se vrše u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. Međutim, u ugovorima s Partnerima primjerice, pružanje usluga u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o. koje svi Partneri obavljaju nije jasno razgraničeno od prodaje proizvoda koje Partneri vrše u svoje ime i za svoj račun, a s obzirom na prava, obveze i uvjete koje imaju odnosno koje prodajna mjesta moraju ispunjavati.

Daljnja okolnost nametanja dodatnih obveza distributerima odnosi se na ugovorne odredbe nametanja obveze distributerima, a koje se odnose na druge poduzetnike koji nisu strane ugovora. Određivanjem prodajnih mjesta na način kako je to određeno u ugovorima kroz sve ugovore određuje se niz obveza koje se temelje na pojmu »prodajno mjesto«. S obzirom da su nositelji prava i obveza iz ugovora isključivo VIPnet d.o.o. s jedne strane i distributeri s druge strane, odredbe kojima se ugovornim stranama propisuje kakve uvjete moraju ispunjavati prodajna mjesta trećih strana, nisu provedive u praksi, jer distributeri po prirodi poslovanja, ne mogu odgovarati za treće. Te su obveze sadržane u Pravilniku i u Dodatku 2. Ugovora koji se odnosi na uvjete koje moraju ispunjavati prodajna mjesta.

Pri utvrđivanju jesu li navedene dodatne obveze ograničavajuće, u smislu odredaba ZZTN, u postupku je bilo odlučujuće utvrditi sljedeće:

– postojanje vlastitih i ostalih prodajnih mjesta distributera,

– prodaja predmetnih proizvoda krajnjem kupcu putem sustava vlastitih prodajnih mjesta u ime i za račun distributera,

– prodaja predmetnih proizvoda krajnjem kupcu putem sustava vlastitih prodajnih mjesta u ime i za račun distributera uz pružanje usluga u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o.,

Na temelju pravne analize predmetnih sporazuma, Agencija je utvrdila kako je distributer u statusu Partnera iako je predmetne proizvode prodavao temeljem sporazuma sklopljenih u vlastito ime i za račun, u pravilu pružao istovremeno i usluge u ime i za račun poduzetnika VIPnet i to na istim ugovorom uređenim prodajnim mjestima (vlastitim i ostalim). Stoga je Agencija utvrdila kako u odnosu na distributere u statusu Partnera, poduzetnik VIPnet d.o.o. nije nametnuo dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora, a koje su se u bitnome odnosile na izgled prodajnog mjesta i marketinšku aktivnost, odnosno isticanje reklamnog sadržaja. Naime, logično je da u slučaju kada Partner na istom prodajnom mjestu djeluju u ime i za račun poduzetnika VIPnet da je u tom slučaju pravo i obveza poduzetnika VIPnet da vodi računa o izgledu takvih prodajnih mjesta, marketinškim aktivnostima, obukama osoblja, kako bi na pravi način kupcima prezentirao svoje proizvode i štitio svoj brand. Imajući u vidu uvjete iz Pravilnika i Dodatka 2. predmetnih sporazuma, Agencija je ocijenila kako je riječ o uobičajenim uvjetima temeljem propisa o trgovini.

Međutim, u odnosu na distributere u statusu Velikog kupca, Agencija je utvrdila kako su isti u pravilu obavljali prodaju putem vlastitih i ostalih prodajnih mjesta u vlastito ime i za vlastiti račun i to u pravilu ne krajnjim kupcima, već za daljnju prodaju. Samo u nekoliko predmetnih sporazuma, Agencija je utvrdila kako su navedeni Veliki kupci obavljali prodaju i pružali uslugu putem isključivo vlastitog prodajnog mjesta. Međutim, i u tom slučaju ponuda proizvoda i usluga koju nude Veliki kupci je znatno uža od ponude Partnera. Riječ je o proizvodima i uslugama za prepaid korisnike, odnosno samo o ponudi VIPme CD boxova i VIPme bonova.

Stoga, u odnosu na dodatne obveze, Agencija je utvrdila kako je poduzetnik VIPnet d.o.o. u predmetnim sporazumima s Velikim kupcima, drugoj ugovornoj strani, distributeru u statusu Velikog kupca nametnuo dodatnu obvezu da prodajna mjesta Velikog kupca ispunjavaju uvjete o izgledu prodajnog mjesta te obavljanju marketinške aktivnosti. Naime, Agencija je utvrdila kako je poduzetnik VIPnet d.o.o., distributerima u statusu Velikog kupca nametao obvezu da njihova vlastita prodajna mjesta, ali i ostala prodajna mjesta moraju ispunjavati propisane kriterije, odnosno uvjete te da obavljaju određenu marketinšku aktivnost. Budući da ostala prodajna mjesta temeljem predmetnih sporazuma predstavljaju trgovce na veliko-poddistributere, poduzetnik VIPnet d.o.o. nametnuo je obvezu drugoj ugovornoj strani (Velikim kupcima) da odgovaraju za ispunjavanje uvjeta prodajnog mjesta, marketinške aktivnosti trećeg poduzetnika koji uopće nije ugovorna strana predmetnih sporazuma.

Također, poduzetnik VIPnet d.o.o. nametnuo je obvezu drugoj ugovornoj strani, distributerima (Velikim kupcima) da njihova vlastita prodajna mjesta na kojima su prodavali predmetne proizvode krajnjem kupcu, u svoje ime i za svoj račun, ispunjavaju određene uvjete za prodajno mjesto.

Iako su Veliki kupci na vlastitim prodajnim mjestima prodavali predmetne proizvode krajnjim kupcima, Veliki kupci prodavali su kupcima i široki asortiman drugih proizvoda od drugih proizvođača, odnosno dobavljača, koji se ne mogu nikako smatrati zamjenskim proizvodima, u smislu članka 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, te u pravilu nisu pružali usluge u ime i za račun poduzetnika VIPnet d.o.o., kao što su to činili distributeri u statusu Partnera. Stoga, nametanje obveza koje se odnose na uvjete koje mora zadovoljiti vlastito prodajno mjesto, predstavlja dodatnu obvezu, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN. Na vlastitim prodajnim mjestima Velikog kupca gdje se obavlja prodaja predmetnih proizvoda krajnjim kupcima moguće je obavljati marketinšku aktivnost, ali samo u dijelu koji se odnosi na isticanje reklamnog materijala u smislu obavijesti kupcima kako se na određenom prodajnom mjestu mogu kupiti predmetni proizvodi (npr. isticanje naljepnice poduzetnika VIPnet d.o.o.).

Pored navedenoga, odredbom članka 7. pod nazivom »Usluge informiranja krajnjem korisniku« predmetnih sporazuma sklopljenih s Velikim kupcima na primjeren način je osigurana dostupnost informacija krajnjem kupcu o VIPnetovoj ponudi, uputama za korištenje VIPnetovih proizvoda koje se mogu kupiti na tom prodajnom mjestu, servisu, i slično, pa su bilo kakve druge obveze, s obzirom na proizvode koje nude Veliki kupci na svojim prodajnim mjestima, dodatne obveze koje po svojoj prirodi nisu u vezi s predmetnom ugovora ili običajima u trgovini. Ovdje je Agencija cijenila i činjenice utvrđene uvidom u članak 13. i članak 14. predmetnih sporazuma sklopljenih s Velikim kupcima iz kojih proizlazi kako poduzetnik VIPnet d.o.o. ima pravo jednostrano raskinuti sporazum bez otkaznog roka ukoliko druga ugovorna strana ne izvršava, neuredno izvršava ili povrijedi odredbe predmetnih sporazuma. Također, druga ugovorna strana u slučaju povrede ili neizvršavanja obveze iz predmetnog sporazuma nadoknadit će stvarno prouzročenu time štetu kako je to uređeno člankom 14., 15. ili 16. navedenih sporazuma.

Slijedom iznijetoga, Agencija je utvrdila kako je nametanje dodatnih obveza, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, sadržano u slijedećim odredbama u sporazumima sklopljenim s »Velikim kupcima«:

• Ugovorna odredba pod nazivom »Popis vlastitih prodajnih mjesta«, određena u članku 3.2. koja glasi:

»VIPnet ima isključivo pravo samostalno odrediti kriterije koje svako prodajno mjesto mora zadovoljavati da bi bilo uključeno ili isključeno iz lanca VIPnetove trgovačke ponude.«

»VIPnet također ima isključivo pravo odrediti koji se dio VIPnetove ponude može ponuditi na određenom prodajnom mjestu te pravo odabrati prodajna mjesta koja namjerava isključiti s Popisa vlastitih prodajnih mjesta.«

i članak 3.3. koji u dijelu glasi:

»Na postupak eventualnog uključenja novostečenog prodajnog mjesta u lanac VIPnetove trgovačke ponude analogno će se primijeniti odredbe članka 3.2.«

• Ugovorna odredba pod nazivom »Marketinške aktivnosti«, određena u članku 10.1., odnosno 9.1. a koja u bitnome glasi kako je

svako prodajno mjesto u sastavu Velikog kupca obvezno je držati se uputa VIPneta u pogledu isticanja reklamnog materijala na vidljivom mjestu u prostoru svakog prodajnog mjesta, odnosno s njegove vanjske strane-prvenstveno izlozima, kao i reklamnim panoima postavljenim s vanjske strane objekata u kojima se prodajna mjesta nalaze.

• Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta VIP Partnera, od 23. ožujka 2004., u dijelu koji se odnosi na Velike kupce.

Agencija je utvrdila kako odredbe članka 1. članka 4. vezano uz članak 3. i članak 6. Pravilnika, a koje se odnose na Velike kupce predstavljaju dodatne obveze u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN., jer se također odnose na izgled prodajnog mjesta (vlastitog ili ostaloga) Velikog kupca. Iako je navedeni Pravilnik donio sam poduzetnik VIPnet d.o.o. dana 23. travnja 2004., djelovanje koja se na prvi pogled može ocijeniti jednostranim obuhvaćeno je ipak člankom 9. stavkom 1. ZZTN. Riječ je o slučajevima u kojima su ponašanja, koja se prima facie čine jednostrana, prihvaćena u kontekstu postojećih ugovornih odnosa između poduzetnika, odnosno u kojima je utvrđena suglasnost volja između poduzetnika o njihovom budućem ponašanju što je osnovni element postojanja sporazuma. U konkretnom slučaju, iako je poduzetnik VIPnet d.o.o. samostalno odredio kriterije za svako prodajno mjesto koji su utvrđeni navedenim odredbama Pravilnika, koji su sukladno očitovanju poduzetnika VIPnet d.o.o., od 19. srpnja 2006., bili objektivno i transparentno određeni, što posljedično znači da su bili i poznati Veliki kupcima prilikom sklapanja sporazuma, odnosno da su se isti s njima suglasili i na označene odredbe Pravilnika se mogu primijeniti odredbe članka 9. stavka 1. ZZTN, odnosno utvrditi da je u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu. Uporište za ovakvo stajalište Agencija nalazi u pravu konkurencije EZ-a, odnosno u sudskoj praksi Suda pravde EZ.

Nadalje, poduzetnik VIPnet d.o.o. sklopio je predmetne ugovore s većim brojem distributera u statusu »Partnera« u razdoblju od 2004. do 2006. godine koji sadrže odredbu o zabrani konkurencije, a koja glasi:

»Partner se obvezuje da za trajanja ovog Ugovora neće pružati usluge ili poduzimati bilo kakve druge aktivnosti slične uslugama iz ovog Ugovora bilo kojem VIPnetovu konkurentu na području telekomunikacija.«

Agencija je utvrdila kako je odredba o zabrani konkurencije, sadržana u predmetnim sporazumima sklopljenim između poduzetnika VIPnet d.o.o. i distributera u kategoriji »Partnera«, bila na snazi u razdoblju od 2004. do 2006. godine, kada su sklopljeni novi sporazumi kojima je brisana sporna odredba ugovora. Dana 6. prosinca 2006., Agencija je zaprimila očitovanje poduzetnika VIPnet d.o.o., u kojem se između ostalog navodi kako je sklapanjem novih ugovora s »Partnerima« počevši od 1. studenoga 2006. prestala važiti opisana ugovorna odredba. Prema navodima poduzetnika VIPnet d.o.o., s obzirom da se predmetna ugovorna obveza nije primjenjivala u praksi niti je poduzetnik VIPnet d.o.o. kontrolirao provođenje iste u praksi, poduzetnik VIPnet d.o.o. opisanu ugovornu odredbu brisao je samoinicijativno iz novih predmetnih ugovora koje je sklapao počevši od 1. studenoga 2006.

Radi utvrđivanja činjenica, a koje se odnose na okolnost jesu li poduzetnici, druge ugovorne strane, unatoč ugovornoj odredbi o zabrani konkurencije, prodavale proizvode i pružali usluge koje su predmet sporazuma i od konkurenata poduzetnika VIPnet d.o.o., Agencija je dopisima od 23. srpnja 2008. zatražila pisano očitovanje od slučajno odabranih nekoliko poduzetnika, ugovornih strana iz kategorije »Partnera«.

Na temelju zaprimljenih očitovanja tih poduzetnika, Agencija je utvrdila kako se predmetna odredba o zabrani konkurencije nije provodila u praksi odnosno da poduzetnik VIPnet d.o.o. nije vršio kontrolu provedbe opisane ugovorne odredbe o zabrani konkurenciji te u vezi s tim nije niti primjenjivao sankcije prema drugoj ugovornoj strani.

Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju nije bilo svrsishodno niti u javnom interesu ocjenjivati predmetnu odredbu ugovora koju je poduzetnik VIPnet d.o.o. samoinicijativno brisao već u vrijeme pokretanja predmetnog postupka, odnosno koja je bila na snazi ograničeno vremensko razdoblje, čije se izvršenje nije kontroliralo u praksi, odnosno nije se sankcioniralo, pa samim time i nije moglo prouzročiti značajniji učinak na tržišno natjecanje.

12. ODLUKA VIJEĆA

Temeljem utvrđenog činjeničnog stanja u ovom predmetu, Vijeće je na 5. sjednici, održanoj 30. prosinca 2008., u smislu članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN, ocijenilo kako je nesporno dokazano kako je poduzetnik VIPnet d.o.o. u razdoblju od 18. veljače 2004. do dana donošenja ove odluke s poduzetnicima navedenim u izreci ovoga rješenja sklapao zabranjene sporazume, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. i 5. ZZTN, koje za cilj ili posljedicu imaju ograničavanje tržišnog natjecanja.

Poduzetnik VIPnet d.o.o. nije u postupku dokazao kako predmetni sporazumi ispunjavaju uvjete iz članka 10. ZZTN, radi izuzeća predmetnih sporazuma od primjene odredbi o zabranjenim sporazumima iz članka 9. ZZTN.

Vijeće je zabranjenim sporazumima utvrdilo odredbe iz Dodatka 3., odnosno Dodatka 4. pod nazivom »Uvjeti prodaje – Vip proizvoda i usluga« i Dodatka 7. pod nazivom »Uvjeti prodaje – Tomato proizvoda i usluga«, koji čine sastavni dio ugovora o prodaji VIPnetovih proizvoda i usluga putem sustava vlastitih i ostalih prodajnih mjesta, koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao s poduzetnicima u statusu »Partnera« i »Velikih kupaca«, svi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji su navedeni u izreci ovoga rješenja, određujući navedenim odredbama svojim »Partnerima« i »Velikim kupcima« najveći rabat za daljnju prodaju ugovorenih proizvoda, odnosno minimalnu prodajnu cijenu za daljnju prodaju ugovorenih proizvoda, čime je teško ograničio tržišno natjecanje, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN i članka 9. stavka 1. točke a) Uredbe o vertikalnim sporazumima. Međutim, sukladno odluci Vijeća, unaprijed određena prodajna cijena papirnatih bonova za krajnje potrošače, nije ograničavajuća, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Pri tome, Vijeće je cijenilo činjenicu kako je u ovom konkretnom slučaju riječ o specifičnom tržištu koje je regulirano od strane sektorskog regulatora i na kojem su cijene papirnatih bonova unaprijed određene za krajnjeg korisnika. Vijeće je, također, cijenilo činjenicu kako ista praksa u prodaji predmetnih proizvoda postoji i u zemljama Europske unije.

Nadalje, Vijeće je odlučilo kako je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao zabranjene sporazume kojima je distributerima u statusu Velikog kupca nametao dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN. Riječ je o ugovornim obvezama koje se odnose na kriterije, odnosno uvjete koje mora ispuniti prodajno mjesto Velikog kupca (vlastito i ostalo), te o obvezama koje se odnose na marketinšku aktivnost na prodajnom mjestu Velikog kupca koje su detaljno opisane pod točkom 11. obrazloženja ovoga rješenja. Riječ je o obvezama karakterističnim za ugovore o selektivnoj distribuciji o kojima u konkretnom slučaju nije bila riječ. Također, Vijeće je zabranjenim sporazumima, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, utvrdilo i odredbe sadržane u članku 1., članku 4. vezano uz članak 3. i članku 6. Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta VIP Partnera, od 23. ožujka 2004., i to samo u dijelu koji se odnosi na Velikog kupca, jer se također odnose na izgled prodajnog mjesta (vlastitog ili ostaloga) Velikog kupca.

Temeljem članka 9. stavka 2. ZZTN, predmetni sporazumi koji su utvrđeni zabranjenima u smislu članka 9. stavka 1. ZZTN, ništavi su ex lege.

U svezi ugovorne odredbe o zabrani konkurencije u predmetnim sporazumima, koju su sadržavali isključivo predmetni sporazumi koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. sklapao s Partnerima u razdoblju od 18. veljače 2004. do 1. studenoga 2006., Vijeće je odlučilo kako u konkretnom slučaju nije svrsishodno, odnosno nije u javnom interesu posebno ocjenjivati odredbu koju je poduzetnik VIPnet d.o.o. samoinicijativno brisao već u vrijeme pokretanja predmetnog postupka, odnosno koja je bila na snazi ograničeno vremensko razdoblje, čije se izvršenje nije kontroliralo u praksi, odnosno nije se sankcioniralo, pa samim time i nije moglo prouzročiti značajniji učinak na tržišno natjecanje.

Temeljem članka 35. točke 8. ZZTN, Vijeće utvrđuje pravila i mjere za zaštitu tržišnog natjecanja, mjere za otklanjanje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja i druge mjere za unaprjeđenje prava i politike tržišnog natjecanja na području Republike Hrvatske. Stoga je Vijeće u cilju otklanja ograničavanja tržišnog natjecanja u konkretnom slučaju odlučilo da Agencija naloži poduzetniku VIPnet d.o.o. brisanje svih odredbi u važećim ugovorima, odnosno odredbi Pravilnika o uvjetima koje trebaju ispunjavati prodajna mjesta VIP Partnera, od 23. ožujka 2004., za koje je Vijeće odlučilo kako predstavljaju zabranjeni sporazum, u smislu članka 9. ZZTN.

Također, Vijeće je odlučilo da poduzetnik VIPnet d.o.o. dostavi Agenciji anekse ili nove ugovore, odnosno novi Pravilnik kojima dokazuje kako je postupio po nalogu Agencije.

Slijedom navedene odluke Vijeća, Agencija je odlučila kao u točkama 1. do 7. izreke ovoga rješenja.

Temeljem članka 60., a u svezi članka 61. stavka 1. točke 1. i stavka 2. ZZTN, Agencija će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, protiv poduzetnika VIPnet d.o.o. i odgovorne osobe poduzetnika VIPnet d.o.o.

13. OBJAVA U »NARODNIM NOVINAMA«

Temeljem članka 59. stavka 1. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«, kao što je odlučeno u točki 8. izreke ovoga rješenja.

14. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/06-01/18

Urbroj: 580-05-08-26-136

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zabranjeni sporazumi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !