Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se odbijaju kao neosnovani zahtjevi trgovačkih društava Markot.tel d.o.o., Mobitel d.o.o., Megafon d.o.o., Intertel d.o.o., IT JEDAN d.o.o. te Udruge davatelja telekomunikacijskih usluga, u svezi odgode primjene Posebnih uvjeta HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 06.04.2009 Rješenje kojim se odbijaju kao neosnovani zahtjevi trgovačkih društava Markot.tel d.o.o., Mobitel d.o.o., Megafon d.o.o., Intertel d.o.o., IT JEDAN d.o.o. te Udruge davatelja telekomunikacijskih usluga, u svezi odgode primjene Posebnih uvjeta HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

963

Temeljem članka 12.L445883 stavka 1. točke 5. i članka 14.L445884 stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« 73/08, dalje u tekstu: ZEK), a u skladu s člankom 202.L445886 Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91, 103/96, dalje u tekstu: ZUP), u postupku pokrenutom na temelju zahtjeva trgovačkih društava Markot.tel d.o.o., Mobitel d.o.o., Megafon d.o.o., Intertel d.o.o., IT JEDAN d.o.o. te Udruge davatelja telekomunikacijskih usluga protiv trgovačkog društva HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. Savska cesta 32, Zagreb, u svezi odgode primjene Posebnih uvjeta HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za pružanje usluga obračuna i naplate usluga s dodanom vrijednosti, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijelo sljedeće

RJEŠENJE

I. Odbijaju se kao neosnovani zahtjevi trgovačkih društava Markot.tel d.o.o., Mobitel d.o.o., Megafon d.o.o., Intertel d.o.o. IT JEDAN d.o.o. te Udruge davatelja telekomunikacijskih usluga, u svezi odgode primjene Posebnih uvjeta HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za pružanje usluga obračuna i naplate usluga s dodanom vrijednosti.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: Agencija) je u studenom 2008. godine zaprimila zahtjeve trgovačkih društava Markot.tel d.o.o., Mobitel d.o.o., Megafon d.o.o., Intertel d.o.o., IT JEDAN d.o.o. te Udruge davatelja telekomunikacijskih usluga (dalje u tekstu: operatori usluga s dodanom vrijednosti) za odgodu primjene Posebnih uvjeta HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za pružanje usluga obračuna i naplate usluga s dodanom vrijednosti (dalje u tekstu: Posebni uvjeti), budući da HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. (dalje u tekstu: HT) namjeravaju početi primjenjivati Posebne uvjete od 1. siječnja 2009. godine, što izaziva poslovnu i pravu nesigurnost operatora usluga s dodanom vrijednosti.

Agencija je podneskom od 10. prosinca 2008. godine napomenula operatorima usluga s dodanom vrijednosti da je Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (pravni prednik Agencije sukladno članku 131. ZEK-a) odlukom od 19. lipnja 2008. godine (klasa: UP/I- 344-01/05-01/421, ur.broj: 376-11-08-25) dalo suglasnost HT-u na Standardnu ponudu HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za davatelje usluga s dodanom vrijednosti (060), isto tako, odlukom od 09. srpnja 2008. godine, (klasa: UP/I-344-01/05-01/350, ur.broj: 376-11-08-25) dana je suglasnost na Standardnu ponudu HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za davatelje usluga s dodanom vrijednosti za potrebe pružanja usluga telefonskog glasovanja (061). Uz navedene standardne ponude, HT će od 01. siječnja 2009. godine primjenjivati i Posebne uvjete koji nisu bili predmetom regulacije Agencije što je i navedeno u obrazloženju rješenja Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije od 14. svibnja 2008. godine (klasa: 344-01/05-01/421, ur.broj: 376-11-08-23) str. 8. cit: »…. pružanje usluga obračuna i naplate od strane T-Coma davatelju usluga predmet sporazuma na komercijalnoj osnovi između T-Coma i davatelja usluga sukladno Standardnoj ponudi umjesto sukladno Posebnim uvjetima. S obzirom na tumačenje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (dalje u tekstu: MMTPR) od dana 10. listopada 2007.g. članka 41. Pravilnika, Agencija nije naložila izmjene u članku 8. stavku 2. Standardne ponude u kojem je navedeno da je pružanje usluga obračuna i naplate od strane T-Coma davatelju usluga predmet sporazuma na komercijalnoj osnovi između T-Coma i davatelja usluga, a sukladno Posebnim uvjetima. Također, Posebnim uvjetima definirani su uvjeti pružanja usluga obračuna i naplate usluga s dodanom vrijednosti te međusobni odnosi između T-Coma kao pružatelja usluga obračuna i naplate i davatelja usluga kao primatelja usluga obračuna i naplate. Agencija je u postupku izmjene Standardne ponude, zajedno s T-Comom i davateljima usluga kao primateljima usluga obračuna i naplate radi zaštite svih sudionika na tržištu usluga s dodanom vrijednosti te korisnika telekomunikacijskih usluga detaljno analizirala sve odredbe Posebnih uvjeta, uključivo detaljan izračun za cijenu usluge obračuna i naplate, a sve u svrhu usklađivanja odredaba Posebnih uvjeta sa Zakonom i Pravilnikom. Agencija naglašava kako su modeli poslovnog odnosa između T-Coma i davatelja usluga, u pogledu usluge obračuna i naplate, definirani u skladu s člankom 41. Pravilnika, što je sukladno i tumačenju MMTPR od dana 10. listopada 2007.g.«. Slijedom navedenog, Agencija je podneskom pozvala operatore usluga s dodanom vrijednosti da se u roku od 8 dana očituju o daljnjem disponiranju svojim zahtjevima s obzirom da iste smatra neosnovanim.

Dana 24. prosinca 2008. godine i 29. prosinca 2008. godine Agencija je zaprimila podneske trgovačkih društava Markot.tel d.o.o. i Megafon d.o.o. te Udruge davatelje telekomunikacijskih usluga u kojima navode da ostaju kod svojih zahtjeva za odgodu primjene Posebnih uvjeta, a ostali operatori usluga s dodanom vrijednosti nisu se naknadno očitovali. U podnescima operatori usluga s dodanom vrijednosti ističu da nije postignut sporazum između ugovornih strana u svezi primjene Posebnih uvjeta, već da HT nameće svoje uvjete oslanjajući se na gospodarsku zavisnost i podređeni položaj operatora usluga s dodanom vrijednosti. Ističu da se takvim postupanjem potiče diskriminacija te Ustavom i zakonom zajamčeno pravo na jednak položaj na tržištu. Osvrćući se na spomenuto tumačenje MMTPR-a od dana 10. listopada 2007. godine navode da isto potvrđuje da se usluga obračuna i naplate ugovora na tržišnoj osnovi kako to stoji i u Pravilniku o telekomunikacijskim uslugamaL445888 (NN br. 183/04; dalje u tekstu: Pravilnik). Naglašavaju da usluga obračuna i naplate ne obuhvaća prisilnu naplatu i druge mehanizme povezane s istom. Smatraju da je riječ o krnjoj usluzi koja ne nalazi uporište u pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a da prebacivanjem prisilne naplate na operatora usluga s dodanom vrijednosti odnosno operatora u čijoj mreži se on nalazi, po svojoj prirodi ima značaj regulacije mjerodavnog tržišta od strane HT-a, za što on nije ovlašten. Ističu da većina operatora usluga s dodanom vrijednosti nije osposobljena niti opremljena za provođenje prisilne naplate od pretplatnika HT-a. Nadalje, smatraju da je cijena usluge obračuna i naplate od 0,17 kn/min (T1-T6) odnosno 0,17 kn/poziv (T7-T9) određena previsoko, paušalno i proizvoljno. Predlažu da Agencija donese odluku/rješenje kojom se do završetka analize relevantnog tržišta kao i postizanja dogovora u skladu s interesima svih sudionika na tržištu, zabranjuje primjena Posebnih uvjeta.

Analizirajući detaljno sve navode operatora usluga s dodanom vrijednosti, Vijeće Agencije je donijelo rješenje koje će detaljnije obrazložiti u nastavku ovog obrazloženja.

Vijeće Agencije naglašava da je u postupku izmjene Standardne ponude HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za davatelje usluga s dodanom vrijednosti (060; klasa: UP/I- 344-01/05-01/421, ur.broj: 376-11-08-25) i Standardne ponude HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za davatelje usluga s dodanom vrijednosti za potrebe pružanja usluga telefonskog glasovanja (061; (klasa: UP/I-344-01/05-01/350, ur.broj: 376-11-08-25) dalo suglasnost na iste. Uz navedene standardne ponude, HT je istaknuo da će od 1. siječnja 2009. godine početi primjenjivati Posebne uvjete. Tijekom postupka izmjena navedenih standardnih ponuda, Agencija je dostavljala materijale operatorima usluga s dodanom vrijednosti. Također je i u obrazloženju rješenja od 14. svibnja 2008. godine (klasa: 344-01/05-01/421, ur.broj: 376-11-08-23) napisalo da je: »…pružanje usluga obračuna i naplate od strane T-Coma davatelju usluga predmet sporazuma na komercijalnoj osnovi između T-Coma i davatelja usluga sukladno Standardnoj ponudi umjesto sukladno Posebnim uvjetima. S obzirom na tumačenje MMTPR-a od dana 10. listopada 2007. godine, članka 41. Pravilnika, Agencija nije naložila izmjene u članku 8. stavku 2. Standardne ponude u kojem je navedeno da je pružanje usluga obračuna i naplate od strane T-Coma davatelju usluga predmet sporazuma na komercijalnoj osnovi između T-Coma i davatelja usluga, a sukladno Posebnim uvjetima. Također, Posebnim uvjetima definirani su uvjeti pružanja usluga obračuna i naplate usluga s dodanom vrijednosti te međusobni odnosi između T-Coma kao pružatelja usluga obračuna i naplate i davatelja usluga kao primatelja usluga obračuna i naplate. Agencija je u postupku izmjene Standardne ponude, zajedno s T-Comom i davateljima usluga kao primateljima usluga obračuna i naplate radi zaštite svih sudionika na tržištu usluga s dodanom vrijednosti te korisnika telekomunikacijskih usluga detaljno analizirala sve odredbe Posebnih uvjeta, uključivo detaljan izračun za cijenu usluge obračuna i naplate, a sve u svrhu usklađivanja odredaba Posebnih uvjeta sa Zakonom i Pravilnikom. Agencija naglašava kako su modeli poslovnog odnosa između T-Coma i davatelja usluga, u pogledu usluge obračuna i naplate, definirani u skladu s člankom 41. Pravilnika, što je sukladno i tumačenju MMTPR od dana 10. listopada 2007. g.«.

Slijedom navedenog, s obzirom da ne postoji niti jedan pozitivan pravni propis koji ovlašćuje Agenciju na regulaciju uvjeta i cijena usluge obračuna i naplate, nego je pružanje usluge obračuna i naplate predmet sporazuma na komercijalnoj osnovi, Vijeće Agencije je temeljem članka 12. stavka 1. točke 5. ZEK-a, u skladu s člankom 202. ZUP-a, riješilo kao u točki I. ovog rješenja.

Sukladno članku 14. stavku 4. ZEK-a, Vijeće Agencije riješilo je kao u točki II. rješenja te će se ista objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-344-01/05-01/421

Urbroj: 376-11-08-13

Zagreba, 26. veljače 2009.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Rješenje kojim se odbijaju kao neosnovani zahtjevi trgovačkih društava Markot.tel d.o.o., Mobitel d.o.o., Megafon d.o.o., Intertel d.o.o., IT JEDAN d.o.o. te Udruge davatelja telekomunikacijskih usluga, u svezi odgode primjene Posebnih uvjeta HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !