Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zlouporaba monopolističkog položaja na tom tržištu - Tvornica duhana Rovinj d.d. ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 10.5.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/99-01/44, urbroj: 580-02-06-10-187, od 12. travnja 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

1259

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34.L297830, članka 35.L297831 stavak 1. točka 2. i članka 66.L297832 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), članka 6.L297834 točke 2., članaka 13.L297835, 14.L297836, 15.L297837 i članka 20.L297838 točke 7. i 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98) i članka 202.L297840 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecaja zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, odnosno zlouporabom vladajućeg položaja na tržištu primarne prerade duhana, pokrenutog po službenoj dužnosti protiv Tvornice duhana Rovinj d.d., pravnog prednika poduzetnika TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda, sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, člana koncerna Adris grupe d.d., zastupanih po opunomoćenicima B. P. i I. G., odvjetnicima iz Odvjetničkog društva P. & P. iz Z., temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 59. sjednice, održane 12. travnja 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je poduzetnik Tvornica duhana Rovinj d.d., pravni prednik poduzetnika TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda, sa sjedištem u Rovinju, društva-člana koncerna Adris grupe d.d., Obala V. Nazora 1, sprječavao pristup tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske poduzetniku British American Tobacco Investments, povezanom društvu British American Tobacco P.l.c., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Ujedinjeno Kraljevstvo, te je time narušio slobodno tržišno natjecanje zlouporabom monopolističkog položaja na tom tržištu.
2. Utvrđuje se da je zlouporaba monopolističkog položaja iz točke 1. izreke ovoga rješenja trajala u razdoblju od 15. siječnja 1999. do 16. travnja 1999.
3. Utvrđuje se da je poduzetnik Tvornica duhana Rovinj d.d., pravni prednik poduzetnika TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda, sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, društva-člana koncerna Adris grupe d.d., putem povezanog društva, poduzetnika Viržinije d.d., sa sjedištem u Virovitici, Osječka ulica 2, sprječavao pristup tržištu primarne prerade duhana poduzetniku British American Tobacco Investments, povezanom društvu British American Tobacco P.l.c., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Ujedinjeno Kraljevstvo, te je time narušio slobodno tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na tom tržištu.
4. Utvrđuje se da je zlouporaba vladajućeg položaja iz točke 3. izreke ovoga rješenja trajala od 9. lipnja 1999. do ulaska Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku ogranizaciju, odnosno do 30. studenoga 2000.
5. Zabranjuje se Tvornici duhana Rovinj d.o.o. i njegovim povezanim društvima unutar koncerna Adris grupe d.d., pravnom sljedniku poduzetnika Tvornice duhana Rovinj d.d., svako buduće monopolističko djelovanje odnosno postupanje kojima bi mogli zlouporabiti monopolistički ili vladajući položaj na mjerodavnim tržištima proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, te primarne prerade duhana na području Republike Hrvatske na način da sadašnjim i budućim tržišnim takmacima sprječavaju ili ograničavaju pristup tim tržištima.
6. Nalaže se poduzetniku TDR d.o.o. proizvodnju duhanskih proizvoda, sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, društvu-članu koncerna Adris grupe d.d., pravnom sljedniku Tvornice duhana Rovinj d.d. plaćanje troškova postupka poduzetnik British American Tobacco Investments, povezanom društvu British American Tobacco P.l.c., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Ujedinjeno Kraljevstvo, u iznosu od 103.374,00 kuna.
Rok izvršenja: trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.
7. Ovo rješenje bit će objavljeno u «Narodnim novinama».

Obrazloženje

I. Ovim rješenjem izvršava se presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: US-624/2000-8, od 30. siječnja 2002. godineL297842 (»Narodne novine«, broj 18/02) kojom je Upravni sud Republike Hrvatske uvažio tužbu Tvornice duhana Rovinj d.d., sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1, pravnog prednika poduzetnika TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda, društva-člana koncerna Adris grupe d.d. i poništio rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), klasa: UP/I 030-02/99-01/44, urbroj: 580-02-99-36, od 19. listopada 1999. godineL297843 (»Narodne novine«, broj 155/99), te presudom naložio Agenciji da donese novo rješenje, pridržavajući se, u smislu članka 62.L297844 Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92) pravnog shvaćanja Upravnog suda Republike Hrvatske i njegovih primjedaba u pogledu postupka.
Prema članku 62.L297846 Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 53/91, 9/92 i 77/92), kada sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kojemu se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen, te je pri donošenju novog rješenja vezan pravnim shvaćanjima suda i primjedbama suda u svezi s postupkom.
Budući da je postupak u ovom predmetu pokrenut prije 1. listopada 2003. godine, odnosno prije dana primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL297848 (»Narodne novine«, broj 122/03), u konkretnom slučaju, sukladno članku 66.L297849 tog zakona, primjenjivane su odredbe do tada važećeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98).

II. NAČIN POKRETANJA POSTUPKA

Agencija je na temelju članka 30.L297851 stavaka 2. i 3. i članka 33.L297852 stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), sukladno odluci Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, tadašnjeg savjetodavnog stručnog tijela pri Agenciji, donesenoj na 26. sjednici, od 15. travnja 1999., protiv poduzetnika Tvornica duhana Rovinj d.d., pravnog prednika TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda, društva-člana koncerna Adris grupe d.d., sa sjedištem u Rovinju, Obala V. Nazora 1 (dalje: TD Rovinj), po službenoj dužnosti pokrenula postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske.
Odluka da se postupak protiv TD Rovinj pokrene po službenoj dužnosti donesena je na temelju podataka i saznanja prikupljenih praćenjem i analiziranjem poslovanja i ukupnog ponašanja koncerna TD Rovinj (pravnog prednika poduzetnika TDR d.o.o., društva člana Adris grupe d.d.) kako na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, tako i na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana. Ovo praćenje Agencija je započela nakon što je, rješenjem, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, urbroj: 580-02-98-26,L297854 od 6. listopada 1998., koje je objavljeno u «Narodnim novinama», broj 155/98, koncentraciju poduzetnika Tvornice duhana Rovinj d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d. ocijenila dopuštenom u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN). Tim rješenjem Agencija je poduzetnika TD Rovinj, između ostalog, obvezala na dostavljanje obavijesti o namjeri izravnog ili posrednog stjecanja udjela u poduzetnicima na području Republike Hrvatske, o namjeri priključivanja, povezivanja, pripajanja ili spajanja TD Rovinj ili poduzetnika u kojima ima prevladavajući utjecaj s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, te o namjeri da izravno ili putem poduzetnika u kojima ima prevladavajući utjecaj s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj sklopi neki od poduzetničkih ugovora, ugovora iz članaka 10. i 11. ZZTN ili neki drugi ugovor kojim stječe prevladavajući utjecaj na odlučivanje i/ili vođenje poslova tih poduzetnika. Rečene mjere Agencije bile su ograničenog trajanja i prestale su 31. prosinca 2000. godine.
Međutim, poduzetnik TD Rovinj je, suprotno rečenom rješenju, nastavio stjecati dionice Tvornice duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, Gaženica bb (dalje: TD Zadar) bez prethodnog obavještavanja Agencije o istome. Stoga je Agencija, temeljem zaključka donesenog na 26. sjednici, održanoj 15. travnja 1999., donijela rješenje o hitnoj privremenoj mjeri, klasa: UP/I-030-02/99-01/44, urbroj: 580-02-99-1, od 16. travnja 1999., u smislu članka 36a. ZZTN. Predmetno rješenje je donijeto iz razloga postojanja mogućnosti da daljnje stjecanje dionica izravnog tržišnog takmaca, poduzetnika TD Zadar od strane poduzetnika TD Rovinj dovede do nastupanja izravnih štetnih učinaka, kako za poduzetnika TD Zadar, tako i za poduzetnika British American Tobacco Investments (dalje: BAT Investments), za duhansku industriju u cijelini, te za potrošače.
Također, tim je rješenjem poduzetniku TD Rovinj zabranjeno svako daljnje stjecanje dionica TD Zadar. Ovo iz razloga sprječavanja narušavanja slobodog tržišnog natjecanja zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske, u smislu članka 6. točke 2. ZZTN, odnosno iz razloga sprječavanja nastanka zabranjene koncetracije poduzetnika iz članka 6. točka 3. i članka 21. stavka 2. ZZTN, kojom se stvara novi ili jača postojeći monopolistički ili vladajući položaj poduzetnika na tržištu, na način da se značajno ili trajno ograničava ili ukida slobodno tržišno natjecanje. Ova mjera bila je izrečena uz ograničeno vremensko trajanje, te je bila na snazi do donošenja konačne odluke Agencije u postupku koji se vodio radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, odnosno najdulje do 19. listopada 1999.
Prema odredbi članka 21.L297855 stavka 1. ZZTN koncentracija poduzetnika nastaje priključivanjem, povezivanjem, pripajanjem ili spajanjem poduzetnika te stjecanjem većinskog udjela ili većinskog prava odlučivanja, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93, 34/99 i 118/03; dalje: ZTD), i drugim propisima.

III. PROPISI KOJE JE AGENCIJA PRIMJENJIVALA U PROVEDBI PREDMETNOG POSTUPKA

Agencija je u provedbi predmetnog postupka primijenila odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL297857 (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), koji je bio na snazi do 1. listopada 2003. godine te podredno odredbe Zakona o općem upravnom postupkuL297858 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96), i to u slučaju kada određena postupanja u postupku nisu bili regulirana odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, kao lex specialisa, u konkretnom slučaju.
Također, pri donošenju predmetnog rješenja Agencija se pridžavala pravnog shvaćanja i primjedbi Upravnog suda Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 62.L297859 Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 53/91, 9/92 i 77/92), a u svezi s člankom 4. tog zakona, kojim je propisano da su presude tog suda obvezne. Pri izradi ekonomske i pravne analize u ovom predmetu, u obzir su uzete i odredbe Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevineL297861 (»Narodne novine«, broj 67/99; dalje: Zakon o posebnom porezu) jer je tim zakonom propisana visina posebnog poreza (trošarine) na duhanske prerađevine, kao i odredbe Zakona o duhanuL297862 (»Narodne novine«, broj 69/99), jer su tim zakonom propisani odnosi u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

IV. MJERODAVNO TRŽIŠTE

U konkretnom slučaju, mjerodavno tržište utvrđeno je na osnovi tržišta ili dijela tržišta na kojem djeluje poduzetnikova tržišna snaga, zemljividnog područja poslovanja poduzetnika, vrste robe i usluga koje nudi poduzetnik te prisutnosti druge robe i usluga na području djelovanja tržišne snage poduzetnika, razdoblja trajanja vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu ili dijelu tržišta i drugih odgovarajućih uvjeta na tržištu ili njegovom dijelu, u smislu članka 19. ZZTN.
S obzirom na rečeno, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu određeno je kao područje Republike Hrvatske, a u proizvodnom smislu utvrđena su dva mjerodavna tržišta, i to:
a) mjerodavno tržište proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda i
b) mjerodavno tržište primarne prerade duhana.
Vremenski period na koji se odnose utvrđena mjerodavna tržište je razdoblje nakon provedbe koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, odnosno nakon donošenja rješenja Agencije o ocjeni te koncentracije, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, urbroj: 580-02/98-26, od 6. listopada 1998. (»Narodne novine«, broj 155/98).
Budući da je prijava koncentracije navedenih poduzetnika podnesena Agenciji tijekom 1998., kao mjerodavna godina za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 22. ZZTN, određena je 1997. godina jer je riječ o obračunskom razdoblju koje je prethodilo gore spomenutoj koncentraciji. Slijedom rečenog, Agencija je u konkretnom slučaju koristila podatke o stanju na mjerodavnom tržištu u razdobolju od 1997. godine do 1999., a radi utvrđivnja kako zatečenog stanja tako i zbog praćenja trenda na istome.
Posebnosti određenog mjerodavnog tržišta u ovom postupku, kako svjetskog, tako i hrvatskog, u smislu članka 19. točke 4. ZZTN, su:
a) stagnantnost,
b) oligopolnost i koncentriranost,
c) visoke zapreke pristupa tržištu.
Stagnantnost tržišta se očituje u tome što se tržišni udjel nekog proizvođača i prodavatelja cigareta na tržištu, gotovo u pravilu, povećava preuzimanjem dijela tržišta od njegovih tržišnih takmaca. Ovo prvenstveno iz razloga što se broj novih potrošača (pušača), na većini tržišta cigareta, povećava sasvim neznatno ili se čak smanjuje. Osim toga, veliku ulogu imaju navike potrošača (pušača), koji su najčešće vjerni određenom robnom žigu cigareta.
Time se tržišno natjecanje proizvođača i prodavatelja cigareta ne ostvaruje kroz smanjivanje cijena i porast kakvoće proizvoda (cigareta), već se nastoji preuzeti udjele u drugim poduzetnicima – proizvođačima cigareta.
Posebno je to izraženo na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske, na kojem postoji samo jedan proizvođač cigareta (TD Rovinj), koji je kao prodavatelj, tijekom 1998. godine, na domaćem tržištu imao tržišni udjel od gotovo 100 posto.
Oligopolnost i koncentriranost tržišta proizvodnje cigareta očituje se u tome što na svjetskom tržištu cigareta djeluje relativno mali broj vrlo velikih poduzetnika. To je uočljivo iz prikaza tržišnih udjela na svjetskom tržištu cigareta, utvrđenih za 1997. godinu. Rečeni prikaz daje se iz gore navedenih razloga, odnosno radi utvrđivanja stanja na mjerodavnom tržištu u godini koja je prethodila koncentraciji poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb.

Tabela 1.

1997. godina

Udjel u
ukupnoj
svjetskoj
proizvodnji (%)

Udjel u ukupnoj svjetskoj proizvodnji, bez Kine (%)

Proizvođač

Kineski državni monopol

31,4

0,0

Philip Morris

18,7

27,2

British American Tobacco (BAT)/Rothmans

15,7

22,9

JR Reynolds/

Japan Tobacco Industry

10,8

15,8

Ostali proizvođači

23,4

34,1

Ukupno

100,0

100,0

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 

Valja napomenuti da velika koncentriranost postoji i na međunarodnom tržištu sirovine, dakle na tržištu primarne prerade duhana. Naime, na tom tržištu, u stvari djeluju samo dva poduzetnika, Universal Leaf i Dimon. Ta dva poduzetnika ukupno ostvaruju 2/3 tržišnog udjela u međunarodnoj trgovini duhanom.
Visoke zapreke pristupa tržištu proizlaze iz okolnosti koje vrijede na tržištu proizvodnje i prodaje cigareta u Republici Hrvatskoj, i to:
– zabrana oglašavanja postojećih i novih prodavatelja cigareta,
– vjernost i ovisnost potrošača (pušača) domaćim robnim žigovima cigareta i, shodno tome, ovisnost svakog proizvođača/prodavatelja cigareta o domaćoj sirovini – duhanu,
– relativno visoka ulaganja u proizvodnju i zakonitosti ekonomije obujma, prema kojima je u cigaretnoj industriji potrebna serija od najmanje 15.000 do 20.000 tona cigareta da bi se ostvarila dobit.
Dakle, s obzirom na naprijed opisana obilježja mjerodavnog tržišta, proizlazi da je riječ o tržištu na kojem je tržišno natjecanje izrazito ograničeno. Kako poduzetnik TD Rovinj na tržištu prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske ima gotovo 100 posto udjela, tim je veća odgovornost tog poduzetnika, s obzirom na njegov vladajući, odnosno monopolistički položaj, za njegovo ponašanje u tržišnom natjecanju u odnosu na druge poduzetnike koji nisu u takvom položaju, osobito u odnosu na poduzetnike koji tek pristupaju tom tržištu.
Nadalje, ograničeno tržišno natjecanje na tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda posljedica je i zakonodavne regulative tog tržišta, prvenstveno važećeg Zakona o duhanu. Naime, prema odredbama članka 27. stavak 1. Zakona o duhanu, cigarete se razvrstavaju:
a) prema kakvoći duhanske mješavine i organoleptičkim svojstvima pri pušenju:
aa) temeljene na mješavini s najmanje 60 posto nearomatičnih tipova duhana virginija (sušena toplim zrakom) i berlej (sušenog u hladu),
bb) temeljene na mješavini sa više od 40 posto drukčijih tipova duhana,
b) prema tehničkoj izradi i opremljenosti cigarete:
aa) tvrdo i mekano pakovanje,
bb) s filtrom i bez filtra,
c) prema oznaci cigarete:
– ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet pojedinog robnog žiga cigarete.
Prema odredbi članaka 28. Zakona o duhanu, cigarete se, sukladno značajkama iz članka 27. tog zakona, razvrstavaju u tri skupine:
– Skupina A (popularna skupina): cigarete s najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipa virginija sušenog toplim zrakom i berlej sušenog u hladu), od čega najmanje jedna četvrtina nižih klasa ili na njima temeljenih surogata, s filtrom ili bez njega, pakirane u mekanom omotu i prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj;
– Skupina B (standardna skupina): cigarete s najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipa virginija sušenog toplim zrakom i berlej sušenog u hladu), ili na njima temeljenih surogata, s filtrom ili bez njega, pakirane u tvrdom omotu i prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj;
– Skupina C (ekstra skupina): u tu se skupinu upisuju sve ostale vrste cigareta, koje ne spadaju u skupinu A ili skupinu B, u stvari cigarete koje sadrže najmanje 40 posto stranog duhana ili su proizvedene u hrvatskim tvornicama, po stranoj licenci.
Proizlazi, dakle, da je prema odredabama Zakona o duhanu, koji je bio na snazi do 25. lipnja 1999. postojala obveza ugradnje najmanje 60 posto domaćih nearomatičnih duhana, tipa virginija (sušenog toplim zrakom) i berlej (sušenog u hladu), da bi se cigareta mogla smatrati domaćim proizvodom, prema odredbama rečenog zakona.
Iz tog propisa proizlazi da se na kutiju cigareta koje sadrže najmanje 60 posto domaćeg duhana, dakle na cigarete iz skupine A, plaća trošarina od 4,50 kune, a na one razvrstane u skupinu B, plaća trošarina od 4,90 kuna. Međutim, trošarina na cigarete iz skupine C, dakle na cigarete u koje je ugrađeno 40 posto ili više stranog duhana, ili su proizvedene na temelju licence, viša je u odnosu na trošarinu cigareta iz skupine A i B, te iznosi 8,10 kuna.
Iz ovoga proizlazi da je mogućnost nabavljanja domaćeg duhana i njegova ugradnja u cigaretu koja se proizvodila u hrvatskim tvornicama, a u sprezi s drugim čimbenicima (zakonska zabrana oglašavanja, navika i lojalnost potrošača domaćem robnom žigu cigarete, ekonomija obujama), bila značajna za konkurentnost i pristup tržištu proizvodnje cigareta u Republici Hrvatskoj.
Međutim, prema članku 44.L297863 Zakona o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99), koji se počeo primjenjivati od 25. lipnja 1999., ulaskom Republike Hrvatske u WTO, za proizvođače cigareta u Hrvatskoj prestaje obveza ugradnje 60 posto domaćih duhana.

V. KONCERN TD ROVINJ (PRAVNI PREDNIK KONCERNA ADRIS GRUPA D.D.) – STRUKTURA

Na temelju podataka i saznanja prikupljenih praćenjem i analiziranjem poslovanja i ukupnog ponašanja koncerna TD Rovinj na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, te na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana, Agencija je nastanak tog koncerna, kao i njegovo širenje na druga povezana društva podijelila u nekoliko faza, a radi utvrđivanja tržišne snage poduzetnika, u smislu članka 18. ZZTN.
1. Do donošenja rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb (klasa: UP/I-030-02/98-01/42, urbroj: 580-02/98-26, od 6. listopada 1998.,L297865 »Narodne novine«, broj 155/98) – razdoblje do 6. listopada 1998.:
a) Tvornica duhana Rovinj d.d., sa sjedištem u Rovinju:
– Agencija ne raspolaže podacima o vlasničkoj strukturi
– bavi se proizvodnjom cigareta;
b) Istragrafika d.d., sa sjedištem u Rovinju:
– TD Rovinj ima većinski udjel (veličina udjela nije poznata)
– bavi se proizvodnjom ambalaže za cigarete;
c) Duhan d.d., sa sjedištem u Rijeci:
– TD Rovinj je imatelj 65,658% udjela (podatak iz 1998.)
– bavi se distribucijom i maloprodajom cigareta
– ima ukupno 124 prodajna mjesta i to:
područje Grada Rijeke:............................................44 mjesta
područje Primorsko-goranske županije (bez Rijeke): 43 mjesta
područje Istarske županije:....................................... 37 mjesta;
d) Plavi 92 d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu:
– TD Rovinj je imatelj 100% udjela (podatak iz 1998.)
– bavi se poslovima savjetovanja u vezi poslovanja i upravljanja
e) Rovita d.o.o., sa sjedištem u Kutjevu (dalje: Rovita):
– TD Rovinj je imatelj 100% udjela (podatak iz 1998.)
– bavi se otkupom i primarnom preradom duhana.
2. Nakon donošenja rješenja Agencije o koncentraciji poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb (klasa: UP/I-030-02/98-01/42, urbroj: 580-02/98-26, od 6. listopada 1998.,L297866 »Narodne novine«, broj 155/98) – razdoblje od 6. listopada 1998. do 4. lipnja 1999.:
a) Tvornica duhana Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu
– TD Rovinj je imatelj 87,315% udjela (podatak iz 1998.), od čega je TD Zagreb imatelj 82,06%, a 5,25% udjela drži preko povezanog društva Plavi 92 d.o.o.:
b) Ronhill d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru:
– TD Rovinj je imatelj 100% udjela (podatak iz 1998.)
– bavi se prodajom duhanskih prerađevina TD Rovinj i TD Zagreb, na domaćem i inozemnom tržištu.
3. Nakon donošenja rješenja Agencije o koncentraciji poduzetnika pod imenom GIU »Hrvatski duhani« (koncentracija poduzetnika Rovita d.o.o., Duhanprodukt d.d., Viržinija d.d.) (klasa: UP/I-030-02/99-01/64, urbroj: 580-02/98-3, od 4. lipnja 1999.,L297867 »Narodne novine«, broj 88/99) – razdoblje nakon 4. lipnja 1999.):
a) Duhanprodukt d.d., sa sjedištem u Pitomači (dalje: Duhanprodukt):
– TD Rovinj je imatelj 66,064% udjela (podatak iz 1998.)
– bavi se otkupom i primarnom preradom duhana;
b) Viržinija d.d., sa sjedištem u Virovitici (dalje: Viržinija):
– TD Rovinj je imatelj 86,5% udjela (podatak iz 1998.)
– bavi se otkupom i primarnom preradom duhana.
Poduzetnici Duhanprodukt i Viržinija, zajedno s poduzetnikom Rovita d.o.o., koji se od ranije nalazi u sustavu TD Rovinj, spojili su se i djeluju u sklopu GIU »Hrvatski duhani« (dalje: Hrvatski duhani).
Iz iznijetoga nesporno proizlazi da je u razdoblju od 1993. do 1997. godine poduzetnik TD Rovinj neprekidno povećavao svoj tržišni udjel na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske. Njegov tržišni udjel u tom razdoblju povećao se s 48,71 posto na 69,11 posto. U istom se razdoblju tržišni udjel TD Zagreb, kao glavnog tržišnog takmaca, smanjio s 48 posto na 30,8 posto. Tako je TD Rovinj imala vladajući položaj na tom mjerodavnom tržištu, u smislu odredaba članka 15. stavak 2. i članka 16. ZZTN, a nakon provedene koncentracije, i monopolistički položaj, u smislu članka 14. stavak 2. ZZTN.
Prema članku 15. stavku 2. ZZTN poduzetnik je u vladajućem položaju na tržištu ili dijelu tržišta ako je kao ponuditelj ili kupac pojedine robe ili usluga, s obzirom na svoju tržišnu snagu, u nadmoćnom položaju u odnosu na svoje takmace na tom tržištu. Poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili dijelu tržišta ako je njegov udjel na tom tržištu veći od 30 posto, u smislu članka 16. ZZTN.
Poduzetnik ima, sukladno članku 14. stavku 2. ZZTN, monopolistički položaj na tržištu ako na tržištu nema takmaca za robu koju kupuje ili prodaje i usluge koje obavlja.
Nadalje, preuzimanjem poduzetnika Duhanprodukt i Viržinije, te njihovog spajanja s poduzetnikom Rovita i provođenjem koncentracije GIU »Hrvatski duhani«, došlo je i do jačanja postojećeg vladajućeg položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana.
Opisano jačanje vladajućeg položaja TD Rovinj i njegovo pretvaranje u monopolistički položaj posljedica je djelovanja određenih specifičnih uvjeta na rečenim mjerodavnim tržištima, kao što su:
a) prestanak proizvodnje cigareta u TD Zadar 1995. godine,
b) smanjivanje uspješnosti poslovanja TD Zagreb,
c) potpuni prestanak uvoza cigareta u 1998. i 1999. godini.
Navedeni su uvjeti, uz veliku vjerojatnost ulaska nekog od vodećih svjetskih proizvođača cigareta na hrvatsko tržište, kao rezultata sve prisutnijih trendova globalizacije duhanske industrije, doveli do provođenja dviju koncentracija poduzetnika u hrvatskoj duhanskoj industriji.
U obje se koncentracije kao sudionik i podnositelj prijave za ocjenu njihove dopuštenosti, u smislu odredaba ZZTN, pojavljuje upravo TD Rovinj.
A/ Koncentracija poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb – rješenje Agencije o ocjeni koncentracije poduzetnika Tvornice duhana Rovinj d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d., klasa: UP/I-030-02/98-01/42, urbroj: 580-02/98-26, od 6. listopada 1998. (objavljeno uL297868 »Narodnim novinama«, broj 155/98).
Prijavu za ocjenu te koncentracije poduzetnika Agenciji je, 16. srpnja 1998., podnijela TD Rovinj. Riječ je o koncentraciji poduzetnika nastaloj stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu i većinskog prava odlučivanja u TD Zagreb od strane TD Rovinj.
Riječ je o horizontalnoj koncentraciji, provođenjem koje su pod jednu upravu došla jedina dva značajna i djelatna proizvođača duhanskih proizvoda (cigareta) na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske.
Pravni temelj za provođenje koncentracije bio je Osnovni sporazum i Ugovor o prijenosu dionica, koji je TD Rovinj sklopila s Holdingom Zagrebačke banke d.o.o., čime je stekla 82,06 posto udjela u TD Zagreb, što zajedno s 5,25 posto koje drži preko povezanog društva Plavog 92 d.o.o., čini ukupno 87,315 posto udjela u TD Zagreb.
Agencija je rješenjem, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998.,L297869 »Narodne novine«, broj 155/98, tu koncentraciju ocijenila dopuštenom u smislu odredaba ZZTN.
Pri ocjeni dopuštenosti rečene koncentracije poduzetnika Agencija je primjenjivala sve kriterije i mjerila iz članka 24. stavka 1. ZZTN. Također je uzeta u obzir činjenica da se uspješnost poslovanja TD Zagreb neprekidno smanjivala. Naime, tržišni udjel TD Zagreb na mjerodavnom tržištu se trajno i neprekidno smanjivao u korist TD Rovinj. Tako je udjel TD Zagreb, s 48,0 posto u 1993. godini, pao na 30,8 posto u 1997. godini. U istom je razdoblju tržišni udjel TD Rovinj porastao s 48,71 posto na 69,11 posto. To je dovelo do toga da je TD Zagreb konačno došla u položaj da ne može otplaćivati svoja dugovanja prema Zagrebačkoj banci d.d. Time su, u stvari, bili ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka. TD Rovinj bi stečajem TD Zagreb, i bez preuzimanja tog poduzetnika, u stvari došao u priliku preuzeti dio tržišta tog poduzetnika. Time je, dakle, bio ispunjen kriterij opadajućeg poslovanja poduzetnika.
Osim toga, za istu su djelatnost na tom mjerodavnom tržištu bili registrirani i drugi poduzetnici. To su Tvornica duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, koja je obustavila proizvodnju 1995. godine i »Duhanka«, sa sjedištem u Trogiru (u sastavu poduzetnika »Dugi pogled«), koja se bavi proizvodnjom posebnih vrsta cigareta (poznat pod engleskim nazivom »roll your own«, »make your own«).
U 1997. godini postojao je i uvoz cigareta, koji je, prema podacima Ministarstva financija, iznosio 0,044 posto od ukupnog broja cigareta prodanih na mjerodavnom tržištu.
Provođenjem te koncentracije, prema podacima o prodaji cigareta u Republici Hrvatskoj za 1997. godinu, tržišni udjel TD Rovinj u proizvodnji i prodaji cigareta u Republici Hrvatskoj povećao se, sa 69,11 posto na 99,81 posto, da bi krajem 1998. i u 1999. godini, potpunim izostankom uvoza cigareta, tržišni udjel TD Rovinja porastao na 100 posto.
B/ Koncentracija poduzetnika GIU »Hrvatski duhani« (Rovita d.o.o. – Duhanprodukt d.d. – Viržinija d.d.) – rješenje Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika, klasa: UP/I-030-02/99-01/64, urbroj: 580-02/99-3, od 4. lipnja 1999.,L297870 »Narodne novine«, broj 88/99). Riječ je o koncentraciji poduzetnika koji se bave otkupom i primarnom preradom duhana.
Ta je koncentracija nastala spajanjem poduzetnika Rovite, Duhanprodukta i Viržinije, u kojima je TD Rovinj jedini udjelničar ili je imatelj većinskog udjela, u GIU »Hrvatski duhani«, a koja je istovremeno horizontalna i vertikalna. Horizontalna je stoga što su njenim provođenjem pod jednu upravu došla tri, od ukupno četiri postojeća, primarna prerađivača duhana koji djeluju na području Republike Hrvatske. Vertikalna je stoga što je TD Rovinj njenim provođenjem povezao proizvođače cigareta i proizvođače (primarne prerađivače) sirovine.
Ta je koncentracija, u stvari, nastavak i posljedica prve koncentracije, jer je provedena s ciljem da TD Rovinj, kao proizvođač cigareta, trajno osigura vlastitu sirovinsku bazu.
Prijavu namjere provedbe te koncentracije poduzetnika Agenciji je, 27. studenoga 1998., podnio TD Rovinj. Ova je koncentracija nastajala u nekoliko faza:
Prva faza je započela kad je TD Rovinj, 1996. godine, osnovala poduzetnika Rovitu. TD Rovinj je jedini udjelničar tog poduzetnika, dakle, njegov udjel u tom poduzetniku iznosi 100 posto.
U drugoj fazi je TD Rovinj, stjecanjem dionica, 29. srpnja 1998., stekla većinski udjel i većinsko pravo odlučivanja u poduzetniku Duhanproduktu. Udjel TD Rovinj u tom je trenutku iznosio 66,064 posto.
U trećoj je fazi, 13. srpnja 1998., TD Rovinj od ZABA-e otkupila potraživanja prema poduzetniku Viržiniji, a zatim je, 14. siječnja 1999., ta potraživanja pretvorila u udjel, tako da je udjel TD Rovinj u Viržiniji u tom trenutku iznosio 86,5 posto.
Četvrtu fazu čini stvaranje GIU »Hrvatski duhani«, sa sjedištem u Virovitici. To gospodarsko-interesno udruženje predstavlja koncentraciju poduzetnika nastalu spajanjem Rovite, Duhanprodukta i Viržinije, dakle primarnih prerađivača duhana, u kojima je TD Rovinj jedini udjelničar ili je imatelj većinskog udjela.
Pravni temelj spajanja je u početku bio Predugovor za sklapanje Ugovora o spajanju, sklopljen 26. listopada 1998. Prijavu namjere provedbe te koncentracije podnio je, 27. studenoga 1998., TD Rovinj, kao većinski vlasnik svih sudionika koncentracije.
Međutim, na tom mjerodavnom tržištu, osim sudionika koncentracije, djeluje i poduzetnik Duhan d.d. sa sjedištem u Slatini, (dalje: Duhan).
Tržišni udjeli poduzetnika koji djeluju na tržištu primarne prerade duhana, prema količini duhana obrađenog u 1997. godini, bili su sljedeći:

TABLICA 2.

Podaci za 1997. godinu

Poduzetnik

Tržišni udjel

Rovita*

13,7%*

Duhanprodukt*

27,4%*

Viržinija*

34,0%*

Duhan

24,8%

Ukupno

100,0%

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

* Napomena: Provođenjem te koncentracije zajednički tržišni udjel primarnih prerađivača duhana – sudionika koncentracije Hrvatski duhani na mjerodavnom tržištu iznosio je 75,2 posto.

Agencija je, kao što je već navedeno, rješenjem, klasa: UP/I-030-02/99-01/64, urbroj: 580-02/98-3, od 4. lipnja 1999.,L297871 »Narodne novine«, broj 88/99, navedenu koncentraciju ocijenila dopuštenom u smislu odredaba ZZTN.
Pri ocjeni dopuštenosti obiju koncentracija, tadašnje savjetodavno stručno tijelo Agencije, Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, je imao na umu činjenicu da se provođenjem tih koncentracija nedvojbeno jača postojeći vladajući položaj TD Rovinj, odnosno cijeloga koncerna TD Rovinj, ali ne na način da se time trajno ograničava slobodno tržišno natjecanje.
Naime, procijenjeno je da je takvo stanje privremeno, te da će potrajati najduže do ulaska Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju (dalje: WTO). Ovo iz razloga što je upravo smanjenje carina jedan od uvjeta i predmeta pregovora za ulazak Republike Hrvatske u tu organizaciju, a što je i potvrđeno donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhan i duhanske proizvode, koji se počeo primjenjivatiL297872 1. srpnja 1999. (»Narodne novine«, broj 67/99 i 109/99), kao i Zakona o duhanuL297873 (»Narodne novine«, 69/99), koji se počeo primjenjivati 25. lipnja 1999.
Ocijenjeno je da je objedinjavanjem domaće duhanske industrije, uključujući i primarnu preradu duhana, pretpostavka za stvaranje i očuvanje tržišnog natjecanja u budućnosti, kad će, pristupanjem WTO-u, zbog smanjenja carina, doći do povećanja uvoza cigareta, ili će doći do otvaranja druge proizvodnje cigareta u Republici Hrvatskoj. Naime, tim se objedinjavanjem postiže ciljani opseg proizvodnje i razina racionalizacije poslovanja, koji su domaćem proizvođaču potrebni za ulazak u očekivano natjecanje s inozemnim proizvođačima.
Na taj su način stvorene pretpostavke buduće bogatije ponude, asortimana i natjecanja u cijenama između objedinjene domaće duhanske industrije i inozemnih proizvođača, kao i uvjeti za smanjivanje sadašnjeg visokog udjela TD Rovinj i društava tog koncerna na hrvatskom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda kao i na tržištu primarne prerade duhana.
Sve to odgovara uvjetima razvoja slobodnog tržišnog natjecanja, povećanja izvoza duhana i duhanskih prerađevina, a osobito interesima potrošača.
Osim toga, provođenjem koncentracije poduzetnika GIU »Hrvatski duhani«, u sklopu koncerna TD Rovinj, taj poduzetnik prvenstveno želi osigurati trajnu sirovinsku bazu za svoju proizvodnju. Na taj način proizvođači cigareta, u stvari, ujedno održavaju uzgoj i preradu duhana u Hrvatskoj. Po ocjeni Savjeta, provođenjem te koncentracije došlo bi do jačanja domaće duhanske industrije u cjelini, na način koji jamči održavanje postojeće razine (obujma) uzgoja duhana, a time i opstanka 3000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja se bave uzgojem duhana (s oko sedam do osam tisuća izravno zaposlenih, odnosno oko petnaest tisuća povremeno zaposlenih), te preko 1100 izravno zaposlenih u proizvodnji cigareta.
Pri tom su bili prihvaćeni razlozi TD Rovinj, koji su kategorički upućivali na uvjetovanost domaće sirovinske baze i proizvodnje i prodaje cigareta na hrvatskom tržištu.
Stoga je Savjet, tadašnje savjetodavno stručno tijelo pri Agenciji, u okviru svojih ovlasti iz članka 30. stavka 2. točka 3. ZZTN, primjenjujući sve kriterije i mjerila iz članka 24. stavak 1. ZZTN, navedene koncentracije poduzetnika ocijenio dopuštenima, u smislu nastanka kontroliranoga, ograničenoga i privremenoga monopolističkog položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, odnosno vladajućeg položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana na području Republike Hrvatske.
Međutim, imajući na umu izrazito visok tržišni udjel TD Rovinj, Agencija je, temeljem prijedloga Savjeta, u smislu članka 30. stavka 3. ZZTN, u oba rješenja utvrdila više mjera praćenja.
Od utvrđenih mjera praćenja osobit značaj ima mjera, sadržajno identična u oba rješenja, kojom se TD Rovinj obvezuje da Agenciji dostavlja obavijest o namjeri:
– izravnog ili posrednog stjecanja udjela u poduzetnicima na području Republike Hrvatske;
– priključivanja, povezivanja, pripajanja i spajanja TD Rovinja ili poduzetnika u kojima ona ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj;
– da izravno ili putem poduzetnika u kojima ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj sklopi neki od poduzetničkih ugovora, ugovora iz članaka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ili neki drugi ugovor kojim stječe prevladavajući utjecaj na odlučivanje i/ili vođenje poslova tih poduzetnika.
Svrha utvrđenih mjera praćenja je upravo u tome da se njima isključi mogućnost zlouporabe vladajućeg ili monopolističkog položaja od strane TD Rovinja, odnosno da se spriječi nastanak zabranjene koncentracije poduzetnika kao i da se Agenciji ostavi mogućnost intervencije kod pristupa novih proizvođača, uvoznika ili prodavatelja duhanskih proizvoda.
Nakon donošenja rečenog rješenja od 6. listopada 1998., kojim je Agencija ocijenila dopuštenom koncentraciju poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, i donošenja rješenja od 16. travnja 1999., kojim Agencija ocjenila dopuštenom koncentraciju nastalu spajanjem poduzetnika Rovite, Duhanprodukta i Viržinije u GIU »Hrvatski duhani«, u sklopu koncerna TD Rovinj, poduzetnik Duhan d.d. ostao je jedini neovisni poduzetnik, odnosno jedini poduzetnik koji se bavi primarnom preradom duhana izvan koncerna TD Rovinj.
Riječ je o poduzetniku sa 134 stalno zaposlena, koji tijekom godine, s obzirom na kampanjski značaj proizvodnje, povremeno zapošljava još 100 do 150 radnika. Poduzetnik Duhan je u to vrijeme imao sklopljene ugovore s oko 1000 kooperanata.
Taj je poduzetnik, kao i Duhanprodukt i Viržinija, bio obuhvaćen Programom sanacije Vlade RH, s čijom je razradom i provedbom Vlada započela još 7. ožujka 1997. Međutim, za razliku od navedena druga dva poduzetnika koja je preuzeo TD Rovinj, u Duhanu je trebalo najprije riješiti pitanje velikih potraživanja koja su prema njemu imale banke, mirovinski fondovi i isporučitelji energenata. Tako je Vlada RH, 29. prosinca 1998., konačno donijela Odluku o sanaciji Duhana i više zaključaka vezanih uz sanaciju tog poduzetnika.

a) Vlasnička struktura Duhana (prije pokušaja sanacije):

Dioničar

Udjel u temeljnom kapitalu

HFP

40,50%

RFMIORH

9,06%

RFMIOIPH

3,88%

Slatinska banka d.d. (Pronekinvest)

20,00%

Mali dioničari (oko 380)

26,55%

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

b) Struktura prodaje poduzetnika Duhan u vrijeme prije provođenja koncentracija TD Rovinj i TD Zagreb i stvaranja Hrvatskih duhana (po godinama i proizvođačima cigareta) je sljedeća:
 

Količine

1996.

1997.

TDR

TDZ

TDR

TDZ

Duhan d.d.

794 t

723 t

605 t

817 t

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz gornjih je podataka vidljivo da su, u godinama prije provedbe koncentracija poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, te stvaranja Hrvatskih duhana, dva glavna proizvođača cigareta, TD Rovinj i TD Zagreb (TD Zadar je prestao s proizvodnjom 1995. godine), kupovali od Duhana sirovinu u podjednakim količinama. Do nešto veće razlike u količinama isporučenog duhana u 1997. godini došlo je očito zbog, tada već značajnijih, poteškoća u proizvodnji TD Zagreb.
U tom je razdoblju Duhan prodavao na hrvatskom tržištu oko 50 posto svoje proizvodnje, dok je drugu polovinu izvozio.

c) Tržišni udjel društva Duhan u prodaji duhana domaćim proizvođačima cigareta (po godinama):

Godina

Tržišni udjel

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.*


1999.*

33,6%

33,1%

30,9%

24,8%

-*


-*

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

*Napomena: Nakon provedbe koncentracija kojima se stvara koncern TD Rovinj, dakle od druge polovine 1998. i tijekom cijele 1999. godine, tvornice cigareta koncerna TD Rovinj potpuno su prestale kupovati duhan od poduzetnika Duhana d.d.


d) Izvoz duhana:
S obzirom da TD Rovinj, kao jedini proizvođač cigareta u Hrvatskoj, nakon stjecanja monopolističkog položaja na tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda, potpuno prestaje kupovati sirovinu od Duhana d.d., taj se poduzetnik bio primoran okrenuti izvozu (Egipat, Alžir, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija).
Količine izvezenog duhana (po godinama) prikazane su u sljedećim tabelama:

aa) prema podacima pribavljenim od Duhana d.d.:

God.

Duhan d.d.

Ukupno Rovita d.o.o., Duhanprodukt d.d. i Viržinija d.d., odnosno GIU »Hrvatski duhani«

1994.

2.901 t

2.585 t

1995.

236 t

1.034 t

1996.

247 t

1.345 t

1997.

1.490 t

5.176 t

1998.

1.347 t*

2.900 t

1999.

2.300 t*

3.037 t

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 

bb) prema podacima pribavljenim od GIU »Hrvatskih duhana«:

God.

Duhan d.d.

Ukupno Rovita d.o.o., Duhanprodukt d.d. i Viržinija d.d., odnosno GIU »Hrvatski duhani«

1994.

750 t

2.585 t

1995.

430 t

1.034 t

1996.

51 t

1.345 t

1997.

800 t

5.178 t

1998.

 420 t*

2.900 t

1999.

 542 t*

3.037 t

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
*Napomena: Iako se, ovisno o izvoru, podaci o količinama duhana koje je u 1998. i 1999. godini izvezao poduzetnik Duhan d.d. znatno razlikuju, ipak je iz obje tabele vidljivo da je količina duhana koje je taj poduzetnik izvezao u 1999., znatno veća od količine koju je izvezao u 1998. godini.


Iako su, kao mjerodavne godine, u konkretnom slučaju određene godine 1997. do 1999., jer je riječ o obračunskom razdoblju koje je prethodilo koncentraciji poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, prikazani su podaci za cjelokupno razdoblje od 1994. godine do 1999. godine. Ovo iz razloga praćenja stanja na mjerodavnom tržištu prerade duhana na području Republike Hrvatske, prije provedbe navedene koncentracije poduzetnika kao i prije sklapanja ugovora o cesiji, između poduzetnika Viržinija d.d. i Zagrebačke banke d.d.
e) Vjerovnici i struktura potraživanja prema poduzetniku Duhanu d.d.
Prije izlaganja podataka o vjerovnicima i strukturi potraživanja prema Duhanu d.d. valja reći da je, prema podacima Zavoda za platni promet, Podružnica Našice (BON-2), račun Duhana je, na dan 23. lipnja 1999., bio neprekidno blokiran već 1970 dana.

aa) Na dan 29. prosinca 1998. (prema podacima iz Zaključka Vlade RH, klasa: 432-02/97-01/17, od 29. prosinca 1998.):

 

VJEROVNICI

Iznos potraživanja (u 000 kn)

1.

Zagrebačka banka d.d.

35.000*

2.

Slatinska banka d.d.

16.000

3.

Gradska banka d.d.

4.500

4.

RFMIORH

9.000

5.

INA d.d.

3.800

Ukupna potraživanja (1.– 5.)

68.300

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
*Napomena: U tom je trenutku temeljni kapital poduzetnika Duhan d.d. iznosio 62.435.400,00 kuna. Potraživanja Zagrebačke banke d.d. u tom trenutku iznose nešto više od 50 posto temeljnog kapitala Duhana d.d.

bb) Na dan 11. listopada 1999. (nakon cesije potraživanja Viržiniji):
 

Grupa

R.br.

ZNAČAJ VJEROVNIKA

Iznos (u 000 kn)

A

DOBAVLJAČI

 

1.

Slatinka d.d.

2.600

2.

HEP – električna energija

881

3.

HEP – plin

729

4.

Croatia osiguranje d.d.

1.187

5.

Ostali

1.861

 

U k u p n o (1. – 5.)

7.258

B

PO OSNOVI KREDITA

 

6.

Zagrebačka banka d.d.

41.500*

7.

Gradska banka d.d.

1.600

8.

Adria banka Wien

4.000

 

9.

Croatia osiguranje d.d.

 2.100

10.

Ministarstvo financija (reprogram)

 7.500

11.

Robne rezerve (reprogram)

 490

12.

Hrvatske šume (reprogram)

 340

13.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (reprogram)

 620

14.

Hrvatske vode (reprogram)

 730

 

Ukupno (6. – 14.)

58.880

Ukupna potraživanja (1. – 16.)

66.138

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
*Napomena: Zbog ovako visokih dugovanja temeljni je kapital tog poduzetnika, Odlukom Glavne skupštine od 24. travnja 1999., smanjen sa 62.435.400,00 kuna na 20.811.800,00 kuna.

Gornje tabele pokazuju da su ukupna potraživanja vjerovnika prema Duhanu d.d., nakon što su svi vjerovnici osim ZABA-e, proveli Zaključak Vlade RH od 29. prosinca 1998., smanjena sa 68.300.000,00 kuna, koliko su iznosila 29. prosinca 1998., na 66.138.000,00 kuna, koliko su iznosila 11. listopada 1999.
Međutim, potraživanja ZABA-e su u istom razdoblju narasla, s 35.000.000,00 kuna, koliko su iznosila 29. prosinca 1998., na 41.500.000,00 kuna, koliko su iznosila 11. listopada 1999. Ugovorom o prijenosu cjelokupne tražbine, sklopljenim 9. lipnja 1999., između Zagrebačke banke d.d., zastupane po Franji Lukoviću, predsjedniku Uprave i TD Rovinj, zastupane po Anti Vlahoviću, predsjedniku Uprave, Zagrebačka banka d.d. je ta potraživanja prenijela na Viržiniju d.d., uz naknadu od 40.000.000,00 kuna. Potraživanja Viržinije d.d. prema Duhanu d.d., u tom trenutku, iznose više od dvostruke vrijednosti temeljnog kapitala Duhana d.d..

f) Vlasnička struktura Duhana d.d. (1999. godina, odnosno u trenutku pokretanja postupka pred Agencijom):

Dioničar

Udjel u temeljnom kapitalu

HFP

60,95%

HZMO

12,94%

Mali dioničari (oko 380)

22,22%

Ostali

3,63%

Dodjela HFP-a

0,26%

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecnaja

VI. Dakle, iz cjelokupnog ranije opisanog činjeničnog stanja očigledno proizlazi da je pokretanje postupka, u ovom predmetu, po službenoj dužnosti, odnosno donošenje rješenja Agencije o privremenoj mjeri, kojim je poduzetniku TD Rovinj izrečena zabrana daljnjeg stjecanja dionica TD Zadar, od 16. travnja 1999. godine, bilo nužno i opravdano. Naime, Agencija je tek 28. travnja 1999. zaprimila od poduzetnika TD Rovinj pisano očitovanje na njene upite od 2. i 16. travnja 1999., a iz kojeg proizlazi da poduzetnik TD Rovinj u tom trenutku imao 22,22 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika TD Zadar, s naznakom datuma upisa tih dionica u Knjigu dionica TD Zadar. Očigledno je da je pritom TD Rovinj računala i s dionicama TD Zadar, koje je, 14. travnja 1999., stekla od poduzetnika Auctora, a čije stjecanje niti je prijavila Agenciji, niti je, prije 15. srpnja 1999., tražila njihov upis u Knjigu dionica TD Zadar.
Uoči održavanja izvanredne Glavne skupštine TD Zadar, zakazane za 12. svibnja 1999., zatvara se Knjiga dionica TD Zadar. Na Glavnoj su skupštini, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, mogli glasovati samo dioničari upisani u Knjigu. Prema izvodu iz Knjige dionica, vlasnička struktura TD Zadar, je sljedeća:
 

Stanje prema Knjizi dionica na dan 3. svibnja 1999.

Dioničar

Broj dionica

Udjel u temeljnom kapitalu

Ivica Crljenko

1.694

36,98%

HFP

957

20,90%

BAT

856

18,69%

TD Rovinj

568

12,40%

Croatia osiguranje

500

10,92% *

Marica Erceg

5

0,11%

Ukupno

4.580

100,00%

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
* Napomena:

Iz gornje je tabele vidljivo da je Croatia osiguranje u Knjigu dionica i dalje upisano kao vlasnik 500 dionica (10,92 posto udjela), iako je:
a) Croatia osiguranje tih 500 dionica, još 23. ožujka 1999. (ili čak 23. veljače 1999.), prenijelo Auctoru AG;
b) Auctor AG, još 14. travnja 1999., prenio 450 dionica TD Zadar na TD Rovinj, te je taj poduzetnik, prema očitovanju od 28. travnja 1999., očigledno dionice Croatia osiguranja računao kao svoj udjel (22,22 posto) u TD Zadar.


Dana 12. svibnja 1999. održana je izvanredna Glavna skupština dioničara TD Zadar.
Prema Zapisniku Glavne skupštine TD Zadar, poslovni broj OU-170/99-1, sastavljenom po javnoj bilježnici Dariji Grigillo Ramljak iz Zadra, na Skupštini su, između ostalog, donesene:
– Odluka o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar u korist British American Tobacco Investments Limited;
– Odluka o isključenju prava prvenstva upisa dionica u korist British American Tobacco Investments Limited.
Predstavnici TD Rovinj i Croatia osiguranja, koji su zajedno imali 23,32 posto od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini, glasali su protiv obje odluke. Međutim, obje su odluke donesene većinom glasova.
Naime, pokušaj TD Rovinj da stekne većinski udjel u temeljnom kapitalu TD Zadar i većinsko pravo odlučivanja događa se paralelno s namjerom poduzetnika British American Tobacco Investments Limited (dalje: BAT Investments), povezanog društva poduzetnika British American Tobacco Plc., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo, da ulaganjem u TD Zadar stekne prevladavajući utjecaj nad TD Zadar, odnosno da provede koncentraciju poduzetnika u smislu članka 22. ZZTN.
Rečeni poduzetnik je još u prosincu 1998. započeo s Hrvatskim fondom za privatizaciju (dalje: HFP) pregovore o ulaganju u TD Zadar. HFP je u tom trenutku imatelj oko 30 posto udjela u TD Zadar, te je rečeni poduzetnik, zastupan po Odvjetničkom društvu Žurić i Partneri iz Zagreba, Gundulićeva 63, podnio Agenciji prijavu namjere provedbe koncentracije s poduzetnikom TD Zadar. Agencija je prijavu zaprimila 15. ožujka 1999.. Prijava je u nekoliko navrata dopunjavana novim podacima (26. srpnja, 30. rujna., 13. listopada i 21. listopada 1999.), da bi 27. listopada 1999. bila kompletirana u cijelosti.
Navedena je koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu i većinskog prava odlučivanja poduzetnika BAT Investments u TD Zadar. To se stjecanje odvijalo u dvije faze:
a) Prva je faza, kao što je već rečeno, započela u proljeće 1998. godine, pregovorima između predstavnika BAT-a i direktora TD Zadar, ujedno i imatelja najvećeg broja dionica TD Zadar. U prosincu 1998. BAT Investments je započeo i pregovore s HFP-om. U toj je fazi BAT stekao 18,69 posto udjela u TD Zadar.
b) Druga faza je započela održavanjem izvanredne Glavne skupštine dioničara TD Zadar, 12. svibnja 1999. Na toj je Skupštini izglasana Odluka o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar od strane BAT Investments, privatnim izdanjem dionica, čime se temeljni kapital TD Zadar povećava sa 17.862.000,00 kuna na 74.412.000,00 kuna.
Tim je povećanjem temeljnog kapitala, 21. rujna 1999., BAT stekao 14.500 dionica na ime, što čini udjel od 81,05 posto, čime je BAT u TD Zadar stekao većinski udjel i većinsko pravo odlučivanja.
Vlasnička je struktura TD Zadar, nakon povećanja temeljnog kapitala, prema stanju upisa u Knjigu dioničara 1. listopada 1999., izgledala je kako slijedi:
 

Stanje prema Knjizi dioničara 1. listopada 1999.

Dioničar

Broj dionica

Udjel u temeljnom kapitalu

BAT

15.472

81,09%

Ivica Crljenko

1.583

8,29%

TD Rovinj d.d.

1.018

5,34%

HFP

957

5,02%

Auctor

50

0,26%

Ukupno

19.080

100,00%

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Agencija je temeljem odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na nastavku 31. sjednice, održane 19. listopada 1999., u smislu članka 30. stavka 2. točka 3. ZZTN, koncentraciju poduzetnika BAT Investments i TD Zadar ocijenila dopuštenom, u smislu odredaba ZZTN, te je dopustila njen upis u Upisnik o koncentracijama.
Također, paralelno s namjerom stjecanja udjela u TD Zadar, TD Rovinj sprječava poduzetniku BAT Investments pristup i mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana na području Republike Hrvatske, i to na način da stječe prevladavajući utjecaj u poduzetniku Duhan d.d., jedinom preostalom neovisnom primarnom prerađivaču duhana, kako bi BAT Investmentsu, kao izravnom tržišnom takmacu, onemogućila nabavljanje sirovine za proizvodnju cigareta.
Naime, TD Rovinj odjednom naglo pokazuje interes za stjecanje kontrole nad Duhanom d.d., i to upravo u trenutku kad BAT Investmenst s tim poduzetnikom započinje pregovore o otkupljivanju duhana za proizvodnju cigareta u TD Zadar.
Taj se interes još i pojačava nakon što TD Rovinj, na Glavnoj skupštini TD Zadar, održanoj 12. svibnja 1999., ne uspijeva spriječiti ulaganje poduzetnika BAT Investments u TD Zadar.
Tako Viržinija d.d., poduzetnik u kojem je TD Rovinj imatelj većinskog udjela (njen je udjel, prema podacima iz 1998. godine, iznosio 86,5 posto), Ugovorom o prijenosu cjelokupne tražbine, sklopljenog, 9. lipnja 1999., sa Zagrebačkom bankom d.d. (dalje: ZABA), otkupljuje ukupna potraživanja ZABE prema Duhanu d.d. Sklapanje tog ugovora o cesiji očigledno je za TD Rovinj bilo od izuzetnog značaja. To potvrđuje činjenica da je ugovor potpisao sam predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, kao opunomoćenik Viržinije d.d. (a ne, npr. direktor Viržinije d.d.). Kao razlog sklapanja ugovora o cesiji, Viržinija d.d. navodi komercijalne razloge.
Međutim, iz očitovanja predsjednika Uprave TD Rovinj, od 9. rujna 1999., proizlazilo je da je jedini razlog za sklapanje ugovora o cesiji upravo stjecanje prevladavajućeg utjecaja Viržinije d.d., odnosno koncerna TD Rovinj u Duhanu d.d.
Cilj je bio da se Duhan d.d. ili uključi u sustav TD Rovinj ili likvidira. Naime, u navedenom očitovanju predsjednik Uprave TD Rovinj, izričito je naveo da će, u slučaju da Duhan d.d. odbije ući u sustav TD Rovinj, poduzetnik Viržinija d.d. od Duhana d.d. zahtijevati urednu naplatu potraživanja ili eventualnu sanaciju tog poduzetnika.
U prvom redu, kao što to izričito navodi predsjednik Uprave TD Rovinj u svom očitovanju od 9. rujna 1999., Viržinija d.d., kao neusporedivo najveći vjerovnik, može inzistirati na provođenju i okončanju stečajnog postupka nad Duhanom d.d.
Na taj bi način s tržišta bio uklonjen Duhan d.d., kao jedini nezavisni primarni prerađivač duhana, odnosno jedini poduzetnik izvan sustava TD Rovinj od kojeg bi BAT mogao izravno kupovati domaću sirovinu, potrebnu za proizvodnju cigareta u TD Zadar.
S druge strane, Viržinija d.d. može svoja potraživanja prema Duhanu d.d. pretvoriti u udjele u tom poduzetniku, te bi na taj način Duhan d.d. izravno postao dijelom sustava TD Rovinj, dok bi istovremeno na taj način BAT-u, kao izravnom tržišnom takmacu, bila onemogućena nabava domaćeg duhana za proizvodnju cigareta u TD Zadar.
Značaj ugradnje domaćeg duhana u cigarete, dakle značaj mogućnosti nabavljanja domaćeg duhana, kao uvjet konkurentnosti na mjerodavnom tržištu, proizlazi iz odredaba tada važećeg Zakona o duhanu prema kojem je sve do ulaska Republike Hrvatske u WTO postojala obveza ugradnje u cigaretu najmanje 60 posto domaćih nearomatičnih duhana da bi se cigareta mogla smatrati domaćim proizvodom.
Pritom trošarina ovisi o tome u koju je skupinu cigareta svrstana, što, između ostalog, ovisi o količini domaćeg duhana ugrađenog u cigaretu, te se kreće u rasponu od 4,50 kuna za cigarete iz skupine A, zatim 4,90 kuna za skupini B (dakle za cigarete koje sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana), dok za cigarete iz skupine C (dakle za cigarete koje sadrže najmanje 40 posto stranog duhana ili su proizvedene u hrvatskim tvornicama po stranoj licenci), trošarina iznosi 8,10 kuna.

VII. OČITOVANJA TD ROVINJ U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NARUŠAVANJA SLOBODNOG TRIŠNOG NATJECANJA

Tijekom cijelog postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, Agencija je od TD Rovinj dobivala očitovanja vezana uz poslovnu strategiju, ciljeve poslovne politike i planove TD Rovinj uopće, a napose glede planova tog poduzetnika vezanih uz stjecanje udjela u TD Zadar i prijenosa potraživanja ZABA-e prema Duhanu na Viržiniju.

a) Očitovanje TD Rovinj od 6. svibnja 1999.:

U opširnom pisanom očitovanju, predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, u bitnome, iznosi:
– da je osnovna strategija TD Rovinj objedinjavanje i stvaranje hrvatskoga nacionalnog sustava duhanskog gospodarstva. Zato su kupili TD Zagreb, Duhanprodukt i Viržiniju;
– da su pretpostavljali da u narednih pet godina neće biti prepreka za ostvarenje tog projekta, odnosno da je TD Rovinj računao da ih Vlada RH, Hrvatski sabor ili neka interesna grupa neće izložiti korjenitim promjenama uvjeta poslovanja na mjerodavnom tržištu;
– da je hrvatsko tržište cigareta tako malo da ne može trpjeti tri tvornice cigareta, već samo tri pogona za proizvodnju cigareta;
– da se hrvatska duhanska industrija u tom trenutku (1999. godina) ne može oduprijeti stranoj konkurenciji. Posebno se ne može oduprijeti i uvozu i tako moćnom takmacu kao što je BAT Investments. Stoga, ulaskom velikih stranih tržišnih natjecatelja TD Rovinj dolazi u neravnopravan natjecateljski položaj, kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu (jer ne može imati takvu ekonomiju obujma u proizvodnji, nabavi, razvoju i marketingu, niti može dostići proizvodnost rada takvih velikih poduzetnika);
– da je BAT Investments, preko licencnog programa TD Zagreb, već otprije nazočan na hrvatskom cigaretnom tržištu, te da njegov tržišni udjel iznosi oko 5 posto;
– da TD Rovinj ne razumije svrhu koju BAT Investments želi postići dokapitalizacijiom TD Zadar, budući da kapaciteti hrvatske duhanske industrije premašuju potrebe domaće potrošnje i izvoza za 30 posto;
– da TD Rovinj takvu nerazumnost želi spriječiti »poslovnim nadmudrivanjem«.
– da je evidentno da su se državne agencije, fondovi i javno mnijenje svrstali na stranu prodaje TD Zadar stranom poduzetniku;
– da će, u slučaju da se i dalje ide prema potpunom otvaranju hrvatskog tržišta, TD Rovinj odustati od projekta stvaranja »Hrvatskih duhana«, otpustiti oko 350 zaposlenika TD Zagreb, te konačno, jakom strategijskom partneru prodati i samu TD Rovinj.

b) Očitovanje Viržinije od 14. srpnja 1999.:

Prema napomeni Viržinije, riječ je o očitovanju, odnosno iznošenju stavova i prijedloga Viržinije, usaglašenih u TD Rovinj, kao nositelju projekta.
To se očitovanje, potpisano od Vlade Drvenkara, Uprave – direktora Viržinije d.d., u cijelosti, čak i tekstualno, poklapa sa stavovima TD Rovinja iznijetim u očitovanju od 6. svibnja 1999..

c) Očitovanje Viržinije od 19. srpnja 1999.:

Prema napomeni Viržinije, riječ je o dopuni očitovanja (obavijesti) od 14. srpnja 1999., u kojem se dostavljaju dokazi da se i poduzetnik Duhan d.d. ranije zalagao za istu koncepciju objedinjavanja hrvatske duhanske industrije kao i TD Rovinj.

d) Očitovanje TD Rovinj od 9. rujna 1999.:

U pisanom očitovanju, predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, uglavnom ponavlja postavke iz očitovanja od 6. svibnja 1999., te u bitnome, iznosi:
– da je nužna koncentracija, odnosno povezivanje hrvatske proizvodnje, obrade duhana i cigaretne industrije;
– da zbog stjecanja pretežitog stvarnog ili kreditnog vlasništva banaka nad TD Zagreb i poduzetnicima koji se bave primarnom preradom duhana, prvotni koncept TD Rovinj o objedinjavanju hrvatskog duhanskog gospodarstva postupcima spajanja više nije bio moguć. U takvoj se situaciji TD Rovinj odlučio za spajanja poduzetnika putem akvizicija vlasništva i/ili akvizicija bančinih potraživanja;
– da je TD Rovinj u takve akvizicije uložio oko 170.000.000 DEM sredstava prikupljenih uglavnom kreditima, od čega je već utrošeno 147.000.000 DEM;
– da je glavna svrha koncentracija koje TD Rovinj provodi u Hrvatskoj, a ujedno i osnova dugoročne poslovne politike tog poduzetnika, sprječavanje internacionalne monopolizacije hrvatskog tržišta u svrhu pripremanja hrvatske cigaretne industrije za tržišno natjecanje na domaćem i izvoznom tržištu;
– da je Republika Hrvatska prenaglo otvorila hrvatsko tržište duhana i cigareta;
– da je TD Rovinj nudila partnerstvo TD Zadar, ali bez dokapitalizacije, budući da bi dokapitalizacija obezvrijedila udjele malih dioničara;
– da je TD Rovinj predlagala HFP-u da odloži odluku o dokapitalizaciji TD Zadar. Riječ je o prijedlogu nadzornih odbora Viržinije i Duhanprodukta, od 10. svibnja 1999., kojim uoči održavanja Glavne skupštitne TD Zadar, zakazane za 12. svibnja 1999., traži od HFP-a, kao dioničara čiji će glas biti odlučujući za donošenje odluke o dokapitalizaciji TD Zadar, da preispita druge mogućnosti oplodnje svog kapitala u zadarskoj tvornici (npr. prodaju TD Zadar poduzetniku Austria Tabaku);
– da na svjetskom tržištu obrade duhana danas djeluju samo tri poduzetnika, s tim da se očekuje da će to uskoro biti samo dva poduzetnika (Universal Leaf i DIMON), koji zajedno drže oko dvije trćine međunarodne trgovine duhanom;
– da u postupku objedinjavanja proizvodnje i obrade duhana u Hrvatskoj treba primijeniti radikalne mjere, kako bi se postigla nužna ekonomija razmjera i optimalno korištenje kapaciteta. Jedna od njih je objedinjavanje procesa obrade duhana na jednom mjestu i na jednom uređaju;
– da TD Rovinj i dalje nudi Duhanu uključivanje u sustav TD Rovinj;
– da uključivanjem u sustav TD Rovinj dioničari Duhana d.d. ne gube ništa, jer samo prenose svoje udjele u malom poduzetniku upitne budućnosti u veći, gospodarski zdrav sustav;
– da, u slučaju da Duhan ne želi ući u sustav TD Rovinj, Viržinija od tog poduzetnika očekuje urednu naplatu svojih potraživanja, ili provedbu kvalitetnog sanacijskog programa;
– da TD Rovinj dopušta da Duhan d.d., kao poduzetnik u kojem su državni fondovi imatelji većinskog udjela, može tražiti rješenje i izvan sustava TD Rovinj. Međutim, u tom slučaju predlaže Vladi RH, resornim ministarstvima i Županiji, kao sanatorima tog poduzetnika, da od njegove Uprave zatraži da dioničarima i vjerovnicima predoči program poslovanja i razvoja Duhana d.d.;
– da je TD Rovinj spreman ustupiti trećima svoje udjele u stečenim poduzećima za obradu duhana u Podravini, pod uvjetom da novi imatelji udjela nastave s procesom objedinjavanja i restrukturiranja hrvatske proizvodnje i obrade duhana;
– da TD Rovinj nudi na prodaju svim svjetskim i domaćim poduzetnicima barem 50 posto podravske proizvodnje duhana, iz ovogodišnje i ranijih berbi, po cijenama po kojima se taj duhan, već nekoliko godina, prodaje hrvatskim tvornicama cigareta, te da takvu cijenu jamče i u 2000. godini.
VIII. U svrhu pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je, sukladno odredbi članka 149. ZUP-a, održala 30. rujna 2005. godine usmenu raspravu, te 20. listopada 2005., 10. i 24. studenoga 2005., nastavak iste. Poduzetnik TDR d.o.o., kao i zainteresirana stranka, poduzetnik BAT Investments su na zapisnik, u bitnome izjavile da ostaju kod navoda iznijetih tijekom postupka.
Također, poduzetnici su iznijeli i neke nove činjenice, koje se odnose na razdoblje nakon poništenja ranijeg rješenja Agencije, klasa: UP/I-030-02/99-01/44, urbroj: 580-02-99-36, od 19. listopada 1999.,L297874 »Narodne novine«, broj 155/99, od strane Upravnog suda Republike Hrvatske.
Međutim, te nove činjenice nisu uzete u razmatranje prilikom donošenja ovoga rješenja jer prema odredbi članka 62. ZUP-a, kad sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kojemu se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen.

a) Očitovanje s usmene rasprave od 20. listopada 2005.

Punomoćnik Adris grupe d.d. i poduzetnika TDR d.o.o., pravnih sljednika Tvornice duhana Rovinj d.d. i Viržinije d.d., na zapisnik o nastavku usmene rasprave, od 20. listopada 2005., u bitnome je naveo da kreditni odnos između poduzetnika Viržinija d.d. i Duhan d.d. nije predstavljao priključivanje, povezivanje, pripajanje ili spajanje poduzetnika, kao niti stjecanje većinskog udjela ili većinskog prava odlučivanja, u smislu članka 22. ZZTN. Također je navedeno da potraživanje prema Duhanu d.d. nije dalo Viržiniji d.d. nikakva dodatna prava u odnosu na bilo kojeg prethodnog vjerovnika tog podzetnika, te je Viržinija d.d. mogla potraživati samo ono što bi mogao potraživati i svaki drugi vjerovnik, odnosno ispunjenje obveze. Ovo očitovanje u pisanom obliku priloženo je na zapisnik, te se u istome iznesene i nove okolnosti nastale nakon donošenja rečenog poništenog rješenja Agencije.
Tako se, u bitnome navodi da je prestala tražbina Viržinije d.d. prema Duhanu d.d. te da je ulaskom Republike Hrvatske u WTO (30. siječnja 2000.) izjednačen tretman domaćeg duhana i duhana porijeklom iz zemalja članica WTO-a, a time je i privilegirani status za duhan iz Republike Hrvatske u potpunosti prestao.
Nadalje, u svojem pisanom očitovanju poduzetnici Adris grupa d.d. i TDR d.o.o. osvrnuli su se i na potrebu utvrđivanja odnosa Tvornice duhana Zadar d.d. i društva BAT Investments budući da su presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, XIII Pž-5801/02-4, od 21. prosinca 2004., poništene odluke glavne skupštine TD Zadar vezano uz dokapitalizaciju i stjecanje dionica tog poduzetnika od strane BAT Investments, odnosno BAT Plc., te proizlazi da se navedena dokapitalizacija i stjecanje dionica TD Zadar nije nikad niti dogodila.

b) Očitovanje s usmene rasprave od 10. studenoga 2005.

Zainteresirana stranka, poduzetnik BAT Investments, putem punomoćnika priložio je na zapisnik o nastavku usmene rasprave, od 10. studenoga 2005., detaljno pisano očitovanje. Iz istoga, u bitnome proizlazi, da je društvo BAT Plc. jedini osnivač društva BAT Investments Ltd., te se rečena društva smatraju povezanim društvima, pa u svojoj poslovnoj djelatnosti djeluju zajednički. Osvrćući se na stjecanje dionica TD Zadar od strane TD Rovinj zainteresirana stranka je navela da je time poduzetnik TD Rovinj izavno i prije ulaska konkurencije na domaće tržište želio protupravno, bez obzira na akte Agencije i važeće propise o tržišnom natjecanju, steći u TD Zadar takav položaj kojim bi na glavnoj skupštini tog poduzetnika spriječio dokapitalizaciju istog i pristup tržištu potencijalnoj konkurenciji. Prema mišljenju zainteresirane stranke, ove činjenice Agencija je ispravno utvrdila i obrazložila u rečenom poništenom rješenju iz 1999. godine, ali je propustila naložiti poduzetniku TD Rovinj mjere kojima će otuđiti protuzakonito stečene dionice TD Zadar. Nadalje, glede neizravnog djelovanja TD Rovinj, odnosno glede stjecanja potraživanja prema Duhanu d.d., jedinom neovisnom primarnom prerađivaču duhana na području Republike Hrvatske, navodi se kako je i ovdje riječ o načinu sprječavanja pristupa tržištu potencijalnom tržišnom takmacu. Opunomoćenik zainteresirane stranke je potvrdio da prema odredbama ZZTN, poduzetnik TD Rovinj nije bio stekao udjele u TD Zadar niti je istog, u smislu Zakona o trgovačkim društvima, učinio ovisnim društvom.
Međutim, stjecanje statusa najvećeg vjerovnika Duhana d.d. tom je poduzetniku omogućilo eliminiranje jedinog potencijalnog dobavljača duhana s kojim je TD Zadar pokrenuo pregovore o kupnji duhana. Prema mišljenju punomoćnika zainteresirane stranke, rečeno potraživanje je u tolikoj mjeri značajno da je TD Rovinj mogao birati hoće li likvidirati Duhan d.d. ili prisiliti njegove dioničare da na glavnoj skupštini tog društva izglasaju pretvaranje potraživanja TD Rovinj u ulog u društvu.
U oba slučaja, prema navodima opunomoćenika zainteresirane stranke, TD Rovinj ostvaruje svoju vlast nad Duhanom d.d, koja se po svojim učincima izjednačuje s vlasti dioničara koji sa 75 posto glasova mogu, na glavnoj skupštini, sukladno članku 367. Zakona o trgovačkim društvima, izglasati odluku o prestanku društva.
Na kraju, zainteresirana stranka je navela da podupire Agenciju u utvrđivanju zlouporabe vladajućeg položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu, u nalaganju mjera radi otklanjanja počinjenih povreda tržišnog natjecanja, prije svega mjere za otuđenje dionica, koje je TD Rovinj nezakonito stekao od dioničara TD Zadar prije donošenja rješenja Agencije o privremenoj mjeri iz 1999.

c) Očitovanja s usmene rasprave od 24. studenoga 2005.

TD Rovinj je na zapisnik o nastavku usmene rasprave, od 24. studenoga 2005., priložio detaljno očitovanje na navode poduzetnika BAT Investments iznijete na usmenoj raspravi od 10. studenoga 2005. Rečeni poduzetnik je po opunomoćeniku u bitnome naveo da po presudi Visokog trgovačkog suda poduzetnik BAT Investments više nema položaj zainteresirane stranke u ovom postupku.
Također je navedeno da TD Rovinj nije ni na koji način sprječavao TD Zadar ili poduzetnika BAT Investments u kupnji domaćeg duhana, te da je zainteresirana stranka tijekom perioda vođenja ovoga postupka pred Agencijom upravljala TD Zadar i ostvarivala dioničarska prava te nesmetano kupovala duhan na domaćem tržištu.
Punomoćnik poduzetnika BAT Investments naveo je da su sva očitovanja i dokumentacija u svezi s ovim postupkom dostavljeni Agenciji, te da nema ništa novo za nadodati jer dostavljeno očitovanje poduzetnika TD Rovinj niti ne sadrži neka nova očitovanja i dokaze.

d) Očitovanja s usmene rasprave od 6. travnja 2006.

Dana 6. travnja 2006. preotvorena je usmena rasprava, a radi pružanja mogućnosti zainteresiranoj stranci, poduzetniku Viržinija d.d., da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima važnim za donošenje rješenja u ovom predmetu, te radi saslušanja bivšeg direktora poduzetnika Duhan d.d., Slavka Mađarića u svojstvu svjedoka. Rečeno je učinjeno sukladno pravnom shvaćanju Upravnog suda Republike Hrvatski, koji je u presudi kojom je poništeno rješenje Agencije, klasa: UP/I-030-02/99-01/44, urbroj: 580-02-99-36, od 19. listopada 1999., a u kojoj se, između ostalog, navodi da je time što u postupku nije provedena usmena rasprava na kojoj trebaju sudjelovati sve stranke u ovom postupku učinjena povreda pravila postupka koja je mogla biti od utjecaja na rješenje rečene upravne stvari, te da se zbog izričite odredbe članka 149. ZUP-a, nema pravne mogućnosti osporeno rješenje ocijeniti zakonitim.
Uredno dostavljenom pozivu za usmenu raspravu nije se odazvala zainteresirana stranka, poduzetnik Viržinija d.d., dok su se ostale stranke, zastupane po punomoćnicima, kao i pozvani svjedok, odazvali na pozive za usmenu raspravu. Nakon upozorenja svjedoku da je dužan govoriti istinu i uzimanja njegovih općih podataka, sukladno odredbi članka 178. stavka 1. i 2. ZUP-a, obavljeno je saslušanje svjedoka.
U svojem iskazu svjedok je u bitnome naveo da se je odlukom Vlade Republike Hrvatske u poduzetniku Duhan d.d. trebla provesti sanacija, međutim Zagrebačka banka d.d., kao imatelj najvećeg potraživanja prema poduzetniku Duhan d.d. nije ispoštovala rečenu odluku o načinu sanacije tog poduzetnika. Stoga je poduzetnik Duhan d.d. pregovarao s tom bankom radi otkupa dugovanja. Međutim, prije samog okončanja pregovora, poduzetnik Duhan d.d. je obaviješten od strane Zagrebačke banke d.d. da je svoje potraživanje prema Duhanu d.d. ustupila Viržiniji d.d. Budući da je TDR d.d. već imao udjel u drugim poduzetnicima na tržištu prerade duhana, smatrano je da je ovim potraživanjem TDR d.d. putem povezanog društva Viržinije d.d. stekao prevladavajući utjecaj u Duhanu.
Također, svjedok je naveo je krajem 1999. godine prestao obavljati funkciju direktora u poduzetniku Duhan d.d. te da nema saznanja o daljnim događajima. Ujedno je naveo da je prema njegovim saznanjima, a vezano uz postojanje narudžbe o kupnji duhana poduzetnika Duhan d.d. od strane Tvornice duhana Zadar d.d., do kupnje došlo krajem 1999. godina i to u količini od 200 do 300 tona, što vrijednosno iznosi između 600.000 i 700.000 dolara. Nadalje, naveo je da je do 1. siječnja 1999. upravo poduzetnik TDR d.d. bio najveći domaći kupac duhana od poduzetnika Duhan d.d., a nakon tog razdoblja je prestala prodaja duhana tom poduzetniku te se isti mogao plasirati samo Tvornici duhana Zadar, koja u to vrijeme još nije radila.
Upravo su zbog toga i vođeni određeni pregovori o poslovnoj suradnji s tom tvornicom, a radi kupnje sirovine za početak rada iste. Ostatak proizvodnje duhana se izvozio, a godišnji kapacitet proizvodnje duhana iznosio je između 2500-3000 tona duhana, što je predstavljalo 20-25 posto ukupne proizvodnje u Republici Hrvatskoj.
Nadalje, svjedok je naveo da je obznanjivanjem pregovora o mogućoj poslovnoj suradnji s Tvornicom duhana Zadar d.d., Zagrebačka banka d.d. najavila otvaranje stečajnog postupka nad poduzetnikom Duhan d.d. te se stoga smatralo da iza takvog postupanja zapravo stoji poduzetnik TDR d.d. zbog svojeg odnosa s tom bankom. Ovo se zaključuje iz činjenice da je TDR, ranije, upravo od Zagrebačke banke d.d. kupio udjele ili potraživanja u poduzetnicima Duhanprodukt d.d. i Viržinija d.d.
Po saslušanju svjedoka, opunomoćenici stranaka su izjavili da nemaju ništa novo za nadodati te da ostaju kod svih izjava datih tijekom ovog postupka. Ovime je usmena rasprava u ovom predmetu dovršena te je time i dokazni postupak okončan.
IX. Razmatrajući ovaj predmet, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je na 59. sjednici, održanoj 12. travnja 2006., sukladno odredbi članka 34.L297875 i članka 35.L297876 stavka 1. točka 2. ZZTN, a u svezi s člankom 66.L297877 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), donijelo odluku kojom je utvrđeno da je poduzetnik TD Rovinj d.d., pravni prednik društva TDR d.o.o., društva-člana Adris grupe d.d., u razdoblju od 15. siječnja 1999. do 16. travnja 1999. sprječavao pristup tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske poduzetniku British American Tobacco Investments, povezanom društvu British American Tobacco P.l.c., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Ujedinjeno Kraljevstvo, te je time narušio slobodno tržišno natjecanje zlouporabom monopolističkog položaja na tom tržištu, u smislu članka 6. točka 2. i članaka 13., 14. i članka 20. točka 7. ZZTN.
Također, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je donijelo odluku da je poduzetnik TD Rovinj d.d., pravni prednik društva TDR d.o.o., društva-člana Adris grupe d.d., u razdoblju od 10. lipnja 1999. do 30. studenoga 1999., odnosno do ulaske Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju, putem povezanog društva, poduzetnika Viržinije d.d., sa sjedištem u Virovitici, Osječka ulica 2, sprječavao pristup tržištu primarne prerade duhana poduzetniku British American Tobacco Investments, povezanom društvu British American Tobacco P.l.c., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Ujedinjeno Kraljevstvo, te je time narušio slobodno tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja na tom tržištu, u smislu članka 15. i članka 20. točka 9. ZZTN.
Ovakvo monopolističko djelovanje, koje po svojim obilježjima i tek mogućim posljedicama, može dovesti do ograničavanja tržišnog natjecanja, povlačenja, odustanka ili isključenja takmaca, zabranjeno je per se, neovisno o tome jesu li potvrđeni ili dokazani stvarni učinci ograničenja. Rečeno je i u skladu s pravnim shvaćanjem Upravnog suda Republike Hrvatske, koji je u obrazloženju svoje presude, poslovni broj: US-624/2000-8, od 30. siječnja 2002., naznačio da prihvaća tumačenje Agencije da biće djela zabranjenog monopolističkog djelovanja u smislu odredaba članka 6. točka 2., u svezi s člankom 13. i 20. ZZTN, ne predviđa postojanje mogućeg učinka, posljedice ili cilja ograničavanja slobodnog tržišnog natjecanja. Prema mišljenju rečenog suda, ZZTN je i donesen jer se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu ograničiti zakonom, a da bi se onemogućilo da poduzetnici ostvaruju svoja vlasnička prava na način da sprječavaju slobodno tržišno natjecanje zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu, te je u tom cilju i dano široko ovlaštenje Agenciji da naloži takve mjere koje odgovaraju okolnostima konkretnog slučaja kako bi se efikasno spriječila zlouporaba monopolističkog ili vladajućeg položaja na tržištu. U protivnom, odnosno ukoliko bi djelovanje Agencije bilo moguće tek po nastupu određene posljedice, po shvaćanju Upravnog suda Republike Hrvatske, njena uloga u provedbi ZZTN ne bi bila svrhovita.
Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja svoje odluke temelji na činjenicama i dokazima prikupljenim tijekom ovog postupka, te se obrazlaže kako slijedi:
1. Postupci i djelovanja, kao i ukupno ponašanje TD Rovinj, izravna ili poduzeta putem povezanih društava, odnosno poduzetnika u kojima TD Rovinj ima prevladavajući utjecaj, vremenski se podudaraju sa stjecanjem mogućnosti da taj poduzetnik sazna za namjere BAT Investmentsa da se, kroz koncentraciju s TD Zadar, pojavi kao novi takmac na tržištu proizvodnje i prodaje cigareta. Naime, ti se postupci, djelovanja i ponašanja, vremenski poklapaju s radnjama koje je BAT Investments poduzimao od siječnja do travnja 1999., u cilju pristupanja mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda (cigareta) u Republici Hrvatskoj.
Riječ je o ulaganju u poduzetnika TD Zadar, koje je BAT Investments izvršio s tom namjerom, kao i o pregovorima s poduzetnikom Duhan d.d., odnosno s radnjama koje je BAT Investments poduzeo u pravcu osiguranja domaće sirovine za proizvodnju cigareta u Hrvatskoj.
Nadalje, vremenski slijed i način ukupnog ponašanja, djelovanja i postupaka TD Rovinj, ukazuju na postojanje razrađenog plana za sprječavanje pristupa tržištu novom tržišnom takmacu, odnosno poduzetniku BAT Investments.
Postupci, djelovanja, kao i ukupno ponašanje TD Rovinj, osobito u razdoblju od siječnja do travnja 1999. godine, kao što je već rečeno, mogu se podijeliti na:
a) Izravna djelovanja;
b) Neizravna djelovanja, tj. djelovanja poduzeta putem povezanih društava, odnosno poduzetnika u kojima TD Rovinj ima prevladavajući utjecaj.
Ad a) Izravna djelovanja TD Rovinj:
Riječ je o postupku i djelovanju TD Rovinj vezanim uz poduzetnika TD Zadar, koji se odnosi na kupovanje dionica TD Zadra.
aa) Poduzetnik TD Rovinj je, još 15. siječnja 1999., započeo s otkupom dionica, odnosno sa stjecanjem udjela u TD Zadar, i to upravo u trenutku kad javnost sazanaje da je BAT Investments, kao izravni tržišni tamac TD Rovinj, stekao 18,69 posto udjela u TD Zadar.
Cilj je TD Rovinj da u TD Zadar dosegne udjel od 25 posto budući da bi mu takav udjel omogućavao sprječavanje donošenja strateških odluka TD Zadar, prvenstveno odluke o povećanju temeljnog kapitala.
TD Rovinj je konačno, do održavanja izvanredne skupštine TD Zadar, stekao u temeljnom kapitalu TD Zadar udjel od 23,32 posto.
Istovremeno, TD Rovinj, kroz cijelo to vrijeme, nije izvršavao svoju obvezu iz točke VII.a izreke rješenja Agencije o ocjeni koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998., kojom je TD Rovinj obvezan Agenciji prijaviti namjeru svakog stjecanja udjela u drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj. Tu je namjeru TD Rovinj dužan prijaviti Agenciji čak 30 dana prije namjeravanog stjecanja. Štoviše, očigledno je da je TD Rovinj sustavno i namjerno izbjegavao Agenciji prijaviti namjeru stjecanja udjela u TD Zadar.
TD Rovinj takvo svoje postupanje u početku (27. siječnja 1999.) opravdava time, da su pismeni pozivi dioničarima TD Zadar u stvari ispitivanje interesa za prodaju dionica, obećajući da će Agenciju obavijestiti o konkretnim namjerama TD Rovinj glede TD Zadar.
TD Rovinj istovremeno stvarno stječe udjele u TD Zadar, da bi, tek 5. ožujka 1999. (dopis, doduše, nosi nadnevak 24. veljače 1999.), službeno obavijestio Agenciju da je TD Rovinj već stekla udjel u TD Zadar od 10,55 posto, koji još nije upisan u Knjigu dionica.
TD Rovinj nastavlja sa stjecanjem udjela u TD Zadar, a da o namjeri stjecanja, ni o samoj činjenici stjecanja, unatoč pisanih i usmenih upozorenja, i nadalje ne obavještava Agenciju, što opravdava time da obveza prijavljivanja namjere stjecanja nastupa tek upisom već stečenih dionica u Knjigu dionica. Tako TD Rovinj o tom daljnjem stjecanju obavještava Agenciju tek 28. travnja 1999., kad udjel TD Rovinj u TD Zadar iznosi već 22,22 posto.
Razlog za izbjegavanje obveze pravovremene prijave namjere stjecanja udjela u drugim poduzetnicima u Hrvatskoj (najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja), koja je proizašla iz mjera praćenja utvrđenih rješenjem Agencije, od 6. listopada 1998., je očigledno u tome što je Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, tadašnje savjetodavno stručno tijelo pri Agenciji, u smislu članka 30. stavka 1. i stavka 2. točka 3. ZZTN, imao ovlast pratiti provedbu koncentracije i ocijeniti svako takvo stjecanje sa stajališta njegovog utjecaja na ograničavanje ili sprječavanje slobodnog tržišnog natjecanja, te da, u skladu sa stavkom 3. istog članka ZZTN, predložiti ravnateljici Agencije poduzimanje mjera za zaštitu tržišnog natjecanja.
TD Rovinj je, naime, procijenio da postoji realna mogućnost da Agencija unaprijed, tj. prije samog stjecanja, zabrani stjecanje udjela u temeljnom kapitalu TD Zadar.
Takva mogućnost bila je jasno izražena, s jedne strane, u samom rješenju Agencije o ocjeni koncentracije TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1999. Naime, svrha je mjera praćenja propisanih tim rješenjem (osobito mjere iz točke VII.a izreke) da Agencija ima mogućnost intervencije na način, da već i samu prijavu namjere stjecanja udjela u drugim poduzetnicima ocijeni ograničavajućim sa stajališta slobodnog tržišnog natjecanja, te da ga zabrani i prije stvarnog stjecanja (kupnje) udjela.
TD Rovinj je namjerno izbjegao postupiti po navedenom rješenju Agencije i prijaviti namjeru stjecanja udjela u TD Zadar, pritom se čak svjesno izlažući primjeni kaznenih odredaba za nepostupanje po rješenju Agencije, iz članka 40. stavak 1. točka 4. i stavak 2. istog članka ZZTN.
Na taj je način TD Rovinj svjesno i namjerno onemogućio Agenciju da mu zabrani stjecanje udjela u TD Zadar, očekujući da će, do održavanja izvanredne Glavne skupštine TD Zadar, zakazane za 12. svibnja 1999., steći u TD Zadar udjel od 25 posto. Stjecanjem takvog udjela, TD Rovinj bi onemogućio donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar, što bi dovelo do neminovnog odustanka BAT Investments od ulaganja u TD Zadar i do njegovorg povlačenja s hrvatskog tržišta. Ovo iz razloga što TD Zadar, od 1995. godine, uopće nije proizvodio, te je stoga svako povećanje, pa i stjecanje minimalne dobiti, moguće samo uz ulaganja koja su, pored ostalog, omogućila isplatu zaostalih plaća iz prethodnih godina zaposlenicima TD Zadar.
Ad b) Neizravna djelovanja TD Rovinj – djelovanja preko povezanog društva Viržinije (otkup potraživanja Duhana)
Istovremeno sa stjecanjem udjela u TD Zadar, TD Rovinj sprječava BAT Investmentsu pristup i mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana. To čini na način da stječe prevladavajući utjecaj u jedinom preostalom neovisnom primarnom prerađivaču duhana, kako bi tom poduzetniku, kao izravnom tržišnom takmacu, onemogućio nabavljanje sirovine za proizvodnju cigareta.
Riječ je o stjecanju prevladavajućeg utjecaja u poduzetniku Duhanu d.d., kao jedinom primarnom prerađivaču duhana izvan sustava TD Rovinj.
Tako Viržinija d.d., poduzetnik u kojem je TD Rovinj imatelj većinskog udjela (njen je udjel, prema podacima iz 1998. godine, iznosio 86,5 posto), Ugovorom o prijenosu cjelokupne tražbine, sklapljenog, 9. lipnja 1999., sa Zagrebačkom bankom d.d., otkupljuje ukupna potraživanja ZABE prema Duhanu d.d.
Sklapanje tog ugovora o cesiji očigledno je za TD Rovinj bilo od izuzetnog značaja. To potvrđuje činjenica da je ugovor potpisao sam predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, kao opunomoćenik Viržinije d.d. (a ne, npr. direktor Viržinije d.d.).
Naime, iz očitovanja predsjednika Uprave TD Rovinj, od 9. rujna 1999., proizlazi da je jedini razlog za sklapanje ugovora o cesiji upravo stjecanje prevladavajućeg utjecaja Viržinije d.d., odnosno koncerna TD Rovinj u poduzetniku Duhan.
Cilj je, naime, da se taj poduzetnik ili uključi u sustav TD Rovinj ili likvidira. Naime, u navedenom očitovanju predsjednik Uprave TD Rovinj izričito navodi da će, u slučaju da Duhan d.d. odbije ući u sustav TD Rovinj, Viržinija d.d. od Duhana zahtijevati urednu naplatu potraživanja ili eventualnu sanaciju tog poduzetnika.
Dakle, prevladavajući utjecaj Viržinije d.d. u Duhanu, a u stvari prevladavajući utjecaj TD Rovinj, usmjeren je prvenstveno na navođenje poduzetnika Duhan na ulazak u sustav TD Rovinj, kako bi se na taj način društvu BAT Investments onemogućilo nabavljanje domaćeg, hrvatskog duhana, izravno od jedinog preostalog, neovisnog primarnog prerađivača.
U uvjetima stjecanja prevladavajućeg utjecaja u Duhanu, u kojima je iznos potraživanja Viržinije d.d., odnosno TD Rovinj, prema Duhanu dva puta veći od njegovog (dužnikovog) temeljnog kapitala, TD Rovinj ima barem dvije mogućnosti spriječiti poduzetnika Duhan u prodaji duhana poduzetniku BAT Investments.
U prvom redu, kao što to izričito navodi predsjednik Uprave TD Rovinj u svom očitovanju od 9. rujna 1999., Viržinija d.d., kao neusporedivo najveći vjerovnik, može inzistirati na provođenju i okončanju stečajnog postupka nad Duhanom.
Na taj bi način s tržišta bio uklonjen Duhan d.d., kao jedini nezavisni primarni prerađivač duhana, odnosno jedini poduzetnik izvan sustava TD Rovinj od kojeg bi BAT mogao izravno kupovati domaću sirovinu, potrebnu za proizvodnju cigareta u TD Zadar.
S druge strane, Viržinija d.d. može svoja potraživanja prema Duhanu d.d. pretvoriti u udjele u tom poduzetniku. Takva mogućnost realno postoji, bez obzira na relativno kompliciran postupak koji bi u tom pravcu trebalo provesti.
Dakle, prevladavajući utjecaj Viržinije d.d. u Duhanu d.d., a u stvari prevladavajući utjecaj TD Rovinj, usmjeren je prvenstveno na navođenje Duhana d.d. da uđe u sustav TD Rovinj, kako bi se na taj način BAT Investmentsu onemogućilo nabavljanje domaćeg, hrvatskog duhana, izravno od jedinog preostalog, neovisnog primarnog prerađivača.
2. Stoga je, promatrajući opisane postupke TD Rovinj u njihovoj ukupnosti, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja ocijenilo da je očigledno da su ti postupci bili poduzeti kao dio plana sa svrhom zadržavanja monopolističkog položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu prozvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske, odnosno zadržavanja vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana na području Republike Hrvatske, i to sprječavanjem pristupa tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske poduzetniku BAT Investments u razdoblju od 15. siječnja 1999. do 16. travnja 1999., kao i sprječavanjem pristupa tržištu primarne prerade duhana na području Repbulike Hrvatske poduzetniku BAT Investments u razdoblju od 9. lipnja 1999. do ulaska Republike Hrvatske u WTO.
Navedeno se dade zaključiti iz sljedećeg:
a) Ekonomski je opravdano zaključiti da bi zadržavanjem monopolističkog položaja na mjerodavnom tržištu prozvodnje i prodaje duhanskih proizvoda TD Rovinj svoju dobit značajno povećao ili barem zadržao na sadašnjoj razini, nego što bi dobit povećao ubiranjem dividendi na temelju stečenih dionica TD Zadar.
b) Malo je vjerojatno da bi Viržinija d.d., odnosno TD Rovinj, mogli naplatiti potraživanja prema Duhanu d.d.. Pogotovo je malo vjerojatno da bi ta potraživanja mogli naplatiti u iznosu koji je isplaćen kao naknada Zagrebačkoj banci d.d. Ta su ulaganja kao gubitak zanemariva u usporedbi s dobiti i drugim pogodnostima koje TD Rovinj ostvaruje zadržavanjem vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana, u slučaju da tim ulaganjima djelotvorno i trajno isključi s tržišta poduzetnika BAT Investments kao izravnog tržišnog takmaca.
Međutim, zlouporaba monopolističkog, odnosno vladajućeg položaja na rečenim mjerodavnim tržištima vremenski je ograničena iz razloga što prema odredbama članka 44. Zakona o duhanu, ulaskom Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju prestaje obveza ugradnje 60 posto domaćih duhana u cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj. Troškovi proizvodnje i prodaje cigareta proizvedenih u Hrvatskoj u koje je ugrađeno više od 40 posto uvezenog duhana i dalje su nešto više u odnosu na troškove proizvodnje cigareta iz skupina A i B, jer takva cigareta ulazi u trošarinsku skupinu (C skupina), carina na uvezeni duhan iznosi 20 posto, na što treba dodati PDV (trenutno iznosi 22 posto), a povećavaju se i transportni troškovi koji se odnose na dopremu sirovine (duhana) iz inozemstva.
Rečeno nije uzeto kao prevladavajuća činjenica budući da je poduzetnik BAT Investments povezano društvo poduzetnika British American Tobacco P.l.c., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place, Ujedinjeno Kraljevstvo, koji ostvaruje udjel od 22,9 posto ukupne svjetske proizvodnje (bez Kine) duhanskih proizvoda. S obzirom na tu činjenicu, odnosno zbog njegove tržišne snage na svjetskoj razini, rečeni poduzetnik ima olakšan pristup sirovinama (duhanu) pod povoljnim uvjetima jer kao jedan od najvećih svjetskih proizvođača duhanskih prerađevina (cigareta) može birati zemlje iz kojih će potrebnu sirovinu nabavljati, odnosno istu i uvoziti iz zemalja u okruženju (primjerice Mađarske).
Nadalje, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja je odlučilo da Agencija ne može, iako je zainteresirana stranka, poduzetnik BAT Investments, na usmenoj raspravi to zatražio, izreći poduzetniku TD Rovinj mjeru otuđenja stečenih dionica TD Zadar, koje predstavljau 23,32 posto udjela u temeljnom kapitalu tog poduzetnika. Ovu odluku Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja temelji na činjenici da s obzirom na veličinu udjela u temeljnom kapitalu TD Zadar, TD Rovinj, kao dioničar, ne može utjecati na donošenje strateških odluka TD Zadar.
Dakle, ovim stjecanjem nije nastala koncentracija poduzetnika iz članka 21. stavka 1. ZZTN, koja se obvezno prijavljuje Agenciji radi ocjene dopuštenosti iste u smislu članka 22. ZZTN, niti je riječ o zabranjenoj koncentraciji, sukladno odredbi članka 21. stavka 2. ZZTN, kojom se značajno ili trajno ograničava ili ukida slobodno tržišno natjecanje.
Također, prema veličini stečenog udjela, poduzetnik TD Rovinj na glavnoj skupštini izdavatelja, odnosno TD Zadar, ne prelazi 25 posto od ukupnog broja glasova u glavnoj skupštini izdavatelja. Navedeno je od značaja jer bi u protivnom TD Rovinj, u smislu odrebi članka 3.L297879 Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 124/97) o tom stjecanju morao odmah obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske, te u roku od sedam (7) dana od dana stjecanja objaviti ponudu za preuzimanje.
Naime, Agencija je zabranu daljnjeg stjecanja dionica TD Zadar ostvarila već donošenjem rješenja o privremenoj mjeri o istome, od 16. travnja 1999., jer je tim rješenjem pravovremeno spriječila poduzetnika TD Rovinj u njegovoj namjeri daljnjeg stjecanja dionica TD Zadar kojima bi taj poduzetnik, kao dioničar ostvarivao 25 posto od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini poduzetnika TD Zadar, što bi za posljedicu imalo odustanak BAT Investmentsa od ulaganja u TD Zadar kao i njegovo povlačenje s hrvatskog tržišta.
Potvrda učinka spomenutog rješenja Agencije o privremenoj mjeri vidljiva je iz činjenice da, iako je u trenutku održavanja izvanredne Glavne skupštine dioničara TD Zadar (12. svibnja 1999.), TD Rovinj već imao 23,32 posto dionica tog poduzetnika, TD Rovinj nije izvršio upis tih dionica u Knjigu dionica.
Tako je TD Rovinj na Glavnoj skupštini TD Zadar formalno glasovao samo temeljem 12,40 posto glasova od ukupnog broja glasova. Na temelju preostalih 10,92 posto glasova, glasovao je predstavnik poduzetnika Auctor d.o.o., opunomoćen od Croatia osiguranja d.d.
Naime, iako je stvarni vlasnik tih dionica, još od 14. travnja 1999., bila TD Rovinj, u trenutku održavanja Glavne skupštine TD Zadar u Knjigu dionica je kao imatelj tog udjela i dalje bila upisana Croatia osiguranje d.d.
Upravo temeljem udjela od 23,32 posto od ukupnog broja glasova na izvanrednoj Glavnoj skupštini TD Zadar, održanoj 12. svibnja 1999., TD Rovinj je pokušao srušiti Odluku o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar i Odluku o isključenju prava prvenstva upisa dionica u korist poduzetnika BAT Investments.
TD Rovinj je, dakle, nedostajalo samo 1,68 posto glasova za sprječavanje donošenja odluke o dokapitalizaciji TD Zadar.
Istovremeno, poduzetnik TD Rovinj, koristeći se pravima koja je ima kao dioničar TD Zadar, neprekidno je poduzimao različite pravne radnje usmjerene na onemogućavanje ulaganja BAT Investments u TD Zadar. Tako je, primjerice, uspio ishoditi odgađanje održavanja Glavne skupštine TD Zadar za mjesec dana, a odmah nakon neuspjeha u sprječavanju donošenja odluka o dokapitalizaciji TD Zadar, TD Rovinj je pokrenuo pred Trgovačkim sudom u Splitu postupak za poništavanje tih odluka.
S obzirom da je u konkretnom slučaju TD Rovinj stekao udjel koji po broju glasovu na glavnoj skupštini TD Zadar ne može utjecati na donošenje strateških odluka tog društva, te da je riječ o veličini udjela kojim nije nastala zabranjena koncentracija poduzetnika, kao i da je riječ o takvom udjelu koji svojeg imatelja ne obvezuje na raspisivanje javne ponude za preuzimanje, odlučeno je da u konkretnom slučaju nije riječ o stjecanju dionica, koje bi, radi uspostave učinkovitog tržišnog natjecanja, bilo nužno otuđiti.
Iako nije naloženo otuđenje rečenih dionica, opisano postupanje poduzetnika TD Rovinj predstavlja zlouporabu monopolističkog položaja na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske jer je ocijenjeno da je namjera tog postupanja nesporno bila u sprječavanju pristupa poduzetniku BAT Investmenst navedenom mjerodavnom tržištu.
X. Budući da je utvrđeno da je poduzetnik TD Rovinj zluporabom monopolističkog položaja na mjerodavnom tržištu proizvodnje i prodaje cigareta, odnosno zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu primarne prerade duhana na području Republike Hrvatske, sprječavao pristup tim tržištima poduzetniku BAT Investments, čime je na istima narušio slobodno tržišno natjecanje, u smislu članka 6. točka 2., a u svezi s člankom 13., 14., 15. i 20. točka 7. i 9. ZZTN, bilo je nužno izreću zabranu takvog ponašanja u buduće, i to pravnom sljedniku TD Rovinj, poduzetniku TDR d.o.o. za proizvodnju duhanskih proizvoda. Ovo iz razloga sprječavanja ponovnog narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja u odnosu na moguće buduće tržišne takmace, o koje ocjenjivanje bi bilo provedeno primjenom trenutno važećih propisa, prije svega Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL297881 (»Narodne novine«, broj 122/03), koji se primjenjuje od 1. listopada 2003., kao i odgovarajućih podzakonskih akata.
Slijedom rečenog, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u točki 1. do 5. izreke ovoga rješenja.
XI. Poduzetnik BAT Investments je putem punomoćnika pravovremeno podnio zahtjev za naknadu troškova postupka. Uvidom u dostavljeni troškovnik Agencija je utvrdila da se u istome traži i naknada troškova postupka vezanih za podnošenje tužbe i podnesaka Upravnom sudu Republike Hrvatske. Budući da rečeni troškovi ne predstavljaju troškove postupka vođenog pred Agencijom isti nisu niti priznati. U ostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova postupka odnosi se na naknadu troškova podnošenja podnesaka i zastupanja na ročištima pred Agencijom. Ovi troškovi ocijenjeni su nužnima i opravdanima u smislu članka 114. stavka 3. ZUP-a, te je sukladno odredbi stavka 2. rečenog članka odlučeno kao u točki 6. izreke ovoga rješenja.
XII. Ovo će rješenje, u skladu s člankom 37.a ZZTN, biti objavljeno u »Narodnim novinama«, kao što je to navedeno u točki 6. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/99-01/44
Urbroj: 580-02-06-10-187
Zagreb, 12. travnja 2006.

Predsjednica
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zlouporaba monopolističkog položaja na tom tržištu - Tvornica duhana Rovinj d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !