Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se nalaže društvu Palace Hotel Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 25.9.2006 Rješenje kojim se nalaže društvu Palace Hotel Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2369

Sukladno odredbama članka 15.L313383 stavka 1. točke 4. alineja 1. i članka 8.L313384 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te odredbi članka 15.L313386 stavak 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), u predmetu utvrđivanja postojanja obveze uvrštenja u kotaciju javnih dioničkih društava, za PALACE HOTEL ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 10, MBS: 080002036, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je, na sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine, donijela

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu PALACE HOTEL ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, MBS: 080002036, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) provela je sukladno odredbama članka 15.L313388 stavka 1. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 150/05) nadzor nad ispunjenjem obveze uvrštenja dionica društva PALACE HOTEL ZAGREB d.d. (dalje: Izdavatelj) u kotaciju javnih dioničkih društava burze.
Sukladno odredbi članka 114. stavak 1. Zakona, javnim dioničkim društvom smatra se dioničko društvo koje izdaje dionice javnom ponudom (točka 1.) ili ima više od 100 dioničara i temeljni kapital koji iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna (točka 2.). Da bi se dioničko društvo u smislu Zakona smatralo javnim dioničkim društvom i kao takvo bilo dužno ispunjavati sve zakonske obveze, dovoljno je da je ispunjen samo jedan od dva navedena kriterija.
Uvidom u temeljne podatke subjekta upisa u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj razvidno je da Izdavatelj ima temeljni kapital u iznosu od 50.690.400,00 HRK (kuna) te time zadovoljava kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 1.
Odredbom članka 14.L313390 Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (»Narodne novine« br. 118/03), propisano je da više od 100 dioničara ima ono dioničko društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara. Slijedom navedene odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava, dioničko društvo koje je zadnjeg dana u sva tri mjeseca tromjesečja za koje se izrađuje izvješće imalo više od 100 dioničara, a što je vidljivo iz podataka Središnje depozitarne agencije ili podataka iz knjige dionica određenog dioničkog društva, smatra se javnim dioničkim društvom i obvezno je postupiti sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. članka 114. Zakona.
Prema podacima dobivenim od Središnje depozitarne agencije Zagreb, navedeno društvo ima na zadnji dan u travnju, svibnju i lipnju 2006 godine više od 100 dioničara te time zadovoljava kriterij iz članka 114. stavak 1. točka 2.
Odredbama članka 114. stavak 2. propisano je da su javna dionička društva dužna uvrstiti dionice u kotaciju javnih dioničkih društava ili uređenog javnog tržišta u roku od 30 dana od dana izdanja dionica javnom ponudom, odnosno dana ispunjenja kriterija iz stavka 1. točke 2. istog članka.
Dioničko društvo (Izdavatelj) podnosi zahtjev za uvrštenje u kotaciju, odnosno ukidanje uvrštenja vrijednosnih papira iz kotacije javnih dioničkih društava na način i pod uvjetima kako je to propisano odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, i Pravila Kotacije javnih dioničkih društava Varaždinske burze d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I. Podnošenje navedenih zahtjeva nema utjecaja na stjecanje ili gubitak statusa javnog dioničkog društva, koji je vezan uz ispunjavanje odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava.
Na zahtjev Agencije, Izdavatelj se nije očitovao o razlozima ne uvrštenja svojih dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze ili uređenog javnog tržišta u roku od 30 dana od ispunjenja kriterija iz članka 114. stavak 1. Zakona.
Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti Agencija rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom, valjalo je riješiti kao u točki I. izreke rješenja.
Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/06-01/74
Urbroj: 326-321/06-3
Zagreb, 14. rujna 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se nalaže društvu Palace Hotel Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionice u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !