Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Gospodarsko-kreditne banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu,... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 6.9.2006 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Gospodarsko-kreditne banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu, od strane Veneto Banca S. c. p. a., sa sjedištem u Montebelluni (Trevisio), Republika Italija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2265

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banciL312571 (»Narodne novine«, br. 36/2001.), a u vezi s člankom 40.L312572 Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i točkom 9.1.1. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL312574 (»Narodne novine«, br. 48/2003.), odlučujući povodom prijave namjere provedbe koncentracije koju je podnijela Veneto Banca S.c.p.a., sa sjedištem u Montebelluni (Treviso), Piazza G.B. Dall’Armi 1, Republika Italija, guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Ocjenjuje se dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Gospodarsko-kreditne banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 58, od strane Veneto Banca S.c.p.a., sa sjedištem u Montebelluni (Treviso), Piazza G.B. Dall’Armi 1, Republika Italija.
II. Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.
III. Ovo će rješenje biti objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Dana 20. ožujka 2006. Veneto Banca S.c.p.a. sa sjedištem u Montebelluni (Treviso), Piazza G.B. Dall’Armi 1, Republika Italija (u nastavku teksta: Veneto banka), podnijela je Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) Prijavu namjere provedbe koncentracije između Veneto Banke i Gospodarsko-kreditne banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 58 (u nastavku teksta: Gospodarsko-kreditna banka, na temelju odredbi točke 7. Odluke o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektoraL312575 (»Narodne novine«, br. 48/2003., u nastavku teksta: Odluka), a u skladu s odredbama točke 8. Odluke). Obzirom da je predmetna Prijava namjere provedbe koncentracije (u nastavku teksta: prijava) bila nepotpuna, HNB je dopisom od 4. travnja 2006. uputila zahtjev za nadopunom prijave. Nadopuna prijave dostavljena je 11. travnja 2006. u HNB. Dana 12. travnja 2006. HNB je podnositelju prijave, Veneto banci izdala Potvrdu kojom se potvrđuje da je HNB 11. travnja 2006. zaprimila potpunu prijavu. Slijedom navedenog, 11. travnja 2006. smatra se danom podnošenja predmetne prijave.
II. Razmatrajući podatke dostavljene u prijavi te druge podatke kojima je raspolagala Hrvatska narodna banka, u postupku ispitivanja prijave utvrđeno je sljedeće:

1. Sudionici koncentracije

Sudionici predmetne koncentracije su Veneto Banca S.c.p.a., sa sjedištem u Montebelluni (Treviso), Piazza G.B. Dall’Armi 1, Republika Italija i Gospodarsko-kreditna banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 58.

a) VENETO BANKA

Veneto banka registrirana je kao zadružno dioničko društvo sa sjedištem u Trevisu, Republika Italija. Glavna područja djelatnosti Veneto banke su kreditno i financijsko posredovanje, prodaja osiguravajućih proizvoda preko komercijalne mreže banke, te ostale financijske usluge. Veneto banka je orijentirana prema privatnim klijentima i malim i srednjim poduzetnicima.
Prema podacima dostavljenim u prijavi, Veneto banka nije aktivna na hrvatskom bankarskom tržištu. Njeno područje djelatnosti uglavnom se odnosi na sjeveroistok Italije, posebno u regiji Veneto u provinciji Treviso, dok je putem kontroliranih društava prisutna u Regiji Lombardija te u južnim Regijama Puglia i Basilicata. Putem jedne kontrolirane banke (Banca Italo-Romena S.p.a.) Veneto banka je nazočna na bankarskom tržištu Rumunjske. U Italiji, na nacionalnom nivou, Veneto banka drži udjel od otprilike 0,35% tržišta, dok u Regiji Veneto taj udjel iznosi otprilike 3%.
Veneto banka je čelna banka grupe društava okupljenih u »Gruppo Veneto Banca« koja djeluje na području osiguranja, brokera osiguranja, factoringa, leasinga i investicijskog bankarstva. »Gruppo Veneto Banca« obuhvaća petnaest povezanih društava, od kojih su njih deset uključena u bankarsku podgrupu, dva društva su pod kontrolom Veneto banke, a preostala tri društva čine povezana društva grupe Veneto banke.
U nastavku slijedi popis društava koja se nalaze pod kontrolom Veneto banke;
Banca del Garda S.p.A., sa sjedištem u Veroni, bavi se prikupljanjem štednje i odobravanjem raznih vrsta kredita u Italiji i inozemstvu.
Banca di Bergamo S.p.A., sa sjedištem u Bergamu, bavi se istim djelokrugom poslova kao i Banca del Garda S.p.A..
Banca Italo-Romena S.p.A. sa sjedištem u Trevisu, svoje poslovanje ostvaruje u Rumunjskoj. Obavlja iste djelatnosti kao i prethodno navedene banke. Osim Veneto banke koja drži najveći udio u temeljnom kapitalu, ostatak dionica je u posjedu Banca Comerciala Romana iz Rumunjske.
Banca Meridiana S.p.A. sa sjedištem u Bariju, obavlja klasične bankovne poslove kao i prethodne tri navedene banke koje su članice grupe Veneto banke.
Claris Factor S.p.A., društvo sa sjedištem na istoj adresi kao i Veneto banka, bavi se s poslovima usmjerenim olakšavanju upravljanja, deblokiranja i naplate potraživanja poduzeća kao i drugih potraživanja.
Claris Finance S.r.l., društvo sa sjedištem u Rimu, bavi se poslovima pretvaranja potraživanja u vrijednosne papire koji se mogu prodati na tržištu.
Claris Leasing S.p.A., društvo sa sjedištem u Trevisu, bavi se poslovima kreditiranja u Italiji i inozemstvu u obliku financijskog leasinga u njegovim raznim oblicima i namjenama, kao i operativnog leasinga i davanje pod zakup, u oblicima koje dopušta zakon i administrativni propisi koji reguliraju tu materiju.
Italo Romena Leasing S.A., društvo sa sjedištem u Rumunjskoj obavlja djelatnost leasinga na području Rumunjske.
Immobiliare Italo Romena S.r.l., društvo sa sjedištem u Rumunjskoj, bavi se s kupnjom nekretnina za potrebe Grupe Veneto banke.
Veneto Ireland Financial Services Ltd., društvo sa sjedištem u Irskoj, bavi se razvijanjem učinkovitih sredstava za upravljanje (»asset finance«) i drugim važnim djelatnostima Veneto banke.
Claris Assicurazioni S.r.l., društvo sa sjedištem na adresi Veneto banke, bavi se poslovima osiguranja za promociju i upravljanja ugovorima o osiguranju svih vrsta te preuzimanjem punomoći agencije za osiguranje talijanskih i stranih osiguravatelja.
Claris Broker S.p.A., društvo sa istim sjedištem kao i Veneto banka, bavi se poslovima posredovanja u osiguranju.
Claris Vita S.p.A., društvo sa sjedištem u Milanu, jedno je od tri povezana društva sa Veneto bankom. Naime, kontrolu nad društvom drži društvo Uniqa Versicherungen AG iz Austrije, dok Veneto banka drži manji udjel. Društvo je osnovano 1988. godine i do 2004. godine 100% dioničar društva bila je Veneto banka, a nakon 2004. kontrolu nad društvom preuzima Uniqa Versicherungen AG. Predmet poslovanja društva je osiguranje i reosiguranje, u svim sektorima životnog i komplementarnih osiguranja. Društvo koristi banke koje su obuhvaćene u Veneto grupu kao svoje glavne kanale distribucije u poslovima osiguranja i reosiguranja.
Palladio Finanziaria S.p.A., društvo sa sjedištem u Vicenzi. Društvo se bavi preuzimanjem, upravljanjem, ustupanjem i zamjenom sudjelovanja u dobiti i udjelu bilo koje vrste kao i kupnjom i prodajom vrijednosnica.
Sintesi 2000 S.r.l., društvo sa sjedištem u Milanu, bavi se poslovima proizvodnje i komercijalizacije usluga pružanja gospodarsko-financijskih informacija i analiza o stranim zemljama, o kreditnim institucijama i talijanskim i stranim društvima, zatim pružanjem pomoći i savjeta u odnosima s ustanovama, uredima i administracijom, preuzimanjem punomoći za zastupanje u Italiji i inozemstvu, uslugama obrade podataka, izborom i školovanjem osoblja, savjetovanjem i zastupanjem u cilju sklapanja sporazuma, organizacijom trgovačkih misija u inozemstvu i sličnim poslovima.

b) GOSPODARSKO-KREDITNA BANKA

Gospodarsko-kreditna banka osnovana je kao dioničko društvo 1992. godine u Zagrebu. Banka ima odobrenje za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga. Prema veličini Gospodarsko-kreditna banka se svrstava u male banke, a svoje poslovanje obavlja putem devet poslovnica na području Republike Hrvatske. Početkom 2006. godine banka je zapošljavala 92 zaposlenika.

2. Pravni oblik koncentracije

Pravni oblik predmetne koncentracije je stjecanje udjela u temeljnom kapitalu (72,90%) Gospodarsko-kreditne banke od strane Veneto banke.

3. Pravni temelj koncentracije

Pravni temelj predmetne koncentracije je Ugovor o kupoprodaji...xx (označeno kao poslovna tajna).

4. Izvješće Veneto banke o gospodarskoj i pravnoj opravdanosti predmetne koncentracije

Glede ekonomskog obrazloženja predmetne koncentracije Veneto banka se u prijavi očitovala kako smatra da sukladno općoj situaciji u hrvatskom bankarstvu, okarakteriziranom sve snažnijom konkurencijom i konsolidacijom sektora, ulaganje Veneto banke u dionice Gospodarsko-kreditne banke predstavlja ključan preduvjet za daljnji rast i uspješno pozicioniranje ove banke na tržištu Republike Hrvatske, ali i osnovni preduvjet za opstanak i pozicioniranje Gospodarsko-kreditne banke na tržištu Republike Hrvatske. Ulaganjem Veneto banke u Gospodarsko-kreditno banku formirat će se jedna manja ali dovoljno snažna nacionalna financijska institucija u Hrvatskoj koja će dosegnuti potrebnu »kritičnu masu« glede broja klijenata, mreže poslovnica i financijske snage, tako da može osigurati svoj dugoročni uspjeh i održivi rast na hrvatskom tržištu bankarskih usluga.
Dakle, očekuje se da će ekonomska struktura koncentracije potaknuti daljnji rast Gospodarsko-kreditne banke i osnažiti njezin položaj na tržištu. Uslijed ove koncentracije sinergijskim učincima očekuje se povećanje učinkovitosti poslovanja, a samim time i profitabilnosti te porast povrata na kapital. U perspektivi Gospodarsko-kreditne banke je zadržavanje dosadašnje mreže distribucijskih kanala s postupnim širenjem poslovanja u srednjoročnom razdoblju. Osim probitaka za samu banku te razvoj hrvatskog gospodarstva, Veneto banka planira prisutnošću na hrvatskom bankovnom tržištu podržati i talijanska poduzeća koja posluju na teritoriju Republike Hrvatske.
Financijska struktura koncentracije...xx (označeno kao poslovna tajna).

5. Mjerodavno tržište

Odredbama točke 1. Odluke određeno je da se za potrebe iste na odgovarajući način primjenjuje definicija pojma mjerodavno tržište iz propisa koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja. Sukladno Uredbi o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržištaL312576 (»Narodne novine« br. 51/2004) mjerodavno tržište, u smislu članka 7.L312577 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 122/2003), određuje se kao tržište određenih proizvoda koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.
U predmetnom slučaju radi se o koncentraciji dvaju poduzetnika čija je osnovna djelatnost vezana uz bankarsko poslovanje. Veneto banka svoje bankarsko poslovanje obavlja u Italiji gdje joj je i sjedište, dok je Gospodarsko-kreditna banka prisutna isključivo na području Republike Hrvatske. Obzirom da kroz navedenu koncentraciju Veneto banka stječe udjel u Gospodarsko-kreditnoj banci te na taj način ulazi na hrvatsko bankarsko tržište, mjerodavno tržište se određuje kao tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske.
S obzirom na proizvode i usluge koje sudionici koncentracije nude te s obzirom na područje na kojem dolazi do koncentracije mjerodavno tržište se određuje u svom proizvodnom i zemljopisnom smislu. U proizvodnoj dimenziji dolazi do horizontalne koncentracije dvaju poduzetnika od kojih su oba prisutna na bankarskom tržištu proizvoda i usluga. Gospodarsko-kreditna banka ima odobrenje HNB-a za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga. Isto tako, Veneto banka je u Italiji ovlaštena za obavljanje bankovnih i drugih financijskih poslova. S obzirom na opseg proizvoda i usluga te na usmjerenost banaka na široki spektar komitenata može se govoriti o mjerodavnom tržištu kao tržištu univerzalnog bankarstva.
U zemljopisnoj dimenziji mjerodavno tržište se s obzirom na prirodu predmetne koncentracije određuje prema teritorijalnom opsegu proizvoda i usluga koje pruža Gospodarsko-kreditna banka. Naime, stjecanjem udjela u Gospodarsko-kreditnoj banci Veneto banka po prvi puta ulazi na hrvatsko bankarsko tržište pa stoga ne dolazi do preklapanja teritorijalne rasprostranjenosti banaka sudionica koncentracije. S obzirom na mrežu poslovnica Gospodarsko-kreditne banke koje su široko disperzirane na nacionalnom nivou može se govoriti o mjerodavnom tržištu Republike Hrvatske u geografskoj dimenziji.

5.1. Analiza mjerodavnog tržišta preko tržišnih udjela

Predmetnom transakcijom Veneto banka koja dosad nije bila prisutna na hrvatskom bankarskom tržištu stječe udio u temeljnom kapitalu Gospodarsko-kreditne banke. U analizi mjerodavnog tržišta se stoga polazi od tržišnih udjela Gospodarsko-kreditne banke na mjerodavnom tržištu, odnosno na tržištu univerzalnog bankarstva u Republici Hrvatskoj. Za analizu mjerodavnog tržišta korišteni su revidirani podaci za 2003. i 2004. godinu te privremeni podaci po kvartalima za 2005. godinu.

5.1.1. Tržišni udjel Gospodarsko-kreditne banke na mjerodavnom tržištu prema aktivi, primljenim depozitima i izdanim kreditima

Prema kriteriju aktive, kao i prema ostalim kriterijima Gospodarsko-kreditna banka je na mjerodavnom tržištu zauzela...xx (označeno kao poslovna tajna).. U sljedećoj tablici se promatraju podaci o tržišnim udjelima u ukupnoj aktivi bankarskog sustava prema stanju na kraju 2003. i 2004. godine te kroz razdoblja u 2005. godini.
U nastavku slijedi prikaz kretanja tržišnih udjela Gospodarsko-kreditne banke prema aktivi: (označeno kao poslovna tajna)
S aspekta prikupljenih depozita i odobrenih kredita u cjelokupnom bankarskom sustavu, Gospodarsko-kreditna banka također zauzima xx (označeno kao poslovna tajna) U nastavku slijedi prikaz tržišnog udjela Gospodarsko-kreditne banke prema kriteriju depozita i kredita: (označeno kao poslovna tajna)
Kad se promatraju podaci o geografskoj rasprostranjenosti primljenih depozita i odobrenih kredita Gospodarsko-kreditna banka je najveće tržišne udjele u pojedinoj županiji ostvarila u xx (označeno kao poslovna tajna).

5.1.2. Analiza mjerodavnog tržišta prema poslovnoj mreži Gospodarsko-kreditne banke

Gospodarsko-kreditna banka svoje poslovanje obavlja preko devet poslovnica rasprostranjenih u šest županija. Prema podacima dostavljenim u prijavi, banka raspolaže sljedećim poslovnicama:
1. Poslovnica »Kristina«, Draškovićeva 58, Zagreb,
2. Poslovnica »Špansko«, Cesarićeva 71, Zagreb,
3. Poslovnica »Istra«, Flavijevska 8, Pula,
4. Poslovnica »Tržnica«, Narodni trg 9, Pula,
5. Poslovnica »Liburnija«, Adamićeva 36, Rijeka,
6. Poslovnica »Krapina«, A. Starčevića 1, Krapina,
7. Poslovnica »Dubrovnik«, Pile, Tiha 2, Dubrovnik,
8. Poslovnica »Varaždin«, Braće Radić 15c, Varaždin,
9. Poslovnica »Crikvenica«, Ivana Skomerže 1, Crikvenica.
S navedenih devet poslovnica Gospodarsko-kreditna banka je prema kriteriju broja poslovnica na bankarskom tržištu zauzela udio od xx (označeno kao poslovna tajna) Iz navedene analize mjerodavnog tržišta se može zaključiti kako je tržišni udio Gospodarsko-kreditne banke po svim kriterijima relativno mali te stoga s ovog aspekta ne postoji opasnost za tržišno natjecanje. Na mjerodavnom tržištu, u predmetnom slučaju definiranog kao tržište univerzalnog bankarstva na području Republike Hrvatske, Gospodarsko-kreditna banka je prema svim kriterijima postigla tržišne udjele koji su manji od xx (označeno kao poslovna tajna) % pa stoga provedbom navedene koncentracije niti ne postoji niti će doći do stvaranja vladajućeg položaja Gospodarsko-kreditne banke na mjerodavnom tržištu. Ekonomski dio analize koncentracije ne ukazuje da bi provedbom ove koncentracije moglo doći do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

5.2. Analiza mjerodavnog tržišta u proizvodnoj dimenziji

Definiranje mjerodavnog tržišta u proizvodnoj dimenziji polazi od proizvoda i usluga s kojima se sudionici koncentracije na tržištu natječu pa se tako u predmetnom slučaju, s obzirom na stjecanje udjela u temeljnom kapitalu Gospodarsko-kreditne banke od strane Veneto banke, polazi od proizvoda i usluga Gospodarsko-kreditne banke. Analizom temeljnih financijskih izvještaja navedene banke može se utvrditi usmjerenost banke xx (označeno kao poslovna tajna).
Prema klasifikaciji koju koristi HNB banke pribavljaju i plasiraju sredstva od sedam osnovnih institucionalnih sektora i to: državne jedinice, financijske institucije, javna trgovačka društva, ostala trgovačka društva, neprofitne institucije, stanovništvo i nerezidenti. Iako bi se prema teoriji, u financijskom sustavu sektor stanovništva trebao najčešće javiti kao skupina s viškom novčanih sredstava, a sektor poduzeća odnosno trgovačkih društava kao skupina s manjkom novčanih sredstava, struktura bilance Gospodarsko-kreditne banke kao i struktura bilance bankarskog sustava pokazuje xx (označeno kao poslovna tajna). Naime, u strukturi odobrenih kredita na razini cijelog bankarskog sustava, kao institucionalni sektor s najvećom potražnjom za kreditima javlja se sektor stanovništva. Gotovo polovica ukupno izdanih kredita usmjerena je prema sektoru stanovništva (u 2004. godini je taj iznos bio čak preko 50%). Osim stanovništva, drugi institucionalni sektor koji najviše potražuje kredite od banaka je sektor ostalih trgovačkih društava pod kojim se misli na klasičan oblik poduzeća koja nisu u vlasništvu države. Ostalih 15,77% odobrenih kredita otpada na preostale institucionalne sektore.
U slučaju Gospodarsko-kreditne banke može se reći xx (označeno kao poslovna tajna).
U nastavku slijedi prikaz strukture neto kredita na kraju 2005. po institucionalnim sektorima (označeno kao poslovna tajna).
Ukupno prikupljeni depoziti mogu se detaljnije raščlaniti na tri podskupine i to: depoziti žiroračuna i tekućih računa, štedni depoziti i oročeni depoziti. Kad se promatraju ove podskupine depozita onda se u nekoliko segmenata mogu uočiti xx (označeno kao poslovna tajna). U nastavku je prikazana struktura prikupljenih depozita na kraju 2005. po institucionalnim sektorima: (označeno kao poslovna tajna).

6. Udjeli sudionika koncentracije u drugim poduzetnicima

Hrvatska narodna banka je istražila kapitalnu i personalnu povezanost sudionika predmetne koncentracije, te je utvrđeno sljedeće:
U sklopu ekonomskog dijela analize razmatrana je kapitalna i personalna povezanost sudionika koncentracije u pogledu udjela u temeljnom kapitalu drugih društava odnosno u personalnoj povezanosti sa drugim osobama i društvima. Veneto banka kao jedan od sudionika predmetne koncentracije dosad nije bila prisutna na tržištu Republike Hrvatske. Prema podacima dostavljenim u nadopuni prijave namjere provedbe koncentracije od 11. travnja 2006. godine Veneto banka je utvrdila da nije kapitalno ili personalno povezana s bilo kojom drugom talijanskom bankom koja je trenutno prisutna na bankarskom tržištu Republike Hrvatske, uključujući Grupu UniCredit i Grupu Intesa.

6.1. Kapitalna povezanost

U nastavku je analizirana kapitalna povezanost Veneto banke kao i Gospodarsko-kreditne banke u drugim poduzetnicima s udjelom jednakim ili većim od 10% u temeljnom kapitalu.
Veneto banka ima 10% ili više udjela/dionica u temeljnom kapitalu sljedećih poduzetnika iz Grupe Veneto banke: (označeno kao poslovna tajna)
Osim navedenih 15 društava u kojima Veneto banka ima 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu, u polugodišnjem izvješću za 2005. godinu navodi se još pet društava u kojima Veneto banka ima 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu i to: xx (označeno kao poslovna tajna)
Gospodarsko-kreditna banka na temelju podataka iz prijave nije izravno ili neizravno povezana s niti jednim poduzetnikom ili osobom odnosno nema 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu niti jednog društva.
Sukladno iznesenim podacima o kapitalnoj povezanosti Veneto banke s drugim poduzetnicima kao i Gospodarsko-kreditne banke s drugim poduzetnicima ne postoje naznake o štetnim učincima za tržišno natjecanje. Iz priložene kapitalne povezanosti Veneto banke s drugim društvima može se sumirati kako je Veneto banka s udjelima od 10% ili većim udjelima prisutna najvećim dijelom u društvima sa sjedištem u xx (označeno kao poslovna tajna) Povezanost Veneto banke sa četiri banke koje su unutar Grupe Veneto ne predstavlja ograničavajući faktor pri ocjeni koncentracije Veneto banke i Gospodarsko-kreditne banke.
Kapitalna povezanost Veneto banke s drugim poduzetnicima ukazuje na potencijalnu poslovnu povezanost Veneto banke s xx (označeno kao poslovna tajna).

6.2. Personalna povezanost

Potvrdom iz nadopune prijave namjere provedbe koncentracije navedeno je da Veneto banka nije personalno povezana s bilo kojom drugom bankom prisutnom na hrvatskom bankarskom tržištu.
Također, Gospodarsko-kreditna banka nije personalno povezana s bilo kojom drugom bankom prisutnom na hrvatskom bankarskom tržištu.

7. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti predmetne koncentracije za potrošače

Prema navodima iz prijave predmetna koncentracija će proizvesti brojne pozitivne učinke na potrošače. Jedan od pozitivnih učinaka je proširenje ponude proizvoda te kvalitete usluga, obzirom da će se proizvodi i usluge pojedine banke nadopuniti sa novim proizvodima i uslugama koji već postoje u drugoj banci, te će tako obogaćena ponuda biti dostupna svim klijentima banke. Nadalje, doći će do proširenja mreže poslovnica i ostalih distributivnih kanala te modernizacije korištene tehnologije. Trgovačka mreža u početku će ostati nepromijenjena, da bi se kasnije proslijedilo s planom širenja. U razdoblju između 2007. i 2009. godine predviđa se osnivanje četiriju novih poslovnica u centrima najvećeg komercijalnog potencijala. Novonastala mreža uključivat će uvođenje bankomata na gotovo čitavom području Republike Hrvatske. Osim toga, planira se daljnje otvaranje novih poslovnica. Ostali distributivni kanali koji postoje u jednoj od banaka (NETbanking) postat će dostupni za sve klijente. Otvorit će se mogućnost praćenja većih razvojnih projekata i većih klijenata banke. Naime, razvojem usluga u Gospodarsko-kreditnoj banci nastat će banka sa znatno većom financijskom osnovicom od postojeće, što će omogućiti praćenje značajnih razvojnih i infrastrukturnih investicijskih projekata u većoj mjeri. Stoga Veneto banka nakon preuzimanja planira povećati udio svog poslovanja kako s velikim privatnim tvrtkama, tako i s državnim ustanovama i fondovima, jedinicama lokalne samouprave i komunalnim poduzećima. Također, otvorit će se mogućnost povoljnije ponude za klijente. Naime, zbog veće financijske osnovice koja će joj omogućiti kompenziranje negativnog utjecaja smanjenja marže na rezultat, banka će nakon fuzije biti u poziciji ponuditi povoljnije uvjete proizvoda svojim klijentima. Osim toga, obzirom na veličinu, moći će postići povoljnije uvjete refinanciranja što će se također pozitivno odraziti na krajnje korisnike.
U prijavi se navodi da se Veneto banka kroz svoju prisutnost u Gospodarsko-kreditnoj banci između ostalog želi profilirati kao referentna banka za talijanske poduzetnike u Republici Hrvatskoj te im pružiti dostatnu podršku za njihovo poslovanje u ovoj državi.
III. Razmatranjem navedenih činjenica vezanih uz analizu predmetne koncentracije utvrđeno je sljedeće:
Provođenjem predmetne koncentracije Veneto banka će steći ukupno 72,90% udjela u temeljnom kapitalu Gospodarsko-kreditne banke. Kroz navedenu kupnju dionica Gospodarsko-kreditne banke, Veneto banka prvi put ulazi na hrvatsko bankarsko tržište. Dosadašnja djelatnost Veneto banke bila je usmjerena uglavnom na sjeveroistočno područje Italije, posebno u regiji Veneto u provinciji Treviso, a putem konsolidiranih društava također u regiji Lombardija te u južnim regijama Puglia i Basilicata. Osim na bankarskom tržištu Italije, Veneto banka je preko društava članica Grupe Veneto banke prisutna na bankarskom tržištu Rumunjske.
Stjecanjem većinskog udjela u temeljnom kapitalu Gospodarsko-kreditne banke planira se osnažiti položaj te banke na hrvatskom bankovnom tržištu kako bi se putem adekvatne financijske snage i poslovne mreže komitentima banke pružila odgovarajuća bankovna usluga. Sudionici koncentracije očekuju da će se, uslijed navedene koncentracije, sinergijskim učincima postići veća učinkovitost poslovanja, a samim time i porast profitabilnosti te porast stope povrata na kapital. Svojom prisutnošću na hrvatskom bankarskom tržištu Veneto banka planira pružiti i adekvatnu podršku talijanskim poduzetnicima koji posluju na tržištu Republike Hrvatske.
S obzirom na strukturu prikupljenih sredstava i plasmana prema institucionalnim sektorima te na rasprostranjenost poslovne mreže Gospodarsko-kreditne banke u šest županija na teritoriju Republike Hrvatske, mjerodavno tržište je definirano kao tržište univerzalnog bankarstva na teritoriju Republike Hrvatske. Tržišni položaj Gospodarsko-kreditne banke na mjerodavnom tržištu može se definirati kao relativno mali te stoga s ovog aspekta ne postoji opasnost za tržišno natjecanje. Prema svim promatranim kriterijima tržišni udio Gospodarsko-kreditne banke je bio manji od 1%. Budući da provedbom predmetne koncentracije Veneto banka prvi put ulazi na hrvatsko bankovno tržište navedena koncentracija neće izazvati promjenu tržišnog udjela Gospodarsko-kreditne banke među bankama na teritoriju Republike Hrvatske. Sukladno tome, analizom mjerodavnog tržišta u promatranoj koncentraciji utvrđeno je da ne dolazi do stvaranja ili jačanja vladajućeg položaja Gospodarsko-kreditne banke na tržištu te stoga ne postoje negativne implikacije na učinkovitost tržišnog natjecanja na hrvatskom bankovnom tržištu.
Analizom kapitalne povezanosti utvrđena je poslovna povezanost Veneto banke s čelnim društvom Uniqa grupe, najveće osiguravateljne grupe u Austriji, koja je ujedno preko društva kćeri prisutna na hrvatskom financijskom tržištu. Poslovna povezanost Uniqa grupe u okviru partnerstva s Raiffeisenbank Austria d.d. ne predstavlja opasnost za efikasno tržišno natjecanje na hrvatskom bankovnom tržištu.
Slijedom iznesenoga, Hrvatska narodna banka je predmetnu koncentraciju ocijenila dopuštenom, kako je odlučeno u točki I. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom neposredno kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Urbroj: 483-020/07-06/ŽR
Zagreb, 18. srpnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom provedba koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole stjecanjem većine dionica i većinskog prava glasa u Glavnoj skupštini Gospodarsko-kreditne banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu,...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !