Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zlouporaba položaja HT-Hrvatske telekomunikacija d.d. i T-Mobile Hrvatska d.o.o. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 3.10.2007 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2005-01/50 od 12. srpnja 2007.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2969

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 16.L357040, 17.L357041, 34.L357042, i članka 57.L357043 točke 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23, zastupanima po punomoćnicima, odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, pokrenutom po zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1, zastupanog po Marie-Helene Magenschab, predsjednici Uprave, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, s 86. sjednice, održane 12. srpnja 2007., donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da su poduzetnik HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32 (dalje: HT d.d.) i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 23 (dalje: T-Mobile d.o.o.), zlouporabili vladajući položaj na sljedećim mjerodavnim tržištima na teritoriju Republike Hrvatske:
– tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanja usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike,
– tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova,
na način da su, u razdoblju od 13. studenoga 2003. do danas, sklapali Okvirne ugovore o pružanju telekomunikacijskih usluga s dodacima i prilozima, kojima su uvjetovali sklapanje ugovora pristankom drugih ugovornih strana-njihovih ključnih poslovnih korisnika, na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora, a iste su sklopili s dvadesetitri (23) poduzetnika, i to:
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […];
– […].
2. Utvrđuje se da su poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., u Okvirnim ugovorima navedenim u točki 1. izreke ovog rješenja kao dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora koje se smatraju teškim ograničenjima tržišnog natjecanja ugovarali odredbe u bitnome sljedećeg sadržaja:
1) kojima se druga ugovorna strana (dalje: Korisnik) obvezuje obavijestiti poduzetnika HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnika T-Mobile d.o.o., u roku uređenom u ugovoru, o ponudi specifičnih novih usluga koje nisu obuhvaćene tim Okvirnim ugovorima, a koju je Korisnik dobio od drugog poduzetnika-pružatelja telekomunikacijskih usluga (dalje: konkurent). Korisnik se obvezuje prihvatiti ponudu poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ako cijena koju ponudi poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., bude jednaka ili niža od cijene koju je ponudio njihov konkurent i ako kvaliteta usluge koju ponudi poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., bude jednaka ili bolja od one koju je ponudio njihov konkurent,
2) kojima se Korisnik obvezuje zatražiti od poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ponudu specifičnih novih usluga (zamjenskih) koje nisu obuhvaćene predmetnim Okvirnim ugovorima, a koje su Korisniku ponuđene od konkurenta, u roku uređenom predmetnim ugovorima. Neovisno o odnosu cijene i kvalitete predmetne ponude, Korisnik može prihvatiti ponudu konkurenta, samo ukoliko poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., u rokovima određenim ugovorom, ne ponudi specifičnu novu uslugu (zamjensku) koju su ponudili njihovi konkurenti. U tom slučaju, Korisnik se obvezuje poduzetniku HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., platiti razliku između pune cijene i cijene sa svim odobrenim popustima za usluge koje se otkazuju, a koje su se koristile do tog trenutka i bile obuhvaćene predmetnim ugovorima,
3) kojima se Korisniku, bez štete za predmetni ugovor, dopušta korištenje postojećih telekomunikacijskih usluga i od konkurenata, a isključivo radi poslovnih ili sigurnosnih razloga (»telekomunikacijske usluge ograničenog opsega«). »Telekomunikacijske usluge ograničenog opsega«, određene su kao telekomunikacijske usluge za čije pružanje konkurent, ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi određeni postotak od godišnjeg prihoda što ga je poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ostvario od Korisnika tijekom prethodne godine od svake pojedine telekomunikacijske usluge, kao ni više od određenog postotka koji Korisnik plaća za sve telekomunikacijske usluge u određenoj godini,
4) kojima se Korisnik obvezuje izvijestiti poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga pruženih od konkurenata,
5) kojima se Korisniku nude dodatni popusti ukoliko u određenom roku započne koristiti telekomunikacijske usluge od poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., a koje u trenutku sklapanja predmetnih Okvirnih ugovora koristi od konkurenta te
6) kojima se Korisnik obvezuje koristiti sve telekomunikacijske usluge koje poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o, nude ili će nuditi na tržištu.
3. Nalaže se poduzetnicima HT d.d. i njegovom povezanom društvu, poduzetniku T- Mobile d.o.o., brisanje u cijelosti odredbe članka 2.3. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 ([…] br. 866/05) sklopljenog između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 9. veljače 2005., koja po sadržaju odgovara alineji 2) točke 2. izreke ovog rješenja.
Rok izvršenja: tri (3) mjeseca od dana dostave ovog rješenja.
4. Nalaže se poduzetnicima HT d.d. i njegovom povezanom društvu, poduzetniku T- Mobile d.o.o., brisanje ili izmjenu ugovornih odredbi članka 2.2. koje sadržajno odgovaraju alineji 6) točke 2. izreke ovog rješenja, a nalaze se kako slijedi:
4.1. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-001-2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 29. lipnja 2005.
4.2. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1006-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 30. lipnja 2005.
4.3. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-002-2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 30. srpnja 2005.
4.4. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 30. rujna 2005.
4.5. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-204-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane od 5. listopada 2005.
4.6. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-602-004/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], od 1. studenog 2005.
4.7. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-914-010/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 1. studenog 2005.
4.8. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-803-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 1. studenog 2005.
4.9. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1002-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 1. studenog 2005.
4.10. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1103-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 1. studenog 2005.
4.11. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-202-001/2005 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 22. prosinca 2005.
4.12. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 144/02/2006 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 25. veljače 2006.
4.13. U Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 21. veljače 2006.
Rok izvršenja naloga iz točke 4., 4.1. – 4.13.: tri (3) mjeseca od dana dostave ovog rješenja.
5. Nalaže se poduzetniku HT d.d. i njegovom povezanom društvu, poduzetniku T-Mobile d.o.o., da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi dokaz o ispunjenju naloga iz točke 3. i 4. izreke ovoga rješenja.
Rok izvršenja: petnaest (15) dana od dana isteka roka iz točke 3. i 4. izreke ovoga rješenja.
6. Zabranjuje se poduzetniku HT d.d. i njegovom povezanom društvu, poduzetniku T-Mobile d.o.o., svako buduće postupanje kojime bi zlouporabili vladajući položaj sklapanjem sporazuma koji sadrže ograničavajuće odredbe, opisane u točki 2. izreke ovog rješenja.
7. Poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., obveznici su plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.050,00 kuna (slovima: pettisućaipedeset kuna) u jednakim dijelovima i to 2.525,00 kuna (slovima: dvijetisućepetstotinadvadesetipet kuna) svaki, u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok izvršenja: osam (8) dana od dana dostave ovoga rješenja.
8. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJEM SPRJEČAVANJA, OGRANIČAVANJA ILI NARUŠAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 16. studenoga 2005. zahtjev poduzetnika VIPnet d.o.o. za usluge javnih telekomunikacija, sa sjedištem u Zagrebu, Vrtni put 1 (dalje: VIPnet d.o.o.) za pokretanjem postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o. te zahtjev radi ocjene sporazuma o pružanju telekomunikacijskih usluga koje su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklopili s više različitih poduzetnika, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su njihovi ključni poslovni korisnici (dalje: Korisnik).
Poduzetnik VIPnet d.o.o. u zahtjevu je istaknuo kako poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., zlouporabljuju vladajući položaj i to na način da poduzetnik HT d.d. zlouporabljuje vladajući položaj na teritoriju Republike Hrvatske, na tržištu javne govorne usluge u nepokretnim mrežama i na tržištu iznajmljenih vodova, a poduzetnik T-Mobile d.o.o. na tržištu javne govorne usluge u pokretnim mrežama, odnosno da su navedeni poduzetnici sklopili sporazume o pružanju telekomunikacijskih usluga s Korisnicima koji su u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanjaL357045 (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN).
Poduzetnik VIPnet d.o.o. je u zahtjevu nadalje naveo kako poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. zlouporabljuju vladajući položaj na način da primjenjuju popuste temeljene na vjernosti te da predmetni sporazumi sadržavaju tzv. »englesku klauzulu« koja predstavlja teško ograničavanje tržišnog natjecanja.
Uvidom u zahtjev podnositelja, Agencija je utvrdila kako je istovjetan zahtjev dostavljen i Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije (dalje: HAT), kao regulatornom tijelu za telekomunikacijsko tržište koje, između ostalog, obavlja regulatorne poslove s ciljem onemogućavanja zlouporabe nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu u smislu odredaba Zakona o telekomunikacijamaL357046 (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05).

2. PRETHODNO ISPITIVANJE STANJA NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU

Kako bi utvrdila postoje li uvjeti za donošenje zaključka o pokretanju postupka temeljem zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, Agencija je temeljem članka 37. točke 8. ZZTN, provela prethodno ispitivanje stanja na tržištu.
Naime, člankom 37. točkom 8. ZZTN, propisano je da Agencija obavlja upravne i stručne poslove zaštite tržišnog natjecanja, a naročito prikuplja podatke i obavijesti od poduzetnika, koji su bitni za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tržištu, neovisno o konkretnim postupcima koje Agencija vodi.
Stoga je Agencija dopisom od 22. prosinca 2005., temeljem članka 37. točke 8. ZZTN, zatražila očitovanja od poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. na navode iz zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o. od 16. studenoga 2005.
Tražena očitovanja i dokumentaciju, kao i ogledni primjerak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga s Prilozima te ogledni primjerak Dodatka 4. Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga (dalje: Okvirni ugovor), Agencija je od poduzetnika HT d.d. i T- Mobile d.o.o., zaprimila dana 27. prosinca 2005.
Poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., u bitnome su se očitovali kako sklapanjem navedenih sporazuma nisu postupili suprotno odredbama ZZTN te da ne postoje zakonske pretpostavke za vođenje postupka protiv poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. Također, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., osporili su postojanje pravnog i ekonomskog interesa poduzetnika VIPnet d.o.o. za pokretanje konkretnog upravnog postupka i njegovog položaja stranke u istome.
Poduzetnik HT d.d., u bitnome navodi kako je pravni temelj za pružanje konkretne telekomunikacijske usluge Pojedinačni pretplatnički ugovor, koji ima oblik standardnog obrasca. Okvirnim ugovorom određuju se dodatna prava i obveze ugovorne strane.
Prema navodima poduzetnika HT d.d., Okvirni ugovor, predstavlja pravno-poslovni okvir kojim se poduzetnik HT d.d. obvezao da će Korisniku ponuditi sve usluge iz svog portfelja kao i one koje će tek razviti, a Korisnik je pri tome slobodan samostalno procijeniti svoje potrebe i odlučiti koje će telekomunikacijske usluge koristiti od HT d.d. i u kojoj količini.
Poduzetnik HT d.d. navodi kako je obvezan po primitku obavijesti Korisnika o vrsti i količini telekomunikacijske usluge koje Korisnik zahtijeva iste pružiti, ukoliko postoje tehničke i druge mogućnosti.
U odnosu na postojanje odredbe poznate pod nazivom: »engleska klauzula«, poduzetnik HT d.d., navodi kao ista nije sadržana u predmetnim sporazumima, te da ugovorne odredbe ne sprječavaju Korisnika da prihvati ponudu konkurenta poduzetnika HT d.d., bez ikakve obavijesti.
Poduzetnik HT d.d. negira obvezu Korisnika da obavijesti poduzetnika HT d.d. o povoljnijim ponudama konkurenata poduzetnika HT d.d.
U odnosu na vremensko razdoblje od, u pravilu, tri godine na koje su sklopljeni predmetni sporazumi, poduzetnik HT d.d. navodi kako se isti mogu raskinuti te da rečeno nije neuobičajena praksa na telekomunikacijskom tržištu.
Poduzetnik HT d.d. u potpunosti negira postojanje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.
Navodi poduzetnika T-Mobile d.o.o. u odnosu na pravnu prirodu Okvirnih ugovora u bitnome su istovjetni navodima poduzetnika HT d.d., te se stoga neće detaljnije navoditi.
Očitovanje poduzetnika T-Mobile d.o.o. u bitnome se odnosi na primjenu odredaba ZZTN te isti navodi kako je potrebno prije svega utvrditi činjenicu ima li poduzetnik T-Mobile d.o.o. vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, uzimajući u obzir pri tome i druge čimbenike, a ne samo njegov tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Poduzetnik T-Mobile d.o.o. nadalje navodi kako nema vladajući položaj na mjerodavnom tržištu te stoga isti ne može zlouporabiti u smislu članka 16. ZZTN.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., Agencija je utvrdila da Okvirni ugovor uređuje međusobna prava i obveze između poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. te njihovih Korisnika.
Agencija je izvršila uvid u sadržaj zaprimljenih oglednih primjerka Okvirnih ugovora te je utvrdila da isti sadrže nekoliko ograničavajućih odredbi za koje je bilo potrebno u postupku utvrditi jesu li zabranjene, u smislu odredbe članka 9. ZZTN.
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), sa 56. sjednice, održane 2. ožujka 2006., u smislu članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. te članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, po zahtjevu poduzetnika VIPnet d.o.o., donijela zaključak o pokretanju postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenih sporazuma, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. i 5. ZZTN, protiv poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
Vijeće je svoju odluku temeljilo na činjenici da ogledni primjerak Okvirnog ugovora, sadrži nekoliko spornih odredbi te da je potrebno provesti postupak ocjene sporazuma, radi utvrđivanja je li riječ o sporazumima kojima se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje, odnosno je li riječ o zabranjenim sporazumima iz članka 9. ZZTN, ali i utvrditi postoje li uvjeti za izuzeće tih sporazuma, u smislu članka 10 ZZTN.
Agencija je predmetni zaključak, u smislu članka 47. ZZTN, dostavila na očitovanje strankama u postupku.
Naime, Agencija u postupku u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima dostavlja po jedan primjerak zaključka o pokretanju postupka strankama, a na koji je stranka protiv koje je postupak pokrenut dužna dostaviti odgovor i traženu dokumentaciju.
Tražena očitovanja i preslike Okvirnih ugovora koje su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s Korisnicima radi pružanja telekomunikacijskih usluga u vremenskom razdoblju od 2003. do danas, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., dostavili su Agenciji dana 28. travnja 2006.
U očitovanjima od 28. travnja 2006., poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u bitnome navode kako predmetnim Okvirnim ugovorima nisu zlouporabili vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, niti je u konkretnom slučaju riječ o zabranjenim sporazumima u smislu odredaba ZZTN.
U rečenim očitovanjima poduzetnici HT d.d i T-Mobile d.o.o. u bitnome, ostaju pri navodima iz podneska, od 27. prosinca 2005. te se stoga ista neće ponovno navoditi.
Uvidom u dvadesetičetiri (24) dostavljena Okvirna ugovora, Agencija je utvrdila da su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. predmetne sporazume sklapali s različitim pravnim osobama – poduzetnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su ujedno njihovi ključni poslovni korisnici.
Riječ je o poduzetnicima, pravnim osobama koji imaju visok tržišni udio te financijsku snagu na mjerodavnim tržištima, različitim od tržišta na kojima djeluju poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. Rečeno je bitno pri utvrđivanju količine korištenja telekomunikacijskih usluga, što će Agencija nastavno detaljnije obrazložiti.
U konkretnom slučaju bilo je potrebno provesti postupak ocjene svakog, pojedinog sporazuma te je Agencija iz predmeta pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2005-01/50, izdvojila predmetne Okvirne ugovore u dvatesetičetiri (24) zasebna upravna postupka ocjene sukladnosti sporazuma s odredbama ZZTN, pod novim klasama.
Uzimajući u obzir sve pravne i činjenične okolnosti koje su Agenciji bile poznate, Agencija je kao ograničavajuće ocijenila odredbe predmetnih Okvirnih ugovora, kojima se uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi s predmetom tih ugovora, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN.
Agencija je kao ograničavajuće odredbe predmetnih sporazuma ocijenila odredbe koje upućuju na postojanje »engleske klauzule«, koja predstavlja teško ograničavanje tržišnog natjecanja, te odredbe koje obvezuju korisnika usluge (ugovornu stranu) da se obvezuje da koristi i da će koristiti sve telekomunikacijske usluge koje poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nude ili će nuditi.
Kako bi nesporno utvrdila sve relevantne činjenice, Agencija je, u smislu članka 48. stavka 1. točke 1. i stavka 3. ZZTN, zatražila od stranaka u postupku, podatke za izradu ekonomske analize.
Radi utvrđivanja relevantnih činjenica za pravnu i ekonomsku analizu, Agencija je u smislu članka 48. stavka 1. točke 3. i stavka 3. ZZTN, zatražila očitovanja i dostavu podataka od poduzetnika Portus d.o.o., OT-Optima Telekom d.o.o. i Tele 2 d.o.o.
S obzirom da je riječ o ekonomskim podacima navedenih poduzetnika, a koji predstavljaju njihovu poslovnu tajnu, u smislu članka 51. ZZTN, Agencija rečena očitovanja nije dostavila na uvid strankama u postupku.
Kako bi sa stajališta korisnika predmetne usluge, odnosno druge ugovorne strane u konkretnom slučaju, Agencija utvrdila jesu li poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. postupili suprotno odredbama propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, Agencija je u smislu članka 48. stavka 1. točke 3. i stavka 3. ZZTN, zatražila pisano očitovanje u svezi predmetnih ugovora i od pojedinih ugovornih strana (i to dvije odabrane od strane Agencije), radi utvrđivanja činjenice jesu li te ugovorne strane, ključni poslovni korisnici poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koristili telekomunikacijske usluge i od drugih pružatelja usluga te je li isto imalo štetne posljedice za predmetni Okvirni ugovor.
Iz sadržaja zaprimljenih očitovanja te dvije ugovorne strane u bitnome se navodi kako one ne smatraju da su odredbe predmetnih Okvirnih ugovora ograničavajuće s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja te da iste telekomunikacijske usluge koriste i od drugih poduzetnika, da će te usluge i dalje koristiti, odnosno da zbog toga nisu trpile štetne posljedice za predmetni ugovorni odnos.
S obzirom da rečena očitovanja, drugih ugovornih strana nisu bila u suprotnosti s navodima poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. niti su im se stavljala na teret, Agencija rečena očitovanja nije dostavila na očitovanje strankama u postupku te je omogućila ograničeni uvid poduzetnicima HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u sadržaj istih, poštujući poslovnu tajnu poduzetnika, ne narušavajući pri tome načelo saslušanja stranke u smislu članka 8. ZUP-a.
Agencija je kao ograničavajuće, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, ocijenila odredbe ugovora poznate u doktrini prava tržišnog natjecanja pod nazivom »engleska klauzula« kojima se korisnik/kupac telekomunikacijske usluge obvezuje izvijestiti poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., o bilo kojoj ponudi koju pod povoljnijim uvjetima nude drugi dobavljači (konkurenti poduzetnika HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o.) i kojom se korisniku/kupcu telekomunikacijske usluge poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., dopušta da prihvati tu ponudu samo, ako mu poduzetnik HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o., odbiju prodavati robu/pružati usluge pod tim povoljnijim uvjetima.
Opisana ugovorna odredba, u predmetnim ugovorima, ima različito određenje. Posebno je ograničavajuća ugovorna odredba, određena na način da se uz obavijest o ponudi vežu dodatne pogodnosti za Korisnika (npr. u obliku ostvarivanja popusta) ili obavijest koja se odnosi na otkrivanje podatka vezanog uz prihode konkurenta (»telekomunikacijske usluge ograničenog opsega«).
Također, kao spornu odredbu u predmetnim ugovorima, Agencija je ocijenila odredbu kojom se korisnik/kupac telekomunikacijske usluge poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. obvezuje da će koristiti i sve buduće telekomunikacijske usluge koje će poduzetnik HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nuditi na tržištu.
Budući da je Agencija smatrala da daljnja primjena opisanih ograničavajućih odredaba Okvirnog ugovora, istovremeno prijeti nastanku izravnog, značajnog štetnog učinka za konkurente poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koji su u znatno nepovoljnijem položaju na tržištu od poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., te za krajnje korisnike telekomunikacijskih usluga na mjerodavnim tržištima, koje se upućuje i vezuje samo za poduzetnike HT d.d. i T-Mobile d.o.o., a imajući u vidu činjenicu kako su predmetne Okvirne ugovore, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s velikim brojem drugih poduzetnika, koji imaju značajnu tržišnu snagu i veliki broj zaposlenika-korisnika usluga, Agencija je u smislu članka 55. stavka 1. ZZTN, temeljem odluke Vijeća, sa 67. sjednice, održane 7. rujna 2006., u pojedinim upravnim postupcima donijela rješenja o privremenim mjerama.
Rečenim rješenjima o privremenim mjerama, koja suL357047 objavljena u »Narodnim novinama« (broj 103/96, od 18. rujna 2006.), Agencija je poduzetnicima HT d.d. i T-Mobile d.o.o., naložila obustavu primjene navedenih spornih odredbi ugovora te daljnju zabranu sklapanja ugovora s odredbama takvog sadržaja s postojećim, odnosno novim Korisnicima. Trajanje naloga iz rješenja o privremenim mjerama, Agencija je odredila do donošenja konačne odluke u svakom pojedinom upravnom postupku.
Dana 7. studenoga 2006. Agencija je, zaprimila rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske kojim se dostavljaju tužbe poduzetnika HT d.d. na rješenja o privremenim mjerama Agencije, sa zahtjevom da Agencija u određenom roku dostavi odgovor na tužbu.
Dana 14. studenoga 2006. poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., izvršili su temeljem odredbe članka 50.L357048 ZZTN i članka 12.L357049 Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 127/03) uvid u spis koji se u Agenciji vodi pod gornjom klasom.
Dana 27. studenoga 2006. Agencija je Upravnom sudu Republike Hrvatske, dostavila odgovore na tužbe, ostajući pri navodima iz rješenja o privremenim mjerama od 7. rujna 2006.
Naknadnim uvidom u odredbe predmetnih Okvirnih ugovora u svakom pojedinom upravnom postupku, Agencija je utvrdila da se prava i obveze stranaka predmetnih Okvirnih ugovora, temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, te da je Agencija stvarno nadležna u pogledu svih postupaka, u smislu članka 127.L357051 stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj: 53/91 i 103/96; dalje: ZUP).
Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća, sa 76. sjednice, održane 1. veljače 2007., sukladno ovlastima iz članaka 34. i 35. stavak 1. točke 2. ZZTN, u smislu članka 127. stavka 1. i 3. ZUP, donijela zaključak o spajanju (klasa: UP/I 030-02/2005-01/50, urbroj: 580-05-07-26-59) dvadesetičetiri (24) zasebna upravna postupka ocjene sporazuma, u jedan upravni postupak pod poslovnim brojem, klase: UP/I 030-02/2005-01/50.
Dana 19. prosinca 2006. Agencija je zaprimila zaključak HAT (klasa: UP/II-344-01/06-01/459, urbroj: 376-11-06-04, od 15. prosinca 2006.) o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukladnosti postojećih Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, Dodatka okvirnim ugovorima o pružanju telekomunikacijskih usluga i Priloga tim ugovorima, sklopljenih između poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. kao pružatelja usluga i korisnika (ključnih korisnika i velikih poslovnih korisnika) s odredbama Zakona o telekomunikacijama, a u dijelu koji se odnosi na cijene.
Iz navedenog proizlazi, kako se HAT izričito očitovao da će predmetne Okvirne ugovore sa pripadajućim dodacima i prilozima ocjenjivati, sukladno odredbama Zakona o telekomunikacijama, samo u dijelu koji se odnosi na cijene, te da je u odnosu na ostale odredbe predmetnih sporazuma, a s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nadležna Agencija. Temeljem odredaba Zakona o telekomunikacijama, Vijeće HAT-a, u slučaju nedostatka djelotvornog tržišnog natjecanja odlučuje o cijenama usluga operatora ili davatelja usluga sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu.
U cilju izbjegavanja pozitivnog sukoba nadležnosti između Agencije i HAT, Agencija nije postupala u dijelu zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o., koji se odnosi na utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., u smislu članka 16. ZZTN, sve dok nije dana 19. prosinca 2006. zaprimila od HAT, zaključak (klasa: UP/II-344-01/06-01/459, urbroj: 376-11-06-04, od 15. prosinca 2006.) o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukladnosti postojećih Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, Dodatka Okvirnim ugovorima o pružanju telekomunikacijskih usluga i Priloga tim ugovorima, sklopljenih između poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., kao pružatelja usluga i Korisnika (ključnih korisnika i velikih poslovnih korisnika) s odredbama Zakona o telekomunikacijama, a u dijelu koji se odnosi na cijene.
Agencija je, temeljem zahtjeva poduzetnika VIPnet d.o.o. te zaključka HAT, od 19. prosinca 2006., a sukladno odluci Vijeća sa 76. sjednice održane 1. veljače 2007., donijela zaključak o pokretanju postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu (klasa: UP/I 030-02/2005-01/50, urbroj: 580-05-07-26-60), u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN, a u svezi s člankom 15. stavkom 1. točkom 2. i stavkom 3. ZZTN.
Naime, u predmetnom postupku, bilo je potrebno utvrditi jesu li poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. zlouporabili vladajući položaj na mjerodavnom tržištu na način da su uvjetovali sklapanje predmetnih sporazuma (Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, Dodatka okvirnim ugovorima o pružanju telekomunikacijskih usluga i Priloga tim ugovorima) pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora, u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN.
Budući da je podnositelj zahtjeva izričitim pisanim očitovanjem odustao od dijela zahtjeva, a koji se odnosi na postupak ocjene sporazuma, odnosno zahtijevao nastavak vođenja postupka utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja u smislu odredaba ZZTN te da nije postojao niti javni interes za daljnje vođenje postupka ocjene sporazuma po službenoj dužnosti, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, sa 76. sjednice, održane 1. veljače 2007., u smislu članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN te članka 131. stavka 2. ZUP-a, donijela zaključak o obustavi postupka zbog odustanka stranke (klasa: UP/I 030-02/2005-01/50, urbroj: 580-05-07-26-61), u dijelu zahtjeva podnositelja koji se odnosi na postupak ocjene sporazuma, u smislu članka 9. ZZTN.
Naime, temeljem članka 131. stavka 1. ZUP-a, stranka može odustati od zahtjeva ili dijela zahtjeva u toku cijelog postupka.
U postupku ocjene sporazuma, Agencija je utvrdila kako je riječ o sporazumima koji su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklopili s više, različitih Korisnika radi pružanja telekomunikacijskih usluga. Korisnik je krajnji potrošač telekomunikacijske usluge koju ne koristi za daljnju prodaju, već za vlastite potrebe. Korisnik ne djeluje na istom mjerodavnom tržištu kao i poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
Iako su predmetni sporazumi sklopljeni između poduzetnika, podredno primjenjujući kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim zajednicama, u smislu članka 35. stavka 3. ZZTN, na opisane sporazume nije bilo moguće primijeniti članak 9. ZZTN, već ih je potrebno ocjenjivati u postupku utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu.
Naime, u konkretnom slučaju nije bila riječ o horizontalnim niti vertikalnim sporazumima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Iako su druge ugovorne strane, predmetnih sporazuma nesporno bili poduzetnici, koji su ujedno i korisnici usluge, oni djeluju na različitim mjerodavnim tržištima od poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. pa se na takve sporazume sklopljene s korisnicima usluge, primjenjujući podredno, na odgovarajući način, kriterije iz pravne stečevine EZ, ne mogu primijeniti odredbe članka 9., odnosno 10. ZZTN, koje odgovaraju članku 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (dalje: Ugovor o osnivanju EZ).
Temeljem članka 23. i članka 24. Obavijesti Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja (Službeni list C 291, 13/10/2000 str. 0001 – 0044, objavljene na hrvatskom jeziku na službenim Internet stranicama Agencije [http://www.aztn.hr]), sporazumi s krajnjim potrošačima (pod kojim se podrazumijevaju krajnji korisnici) ne podliježu odredbama članka 81. stavka 1. Ugovora o osnivanju EZ (odgovarajući članak 9. ZZTN, koji uređuje zabranjene sporazume), pritom ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 82. Ugovora o osnivanju EZ (odgovarajući članak 16. ZZTN, koji uređuje zlouporabu vladajućeg položaja).
Stoga, više nije postojao niti javni interes za daljnje vođenje, po službenoj dužnosti, postupka ocjene predmetnih sporazuma, u smislu članka 9. ZZTN.
S obzirom da je predmetni postupak ocjene sporazuma u kojem su donesena rješenja o privremenim mjerama okončan zaključkom o obustavi postupka zbog odustanka podnositelja zahtjeva, u smislu članka 131. stavka 2. ZUP-a, nisu postojali zakonski uvjeti za daljnje trajanje naloga iz rješenja o privremenim mjerama.
Stoga je, Agencija temeljem odluke Vijeća, sa 76. sjednice, održane 1. veljače 2007., u smislu članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN, donijela zaključak o ukidanju rješenja o privremenim mjerama koja je Agencija donijela u zasebnim upravnim postupcima ocjene sporazuma.

3. POSEBNI ISPITNI POSTUPAK UTVRĐIVANJA ZLOUPORABE VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA HT d.d. I T-MOBILE d.o.o. NA MJERODAVNOM TRŽIŠTU

U provedbi postupka, Agencija je ovlaštena pisanim zahtjevom od poduzetnika zahtijevati sve potrebne obavijesti, u obliku pisanih očitovanja ili usmenih izjava te dostavu na uvid potrebnih podataka i dokumentacije.
Stoga je Agencija temeljem članka 48. stavka 1. točke 1. i stavka 3. ZZTN, dopisima od 15. veljače 2007., zatražila poduzetnike HT d.d. i T-Mobile d.o.o. dostavu očitovanja i podataka radi izrade pravne i ekonomske analize.
Agencija je predmetnim dopisima radi utvrđivanja činjeničnog stanja, od navedenih poduzetnika zatražila očitovanje u svezi izmjena postojećih Okvirnih ugovora, odnosno jesu li poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u međuvremenu sklopili nove Okvirne ugovore s postojećim ili novim korisnicima.
Također, Agencija je zatražila dostavu potrebnih podataka radi izrade ekonomske analize, odnosno utvrđivanja stanja na mjerodavnom tržištu.
Dana 28. veljače 2007., Agencija je zaprimila zahtjev punomoćnika poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., odvjetnika Nenada Pešuta, kojim se traži produženje roka za dostavu traženih podataka, koje zbog složenosti dokumentacije isti, u određenom roku nije u mogućnosti dostaviti.
S obzirom da je zahtjev podnositelja dostavljen Agenciji prije isteka roka, a postojali su opravdani razlozi za produženje roka, Agencija je dopisom od 1. ožujka 2007., temeljem članka 99. stavka 3. ZUP, podnositelju odobrila produženje roka za dostavu traženih očitovanja i dokumentacije, koji su Agenciji dostavljeni dana 23. ožujka 2007.
U dostavljenom očitovanju poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., od 23. ožujka 2007., detaljno su navedeni podaci o sklopljenim novim Okvirnim ugovorima, Aneksima i/ili Dodacima Okvirnim ugovorima, između poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., i njihovih ključnih poslovnih korisnika, koji su u privitku dostavljeni Agenciji, odnosno izričito je navedeno koji su od predmetnih Okvirnih ugovora prestali važiti.
Budući da je Agencija raspolagala saznanjima kako su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., sklopili Okvirne ugovore o pružanju telekomunikacijskih usluga, a koji nisu dostavljeni na uvid Agenciji, Agencija je dopisom od 12. travnja 2007., zatražila dopunu dokumentacije.
Dana 23. travnja 2007., Agencija je zaprimila očitovanje poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. kojim se dostavljaju traženi Okvirni ugovori koji su navedeni poduzetnici sklopili s poduzetnikom […] i […].
Radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica u ovom postupku, Agencija je u smislu članka 48. stavka 1. točke 3. i stavka 3. ZZTN, zatražila očitovanje od svih dvadesetitri (23) poduzetnika-ugovornih strana (Korisnika) koji su sklopili predmetne Okvirne ugovore, koji sadrže sporne odredbe.
Iz sadržaja dvadesetitri (23) zaprimljenih očitovanja u bitnome se navodi kako druge ugovorne strane – ključni poslovni korisnici poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o ne smatraju da su odredbe predmetnih Okvirnih ugovora ograničavajuće s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Devetnaest (19) poduzetnika – ključnih poslovnih korisnika očitovalo se da koriste telekomunikacijske usluge i od drugih poduzetnika, da će te usluge i dalje koristiti, odnosno da zbog toga nisu trpile štetne posljedice za predmetni ugovorni odnos, a četiri (4) ključna poslovna korisnika očitovala su se da uopće nisu koristili telekomunikacijske usluge drugih pružatelja, obrazlažući da za to nisu imali potrebu.
S obzirom da rečena očitovanja, drugih ugovornih strana nisu bila u suprotnosti s navodima poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. niti su im se stavljala na teret, Agencija rečena očitovanja nije dostavila na očitovanje strankama u postupku te je omogućila ograničeni uvid poduzetnicima HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u sadržaj istih, poštujući poslovnu tajnu poduzetnika, ne narušavajući pri tome načelo saslušanja stranke u smislu članka 8. ZUP-a.
Prije održavanja usmene rasprave, punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., izvršio je 12. i 18. lipnja 2007., temeljem članka 50. ZZTN i članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid u spis koji se u Agenciji vodi pod gornjom klasom. Punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., izvršio je uvid u spis i nakon održavanja usmene rasprave i to 3. srpnja 2007.
Podatke na kojima je Agencija temeljila ekonomsku analizu u ovom upravnom postupku, Agencija je, osim u predmetnom postupku, zaprimila u postupku Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske, a koji se u Agenciji vode pod poslovnim brojem, klase: 031-02/2006-01/98 i klase: 031-02/2007-01/32.

4. USMENA RASPRAVA

Radi pružanja mogućnosti strankama u postupku da se očituju o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, Agencija je temeljem odredbe članka 54. ZZTN, 14. lipnja 2007. održala usmenu raspravu te 27. lipnja 2007., nastavak iste.
Na usmenoj raspravi, održanoj 14. lipnja 2007., punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., u bitnome se očitovao o sljedećem:
Punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. ukazuje na okolnost da su se tek na usmenoj raspravi upoznale s nekim bitnim elementima u ovom postupku osobito glede određivanja mjerodavnih tržišta. Očitovanja koja je Agencija zaprimila od ključnih korisnika poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., prema mišljenju punomoćnika poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o., predstavljaju dokazna sredstva na temelju kojih će se donijeti mišljenje o učincima odredbi Okvirnih ugovora na mjerodavnim tržištima. Budući da se ovaj postupak vodi protiv poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., ta očitovanja mogu predstavljati ključne dokaze koje stranke mogu teretiti ili osloboditi sumnji glede učinaka okvirnih ugovora. Stoga, takva očitovanja prema pravilima upravnog postupka ne mogu predstavljati poslovne tajne, niti za uskraćivanje uvida u takve dokumente, po mišljenju poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., postoji zakonska osnova. Punomoćnik poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o., istaknuo je kako u svrhu pripreme za ovo ročište nije imao dovoljno vremena nakon izvršenog uvida u spis te da je očekivao kako će prije usmene rasprave od Agencije zaprimiti obavijest Agencije o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima koje proizlaze iz provedene ekonomske i pravne analize u predmetnom postupku (u poredbenom pravu EZ-a engl. naziv »statement of objections«), što je Agencija prakticirala u pojedinim složenijim predmetima.
Na usmenoj raspravi, održanoj 14. lipnja 2007., punomoćnica poduzetnika VIPnet d.o.o., Martina Dragičević, zaposlena u poduzetniku VIPnet d.o.o., u bitnome se očitovala o sljedećem:
Poduzetnik VIPnet d.o.o. u cijelosti se protivi zahtjevima punomoćnika poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. iz razloga kako slijedi: poziv za ovu usmenu raspravu Agencije dostavljen je strankama u postupku 22. svibnja 2007. godine. Sukladno odredbi članka 50. ZZTN, punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. imao je dovoljno vremena da zatraži uvid u spis u zakonski propisanom roku. Glede utvrđivanja mjerodavnih tržišta koje Agencija određuje u postupcima eventualne zlouporabe vladajućeg položaja po službenoj dužnosti, punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. imao je uvida s obzirom da su stranke u postupku na zahtjev Agencije dostavile podatke na temelju kojih je Agencija određivala mjerodavna tržišta. Vezano uz učinke zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., Agencija je u postupku sukladno zakonu zatražila dostavu Okvirnih sporazuma iz čijih odredaba koje su djelomične iskazane u privremenim mjerama koje je Agencija donijela, sukladno zakonu 7. rujna 2006., nedvojbeno proizlaze dokazi mogućih učinaka zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnim tržištima, a sve u skladu kako je VIPnet d.o.o to obrazložio Agenciji tijekom predmetnog postupka u očitovanjima od 14. studenog 2005., 3. studenog 2006. te 21 prosinca 2006. Slijedom navedenog poduzetnik VIPnet d.o.o. predložio je da se u cijelosti odbaci prijedlog punomoćnika poduzetnika HT d.d. i T Mobile d.o.o. te da Agencija, sukladno članku 17. ZZTN, donese rješenje o zlouporabi vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T- Mobile d.o.o., a u svezi s povredama članka 16. stavak 1. i članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN.
S obzirom da se predmet nije mogao raspraviti na usmenoj raspravi održanoj 14. lipnja 2007., ista je prekinuta.
Nastavak usmene rasprave održan je 27. lipnja 2007.
Punomoćnik poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., u bitnome je izjavio kako stranke smatraju da je njihovo daljnje očitovanje i rasprava o meritumu predmeta moguća tek kada i ako ih Agencija upozna u detalje sa svim radnjama koje su u ovom postupku izvršene izvan usmene rasprave, osobito glede dokaza koji su izvedeni i zaključaka koje je na temelju takvih dokaza izvela Agencija. Nadalje, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., smatraju kako očitovanja korisnika u koja je ponovno dopušten ograničeni uvid ne mogu se smatrati u cijelosti poslovnim tajnama odnosnih korisnika niti službenom tajnom u odnosu na stranke ovog postupka. Stoga su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., ponovile zahtjev za odobrenje uvida u spis, osobito uvid u očitovanja korisnika i konkurenata poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., kako bi imali uvid u dokaze na temelju kojih će se izvoditi eventualni zaključci i kako bi imali mogućnost očitovanja na takva dokazna sredstva i mogućnost predlaganja novih dokaznih sredstava. Poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., ne smatraju poslovnim tajnama očitovanja korisnika, budući da ista, osim pojedinih izuzetaka, nisu sami korisnici označili kao poslovne tajne, te se ista u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka ne mogu smatrati poslovnom tajnom. Službenom tajnom prema Zakonu o državnim službenicima smatraju se svi podaci koje je službena osoba saznala u okviru određenog postupka, no po mišljenju poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., to se odnosi na zabranu odavanja takvih podataka trećim osobama, ali ne i čuvanje u tajnosti od samih stranaka, osobito od stranaka protiv kojih je pokrenut postupak, budući da je ovaj postupak specifičan i nije klasični upravni postupak, te može rezultirati utvrđivanjem dijela koje se smatra prekršajem i za koje su propisane visoke prekršajne kazne.
Punomoćnica poduzetnika VIPnet d.o.o., tražila je rok za očitovanje na podnesak poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u trajanju od 7 dana računajući od dana dostave istog od 26. lipnja 2007., s obzirom da predmetno očitovanje HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sadrži podatke koje, prema mišljenju poduzetnika VIPnet d.o.o., treba provjeriti unutar poduzetnika VIPnet d.o.o. i radi podataka koje, prema mišljenju punomoćnice poduzetnika VIPnet d.o.o., mogu dovesti Agenciju u zabludu.
Detaljno očitovanje poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., Agencija je zaprimila 26. lipnja 2007. u kojem se u bitnome navodi kako je, prema mišljenju poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., Agencija pogrešno utvrdila mjerodavno tržište, kako poduzetnik T-Mobile d.o.o. nema vladajući položaj te stoga isti nije niti mogao zlouporabiti, kako tržišni udjel poduzetnika HT d.d. pada, kako sklapanjem predmetnih Okvirnih ugovora nisu nastali negativni učinci za tržišno natjecanje te kako nisu nastali štetni učinci za učinkovito tržišno natjecanje niti su ugovorne strane bile spriječene koristiti telekomunikacijske usluge i od drugih poduzetnika. Stoga poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., predlažu da Agencija odbije zahtjev poduzetnika VIPnet d.o.o.
Radi poštivanja načela saslušanja stranaka u postupku u smislu članka 8. ZUP, Agencija je predmetno očitovanje poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., dostavila na očitovanje poduzetniku VIPnet d.o.o.
Očitovanje poduzetnika VIPnet d.o.o., Agencija je zaprimila 5. srpnja 2007. u kojem se u bitnome navodi kako poduzetnik VIP net d.o.o., ostaje pri navodima od 16. studenoga 2005., 3. studenoga 2006., 21. prosinca 2006, 14. i 27. lipnja 2007., kako poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. imaju vladajući položaj u smislu članka 15. ZZTN te da su isti, sklapanjem Okvirnih ugovora, zlouporabili, u smislu članka 16. ZZTN. Svoje navode, poduzetnik VIPnet d.o.o. obrazložio je pozivajući se na komparativnu praksu prava i politike tržišnog natjecanja zemalja članica Europske unije. Također, poduzetnik VIPnet d.o.o. detaljno je opisao usluge koje isti pruža, a u svezi navoda u očitovanju poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., od 21. lipnja 2007., za koje je poduzetnik VIPnet d.o.o. smatrao kako ne odgovaraju stvarnom stanju.
Radi poštivanja načela saslušanja stranaka u postupku u smislu članka 8. ZUP, Agencija je predmetno očitovanje poduzetnika VIPnet d.o.o. od 3. srpnja 2007, dostavila na znanje poduzetnicima HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
S obzirom da iz sadržaja zaprimljenih očitovanja poduzetnika HT d.d., T-Mobile d.o.o. i VIPnet d.o.o., nisu proizlazile nove činjenice ili okolnosti, koje bi utjecale na dosadašnji tijek postupka, odnosno donošenje odluke u ovom predmetu, Agencija je dokazni postupak smatrala okončanim, s danom zaključenja usmene rasprave i temeljem odluke Vijeća, donijela odluku kao u izreci ovog rješenja.
Temeljem dostavljenih podataka, Agencija je izradila sveobuhvatnu pravnu analizu, kojom su obuhvaćeni svi sporni Okvirni ugovori s aneksima, izmjenama i dopunama koji su bili predmet ovog upravnog postupka, radi utvrđivanja opisanih ograničavajućih odredaba te njihovim vremenskim trajanjem. Ovo iz razloga kako bi se utvrdio način i vrijeme trajanja sprječavanja, ograničavanja, odnosno narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4., a u svezi s člankom 15. ZZTN.

5. OKVIRNI UGOVORI O PRUŽANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA KOJI SU PREDMET OVOG UPRAVNOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA ZLOUPORABE VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA HT d.d. I NJEGOVOG POVEZANOG DRUŠTVA, PODUZETNIKA T-MOBILE d.o.o.

Okvirni ugovori koji su predmet ovog postupka, uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s jedne strane i Korisnika (ključni poslovni korisnici, pravne osobe), a koje se odnose na telekomunikacijske usluge, daljnje razvijanje partnerskih odnosa na području pružanja telekomunikacijskih usluga. Poslovna suradnja i pružanje telekomunikacijskih usluga uređeni su sljedećim dokumentima:
a) Okvirni ugovor koji predstavlja pravno-poslovni okvir za pružanje svih telekomunikacijskih usluga;
b) Posebni ugovori sklopljeni na temelju Okvirnog ugovora;
c) Pojedinačni Pretplatnički Ugovori koji predstavljaju standardne obrasce za zasnivanje pretplatničkih odnosa. Pojedinačni Pretplatnički Ugovori nisu vezani za pravnu sudbinu Okvirnih ugovora.
Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga sklapa se između Korisnika i poduzetnika T-Mobile d.o.o. kojim se uređuju međusobna prava i obveze između ugovornih strana u pogledu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži i kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje telekomunikacijskih usluga u pokretnim mrežama T-Mobile d.o.o.
U smislu odredaba Okvirnih ugovora, telekomunikacijske usluge određene su kao sve telekomunikacijske usluge koje se nude ili će se nuditi na tržištu.
Predmet ovog upravnog postupka su Okvirni ugovori, budući da isti predstavljaju pravno-poslovni okvir za pružanje svih telekomunikacijskih usluga.
Agencija je izvršila uvid u odredbe Okvirnih ugovora, kako slijedi:
1. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/805-005/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 13. studenog 2003.
2. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 28. studenog 2003.
2.1. Dodatak 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 20. prosinca 2003.
2.2. Aneks Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […],[…] i […], s druge strane od 25. travnja 2004.
2.3. Aneks Okvirnog ugovora i Dodatka 4. Okvirnog ugovora za pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […],[…] i […], s druge strane od 1. siječnja 2006.
3. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-503-011/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 4. prosinca 2003.
3.1. Dodatak 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-503-001/2003 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, sklopljen između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 24. lipnja 2004.
3.2. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-503-001/2003, sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 5. svibnja 2006.
3.3. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-604-001/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2006.
3.4. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-604-001/2006 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 1. studenog 2006.
4. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-502-007/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 16. prosinca 2003.
4.1. Aneks Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-502-007/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 16. prosinca 2003.
4.2. Aneks Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-502-007/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 27. rujna 2006.
5. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-506-012/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 18. veljače 2004.
5.1. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-001-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34, s jedne strane, te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 29. lipnja 2005.
5.2. Izjava kojom T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 pristupa Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-001-2005 od 1. lipnja 2006.
5.3. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM-501-101-2005, sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane, te […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 1. lipnja 2006.
5.4. Aneks Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM-501-101-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, s jedne strane, te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 3. srpnja 2006.
6. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-603-001/2004 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 11. veljače 2004.
6.1. Dodatak 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-603-001/2004 za javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 11. veljače 2004.
6.2. Aneks 1 Dodataka 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-603-001/2004 za javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 25. studenog 2005.
6.3. Aneks 2 Dodataka 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-603-001/2004 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 26. svibnja 2006.
7. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-305-001/2004 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 24. ožujka 2004.
7.1. Dodatak 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-305-001/2004 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 26. travnja 2004.
7.2. Ugovor o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-305-001/2004 od 24.3.2004. godine i Dodatak 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-305-001/2004 od 26.4.2004. sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 10 ožujka 2006.
8. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 17. rujna 2004.
8.1. Poseban ugovor 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/1004-001/2004 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži (SN-3059/04-4) sklopljen između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 17. rujna 2004.
8.2. Aneks 1 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 17. prosinca 2004.
8.3. Aneks 2 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.4. Aneks 3 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.5. Aneks 4 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.6. Aneks 5 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.7. Aneks 6 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.8. Aneks 7 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.9. Aneks 8 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.10. Aneks 9 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.11. Aneks 10 Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […] i […], s druge strane od 24. prosinca 2004.
8.12. Ugovor o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora za pružanje telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) od 17. 09. 2004. sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane, od 29. lipnja 2006.
8.13. Ugovor o izmjenama i dopunama Posebnog ugovora 4. Okvirnog ugovora za pružanje telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) od 17. 09. 2004. sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i […] od 29. lipnja 2006.
9. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 ([…] br. 866/05) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 9. veljače 2005.
9.1. Poseban ugovor 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 1. listopada 2005.
9.2. Dodatak I Posebnom ugovoru 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 2. lipnja 2006.
9.3. Dodatak 1. Posebnom ugovoru 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 20. studenog 2006.
10. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-905-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 24. svibnja 2005.
10.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-905-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 24. svibnja 2005.
10.2. Aneks 1 T-Mobile Dodatka Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-905-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 14. ožujka 2006.
10.3. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-905-001/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 29. prosinca 2006.
11. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1006-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […] i […], s druge strane od 30. lipnja 2005.
11.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1006-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […] i […], s druge strane od 1. srpnja 2005.
11.2. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1006-001/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […] i […], s druge strane od 10. kolovoza 2006.
12. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-505-007/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23,s jedne strane, te […], s druge strane, od 2. siječnja 2004.
12.1. Dodatak 4. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-505-007/2003 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i […] od 1. prosinca 2004.
12.2. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-002-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 te […] od 30. srpnja 2005.
12.3. Izjava kojom T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 pristupa Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-002-2005 od 20. travnja 2006.
12.4. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-002-2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 20. travnja 2006.
13. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 30. rujna 2005.
13.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 30. rujna 2005.
13.2. Aneks Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane.
13.3. Obavijest poduzetnika […] kako poduzetnik […], nije više u sustavu […] od 27. srpnja 2006.
13.4. Izjava kojom […] pristupa Okvirnom ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži od 21. rujna 2006.
13.5. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 20. studenog 2006.
14. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-204-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 5. listopada 2005.
14.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-204-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i […] od 5. listopada 2005.
14.2. Aneks T-Mobile Dodatka Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-204-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i […] od 13. studenog 2006.
15. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 17. listopada 2005.
15.1. Izjava uz Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 17. listopada 2005.
15.2. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 17. listopada 2005.
15.3. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 19. veljače 2007.
15.4. Izjava uz Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 kojom […] pristupa rečenom ugovoru, od 14. lipnja 2006.
16. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-602-004/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
16.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-602-004/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
17. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-914-010/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
17.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-914-010/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 1. studenog 2005.
17.2. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-914-010/2005 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 1. kolovoza 2006.
18. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-803-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
18.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-803-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 1. studenog 2005.
19. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1002-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
20. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1103-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
20.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1103-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 1. studenog 2005.
20.2. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1103-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 29. rujna 2006.
20.3. Izjava o pristupanju poduzetnika […].
21. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-202-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 22. prosinca 2005.
21.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-202-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 22. prosinca 2005.
22. […]
22.1. […]
22.2. […]
23. […]
23.1. […]
24. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 144/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 te […] od 25. veljače 2006.
24.1. Izjava kojom T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 pristupa Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 144/02/2006 od 25. veljače 2006.
24.2. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 144/02/2006 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 25. veljače 2006.
25. […]
25.1. […]
25.2. […]
25.3. […]
26. […]
26.1. […]
26.2. […]
26.3. […]
27. […]
27.1. […]
27.2. […]
28. […]
28.1. […]
29. […]
29.1. […]
29.2. […]
30. […]
30.1. […]
30.2. […]
30.3. […]
30.4. […]
31. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
31.1. Prilog 1 Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
31.2. Prilog 2 Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
31.3. Prilog 3 Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
31.4. Prilog 4 Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
31.5. Izjava kojom T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 pristupa Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 od 15. ožujka 2006.
31.6. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5145-02/2006 sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te poduzetnika […], od 15. ožujka 2006.

6. STRANKE U POSTUPKU

6.1. VIPnet d.o.o.

Poduzetnik VIPnet d.o.o., registriran je u Sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj pod matičnim brojem 080253268. Društvo je osnovano 18. listopada 1998. godine. Jedini osnivač društva VIPnet d.o.o. je poduzetnik Mobilkom Beteligungsgesellschaft mbH iz Austrije. Mobilkom Beteligungsgesellschaft mbH je povezano društvo poduzetnika Mobilkom Austria AG iz Austrije koje ima stopostotni udjel u vlasničkoj strukturi istoga. Mobilkom Austria AG u stopostotnom je vlasništvu poduzetnika Telekom Austria AG iz Austrije koji je najveći telekomunikacijski operator u Austriji. Osnovna djelatnost poduzetnika Mobilkom Austria AG pružanje je javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, a tu djelatnost ili direktno ili putem povezanih društava obavlja na teritoriju Austrije, Slovenije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Poduzetnik VIPnet d.o.o. jedini je osnivač poduzetnika VIPnet usluge d.o.o. koji je osnovan u ožujku 2005. godine. Poduzetnik VIPnet d.o.o. dobio je u rujnu 1998. godine koncesiju za GSM mrežu na teritoriju Republike Hrvatske i time postao drugi koncesionar GSM mreže na teritoriju Republike Hrvatske. S komercijalnim radom započeo je 1999. godine. Poduzetnik VIPnet d.o.o. dobio je koncesiju za WiMAX i dozvolu za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži.

6.2. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.

Poduzetnik HT d.d., registriran je u Sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj pod matičnim brojem 080266256. Poduzetnik HT d.d. nastao je razdvajanjem javnog poduzeća HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije što je provedeno sukladno Zakonu o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i telekomunikacijeL357053 (»Narodne novine«, broj 101/1998). Tim Zakonom je poslovanje poduzetnika HPT-Hrvatska pošta i telekomunikaciju razdvojeno i prenijeto na dva nova dionička društva: Hrvatske telekomunikacije d.d. i Hrvatska pošta d.d., koja su počela poslovati 1. siječnja 1999. godine. Poduzetnik Hrvatske telekomunikacije d.d. prilikom početka rada bio je u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljem Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.L357054 (»Narodne novine«, broj 65/1999) Vlada Republike Hrvatske je 6. listopada 1999. godine 35 posto udjela prodala poduzetniku Deutsche Telekom AG iz Republike Njemačke. Nadalje, 17. listopada 2001. godine Vlada Republike Hrvatske i Deutsche Telekom AG potpisali su ugovor o prodaji 16 posto dionica Hrvatskih telekomunikacija d.d. kojih je imatelj bila Republika Hrvatska poduzetniku Deutsche Telekom AG. Temeljem istoga, 25. listopada 2001. godine izvršen je prijenos dodatnih 16 posto dionica HT d.d., čime je Deutsche Telekom AG postao imatelj udjela od 51 posto u temeljnom kapitalu poduzetnika HT d.d. Time je poduzetnik HT d.d. postao dijelom Deutsche Telekom grupe. Imatelji preostalih dionica poduzetnika HT d.d. je Vlada Republike Hrvatske i to 42 posto iznosa dionica te Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i to 7 posto iznosa dionica. Deutsche Telekom grupu čini poduzetnik Deutsche Telekom AG te niz poduzetnika u kojima Deutsche Telekom AG direktno ili indirektno ima većinski udjel. Na taj način je poduzetnik Deutsche Telekom AG prisutan u pružanju svih segmenata telekomunikacijskih usluga na teritoriju Njemačke, Belgije, Bugarske, Danske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Luksemburga, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rusije, Švicarske, Slovačke, Španjolske, Češke, Turske, Mađarske, Kanade, Meksika te Sjedinjenih Američkih Država.
Poduzetnik HT d.d. vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga na teritoriju Republike Hrvatske i izravno ili putem povezanih društava T-Mobile Hrvatska d.o.o. i Iskon Internet d.d. prisutan je na segmentima tržišta pružanja javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, pruža usluge prijenosa podataka, usluge pristupa Internetu i usluge međunarodnih komunikacija. Poduzetnik HT d.d. bio je jedini telekomunikacijski operator na teritoriju Republike Hrvatske prije liberalizacije tržišta pružanja javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži.

6.3. T-Mobile Hrvatska d.o.o.

Poduzetnik T-Mobile d.o.o., registriran je u Sudskom registru trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj pod matičnim brojem 080443683. Društvo je osnovano 9. listopada 2002. godine. Osnovna djelatnost poduzetnika T-Mobile d.o.o. pružanje je javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Uvidom na službene stranice Sudskog registra [https://sudreg.pravosudje.hr], Agencija je utvrdila kako je poduzetnik HT d.d. jedini osnivač poduzetnika T-Mobile d.o.o. Temeljem članka 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« – Pročišćeni tekst, broj: 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), poduzetnik T-Mobile d.o.o. je samostalna pravna osoba, upisana u Sudski registar, koja je nositelj prava i obveza te može tužiti i biti tužen pred državnim ili izabranim sudom i sudjelovati u drugim postupcima. Temeljem članka 475. Zakona o trgovačkim društvima, ovisno društvo je pravno samostalno društvo na koje neko drugo društvo (vladajuće društvo) ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj. Imajući u vidu činjenicu da je poduzetnika T-Mobile d.o.o. osnovao poduzetnik HT d.d. te da poduzetnik HT d.d. ima 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika T-Mobile d.o.o., odnosno da je poduzetnik T-Mobile d.o.o. ovisno društvo u odnosu na poduzetnika HT d.d., poduzetnik T-Mobile d.o.o. smatra se poduzetnikom pod kontrolom poduzetnika HT d.d., u smislu članka 5. stavka 1. i 2. točke 1. ZZTN.

7. PODUZETNICI HT d.d. I NJEGOVO POVEZANO DRUŠTVO T-MOBILE d.o.o. KAO JEDINSTVENI GOSPODARSKI SUBJEKT U SMISLU PROVEDBENE POLITIKE PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Temeljem članka 3. stavka 1. ZZTN, propisano je da se odredbe ZZTN, primjenjuju na trgovačka društva, trgovca pojedinca, obrtnika i druge pravne i fizičke osobe, koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu robe i/ili usluga.
Propisi i pravila tržišnog natjecanja primjenjuju se isključivo na poduzetnike.
Poduzetnikom se smatra svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost na nekom tržištu, bez obzira na njegov pravni status i način financiranja.
Također, ovdje je potrebno naglasiti kako se temeljem članka 5. ZZTN, propisuje da se ZZTN primjenjuje i na poduzetnika koji ima kontrolu nad drugim poduzetnikom te na poduzetnika pod njegovom kontrolom.
Poduzetnikom pod kontrolom drugog poduzetnika, smatra se poduzetnik u kojem drugi poduzetnik izravno ili neizravno:
1. ima više od polovine udjela ili dionica, ili
2. može ostvarivati više od polovine glasačkih prava, ili
3. ima pravo na postavljanje više od polovine članova uprave, nadzornog odbora,
odnosno odgovarajućeg tijela za upravljanje, te vođenje poslova, ili
4. na drugi način ima pravo na upravljanje poslovanjem poduzetnika.
Temeljem čanka 475. Zakona o trgovačkim društvima, ovisno društvo je pravno samostalno društvo na koje neko drugo društvo (vladajuće društvo) ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj.
Uvidom u službene stranice Sudskog registra [https://sudreg.pravosudje.hr], Agencija je utvrdila da su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. samostalne pravne osobe u smislu članka 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, te da su adresati odredaba ZZTN u smislu članka 3. stavka 1. te članka 5. ZZTN.
Slijedom navedenog, Agencija je pokrenula postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnim tržištima protiv poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o.
Naime, imajući u vidu činjenicu da je poduzetnika T-Mobile d.o.o. osnovao poduzetnik HT d.d. te da poduzetnik HT d.d. ima 100 posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika T-Mobile d.o.o., odnosno da je poduzetnik T-Mobile d.o.o. ovisno društvo u odnosu na poduzetnika HT d.d., kao vladajuće društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. smatra se poduzetnikom pod kontrolom poduzetnika HT d.d. u smislu članka 5. stavka 1. i 2. točke 1. i stavka 3. ZZTN.
Uvidom u službene stranice Sudskog registra [https://sudreg.pravosudje.hr], Agencija je utvrdila i usku personalnu povezanost između poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. kroz osobe koje su članovi Uprave u oba navedena poduzetnika.
Uvidom u predmetne ugovore koji predstavljaju pravni temelj za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., Agencija je utvrdila kako se u istima pojam telekomunikacijskih usluga određuje kao: »…usluge koje T-HT pruža…bilo kao T-HT ili kao T-HT-ovo društvo kćer, a na koje je T-HT prenio ili na koje će T-HT…prenijeti neku od telekomunikacijskih djelatnosti…«
Iz navedenog određivanja pojma »telekomunikacijskih usluga«, kao predmeta ugovora, proizlazi da vladajuće i ovisno društvo iako je riječ o zasebnim pravnim osobama, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja treba smatrati jednim poduzetnikom, odnosno kao jedinstveni gospodarski subjekt.

8. PROPISI PRIMIJENJENI TIJEKOM POSTUPKA PRED AGENCIJOM

8.1. Temeljem članka 1.L357055 Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05) propisano je da se istim uređuje područje telekomunikacija i radijskih komunikacija, način i uvjeti obavljanja telekomunikacijskih usluga i djelatnosti, prava i obveze davatelja i korisnika telekomunikacijskih usluga, izgradnja, održavanje i uporaba telekomunikacijske infrastrukture i opreme, radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme, upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, adresnim i brojevnim prostorom u Republici Hrvatskoj, elektromagnetska kompatibilnost, zaštita podataka u telekomunikacijama te obavljanje nadzora i kontrole u telekomunikacijama.
U smislu članka 4. Zakona o telekomunikacijama, HAT je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti određenim Zakonom o telekomunikacijama koja između ostalog ima u smislu članka 5. stavka 1. točke 7. Zakona o telekomunikacijama, za cilj onemogućiti zlouporabu nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu.
Budući da iz navedene odredbe Zakona o telekomunikacijama, proizlazi kako HAT nije nadležno tijelo za vođenje postupka utvrđivanja zlouporabe nadmoćnog položaja na telekomunikacijskom tržištu, u konkretnom slučaju primijenjena je odredba članka 5. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama, temeljem koje je Agencija nadležna za postupanje u konkretnom slučaju utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN.
Naime, temeljem članka 5. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama, propisano je da na sva pitanja u vezi obavljanja telekomunikacijskih usluga i djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na tržištu, koja nisu uređena Zakonom o telekomunikacijama, Agencija primjenjuje odredbe propisa kojima je uređena zaštita tržišnog natjecanja.
Označavanje jednog poduzetnika kao operatora ili davatelja usluga sa znatnijom tržišnom snagom (eng. significant market power: SMP), na tržištu u svrhu ex ante odredbi (Zakon o telekomunikacijama), ne mora automatski, ukazivati na činjenicu da je takav poduzetnik u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. SMP oznaka nema nikakvog utjecaja na to je li takav poduzetnik vršio zlouporabu vladajućeg položaja u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.
8.2. Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka primijenila odredbe ZZTN, Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL357057 (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), te Zakon o općem upravnom postupkuL357058 (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96; dalje: ZUP), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN, kao posebnog zakona.
Nadalje, Agencija je pri ocjeni je li u konkretnom slučaju riječ o zlouporabi vladajućeg položaja, u smislu odredaba ZZTN, podredno na odgovarajući način primjenjivala kriterije i standarde poredbenog prava Europskih zajednica (dalje: EZ).
8.3. Člankom 35. stavkom 3. ZZTN, propisano je da Agencija u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP), na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim zajednicama. Člankom 70. stavkom 2. SSP-a, koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije. Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/01; dalje: Ugovor o EZ), sklopljen 29. listopada 2001., sadržavao je sadržajno istovjetne odredbe o tržišnom natjecanju kao i SSP i privremeno se primjenjivao počevši od 1. siječnja 2002., a stupio je na snagu 1. ožujka 2002., te je bio u primjeni sve do stupanja na snagu SSP, odnosno do 1. veljače 2005.
Agencija je izvršila uvid u odredbe Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucijeL357059 (»Narodne novine«, broj 51/2004) te Obavijest Komisije – Smjernice za vertikalna ograničenja (Službeni list C 291, 13/10/2000 str. 0001 – 0044; objavljeno na službenim Internet stranicama Agencije www.aztn.hr).
Agencija je izvršila uvid i u pojedine presude Suda EZ kao npr. Irish Sugar/Commission T-228/97, Michelin/Commission T-203/01 [www.eur-lex.europa.eu]. Presuda Suda EZ u predmetu Michelin/Commission T-203/01, na hrvatskom jeziku nalazi se na službenim Internet stranicama Agencije [www.aztn.hr].
Agencija je koristila i komparativne pravne i stručne izvore vezano uz telekomunikacijska tržišta među kojima:
• Preporuku Europske komisije u utvrđivanju mjerodavnih tržišta unutar elektroničkih komunikacijskih tržišta (Commission Recommendation of 11 February 2003 on relevant product and service markets within the electronic communications sector suspectible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services, Official Journal, L 114/45);
Public consultation on a draft Commission recommendation on relevant product and service markets within the electronic communications sector suspectible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services, SEC(2006)837, Brussels, 28 June 2006;
• Commision guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services, Official Journal, C 165/6
• »Competition and Regulation Issues in Telecommunications«, DAFFE/COMP(2002)6, OECD, 2002.
• »Effective competition review: mobile«, Office of Telecommunications, London, 2001.
• »Report 1 – Country Comparative Report, Supply of services in monitoring of South East Europe – telecommunications services sector and related aspects«, Cullen international, 2005.
• »Report 2 – Country Comparative Report, Supply of services in monitoring of South East Europe – telecommunications services sector and related aspects«, Cullen international, 2006.
• »Report 3 – Country Comparative Report, Supply of services in monitoring of South East Europe – telecommunications services sector and related aspects«, Cullen international, 2007.
• »Convergence in Regulatory and Competition Law Paradigms«, Communications and EC Competition Law, (COMP/C/2/HU/rdu) Ungerer Herbert, IBC Brussels Conference, 17. rujna 2001.
• »Technology policy in the telecommunication sector – Market responses and economic impacts«, Heli Koski, European Commission, Enterprise Papers – General, European Commission, 2002.
• »Key issues of telecommunications market liberalisation«, Competition Office Bulletin, Gazdasagi Versenyhivatal, 1999.
• »Trg telekomunikacij v Sloveniji z vidika politike varstva konkurence«, Kump, Bešter, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, 2004. i druge.

9. MJERODAVNO TRŽIŠTE

Prema odredbi članka 7. ZZTN, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
Mjerodavno tržište se, sukladno odredbi članka 4.L357060 Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba), utvrđuje na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).
Prema odredbi članka 5. Uredbe, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe.
Prema odredbi članka 6. Uredbe, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.
Agencija je za potrebe ovog konkretnog predmeta koristila mjerila u utvrđivanju mjerodavnih tržišta na području telekomunikacijskih tržišta koja primjenjuje Europska komisija i nadležna tijela zemalja članica EU. S obzirom na posebnosti telekomunikacijskog tržišta, postoje dvije vrste mjerila i pristupa koji se u bitnoj mjeri isprepliću. Jedan je pristup utemeljen na ex ante osnovi koji koriste nacionalna regulatorna tijela za sektor telekomunikacija. Vezano uz isto, temeljno mjerilo određivanja mjerodavnih tržišta vidljivo je kroz preporuku Europske komisije u utvrđivanju mjerodavnih tržišta unutar elektroničkih komunikacijskih tržišta (»Commission Recommendation of 11 February 2003 on relevant product and service markets within the electronic communications sector suspectible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services«, Official Journal, L 114/45). Drugi pristup temeljen je na ex post osnovi koji koriste nacionalna regulatorna tijela za tržišno natjecanje koja koriste svoje pristupe i metode u utvrđivanju mjerodavnih tržišta za konkretne predmete i koja ne moraju, ali mogu odstupati od utvrđenih tržišta iz spomenute preporuke Europske komisije s obzirom na specifičnosti svakog pojedinog predmeta koji se vodi na ex post osnovi.
Vremensku dimenziju mjerodavnog tržišta, Agencija je utvrdila u smislu članka 13. stavaka 1. i 3. Uredbe. Stoga je kao mjerodavnu godinu Agencija u ovom postupku utvrdila 2003., 2004. 2005. i 2006. godinu. Ovo iz razloga što je postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., Agencija temeljila na činjenici sklapanja ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga koje su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. sklapali s Korisnikom, počevši od 13. studenoga 2003. do danas.
Vremenska dimenzija utvrđuje se, u pravilu, godišnje, a po potrebi se može utvrditi i duže ili kraće razdoblje. Radi utvrđivanja trendova na mjerodavnom tržištu, Agencija je utvrdila vremensku dimenziju mjerodavnog tržišta u trajanju duljem od jedne godine.

9.1. Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu

Agencija je kao mjerodavna tržišta u proizvodnom smislu utvrdila sljedeća tržišta:
1. Tržište javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike;
2. Tržište javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike;
3. Tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike;
4. Tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike;
5. Tržište telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanje usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike te
6. Tržište telekomunikacijske usluge zakupa vodova.
Agencija je pri utvrđivanju proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta polazila od onih telekomunikacijskih usluga koje predmetni ugovori obuhvaćaju, a koje će poduzetnik HT d.d. odnosno T-Mobile d.o.o. kao pružatelji telekomunikacijskih usluga pružati nizu poduzetnika koji predstavljaju ključne korisnike.
Telekomunikacijske usluge koje su obuhvaćene predmetnim Okvirnim ugovorima su sve telekomunikacijske usluge koje poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nude ili će nuditi na tržištu. Predmetnim Okvirnim ugovorima posebno su obuhvaćene javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži koje pruža HT d.d., telekomunikacijske usluge prijenosa podataka (usluge zakupa vodova i ostale usluge prijenosa podataka) koje pruža HT d.d., ostale telekomunikacijske usluge koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. usluge pristupa Internetu koje pruža HT d.d. te javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži koje pruža T-Mobile d.o.o.
Značajka svih segmenata telekomunikacijskog tržišta je dinamičnost i to s obzirom na pojavu novih proizvoda i usluga na tržištu i s obzirom na vrijeme pojave tih novih proizvoda na određenim zemljopisnim tržištima. Zbog karakteristike dinamičnosti tržišta, konvergencije tehnologija i stalnih tehnoloških inovacija koje dotiču različite segmente elektronsko komunikacijskih mreža i tržišta, sama telekomunikacijska tržišta se od strane Europske komisije promatraju kao dio zajedničkog zakonodavnog okvira o elektronsko komunikacijskim mrežama i uslugama koje obuhvaćaju sektor medija i sektor informacijskih tehnologija. U tom smislu, Agencija je procjenjivala kolika je konvergencija usluga iz različitih tehnoloških osnova prisutna u konkretnom slučaju te na taj način utvrđivala činjenice o mjerodavnom tržištu u proizvodnom smislu.
Prilikom samog određivanja proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta, Agencija je uzimala u obzir izražene dinamičke značajke telekomunikacijskog tržišta na teritoriju Republike Hrvatske. One su uvjetovane stupnjem razvijenosti pojedinih segmenata telekomunikacijskog tržišta za razdoblje od 2003. godine na dalje koje je po svojim značajkama jedinstveno, s obzirom na proizvodnu i vremensku dinamičnost. Tako se određeni proizvodni segment mjerodavnog tržišta, npr. javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim tržištima, s obzirom na stupanj razvijenosti tržišta, može na teritoriju jedne države nalaziti u fazi zasićenosti tržišta, što se pokazuje stagniranjem broja novih korisnika dok na teritoriju Republike Hrvatske može pokazivati fazu rasta tržišta. Nadalje, unutar tog segmenta tržišta neka usluga koja se pruža na teritoriju druge države ulazi kao supstitut primarno određenom proizvodu, a na teritoriju Republike Hrvatske se ne pruža korisnicima u istom vremenskom razdoblju. Vremenska i proizvodna dinamičnost telekomunikacijskog tržišta je ona značajka koja uvjetuje specifičan pristup u utvrđivanju proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta za potrebe ovog predmeta, a koje je Agencija primijenila.

9.1.1. Javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži/javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

Zakon o telekomunikacijama definira javnu govornu uslugu kao javno dostupnu uslugu prijenosa govora putem javne telekomunikacijske mreže koja omogućuje međusobno glasovno komuniciranje korisnika usluga. Pokretnu telekomunikacijsku mrežu Zakon o telekomunikacijama definira kao telekomunikacijsku mrežu koja omogućuje uspostavljanje telekomunikacijskih veza i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže. Nepokretna telekomunikacijska mreža je telekomunikacijska mreža koja ne obuhvaća pokretnu telekomunikacijsku mrežu.
Javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, omogućavaju korisnicima uspostavu i primanje poziva na fiksnoj lokaciji korisnika usluga. Za razliku od ovih usluga, javna govorna usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži omogućava uspostavu i primanje poziva na bilo kojoj lokaciji koja je pokrivena signalom operatora telekomunikacijske mreže. Tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži zasebno je tržište u odnosu na tržište javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Promatrajući zamjenjivost potražnje za uslugama, utvrdilo se da su pozitivne karakteristike i korisnost korištenja javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži za krajnjeg potrošača takve da javna govorna usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ne predstavlja odgovarajući supstitut usluzi javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Razmatrajući zamjenjivost ponude za uslugom javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, razumno je za pretpostaviti da operatori koji pružaju javnu govornu uslugu u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ne bi ostvarili nikakve komparativne prednosti ukoliko bi odlučili preći na pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u odnosu na postojeće operatore. S druge strane, za ulazak na tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži postoje pravne zapreke pristupa tržištu kroz odobravanje koncesije za rad na tržištu, a čiji je broj ograničen zbog ograničenih resursa radiofrekvencijskog spektra. Stoga je stupanj zamjenjivosti ove dvije usluge nizak te tržišta javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži i javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži treba promatrati kao odvojena mjerodavna tržišta.
Agencija je, vezano uz pitanje pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, razmatrala pitanje pružanje usluga SMS (engl. short messaging service) i potrebe definiranja ili ne zasebnog mjerodavnog tržišta. Agencija je utvrdila da bi se u određenim okolnostima pružanje usluga SMS moglo razmatrati kao zamjenjiv usluzi pružanja govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sa stanovišta zamjenjivosti potražnje. Sa stanovišta zamjenjivosti ponude, utvrđeno je da operatori u vrlo kratkom roku, u slučaju rasta cijena u govornim uslugama, mogu korištenje svojih resursa preusmjeriti na nuđenje usluga SMS. S druge strane, pružatelj usluga SMS ne može se u kratkom roku prebaciti na pružanje govornih usluga što predstavlja asimetriju u zamjenjivosti. Međutim, uzimajući u obzir da korisnici usluga SMS istu dobivaju kao dio paketa usluga unutar pružanja govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, Agencija je utvrdila da ne treba definirati zasebno tržište pružanja SMS usluge.

9.1.2. Usluga prijenosa govora putem Internetskog protokola

Usluga prijenosa govora korištenjem Internet protokola (engl. Voice over Internet Protocol; skraćeno: VoIP), temeljem članka 46.L357062 Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, broj 183/2004), obuhvaća sve vrste prijenosa govora putem Interneta, koje mogu upotrebljavati Internetski protokol pretvaranjem analognog govornog signala u digitalni signal pogodan za paketni prijenos podataka, te njegov prijenos i usmjeravanje putem terminalne opreme priključene na javnu nepokretnu telekomunikacijsku mrežu. Mogućnost i dostupnost korištenja ove usluge u korelaciji je s prisutnošću i dostupnošću širokopojasne mreže i razvojem iste budući da razina kvalitete ove usluge ovisi o zadovoljenju tehnoloških uvjeta vezanih uz količinu prijenosa digitalnih podataka kroz jedinicu vremena. Operatori koji ulaze na tržište nude usluge prijenosa govora koje se temelje na IP tehnologiji. S obzirom na komparativne prednosti ove tehnologije, usluge prijenosa govora u tradicionalnom smislu nadopunjuju se i isprepliću s prijenosom govora putem Internet protokola tako da koristeći uslugu potrošači ne mogu razlikovati na kojoj tehnologiji se ostvaruje prijenos govora. Posebne prednosti tehnologija prijenosa govora putem Internet protokola pokazuje kod prijenosa govora u međunarodnom prometu gdje se ostvaruju znatne troškovne prednosti u odnosu na prijenos govora u tradicionalnom smislu.
Uz pretpostavku da kvalitativna obilježja ponuđenih usluga prijenosa govora putem Internet protokola kroz prijenos govora u realnom vremenu ne odskaču od kvalitativnih obilježja pružanja prijenosa govora u tradicionalnom smislu, tada bi se tržište govornih usluga u tradicionalnom smislu i prijenos govora putem Internet protokola mogli promatrati kao jedno mjerodavno tržište sa stanovišta zamjenjivosti potražnje i ponude ovih usluga. Stupanj zamjenjivosti ovih usluga je visok. Telekomunikacijski operatori na teritoriju Republike Hrvatske počeli su u posljednje vrijeme nuditi usluge prijenosa govora bazirane na ovoj tehnologiji.
Nadalje, utvrđeno je da postoji više načina korištenja ove usluge. Neki operatori direktno pružaju uslugu prijenosa govora putem Internet protokola krajnjim korisnicima gdje je način korištenja usluge, sa stanovišta krajnjeg potrošača, identičan korištenju usluge u tradicionalnom smislu. Drugi operatori za korištenje usluge koriste predbiranje putem tradicionalnog pristupa te zatim koriste svoju tehnologiju za prijenos govora na odredišnu lokaciju. Ovaj način obično koriste operatori koji se tržišno orijentiraju na uspostavu međunarodnih prijenosa govora. Načini naplate korištenja usluga su različiti. Postoji mogućnosti plaćanja putem unaprijed kupljenih vouchera, putem naplate prema operatoru koji pruža osnovne telekomunikacijske usluge ili direktno operatoru koji pruža prijenos govora putem Internet protokola. U odnosu na pojedini slučaj, procjenjivalo bi se o razumnim pretpostavkama o zamjenjivosti pojedinih usluga i varijanti istih.
Međutim, Agencija je za potrebe ovog konkretnog slučaja uzimala u obzir vremensku dinamičnost tržišta pružanja usluga prijenosa govora putem Internet protokola. Vremenska dimenzija predmetnih ugovora odnosi se na razdoblje od studenog 2003. godine na dalje. Agencija je utvrdila da je pružanje usluga prijenosa govora putem Internet protokola od strane operatora prema krajnjim korisnicima, započeto tijekom promatranog razdoblja. Nadalje, utvrđeno je da tržište pružanja usluga prijenosa govora putem Internet protokola predstavlja nezrelo tržište za promatrano razdoblje u ovom konkretnom slučaju. Stoga je Agencija, za potrebe ovog konkretnog slučaja, utvrdila da kao usluge prijenosa govora treba promatrati pružanje usluga prijenosa govora u tradicionalnom smislu.

9.1.3. Mjesni i međumjesni promet/međunarodni promet

Agencija je utvrdila da javne govorne usluge u mjesnom i međumjesnom prometu i javne govorne usluge u međunarodnom prometu treba promatrati kao dva odvojena tržište. Ovako utvrđene činjenice u skladu su i sa stavom Europske komisije koji je izražen kroz preporuku Europske komisije u utvrđivanju mjerodavnih tržišta unutar elektroničkih komunikacijskih tržišta (»Commission Recommendation of 11 February 2003 on relevant product and service markets within the electronic communications sector suspectible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services«, Official Journal, L 114/45). Korisnici usluga obično koriste i jednu i drugu vrstu usluge od pojedinog operatora. Razumno je očekivanje i navike potrošača su takve da odabir pojedinog operatora znači i korištenje paketa ove dvije usluge, usluga prijenosa govora u mjesnom i međumjesnom prometu kao i u međunarodnom prometu. Međutim, ove dvije usluge nisu zamjenjive, s obzirom na namjenu korištenja usluge i cijenu, te je utvrđeno da svaka od ovih usluga predstavlja zasebno mjerodavno tržište. Cijene javne govorne usluge u međunarodnom prometu znatno su više od cijena javne govorne usluge u mjesnom i međumjesnom prometu za istu jedinicu vremena. Razvojem širokopojasne mreže, mnogi operatori koji svoj rad baziraju na VoIP tehnologiji upravo ponudu svojih povoljnijih usluga vrlo često usmjeravaju na segment pružanja usluga u međunarodnom prometu jer zahvaljujući tehnološkim prednostima omogućavaju se znatno niži troškovi za operatore i veća korisnost za potrošače koja se postiže kroz niže cijene usluga. Značajna razlika u cijenama u javnoj govornoj usluzi u mjesnom i međumjesnom prometu i javnoj govornoj usluzi u međunarodnom prometu kao i namjena ovih usluga čimbenici su niskog stupnja zamjenjivosti ove dvije usluge.

9.1.4. Poslovni korisnici/privatni korisnici

Agencija je utvrdila da poslovne i privatne korisnike treba promatrati kao dva različita segmenta prilikom određivanja mjerodavnih tržišta. Stav Agencije u skladu je i s preporukom Europske komisije u utvrđivanju mjerodavnih tržišta unutar elektroničkih komunikacijskih tržišta. Poslovni korisnici imaju veće zahtjeve u odnosu na privatne korisnike. U tom smislu, sami operatori kreiraju i nude različite pakete proizvoda i usluga namijenjenih pojedinoj kategoriji korisnika, privatnih i poslovnih korisnika. Budući da su proizvodi i usluge namijenjeni pojedinoj kategoriji, nizak je i stupanj zamjenjivosti sa strane potražnje između privatnih i poslovnih korisnika. Određene usluge koje rješavaju specifične potrebe poslovnih korisnika, ne mogu biti zamijenjene sa stanovišta privatnih korisnika. Poslovne korisnike karakterizira potreba za većim brojem pojedinačnih pretplatničkih ugovora što u biti predstavlja veći broj linija. Zbog navedenog, poslovnim korisnicima operatori nude drugačija tehnička rješenja za pružanje usluga u odnosu na privatne korisnike. Pri tome treba naglasiti da se razvojem i uvođenjem novih tehnologija pojavljuju i različiti proizvodi i usluge koje uključuju i pružanje usluga privatnih mreža tj. VPN (Virtual Private Network) usluge. U ovoj usluzi međusobno se isprepliću i nadopunjuju usluge prijenosa podataka i pružanja javne govorne usluge. Međutim, ove usluge su u pravilu dio ponude poslovnim korisnicima, iako se varijante VPN usluga u zadnje vrijeme javljaju i kod segmenta privatnih korisnika. Agencija je utvrdila da je stupanj zamjenjivosti, sa stanovišta potražnje, vrlo nizak između dvije kategorija korisnika.
Nadalje, Agencija je razmatrala poslovne korisnike, s obzirom na njihovu veličinu. Agencija je stava da male, srednje i velike poduzetnike treba promatrati kao jedno tržište. Naime, promatrajući zamjenjivost ponude i potražnje, utvrđeno je da je stupanj zamjenjivosti vrlo visok. Operatori razlikuju pojedine kategorije na način da nude različita tehnološka rješenja i usluge u skladu s potrebama pojedinih korisnika. Međutim, operatori se u vrlo kratkom roku mogu tehnološki i operativno usmjeriti na pojedine kategorije poslovnih korisnika. Sa stanovišta zamjenjivosti potražnje, visok je stupanj zamjenjivosti usluga između navedenih kategorija poduzetnika budući da operatori iste proizvode i usluge nude svim poslovnim korisnicima koje se razlikuju u odnosu na potrebe pojedinih korisnika. Agencija je stoga utvrdila da ove tri kategorije poslovnih korisnika treba promatrati kao jedno mjerodavno tržište.

9.1.5. Pristup Internetu

Pristup Internetu uobičajeno se ostvaruje putem uskopojasne mreže (dial-up pristup) i putem širokopojasne mreže pristupa Internetu. Postoji nekoliko značajki koje razlikuju uskopojasni i širokopojasni pristup Internetu. Širokopojasni pristup Internetu omogućuje višu kvalitetu usluge u odnosu na količinu prijenosa podataka u jedinici vremena. Pri korištenju širokopojasne mreže, korisnici su stalno priključeni na mrežu. Za razliku od nje, uskopojasni pristup zahtjeva određeno vremensko razdoblje prilikom priključenja na mrežu. Nadalje, širokopojasni pristup Internetu omogućuje znatno veće kapacitete i brzine u prijenosu podataka. Slijedom navedenog, širokopojasni pristup Internetu omogućuje istovremeni prijenos govora i podataka. Nadalje, o samoj zamjenjivosti potražnje za ove dvije usluge moguće je zaključivati tamo gdje korisnici imaju mogućnost odabira između ove dvije usluge. Međutim, sva naselja nisu pokrivena širokopojasnom mrežom pa i sam ta činjenica ukazuje na razlike u dostupnosti i korištenju ove dvije usluge. Sve ove karakteristike vezane uz karakter ovih usluga, namjenu i kvalitetu ukazuju da ova dvije usluge treba promatrati kao odvojena mjerodavna tržišta. Međutim, s obzirom na činjenicu da se tek u drugoj polovici promatranog razdoblja pojavljuje pružanje usluga pristupa Internetu putem širokopojasne mreže na teritoriju Republike Hrvatske te da je u promatranom razdoblju bio vrlo nizak stupanj gustoće širokopojasne mreže, s obzirom na populaciju, utvrđeno je da se u ovom konkretnom slučaju radi o nezrelom tržištu za promatrano razdoblje.
Stoga je Agencija u ovom konkretnom slučaju, pri definiranju mjerodavnog tržišta, koristila višu analitičku razinu tržišta i nije dijelila tržište usluga pristupa Internetu na pojedine kategorije.

9.1.6. Zakup vodova

Telekomunikacijska usluga zakupa vodova omogućuje vezu između dvije krajnje točke, odnosno uređaja pojedinih korisnika koji samostalno određuju protokole i načine prenošenja podataka. Dakle, poduzetnici koji imaju određene telekomunikacijske vodove, sukladno slobodnim kapacitetima i mogućnosti mreže, daju u najam dio svojih slobodnih kapaciteta telekomunikacijskih vodova. Ova usluga omogućuje pojedinim korisnicima samostalno upravljanje prijenosom podataka između vlastitih krajnjih točaka. Obično su to dislocirane podružnice, poslovnice, prodajna mjesta i sl. Ova usluga namijenjena je prvenstveno velikim gospodarskim sustavima zbog posebnih zahtjeva i potreba koji veliki sustavi imaju. Zakupom telekomunikacijskih vodova omogućuje se vlastito upravljanje istima u svrhu vođenja poslovanja putem IT sustava, korištenjem telekomunikacijskih mreža. Za razliku od drugih usluga, koje operatori pružaju za korištenjem njihove telekomunikacijske mreže, ova usluga je specifična upravo po činjenici samostalnog upravljanja prijenosom podataka od strane korisnika. Kod ove usluge radi se o velikim kapacitetima prijenosa podataka u jedinici vremena. Zbog svega navedenog utvrđeno je da je u poslovanju napose velikih gospodarskih sustava, što su redom ključni korisnici, ova usluga nezamjenjiva sa stanovišta zamjenjivosti potražnje s drugim uslugama. U tom smislu se telekomunikacijska usluga zakupa vodova definira kao zasebno mjerodavno tržište.

9.2. Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu

Agencija je kao mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu, u smislu članka 6. Uredbe, za sve proizvodne dimenzije mjerodavnog tržišta utvrdila teritorij Republike Hrvatske. Telekomunikacijski sektor, unutar kojega su definirana mjerodavna tržišta, karakterizira činjenica da je zakonski regulirano na nacionalnoj razini. Nadalje, politika određivanja cijena usluga od strane operatora na telekomunikacijskim tržištima determinirana je stanjem i uvjetima na nacionalnom tržištu. Pristup Agencije u definiranju mjerodavnog tržišta na nacionalnoj razini u skladu je i s prije navedenom preporukom Europske komisije u utvrđivanju mjerodavnih tržišta unutar elektroničkih komunikacijskih tržišta i Memorandumom Europske komisije kojim se pojašnjava navedena preporuka.

10. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA

10.1. Mjerodavno tržište javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske

Agencija je utvrdila stanje na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Struktura mjerodavnog tržišta prikazana je u tablici 1. Ovo razdoblje karakterizira ulazak novih operatora na tržištu uz postojećeg operatora (engl. incumbent), a kao posljedica liberalizacije tržišta telekomunikacija.

Tablica 1. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U MJESNOM I MEĐUMJESNOM PROMETU ZA POSLOVNE KORISNIKE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2004. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2005. godini ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijuna kuna, a u 2006. godini ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijuna kuna. U razdoblju do 2005. godine na tržištu je bio prisutan samo poduzetnik HT d.d. budući da su do 2003. godine postojale pravne zapreke pristupu tržištu za potencijalne konkurente, a od tada je prošlo još dvije godine dok novi operatori nisu započeli s komercijalnim radom i ostvarivanjem prihoda na mjerodavnom tržištu. U razdoblju 2003. i 2004. godine, ukupna vrijednost tržišta bila je stabilna. Nakon ulaska novih operatora na tržište dolazi do pada ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta što je vidljivo iz podataka za 2005. i 2006. godinu. Taj trend je očekivan jer je ulazak konkurenata na tržište doveo i do određenog pada cijena usluga te neposredno do smanjivanja ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta. Nadalje, promatrajući položaj pojedinog poduzetnika na mjerodavnom tržištu, utvrđeno je kako je, u 2003. i 2004. godini, poduzetnik HT d.d. imao stopostotni tržišni udjel s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna. Nakon ulaska na tržište novih operatora tijekom 2005. godine podaci pokazuju da je poduzetnik HT d.d. u 2005. godini i dalje zadržao visoki udjel na mjerodavnom tržištu s iznosom od [90-100] posto. Podaci za 2006. godinu pokazuju trend pada udjela poduzetnika HT d.d. koji je u tom razdoblju imao tržišni udjel od [80-90] posto, dok je poduzetnik OT-Optima telekom d.o.o. imao tržišni udjel od [10-20] posto. Poduzetnik Portus d.o.o. imao je tržišni udjel od [0-10] posto. Pad tržišnog udjela poduzetnika HT d.d. očekivana je i normalna posljedica otvaranja tržišta za konkurente. Taj trend će se i dalje nastaviti kao logična posljedica liberalizacije tržišta dok se tržište ne stabilizira vezano uz ulazak konkurenata i preuzimanje određenog dijela tržišta od poduzetnika HT d.d. kao operatora koji je prije liberalizacije tržišta imao monopolistički položaj na tržištu. Zbog toga pokazatelji o tržišnom udjelu poduzetnika HT d.d. tijekom promatranih godina nisu kvalitetan instrument za procjenu utjecaja pojedinih postupanja poduzetnika HT d.d. na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu, već služe kao kvalitetan pokazatelj činjeničnog stanja o strukturi mjerodavnog tržišta.
Slijedom navedenoga, utvrđeno je da je poduzetnik HT d.d. u razdoblju od 2003. do 2006. godine imao vrlo visok tržišni udjel na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske te se, u smislu članka 15. stavka 1. i 3. ZZTN, poduzetnik HT d.d., u razdoblju od 2003. do 2006. godine, nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske.

10.2. Mjerodavno tržište javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske

Agencija je utvrdila stanje na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Ovo razdoblje karakterizira ulazak novih operatora na tržištu uz postojećeg operatora poduzetnika HT d.d., a kao posljedica liberalizacije tržišta pružanja govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Struktura mjerodavnog tržišta prikazana je u tablici 2.

Tablica 2. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U MEĐUNARODNOM PROMETU ZA POSLOVNE KORISNIKE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2004. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2005. godini iznosila je […] milijuna kuna, a u 2006. godini ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijuna kuna. Utvrđeno je da je bio izražen trend pada ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta tijekom promatranih godina. Promatrajući tržišni položaj pojedinog poduzetnika, temeljem podataka iz tablice 2. utvrđeno je da je u 2003. i 2004. godini poduzetnik HT d.d. imao stopostotni tržišni udjel na mjerodavnom tržištu s ostvarenim prihodom od […] odnosno […] milijuna kuna. Tijekom 2005. godine poduzetnik HT d.d. i dalje je zadržao vrlo visok tržišni udjel u iznosu od [90-100] posto. U 2006. godini poduzetnik HT d.d. imao je tržišni udjel od [85-95] posto. U toj istoj godini poduzetnik OT-Optima telekom d.o.o. imao je tržišni udjel od [5-15] posto, a poduzetnik Portus d.o.o. imao je tržišni udjel od [0-10] posto.
Slijedom navedenoga, utvrđeno je da je poduzetnik HT d.d., u razdoblju od 2003. do 2006. godine, imao vrlo visok tržišni udjel na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske te se, u smislu članka 15. stavka 1. i 3. ZZTN, poduzetnik HT d.d., u razdoblju od 2003. do 2006. godine, nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske.

10.3. Mjerodavno tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske

Agencija je utvrdila stanje na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Struktura mjerodavnog tržišta prikazana je u tablici 3.
Ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2004. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2005. godini iznosila je […] milijuna kuna dok je ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta u 2006. godini iznosila […] milijuna kuna. Temeljem podataka prikazanih u tablici 3., utvrđen je trend snažnog rasta ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta tijekom promatranih godina. U razdoblju od 2003. do 2006. godine prosječna stopa rasta vrijednosti mjerodavnog tržišta iznosila je oko 17 posto.

Tablica 3. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U NACIONALNOM PROMETU ZA POSLOVNE KORISNIKE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iz tablice 3. pokazuju da je u 2003. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. imao tržišni udjel na mjerodavnom tržištu od [50-60] posto s ostvarenim prihodom od […] milijun kuna. Poduzetnik VIPnet d.o.o. imao je tržišni udjel u iznosu od [40-50] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna.
U 2004. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [50-60] posto. Poduzetnik VIPnet d.o.o. imao je u 2004. godini tržišni udjel u iznosu od [40-50] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna.
U 2005. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je prihod od […] milijun kuna i imao tržišni udjel od [50-60] posto. Poduzetnik VIPnet d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijun kuna i imao tržišni udjel od [40-50] posto. U 2005. godini i treći operator, poduzetnik Tele2 d.o.o., počeo je ostvarivati prihode na mjerodavnom tržištu i u toj godini ostvario prihode od […] milijun kuna.
U 2006. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je prihod iz mjerodavne djelatnosti u iznosu od […] milijuna kuna čime je imao tržišni udjel od [50-60] posto. Poduzetnik VIPnet d.o.o. ostvario je prihod od […] milijuna kuna i imao je tržišni udjel od [40-50] posto. Poduzetnik Tele2 d.o.o. imao je tržišni udjel od [manje od 5] posto uz ostvareni prihod iz mjerodavne djelatnosti od […] milijuna kuna.
Iz navedenih podataka za pojedine godine, utvrđen je trend snažnog rasta ostvarenih prihoda iz mjerodavne djelatnosti i kod poduzetnika T-Mobile d.o.o. i kod poduzetnika VIPnet d.o.o. Rast prihoda u relativnim iznosima poduzetnika T-Mobile d.o.o. kroz promatrano razdoblje pratio je, u relativnim iznosima promatran, paralelni rast prihoda poduzetnika VIPnet d.o.o. Na taj način promatrano, tržišni udjel poduzetnika T-Mobile d.o.o. kroz sve četiri promatrane godine stabilan je na prosječnoj razini od oko [50-60] posto. Jednako je tako stabilan tržišni udjel i poduzetnika VIPnet d.o.o. i nalazi se na prosječnoj razini od oko [40-50] posto za sve četiri promatrane godine. Taj stabilan tržišni udjel kroz promatrane godine prikazan je i na slici 1.

Slika 1. Grafički prikaz tržišnih udjela poduzetnika T-Mobile d.o.o. i VIPnet d.o.o. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slijedom navedenoga, može se pretpostaviti, u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN promatrajući samo visinu tržišnog udjela, da se poduzetnik T-Mobile d.o.o. u razdoblju od 2003. do 2006. godine, nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske.
Nadalje, Agencija je za utvrđivanje vladajućeg položaja poduzetnika T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske, u konkretnom postupku uzela u obzir i tržišnu snagu poduzetnika T-Mobile d.o.o. koja proizlazi iz njegove povezanosti s poduzetnikom HT d.d. te utvrdila da se poduzetnik T-Mobile d.o.o. u konkretnom slučaju, u razdoblju od 2003. do 2006. godine, nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN što se detaljnije obrazlaže pod točkom 15. obrazloženja ovog rješenja.

10.4. Mjerodavno tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske

Agencija je utvrdila stanje na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Struktura mjerodavnog tržišta prikazana je u tablici 4.

Tablica 4. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U MEĐUNARODNOM PROMETU ZA POSLOVNE KORISNIKE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2004. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2005. godini iznosila je […] milijuna kuna, a u 2006. godini ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijuna kuna. Temeljem navedenih podataka, utvrđen je trend snažnog rasta ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta tijekom promatranih godina. U razdoblju od 2003. do 2006. godine prosječna stopa rasta vrijednosti mjerodavnog tržišta iznosi 19,5 posto.
Temeljem podataka iz tablice 4., utvrđeno je da je poduzetnik T-Mobile d.o.o. u 2003. godini imao tržišni udjel na mjerodavnom tržištu od [55-65] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna. Poduzetnik VIPnet d.o.o. imao je tržišni udjel u iznosu od [35-45] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna.
U 2004. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [55-65] posto. Poduzetnik VIPnet d.o.o. u 2004. godini imao je tržišni udjel u iznosu od [35-45] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna.
U 2005. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je prihod u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [55-65] posto. Poduzetnik VIPnet d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [35-45] posto. U 2005. godini poduzetnik Tele2 d.o.o. počeo je ostvarivati prihode na mjerodavnom tržištu i u toj godini ostvario neznatne prihode u iznosu od […] milijuna kuna.
U 2006. godini poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je prihod iz mjerodavne djelatnosti u iznosu od […] milijuna kuna te imao tržišni udjel od [55-65] posto. Poduzetnik VIPnet d.o.o. ostvario je prihod u iznosu od […] milijuna kuna i imao je tržišni udjel od [35-45] posto. Poduzetnik Tele2 d.o.o. imao je tržišni udjel od [manje od 5] posto uz ostvaren prihod od […] milijuna kuna.
Temeljem podataka iz tablice 4., utvrđen je trend značajnog rasta ostvarenih prihoda iz na mjerodavnom tržištu poduzetnika T-Mobile d.o.o. i poduzetnika VIPnet d.o.o. Rast prihoda u relativnim iznosima poduzetnika T-Mobile d.o.o. kroz promatrano razdoblje pratio je, u relativnim iznosima promatran, paralelni rast prihoda poduzetnika VIPnet d.o.o. Na taj način je, kroz sve četiri promatrane godine, tržišni udjel poduzetnika T-Mobile d.o.o. stabilan na prosječnoj razini od oko [55-65] posto. Jednako je tako stabilan tržišni udjel i poduzetnika VIPnet d.o.o. i nalazi se na prosječnoj razini od oko [35-45] posto za sve četiri promatrane godine. Paralelni prikaz tržišnih udjela poduzetnika T-Mobile d.o.o. i VIPnet d.o.o. kroz četiri promatrane godine prikazan je na slici 2.

Slika 2. Grafički prikaz tržišnih udjela poduzetnika T-Mobile d.o.o. i VIPnet d.o.o. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slijedom navedenoga, može se pretpostaviti, u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN promatrajući samo visinu tržišnog udjela, da se poduzetnik T-Mobile d.o.o. u razdoblju od 2003. do 2006. godine, nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske.
Nadalje, Agencija je za utvrđivanje vladajućeg položaja poduzetnika T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u konkretnom postupku uzela u obzir i tržišnu snagu poduzetnika T-Mobile d.o.o. koja proizlazi iz njegove povezanosti s poduzetnikom HT d.d. te utvrdila da se poduzetnik T-Mobile d.o.o. u konkretnom slučaju, u razdoblju od 2003. do 2006. godine, nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN što se detaljnije obrazlaže pod točkom 15. obrazloženja ovog rješenja.

10.5. Mjerodavno tržište telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanje usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske

Agencija je utvrdila stanje na mjerodavnom tržištu telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanje usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Struktura mjerodavnog tržišta prikazana je u tablici 5.
Redoslijed poduzetnika prikazan u tablici temelji se na stanju na mjerodavnom tržištu za 2006. godinu kao posljednjoj godini utvrđivanja strukture mjerodavnog tržišta.
Ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanje usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2004. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2005. godini ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijun kuna, a u 2006. godini vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijun kuna. Utvrđen je trend značajnog rasta ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta tijekom promatranih godina.

Tablica 5. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA KOJE OBUHVAĆAJU PRIJENOS GOVORA, ZVUKA, PODATAKA, DOKUMENTA, SLIKA I DRUGOG, OSIM JAVNIH GOVORNIH USLUGA TJ. PRUŽANJA USLUGA PRISTUPA INTERNETU ZA POSLOVNE KORISNIKE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE U 2003., 2004., 2005. I 2006. GODINI

 

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Podaci iz tablice 5. pokazuju da je u 2003. godini poduzetnik HT d.d. imao tržišni udjel na mjerodavnom tržištu od [80-90] posto s ostvarenim prihodom od […] milijun kuna te je imao vrlo visok tržišni udjel. Poduzetnik Global Net Grupa d.d. imao je tržišni udjel u iznosu od [manje od 5] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna. Ostali poduzetnici s neznatnim tržišnim udjelima bili su Vodatel d.o.o. s [manje od 5] posto udjela na mjerodavnom tržištu, Iskon Internet d.d. s [manje od 5] posto udjela na mjerodavnom tržištu te ostali prema podacima iz tablice 5.
U 2004. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihode u iznosu od […] milijun kuna i imao tržišni udjel od [80-90] posto čime je zadržao vrlo visok tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Ostali poduzetnici imali su niske tržišne udjele. Poduzetnik Vodatel d.o.o. imao je u 2004. godini tržišni udjel u iznosu od [0-10] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna. Sljedeći poduzetnik po vrijednosti ostvarenog prihoda bio je Global Net Grupa d.d. s […] milijuna kuna prihoda i iznosom udjela od [manje od 5] posto. Poduzetnik Iskon Internet d.d. ostvario je prihode od […] milijuna kuna i imao je tržišni udjel od [manje od 5] posto. Ostali poduzetnici na mjerodavnom tržištu zajedno su ostvarili tržišni udjel manji od […] posto.
U 2005. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [80-90] posto te zadržao vrlo visok tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Poduzetnik Vodatel d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [0-10] posto. Ostali poduzetnici imali su niže tržišne udjele što je vidljivo u tablici 5. u podacima za 2005. godinu.
U 2006. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod u iznosu od […] milijuna kuna što je povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Tržišni udjel iznosio je [70-80] posto čime je i u 2006. godini zadržao vrlo visok tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Poduzetnik Vodatel d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [0-10] posto. Poduzetnik Iskon Internet d.d., koji je statusnim promjenama postalo povezano društvo s poduzetnikom HT d.d., ostvario je prihod od […] milijuna kuna čime je imao tržišni udjel od [manje od 5] posto. Ostali poduzetnici imali su niže tržišne udjele, a prema podacima za 2006. godinu prikazanima u tablici 5.
Iz navedenih podataka u tablici 5., utvrđeno je da je mjerodavno tržište visoko koncentrirano s vrlo visokim udjelom poduzetnika HT d.d. tijekom cijelog promatranog razdoblja.
Slijedom navedenoga, Agencija je utvrdila da se poduzetnik HT d.d., u smislu članka 15. stavka 1. i 3. ZZTN, u razdoblju od 2003. do 2006. godine nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske.

10.6. Mjerodavno tržište telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske

Struktura mjerodavnog tržišta telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske za prikazana je u tablici 6.

Tablica 6. STRUKTURA MJERODAVNOG TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE ZAKUPA VODOVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003., 2004., 2005. I 2006. GODINU

 

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2004. godini iznosila je […] milijuna kuna, u 2005. godini iznosila je […] milijuna kuna, a u 2006. godini ukupna vrijednost mjerodavnog tržišta iznosila je […] milijuna kuna. Temeljem navedenih podataka, utvrđen je trend rasta ukupne vrijednosti mjerodavnog tržišta do 2005. godine da bi u 2006. godini došlo do pada vrijednosti mjerodavnog tržišta.
Temeljem podataka iz tablice 6. utvrđeno je da je u 2003. godini poduzetnik HT d.d. imao tržišni udjel na mjerodavnom tržištu od [90-100] posto s ostvarenim prihodom od […] milijuna kuna. Osim navedenog poduzetnika, na mjerodavnom tržištu u 2003. godini sudjelovao je još poduzetnik Hrvatska elektroprivreda d.d. s neznatnim udjelom od [0-10] posto.
U 2004. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao vrlo visok tržišni udjel od [90-100] posto. Poduzetnik Hrvatska elektroprivreda d.d. ostvario je prihod od […] milijuna kuna, a tržišni udjel iznosio je [manje od 5] posto. U 2004. godini na tržište je ušao i poduzetnik Odašiljači i veze d.o.o. te je imao neznatan udjel na tržištu od [manje od 5] posto.
U 2005. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [90-100] posto te je imao vrlo visok tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Prihodi poduzetnika Hrvatska elektroprivreda d.d. iznosili su […] milijuna kuna čime je ostvario tržišni udjel iznosio [manje od 5] posto. Poduzetnik Odašiljači i veze d.o.o. ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna i imao tržišni udjel od [manje od 5] posto. Tijekom 2005. godine na tržište ulaze poduzetnici Hrvatske željeznice d.o.o., Voljatel d.o.o., Adriatic Kabel d.o.o., Magic telekom d.o.o. i Kabel Net d.o.o.
U 2006. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod od […] milijuna kuna na mjerodavnom tržištu. Iako je vidljiv trend pada prihoda u odnosu na 2005. godinu, radi se i dalje o visokom tržišnom udjelu od [80-90] posto. Poduzetnik Hrvatska elektroprivreda d.d. ostvario je prihode od […] milijuna kuna čime je imao tržišni udjel od [0-10] posto. Ostala četiri poduzetnika ostvarila su niske tržišne udjele, a prema podacima za 2006. godinu prikazanima u tablici 6.
Iz navedenih podataka u tablici 6., utvrđeno je da je mjerodavno tržište visoko koncentrirano s vrlo visokim udjelom poduzetnika HT d.d. kroz sve četiri promatrane godine.
Slijedom navedenoga, Agencija je utvrdila da se poduzetnik HT d.d., u smislu članka 15. stavka 1. i 3. ZZTN, u razdoblju od 2003. do 2006. godine nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske.

11. FINANCIJSKI POKAZATELJI I TRENDOVI NA TRŽIŠTU PRUŽANJA JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

Tržište pružanja javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u razdoblju od 2003. godine na dalje karakterizira proces liberalizacije tržišta do kojeg dolazi 2003. godine kada je zakonski omogućen ulazak novih operatora na tržište. Nakon što su se uklonile pravne zapreke pristupa tržištu, još je do 2005. godine na tržištu djelovao samo jedan operator, poduzetnik HT d.d., na kojem je imao monopolistički položaj na tržištu. Tijekom 2005. godine, na tržištu počinju djelovati novi operatori.
Financijska snaga poduzetnika sudionika na mjerodavnom tržištu prikazana je na slici 4. Iz prikazanih podataka, utvrđena je značajna financijska snaga poduzetnika HT d.d. u odnosu na ostale sudionike na tržištu. Poduzetnik HT d.d. u 2003. godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od 7,18 milijardi kuna, u 2004. godini 7,16 milijardi kuna, u 2005. godini 7,07 milijardi kuna, a u 2006. godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od 6,95 milijardi kuna. Ukoliko bi se tome pridodali podaci prihodi povezanih društava T-Mobile d.o.o. i Iskon Internet d.d. tada bi podaci o financijskoj snazi poduzetnika HT d.d. bili još izraženiji. Temeljem navedenih podataka, utvrđena je značajna tržišna snaga poduzetnika HT d.d. u odnosu na konkurente na utvrđenim mjerodavnim tržištima iz segmenta pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži.
Prikaz sa slike 3. odnosi se na ukupnih prihode ostvarenih iz svih djelatnosti koje obavljaju poduzetnici koji sudjeluju na mjerodavnim tržištima.

Slika 3. Ukupni prihodi poduzetnika koji sudjeluju na tržištu pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ostvareni na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine
 

Izvor: Financijska agencija
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U nastavku se prikazuju prihodi ostvareni isključivo iz obavljanja djelatnosti poduzetnika na utvrđenim mjerodavnim tržištima.
Kumulativno prikazan iznos prihoda, svih operatora na dva utvrđena mjerodavna tržišta iz segmenta tržišta pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za razdoblje od 2003. do 2006. godine, prikazuje se u tablici 7. Vrijednost prihoda prikazana u tablici predstavlja ukupan prihod svih operatora ostvaren pružanjem javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži privatnim i poslovnim korisnicima u mjesnom i međumjesnom te međunarodnom prometu.

Tablica 7. UKUPAN PRIHOD SVIH OPERATORA OSTVAREN PRUŽANJEM JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PRIVATNIM I POSLOVNIM KORISNICIMA U MJESNOM I MEĐUMJESNOM TE MEĐUNARODNOM PROMETU

 

2003.

2004.

2005.

2006.

Prihod

[…] mlrd. HRK

[…] mlrd. HRK

[…] mlrd. HRK

[…] mlrd. HRK

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Ukupan prihod svih operatora ostvaren od privatnih i poslovnih korisnika za pružanje javne govorne usluge u mjesnom i međumjesnom te međunarodnom prometu u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži iznosio je […] milijarde kuna u 2003. godini, u 2004. godini prihod je iznosio […] milijarde kuna, u 2005. godini […] milijardi kuna da bi u 2006. godini prihod iznosio […] milijardi kuna.
Iz prikazanih podataka, utvrđen je trend pada prihoda ukoliko se kumulativno promatraju podaci za dva utvrđena mjerodavna tržišta iz segmenta tržišta pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Napominje se da su novi operatori počeli ostvarivati prihode u 2005. godini pa prihodi za 2003. i 2004. godinu predstavljaju prihode poduzetnika HT d.d. Trend pada prihoda u segmentu tržišta pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži očekivani je trend zbog činjenica da se radi o zrelom tržištu, s obzirom na razinu korištenja usluge, te da zbog procesa liberalizacije tržišta i ulaska konkurencije na tržište dolazi do pada cijena usluga i posredno do pada vrijednosti tržišta.
Zaključak o zrelom tržištu nameće se iz podataka o ukupnom broju minuta ostvarenom unutar nepokretne mreže, a koji se prikazuju na slici 4. Podaci o ukupnom broju minuta ostvarenom unutar nepokretne telekomunikacijske mreže ukazuju na trend stagnacije tržišta. Tijekom 2003. godine ostvareno je ukupno 4,89 milijardi minuta unutar nepokretne telekomunikacijske mreže na području Republike Hrvatske. Tijekom 2004. godine taj pokazatelj iznosio je 4,85 milijardi minuta, u 2005. godini iznosio je 4,73 milijardi minuta, a u 2006. godini iznosio je 4,85 milijardi minuta što ukazuje na trend pada tijekom 2004. i 2005. godine te tijekom 2006. godine lagani trend rasta ponovnog povećanja korištenja usluga, ali na razini koja je otprilike jednaka kao prethodnih godina.
Liberalizacija tržišta i ulazak konkurencije kao logičnu posljedicu zahtijevao je promjenu politike cijena usluga od strane operatora. Cijene usluga imaju trend pada pa čak i uz pretpostavku istog korištenja usluge, ukupna vrijednost segmenta tržišta pada. Nadalje, snažan razvoj novih tehnologija i trend pada cijena u drugim segmentima tržišta (pokretna telekomunikacijska mreža) utječe na mijenjanje navika potrošača koji svoju potrošnju za telekomunikacijske usluge šire na razne segmente telekomunikacijskog tržišta. Budući da je liberalizacija tržišta počela u razdoblju koje se promatra, za očekivati je daljnje promjene vezane uz financijske pokazatelje tržišta.

Slika 4. Ukupan broj minuta ostvaren unutar nepokretne telekomunikacijske mreže na području Republike Hrvatske u razdoblju od 2003. do 2006. godine
 

Izvor: Telekomunikacijski pokazatelji Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006., Hrvatska agencija za telekomunikacije
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Financijski pokazatelji o prihodima svih operatora ostvarenim u segmentu tržišta pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, prema pojedinoj kategoriji korisnika, prikazani su u tablici 8. Temeljem podataka utvrđeno je da je iznos prihoda ostvarenog od privatnih korisnika kroz promatrano razdoblje relativno stabilan uz trend neznatnog pada iznosa prihoda te u ukupnoj strukturi sudjeluje s oko […] posto iznosa. Prihod ostvaren na segmentu tržišta pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ostvaren od poslovnih korisnika stabilan je uz trend neznatnog rasta iznosa prihoda te sudjeluje s oko […] posto udjela u ukupno ostvarenim prihodima na tržištu pružanja javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži.

Tablica 8. PRIHODI SVIH OPERATORA OSTVARENI PRUŽANJEM JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U MJESNOM I MEĐUMJESNOM TE MEĐUNARODNOM PROMETU NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE PREMA KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

u milijunima HRK

 

2003.

2004.

2005.

2006.

privatni

[…]

[…]

[…]

[…]

poslovni

[…]

[…]

[…]

[…]

Ukupno

[…]

[…]

[…]

[…]

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slika 5. Grafički prikaz strukture prihoda svih operatora ostvarenih pružanjem javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom te međunarodnom prometu na teritoriju Republike Hrvatske prema kategorijama korisnika za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Pokazatelji o broju privatnih odnosno poslovnih korisnika u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine prikazani su u tablici 9. Broj korisnika prikazan u tablici predstavlja broj pretplatnika što uključuje broj analognih i B kanala. Utvrđeno je da je broj privatnih korisnika relativno stabilan na razini od oko 1,45 milijuna korisnika. Broj poslovnih korisnika tijekom promatranog razdoblja bio je stabilan do 2005. godine na razini oko 430 tisuća korisnika da bi u 2006. godini pao na 390 tisuća korisnika.
Grafički prikaz strukture privatnih i poslovnih korisnika s obzirom na njihov broj u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži na području Republike Hrvatske za promatrano razdoblje od 2003. do 2006. godine prikazuje se na slici 6.

Tablica 9. UKUPAN BROJ PRIVATNIH I POSLOVNIH KORISNIKA U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

2003.

2004.

2005.

2006.

privatni

1.447.844

1.459.665

1.455.200

1.442.300

poslovni

423.503

427.972

427.300

389.900

Ukupno

1.871.347

1.887.637

1.882.500

1.832.200

Izvor: Telekomunikacijski pokazatelji Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006., Hrvatska agencija za telekomunikacije
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Slika 6. Grafički prikaz strukture privatnih i poslovnih korisnika, s obzirom na njihov broj u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine

 

Izvor: Telekomunikacijski pokazatelji Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006., Hrvatska agencija za telekomunikacije
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uspoređujući strukturu prihoda i broja korisnika za kategorije privatnih i poslovnih korisnika utvrđeno je da poslovni korisnici, promatrano u relativnim iznosima, generiraju telekomunikacijskim operatorima veće prihode nego što je njihov udjel u broju pretplatnika. To znači da su poslovni korisnici, promatrano po pojedinom pretplatniku, značajniji potrošači usluga od privatnih korisnika. Iznos prihoda po pojedinom pretplatniku na godišnjoj razini koji su, kumulativno promatrano, operatori na tržištu pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ostvarili od privatnih odnosno poslovnih korisnika, prikazuje se u tablici 10.

Tablica 10. IZNOS PRIHODA PO POJEDINOJ PRETPLATNIČKOJ LINIJI NA GODIŠNJOJ RAZINI OSTVAREN OD PRIVATNIH I POSLOVNIH PRETPLATNIKA U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

u HRK

 

2003.

2004.

2005.

2006.

privatni

[…]

[…]

[…]

[…]

poslovni

[…]

[…]

[…]

[…]

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske; klasa 031-02/2006-01/98 i 031-02/2007-01/32 i Telekomunikacijski pokazatelji Republike Hrvatske; Hrvatska agencija za telekomunikacije
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Prikazani podaci pokazuju značaj poslovnih korisnika koji su u prosjeku za otprilike dva puta veći potrošači usluga na tržištu pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži od privatnih korisnika po pojedinoj pretplatničkoj liniji. Tako je prosječan godišnji prihod operatora na tržištu pružanja usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, ostvaren od privatnih korisnika, 2003. godine iznosio […] kuna dok je isti od poslovnih korisnika iznosio […] kuna. Sličan odnos bio je i tijekom ostalih godina u promatranom razdoblju, a prema podacima iz tablice 10.

12. PRAVNE I ČINJENIČNE ZAPREKE PRISTUPA TRŽIŠTU JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

Tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske liberalizirano je 1999. godine. Do tog razdoblja na tržištu je bio prisutan samo jedan poduzetnik koji je imao monopolistički položaj na tržištu. U to vrijeme to je bio poduzetnik Hrvatske telekomunikacije d.d., a kasnije nakon osnivanja nove pravne osobe, djelatnost pružanja javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži nastavlja obavljati poduzetnik T-Mobile d.o.o. Pravna i činjenična zapreka pristupa tržištu očituje se u činjenici da je, zbog ograničenih resursa radio frekvencija, za ulazak na tržište potrebno dobiti koncesiju od strane nadležnih tijela državne uprave. Dosad su izdane tri koncesije. U 1999. godini, s komercijalnim radom počeo je drugi GSM operator poduzetnik VIPnet d.o.o. Tijekom 2005. godine počeo je s komercijalnim radom i treći operator, poduzetnik Tele2 d.o.o. S obzirom na navedeno, utvrđeno je da su u 2003., 2004. i gotovo cijeloj 2005. godini na tržištu bila prisutna dva operatora.

13. FINANCIJSKI POKAZATELJI I TRENDOVI NA TRŽIŠTU JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Financijska snaga poduzetnika sudionika, na tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske, prikazana je na slici 7. Temeljem podataka utvrđen je snažan rast u ukupnim prihodima poduzetnika sudionika na tržištu. Poduzetnik T-Mobile d.o.o. u 2003. godini ostvario je prihode u iznosu od 2,91 milijardu kuna, u 2004. godini 3,42 milijarde kuna, u 2005. godini 3,89 milijardi kuna, a u 2006. godini ostvario je ukupni prihod u iznosu od 4,18 milijardi kuna. Vrijednost cijelog tržišta pružanja usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske narasla je s 5,57 milijardi kuna u 2003. godini na 8,01 milijardu kuna u 2006. godini što ukazuje na izuzetno rastući karakter tržišta pružanja usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži.
Prikazani prihodi čine ukupne prihode poduzetnika koji sudjeluju na tržištu, a koji su ostvareni na teritoriju Republike Hrvatske. Međutim, kada bi se financijska snaga poduzetnika promatrala na razini koncerna, odnosno na razini svih povezanih društava, utvrđeno je se da se, iza sva tri sudionika na tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze vrlo snažne međunarodne grupacije iz područja pružanja telekomunikacijskih usluga i to Deutsche Telekom grupa, Mobilkom Austria grupa i Tele2 grupa. Stoga je utvrđeno da sva tri poduzetnika na tržištu pružanja usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske imaju veliku financijsku snagu s otvorenim pristupom izvorima kapitala kako unutar grupe tako i s financijskih tržišta.

Slika 7. Ukupni prihodi poduzetnika koji sudjeluju na tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine

 

Izvor: Financijska agencijaa zaštitu tržišnog natjecanja
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Kumulativno prikazan iznos prihoda svih operatora na dva utvrđena mjerodavna tržišta iz segmenta tržišta javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine prikazuje se u tablici 11. Vrijednost prihoda prikazana u tablici predstavlja ukupan prihod svih operatora ostvaren pružanjem javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži privatnim i poslovnim korisnicima u nacionalnom i međunarodnom prometu.
Prihod svih operatora ostvaren od privatnih i poslovnih korisnika za pružanje javne govorne usluge u nacionalnom i međunarodnom prometu u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži iznosio je [3,0 – 3,5] milijarde kuna u 2003. godini, u 2004. godini prihod je iznosio [3,0 – 3,5] milijarde kuna, u 2005. godini [3,5 – 4,0] milijardi kuna, a u 2006. godini prihod je iznosio [4,0 – 4,5] milijardi kuna.

Tablica 11. PRIHOD SVIH OPERATORA OSTVAREN PRUŽANJEM JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PRIVATNIM I POSLOVNIM KORISNICIMA U NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM PROMETU

u milijardama HRK

 

2003.

2004.

2005.

2006.

Prihod

[3,0 – 3,5]

[3,0 – 3,5]

[3,5 – 4,0]

[4,0 – 4,5]

Izvor: Istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem podataka iz tablice 11., utvrđen je trend snažnog rasta vrijednosti mjerodavnih tržišta iz segmenta tržišta javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži. U 2004. godini rast prihoda iznosio je 12,2 posto u odnosu na 2003. godinu, u 2005. godini rast je iznosio 8,5 posto, a u 2006. godini rast prihoda iznosio je 19,2 posto u odnosu na 2005. godinu. Rast prihoda očekivani je trend jer tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na globalnoj razini pokazuje rastući karakter. Karakterizira ga snažan razvoj novih proizvoda i usluga. Razvoj novih proizvoda i usluga utječe i na mijenjanje navika potrošača koji svoju potrošnju mijenjaju u korist, korisnički i cjenovno, prihvatljivijih proizvoda i usluga. Nadalje, tržišno natjecanje na ovom segmentu tržišta djeluje na stalno snižavanje cijena usluga što utječe i na povećanu potrošnju sa strane korisnika usluga.
Podaci o ukupnom broju minuta ostvarenom unutar pokretne telekomunikacijske mreže ukazuju na trend rasta tržišta promatrajući prometne pokazatelje o tržištu. Tijekom 2003. godine ostvareno je ukupno 1,73 milijardi minuta na tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske. Tijekom 2004. godine ostvareno je 2,04 milijardi minuta, u 2005. godini ostvareno je 2,67 milijardi minuta, a u 2006. godini ostvareno je 3,42 milijarde minuta što ukazuje na konstantni i snažan rast korištenja usluga tijekom promatranog razdoblja.

Slika 8. Ukupan broj minuta ostvaren unutar pokretne telekomunikacijske mreže na području Republike Hrvatske u razdoblju od 2003. do 2006. godine

Izvor: Telekomunikacijski pokazatelji Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006., Hrvatska agencija za telekomunikacije
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Financijski pokazatelji o prihodima svih operatora ostvareni pružanjem javne govorne usluge u segmentu tržišta pružanja javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, prema pojedinoj kategoriji korisnika, prikazani su u tablici 12. Na temelju tih podataka utvrđeno je da prihodi, ostvareni od obje kategorije korisnika, rastu tijekom promatranog razdoblja. U ukupnoj strukturi prihoda, udjel poslovnih korisnika kreće se na razini oko […] posto i bilježi trend rasta tijekom promatranog razdoblja.

Tablica 12. PRIHODI SVIH OPERATORA OSTVARENI PRUŽANJEM JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI U NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM PROMETU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE PREMA KATEGORIJAMA KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

u HRK

 

2003.

2004.

2005.

2006.

privatni

[2,0 – 2,5] mlrd.

[2,5 – 3,0] mlrd.

[2,5 – 3,0] mlrd.

[3,0 – 3,5] mlrd.

poslovni

[0,5 – 1,0] mlrd.

[0,5 – 1,0] mlrd.

[1,0 – 1,5] mlrd.

[1,0 – 1,5] mlrd.

Ukupno

[3,0 – 3,5] mlrd.

[3,0 – 3,5] mlrd.

[3,5 – 4,0] mlrd.

[4,0 – 4,5] mlrd.

Izvor: Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod klasom: 031-02/2006-01/98 i klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Na slici 9. grafički su prikazani gore navedeni podaci o strukturi prihoda prema kategorijama korisnika. Iz prikaza je vidljiv trend rasta udjela prihoda poslovnih korisnika u ukupnim prihodima.

Slika 9. Grafički prikaz strukture prihoda svih operatora ostvarenih pružanjem javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na području Republike Hrvatske prema kategorijama korisnika za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor: Podaci preuzeti iz predmeta istraživanja tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske koji se u Agenciji vode pod Klasom: 031-02/2006-01/98 i Klasom: 031-02/2007-01/32
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tržišta pružanja govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, s obzirom na ulazak novih operatora na tržište, obično karakteriziraju razvojne faze tržišta. Pri tome, prvi operator na tržištu tj. incumbent uobičajeno koristi poziciju prvog na tržištu na način da prikuplja najveći broj poslovnih i financijskih snažnijih postpaid privatnih korisnika. Drugi operator prikuplja najveći broj prepaid privatnih korisnika, a treći operator temelji svoj ulazak na tržište orijentirajući se na one korisnike kojima je prevladavajući faktor niža cijena usluge. Ta uobičajena slika tržišta pružanja govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u znatnoj mjeri odgovara i stanju na pružanja govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske.

14. KLJUČNI KORISNICI PODUZETNIKA HT d.d. I T-MOBILE d.o.o.

Agencija je utvrđivala strukturu prihoda poduzetnika HT d.d. i poduzetnika T-Mobile d.o.o. ostvarenih od ključnih korisnika usluga. Agencija je iz tako analiziranih podataka utvrdila određene trendove koji se odnose na položaj i utjecaj ključnih korisnika poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u razdoblju od 2003. do 2006. godine. Za potrebe analize prihoda od ključnih korisnika, isti su analizirani na četiri segmenta tržišta koji su definirani u ugovorima poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. s ključnim korisnicima. Ta četiri tržišna segmenta su pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, pružanje usluga pristupa Internetu te usluge zakupa vodova.

14.1. Tržište javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži

U tablici 13. prikazuju se prihodi poduzetnika HT d.d. ostvareni pružanjem javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ključnim korisnicima za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Podaci o prihodima prikazani u tablici odnose se na zbroj prihoda ostvaren u mjesnom i međumjesnom te međunarodnom prometu.
Temeljem podataka iz tablice utvrđeno je da prihodi, ostvareni od svih ključnih korisnika u razdoblju od 2003. do 2006. godine, rastu i u apsolutnim iznosima i relativno u odnosu na ukupne prihode ostvarene od svih poslovnih korisnika. Poduzetnik HT d.d. ostvario je u 2003. godini prihode od ključnih korisnika u iznosu od […] milijuna kuna. U 2004. godini ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna, u 2005. godini […] milijuna kuna, a u 2006. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod od ključnih korisnika u iznosu od […] milijuna kuna. Prosječan rast prihoda iznosio je oko […] posto tijekom promatranog razdoblja. Rast prihoda od ključnih korisnika ostvaren je u razdoblju dok su ukupni prihodi od svih poslovnih korisnika značajno padali tijekom promatranog razdoblja s […] milijuna kuna koliko su iznosili u 2003. godini na […] milijun kuna u 2006. godini.
Temeljem navedenog i podataka iz tablice 13., utvrđen je trend značajnog rasta udjela ključnih korisnika u odnosu na ukupne prihode svih poslovnih korisnika što je vidljivo i na slici 10.
Dok se udjel ostalih poslovnih korisnika u strukturi prihoda poduzetnika HT d.d., ostvarenog obavljanjem javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži od poslovnih korisnika, smanjio s […] posto u 2003. godini na […] posto u 2006. godini, u istom razdoblju se udjel ključnih korisnika u prihodima poduzetnika HT d.d. iz iste usluge povećao s […] posto na […] posto. Temeljem ovih podataka, utvrđen je značaj velikih poslovnih korisnika tj. ključnih korisnika u poslovanju poduzetnika HT d.d. u segmentu nepokretne telefonije za poslovne korisnike gdje u 2006. godini isti čine gotovo trećinu udjela u ostvarenim prihodima iz pružanja usluga.

Tablica 13. PRIHODI PODUZETNIKA HT D.D. OSTVARENI PRUŽANJEM JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI KLJUČNIM KORISNICIMA ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor podataka: dopis poduzetnika HT d.d. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slika 10. Grafički prikaz strukture prihoda poduzetnika HT d.d. ostvarenih od javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske za poslovne korisnike za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor podataka: dopis poduzetnika HT d.d. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

14.2. Tržište javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

U tablici 14. prikazuju se prihodi poduzetnika T-Mobile d.o.o. ostvareni pružanjem javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži ključnim korisnicima za razdoblje od 2003. do 2006. godine. Podaci o prihodima prikazani u tablici odnose se na zbroj prihoda ostvaren u nacionalnom i međunarodnom prometu.

Tablica 14. PRIHODI PODUZETNIKA T-MOBILE D.O.O. OSTVARENI PRUŽANJEM JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI KLJUČNIM KORISNICIMA ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor podataka: dopis poduzetnika T-Mobile d.o.o. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem podataka iz tablice utvrđeno je da prihodi ostvareni od ključnih korisnika, u razdoblju od 2003. do 2006. godine, rastu u apsolutnim iznosima. Poduzetnik T-Mobile d.o.o. ostvario je u 2003. godini prihode od ključnih korisnika u iznosu od […] milijuna kuna. U 2004. godini ostvareni prihodi iznosili su […] milijuna kuna, u 2005. godini […] milijuna kuna, a u 2006. godini prihodi poduzetnika T-Mobile d.o.o., ostvareni od ključnih korisnika pružanjem javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, iznosili su […] milijuna kuna.
Promatrajući iste u relativnim iznosima tj. njihov udjel u strukturi prihoda svih poslovnih korisnika, utvrđen je relativno stabilan udjel ostvarenih prihoda poduzetnika T-Mobile d.o.o. od ključnih korisnika u odnosu na segment svih poslovnih korisnika. U 2003. godini taj udjel iznosio je […] posto, u 2004. godini iznosio je […] posto, u 2005. godini iznosio je […] posto, a u 2006. godini udjel ostvarenih prihoda poduzetnika T-Mobile d.o.o. ostvaren od ključnih korisnika iznosio je […] posto. To pokazuje da je relativni udjel ključnih korisnika u odnosu na ostale poslovne korisnike stabilan što je vidljivo i na slici 11.

Slika 11. Grafički prikaz strukture prihoda poduzetnika T-Mobile d.o.o. ostvarenih od javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske za poslovne korisnike za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor podataka: dopis poduzetnika T-Mobile d.o.o. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Iz grafičkog prikaza sa slike 11. vidljivo je da je udjel i ključnih korisnika i ostalih poslovnih korisnika stabilan tijekom cijelog promatranog razdoblja. Udjel ključnih korisnika iznosio je oko […] posto dok je udjel ostalih poslovnih korisnika iznosio oko […] posto tijekom promatranog razdoblja.

14.3. Tržište telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu

U tablici 15. prikazuju se prihodi poduzetnika HT d.d. ostvareni pružanjem telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu ključnim korisnicima za razdoblje od 2003. do 2006. godine.
Temeljem podataka iz tablice utvrđeno je da prihodi, ostvareni od svih ključnih korisnika u razdoblju od 2003. do 2006. godine, rastu u apsolutnim iznosima i relativno u odnosu na ukupne prihode svih poslovnih korisnika. Poduzetnik HT d.d. ostvario je u 2003. godini prihode od ključnih korisnika u iznosu od […] milijun kuna. U 2004. godini ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna, u 2005. godini […] milijuna kuna, a u 2006. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod od ključnih korisnika u iznosu od […] milijuna kuna. Rast prihoda od ključnih korisnika ostvaren je u razdoblju dok su ukupni prihodi od svih poslovnih korisnika također rasli. Međutim, utvrđeno je da, u odnosu na sve poslovne korisnike, ključni korisnici čine neznatan segment tržišta.

Tablica 15. PRIHODI PODUZETNIKA HT D.D. OSTVARENI PRUŽANJEM TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA KOJE OBUHVAĆAJU PRIJENOS GOVORA, ZVUKA, PODATAKA, DOKUMENATA, SLIKA I DRUGOG, OSIM JAVNIH GOVORNIH USLUGA TJ. PRUŽANJEM USLUGA PRISTUPA INTERNETU KLJUČNIM KORISNICIMA ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor podataka: dopis poduzetnika HT d.d. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

14.4. Tržište pružanja usluge zakupa vodova

U tablici 16. prikazuju se prihodi poduzetnika HT d.d. ostvareni pružanjem telekomunikacijske usluge zakupa vodova ključnim korisnicima za razdoblje od 2003. do 2006. godine.
Temeljem podataka iz tablice utvrđeno je da su prihodi ostvareni od svih ključnih korisnika, u razdoblju od 2003. do 2006. godine, rasli i u apsolutnim iznosima i relativno u odnosu na ukupne prihode ostvarene od svih poslovnih korisnika. Poduzetnik HT d.d. ostvario je u 2003. godini prihode od ključnih korisnika u iznosu od […] milijun kuna. U 2004. godini ostvario je prihode u iznosu od […] milijuna kuna, u 2005. godini […] milijuna kuna, a u 2006. godini poduzetnik HT d.d. ostvario je prihod od ključnih korisnika u iznosu od […] milijuna kuna. Prosječan rast prihoda iznosio je oko […] posto tijekom promatranog razdoblja s tim da je bio većeg iznosa početkom promatranog razdoblja u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu, a nižeg iznosa u 2006. godini. Međutim, rast u 2006. godini ostvaren je u razdoblju gdje su se ukupni prihodi od poslovnih korisnika značajnije smanjili te je u relativnim iznosima taj rast značajan.
Temeljem navedenog i podataka iz tablice 16., utvrđen je trend značajnog rasta udjela ključnih korisnika u odnosu na ukupne prihode svih poslovnih korisnika što je vidljivo i na slici 12.

Tablica 16. PRIHODI PODUZETNIKA HT D.D. OSTVARENI PRUŽANJEM TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE ZAKUPA VODOVA KLJUČNIM KORISNICIMA ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2006. GODINE

 

Izvor podataka: dopis poduzetnika HT d.d. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Slika 12. Grafički prikaz strukture prihoda poduzetnika HT d.d. ostvarenih od usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Izvor podataka: dopis poduzetnika HT d.d. od 23. ožujka 2007. godine, klasa: UP/I 030-02/2005-01-50, urbroj: 15-02-07-26-88 te »Istraživanje tržišta telekomunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske«, klasa: 031-02/2006-01/99
Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


Udjel ostalih poslovnih korisnika u strukturi prihoda poduzetnika HT d.d., ostvarenog obavljanjem usluge zakupa vodova, smanjio se s […] posto u 2003. godini na […] posto u 2006. godini. U istom razdoblju udjel ključnih korisnika, u prihodima poduzetnika HT d.d. iz pružanja usluge zakupa vodova, povećao se s […] posto na […] posto.

15. VLADAJUĆI POLOŽAJ PODUZETNIKA HT d.d. I NJEGOVOG POVEZANOG DRUŠTVA T-MOBILE d.o.o. NA UTVRĐENIM MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA

Temeljem članka 15. stavka 1. ZZTN, poduzetnik je u vladajućem položaju ako se zbog svoje tržišne snage može ponašati na mjerodavnom tržištu u značajnoj mjeri neovisno od svojih stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača.
Značajna tržišna snaga poduzetnika na mjerodavnom tržištu u odnosu na stvarne ili moguće konkurente, temeljem članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN, ocjenjuje se s obzirom na:
– tržišni udjel i položaj poduzetnika na mjerodavnom tržištu,
– financijsku snagu,
– pristup izvorima nabave ili tržištu,
– povezanost s drugim poduzetnicima,
– pravne ili činjenične zapreke za ulazak drugih poduzetnika na tržište,
– poduzetnikovu sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu ili potražnju, i
– poduzetnikovu sposobnost isključivanja ostalih konkurenata s tržišta usmjeravanjem na druge poduzetnike.
Temeljem prikazane strukture mjerodavnih tržišta i analize istih, Agencija je utvrdila da se poduzetnik HT d.d., u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. te stavka 3. ZZTN, u razdoblju od 2003. godine do 2006. godine nalazio u vladajućem položaju na sljedećim mjerodavnim tržištima:
1. tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske,
2. tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske,
3. tržištu pružanja telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i
4. tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske.
Na svim navedenim mjerodavnim tržištima poduzetnik HT d.d. imao je tijekom svake promatrane godine vrlo visoke tržišne udjele. Na mjerodavnim tržištima iz segmenta tržišta javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, poduzetnik HT d.d. nije imao konkurenata u 2003. i 2004. godine. U godinama u kojima su na tržište ušli konkurenti, 2005. i 2006. godini, poduzetnik HT d.d. imao je vrlo visoki tržišni udjel. Vrlo visoki tržišni udjeli u ovom razdoblju logični su pokazatelji, s obzirom na komparativne prednosti poduzetnika HT d.d., koje proizlaze iz činjenice da je bio jedini poduzetnik na tržištu prije nego što je pravno i formalno omogućen ulazak konkurencije na tržište.
Na mjerodavnim tržištima pružanja telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske, poduzetnik HT d.d. je u svakoj godini iz promatranog razdoblja imao vrlo visoke tržišne udjele. Utvrđeno je da je tržišni udjel poduzetnika HT d.d. u promatranom razdoblju iznosio od [70-80] do [80-90] posto, s obzirom na pojedinu godinu, na mjerodavnom tržištu pružanja telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske, kao što je navedeno u točki 10.5. obrazloženja ovog rješenja. Nadalje, utvrđeno je da je tržišni udjel poduzetnika HT d.d. na mjerodavnom tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske iznosio od [80-90] do [90-100] posto, s obzirom na pojedinu godinu u promatranom razdoblju, kao što je navedeno u točki 10.6. obrazloženja ovog rješenja.
Slijedom navedenoga, Agencija je utvrdila da poduzetnik HT d.d. ima značajnu tržišnu snagu na navedenim mjerodavnim tržištima te da se mogao u značajnoj mjeri ponašati neovisno od svojih stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača na navedenim mjerodavnim tržištima, u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. i stavka 3. ZZTN.
Nadalje, Agencija je utvrdila da je poduzetnik T-Mobile d.o.o. na mjerodavnim tržištima:
1. tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i
2. tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske
imao tržišni udjel veći od 40 posto (prema podacima iz točke 10.3. i 10.4 obrazloženja ovog rješenja) te da se, temeljem te činjenice pretpostavlja kako se poduzetnik T-Mobile d.o.o., u smislu članka 15. stavka 3. ZZTN, nalazio u vladajućem položaju na navedenim mjerodavnim tržištima.
Pored navedenog, Agencija je za utvrđenje vladajućeg položaja poduzetnika T-Mobile d.o.o. u konkretnom postupku, u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. ZZTN, utvrđivala činjenice o čimbenicima temeljem kojih se utvrđuje značajna tržišna snaga poduzetnika T-Mobile d.o.o. na utvrđenim mjerodavnim tržištima javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u odnosu na stvarne ili moguće konkurente.
Pri tome su, a za potrebe ovog konkretnog predmeta, posebno analizirani čimbenici povezanosti poduzetnika T-Mobile d.o.o. s drugim poduzetnicima te poduzetnikovu sposobnost diktiranja tržišnih uvjeta s obzirom na njegovu ponudu. Promatrani predmetni ugovori odnose se na usluge koje poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nude ključnim korisnicima što su u pravilu veliki poduzetnici. Pri tome, utvrđeno je da poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., iako su nesporno zasebne pravne osobe, predstavljaju u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja jednog poduzetnika odnosno jedinstveni gospodarski subjekt. Naime, poduzetnik HT d.d. ima kontrolu nad poduzetnikom T-Mobile d.o.o., u smislu članka 5. ZZTN. Pri tome, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. imaju značajne komparativne prednosti na pojedinim mjerodavnim tržištima u odnosu na konkurente na istima. Sama činjenica da je riječ o prvom poduzetniku na tržištu daje značajnu komparativnu prednost u odnosu na konkurente. Kao jedinstveni gospodarski subjekt, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. prisutni su na svim segmentima telekomunikacijskog tržišta na teritoriju Republike Hrvatske. S druge strane, njihovi konkurenti, prisutni su na pojedinim tržištima. Sa stanovišta ponude usluga, jedino su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u mogućnosti ponuditi korisnicima javnu govornu uslugu u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, javnu govornu uslugu u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, telekomunikacijske usluge koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu i telekomunikacijsku uslugu zakupa vodova. Niti jedan drugi konkurent s pojedinih tržišta ne djeluje na svim segmentima telekomunikacijskog tržišta niti može ponuditi sve navedene usluge samostalno i konkurirati ponudama usluga koje pružaju poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
U ovom konkretnom predmetu, predmetni ugovori obuhvaćaju paket usluga koje, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., pružaju ključnim korisnicima. Sa stanovišta korisnika iz predmetnih ugovora, riječ je o velikim gospodarskim subjektima, kojima su za poslovanje neophodne sve usluge uređene ugovorima. Pri tome, veliki značaj za ključne korisnike predstavlja usluga zakupa vodova, s obzirom na kompleksnost poslovanja ključnih korisnika. Značaj ove usluge za ključne korisnike utvrđena je u analizi prihoda poduzetnika HT d.d. ostvarenog od ključnih korisnika iz koje je utvrđeno da je udjel ključnih korisnika u ukupnim prihodima poduzetnika HT d.d. značajan. Taj udjel raste pa je od 2003. godine s […] posto narastao na […] posto u 2006. godini. Pri tome na tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova poduzetnik HT d.d. ima vrlo visok tržišni udjel u cijelom promatranom razdoblju koji iznosi od [80-90] do [90-100] posto ovisno o godini promatranja, kao što je navedeno u točki 10.6. obrazloženja ovog rješenja.
Nadalje, u ovom konkretnom predmetu poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., sklapajući predmetne ugovore s ključnim korisnicima, koriste komparativne prednosti grupe kao i sinergijske učinke koji proizlaze iz činjenice objedinjavanja više usluga kroz ponudu paketa usluga. Takvo postupanje je samo po sebi dopušteno i pravo poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. jer se takvim pristupom, u pravilu, postižu pozitivni učinci iz korištenja ekonomije opsega u poslovanju.
S druge strane, objedinjavanje više usluga kroz ponudu paketa usluga kakvi su predmetni ugovori, u kojima se nude različite telekomunikacijske usluge u kojima HT d.d. i T-Mobile d.o.o. kao jedinstveni gospodarski subjekt imaju visoke tržišne udjele, dovodi i do sinergijskih učinaka na postizanje veće tržišne snage ova dva poduzetnika na pojedinim mjerodavnim tržištima nego što je tržišna snaga svakog od njih zasebno na pojedinim tržištima.
Slijedom navedenoga, Agencija je utvrdila da, u ovom konkretnom predmetu, poduzetnik T-Mobile d.o.o. ima značajnu tržišnu snagu na tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske. Poduzetnik T-Mobile d.o.o. u ovom konkretnom predmetu može se u značajnoj mjeri ponašati neovisno od svojih stvarnih konkurenata, potrošača i kupaca. S jedne strane, niti jedan drugi poduzetnik nije prisutan na svim navedenim mjerodavnim tržištima i ne može ponuditi sličan paket usluga ključnim korisnicima. S druge strane, ključni korisnici kao značajni korisnici svih utvrđenih usluga ne mogu kod ni jednog drugog poduzetnika supstituirati svoju potražnju uzimajući sve usluge. U ovom konkretnom predmetu, utvrđeno je da poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., koristeći sinergiju i tržišnu snagu grupe prelijevaju tržišnu snagu i koriste komparativne prednosti s onih mjerodavnih tržišta na kojima se u značajnoj mjeri mogu ponašati neovisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača na ona tržišta na kojima se ne mogu u značajnoj mjeri neovisno ponašati.
Agencija je utvrdila da su na mjerodavnim tržištima iz segmenta tržišta pokretnih telekomunikacijskih mreža bila prisutna tri konkurenta. Pored poduzetnika T-Mobile d.o.o., na mjerodavnim tržištima djeluju poduzetnici VIPnet d.o.o. i Tele2 d.o.o. Poduzetnik VIPnet d.o.o. prisutan je na mjerodavnim tržištima od 1999. godine. Poduzetnik Tele2 d.o.o. počeo je ostvarivati prihode tek u drugoj polovici 2005. godine. S obzirom da je promatrano razdoblje u ovom slučaju od 2003. do 2006. godine, utvrđeno je da su, u značajnom dijelu promatranog razdoblja, na tržištu bili prisutni samo poduzetnici T-Mobile d.o.o. i VIPnet d.o.o., a poduzetnik Tele2 d.o.o. u drugom dijelu promatranog razdoblja.
Tržišni udjel poduzetnika T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike iznosio između [50-60] i [50-60] posto u promatranom razdoblju, kao što je navedeno u točki 10.3. obrazloženja ovoga rješenja. Tržišni udjel poduzetnika VIPnet d.o.o. na istom tržištu iznosio je između [40-50] i [40-50] posto, kao što je navedeno u točki 10.3. obrazloženja ovoga rješenja.
Nadalje, tržišni udjel poduzetnika T-Mobile d.o.o. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike iznosio je između [55-65] i [55-65] posto u promatranom razdoblju ovisno o pojedinoj godini, kao što je to navedeno u točki 10.4. obrazloženja ovoga rješenja. Tržišni udjel poduzetnika VIPnet d.o.o. na istom tržištu iznosio je između [35-45] i [35-45] posto, kao što je to navedeno u točki 10.4. obrazloženja ovoga rješenja.
Agencija je, nadalje, utvrdila da je ulazak poduzetnika na tržište i broj konkurenata na istima određen činjenicom postojanja pravne i činjenične zapreke pristupa tržištu. Pravna i činjenična zapreka pristupa tržištu očituje se u činjenici da je, za ulazak na tržište, potrebno dobiti koncesiju od strane nadležnih tijela državne uprave. Među ostalima, utvrđeno je da je razlog tome ograničenost resursa, s obzirom na radiofrekvencijski spektar.
S obzirom na karakter mjerodavnih tržišta, Agencija je utvrdila da je riječ o rastućim tržištima s izrazitim rastom ukupno ostvarenih prihoda poduzetnika koji djeluju na istima tijekom pojedinih godina.
Slijedom navedenog, Agencija je, u ovom konkretnom predmetu, utvrdila da se poduzetnik T-Mobile d.o.o., na mjerodavnim tržištima javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske, nalazio u vladajućem položaju u razdoblju od 2003. do 2006. godine., u smislu članka 15. stavka 1. i 3. ZZTN.

16. PRAVNA ANALIZA OKVIRNIH UGOVORA O PRUŽANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Agencija je izvršila uvid u tridesetijedan (31) dostavljeni Okvirni ugovor, od čega je u dvadesetitri (23) Okvirna ugovora utvrdila ograničavajuće odredbe i to kako slijedi:
1. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/805-005/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane, od 13. studenog 2003.
Ugovor je prestao važiti 13. studenoga 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog ugovora pružati poduzetniku […], u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a poduzetnik […] će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi.«
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga poduzetniku […] ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, poduzetnik […] će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude zatražiti od HT ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti poduzetniku […] u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti. Poduzetnik […] se obvezuje prihvatiti ponudu HT, ako cijena koju ponudi HT bude jednaka ili niža od cijene koju je ponudio drugi davatelj usluga, i ako kvaliteta usluge koju ponudi HT bude jednaka ili bolja od one koju je ponudio drugi davatelj usluga. Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 15 dana od dana obavijesti poduzetnika […], poduzetnik […] može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljih privola od strane HT.«
Članak 2.8. koji glasi:
»[…] ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za ovaj Ugovor i pod uvjetom da se ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega« znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje […], HT konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od […] tijekom prethodne godine od svake telekomunikacijske usluge navedene u članku 2.1.#clanak21 ovog Ugovora kao ni više od 10% od ukupnog iznosa kojeg […] plaća za telekomunikacijske usluge u dotičnoj godini.
[…] se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT d.d. konkurenti.«
2. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane, od 28. studenog 2003.
Ugovor je prestao važiti 28. studenoga 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog ugovora pružati […] u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a […] će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi.«
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako […] ima mogućnost korištenja novih specifičnih usluga nekog drugog davatelja usluga, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, obvezuje se, u roku od tjedan dana od saznanja za tu mogućnost, zatražiti od HT-a uvjete pod kojima joj HT može, ukoliko ima za to mogućnosti, pružati takve usluge (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično). HT se obvezuje svoj odgovor dostaviti […] u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti […], uz preuzimanje obveze za realizaciju predmetne usluge u roku od 60 dana od prihvaćanja ponude.
Ako HT ne prihvati ponudu u roku iz prethodnog stavka, Korisnik […] može koristiti takvu uslugu od nekog drugog davatelja usluge, bez ikakvih daljnjih privola od strane HT-a.«
Članak 2.8. koji glasi:
»[…] ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za ovaj Ugovor i pod uvjetom da se ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega« znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od […] tijekom prethodne godine od svake telekomunikacijske usluge navedene u st. 2.1. ovog članka, kao ni više od 10% od ukupnog iznosa koji […] plaća za telekomunikacijske usluge u dotičnoj godini.«
Članak 2.10. koji glasi:
»[…] se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, u smislu članka 2.8.#clanak28 ovog Ugovora.«
2.1. Dodatak 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 20. prosinca 2003.
Ugovor je prestao važiti 20. prosinca 2006.
Članak 7.3. koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Dodatka obvezuje u poslovanju s HT-om prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od HT-a, sukladno odredbama Okvirnog ugovora.«
2.2. Aneks Okvirnog ugovora i Dodatka 4. Okvirnog ugovora za pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/404-001/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […] i […], s druge strane od 1. siječnja 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile d.o.o. za vrijeme trajanja Okvirnog ugovora pružati Ključnom poslovnom korisniku u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a sukladno zahtjevima Ključnog poslovnog korisnika, koje će isti koristiti u skladu sa svojim potrebama te poštujući odredbe ovog Okvirnog ugovora.«
3. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-503-011/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 4. prosinca 2003.
Ugovor je prestao važiti 4. prosinca 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog ugovora pružati Ključnom poslovnom korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a Ključni poslovni korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi.«
Odredba je izvan snage, od 1. studenoga 2006.
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga Ključnom poslovnom korisniku ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, ključni poslovni korisnik će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti HT o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično) te će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti Ključnom poslovnom korisniku u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika. Ključni poslovni korisnik se obvezuje prihvatiti ponudu HT-a, ako odnos cijene i kvalitete usluge koju ponudi HT bude povoljniji od odnosa cijene i kvalitete usluga koju ponudi drugi davatelj usluga, te ako HT preuzme obvezu da će dotičnu uslugu realizirati u roku od 60 dana od prihvaćanja ponude. Odnos cijene i kvalitete takve usluge će, u slučaju potrebe, Ključni poslovni korisnik i HT zajednički definirati.
Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika, Ključni poslovni korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljih privola od strane HT-a.«
Odredba je izvan snage, od 1. studenoga 2006.
Članak 2.10. koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga bez štete za ovaj ugovor i pod uvjetom da ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega« znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od Ključnog poslovnog korisnika tijekom prethodne godine od svih telekomunikacijskih usluga navedenih u članku 2.1.#clanak21 ovog Ugovora, kao ni više od 10% po pojedinoj telekomunikacijskoj usluzi navedenoj u članku 2.1. u dotičnoj godini.«
Odredba je izvan snage, od 1. studenoga 2006.
Članak 2.11. koji glasi:
Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, pod uvjetom da na taj način Ključni korisnik ne krši odredbe ugovora o korištenju telekomunikacijskih usluga s drugim pružateljima usluga. U svakom slučaju, Ključni poslovni korisnik se obvezuje izvijestiti HT o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga, pruženih mu od strane HT-ovih konkurenata, u smislu članka 2.#clanak210.#clanak10 ovog Ugovora.
Odredba je izvan snage, od 1. studenoga 2006.
4. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-502-007/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 16. prosinca 2003.
Ugovor je prestao važiti 16. prosinca 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati […], u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a […] će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Odredba je brisana 27. rujna 2006.
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga […] ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, […] će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti HT o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično), te će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti […] u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti […]. […] se obvezuje prihvatiti ponudu HT-a, ako omjer cijene i kvalitete usluge koju ponudi HT bude jednak ili povoljniji od omjera cijene i kvalitete usluge koju je ponudio drugi davatelj usluga, te ako HT preuzme obvezu da će dotičnu uslugu realizirati u roku od 45 dana od prihvaćanja ponude. Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti […], […] može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljnjih obveza prema HT-u.«
Odredba je brisana 27. rujna 2006.
Članak 2.9. koji glasi:
»[…] ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga bez štete za ovaj Ugovor i pod uvjetom da ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega« znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od […] tijekom prethodne godine od svih telekomunikacijskih usluga navedenih u stavku 2.1. ovog članka, kao ni više od 10% od ukupnog iznosa koje […] plaća za telekomunikacijske usluge u dotičnoj godini.
Ukoliko […] do 1. 9. 2004. započne koristiti od HT-a telekomunikacijske usluge koje u trenutku sklapanja ovog Ugovora koristi od drugog davatelja telekomunikacijskih usluga, ugovorne strane će pregovarati o dodatnim popustima za predmetne telekomunikacijske usluge. Visina i opseg popusta će se utvrditi aneksom ovog Ugovora. Usluge drugih davatelja telekomunikacijskih usluga koje […] koristi u trenutku potpisivanja ovog Ugovora kao i one za koje ugovorne strane dogovore prijelazni period korištenja, ne ulaze u kvotu »telekomunikacijskih usluga ograničenog opsega.«
Odredba je brisana 27. rujna 2006.
Članak 2.10. koji glasi:
»[…] se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, odnosno obvezuje se izvijestiti HT o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga, pruženih od strane HT-ovih konkurenata, u smislu st. 2.9. ovog članka.«
Odredba je brisana 27. rujna 2006.
5. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-506-012/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 18. veljače 2004.
Ugovor je prestao važiti 18. veljače 2007.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati […], u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a […] će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga […] ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, […] će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti HT o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično), te će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti […] u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika. […] se obvezuje prihvatiti ponudu HT-a, ako odnos cijene i kvalitete usluge koju ponudi HT bude jednaka ili niža od cijene koju je ponudio drugi davatelj usluga ili ako kvaliteta usluge koju ponudi HT bude povoljniji ili isti od odnosa cijene i kvalitete usluge koju je ponudio drugi davatelj usluga, te ako HT preuzme obvezu da će dotičnu uslugu realizirati u roku od 60 dana od prihvaćanja ponude. Odnos cijene i kvalitete takve usluge će, u slučaju potrebe […] i HT naknadno zajednički definirati. Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti […], […] može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljnjih privola od strane HT-a.«
Članak 2.10. koji glasi:
»[…] ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za ovaj Ugovor i pod uvjetom da ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega« znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od […] tijekom prethodne godine od svih telekomunikacijskih usluga navedenih u st. 2.1. ovog članka, kao ni više od 10% po pojedinoj telekomunikacijskoj usluzi navedenoj u st.2.1. ovog članka u dotičnoj godini.«
Članak 2.11. koji glasi:
»[…] se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, pod uvjetom da na taj način […] ne krši odredbe ugovora o korištenju telekomunikacijskih usluga s drugim pružateljima usluga. U svakom slučaju, […] se obvezuje izvijestiti HT o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga, pruženih mu od strane HT-ovih konkurenata, u smislu st. 2.10 ovog članka.«
5.1. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-001-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34, s jedne strane, te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 29. lipnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
6. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-603-001/2004 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 11. veljače 2004.
Ugovor je prestao važiti 11. veljače 2007.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati […], u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a […] će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga […] ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, […] će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti HT o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično), te će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti […] u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti […]. […] se obvezuje prihvatiti ponudu HT-a, ako cijena koju ponudi HT bude jednaka ili niža od cijene koju je ponudio drugi davatelj usluga ili ako kvaliteta usluge koju ponudi HT bude jednaka ili bolja od one koju je ponudio drugi davatelj usluga, te ako HT preuzme obvezu da će predmetnu uslugu realizirati u roku od 60 dana od prihvaćanja ponude. Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti […], […] može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljnjih privola od strane HT-a.«
Članak 2.8. koji glasi:
»[…] ima pravo, radi poslovnih ili sigurnosnih razloga, koristiti telekomunikacijske usluge, ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za ovaj Ugovor i pod uvjetom da ne krše ostale odredbe ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, termin »telekomunikacijske usluge ograničenog opsega« znači telekomunikacijske usluge za čije pružanje HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi 5% od godišnjeg prihoda što ga je HT ostvario od […] tijekom prethodne godine od svake telekomunikacijske usluge navedene u st. 2.1. ovog članka, kao ni više od 10% od ukupnog iznosa koji […] plaća za telekomunikacijske usluge u dotičnoj godini.«
Članak 2.9. koji glasi:
»[…] se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, u smislu članka 2.8.#clanak28 ovog Ugovora.«
7. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-305-001/2004 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 24. ožujka 2004.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati Ključnom poslovnom korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a ključni poslovni korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi.«
Odredba je izmijenjena 10. ožujka 2006.
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga Ključnom poslovnom korisniku ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, Ključni poslovni korisnik će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti HT o uvjetima spomenute ponude (kvaliteta i razina usluge, cijena i slično) te će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti Ključnom poslovnom korisniku u roku od 20 dana od zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika. Ključni poslovni korisnik se obvezuje prihvatiti ponudu HT-a, ako cijena koju ponudi HT bude jednaka ili niža od cijene ili ako kvaliteta usluge koju ponudi HT bude jednaka ili bolja od one koju je ponudio drugi davatelj usluga, te ako HT preuzme obvezu da će dotičnu uslugu realizirati u roku od 45 dana od prihvaćanja ponude.
Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 20 dana od dana zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika, ključni poslovni korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljih privola od strane HT-a.«
Odredba je brisana 10. ožujka 2006.
Članak 2.11. koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Ugovora obvezuje obavijestiti HT o korištenju svake telekomunikacijske usluge koju mu pružaju HT-ovi konkurenti, pod uvjetom da na taj način Ključni korisnik ne krši odredbe ugovora o korištenju telekomunikacijskih usluga s drugim pružateljima usluga. U svakom slučaju, Ključni poslovni korisnik se obvezuje izvijestiti HT o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga, pruženih mu od strane HT-ovih konkurenata, u smislu članka 2.9. ovog članka.«
Odredba je brisana 10. ožujka 2006.
8. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-1004-001/2004 (SN-3059/04) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 17. rujna 2004.
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga KORISNIKU ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, KORISNIK će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude obavijestiti PRUŽATELJA o zaprimanju ponude, te će zatražiti od PRUŽATELJA ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga.
PRUŽATELJ se obvezuje svoju ponudu dostaviti KORISNIKU u roku od dvadeset i pet (25) dana od zaprimanja obavijesti.
KORISNIK će PRUŽATELJEVU ponudu za specifične nove usluge vrednovati i prihvatiti u slučaju ispunjena uvjeta opisanih u st. 2.9. ovog članka. U slučaju da PRUŽATELJEVA ponuda ne ispunjava uvjete opisane u st. 2.9. ovog članka KORISNIK može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge.«
Posljednje dvije rečenice odredbe, brisane su 29. lipnja 2006.
Članak 2.7. koji glasi:
»KORISNIK se obvezuje obavijestiti PRUŽATELJA o korištenju telekomunikacijskih usluga koje mu pružaju PRUŽATELJEVI konkurenti, kako je određeno ovim Okvirnim ugovorom.«
Odredba je brisana 29. lipnja 2006.
Članak 2.9. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da u slučaju da KORISNIK zaprimi ponudu od drugog davatelja telekomunikacijskih usluga za sve priključke i sve telekomunikacijske usluge (koje se odnose na pojedine točke a), b), c) i d) iz st. 2.2. ovog članka ili sve točke zajedno) koje KORISNIK u tom trenutku koristi od PRUŽATELJA i koja je za KORISNIKA financijski za više od (10%) povoljnija od financijskih uvjeta definiranih ovim Okvirnim ugovorom, KORISNIK može zahtijevati korekciju financijskih uvjeta definiranih ovim Okvirnim ugovorom i/ili posebnim ugovorima. Prilikom procjene ponude drugog davatelja usluga KORISNIK se obvezuje uzeti u obzir i ostale parametre Okvirnog ugovora kao što je SLA ugovor, vrijeme trajanja Okvirnog ugovora, ugovorne kazne, naknade štete i sl. U tom slučaju KORISNIK će obavijestiti PRUŽATELJA o zaprimljenoj ponudi (bez obveze davanja ponuditelja) u roku od sedam (7) dana nakon primitka takve ponude i zahtijevati od PRUŽATELJA poboljšanje financijskih uvjeta iz ovog Okvirnog ugovora. Ukoliko PRUŽATELJ ne dostavi KORISNIKU ponudu koja je jednaka ili najviše do 10% nepovoljnija od ponude drugog davatelja usluga i u roku od dvadeset i pet (25) dana od zaprimanja zahtjeva, KORISNIK može raskinuti predmetni Posebni ugovor (ako se radi o pojedinim uslugama koje su predmet Posebnog ugovora definiranim st,. 2.2.2 ovog članka)) li Okvirni ugovor (ako se radi o svim telekomunikacijskim uslugama definiranim st. 2.1. ovog članka) bez ikakvih štetnih posljedica za KORISNIKA. KORISNIK jamči da će prilikom obavješćivanja PRUŽATELJA o prispjeloj ponudi poštovati odredbe ovog stavka, a ako se, i neovisno o tome bilo kada utvrdi drugačije, PRUŽATELJ zadržava pravo raskinuti ovaj Okvirni ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom, a KORISNIK se obvezuje naknaditi PRUŽATELJU stvarnu štetu u visini od 35% od fakturiranog računa (po točkama a), b), c) i d) stavka 2.1. ovog članka, skupno ili zasebno, ovisno o tome na što se ponuda odnosi) za cijelu prethodnu godinu u odnosu nagodinu u kojoj je nastala šteta.«
Odredba je brisana 29. lipnja 2006.
8.1. Poseban ugovor 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4/1004-001/2004 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži (SN-3059/04-4) sklopljen između HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 17. rujna 2004.
Članak 7.3. koji glasi:
»KORISNIK se temeljem ovog Posebnog ugovora obvezuje u poslovanju s PRUŽATELJEM prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od PRUŽATELJA, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.«
9. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga HT broj FLM5-301-001/2005 ([…] br. 866/05) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 9. veljače 2005.
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga Korisniku ponudi specifične nove usluge (zamjenske), koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, Korisnik će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. Ako je HT u mogućnosti ponuditi zatraženu ili sličnu uslugu koja odgovara potrebama Korisnika, HT će ponuditi istu u roku od 45 dana po zaprimanju zahtjeva za navedenom uslugom od strane Korisnika te u daljnjem roku od 45 dana započeti s pružanjem iste. Iznimno, u slučaju tehničke složenije usluge čiju implementaciju Korisnik zahtjeva na području cijele Republike Hrvatske, ugovorne strane će se suglasiti po produljenju navedenog roka od 45 dana predviđenog za početak pružanja predmetne usluge, a koji neće biti duži od narednih 45 dana. Ukoliko implementacija kod Korisnika takve specifične (zamjenske) usluge HT–a dovede do promjene količina pojedinačnih pretplatničkih ugovora određenih usluga primjenjivat će se odredbe iz priloga 2 ovog Okvirnog Ugovora. U slučaju da HT u roka ovima definiranim odredbama ovog članka ne ponudi specifičnu novu uslugu (zamjensku) koju je ponudio drugi davatelj usluge, Korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge (zamjenske)zamjenjuje određene usluge HT-a iz članka 2.1. Okvirnog Ugovora, Korisnik može otkazati daljnje korištenje takvih usluga HT-a u opsegu koji je potreban za uspostavu nove specifične usluge. U tom slučaju Korisnik je suglasan HT-u platiti razliku između pune cijene i cijene sa svim odobrenim popustima za usluge koje se otkazuju (u prvoj godini 75% razlike, u drugoj godini 50% razlike, u trećoj godini 25% razlike), a koje su se koristile do tog trenutka i bile obuhvaćene odredbama ovog ugovora kao i Posebnih ugovora.«
9.1. Poseban ugovor 4. Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-301-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 1. listopada 2005.
Članak 7.3. koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Posebnog Ugovora obvezuje u poslovanju s Pružateljem usluge prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od Pružatelja usluga, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.«
Odredba je izvan snage, od 20. studenoga 2006.
10. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-905-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 24. svibnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će se nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
Odredba je izvan snage, od 29. prosinca 2006.
10.1. T-Mobile Dodatak Okvirnog ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-905-001/2005 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 te […] od 24. svibnja 2005.
Članak 7.3. koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Dodatka obvezuje u poslovanju s Pružateljem usluge prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od Pružatelja usluga, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.«
11. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1006-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […] i […], s druge strane od 30. lipnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
12. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-505-007/2003 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34 i HT mobilnih komunikacija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23,s jedne strane, te […], s druge strane, od 2. siječnja 2004.
Ugovor je prestao važiti 2. siječnja 2007.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati Ključnom poslovnom korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Ključni poslovni korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga Ključnom poslovnom korisniku ponudi specifične nove usluge, koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom, Ključni poslovni korisnik će u roku od tjedan dana od primitka takve ponude zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. HT se obvezuje svoju ponudu dostaviti Ključnom poslovnom korisniku u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika. Ključni poslovni korisnik se obvezuje pregovarati s HT-om o predmetnoj ponudi te prihvatiti ponudu HT-a, ako odnos cijene i kvalitete usluge koju ponudi HT bude jednak ili povoljniji od odnosa cijene i kvalitete usluga koju je ponudio drugi davatelj usluga. Odnos cijene i kvalitete usluge će zajednički odrediti HT i Ključni poslovni korisnik. U slučaju prihvaćanja ponude HT-a, HT se obvezuje dotičnu uslugu realizirati u roku od 45 dana od prihvaćanja ponude. Ako HT ne dostavi svoju ponudu u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti Ključnog poslovnog korisnika, Ključni poslovni korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluge bez ikakvih daljih privola od strane HT-a te se na ovakve usluge drugih davatelja neće primjenjivati odredba st. 2.11. ovog članka.«
12.1. Dodatak 4. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj C4-505-007/2003 za pružanje javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži sklopljen između T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23 i […] od 1. prosinca 2004.
Članak 7.3. koji glasi:
»Ključni poslovni korisnik se temeljem ovog Dodatka obvezuje u poslovanju s Pružateljem usluge prilikom uočenih potreba za uslugama u pokretnim mrežama zatražiti ponudu od Pružatelja usluga, sukladno odredbama Okvirnog Ugovora.«
12.2. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-002-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 te […] od 30. srpnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
13. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 30. rujna 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Odredba je brisana bez oznake datuma, a u svezi rješenja o privremenoj mjeri (UP/I 030-02/2006-01/55, urbroj: 580-05-05-26-1, od 7. rujna 2006.)
14. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-204-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 5. listopada 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
15. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-304-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 17. listopada 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Odredba je brisana 19. veljače 2007.
16. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-602-004/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
17. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-914-010/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
18. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-803-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
19. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1002-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
20. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1103-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
21. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-202-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 22. prosinca 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
22. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 144/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 te […] od 25. veljače 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora sve telekomunikacijske usluge koje HT d.d. trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
23. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora sve telekomunikacijske usluge koje HT d.d. trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
Od gore navedenih odredbi Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, ograničavajuće odredbe su još uvijek na snazi u sljedećim ugovorima:
1. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-001-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, A. Hebranga 32-34, s jedne strane, te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 29. lipnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje se trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
2. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga HT broj FLM5-301-001/2005 ([…] br. 866/05) sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 9. veljače 2005.
Članak 2.3. koji glasi:
»Ako neki drugi davatelj usluga Korisniku ponudi specifične nove usluge (zamjenske), koje nisu obuhvaćene ovim Okvirnim ugovorom, Korisnik će zatražiti od HT-a ponudu istih ili usporedivih usluga prije no što prihvati ponudu drugog davatelja usluga. Ako je HT u mogućnosti ponuditi zatraženu ili sličnu uslugu koja odgovara potrebama Korisnika, HT će ponuditi istu u roku od 45 dana po zaprimanju zahtjeva za navedenom uslugom od strane Korisnika te u daljnjem roku od 45 dana započeti s pružanjem iste. Iznimno, u slučaju tehničke složenije usluge čiju implementaciju Korisnik zahtjeva na području cijele Republike Hrvatske, ugovorne strane će se suglasiti po produljenju navedenog roka od 45 dana predviđenog za početak pružanja predmetne usluge, a koji neće biti duži od narednih 45 dana. Ukoliko implementacija kod Korisnika takve specifične (zamjenske) usluge HT –a dovede do promjene količina pojedinačnih pretplatničkih ugovora određenih usluga primjenjivat će se odredbe iz priloga 2 ovog Okvirnog Ugovora. U slučaju da HT u roka ovima definiranim odredbama ovog članka ne ponudi specifičnu novu uslugu (zamjensku) koju je ponudio drugi davatelj usluge, Korisnik može prihvatiti ponudu drugog davatelja usluga za nove specifične usluge (zamjenske)zamjenjuje određene usluge HT-a iz članka 2.1. Okvirnog Ugovora, Korisnik može otkazati daljnje korištenje takvih usluga HT-a u opsegu koji je potreban za uspostavu nove specifične usluge. U tom slučaju Korisnik je suglasan HT-u platiti razliku između pune cijene i cijene sa svim odobrenim popustima za usluge koje se otkazuju (u prvoj godini 75% razlike, u drugoj godini 50% razlike, u trećoj godini 25% razlike), a koje su se koristile do tog trenutka i bile obuhvaćene odredbama ovog ugovora kao i Posebnih ugovora.«
3. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1006-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […],[…],[…],[…] i […], s druge strane od 30. lipnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
4. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-501-002-2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 te […] od 30. srpnja 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
5. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1005-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 30. rujna 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
6. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-204-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 5. listopada 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
7. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-602-004/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
8. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-914-010/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
9. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-803-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
10. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1002-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
11. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-1103-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], s druge strane od 1. studenog 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
12. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj FLM5-202-001/2005 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te […], […], […], […], […] i […], s druge strane od 22. prosinca 2005.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT i T-Mobile za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora, sve telekomunikacijske usluge koje HT i T-Mobile trenutno nude ili će nuditi na tržištu.«
13. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 144/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 te […] od 25. veljače 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora sve telekomunikacijske usluge koje HT d.d. trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«
14. Okvirni ugovor o pružanju telekomunikacijskih usluga broj 145/02/2006 sklopljen između HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 i T-Mobile Hrvatska d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 23, s jedne strane te poduzetnika […], od 21. veljače 2006.
Članak 2.2. koji glasi:
»Ugovorne strane su suglasne da će HT za vrijeme trajanja ovog Okvirnog ugovora pružati Korisniku, u skladu sa svojim mogućnostima, sve telekomunikacijske usluge koje HT trenutno nude ili će nuditi na tržištu, a Korisnik će koristiti, u skladu sa svojim potrebama i odredbama ovog Okvirnog ugovora sve telekomunikacijske usluge koje HT d.d. trenutno nudi ili će nuditi na tržištu.«

17. ZLOUPORABA VLADAJUĆEG POLOŽAJA PODUZETNIKA HT d.d. I NJEGOVOG POVEZANOG DRUŠTVA T-MOBILE d.o.o.

Pravnom analizom citiranih odredbi predmetnih Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, navedeni pod točkom 16. obrazloženja ovoga rješenja, koje su sklapali poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., Agencija je utvrdila da je riječ o ograničavajućim odredbama s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a koje se s obzirom da ih je drugoj ugovornoj strani u predmetnim Okvirnim ugovorima nametnuo poduzetnik u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, smatraju teškim ograničenjima tržišnog natjecanja, odnosno nametanjem dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora, kojima su rečeni poduzetnici zlouporabili vladajući položaj na utvrđenim mjerodavnim tržištima u ovom postupku, u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN.
Agencija je utvrdila da su poduzetnik HT d.d. i poduzetnik T-Mobile d.o.o., u razdoblju od 13. studenoga 2003. do danas, sklapali s korisnicima usluga, Okvirne ugovore o pružanju telekomunikacijskih usluga s odredbama u bitnome sljedećeg sadržaja:
1) kojima se druga ugovorna strana (dalje: Korisnik) obvezuje obavijestiti poduzetnika HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnika T-Mobile d.o.o., u roku uređenom u ugovoru, o ponudi specifičnih novih usluga koje nisu obuhvaćene tim Okvirnim ugovorima, a koju je isti dobio od drugog poduzetnika-pružatelja telekomunikacijskih usluga (dalje: konkurent). Korisnik, se obvezuje prihvatiti ponudu poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ako cijena koju ponudi poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., bude jednaka ili niža od cijene koju je ponudio njihov konkurent i ako kvaliteta usluge koju ponudi poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., bude jednaka ili bolja od one koju je ponudio njihov konkurent,
2) kojima se Korisnik obvezuje zatražiti od poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ponudu specifičnih novih usluga (zamjenskih) koje nisu obuhvaćene predmetnim Okvirnim ugovorima, a koje su istome ponuđene od konkurenta, u roku uređenom predmetnim ugovorima. Neovisno o odnosu cijene i kvalitete predmetne ponude, Korisnik može prihvatiti ponudu konkurenta, samo ukoliko poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., u rokovima određenim ugovorom, ne ponudi specifičnu novu uslugu (zamjensku) koju su ponudili njihovi konkurenti. U tom slučaju, Korisnik se obvezuje poduzetniku HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., platiti razliku između pune cijene i cijene sa svim odobrenim popustima za usluge koje se otkazuju, a koje su se koristile do tog trenutka i bile obuhvaćene predmetnim ugovorima,
3) kojima se Korisnik, bez štete za predmetni ugovor dopušta korištenje postojećih telekomunikacijskih usluga i od konkurenata, a isključivo radi poslovnih ili sigurnosnih razloga (»telekomunikacijske usluge ograničenog opsega«). »Telekomunikacijske usluge ograničenog opsega«, određene su kao telekomunikacijske usluge za čije pružanje konkurent, ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi određeni postotak od godišnjeg prihoda što ga je poduzetnik HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ostvario od Korisnika tijekom prethodne godine od svake pojedine telekomunikacijske usluge, kao ni više od određenog postotka koji Korisnik plaća za sve telekomunikacijske usluge u određenoj godini,
4) kojima se Korisnik obvezuje izvijestiti poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o. o postotku korištenja telekomunikacijskih usluga pruženih od konkurenata,
5) kojima se Korisniku nude dodatni popusti ukoliko u određenom roku započne koristiti telekomunikacijske usluge od poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., a koje u trenutku sklapanja predmetnih Okvirnih ugovora koristi od konkurenta i
6) kojima se Korisnik obvezuje koristiti sve telekomunikacijske usluge koje poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o, nude ili će nuditi na tržištu.
17.1. Ugovorne obveze opisane pod 1) – 5) točke 17. obrazloženja ovoga rješenja, predstavljaju teško ograničavanje tržišnog natjecanja, u doktrini prava tržišnog natjecanja, poznato pod pojmom: »engleska klauzula«. Kao posebno ograničavajuću, Agencija je utvrdila »englesku klauzulu«, određenu na način kojom se korisniku usluge odobravaju dodatne pogodnosti (npr. u obliku popusta) ili koja se odnosi na otkrivanje podataka vezanih uz prihode konkurenata.
Posebno je ograničavajuća ugovorna odredba opisana pod 2) točke 17. obrazloženja ovoga rješenja, koja je još uvijek na snazi, a kojom se korisnik usluge, obvezuje prihvatiti ponudu poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ukoliko je ista dana u ugovorom određenom roku. Iz opisane odredbe proizlazi kako je korisnik usluga, obvezan prihvatiti ponudu poduzetnika HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., ukoliko je ista dana u ugovorom određenom roku, u svakom slučaju pa i u slučaju kada je cijena, odnosno kvaliteta rečene usluge (riječ je o novim uslugama -zamjenskim koje nisu obuhvaćene predmetnim ugovorima), nepovoljnija od ponude konkurenta.
Ugovaranjem »engleske klauzule« u predmetnim Okvirnim ugovorima, poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. nametnuli su korištenje telekomunikacijskih usluga koje pružaju ugovornim stranama i time ograničili tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima.
Rečena odredba za korisnike usluga, ima isti učinak kao i obveza nenatjecanja, osobito kada korisnik usluge mora poduzetniku HT d.d. i njegovom povezanom društvu, poduzetniku T-Mobile d.o.o., otkriti podatke o alternativnom izvoru nabave (ime tog dobavljača).
Obveza otkrivanja ponude sadržana u »engleskoj klauzuli«, a koja se posebno odnosi na ime konkurenta ima za posljedicu ograničavanje tržišnog natjecanja, budući da konkurenti nemaju interes davati ponudu korisniku usluge, ukoliko će potom isti, ponudu otkriti konkurentu. Rečeno je posebno značajno za mjerodavna tržišta na kojem postoji manji broj tržišnih konkurenata.
Nametanje određene količine usluga korisniku predstavlja ograničavanje tržišnog natjecanja, pri čemu su obveze, dogovorene između pružatelja i korisnika usluga, takve da korisnik usluge mora u velikoj mjeri usredotočiti svoju nabavu na jednog pružatelja usluga.
Ugovaranje »engleske klauzule« od strane poduzetnika u visokom vladajućem položaju ima u pravilu negativne učinke na tržišno natjecanje, koji se očituju na način da, drugi dobavljači na tom tržištu ne mogu uopće ili ne mogu u dovoljnoj mjeri pružati usluge korisnicima tih usluga što dovodi do ograničavanja tržišnog natjecanja između različitih robnih marki proizvoda, odnosno usluga konkurentnih dobavljača (tzv. inter-brand ograničavanje tržišnog natjecanja).
»Engleska klauzula« u predmetnim ugovorima usko je vezana uz obvezu korisnika usluge da većinu ili sve svoje potrebe za uslugom nabavlja od poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o., posebno, ako korisnik usluge mora otkriti tko je učinio bolju ponudu. Pri tome je važno naglasiti činjenicu kako je Agencija uvidom u pojedine predmetne Okvirne ugovore nesporno utvrdila kako u slučaju kršenja opisane obveze HT d.d. i T-Mobile d.o.o. mogu, bez štete za ugovor, jednostrano smanjiti visinu posebnih popusta. Rečeno za cilj ima zatvaranje mjerodavnog tržišta za konkurente i nemogućnost prodaje proizvoda/davanje usluge različite robne marke konkurenata poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., što ima za posljedicu ograničavanje tržišnog natjecanja i ograničenje između različitih robnih marki (inter-brand) konkurenata poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
Ugovaranje »engleske klauzule« u konkretnom slučaju predstavlja teško ograničavanje tržišnog natjecanja, posebno kada se uzme u obzir činjenica kako je poduzetnik HT d.d. poduzetnik koji je bivši monopolist, otprije prisutan na tržištu i djeluje na tržištu, za razliku od novih (potencijalnih) ili stvarnih tržišnih takmaca koji tek pristupaju tržištu ili su tek u zadnje vrijeme prisutni na tržištu.
Poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., radi zadržavanja svog dosadašnjeg tržišnog položaja i tržišnog udjela ugovaranjem »engleske klauzule«, stvorili su zapreke pristupu tržištu stvarnim i potencijalnim tržišnim takmacima.
Vjerojatnost da će konkurentni dobavljači biti isključeni veća je, što su konkurenti slabiji od dobavljača koji primjenjuje obvezu nenatjecanja.
Poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. sklopili su predmetne Okvirne ugovore koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja s većim brojem korisnika usluga koji su njihovi ključni poslovni korisnici. Riječ je o ugovornim odredbama o obvezi nenatjecanja što ima za posljedicu isključenje s tržišta potencijalnih ponuđača koji ulaze na mjerodavna tržišta, odnosno ograničavanje tržišnog natjecanja.
Pri tome potrebno je naglasiti da je zatvaranje tržišta, a time i ograničavanje tržišnog natjecanja veće, što je količina usluga veća.
Ovo je posebno značajno, kada se uzme u obzir činjenica da su telekomunikacijske usluge, koje su predmet Okvirnih ugovora opružanju telekomunikacijskih usluga, određene na način: »…usluge koje T-HT pruža…bilo kao T-HT ili kao T-HT-ovo društvo kćer, a na koje je T-HT prenio ili na koje će T-HT…prenijeti neku od telekomunikacijskih djelatnosti…«
17.2. Ugovornom obvezom opisanom pod 6) točke 17. obrazloženja ovoga rješenja, poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., zlouporabili su i dalje zlouporabljuju vladajući položaj na mjerodavnim tržištima na način da su koristili i dalje koriste vladajući položaj kako bi obvezali ugovornu stranu (korisnika usluge) da koristi sve sadašnje i buduće telekomunikacijske usluge koje nude ili će nuditi poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
U opisanoj ugovornoj odredbi pod 6) točke 17. obrazloženja ovoga rješenja, nije sporna činjenica da poduzetnici HT d.d., odnosno T-Mobile d.o.o., nude ili će nuditi sve telekomunikacijske usluge, već je sporna obveza druge ugovorne strane kojoj se time ograničava pravo da samostalno odabere u kojem opsegu i od kojeg pružatelja usluga će zadovoljiti svoje potrebe za telekomunikacijskim uslugama. Posebno je sporan izričaj opisane ugovorne odredbe u predmetnim ugovorima u kojima se korištenje telekomunikacijskih usluga od konkurenata vezuje uz određene financijske sankcije.
Rečeno je sadržano i u definiciji telekomunikacijskih usluga u predmetnim ugovorima, budući da su iste određene kao telekomunikacijske usluge koje rečeni poduzetnici nude ili će tek nuditi.
U konkretnom slučaju, ponašanje poduzetnika u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu sastojalo se od uporabe značajne tržišne snage nametanjem sklapanja ugovornih odredbi radi ostvarivanja dobiti i postojećeg položaja na mjerodavnom tržištu, što u uvjetima nepostojanja značajne tržišne snage, ne bi bilo moguće.
Ugovorne odredbe imaju za posljedicu obvezu druge ugovorne strane – korisnika usluga, da zadovoljavaju sve svoje potrebe za telekomunikacijskim uslugama kroz ponudu poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. Takvo ugovaranje odredbi ograničava tržišno natjecanje budući da rečena ugovorna obveza u značajnoj mjeri onemogućava konkurentima poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. da se tržišnim instrumentima poput ponude istih i/ili sličnih usluga kao i putem povoljnijih cijena natječu za te kupce. Osim navedenog, takve ugovorne odredbe mogu imati za posljedicu sprječavanje odnosno stvaranje zapreka ulasku na tržište potencijalnim konkurentima.
Svaki postupak poduzetnika u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu koji na bilo koji način ograničava ili isključuje postojeće konkurente s mjerodavnog tržišta ili otežava ulazak novih konkurenata, znatno ograničava tržišno natjecanje.
Vladajući položaj poduzetnika na mjerodavnim tržištima per se nije zabranjen. Međutim, takav poduzetnik ima posebnu odgovornost da njegovo ponašanje nema za posljedicu slabljenje razine tržišnog natjecanja koja postoji na tržištu. Ovo iz razloga što poduzetnik u vladajućem položaju može u značajnoj mjeri utjecati na razinu i razvoj učinkovitog tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.
Odredbama ugovora kojima se ugovorna strana obvezuje na korištenje svih sadašnjih i budućih telekomunikacijskih usluga koje nudi ili će nuditi poduzetnik u vladajućem položaju, osigurava se izvjesna prednost poduzetnika u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u odnosu na stvarne i/ili potencijalne konkurente te se u značajnoj mjeri smanjuje neizvjesnost u poslovanju koja postoji kod učinkovitog tržišnog natjecanja.
Nadalje, kao zapreke za ulazak na tržište mogu se smatrati sve okolnosti koje potencijalnim tržišnim takmacima stoje na putu ulaska na tržište, a osobito one koje svojim ponašanjem i djelovanjem, postavljaju već prisutni poduzetnici, odvraćajući i sprječavajući time ulazak drugih poduzetnika na tržište.
Zapreke pristupa tržištu smatraju se visokima, ako se u vremenu unutar jedne ili dvije godine ne može očekivati uspješan ulazak na tržište koji bi neuobičajeno visoku dobit već na tržištu prisutnih poduzetnika spriječio ili znatno umanjio.
Zaprekom ulaska na tržište smatra se i činjenica da je za uspješan ulazak na tržište potrebno izvršiti iznimna ulaganja uz koje su vezani poslovni i financijski rizici pokušaja ulaska na tržište.
Zapreke ulaska na tržište značajne su za utvrđivanje postoji li stvarno isključenje s tržišta. Kada je stvarnim i/ili potencijalnim konkurentima u znatnoj mjeri otežano doći do novih kupaca ili pronaći alternativne kupce za proizvod, razumno je za pretpostaviti da postoji situacija isključenja s tržišta stvarnih i/ili potencijalnih konkurenata.
Pri tome je Agencija utvrdila pravne i činjenične zapreke ulaska na tržište pružanja javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži. Jednako tako, sve segmente telekomunikacijskog tržišta karakteriziraju postojanje visokih potopljenih troškova za potencijalne konkurente prilikom ulaska na tržište. Riječ je o troškovima koje poduzetnik nužno snosi kada želi pristupiti nekom tržištu i na tom tržištu djelovati, ali koji će biti nenaknadivo izgubljeni ako s tog tržišta bude morao istupiti. Oni su višeg ili nižeg iznosa, s obzirom na specifičnosti i zahtjeve obavljanja djelatnosti na svakom pojedinom segmentu telekomunikacijskog tržišta.
Položaj pružatelja usluga na tržištu prvenstveno se utvrđuje prema njegovom tržišnom udjelu na mjerodavnom tržištu. Što je veći njegov tržišni udjel, razumno je za pretpostaviti da je veća i njegova tržišna snaga. Tržišni položaj pružatelja usluga dodatno jača ukoliko pred svojim konkurentima ima određene prednosti u odnosu na troškove. U ovom konkretnom predmetu, komparativne prednosti poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. očituju se kao mogućnost tzv. prvog poteza, posjedovanje široke ponude usluga iz portfolia telekomunikacijskih usluga te snagu robnih marki poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
Pri tome, treba uzeti u obzir činjenicu kako poduzetnik HT d.d. posluje u uvjetima tržišta koje karakteriziraju visoki ulazni troškovi i rizici poslovanja za potencijalne konkurente. Nadalje, činjenica da je u vlasničkoj strukturi poduzetnika HT d.d. sve do nedavno Republika Hrvatska bila imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu dodatno ukazuje na komparativnu prednost poduzetnika HT d.d. i T- Mobile d.o.o. u odnosu na konkurenciju.
Unatoč postojanju tržišnih konkurenata na mjerodavnom tržištu, razumno je za pretpostaviti kako incumbent operator ima značajne komparativne prednosti u odnosu na stvarne i/ili potencijalne konkurente.
Vladajući položaj na tržištu s visokim tržišnim udjelima te činjenica da je poduzetnik HT d.d. incumbent na mjerodavnim tržištima, čini poduzetnika HT d.d. »neizbježnim trgovačkim partnerom«. Rečeno ima za posljedicu visoku razinu gospodarske ovisnosti korisnika telekomunikacijskih usluga u odnosu na poduzetnike HT d.d. i T-Mobile d.o.o., što je također značajka vladajućeg položaja na tržištu.
Uvid u broj i veličinu ugovornih strana predmetnih ugovora, ukazuje na postojanje mogućnosti da se poduzetnik u vladajućem položaju u značajnoj mjeri može ponašati neovisno od svojih konkurenata te da ima položaj »neizbježnog trgovačkog partnera«.

19. ODLUKA VIJEĆA

Temeljem detaljno provedene ekonomske i pravne analize u ovom predmetu, Vijeće je, temeljem članka 34. i 35. stavka 1. točke 2. ZZTN na 86. sjednici, održanoj 12. srpnja 2007., ocijenilo da je u konkretnom postupku nesporno dokazano kako su poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., zlouporabili vladajući položaj u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN, na sljedećim mjerodavnim tržištima na teritoriju Republike Hrvatske:
– tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike,
– tržištu telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike te
– tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova,
na način da su u razdoblju od 13. studenoga 2003. do danas, sklapali Okvirne ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga s dodacima i prilozima, s dvadesetitri (23) različita poduzetnika-ključna poslovna korisnika, sa sjedištima u Republici Hrvatskoj, kojima su uvjetovali sklapanje ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u nikakvoj vezi s predmetom tih ugovora, kako je opisano u točki 17. obrazloženja ovoga rješenja.
Uvidom u pojedine odredbe predmetnih Okvirnih ugovora, Vijeće je utvrdilo da, su korisnici usluga »…ima pravo…koristiti telekomunikacijske usluge ograničenog opsega i od drugih davatelja telekomunikacijskih usluga, bez štete za ovaj ugovor…«
Međutim, telekomunikacijske usluge ograničenog opsega, predmetnim pojedinim Okvirnim ugovorima određene su kao usluge za čije pružanje »…HT-ov konkurent ostvaruje godišnji prihod koji ne prelazi…%...kao ni više od…%...«
Vijeće je, uvidom u pojedine predmetne Okvirne ugovore, nesporno utvrdilo kako u slučaju kršenja gore navedene odredbe u svezi korištenja telekomunikacijske usluge ograničenog opsega »…HT može, bez štete za ugovor, jednostrano smanjiti visinu posebnih popusta…«
Iz rečenog proizlazi kako su ugovorne strane putem izričito propisane ugovorne kazne, direktno mogle imati negativne, štetne posljedice u slučaju ne poštivanja ograničavajućih odredbi pojedinih Okvirnih ugovora, neovisno o tome je li se ugovorna kazna primjenjivala u praksi.
Nadalje, poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. moraju i morali su biti svjesni kako rečene odredbe imaju za cilj, a istovremeno i učinak, sprječavanje, ograničavanje, odnosno narušavanje tržišnog natjecanja. Posebno, ako se uzme u obzir činjenica kako je riječ o poduzetnicima koji imaju iznimno visok, odnosno vladajući položaj na mjerodavnim tržištima te koji su bili dužni postupati na način da ne naruše tržišno natjecanje.
Vijeće je odlučilo da su, s obzirom na brojnost i financijsku snagu ključnih poslovnih korisnika – korisnika telekomunikacijskih usluga, način na koje su telekomunikacijske usluge određene predmetnim ugovorima (telekomunikacijskih usluga određuje kao: »…usluge koje T-HT pruža…bilo kao T-HT ili kao T-HT-ovo društvo kćer, a na koje je T-HT prenio ili na koje će T-HT…prenijeti neku od telekomunikacijskih djelatnosti…«) te njihov vladajući položaj, poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. imali za cilj, a istovremeno i učinak, odnosno mogući učinak, jačanje ili zadržavanje postojećeg tržišnog udjela na mjerodavnim tržištima, odnosno u cijelosti isključivanje ili ograničavanje konkurencije na tim tržištima čime su zlouporabili vladajući položaj u smislu članka 16. stavka 1. i 2. točke 4. ZZTN.
Odredbom članka 16. ZZTN koja uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika, izričito se ne propisuje da zlouporaba obuhvaća ponašanja poduzetnika na tržištu koja za cilj ili posljedicu (učinak) imaju ograničavanje tržišnog natjecanja. U postupcima utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja utvrđivanje protutržišnog cilja i protutržišnog učinka (posljedice) za Agenciju je jedna te ista stvar, odnosno za utvrđivanje povrede odredbe članka 16. ZZTN, dovoljno je dokazati da postupanje poduzetnika u vladajućem položaju koje ima obilježje zlouporabe pridonosi ograničavanju tržišnog natjecanja, odnosno da takvo postupanje može imati takav učinak.
S time u svezi valja naglasiti da za primjenu članka 16. ZZTN, činjenica je li se učinak zaista i ostvario, nije relevantna.
Zlouporaba vladajućeg položaja utvrđuje se objektivno, neovisno o namjeri poduzetnika u vladajućem položaju.
Samo uvidom u sadržaj ograničavajućih odredbi predmetnih Okvirnih ugovora, njihovo trajanje te sankcije u smislu mogućnosti jednostranog ukidanja popusta Korisnicima, nesporno je kako su odredbe predmetnih Okvirnih ugovora imale za cilj, a time i učinak, odnosno mogući učinak, ograničavanje tržišnog natjecanja.
Ovdje valja naglasiti kako na telekomunikacijskom tržištu postoji podijeljena nadležnost u svezi pitanja tržišnog natjecanja, te kako bi se izbjegao možebitni pozitivni sukob nadležnosti, odnosno kako Agencija ne bi narušila temeljno pravno načelo non bis in idem (lat. ne dva puta o istome), Agencija u ovom upravnom postupku nije ocjenjivala s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, odredbe koje uređuju popuste u predmetnim Okvirnim ugovorima. Ovo iz razloga što HAT, temeljem zaključka (klasa: UP/II-344-01/06-01/459, urbroj: 376-11-06-04, od 15. prosinca 2006.), utvrđuje sukladnost Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, Dodatka Okvirnim ugovorima o pružanju telekomunikacijskih usluga i Priloga tim ugovorima, sklopljenih između poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o., kao pružatelja usluga i Korisnika (ključnih korisnika i velikih poslovnih korisnika) s odredbama Zakona o telekomunikacijama, a u dijelu koji se odnosi na cijene.
Prilikom odlučivanja Vijeće je posebno cijenilo činjenice:
1. Temeljem utvrđene strukture mjerodavnih tržišta i analize istih, nesporno je da se poduzetnik HT d.d., u smislu članka 15. stavka 1. točke 2. te stavka 3. ZZTN, u razdoblju od 2003. godine do 2006. godine nalazio u vladajućem položaju s visokim tržišnim udjelima na mjerodavnim tržištima javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske, javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske, pružanja telekomunikacijskih usluga koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanjem usluga pristupa Internetu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske te na mjerodavnom tržištu telekomunikacijske usluge zakupa vodova na teritoriju Republike Hrvatske;
2. Poduzetnik HT d.d. na svim mjerodavnim tržištima u promatranom razdoblju ima vrlo visok tržišni udjel u razdoblju od 2003. do 2006. godine;
3. Poduzetnik HT d.d. bio je jedini telekomunikacijski operator na teritoriju Republike Hrvatske prije liberalizacije tržišta pružanja javne govorne usluge u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži;
4. Poduzetnik HT d.d. na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u mjesnom i međumjesnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske te na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske u 2003. i 2004. imao tržišni udjel od 100 posto;
5. Povezanost poduzetnika T-Mobile d.o.o. s poduzetnikom HT d.d. u ovom konkretnom predmetu. Naime, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. iako su nesporno zasebne pravne osobe, predstavljaju, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja jednog poduzetnika odnosno jedinstveni gospodarski subjekt. Naime, poduzetnik HT d.d. ima kontrolu nad poduzetnikom T-Mobile d.o.o., u smislu članka 5. ZZTN. Pri tome, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. imaju značajne komparativne prednosti na pojedinim mjerodavnim tržištima u odnosu na konkurente na istima. Sama činjenica da se radi o prvom poduzetniku na tržištu daje značajnu komparativnu prednost u odnosu na konkurente. Kao jedinstveni gospodarski subjekt, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. prisutni su na svim segmentima telekomunikacijskog tržišta na teritoriju Republike Hrvatske. S druge strane, njihovi konkurenti, prisutni su na pojedinim tržištima. Sa stanovišta ponude usluga, jedino su poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. u mogućnosti ponuditi korisnicima javnu govornu uslugu u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, javnu govornu uslugu u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, telekomunikacijske usluge koje obuhvaćaju prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga tj. pružanje usluga pristupa Internetu i telekomunikacijsku uslugu zakupa vodova. Niti jedan drugi konkurent s pojedinih tržišta ne djeluje na svim tržištima niti može ponuditi sve navedene usluge.
6. Poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., sklapajući predmetne ugovore s ključnim poslovnim korisnicima, koriste komparativne prednosti grupe kao i pozitivne sinergijske učinke koji proizlaze iz činjenice objedinjavanja više usluga kroz ponudu paketa usluga što je samo po sebi dopušteno i pravo poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o.
7. Objedinjavanje više usluga u ponudi kao paketa usluga kakvi su predmetni ugovori, u kojima se nude različite telekomunikacijske usluge dovodi do postizanja veće tržišne snage ova dva poduzetnika na pojedinim mjerodavnim tržištima nego što je tržišna snaga svakog od njih zasebno na pojedinim tržištima. S jedne strane, niti jedan drugi poduzetnik nije prisutan na svim navedenim mjerodavnim tržištima i ne može ponuditi sličan paket usluga ključnim korisnicima. S druge strane, ključni korisnici kao značajni korisnici svih utvrđenih usluga ne mogu kod ni jednog drugog poduzetnika supstituirati svoju potražnju uzimajući sve usluge. U ovom konkretnom predmetu, utvrđeno je da poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., djelujući kao jedinstveni gospodarski subjekt, prelijevaju tržišnu snagu i koriste komparativne prednosti s onih mjerodavnih tržišta na kojima se u značajnoj mjeri mogu ponašati neovisno od stvarnih ili mogućih konkurenata, potrošača, kupaca ili dobavljača, na ona tržišta na kojima se ne mogu u značajnoj mjeri neovisno ponašati.
8. Poduzetnik T-Mobile d.o.o., slijedom rečenog, ima značajnu tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske. Poduzetnik T-Mobile d.o.o., u ovom konkretnom predmetu, može se u značajnoj mjeri ponašati neovisno od svojih stvarnih konkurenata, potrošača i kupaca.
9. Poduzetnik T-Mobile d.o.o., na mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u nacionalnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske i mjerodavnom tržištu javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži u međunarodnom prometu za poslovne korisnike na teritoriju Republike Hrvatske, nalazio se u vladajućem položaju u razdoblju od 2003. do 2006. godine., u smislu članka 15. stavka 1. i 3. ZZTN.
10. Iako vladajući položaj u smislu članka 15. ZZTN, per se nije suprotan odredbama propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., pri sklapanju predmetnih Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga nisu postupali s posebnom odgovornosti radi očuvanja učinkovitog tržišnog natjecanja, a koje se zahtjeva od poduzetnika u vladajućem položaju;
11. Iako poduzetnik u vladajućem položaju ima pravo štititi poslovne interese, poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o. sklopili su predmetne Okvirne ugovore o pružanju telekomunikacijskih usluga, koji sadrže odredbe koje predstavljaju teško ograničavanje tržišnog natjecanja i time zlouporabili vladajući položaj na mjerodavnim tržištima, budući da se utvrđene ograničavajuće odredbe Okvirnih ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, ne mogu smatrati prikladnima radi zaštite poslovnih interesa poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o.;
12. Poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., predmetne Okvirne ugovore sklapali su s više ključnih poslovnih korisnika. Riječ je, u pravilu, o velikim poduzetnicima koji imaju veliku financijsku snagu na mjerodavnim tržištima na kojima djeluju te predstavljaju, s obzirom na iznos utrošenih sredstava, najznačajnije korisnike telekomunikacijskih usluga;
13. Opseg telekomunikacijskih usluga koje su pružali poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., određen je predmetnim ugovorima, a glasi: »…usluge koje T-HT pruža…bilo kao T-HT ili kao T-HT-ovo društvo kćer, a na koje je T-HT prenio ili na koje će T-HT…prenijeti neku od telekomunikacijskih djelatnosti…«.
Vijeće je kao olakotnu okolnost cijenilo činjenicu kako su poduzetnici HT d.d. i njegovo povezano društvo T-Mobile d.o.o., Agenciji tijekom ovog postupka dostavili izmjene nekoliko predmetnih Okvirnih ugovora u privitku očitovanja od 23. ožujka 2007., kojima su izmijenjene ili/i izbrisane, odnosno stavljene izvan snage pojedine odredbe, a koje je Agencija ocijenila ograničavajućima već tijekom vođenja postupka ocjene sporazuma, odnosno da su pojedini Okvirni ugovori tijekom postupka prestali važiti.
Iako je Vijeće pri odlučivanju uzelo u obzir navedenu olakotnu okolnost, pri donošenju odluke o zlouporabi vladajućeg položaja, Vijeće je veće značenje dalo činjenicama navedenim u točkama od 1-13. Kao otegotnu okolnost Vijeće je cijenilo činjenicu kako su ograničavajuće odredbe u četrnaest (14) Okvirnih ugovora još uvijek na snazi te da zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i T-Mobile d.o.o. još uvijek traje. Stoga je Agencija temeljem odluke Vijeća utvrdila zlouporabu vladajućeg položaja poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o. kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
Temeljem članka 17. ZZTN, Agencija je ovlaštena zabraniti svako daljnje postupanje poduzetnika kojim isti, zloupotrebljava taj položaj, odnosno sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje, te trajanje takvoga postupanja. Također, Agencija je ovlaštena odrediti odgovarajuće mjere te rokove za njihovo izvršenje koje pridonose osiguravanju tržišnog natjecanja među poduzetnicima na mjerodavnom tržištu.
Temeljem odredbe članka 17. točke 4. ZZTN, Agencija je ovlaštena kod utvrđene zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu i prije samog nastanka štetnog učinka te neovisno jesu li štetni učinci nastupili ili ne, poduzeti mjere kojima se postiže učinkovito tržišno natjecanje.
S obzirom da je u Okvirnom ugovoru o pružanju telekomunikacijskih usluga HT broj FLM5-301-001/2005 ([…] br. 866/05) sklopljenom između HT d.d. i T-Mobile d.o.o., s jedne strane te […], s druge strane, od 9. veljače 2005., Agencija utvrdila postojanje odredbe koja predstavlja teško ograničavanje tržišnog natjecanja (u doktrini prava tržišnog natjecanja, poznato pod pojmom: »engleska klauzula«), koja je još uvijek na snazi, Vijeće je odlučilo da Agencija naloži brisanje ograničavajuće odredbe, a u svezi članka 17. točke 3. ZZTN. Rok za izvršenje rečenog naloga iznosi tri (3) mjeseca od dostave ovog rješenja.
S obzirom da je u predmetnim Okvirnim ugovorima navedenim u točki 4. izreke ovog rješenja, Vijeće utvrdilo postojanje ograničavajuće odredbe s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u dijelu koje se odnose na obvezu korisnika usluge da koristi sve pa i buduće usluge koje će poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., pružati, Vijeće je odlučilo da Agencija naloži poduzetniku HT d.d. i T-Mobile d.o.o., da ograničavajuće odredbe opisane u točki 4. izreke ovog rješenja briše ili izmijeni na način da budu sukladne propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, a u svezi članka 17. točke 3. ZZTN. Alternativni nalog Agencije, a koji se sastoji od mogućnosti brisanja ili izmjene ograničavajućih odredbi, opisanih u točki 4. izreke ovog rješenja, Vijeće obrazlaže činjenicom kako nije sporno da poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nude sve svoje usluge, već je sporna obveza korisnika usluga da koriste sve sadašnje i buduće telekomunikacijske usluge koje HT d.d. i T-Mobile d.o.o. nude i koje će nuditi. Rok za izvršenje rečenog naloga iznosi tri (3) mjeseca od dostave ovog rješenja.
Vijeće je odlučilo da Agencija naloži dostavu dokaza o ispunjenju naloga iz točke 3. i 4., u roku od petnaest dana (15), nakon proteka roka od tri (3) mjeseca za izvršenje naloga iz točke 3. i 4., točke izreke ovog rješenja.
Vijeće je, u točki 6. izreke ovog rješenja, odlučilo da Agencija naloži poduzetnicima HT d.d. i T-Mobile d.o.o., zabranu svakog budućeg postupanja, a kojime bi zlouporabili vladajući položaj sklapanjem sporazuma koji sadrže odredbe, opisane u točki 2. alinejama 1) – 6) izreke ovog rješenja, odnosno kojima korisnike svojih usluga, izravno ili neizravno financijski potiču ili kažnjavaju kako isti ne bi koristili usluge konkurenta.
Temeljem članka 61. stavka 1. točke 2. i stavka 2., a u svezi s člankom 60. ZZTN, Agencija će podnijeti prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika HT d.d. i njegovog povezanog društva, poduzetnika T-Mobile d.o.o., odnosno njihovih odgovornih osoba.

20. TROŠKOVI POSTUPKA

20.1. Izdavanje rješenja kojim se okončava postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika pred Agencijom podliježe naplati upravnih pristojbi sukladno odredbi članka 2.L357064 stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 110/04; dalje: Zakon o upravnim pristojbama), te članka 2.L357066 točka 1d. Uredbe o izmjene tarife upravnih pristojbi iz zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 141/04; dalje: Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama).
Upravna pristojba u iznosu od 5.000,00 kuna za zahtjev za pokretanjem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, u smislu članka 42. ZZTN, a naročito za zahtjev za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu, naplaćuje se sukladno članku 2. točki 1d., odnosno tarifnom broju 106. točki 1d. Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama.
Sukladno članku 3.L357068 stavcima 2. i 3. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 163/03 i 110/04) te tarifnom broju 2, Tarife upravnih pristojbi, plaća se upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.
Budući da su poduzetnici podnositelji zahtjeva za pokretanje postupka pred Agencijom u cijelosti uspjeli u svojem zahtjevu, poduzetnik HT d.d. i njegovo povezano društvo, poduzetnik T-Mobile d.o.o., obveznici su plaćanja upravne pristojbe u iznosu od 5.050,00 kuna i to 2.525,00 kuna, svaki.
Navedeni iznos uplaćuje se u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja posebnom uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun broj: 1001005-1863000160, u »poziv na broj odobrenja« upisati u pretpolje model »24«, a u polje podatak prvi: 5002-(navesti matični broj subjekta).
Navedeni iznos upravne pristojbe (ukoliko se uplaćuje u devizama) pristojbeni obveznici, poduzetnici HT d.d. i T-Mobile d.o.o., dužni su uplatiti u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog dopisa, na devizni račun broj: 702000-VAL-132344-091, kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (napomena: val – oznaka valute, npr. 978 za EUR) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za valutu kojom se vrši plaćanje. U svrsi doznake obvezno navesti broj žiroračuna za uplatu pristojbe tj. 1001005-1863000160.
Također, sukladno odredbi članka 16. stavka 4. Zakona o upravnim pristojbama, nakon izvršene uplate obveznici uplate dužni su presliku posebne uplatnice, kao dokaz o obavljenoj uplati upravne pristojbe, žurno, a najkasnije u roku od osam (8) dana, dostaviti Agenciji s pozivom na klasu: UP/I 030-02/2005-01/50.
Ukoliko obveznici uplate upravne pristojbe ne izvrše uplatu upravne pristojbe Agencija će, protekom roka, od nadležne Porezne uprave, sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama, zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe.
20.2. Unatoč upozorenju Agencije, stranke u postupku do donošenja rješenja u ovom upravnom postupku, nisu dostavile Agenciji zahtjev za naknadu troškova uzrokovanih vođenjem ovog upravnog postupka.
Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 3. i 8. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u «Narodnim novinama«.
Slijedom iznijetoga, Agencija je, temeljem odluke Vijeća, odlučila kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje konačno je u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2005-01/50
Urbroj: 580-07-05-26-154
Zagreb, 12. srpnja 2007.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

Napomena:
Podaci koji predstavljaju službenu tajnu, u smislu članka 51. ZZTN, izostavljeni su iz teksta odnosno označeni su kao […] ili su navedeni u rasponima vrijednosti podataka.

 
zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja - zlouporaba položaja HT-Hrvatske telekomunikacija d.d. i T-Mobile Hrvatska d.o.o.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !