Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zahtjev za odobrenje financijskih sredstava Zagrebačkom holdingu d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 27.6.2008 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP-I/430-01/2008-34/01 od 8. svibnja 2008.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2469

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13.L401622 stavka 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), na temelju zahtjeva Grada Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, za odobrenje financijskih sredstava za 2008. poduzetniku Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebački električni tramvaj, na temelju odluke sa 105. sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, održane 8. svibnja 2008., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da se financijska sredstva sadržana u zahtjevu za odobrenje financijskih sredstava za 2008. poduzetniku Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebački električni tramvaj, sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 105, ne odnose na državnu potporu iz Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 9. siječnja 2008. zahtjev Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, Odjel za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba (dalje: Grad Zagreb), klasa: 024-02/07-01/14, urbroj: 251-09-04-08-7, od 2. siječnja 2008., za dodjelu financijskih sredstava u vrijednosti od 890.000.000,00 kuna poduzetniku Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebački električni tramvaj (dalje: ZET) za 2008. godinu. U privitku dopisa dostavljen je i Plan poslovanja poduzetnika Zagrebački holding d.o.o. za 2008. (dalje: Plan), Ugovor o pružanju komunalne usluge i sufinanciranju prijevoza putnika u javnom prijevozu (dalje: Ugovor) koji su sklopili Grad Zagreb i ZET 8. prosinca 2006., »Annex« rečenom Ugovoru od 12. travnja 2007. te Zaključak o prihvaćanju »Annex-a« ugovora o pružanju komunalne usluge i sufinanciranju prijevoza putnika u javnom prijevozu.
Uz zahtjev dostavljena su također i dva ispunjena Obrasca prijave državne potpore (dalje: Obrazac prijave) od kojih se jedan odnosi na dodjelu financijskih sredstava u obliku subvencija, a drugi na kapitalna ulaganja za podmirenje preuzetih obveza po dugoročnim kreditima.
S obzirom da dostavljeni podaci nisu bili dostatni za pokretanje postupka, Agencija je dopisom od 24. siječnja 2008. zatražila dodatno očitovanje i dokumentaciju od Grada Zagreba.
Zatraženu dokumentaciju Agencija je zaprimila 21. veljače i 13. ožujka 2008. Također, dodatna očitovanja dobivena su na sastanku održanom s predstavnicama Grada Zagreba od 3. ožujka 2008., kao i putem elektroničke pošte 19. ožujka 2008.
U privitku spomenutih dopisa dostavljeno je sljedeće:
– analitički prikaz ukupnih prihoda i rashoda po vrstama javnog prijevoza za 2005., 2006. i 2007., kao i financijski planovi za razdoblje od 2008. do 2010.,
– broj svih prevezenih putnika prema vrsti javnog prijevoza u razdoblju od 2005. do 2010.;
– broj prevezenih putnika s plaćenom kartom prema vrsti javnog prijevoza u razdoblju od 2005. do 2010.;
– iznos ostvarene prosječne prodajne cijene prijevoza i prosječne cijene koštanja prijevoza u 2007.;
– preslike kredita sklopljenih između ZET-a i različitih komercijalnih banaka te jamstva na iste za potrebe javnog prijevoza;
– pojašnjenja namjene kredita financiranih putem subvencija i kapitalnih ulaganja;
– popis žiroračuna Zagrebačkog holdinga d.o.o. i podružnica u njegovom sastavu;
– izvadak iz Službenog glasnika Grada Zagreba broj 11/95 koji sadrži Odluku o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika;
– poslovna izvješća Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. i podružnica u njegovom sastavu za 2006.;
– Račun dobiti i gubitka za 2005. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o.;
– Plan poslovanja poduzetnika Zagrebački holding d.o.o. za 2008.
Zahtjev je podnesen sukladno članku 12.L401624 stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP) zbog pretpostavke da financijska sredstva koja Grad Zagreb dodjeljuje ZET-u sadrže elemente državne potpore.

2. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA
PRED AGENCIJOM

Osim odredbi ZDP-a i Uredbe o državnim potporamaL401626 (»Narodne novine«, 121/03), koja se primjenjuje na temelju članka 10.L401627 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), Agencija je u postupku primijenila odredbe Okvira Zajednice za državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne službe (Službeni list Europske unije, serija C, broj 297, od 29. studenog 2005., dalje: Okvir), Odluke Komisije od 28. studenog 2005. o primjeni članka 86. stavka 2. Ugovora o EZ-u na državne potpore koje se dodjeljuju u obliku naknada određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije, serija L, broj 312/67, od 29. studenog 2005., str. 67-73.; dalje: Odluka), te Presude Europskog suda od 24. srpnja 2003. u predmetu C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungsprasidium Magdeburg protiv Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH 62000J0280, (IES /2003/ str. I-07747); usvojene temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju popisa pravila o državnim potporamaL401629 (»Narodne novine«, broj 121/06) i objavljene u Odluci o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne uslugeL401630 (»Narodne novine«, broj 39/08).
Nadalje, sukladno članku 6. stavku 4. ZDP-a i članku 70. stavku 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05; dalje: SSP), koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., Agencija je primjenjivala i kriterije i standarde poredbenog prava Europske unije koji se odnose na državne potpore sadržane u Odluci Europske Komisije u premetu broj 323/2004 u kojem se odlučivalo o državnim jamstvima sa svrhom financiranja nabavke željezničkog vagona za prijevoz putnika za Češku željeznicu.

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka Agencija je u postupku utvrdila sljedeće:

3.1. Djelatnost, organizacija i obveza obavljanja javnog prijevoza

Obveza obavljanja javnog gradskog prijevoza autobusom, tramvajem, uspinjačom i žičarom utvrđena je člankom 39. Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu donesene na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba od 7. studenog 1995. Djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Zagrebu povjerena je poduzetniku Zagrebački električni tramvaj d.o.o. na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. travnja 1996.
Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 3. srpnja 2006., rečeni poduzetnik pripojen je poduzetniku Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., te od 4. srpnja 2006. posluje kao podružnica u sklopu navedenog poduzetnika, pod imenom tvrtke Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. – Podružnica Zagrebački električni tramvaj.
Zbog promjena pravnog statusa poduzetnika Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 8. prosinca 2006., Grad Zagreb i Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. – Podružnica Zagrebački električni tramvaj, sklopili su Ugovor o pružanju komunalne usluge i sufinanciranju prijevoza putnika u javnom prijevozu.
Rečenim Ugovorom utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika na linijama koje su određene za područje Grada Zagreba povjerava Gradskom komunalnom gospodarstvu – Podružnica Zagrebački električni tramvaj te da se prijevoz putnika u javnom prometu obavlja sukladno načelima održivog razvoja i osiguranja javnosti rada, koja je u općem interesu Grada Zagreba.
Članak 5. Ugovora utvrđuje da se prijevoz putnika financira iz cijene usluge prijevoza te iz Proračuna Grada Zagreba iz kojeg se financira razlika između ekonomske cijene i cijene usluge prijevoza. Člankom 6. Ugovora određeno je da se planom poslovanja naročito utvrđuje veličina i kvaliteta prijevozne usluge, ukupni prihodi i rashodi, te nabava dugotrajne imovine.
Dana 2. siječnja 2007., poduzetnik Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. promijenio je ime tvrtke u Zagrebački holding d.o.o.
Također, obveza prijevoza putnika u javnom prometu predstavlja komunalnu djelatnost i obavlja se kao javna služba sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvuL401631 (»Narodne novine«, broj 26/3, 82/04 i 178/04).
Naime, sukladno članku 3. stavku 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu, prijevoz putnika u javnom prijevozu predstavlja prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz obavlja.
Nadalje, članak 4. stavaka 1. točka 1. istog Zakona navodi da komunalne djelatnosti može obavljati trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave.
Ostale podružnice u sklopu poduzetnika Zagrebački holding d.o.o. jesu: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Vodoopskrba i odvodnja, Čistoća, Zrinjevac, Zagrebparking, Zagrebačke ceste, Autobusni kolodvor, Zagrebački digitalni grad, Tržnice Zagreb, ZGOS, Stanogradnja, Zagrebački velesajam, Robni terminali Zagreb, Zoološki vrt Grada Zagreba, Vladimir Nazor, AGM te Tehnološki park Zagreb.

3.2. Poslovanje ZET-a

U Tabeli 1. prikazan je financijski rezultat ZET-a za 2007., te plan poslovanja ZET-a za 2008. i 2009. Razvidno je da je ZET u 2007. ostvario gubitak u poslovanju od 132.098.760,00 kuna. Ostvareni gubitak u poslovanju jednim dijelom rezultat je pada prihoda od karata za prijevoz putnika koji se odnosi na uvođenje besplatnog prijevoza učenika i studenata, te umirovljenika ispod 65 godina s mirovinom manjom od 1.500,00 kuna. Takva odluka o besplatnom prijevozu navedenih skupina primjenjuje se na području Grada Zagreba od 2006.

Tabela 1. FINANCIJSKI REZULTAT ZET-A ZA 2007. TE PLAN POSLOVANJA ZA 2008. I 2009.

u kunama

Rb.

Opis

2007.

2008.

2009.

1

2

3

4

5

1

Prihod od prijevoza putnika

253.318.857

343.823.454

343.823.454

2.

Prihod iz sredstava Proračuna Grada Zagreba

614.841.253

760.281.091

760.281.091

3.

Prihod od sred. iz Drž. proračuna

15.223.474

14.800.000

14.800.000

4.

Odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20

80.462.653

42.764.014

42.000.000

5.

Prihod s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga

1.085.334

1.410.000

1.410.000

6.

Prihod od zakupnina

1.392.588

1.380.000

1.380.000

7.

Prihod od prodaje roba

4.241.197

2.844.477

2.844.477

8.

Ostali poslovni prihod

858.052.086

151.709.968

28.962.892

9.

UKUPNI PRIHOD IZ OSNOVNE AKTIVNOSTI (1-8)

1.828.617.442

1.319.013.004

1.195.501.914

10. 

Zalihe gotovih proizvoda

315.992

128.826

136.556

11.

Materijalni trošak

273.039.152

432.766.473

457.332.926 

12.

Trošak osoblja

583.559.272

587.280.511

622.517.342

13.

Amortizacija

86.984.492

70.414.673

93.271.704

14.

Vrijed. usklađivanje kratk. imovine

35.821.927

129.861.060

2.000.000

15.

Rezerviranje troškova i rizika

811.037

-

-

16.

Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava

31.773.394

25.816.991

27.366.010

17.

Rashodi nastali između podružnica

9.597.907

9.293.000

9.850.000

18.

Ostali troškovi poslovanja

883.602.484

134.119.812

13.771.078

19.

UKUPNI RASHOD IZ OSNOVNE AKTIVNOSTI (10-18)

1.905.505.657 

1.389.681.346

1.226.246.196

20. 

FINANCIJSKI PRIHOD

62.673.815

50.066.463

56.417.202

21.

FINANCIJSKI RASHOD

117.884.360

99.319.531

97.844.796

22.

UKUPNI PRIHOD IZ REDOVNOG POSLOVANJA

1.891.291.257

1.369.079.467

1.251.919.116

23.

UKUPNI RASHOD IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2.023.390.017

1.489.000.877

1.324.090.992

24.

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

132.098.760

119.921.410

72.171.876 

Izvor: ZET
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


ZET-u su u 2007., iz Proračuna Grada Zagreba odobrena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 614.841.253,00 kuna. Od navedenog iznosa iznos od 505.000.000,00 kuna odnosi se na kompenzaciju koju je poduzetnik dobio za neostvareni prihod od prodaje karata, iznos od 74.301.439,00 kuna odnosi se na plaćene kamate po kreditima, dok se iznos od 35.539.814,00 kuna odnosi na dio financijskih sredstava namijenjenih popravku pruga.
Za 2008. iz Proračuna Grada Zagreba, razdjel 008 – Gradski ured za gospodarstvo, Glava 01, šifra P, Glavni program 05, Aktivnost 02 – Subvencije ZET-u, račun 3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, ZET-u će se odobriti iznos od 700.000.000,00 kuna u obliku subvencija/kompenzacija, dok se temeljem članka 26. Ugovora, u 2008. planira i dodjela potpore za podmirenje preuzetih obveza po dugoročnim kreditima za nabavu vozila, u visini od 190.000.000,00 kuna. Spomenuti iznos planiran je u Proračunu Grada Zagreba, razdjel 008 – Gradski ured za gospodarstvo, Glava 01, šifra A, Glavni program 01, Aktivnost 01 – Osnovna aktivnost, račun 3861 – Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru. Financijska sredstva u obliku subvencija/kompenzacija i plaćanja obveza po dugoročnim kreditima za 2008. ukupno iznose 890.000.000,00 kuna, kako je i navedeno u Obrascima prijave.
Prema tome, financijska sredstva planirana za 2008. odnose se osim na subvencije/kompenzacije za pokriće cijena karata i na plaćanje obveza po sljedećim kreditima:
– Ugovore o kreditu sklopljene sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, od 23. prosinca 2002., 19. svibnja 2004. te 10. travnja 2006., čija namjena je financiranje ulaganja u osnovna sredstva, te nabava novih autobusa;
– Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen 2. lipnja 2004. s Kommunalkredit Austria AG i Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, a čija namjena je financiranje sustava nadzora i upravljanja prometom, sustava naplate prijevoza, modernizaciju i rekonstrukcija remize – Trešnjevka te generalni popravak i modernizacija tramvaja tipa TMK 301;
– Ugovor o kreditu sklopljen 24. veljače 2003., s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, čija namjena je ulaganje u osnovna sredstva, te nabava tramvajskih vozila od domaćih isporučitelja.
U planirani iznos ukupnog prihoda u 2008. uzeto je u obzir i povećanje cijena usluga prijevoza u javnom gradskom prijevozu u iznosu od 37,5 posto u odnosu na cijenu usluge iz 2007. Navedeno povećanje cijene usluga javnog gradskog prijevoza na snazi je od 1. siječnja 2008.
Cijene javnog gradskog prijevoza nisu se mijenjale od 2002., dok su istovremeno svi elementi koji izravno utječu na rashode poslovanja bilježili rast (npr. električna energija, gorivo i mazivo i sl.). Sve navedeno značajno je utjecalo na visinu gubitka u poslovanju poduzetnika. Međutim, budući da je poduzetnik, bez obzira na odobrena financijska sredstva od Grada Zagreba, iskazao gubitak u poslovanju, može se zaključiti da kompenzacija za povećane rashode u odnosu na ostvareni ukupan prihod nije premašila iznos tako uvećanih rashoda. To je posebno vidljivo u Tabeli 2. gdje je prikazana prosječna prodajna i tržišna cijena karte javnog gradskog prijevoza za 2007.

Tabela 2. PROSJEČNA PRODAJNA I TRŽIŠNA CIJENA KARTE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA 2007.

Rb.

Opis

Broj prodanih karata u 2007.

Prosječna prodajna cijena bez PDV-a u kunama za 2007.

Prosječna tržišna cijena karata na temelju troškova 2007.

Razlika
(5-4)

Neostvareni prihod za 2007.
(6*3)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pojedinačna karta u vozilu

1.741.946

6,7

31

24,3

42.329.288

2.

Pojedinačna karta izvan vozila

8.598.877 

5,4 

25

19,6

168.537.989

3.

M (mobitel) prijevoz

643.622

6,6

30

23,4

15.060.755

4. 

Dnevna karta

354.288

14,8

68

53,2

18.848.122

5.

Mjesečni pokaz Zagreb

748.002 

102,5

475

372,5

278.630.745

6.

Godišnja karta Zagreb

534.003

141,1

653

511,9

273.356.136

7.

Dodatne karte

1.603

123,0

 569

446

 714.938

 

UKUPNO

12.622.341

-

-

-

797.477.973

Izvor: ZET
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz Tabele 2. vidljivo je da postoji značajna razlika između navedenih cijena, budući da je prosječna tržišna cijena koju je ZET trebao naplaćivati u 2007., za kategoriju pojedinačna karta u vozilu, za oko 350 posto veća od stvarne prosječne prodajne cijene.
Vrlo velika razlika između prosječne prodajne cijene koju ZET naplaćuje i prosječne tržišne cijene vidljiva je i u svim dalje navedenim kategorijama karata u stupcu 2. Tabele 2.
Prema svemu navedenom može se zaključiti da je ZET-u u 2007. za kompenzaciju uvećanih rashoda trebalo biti odobreno 797.477.973,00 kuna, što bi u potpunosti nadoknadilo financijsku razliku između prosječne prodajne cijene karata i prosječne tržišne cijene karata, odnosno između ostvarenog ukupnog prihoda i ukupnog rashoda. U 2007., kako je prije navedeno, Grad Zagreb odobrio je ZET-u iznos od 614.841.253,00 kuna.
U Tabeli 3. prikazan je planirani iznos prosječne prodajne i prosječne tržišne cijene karte javnog gradskog prijevoza za 2008.

Tabela 3. PLAN PROSJEČNE PRODAJNE I PROSJEČNE TRŽIŠNE CIJENE KARTE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA 2008.

Rb.

Opis

Broj prodanih karata u 2008.

Prosječna prodajna cijena bez PDV-a u kunama za 2008.

Prosječna tržišna cijena karata na temelju troškova 2008.

Razlika(5-4)

Neostvareni prihod za 2008.
(6*3)

1

2

3

4

5

6

1.

 

Pojedinačna karta u vozilu

 

1.741.946

 

9,22

 

36,68

 

27,46

 

47.833.837,16

 

2.

Pojedinačna karta izvan vozila

8.598.877

7,47

29,72

22,25

191.325.013,25

3.

M (mobitel) prijevo 

643.622

9,02

35,90

26,88

17.300.559,36

4.

Dnevna karta

354.288

20,29 

80,71

60,52

21.441.509,76

5.

Mjesečni pokaz Zagreb

748.002

140,98

560,88

419,90

314.086.039,80

6.

Godišnja karta Zagreb

534.003

193,97

771,69

577,72

308.504.213,16

7.

Dodatne karte

1.603

169,07

672,62

503,55

807.190,65

 

UKUPNO

12.622.341

-

-

-

901.298.363,14

Izvor: ZET
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Iz prikaza je razvidno da ZET u 2008. planira prodaju karata na razini iz 2007. Kao i u Tabeli 2. trend značajne razlike između prosječne prodajne cijene i prosječne tržišne cijene karte nastavlja se i vidljiv je u svim navedenim kategorijama karata. Stupac 7. Tabele 3. prikazuje ukupnu razliku između prosječne i tržišne cijene karte.
Ukupan financijski iznos koji će Grad Zagreb odobriti ZET-u u 2008. iznosi 890.000.000,00 kuna. Navedeni iznos nije viši od iznosa neostvarenih prihoda odnosno uvećanih rashoda, te se može smatrati da neće doći do prekomjerne kompenzacije uvećanih rashoda.
Sličan trend u poslovanju prikazan je i u Tabeli 4. koja prikazuje plan poslovanja poduzetnika za 2009.

Tabela 4. PLANIRANI IZNOS PROSJEČNE PRODAJNE I TRŽIŠNE CIJENE KARTE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA 2009.

Rb.

Opis

Broj prodanih karata u 2009.

Prosječna prodajna cijena bez PDV-a u kunama za 2009.

Prosječna tržišna cijena karata na temelju troškova 2009.

Razlika(5-4)

Neostvareni prihod za 2009.
(6*3)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Pojedinačna karta u vozilu

1.741.946

9,22

35,51

26,29

45.795.760,34

2.

Pojedinačna karta izvan vozila

8.598.877

7,47

28,77

21,30

183.156.080,10

3.

M (mobitel) prijevoz

643.622

9,02

34,75

25,73

16.560.394,06

4.

Dnevna karta

354.288

20,29

78,13

57,84

20.492.017,92

5.

Mjesečni pokaz Zagreb

748.00

140,98

542,93

401,95

300.659.403,90

6.

Godišnja karta Zagreb

534.003

193,97

746,99

553,02

295.314.339,06

7.

Dodatne karte

1.603

169,07

651,09

482,02

772.678,06

 

UKUPNO

12.622.341

-

-

-

862.750.673,44

Izvor: ZET
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

 

4. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) razmatralo je zahtjev Grada Zagreba na svojoj 105. sjednici, održanoj 8. svibnja 2008. Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju.
Naime, Vijeće je prvenstveno tijekom postupka trebalo utvrditi je li financijska sredstva koja se odnose na pokriće troškova prijevoza te plaćanje po kreditima, a koja predstavljaju operativne troškove ZET-a za 2008., predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.
Prilikom utvrđivanja predstavljaju li financijska sredstva koja se odnose na subvencije za pokriće troškova prijevoza te plaćanja po kreditima državnu potporu, Vijeće je razmotrilo jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno je li riječ o transferu državnih sredstva, je li sredstva predstavljaju potporu koja korisniku potpore donose ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; je li se predložena sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi; je li dodjelom predloženih sredstva postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja, davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobiti u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a.
Vijeće je utvrdilo da je temeljem Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu i Ugovora o pružanju komunalne usluge i sufinanciranju putnika u javnom prijevozu, javni prijevoz na području Grada Zagreba isključivo povjeren ZET-u, da ima karakter obavljanja službe od općeg ekonomskog interesa te da ne postoji mogućnost da neki drugi poduzetnik obavlja javni prijevoz (tramvaj, autobus, žičara i uspinjača) na području Grada Zagreba. Dok je Zakonom o komunalnom gospodarstvu određeno je da se obveza prijevoza putnika obavlja kao javna služba te da prijevoz putnika u javnom prijevozu određuju jedinice lokalne samouprave za čija se područja prijevoz obavlja.
Dakle, iz činjenica utvrđenih tijekom postupka proizlazi da pristup tržištu obavljanja javnog prijevoza za područje Grada Zagreba još nije otvoren.
Zbog činjenice da ne postoji tržište javnog prijevoza otvoreno i za ostale poduzetnike, Vijeće je u postupku utvrdilo da subvencija/kompenzacija koju ZET prima od Grada Zagreba ne predstavlja državnu potporu u smislu ZDP-a, jer nisu ispunjeni uvjeti prema kojima odobrena financijska sredstva ZET-u osiguravaju ekonomsku prednost u odnosu na konkurente, te se odobrenjem financijskih sredstava ne može narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske.
Naime, iz Odluke Europske Komisije u predmetu broj 323/2004 proizlazi da, ukoliko korisnik državnih sredstava na tržištu javnog prijevoza koje je otvoreno i za ostale poduzetnike ostvaruje iznimno ograničenu ekonomsku prednost koja se odnosi isključivo na financijska sredstva namijenjena za pokriće razlike između troška i prihoda u poslovanju korisnika državnih sredstava, tada postoji vrlo ograničen utjecaj na tržišno natjecanje u području prijevoza, budući da se njime osigurava cilj koji nije u suprotnosti s općim interesom.
Međutim, za razliku od navedenog primjera, u slučaju ZET-a tržište nije otvoreno za ostale poduzetnike, pa stoga ZET, kao što je i utvrđeno, ne stječe nikakvu ekonomsku prednost na rečenom tržištu.
Slijedom navedenog, Agencija je, na temelju odluke Vijeća, primjenom članka 13. stavka 4., odlučila kao u točki I. izreke ovog rješenja.
S obzirom da je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila da financijska sredstva koja će ZET-u biti dodijeljena tijekom 2008., ne predstavljaju državnu potporu jer nije ispunjen uvjet prema kojem dodjela sredstva korisniku potpore donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje, te dodjelom sredstava ne postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja, davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske, Grad Zagreb nije u obvezi prijavljivati Agenciji na odobrenje financijska sredstva koje će i nakon 2008. dodjeljivati ZET-u, sve dok djelatnost javnog gradskog prijevoza na području Grada Zagreba ne budu mogli obavljati i drugi poduzetnici.
Nadalje, Vijeće napominje da ukoliko bi financijska sredstva za pokriće operativnih troškova ZET-a za 2008. i predstavljala državnu potporu, na ista bi se primijenilo izuzeće iz članka 4. stavka 3. točke e) ZDP-a, jer takva sredstva predstavljaju naknadu za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa i to iz razloga jer su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) temeljem postojećih akata obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa je jasno određeno i izričito povjereno ZET-u,
b) obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa koje je povjereno ZET-u podliježe pravilima o tržišnom natjecanju, u mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne sprečava obavljanje posebnih zadaća koje su mu dodijeljene,
c) naknada za obavljanje službe unaprijed je određena i utvrđena na objektivan i transparentan način,
d) Grad Zagreb nadoknađuje/kompenzira troškove koji su nastali obavljanjem ovakve službe (u konkretnom slučaju razliku dijela neostvarenih prihoda). Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je ZET u 2007. iz Proračuna Grada Zagreba dobio subvencija/kompenzacija u ukupnom iznosu od 614.841.253,00 kuna, no iz svih dostavljenih podataka utvrđeno je da je ZET zapravo trebao dobiti iznos od 797.295.231,00 kuna, kojim bi u potpunosti nadoknadio razliku između prihoda i rashoda. To dalje znači da se u konkretnom slučaju ne radi o prekomjernoj kompenzaciji za naknadu operativnih troškova poduzetnika, nego da dodijeljena financijska sredstva predstavljaju minimalno potrebna sredstva za obavljanje javne službe.
Da bi se unaprijed određeni iznosi financijskih sredstava namijenjenih za pokriće operativnih troškova u cijelosti ili djelomično mogli smatrati naknadom troškova za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa, ispunjeni su i sljedeći uvjeti:
a) Grad Zagreb će podmiriti sve troškove koji se odnose na obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa;
b) parametri za izračun, nadzor i provjeru naknade za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa su dani na objektivan i transparentan način.
Odlukom od 28. studenog 2005., kao i Okvirom od 29. studenog 2005., utvrđeno je da iznos financijskih sredstva za pokriće operativnih troškova ne smije premašiti iznos koji je minimalno potreban za pokrivanje troškova nastalih obavljanjem usluga od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir sve dozvoljene rashode i razumnu dobit.
Razumna dobit može u sebi uključivati i neka poboljšanja učinkovitosti kod poduzetnika tijekom dogovorenog razdoblja, a da zbog toga nije smanjena kvaliteta usluge čije je obavljanje država povjerila poduzetniku. Naknada mora biti korištena za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, bez obzira na vjerojatnost bi li poduzetnik ostvarivao dobit ili ne, te se ne može podvesti pod obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa.
Sukladno pravilima o transparentnosti financijskih odnosa između davatelja i korisnika državne potpore, kojima je dano isključivo pravo obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa, a koji ujedno obavljaju i druge djelatnosti koje nisu vezane uz obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa, trebaju voditi odvojeno knjigovodstvo kako bi se moglo točno utvrditi da financijska sredstva namijenjena za obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa predstavljaju minimalno potrebna sredstva za obavljanje navedene službe, odnosno kako bi bilo vidljivo da nije došlo do prekomjerne kompenzacije troškova.
Uvidom u vođenje financijskog poslovanja Zagrebačkog holdinga d.o.o. i svih njegovih podružnica utvrđeno je da svaka od podružnica u njegovom sastavu u svom poslovanju vodi odvojeno knjigovodstvo. Na taj je način osiguran nadzor i transparentnost poslovanja svih podružnica pa tako i Podružnice Zagrebački električni tramvaj.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja Agencije iz članka 13. ZDP-a objavljuju se u »Narodnim novinama«, te je odlučeno kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2008-34/01
Urbroj: 580-03-08-61-6
Zagreb, 8. svibnja 2008.

Predsjednica Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

 

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zahtjev za odobrenje financijskih sredstava Zagrebačkom holdingu d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !