Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa - državna potpora Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 30.10.2006 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-02/25 od 7. rujna 2006.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2610

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 5.L315035 i članka 13.L315036 stavak 4. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05), u upravnom postupku donošenja odobrenja na Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d. Pula, pokrenutom na temelju zahtjeva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 67. sjednice održane 7. rujna 2006., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d. Pula nije potpora u smislu odredbi Zakona o državnim potporama.
II. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 15. svibnja 2006., od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78 (dalje: Ministarstvo) zahtjev za davanje mišljenja na Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d. iz Pule, Flaciusova 1 (dalje: Uljanik Brodogradilišta d.d.) u iznosu od 9.000.000,00 eura, od 19. travnja 2006., klasa: 310-14/16-01/33, urbroj: 526-03/03/2-06-3.
Na prijedlog akta koji sadrži pojedinačnu državnu potporu, u konkretnom slučaju, državno jamstvo, iz članka 3.L315038 stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« 140/05; dalje ZDP), Agencija donosi rješenje iz članka 13. ZDP-a, a ne mišljenje.
Kako zaprimljena dokumentacija nije bila dovoljna za donošenje rješenja, Agencija je, sukladno članku 9. stavak 1. i 2. ZDP-a, zatražila dodatne podatke i dokumentaciju.
Zahtjevom klasa: UP/I 430-01/2006-02/25, urbroj: 580-03-06-54-03 od 12. lipnja 2006. zatraženo je od Ministarstva prijedlog Ugovora o kreditu između poduzetnika Uljanik Brodogradilišta d.d. i HBOR-a. Traženu dokumentaciju poduzetnik Uljanik d.d. dostavio je Agenciji podneskom od 20. lipnja 2006.
Zahtjevom klasa: 430-01/2006-02/25, urbroj: 580-03-06-54-12 od 4. srpnja 2006., zatraženo je od Ministarstva da smanji iznos jamstva na 80 posto iznosa kredita, te da dostavi podatak o iznosu jednokratne naknade koju je poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. dužan uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske (dalje: DPRH) prije izdavanja Izjave o jamstvu.
Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva HBOR-u za kreditiranje nastavka tehnološke obnove poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d. u kojoj je iznos jamstva prvotno pokrivao cjelokupni kredit u iznosu od 9.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, smanjen je s navedenog iznosa od 9.000.000 eura na iznos od 7.200.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti i dostavljen je Agenciji 12. srpnja 2006. dopisom Ministarstva klasa: 310-14/05-01/44, urbroj: 526-03-03/1-06-7 od 10. srpnja 2006.
Podatak o iznosu naknade koju je poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. dužan uplatiti u DPRH dostavljen je podneskom od 13. srpnja 2006.
Osim navedenog, poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. dostavio je i rezultate poslovanja za 2005. godinu i za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2006., revidirano Godišnje izvješće za 2005. godinu, te podatke o obvezama poduzetnika na dan 31. prosinca 2005. s osnove financijskih kredita, izdanih avansnih garancija i s osnove otvorenih akreditiva inozemnim dobavljačima iz okvirnih linija odobrenih kod poslovnih banaka.
Agencija je tijekom postupka uputila 19. lipnja 2006. zahtjeve u pet poslovnih banaka od kojih je zatražen podatak o tržišnoj cijeni jamstva koje zaračunavaju klijentima, odnosno podatak o kriterijima i uvjetima koje mora ispunjavati poduzetnik u sektoru brodogradnje da bi dobio kredit bez državnog jamstva, te uvjete u slučaju odobrenja kredita uz državno jamstvo. Navedeni zahtjev odnosio se isključivo na uvjet kreditiranja u sektoru brodogradnje.
Četiri poslovne banke odgovorile su na dopis, ali bez navođenja konkretnih kriterija i mjerila koje koriste za obračun tržišne cijene kredita, tako da Agenciji nisu bili dostupni komparativni podaci o tržišnoj cijeni kredita u slučaju kada se za isti izdaje državno jamstvo, odnosno tržišnoj cijeni kredita koji nije pokriven izdanim državnim jamstvom.

2. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

Na temelju dostavljenih podataka, te provedenih pravnih i ekonomskih analiza utvrđene su sljedeće činjenice:

2.1. Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva HBOR-u

Prijedlogom Odluke Vlade Republike Hrvatske (dalje: Prijedlog Odluke), dostavljen uz zahtjev Ministarstva od 19. travnja 2006., zatraženo je davanje državnog jamstva HBOR-u za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d., na cjelokupni iznos kredita u iznosu od 9.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Kredit se odobrava na rok od deset godina, što uključuje i dvije godine počeka uz kamatnu stopu od četiri posto godišnje. Prva rata kredita dospijeva na naplatu 31. prosinca 2008., a kredit će se otplaćivati u 32 jednake tromjesečne rate.
Za osiguranje povrata kredita poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. izdat će 20 trasiranih i akceptiranih bjanko-mjenica uz klauzulu »bez protesta« s mjeničnim očitovanjem i 20 bjanko-zadužnica s pojedinačnim iznosom od 1.000.000,00 kuna.
S obzirom da je predviđeno državno jamstvo pokrivalo cjelokupni iznos kredita, Agencija je zahtjevom navedenim u točki 1. Obrazloženja ovog rješenja zatražila od Ministarstva da smanji iznos državnog jamstva na 80 posto vrijednosti kredita.
Naime jedan od uvjeta, prilikom ocijene predstavlja li državno jamstvo državnu potporu, sukladno članku 74.L315040 stavku 1. alineji 4 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03; dalje: Uredba), je i uvjet da državno jamstvo ne pokriva više od 80 posto određene financijske obveze. Spomenuta odredba Uredbe primjenjuje se temeljem članka 10.L315042 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« broj 50/06), koja je stupila na snagu 13. svibnja 2006.
Ostali uvjeti određeni člankom 74. stavkom 1. Uredbe jesu:
– da korisnik zajma nije u financijskim teškoćama,
– da korisnik zajma može na financijskom tržištu dobiti zajam po tržišnim uvjetima bez posredovanja države,
– da je državno jamstvo povezano s određenom financijskom transakcijom, ograničeno po visini i po vremenu trajanja,
– da državno jamstvo ne pokriva više od 80 posto određene financijske obveze,
– da se za državno jamstvo zaračunava tržišna cijena.
Novi izmijenjeni Prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo je dostavilo Agenciji dopisom opisanim u točki 1. obrazloženje ovog rješenja.
Iz izmijenjenog Prijedloga odluke proizlazi da državno jamstvo HBOR-u namijenjeno za kreditiranje nastavka tehnološke obnove poduzetnika Uljanik Brodogradilišta d.d. iznosi 7.200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno da ne pokriva više od 80 posto cjelokupnog iznosa kredita.
Ostali uvjeti kredita su ostali isti, osim što je poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. za osiguranje povrata kredita za preostalih 20 posto (1.800.000 eura) upisao zalog na vlastitoj opremi u korist HBOR-a.

2.2. Poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d.

Uvidom u službene web-stranice sudskog registra utvrđeno je da je poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. upisan u registru Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem 040018622, i pripada grupi Uljanik d.d. koja je registrirana u registru trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem 040016740.
Poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. predstavlja proizvodno društvo grupe Uljanik d.d. Temeljni kapital poduzetnika iznosi 388.857.000,00 kuna, a podijeljen je na 648.095 dionica nominalne vrijednosti 600,00 kuna.
Većinski udio u temeljnom kapitalu poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d. ima Republika Hrvatska.
Između ostalog, poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d., registriran je za gradnju i popravak brodova i čamaca, te proizvodnju metalnih konstrukcija i dijelova.
Poduzetnik Uljanik brodogradilište d.d. na dan 31. srpanj 2006. zapošljava 2.063 djelatnika. S obzirom na to da poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. zapošljava više od 250 radnika, da ostvaruje ukupni godišnji prihod veći od 60.000.000,00 kuna i da mu je vrijednost Bilance veća od 30.000.000,00 kuna, isti sukladno članku 2.L315044 stavak 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/2005), te članka 16.L315046 Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« 90/92), spada u kategoriju velikih poduzetnika.

2.3. Analiza poslovanja poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d.

Sukladno podacima iz financijskih izvješća poduzetnika za 2003. i 2004. utvrđeno je da je poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. u tim godinama poslovao s dobiti koja je u 2003. iznosila 817.645,00 kuna, a u 2004. godini 480.923,00 kuna, što je prikazano u Tablici 1.
U 2005., poduzetnik je ostvario gubitak u poslovanju u iznosu od 259.391.794 kuna, jer su iskazani ukupni rashodi u odnosu na 2004. porasli za 28 posto, dok je porast ukupnog prihoda iznosio 9 posto.

Tablica 1. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2003. – 2005. I ZA I. – V. 2006. U KUNAMA

Rb

Opis

Ostvareno
2003.

Ostvareno
2004.

Ostvareno
2005.

Ostvareno
I. – V. 2006.

Indeks 05/03

Indeks
05/04

1.

Ukupni prihodi

1.389.882.476

1.365.387.221

 1.492.334.697

 682.838.758

107,37

109,30

2.

Ukupni rashodi

1.389.064.831

1.364.906.299

 1.751.726.491

 638.697.836

126,11

128,34

3.

Dobit prije oporezivanja / Gubitak

817.645

480.923

-259.391.794

44.140.922

-

-

Najveći dio gubitka iz 2005., prema navodima poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d., odnosi se na troškove poslovanja na koje poduzetnik nije mogao utjecati, kao što je pad tečaja USD u odnosu na euro i kunu, te višestruko povećanje cijene čelika koje nije bilo moguće unaprijed predvidjeti i oprihodovati. Pad tečaja USD u odnosu na kunu iznosio je 21 posto. Prilikom ugovaranja novogradnji, koje su isporučene u 2005., tečaj za 1 USD iznosio je 7,48 kuna, dok je prilikom isporuke novogradnji tečaj za 1 USD iznosio 5,90 kuna. Isto tako višestruko povećanje cijene čelika povećalo je troškove izgradnje brodova u 2005. godini za 11.830.000,00 USD.
Osim toga jedan dio gubitka odnosi se na buduće troškove i to za predviđene gubitke po gradnjama koje se isporučuju u 2006. u iznosu od 75.452.000,00 kuna, što znači da tako iskazani troškovi neće teretiti poslovanje u 2006.
Da bi riješili uzroke koji su doveli poduzetnika u gubitak u 2005. i to zbog stalnog trenda pada tečaja USD s jedne strane i visokog rasta cijene čelika s druge strane, u novim ugovorima poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. ugovara valutnu klauzulu s obzirom na odnos tečaja USD i eura, te klauzulu da promjena cijene čelika tereti kupca.
Prethodno navedenim računovodstvenim iskazivanjem poslovnog rezultata u 2005. kao i novim pristupom prilikom ugovaranja novogradnji, poduzetnik je poslovanje u 2006. započeo s dobitkom, što znači da je poslovna politika poduzetnika dobro postavljena i da će već u 2006. poduzetnik ostvariti pozitivan rezultat iz poslovanja.
U Tablici 2. prikazana je struktura ostvarenih prihoda iz koje je vidljivo da se prihodi poduzetnika Uljanik Brodogradilišta d.d. u najvećem dijelu odnose na ostvarene prihode na inozemnom tržištu, koji u strukturi poslovnih prihoda za 2003. godinu iznose 84 posto, za 2004. iznose 80 posto, a u 2005. iznose 89 posto. Navedeni omjeri upućuju na to da je poslovanje poduzetnika orijentirano na inozemno tržište, a takav se odnos nastavlja i u razdoblju od I.-V. 2006.
Također u promatranom razdoblju od 2003. do 2005., poslovni prihodi sudjeluju s oko 95 posto, u odnosu na ukupni prihod, što nesumnjivo pokazuje da je povećanje ukupnog prihoda neposredno u korelaciji s povećanjem prihoda s osnovne djelatnosti.

Tablica 2. STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2003.-2005. I I. – V. 2006. U KUNAMA

Rb

Opis

Ostvareno
2003.

Ostvareno
2004.

Ostvareno
2005.

Ostvareno

I. – V. 2006.

Indeks 05/03

Indeks

05/04

1.

Domaće tržište

12.502.197

10.878.257

 13.893.367

9.869.974

111,13

127,71

2.

Inozemno tržište

1.077.607.450

1.044.449.459

1.269.739.517

571.969.754

117,83

121,57

3.

Prihod od kompenzacija, subvencija

174.471.345

166.700.144

126.938.464

55.037.364

72,76

76,15

4.

Ostali poslovni prihod

20.379.506

82.505.167

12.168.270

17.685.485

59,71

14,75

5.

Poslovni prihod(1+2+3+4)

1.284.960.500

1.304.533.027

1.422.739.618

654.562.577

110,72

109,06

6.

Financijski prihod

104.921.976

60.854.194

69.595.078

28.276.180

66,33

114,36

7.

Izvanredni prihod

0

0

0

0

0

0

8.

Ukupni prihod(5+6+7)

1.389.882.476

1.365.387.221

1.492.334.697

682.838.758

Za financiranje poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d., osim vlastitih sredstava, koristi i tuđe izvore u obliku kratkoročnih i dugoročnih kredita poslovnih banaka i institucija. Na dan 31. prosinca 2005. ukupni dugoročni krediti banaka iznose 121.880.000 kuna, a kratkoročni krediti banaka iznose 241.358.000 kuna.
U Tablici 3. prikazani su krediti poduzetnika odobreni bez državnih jamstava, što upućuje na činjenicu da poduzetnik može na financijskom tržištu realizirati kredite putem komercijalnih banaka bez državnih jamstva. Poduzetnik je većinu kredita otplatio, što ukazuje na činjenicu da poduzetnik uredno podmiruje svoje kreditne obveze.

Tablica 3. FINANCIJSKI KREDITI BEZ DRŽAVNOG JAMSTVA

Rb.

Banka kreditor

Iznos u USD

Iznos u
kunama*

Kamatna stopa

1.

***

***

***

***

2.

***

***

***

***

3.

***

***

***

***

4.

***

***

***

***

5.

***

***

***

***

6.

***

***

***

***

7.

***

***

***

 

* tečaj USD na dan 31.12.2005. godine po srednjem tečaju HNB iznosio je 1 USD = 6,233626 kuna
Od navedenih kredita, aktivni su još jedino krediti ***. Rok dospijeća kredita od *** je ***, a kredit od *** dospijeva na naplatu ***.
U knjizi narudžba na dan *** poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. ima ugovorenih *** brodova u ukupnoj vrijednosti od ***. Kapacitet poduzetnika u potpunosti je popunjen do ***, a isporuke brodova vrše se na točno ugovoren rok.
Temeljem ugovorenih novogradnji izrađen je i plan poslovanje poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d., za razdoblje od 2006. do 2009. što je prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 2006.-2009. U 000 KUNA

Rb.

Opis

Plan za 2006.

Plan za 2007.

Plan za 2008.

Plan za 2009.

1.

Poslovni prihod

***

***

***

***

2.

Poslovni rashod

***

***

***

***

3.

Razlika (1-2)

***

***

***

***

4.

Financijski prihod

***

***

***

***

5.

Financijski rashod

***

***

***

***

6.

Razlika (4-5)

***

***

***

***

7.

Ukupni prihodi

***

***

***

***

8.

Ukupni rashod

***

***

***

***

9.

Dobit / gubitak

***

***

***

***

Iz financijskog plana poslovanja, a s obzirom na planirane završetke novogradnji, Uljanik Brodogradilište d.d. bi trebao, bez obzira na iskazani gubitak u 2005., nastaviti s trendom pozitivnog poslovanja, što znači da dosadašnja likvidnost poduzetnika neće biti narušena ni u budućem razdoblju.

2.4. Tehnološka obnova poduzetnika

Poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. u suradnji s njemačkom tvrtkom IMG izradio je 1997. projekt pod nazivom »Modernizacija Uljanik Brodogradilišta – Tehnička studija« kojom se planira modernizacija brodogradilišta u tri faze, s ukupnim iznosom približno od 60.000.000,00 USD (oko 47.400.000 eura) čime bi se znatno poboljšala opremljenost brodogradilišta. Iste godine poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. započelo je s tehnološkom obnovom (tzv. nulta faza) kupovinom plazma rezačica i pjeskarice iz vlastitih sredstava.
Prva faza tehnološke obnove brodogradilišta započela je 1998. pri čemu su korištena sredstva iz odobrenih kreditnih linija financijskih institucija Kreditanstalt fur Wiederaufbau i Banco Ambrosiano Veneto u iznosu od 18.894.798,45 eura.
Budući su za dovršetak prve faze modernizacije bila potrebna dodatna ulaganja u dopunsku opremu i izgradnju nove proizvodne hale, poduzetnik je 2002. godine sklopio s HBOR-om Ugovor o kreditu na iznos od 8.500.000 eura. Kreditna sredstva djelomično su odobrena iz sredstava Europske investicijske banke, a djelomično iz sredstava HBOR-a.
Dosadašnja ulaganja u modernizaciju brodogradilišta mogla bi se učiniti efikasnijima s dodatnom opremom i građevinskim zahvatima ukupne vrijednosti oko 9.000.000 eura.
HBOR je izrazio spremnost za financijsko praćenje poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d. u nastavku tehnološke obnove sredstvima iz Programa kreditiranja razvitka gospodarskih djelatnosti, kreditom od 9.000.000 Eura, uz nepromjenjivu kamatnu stopu od 4 posto godišnje i tromjesečnu otplatu kredita na deset godina uključujući poček od dvije godine. Jedno od osiguranja povrata kredita je jamstvo Vlade Republike Hrvatske.
Za navedeni kredit i državno jamstvo, poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. mora u korist Državnog proračuna platiti proviziju od 0,5 posto vrijednosti kredita, što iznosi ***. U ime naknade za obradu kredita, poduzetnik će HBOR-u uplatiti 0,25 posto ukupnog iznosa kredita, odnosno ***.

Tablica 5. STRUKTURA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

Broj

Stavka

2005.

2006.

ukupno

postoci

1

2

3

4

5=3+4

6

1.

***

***

***

***

***

1.1.

***

***

***

***

***

1.1.1.

***

***

***

***

***

1.1.2.

***

***

***

***

***

1.1.3.

***

***

***

***

***

1.1.4.

***

***

***

***

***

1.1.5.

***

***

***

***

***

1.1.6.

***

***

***

***

***

1.2.

***

***

***

***

***

1.2.1.

***

***

***

***

***

1.2.2.

***

***

***

***

***

1.2.3.

***

***

***

***

***

1.2.4.

***

***

***

***

***

1.2.5.

***

***

***

***

***

2.

***

***

***

***

***

2.1.

***

***

***

***

***

2.2.

***

***

***

***

***

2.3.

***

***

***

***

***

2.4.

***

***

***

***

***

2.5.

***

***

***

***

***

2.6.

***

***

***

***

***

3.

***

***

***

***

***

3.1.

***

***

***

***

***

3.2.

***

***

***

***

***

 

***

***

***

***

***

U tablici 5. prikazana je struktura ulaganja u osnovna sredstva poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d. Iz navedenog je vidljivo kako će se sredstva dobivena kreditom HBOR-a uložiti u građevinske radove i opremu potrebnu za daljnji proces modernizacije.

3. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

3.1. Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) razmatralo je zahtjev Ministarstva na svojoj 67. sjednici, održanoj 7. rujna 2006.
Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir sve dostavljene isprave i podatke, te rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza.
Vijeće je u konkretnom slučaju najprije trebalo utvrditi predstavlja li državno jamstvo iz Prijedloga Odluke Vlade RH državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a, odnosno je li u konkretnom slučaju riječ o transferu ili smanjenju državnih sredstava; daje li predloženo državno jamstvo poduzetniku potporu koja donosi ekonomsku prednost koju isti ne bi ostvario kroz svoje redovno i normalno poslovanje; dodjeljuje li se državno jamstvo korisniku na selektivnoj osnovi, te postoji li time mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01, 14/02, 1/05 i 7/05; dalje SSP).
U većini slučajeva davanje državnog jamstva predstavlja potporu korisniku državnog jamstva, jer je na taj način korisnik kredita na financijskom tržištu u mogućnosti pribaviti financijska sredstva pod uvjetima koji su povoljniji od uobičajenih (niža kamatna stopa, smanjen iznos danih instrumenata za osiguranje otplate kredita itd.).
3.2. Vijeće je u konkretnom predmetu prilikom ocjene predstavlja li državno jamstvo poduzetniku Uljanik Brodogradilište d.d. državnu potporu, primijenilo članak 74. stavak 1. Uredbe, odnosno ocjenjivalo jesu li kumulativno ispunjeni uvjeti iz navedenog članka koje treba ispuniti da se državno jamstvo ne smatra državnom potporom.
Temeljem navedenog, Vijeće je utvrdilo sljedeće:
3.2.1. Uljanik Brodogradilište d.d. u ovom trenutku nije poduzetnik u financijskim teškoćama. Naime, poduzetnikom u teškoćama iz članka 16. stavak 2. smatra se poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koje može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja.
Prema dostavljenom financijskom izvješću o poslovanju utvrđeno je kako je poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. u 2003. i 2004. ostvario dobit iz poslovanja.
Gubitak u poslovanju iz 2005. nastao je kao posljedica znatnog povećanja troškova proizvodnje u odnosu na kalkulativne troškove do kojih je došlo radi naglog povećanja cijene čelika i nepovoljnog tečaja valute u kojoj su ugovarane gradnje brodova (USD u odnosu na euro i kunu). Nadalje, računovodstveno iskazani gubitak u sebi sadrži i troškove budućeg razdoblja a što znači da će u navedenim razdobljima poduzetnik imati manje rashode poslovanja.
Bez obzira na navođenje uzroka iskazanog gubitka u 2005. od strane poduzetnika, a koji se mogu smatrati rizikom poslovanja na tržištu, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je kako korisnik državnog jamstva, poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d., uredno posluje i izvršava sve svoje ugovorne obveze te da ostvareni gubitak iz 2005. ne znači da se poduzetnik smatra poduzetnikom u teškoćama. Iz rečenog proizlazi kako poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. nije u financijskim teškoćama u smislu članka 16. stavak 2. Uredbe, te je ispunjen uvjet iz članka 74. stavka 1. alineje 1. Uredbe.
3.2.2. Prema podacima iz dostavljene dokumentacije proizlazi kako poduzetnik Uljanik Brodogradilište d.d. može samostalno i bez posredovanja države osigurati znatan dio obrtnih sredstava putem poslovnih banaka. Poduzetnik stabilno posluje, njegova realizacija poslovanja je u okviru planiranih veličina, te poduzetnik udovoljava kriterijima poslovne i kreditne sposobnosti.
U svojem dosadašnjem poslovanju poduzetnik je koristio i kredite poslovnih banaka koji nisu bili uvjetovani izdavanjem državnog jamstva.
Stoga je Vijeće zaključilo kako poduzetnik na financijskom tržištu mogao dobiti zajam (kredit) po tržišnim uvjetima bez posredovanja države, te da je ispunjen uvjet iz članka 74. stavka 2. alineje 2. Uredbe.
3.2.3. Nadalje Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju državno jamstvo povezano s određenom financijskom transakcijom (ugovorom o kreditu s HBOR-om, opisanim u točki 2.1. obrazloženja ovog rješenja), te da je ograničeno po visini i vremenu trajanja, te je zaključeno da je ispunjen uvjet iz članka 74. stavak 2. alineje 3. Uredbe.
3.2.4. Uvidom u Prijedlog Odluke o davanju državnog jamstva HBOR-u za kreditiranje nastavka tehnološke obnove poduzetnik Uljanik Brodogradilišta d.d. u iznosu od 7.200.000 eura pokriveno je 80 posto ukupne kreditne obveze, pa je Vijeće zaključilo je da je ispunjen uvjet iz članka 74. stavka 1. alineje 4. Uredbe.
3.2.5. Tržišna cijena jamstva predstavlja rizik Republike Hrvatske prilikom dodjele državnog jamstva, te za takav rizik normalno se obračunava odgovarajuća premija.
Prilikom dodjele financijskih državnih jamstava Republika Hrvatska obračunava, temeljem članka 27.L315048 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine« 148/05) jedinstvenu premiju od 0,5 posto na ukupnu vrijednost jamstva.
S obzirom da, prema pismenom očitovanju banaka u Republici Hrvatskoj tržišna cijena jamstva ovisi o bonitetu klijenta, utvrđeno je da obračunata premija od 0,5 posto na ukupnu vrijednost državnog jamstva, vjerojatno, ne predstavlja u potpunosti i tržišnu cijenu jamstva, ali zbog nepostojanja stvarnih podataka o procjeni rizika prilikom dodjele državnog jamstva Vijeće je zaključilo da je uvjet iz članka 74. stavak 1. alineje 5 Uredbe ispunjen.
Sukladno svemu navedenom, Vijeće je zaključilo kako u konkretnom slučaju državno jamstvo iz Prijedloga Odluke o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d. ne predstavlja državnu potporu, jer ispunjava sve uvjete iz članka 74. stavak 1. Uredbe, te je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.
Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a u svezi s člankom 13. stavak 4. ZDP-a, ovo rješenje Agencije objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/2006-02/25
Urbroj: 580-03-06-54-21
Zagreb, 7. rujna 2006.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
Olgica Spevec, v. r.

zatvori
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa - državna potpora Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za kreditiranje nastavka tehnološke obnove Uljanik Brodogradilišta d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !